EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D1346

Решение № 1346/2001/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно морските пристанища, вътрешните пристанища и интермодалните терминали, както и проект № 8 от приложение III

OJ L 185, 6.7.2001, p. 1–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 455 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 91 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 91 - 111

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/1346/oj

07/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

91


32001D1346


L 185/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 1346/2001/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 май 2001 година

за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно морските пристанища, вътрешните пристанища и интермодалните терминали, както и проект № 8 от приложение III

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално първа алинея на член 156 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата на член 251 от Договора (4), в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 13 март 2001 г.,

като имат предвид, че:

(1)

Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (5) представлява обща референтна рамка, включваща целите, приоритетите и широкия спектър от планирани мерки, както и проектите от общ интерес в сферата на трансевропейската транспортна мрежа.

(2)

Транспортните възли като морски пристанища, вътрешни пристанища и интермодални терминали са предварително условие за интегрирането на различни видове транспорт в мултимодална мрежа.

(3)

Морските пристанища в трансевропейската транспортна мрежа са групирани в категории. Последните се определят въз основа на количествени критерии или местоположението им в островни, периферни или отдалечени региони. Само пристанищата с най-голям обем трафик би следвало да се указват на картите. Спецификациите, на които трябва да отговаря един проект за морско пристанище, за да бъде окачествен като проект от общ интерес, би следвало да бъдат определени.

(4)

Критериите, отнасящи се до вътрешните пристанища, би следвало да бъдат допълнени с критерии относно вида на оборудването им или обема на трафика. Тези пристанища следва да бъдат указани на картите.

(5)

Европейският съвет в Дъблин през 1996 г. реши, че проект № 8 в списъка от Европейския съвет в Есен през 1994 г. би следвало да бъде португало-испанската мултимодална връзка с останалата част от Европа.

(6)

Решение на № 1692/96/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение № 1692/96/ЕО се изменя както следва:

1.

Член 11 се изменя както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Вътрешните пристанища формират част от мрежата, по-специално като свързващи точки между водните пътища, посочени в параграф 2 и член 14 и други видове транспорт.“

б)

добавя се следният параграф:

„3а.   Мрежата включва вътрешните пристанища:

а)

отворени за търговския трафик;

б)

разположени в мрежата на вътрешните водни пътища, както е показано в схемата на приложение I, раздел 4;

в)

свързани с други трансевропейски маршрути, така както е посочено в приложение I, и

г)

оборудвани с транспортни съоръжения за интермодален транспорт или с годишен товарен обем на трафика най-малко 500 000 тона.“

2.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Характеристики

1.   Морските пристанища позволяват развитието на морския транспорт и представляват корабни връзки за островите и точките за връзка между морския транспорт и други видове транспорт. Те предоставят оборудване и услуги на транспортните оператори. Тяхната инфраструктура предоставя обхват от услуги за превоза на пътници и стоки, включително фериботни услуги, превозване с кораб на къси и дълги разстояния, включително крайбрежно плаване, в рамките на Общността и между последната и страни, които не са членки.

2.   Морските пристанища, включени в мрежата, съответстват на една от категориите А, B или C, описани по-долу:

А.

Международни морски пристанища: пристанища с общ обем на годишния трафик не по-малко от 1,5 млн. тона товаропоток или 200 000 души пътникопоток, които освен ако е невъзможно, са свързани с надземните части от трансевропейската транспортна мрежа и следователно играят важна роля в международния морски транспорт.

B.

Морски пристанища на Общността, които не са включени в категория А: тези пристанища имат общ обем на годишния трафик не по-малко от 0,5 млн. тона товаропоток или между 100 000 и 199 999 души пътникопоток, които са свързани, освен ако е невъзможно, с надземните части от трансевропейската транспортна мрежа и са снабдени с необходимите транспортни съоръжения за морско плаване на къси разстояния.

C.

Регионални пристанища: тези пристанища не отговарят на категориите А и B, но са разположени в островни, периферни или отдалечени региони, като ги свързват по море и/или свързват тях с централните региони на Общността.

Морските пристанища от категория А се означават на информационните карти в схемите от раздел 5 на приложение I въз основа на най-актуалните данни за пристанището.

3.   В допълнение към критериите, посочени в член 7, пристанищни проекти от общ интерес, които се отнасят за морски пристанища, включени в трансевропейската пристанищна мрежа, отговарят на критериите и спецификациите в приложение II.“

3.

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Характеристики

Трансевропейската мрежа за комбиниран транспорт включва:

железопътни линии и вътрешни водни пътища, подходящи за комбиниран транспорт и корабоплаване, които комбинирани, когато е възможно, с най-краткия начален и/или краен автомобилен превоз, позволява превоз на стоки на дълги разстояния,

интермодални терминали, оборудвани със съоръжения, позволяващи претоварване между железопътни линии, вътрешни водни и морски пътища и шосета,

подходящ подвижен състав, където все още неадаптираните характеристики на инфраструктурата го изискват.“

4.

Член 19 се заменя със следното:

„Член 19

Специфични проекти

Приложение III посочва с информативна цел проектите, определени в приложения I и II и други разпоредби на настоящото решение, на което Европейският съвет в Есен през 1994 г. и Европейският съвет в Дъблин през 1996 г. отдадоха особено значение.“

5.

Приложение I се изменя както следва:

а)

в съдържанието

заглавието на раздел 4 „Мрежа на вътрешните водни пътища“ се заменя с: „Мрежа на вътрешните водни пътища и вътрешни пристанища“,

раздел 5 се заменя със следното:

„Раздел 5:   Морски пристанища – категория А

5.0

Европа

5.1

Балтийско море

5.2

Северно море

5.3

Атлантически океан

5.4

Средиземно море – западна част

5.5

Средиземно море – източна част,“

в раздел 7 „Мрежа за комбиниран транспорт“, точка 7.2 се заличава;

б)

по отношение на картите, които се отнасят до раздели 4 и 5:

картата, която се отнася до раздел 4, се заменя с приложените към настоящото решение. Тези карти посочват вътрешните пристанища, които са оборудвани с превозни съоръжения за комбиниран транспорт и заместват картата, която илюстрира точка 7.2,

картите, които се отнасят до раздел 5, се добавят, както фигурират в приложението към настоящото решение.

6.

Приложение II се изменя както следва:

а)

частта от раздел 4 относно вътрешните пристанища се заменя със следното:

„Вътрешни пристанища

Проектите от общ интерес трябва да се отнасят единствено до инфраструктура, достъпна за всеки потребител на недискриминационна основа.

В допълнение към проекти, които се отнасят до връзките и вътрешните пристанища, посочени в приложение I, ще се счита, че проектите от общ интерес включват всеки инфраструктурен проект, съответстващ на една или повече от следните категории:

1.

достъп до пристанището от водни пътища;

2.

инфраструктура в зоната на пристанището;

3.

други транспортни инфраструктури в зоната на пристанището;

4.

други транспортни инфраструктури, които свързват пристанището с други елементи от трансевропейската мрежа.

За проект от общ интерес се счита всеки проект, който се отнася до следните дейности: изграждане и поддържане на всички елементи от транспортната система, принципно отворена за всички ползватели на транспорт в рамките на пристанището и на връзки с националната или международната транспортна мрежа; по-специално, това включва застрояването и поддръжката на земя за търговски или други пристанищни цели, изграждането и поддръжката на шосейни и железопътни връзки, изграждането и поддръжката, включително прокопаването на подстъпи и други водни зони в пристанището, както и изграждането и поддръжката на помощни навигационни средства и управление на трафика, комуникационни и информационни системи в пристанището и подстъпите към него.“

б)

Раздел 5 се заменя със следното:

„Раздел 5

Морски пристанища

1.   Общи условия за проекти от общ интерес, отнасящи се до морски пристанища в мрежата

Проектите от общ интерес трябва да се отнасят единствено до инфраструктура, достъпна за всеки потребител на недискриминационна основа.

За проект от общ интерес се счита всеки проект, който се отнася до следните дейности: изграждане и поддържане на всички елементи от транспортната система, принципно отворена за всички ползватели на транспорт в рамките на пристанището и на връзки с националната или международната транспортна мрежа; по-специално, това включва застрояването и поддръжката на земя за търговски или други пристанищни цели, изграждането и поддръжката на шосейни и железопътни връзки, изграждането и поддръжката, включително прокопаване на подстъпи и други водни зони в пристанището, както и изграждането и поддръжката на помощни навигационни средства и управление на трафика, комуникационни и информационни системи в пристанището и подстъпите към него.

2.   Спецификации за проекти от общ интерес, отнасящи се до морската пристанищна мрежа

За проект от общ интерес се счита всеки проект, който отговаря на следните спецификации:


Спецификация на проекта

Категория на пристанището

I.   Насърчаване на морското корабоплаване на кратки разстояния

Инфраструктура, необходима за развитието на морското корабоплаване на къси разстояния и на речното корабоплаване

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категория А

II.   Достъп до пристанища

Достъп до пристанища от море или от вътрешни водни пътища

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категории А и B

Постоянен достъп до пристанищата в Балтийско море, разположени приблизително на 60° северна ширина и по на север, включително капиталови разходи за разбиване на лед през зимата

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категории А, B и C

Създаване или подобряване на достъпа от вътрешността за свързване на пристанището с други елементи от трансевропейската транспортна мрежа чрез железопътни, шосейни или вътрешни водни връзки

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категория А

Усъвършенстване на съществуващия достъп от вътрешността за свързване на пристанището с други елементи от трансевропейската транспортна мрежа чрез железопътни, шосейни или вътрешни водни връзки

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категории А и B

III.   Инфраструктура в зоната на пристанището

Усъвършенстване на пристанищната инфраструктура с цел увеличаване на интермодалната ефективност

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категории А и B

Подобряване на пристанищната инфраструктура, особено в островни, периферни или отдалечени райони

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категория С

Разработка и инсталиране на управленски и информационни системи като EDI (електронен обмен на данни) или други системи за интелигентно управление на трафика на стоки и хора, използващи интегрирани технологии

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категории А, B и C

Разработка на пристанищни инсталации за получаване на отпадъци

Проекти, отнасящи се до пристанищата от категории А, B и C“

в)

Второ и трето тирета на раздел 7 се заменят със следното:

„—

изграждане или усъвършенстване на товаро-разтоварни центрове между видовете сухоземен транспорт, включително изграждане в рамките на терминала на транспортното оборудване със съответната инфраструктура,

адаптиране на пристанищните зони с цел развитие или подобряване на комбинирания транспорт между морски и железопътен, вътрешноводен или автомобилен транспорт.“

7.

Приложение III се изменя както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Списък на 14-те проекта, приети от Европейския съвет в Есен през 1994 г. и Европейския съвет в Дъблин през 1996 г.“

б)

точка 8 („Магистрала Лисабон-Валядолид“) се заменя със следното:

„8.

Португалия/Испания мултимодална връзка с останалата част от Европа чрез развитието на железопътни, шосейни, морски и въздушни връзки в следните три Иберийски коридорa:

Галиция (Ла Коруня)/Португалия (Лисабон)

Испания/Португалия (Валядолид-Лисабон)

Югозападен коридор (Лисабон-Севиля).“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2001 година.

За Европейския парламент

Председател

N. FONTAINE

За Съвета

Председател

M. WINBERG


(1)  ОВ C 120, 18.4.1998 г., стр. 14.

(2)  ОВ C 214, 10.7.1998 г., стр. 40.

(3)  ОВ C 373, 2.12.1998 г., стр. 20.

(4)  Становище на Европейския парламент от 10 март 1999 г. (ОВ C 175, 21.6.1999 г., стр. 110), Обща позиция на Съвета от 5 юни 2000 г. (ОВ C 228, 9.8.2000 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 3 октомври 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Решение на Европейския парламент от 5 април 2001 г. и на Съвета от 24 април 2001 г.

(5)  ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

"ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗДЕЛ 4

Мрежа на вътрешните водни пътища и вътрешни пристанища

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

РАЗДЕЛ 5

Морски пристанища — Категория А

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Становище на Комисията

Комисията възнамерява при следващия преглед на Решение 1692/96/ЕО да включи в предложението си канала Елба-Любек и канала Твенте-Мителланд като част от мрежата на Вътрешните водни пътища.


Top