EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0011

Директива 2001/11/ЕО на Комисията от 14 февруари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета — изпитване на правилното функциониране на устройството за ограничаване на скоростта на търговските превозни средства (текст от значение за ЕИП)

OJ L 48, 17.2.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 374 - 375
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 36 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/11/oj

07/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


32001L0011


L 048/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2001/11/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2001 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета — изпитване на правилното функциониране на устройството за ограничаване на скоростта на търговските превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 96/96/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета (1), изменена с Директива 1999/52/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Монтирането на устройства за ограничаване на скоростта (УОС) на определени превозни средства от категории M3 и N3 стана задължително по силата на Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за определени категории моторни превозни средства в Общността (3) по съображения, свързани с безопасността, опазването на околната среда и равните условия на конкуренция. Изискването за монтирането им на превозните средства, които са обхванати от приложното поле на мосочената директива, влезе в сила на 1 януари 1996 г.

(2)

Директива 96/96/ЕО не включва изискване относно проверката на правилното функциониране на УОС, тоест на неговата възможност да ограничава ефективно максималната скорост на превозното средство.

(3)

Настоящата директива за изменение изисква от органите да извършват изпитване с цел проверка на правилното функциониране на УОС.

(4)

Понастоящем съществуват прости и широко разпространени системи за диагностика, които проверяващите организации могат да използват, за да изпитват по-голямата част от превозните средства, оборудвани с ограничител на скоростта. За превозните средства, които не могат да бъдат проверени посредством тези широко разпространени средства за диагностика, е необходимо проверяващите организации да използват или наличните устройства, предоставени от производителя на превозното средство, или да предвидят приемането на подходящо удостоверяване, извършено от производителя на превозното средство или негов упълномощен представител.

(5)

В бъдеще периодичната проверка на правилното функциониране на УОС ще бъде улеснена за превозните средства, оборудвани с новия уред за регистриране на данните за движението (цифров тахограф) в съответствие с Регламент (ЕО) № 2135/98 на Съвета от 24 септември 1998 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно уредите за регистриране на данните за движението в автомобилния транспорт и Директива 88/599/ЕИО за прилагане на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 (4). Новите превозни средства се оборудват с този уред от 2003 г.

(6)

Разпоредбите на настоящата директива са съобразени със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес на директивите относно техническите прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета, учреден съгласно член 8 от Директива 96/96/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Към точка 7.10. на приложение II към Директива 96/96/ЕО се добавя следното четвърто тире:

„—

да се провери, доколкото е възможно, дали скоростта, на която е настроено устройството за ограничаване на скоростта, отговаря на максимално допустимите стойности, посочени в членове 2 и 3 от Директива 92/6/ЕИО, и дали устройството за ограничаване на скоростта предотвратява възможността превозните средства, изброени в горепосочените членове, да превишават предвидените стойности на скоростта.“

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до две години след нейното влизане в сила. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2001 година

За Комисията

Loyola DE PALACIO

Заместник-председател


(1)  ОВ L 46, 17.2.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 142, 5.6.1999 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27.

(4)  ОВ L 274, 9.10.1998 г., стр. 1.


Top