EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0677

Решение на Комисията от 10 август 2001 година относно образеца на доклад, който държавите-членки попълват в съответствие с член 9 от Директива 1999/94/ЕО (нотифицирано под номер С(2001) 1883)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 237, 6.9.2001, p. 5–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 185 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 150 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 150 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 22 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/677/oj

15/ 7

BG

Официален вестник на Европейския съюз

150


32001D0677


L 237/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2001 година

относно образеца на доклад, който държавите-членки попълват в съответствие с член 9 от Директива 1999/94/ЕО

(нотифицирано под номер С(2001) 1883)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/677/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили (1), и по-специално член 9 от нея;

като има предвид, че:

(1)

Държавите-членки предоставят на Комисията до 31 декември 2003 г. доклад за действието на разпоредбите на Директива 1999/94/ЕО за периода от 18 януари 2001 г. до 31 декември 2002 г.

(2)

Форматът на този доклад се установява не по-късно от 18 януари 2001 г.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 10 от Директива 1999/94/ЕО.

(4)

Отговорите на въпросите, съдържащи се в образеца на доклада, се основават на националните данни и информацията, събрана с помощта на подходящи национални методологии, и са възможно най-изчерпателни,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки предават на Комисията своите доклади съгласно изискванията на член 9 от Директива 1999/94/ЕО в съответствие с образеца, даден в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 август 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец на доклада, който държавите-членки попълват в съответствие с член 9 от Директива 1999/94/ЕО

РЕЧНИК

Следните дефиниции са включени като примери за тълкуване само за целите на настоящия доклад.

Класификационна система за моторните превозни средства: система за класификация на автомобилите, например според техния тип или пазарен клас (напр. семейни, мини, компактни, големи закрити автомобили (тип салон), спортни или класифицирани по други параметри).

Търговски потребител: търговски субект или частно лице, което взема на лизинг или закупува моторно превозно средство, което трябва да се използва предимно с търговски цели.

Посредник: лице, което е представител на местно представителство, чрез което потребителят купува или взема на лизинг моторното превозно средство.

Местно представителство: търговският субект, от който потребителят закупува или взема на лизинг моторното превозно средство.

Франчайзинг при повече производители: местно представителство, което продава права на повече от един производител (например продава автомобили на повече от един производител).

Място на продажбата: специално място, например изложбена зала или изложбена площ, където са изложени нови автомобили, които се предлагат за продажба или лизинг на потенциални купувачи. Търговските панаири, на които се представят нови модели автомобили, също се включват в тази дефиниция.

Частен потребител: частно лице, което плаща за лизинг или покупка на моторно превозно средство, което не трябва да се използва с търговска цел.

Франчайзинг при един производител: местно представителство, която продава права на един производител (например продава автомобили само от един производител).

Съкращения:

(З)

Задължително

(И)

По избор

А.   ПОДРОБНОСТИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА/ИТЕ, КОЯТО/ИТО ИЗПРАЩА/Т ОТЧЕТА (*)

ДОЛУПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА:

1.

Име на лицето, което попълва образеца:

2.

Официално наименование на длъжността, заемана от лицето, което попълва образеца:

3.

Наименование на организацията и отдела на организацията:

4.

Вид на организацията:

5.

Адрес:

6.

Международен телефон:

7.

Международен телефакс:

8.

Електронна поща:

9.

Определена ли е тази институция по силата на член 8 от директивата?

Б.   КОНТЕКСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.   Предоставят се подробности относно нормативно регулиране или пазарни споразумения, които се отнасят до избора на нови леки автомобили, или които могат по друг начин да повлияят на отговорите във връзка с информацията, посочена в директивата. (З)

1.1.   Моля посочете накратко икономически политики в областта на леките автомобили или горивата, които се изпълняват във Вашата държава-членка. Моля дайте подробности относно съдържанието на тези политики и начините на тяхното приложение. Посочете ясно дали и по какъв начин прилагането на всяка от тези икономически мерки е различно по отношение на търговските организации и на частните потребители, които вземат на лизинг или купуват нов/и автомобил/и (например, има ли облекчение по отношение на данъка, дължим за автомобилите на търговските дружества). (З)

1.2.   Свързана ли е която и да е икономическа политика, описана в отговора на въпрос 1.1., с етикетиране, ръководство или плакат? Ако отговорът е „да“, моля дайте подробности. (З)

1.3.   Съществуват ли приети от държавните органи разпоредби или пазарни договорености по отношение на леките автомобили, които не са посочени по-горе, и които биха могли да окажат влияние на отговорите във връзка с информацията, посочена в директивата? Ако отговорът е „да“, моля дайте подробности. (З)

1.4.   Запознати ли сте с пазарни договорености на неправителствено ниво, свързани с леките автомобили, освен посочените по-горе, които биха могли да повлияят на избора на нов автомобил или на отговорите във връзка с информацията, уточнена в директивата? Ако отговорът е „да“, моля дайте подробности. (З)

2.   Подробности, свързани с припокриване или предишни информационни инициативи, имащи за цел повишаване на информираността на населението относно необходимостта от икономия на гориво. (З)

2.1.   Моля дайте кратки данни относно всички инициативи или програми, които са били провеждани преди влизането в сила на разпоредбите на директивата във Вашата държава-членка, и имат за цел повишаване на информираността на водачите на моторни превозни средства относно икономията на горива (например схема за етикетиране на икономичните горива, рекламни кампании по телевизията и радиото). (З)

2.1.1.

Във връзка с такива въведени програми, моля посочете периода от време, през който те са били реализирани. (З)

2.1.2.

Във връзка с такива въведени програми, моля дайте кратко резюме, в което посочете дали тези инициативи са имали очаквания ефект или не и какви изводи могат да се направят за това, дали посочените инициативи са имали очаквания резултат или не (виж по-горе). По избор, можете да приложите всякакви оценителни доклади, с каквито разполагате, ако те отговарят на горепосоченото искане за информация. (З)

2.2.   Използвани ли са допълнителни информационни „средства“ за допълване на разпоредбите на Директива 1999/94/ЕО (например кампании по телевизията, радиото и вестниците; дни на повишаване на информираността, конференции)? За всяко използвано допълнително средство за информация, дайте описание на средството, на медиите, в които е използвано, на времетраенето на кампанията, както и приблизителна оценка на разходите и на броя лица, до които е достигнала кампанията. (З)

3.   Дайте кратко описание на структурата на пазара на леки автомобили. (З)

3.1.   Брой на местните представителства, регистрирани в държавата-членка. (З)

3.2.   Процент на местните представителства, които са независими (т.е., които не са собственост на производителя) и на местните представителства, които не са независими (т.е., които са собственост на производителя). (З)

3.3.   Процент на местните представителства, които имат франчайзинг при един производител и процент на местните представителства, които имат франчайзинг при повече производители. (З)

3.4.   Процент на новите автомобили, които са регистрирани (закупени или взети на лизинг) от частни потребители. (И)

3.5.   Процент на новите автомобили, които са регистрирани (закупени или взети на лизинг) от търговски потребители. (И)

В.   ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА И ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.   Извършвали ли сте проучвания относно действието на Директива 1999/94/ЕО по отношение на каквото и да е намаление на общите емисии на СО2 или на специфичните емисии на СО2 от леките автомобили? Моля приложете резултатите и подробните данни от проучванията. (И)

2.   Извършвали ли сте проучвания за разходите и ползите, свързани с прилагането на настоящата директива (например за посредниците, правителството или за производителите на леки автомобили), по отношение на производството и разпространението на ръководството, етикета и плакатите? (И)

2.1.   Моля, дайте резултатите от анализите стойност—печалба или оценките на разходите и посочете точно какви предположения и кои методологии са използвани. Изчислените разходи трябва да допълват стриктно това, което би било разходвано в отсъствие на директивата. (И)

2.2.   Всички органи ли считат, че разходите са приемливи? Ако отговорът е „не“, моля посочете подробности. (И)

2.3.   Как предвиждате намаляване на разходите, ако изобщо предвиждате такова намаляване? (И)

3.   Оценка на действието на директивата по отношение на информирането на потребителите и влиянието върху тях. (З)

Методи на оценка

3.1.   Правила ли е Вашата държава-членка оценка на информираността на потребителите по въпросите, свързани с икономията на горива, преди разпоредбите на директивата да влязат в сила? Ако отговорът е „да“, моля приложете резултатите, изводите, до които сте стигнали, както и подробности относно методите на оценка и приблизителното ниво на точност. Ако са били проведени проучвания, моля посочете подробности, включително брой на анкетираните, приблизителна оценка на точността и оценка на представителността. Моля посочете също така периода от време, за който се отнасят оценките. (З)

3.2.   Направихте ли пробен тест на различни форми на ръководството, етикета и плаката в работни условия? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности относно методите и условията на проверката, както и относно резултатите от пробния тест. (З)

3.3.   Вашата държава-членка направи ли оценка на действието на разпоредбите на директивата (например етикета, ръководството, плаката и популяризиращите материали) по отношение на възможността да се предложи на потребителя да направи информиран избор? Вашата държава-членка направила ли е оценка на разбирането и реакцията на потребителите по отношение на информацията за икономично разходване на горивата, предвидена в директивата? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности относно всички направени оценки, използваните методи и оценка на нивото на точност. Ако са били проведени проучвания, моля дайте подробности, включително брой на анкетираните, приблизително ниво на точност и степен на представителност. Моля, посочете също така периода от време, за който се отнасят оценките. (З)

Осведоменост на потребителите и разбиране на въпросите, свързани с икономията на гориво

3.4.   В каква степен считате, че потребителите са информирани за въпросите, свързани с икономията на гориво, и как ги разбират? (И)

3.4.1.   Как частните и търговските потребители оценяват различните фактори, които могат да бъдат взети под внимание, включително икономията на гориво, при закупуване на нов автомобил или при лизинг? (И)

3.4.2.   Според частните и търговски потребители колко голяма може да бъде разликата в консумацията на гориво при автомобили от едни и същи клас? (И)

3.4.3.   Как се променя значението, което търговските потребители придават на икономията на гориво, в зависимост от предполагаемата употреба на автомобила, водача на превозното средство, икономически фактори, различни от тези, свързани с цената на горивото, политиката на организацията за опазване на околната среда и други важни фактори? (И)

3.4.4.   В каква степен частните и търговски потребители са запознати с въпросите, свързани с глобалното затопляне и изменението на климата и тяхната връзката с използването на горивата (изкопаемите горива)? (И)

3.4.5.   Как информираността и разбирането на потребителите за икономията на гориво се променят в зависимост от социално-икономическото положение на потребителя, неговата възраст и пол, значението, което потребителят придава на разходите за гориво и данъците за автомобила, както и на други фактори, които биха могли да представляват интерес? (И)

3.4.6.   По мнението на посредниците, считат ли частните и търговските потребители, че икономията на гориво е приоритет за тях и до каква степен? (И)

3.4.7.   По мнението на посредници, колко често частните и търговските потребители питат относно икономията на гориво, реализирана от автомобили? (И)

Отношение на потребителите към източниците на информация за икономия на гориво

3.5.   Как се отнасят частните и търговски потребители към източниците на информация за икономията на гориво? (И)

3.5.1.   Според частните и търговските потребители кои източници на информация имат значение за избора на нов лек автомобил при неговото закупуване или вземане на лизинг, включително източниците на информация за икономията на гориво, както е предвидено в директивата? (И)

3.5.2.   Получили ли са частните и търговските потребители лесен достъп до сравнителни данни за икономията на гориво при отделните модели автомобили или не? (И)

3.5.3.   Получили ли са частните и търговските потребители лесен достъп до сравнителни данни за въздействието върху околната среда на различните модели автомобили или не? (И)

Действие на разпоредбите на директивата като цяло

3.6.   Доколко разпоредбите на директивата (например етикетите, ръководствата, плакатите, популяризиращите материали), взети като цяло, са помогнали на потребителя да направи информиран избор? (З)

3.6.1.   По мнението на частните и търговските потребители (и на посредниците), достатъчно информативна ли е информационната схема за икономия на гориво (например етикетите, ръководствата, плакатите, популяризиращите материали), взета като цяло? Как се променя това мнение в зависимост от информираността на потребителя по въпросите, свързани с икономията на гориво, от неговото социално-икономическо положение, от неговата възраст и пол, от значението, което потребителят придава на разходите за гориво и данъците за автомобила и от други фактори, които биха могли да представляват интерес? (И)

3.7.   В каква степен влияят разпоредбите на директивата като цяло върху поведението на потребителите? (З)

3.7.1.   Според частните и търговските потребители (и според посредниците) какво е влиянието на схемата за информация относно икономията на гориво като цяло (например етикетите, ръководствата, плакатите, популяризиращите материали)? Как се променя отношението на потребителите в зависимост от информираността им по въпросите, свързани с икономията на гориво, и в зависимост от тяхното социално-икономическо положение, възраст, пол, значението, което придават на разходите за гориво и данъците за автомобила, и в зависимост от други фактори, които биха могли да представляват интерес? (И)

3.7.2.   Как се променя поведението на частните потребители при избора на автомобил в зависимост от информацията, която са получили от информационната схема за икономията на горива съгласно разпоредбите на директивата? Как се променя реакцията на потребителя в зависимост от неговата информираност относно въпросите, свързани с икономията на гориво, под влияние на общото мнение на потребителите за значението на директивата, в зависимост от неговото социално-икономическо положение, възраст, пол, значението, което придава на разходите за гориво и данъците за автомобила, както и в зависимост от други фактори, които биха могли да представляват интерес? (И)

Ефективност на ръководството

3.8.   Колко ефективно е ръководството, що се отнася до възможностите на потребителя да направи информиран избор? (З)

3.8.1.   Какъв процент от частните и търговски потребители знаят за ръководството и по какъв начин са научили за него? (И)

3.8.2.   Как частните и търговски потребители се снабдяват с ръководството? Защо частни и търговски потребители, които знаят за съществуването на ръководството, не се снабдяват с такова? Какъв процент от частните и търговските потребители казват, че не са получили ръководство, когато са поискали такова в местата на продажба? (И)

3.8.3.   Какъв процент от частните и търговските потребители се съобразяват с информацията от ръководството? (И)

3.8.4.   Ясно и разбираемо ли е ръководството според мнението на частните и търговските потребители (и на посредниците)? (И)

3.8.5.   Полезно ли е ръководството от гледна точка на частните и търговските потребители (и на посредниците)? (И)

3.8.6.   Считат ли частните и търговските потребители (и посредниците), че ръководството може да бъде подобрено? Какви подобрения препоръчват те? (И)

3.9.   Какво е въздействието на ръководството? (З)

3.9.1.   Според частните и търговските потребители (и посредниците) какво е влиянието на ръководството по отношение популяризирането на автомобили с икономично потребление на гориво? (И)

Ефективност на етикета

3.10.   Какво е въздействието на етикета относно предоставяне на информация на потребителя с цел информиран избор на автомобил? (З)

3.10.1.   Какъв процент от частните и търговските потребители виждат етикета върху автомобила или в близост до него? (И)

3.10.2.   Какъв процент от частните и търговските потребители казват, че продавачът им е обърнал внимание върху етикета? Какъв процент от частните и търговските потребители казват, че продавачът им е разяснил етикета? Какъв процент от тези потребители са поискали от продавача да им поясни смисъла на етикета? (И)

3.10.3.   Какъв процент от частните и търговските потребители четат етикета? (И)

3.10.4.   Ясен и разбираем ли е етикетът според частните и търговските потребители (и посредниците)? (И)

3.10.5.   Според частните и търговските потребители (и посредниците) каква е ползата от етикета? (И)

3.10.6.   Биха ли предпочели частните и търговските потребители етикетът да прави сравнение между икономията на гориво за дадения автомобил и икономията на гориво при други автомобили? Какъв метод на сравнение биха предпочели потребителите? (И)

3.10.7.   Запознати ли са частните потребители с Европейския етикет за енергийни данни, който се слага на домакинските електроуреди? Предпочитат ли частните потребители формата на етикета за енергийни данни, който се използва при домакинските електроуреди, или формата на етикета за икономия на гориво за леките автомобили? Предпочитат ли частните потребители етикетите за разхода на енергия за всички продукти да имат сходни формати? (И)

3.10.8.   Считат ли частните и търговските потребители (и посредниците), че етикетът може да бъде подобрен? Какви подобрения препоръчват те? (И)

3.11.   Какво е въздействието на етикета? (З)

3.11.1.   Според частните и търговските потребители (и посредниците) какво е влиянието на етикета по отношение популяризирането на автомобили с икономичен разход на гориво? (И)

Ефективност на плаката (информационното табло)

3.12.   Какво е действието на плаката (информационното табло) по отношение на информирания избор на потребителя? (З)

3.12.1.   Какъв процент от частните и търговските потребители забелязват плакатите (информационните табла)? (И)

3.12.2.   Какво научават частните и търговските потребители от плаката (информационното табло)? (И)

3.12.3.   Ясен и разбираем ли е плакатът (информационното табло) според частните и търговските потребители (и посредниците)? (И)

3.12.4.   Според частните и търговските потребители (и посредниците) каква е ползата от плаката (информационното табло)? (И)

3.12.5.   Считат ли частните и търговските потребители (и посредниците), че плакатът (информационното табло) може да бъде подобрен? Какви подобрения биха предложили те? (И)

3.13.   Какво е въздействието на плаката (информационното табло)? (З)

3.13.1.   Според частните и търговските потребители (и посредниците) какво е влиянието на плаката (информационното табло) по отношение популяризирането на автомобили с икономичен разход на гориво? (И)

Ефективност на другите видове популяризираща литература

3.14.   Доколко разпоредбите на директивата за друга популяризираща литература са помогнали на потребителя да направи информиран избор? (З)

3.14.1.   Забелязали ли са частните и търговските потребители дали има информация за икономията на гориво в другите видове популяризираща литература? (И)

3.14.2.   Считат ли частните и търговските потребители, че е полезно да има ясно посочени данни за икономията на гориво във всички видове популяризираща литература? (И)

3.15.   Какво е въздействието на разпоредбите на директивата по отношение на другите видове популяризираща литература? (З)

3.15.1.   Според частните и търговските потребители (и посредниците) какво е въздействието на разпоредбите на директивата за другите видове популяризираща литература по отношение популяризирането на автомобили с икономично потребление на гориво? (И)

3.16.   Моля представете вашите заключения относно действието на разпоредбите на директивата във връзка с информираността на потребителите и оказването на влияние върху решенията, вземани от тях. (З)

Г.   ФОРМАТ И ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА

Формат на етикета

1.   Какъв е форматът на етикета, използван във Вашата държава-членка? Моля дайте примери. (З)

1.1.   Съдържа ли етикетът сравнение между икономията на гориво при автомобила, за който се отнася, и икономията на гориво при други автомобили? Ако отговорът е „да“, моля пояснете как е направено сравнението (например: автомобилите се сравняват въз основа на нормалната за тях икономия на гориво; автомобилите се класифицират съгласно система за класификация, която позволява даденият автомобил да бъде сравнен с други автомобили от същия клас). (З)

1.2.   Ако автомобилите се класират съгласно икономията на гориво, пояснете как се прилага системата за класиране към моделите автомобили, които се продават на пазара. Колко често се актуализира тази информация? Какво е класирането на средната икономия на гориво за целия автомобилен парк? (З)

1.3.   Ако етикетът посочва стойност на разходите за гориво, дайте пояснения на каква основа са правени изчисленията (т.е. изминати километри и цена на горивото за литър или галон за всеки вид гориво и брой години, и т.н.) (З)

1.4.   Ако етикетът включва „екологичен индекс или клас“ с цел сравнение на въздействието на дадения автомобил върху околната среда с това на други моторни превозни средства, моля пояснете как са получени данните и как се изразяват. (З)

1.5.   Ако етикетът включва данни за нивото на шума, моля посочете как са получени данните и как се изразяват. Ако данните за нивото на шума на дадения автомобил се съпоставят с данните за други автомобили, моля пояснете каква е основата за сравнението. (З)

1.6.   Ако етикетът съдържа информация и данни относно токсичните емисии, моля посочете как са получени тези данни и как се изразяват. Ако тези данни се съпоставят с данните за други автомобили, моля пояснете каква е основата за сравнението. (З)

1.7.   Разработена ли е класификационна система за разпределяне на леките автомобили в конкретни класове с цел тази система да се използва при изготвяне на информацията върху етикета? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности за това как работи системата. (З)

1.8.   Съдържа ли етикетът информация относно някои икономически предимства или недостатъци, например данъци — които биха могли да повлияят на избора на типа автомобил и по този начин да се осъществи връзката с икономията на гориво? Моля, обяснете по какъв начин е представена тази информация. (З)

1.9.   В допълнение към посоченото по-горе, има ли други подробности, които се съдържат във Вашия етикет за икономия на гориво, допълващи минимума спецификации, посочени в приложение 1 към Директива 1999/94/ЕО? Моля, обяснете как са получени данните. Пояснете също така защо етикетът е разработен именно по този/тези начин/и. (З)

1.10.   Имате ли планове за коригиране на формата на етикета в бъдеще? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности, включително предвидения/те срок/ове за осъществяване на промените и пояснете как ще получите данните, които ще бъдат добавени на етикета, както и мотивите за заплануваните промени. (З)

Формат на ръководството

2.   Какъв е форматът на ръководството, който използвате във Вашата държава-членка? Моля дайте пример/и. (З)

2.1.   Само една версия на ръководството за икономия на гориво ли се използва на цялата територия на Вашата държава-членка (като не се броят вариантите на други езици)? (З)

2.2.   Ако ръководството включва стойност на разходите за гориво, моля пояснете на каква основа са правени изчисленията (т.е. изминати километри и цена на горивото за литър или галон за всеки вид гориво и брой години и т.н.) (моля посочете дали е същото като за етикета). (З)

2.3.   Ако използвате „екологичен индекс или клас“ за сравнение на въздействието на дадения автомобил върху околната среда с това на други моторни превозни средства, моля пояснете как са получени данните (моля посочете, ако е същото като за етикета). (З)

2.4.   Ако ръководството включва данни за нивото на шума, моля пояснете как са получени данните и как се изразяват. Ако тези данни се сравняват с данните за други автомобили, моля пояснете каква е основата за сравнението (моля посочете, ако е същото като за етикета). (З)

2.5.   Ако ръководството съдържа информация и данни относно токсичните емисии, моля посочете как се изразяват тези данни. Ако тези данни се сравняват с данните за други автомобили, моля пояснете каква е основата за сравнението. (З)

2.6.   Разработена ли е класификационна система за разпределяне на леките автомобили в конкретни класове с цел тази система да се използва в ръководството? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности за това как работи системата (моля посочете, ако е същото като за етикета). (З)

2.7.   Съдържа ли ръководството информация относно някои икономически предимства или недостатъци, като данъци, които биха могли да повлияят на избора на типа автомобил и по този начин да се осъществи връзката с икономията на гориво? Моля обяснете по какъв начин е представена тази информация. (З)

2.8.   Включено ли е в ръководството класиране на икономията на гориво? Моля обяснете по какъв начин е представена информацията. (З)

2.9.   Има ли други подробности, освен посочените по-горе, които се съдържат във Вашето ръководство за икономия на гориво, и които допълват изискващия се минимум от спецификации, посочен в приложение II към Директива 1999/94/ЕО? Ако отговорът е „да“, моля опишете в кое отношение ръководството надхвърля спецификациите на директивата и посочете мотиви за допълнителните разпоредби. (З)

2.10.   Съществува ли електронна версия на ръководството? Моля посочете интернет адреса, от колко време е активна страницата и броя на посещенията към днешна дата. Има ли търсачка и средство за подреждане на информацията? Колко често се актуализира електронното ръководство? Моля дайте кратко описание на съдържанието и формата. (З)

2.11.   Имате ли планове за коригиране на формата на хартиеното издание или на електронното издание на ръководството за в бъдеще? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности, включително предвидения/те срок/ове за осъществяване на промените, как ще бъдат добавени нови данни, как ще получите данните, които ще бъдат добавени в ръководството, както и мотивите за заплануваните промени. (З)

Формат на плаката (информационното табло)

3.   Какъв е форматът на плаката (информационното табло), който се използва във Вашата държава-членка? Моля дайте примери. (З)

3.1.   Определила ли е Вашата държава-членка някакви разпоредби в допълнение на тези, съдържащи се в Директива 1999/94/ЕО, относно плакатите (информационното табло) за икономия на гориво? Ако отговорът е „да“, моля да ни уведомите за допълнителните разпоредби, посочени във вашето законодателство или политики, както и за причините за приемане на тези допълнителни разпоредби. (З)

3.2.   Имате ли планове за коригиране на формата на плаката (информационното табло) в бъдеще? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности, включително предвидения/те срок/ове за осъществяване на промените, как ще бъдат добавени нови данни, как ще получите данните, които ще бъдат добавени, както и причините за заплануваните промени. (З)

Формат на популяризиращата литература

4.   Какъв е форматът, използван за популяризиращата литература? (З)

4.1.   Посочила ли е Вашата държава-членка някакви разпоредби в допълнение към разпоредбите, съдържащи се в Директива 1999/94/ЕО, относно „друга популяризираща литература за икономия на гориво“? Ако отговорът е „да“, моля да ни уведомите за допълнителните разпоредби, определени във вашето законодателство или политики, както и за причините за приемане на тези допълнителни разпоредби. (З)

4.2.   Има ли във Вашата държава-членка каквито и да е разпоредби относно популяризиращите материали, които не са на хартиен носител (например в Интернет, по телевизията, по радиото)? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности. (З)

4.3.   Имате ли планове за коригиране на съществуващите разпоредби за популяризиращата литература или популяризиращите материали, различни от тези на хартиен носител, в бъдеще? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности, включително предвидения/те срок/ове за осъществяване на промените, как ще се добавят нови данни, как ще получите данните, които ще бъдат добавени, както и причините за заплануваните промени. (З)

Изменения във формата, въведени след прилагането на директивата

5.   Внасяла ли е Вашата държава-членка промени в която и да е разпоредба на директивата (например плаката, ръководството, етикета) по време на периода на оценка (т.е. след първоначалното въвеждане на разпоредбите на директивата във Вашата страна)? (З)

5.1.   Посочете кои от разпоредбите на Директива 1999/94/ЕО, която започна да се прилага от 18 януари 2001 г., са били изменени оттогава. Ако е възможно, дайте примери (например етикет, ръководство). (З)

5.2.   Моля, посочете мотивите за отделните изменения. (З)

Д.   ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО

Общи въпроси

1.   Как са разпределени отговорностите между правителството, посредниците, производителите и вносителите? (З)

1.1.   Кой отговаря за наблюдението върху дизайна, производството и разпространението на ръководството? (З)

1.2.   Кой отговаря за наблюдението върху дизайна, производството и разпространението на етикетите? (З)

1.3.   Кой заплаща производството и разпространението на ръководството, етикета и плаката? (З)

2.   Какви системи са били въведени за производството, управлението и разпространението на информацията? (З)

2.1.   Колко ръководства се отпечатват всяка година? Как и на кого се изпращат ръководствата? (З)

2.2.   Как посредниците се снабдяват с етикети? (З)

2.3.   Как посредниците се снабдяват с плакати? (З)

2.4.   Според мнението на посредниците кои са по-ефективните начини за получаване на етикети, ръководства и плакати (информационни табла) и кои според тях са препятствията, които спъват въвеждането на такива по-ефективни системи? (И)

3.   Възнамерявате ли да продължавате да използвате съществуващите системи за производство и разпространение на ръководството, етикета и плаката? Ако отговорът е „не“, моля посочете подробности и мотиви, свързани с намерението ви да внесете корекции и изменения, като посочите кога възнамерявате да въведете заплануваните промени. (З)

4.   На коя дата Вашата държава-членка въведе в сила разпоредбите на Директива 1999/94/ЕО? Моля посочете дали отделните ѝ разпоредби са влезли в сила по различно време. (З)

5.   Направена ли е оценка на степента на съответствие с разпоредбите на директивата? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности за някой от използваните методи за оценка и за оцененото ниво на точност. Моля посочете ясно дали съществува разлика между аспектите на оценката по отношение на етикета, плаката, ръководството и популяризиращата литература. Ако са проведени проучвания, моля посочете подробности, включително брой на анкетираните, приблизително ниво на точност и степен на представителност. Моля посочете също така периода от време, през който са проведени оценките. (З)

6.   Каква е степента на съответствие с разпоредбите на директивата? (З)

Съответствие на етикета с изискванията

6.1.   Отговарят ли съдържанието и форматът на етикета на разпоредбите на директивата; поставен ли е етикетът в съответствие с разпоредбите на директивата? (З)

6.1.1.   Отговарят ли етикетите на стандартизиран формат, с цел да бъдат по-добре разпознати от потребителите? (З)

6.1.2.   Равнява ли се размерът на всички етикети на стандартния размер А4 (т.е. 297 mm на 210 mm)? (З)

6.1.3.   Съдържат ли етикетите информация за разхода на гориво и за емисиите на СО2, в съответствие с приложение I към директивата? (З)

6.1.4.   Съдържат ли етикетите текста, както е определено в приложение I към директивата, относно наличността на ръководството и емисиите на СО2? (З)

6.1.5.   Какъв процент от леките автомобили притежават съответен етикет, който отговаря на всички разпоредби на директивата? (И)

6.1.6.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикет, който е прикрепен към автомобила? (И)

6.1.7.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикет, който е разположен в удобна близост до автомобила? (И)

6.1.8.   Какъв процент от леките автомобили нямат етикет, който е прикрепен към тях или е разположен близо до тях? По мнението на посредници какви са причините за липсата на етикети, разположени върху или близо до автомобилите? (И)

6.1.9.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикет, който е на скрито място? (И)

6.1.10.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикет, който е повреден? (И)

6.1.11.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикети, които не се отнасят за дадения лек автомобил? (И)

6.1.12.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикети, чието съдържание не отговаря на изискванията на директивата? За тези случаи, в които съдържанието на етикета не съответства на директивата, посочете причините, поради които етикетите имат различно съдържание. (И)

6.1.13.   Какъв процент от леките автомобили притежават етикет, чийто формат не отговаря на изискванията на директивата? За тези случаи, в които форматът на етикета не съответства на директивата, посочете какви са причините, поради което етикетите имат различен формат. (И)

6.1.14.   Моля посочете подробности относно всички случаи на етикети с объркващи отличителни знаци, символи или надписи, свързани с разхода на гориво или емисиите на СО2, които не съответстват на изискванията на директивата. (З)

6.1.15.   Има ли случаи на конкурентни етикети, поставени на леките автомобили и съдържащи информация за разхода на гориво, която противоречи на информацията на официалния етикет? Ако отговорът е „да“, моля дайте подробности за такива случаи. (И)

6.2.   Моля представете вашите заключения по отношение на етикета и съответствието му с разпоредбите на директивата. (З)

Съответствие на ръководството с изискванията

6.3.   Съответстват ли съдържанието и форматът на ръководството на разпоредбите на директивата и то разпространява ли се в съответствие с разпоредбите на директивата? (З)

6.3.1.   Какъв е размерът на ръководството и колко страници съдържа? (З)

6.3.2.   Групирани ли са моделите на леките автомобили по марка и в азбучен ред? (З)

6.3.3.   В допълнение към групирането в азбучен ред групирани ли са моделите на леките автомобили по други признаци? Моля опишете как са групирани моделите. (З)

6.3.4.   Колко често се актуализира ръководството? (З)

6.3.5.   Когато се актуализира, съдържа ли ръководството списък на всички нови модели леки автомобили, които са на разположение към датата на публикуването на актуализираната версия? (З)

6.3.6.   За всеки модел от списъка посочени ли са верните цифрови стойности на официалния разход на гориво и официалните специфични емисии на СО2 в съответствие с разпоредбите на директивата? (З)

6.3.7.   Освен данните, посочени в директивата, предоставени ли са някакви други данни за всеки модел от списъка? Ако отговорът е „да“, моля уточнете и посочете причините за включването на тези данни в ръководството. (З)

6.3.8.   В ръководството използвани ли са някакви други объркващи отличителни знаци, символи или надписи относно разхода на гориво или емисиите на СО2, които не съответстват на разпоредбите на директивата? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности. (З)

6.3.9.   Има ли случаи на конкурентни ръководства, които се излагат в изложбените зали и съдържат информация за икономията на гориво, противоречаща на информацията, съдържаща се в официалното ръководство? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности във връзка с такива случаи. (И)

6.3.10.   Какъв процент от местните представителства имат на разположение безплатни ръководства в местата на продажба; какъв процент от местните представителства нямат такива ръководства? Какви са причините за това в местата на продажба да няма безплатни ръководства? (И)

6.3.11.   Имат ли местните представителства трудности във връзка със снабдяването с ръководствата? (И)

6.3.12.   Изложени ли са ръководствата в местата на продажба? Защо посредниците не предоставят на разположение ръководствата в местата за продажба? (И)

6.4.   Моля представете заключенията, до които сте стигнали във връзка със съответствието на ръководството с разпоредбите на директивата. (З)

Съответствие на плаката (информационното табло) с изискванията

6.5.   Отговарят ли съдържанието и форматът на плаката (информационното табло) на разпоредбите на директивата; изложен ли е плакатът съгласно разпоредбите на директивата? (З)

6.5.1.   Какъв процент от посредниците не излагат плаката (информационното табло) в мястото на продажбата? (И)

6.5.2.   Какъв процент от посредниците не излагат плаката (информационното табло) на видно място в мястото на продажбата? (И)

6.5.3.   По какъв начин плакатите (информационните табла) не съответстват на директивата при излагането им в мястото на продажба.? (И)

6.5.4.   Какви причини изтъкват посредниците, когато не излагат плаката (информационното табло) за разхода на гориво? (И)

6.5.5.   Какви причини изтъкват посредниците, когато не излагат плаката (информационното табло) за разхода на гориво на видно място? (И)

6.5.6.   Какви причини изтъкват посредниците, когато форматът или съдържанието на плаката (информационното табло) не отговаря на изискванията на директивата? (И)

6.6.   Моля представете заключенията, до които сте стигнали във връзка със съответствието на плаката (информационното табло) с разпоредбите на директивата. (З)

Съответствие на популяризиращата литература с изискванията

6.7.   Отговаря ли популяризиращата литература на разпоредбите на директивата? (З)

6.8.   Моля дайте примери на случаи, в които популяризиращата литература не отговаря на изискванията на разпоредбите на директивата. (З)

6.9.   Моля посочете заключенията, до които сте стигнали във връзка със съответствието на популяризиращата литература с разпоредбите на директивата. (З)

Оценка на тенденциите за съответствие

6.10.   Какви са различията при спазването от страна на местните представителства (по отношение на излагането на етикета и плаката и на разпространението на ръководството в съответствие с разпоредбите на директивата) според региона и според вида на местното представителство (т.е. независимо или зависимо; франчайзинг при един или при повече производители; в зависимост от производителя)? (И)

6.11.   Какви са различията при спазването от страна на местните представителства (по отношение на излагането на етикета и плаката и на разпространението на ръководството в съответствие с разпоредбите на директивата) според системите за бонуси (комисиони), които се използват за възнаграждение на търговците? (И)

6.12.   Как се променя степента на спазване на съответствието във Вашата държава-членка в зависимост от нивото на информираност на потребителите по въпросите, свързани с икономията на гориво, и от оценката на влиянието на разпоредбите на директивата върху поведението на потребителите? (И)

Система на санкции

6.13.   Каква система на санкции е въвела Вашата държава-членка при нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива? (З)

6.13.1.   Определила ли е Вашата държава-членка санкции по отношение на нарушения на националните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива? (З)

6.13.2.   Моля представете подробности относно системата на санкции. (З)

6.13.3.   Налагани ли са досега санкции? Ако отговорът е „да“, на кого са налагани санкциите и какъв е бил видът на санкцията, която е била наложена? (З)

Система на групиране

7.   Член 2, параграфи 5 и 6 от директивата посочват, че версиите и вариантите на дадения тип превозно средство могат да бъдат групирани към един модел. Разработена ли е подобна система на групиране? Моля уточнете основата, на която се основава Вашата система за групиране. Моля посочете как се прилага системата за групиране в съответствие с разпоредбите на директивата. (И)

Е.   ВКЛЮЧВАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

1.

Разработили ли сте система за информиране на потребителите, която обхваща и други средства за масова информация/възнамерявате ли да разработите такава по-широка система за информиране на потребителите? Ако отговорът е „да“, как и с каква цел? (И)

2.

Провеждали ли сте изпитвания на други алтернативни медийни форми в работни условия? Ако отговорът е „да“, моля представете подробности за методологията и условията на провеждане на пробните изпитвания и за резултатите от тях. (И)

3.

Идентифицирахте ли правни и институционални препятствия пред възможността за разширяване на изискванията към популяризиращите материали с оглед обхващане на други средства за масова информация? Ако отговорът е „да“, моля посочете подробности. (И)

Ж.   ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА

1.

Моля посочете основните изводи, до които стигнахте в процеса на прилагането на директивата (както и допълнителните национални разпоредби). (И)

2.

Моля посочете какви действия мислите, че е наложително да бъдат предприети спешно с оглед подобряване на действието на директивата както във Вашата държава-членка, така и в Европейския съюз. (И)


(*)  Ако образецът се попълва от повече от едно лице (организация, отдел), моля дайте подробна информация за всеки отделен случай.


Top