EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0633

Решение на Комисията от 16 август 2001 година за определяне на специалните условия на внос на рибни продукти от Уганда (нотифицирано под номер С(2001) 2524)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 221, 17.8.2001, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 180 - 184
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 145 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 145 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; отменен от 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/633/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

145


32001D0633


L 221/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2001 година

за определяне на специалните условия на внос на рибни продукти от Уганда

(нотифицирано под номер С(2001) 2524)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/633/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/493/ЕИО на Съвета от 22 юли 1991 г. за определяне на санитарните изисквания по отношение на производството и пускането на пазара на рибни продукти (1), последно изменена с Директива 97/79/ЕО (2), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Експерт на Комисията проведе посещение с цел инспекция в Уганда, за да провери условията за производство, складиране и експедиция на рибните продукти, които са предназначена за Европейската общност.

(2)

Разпоредбите на законодателството на Уганда по отношение на здравната инспекция и мониторинга на рибните продукти могат да се считат за еквивалентни на определените в Директива 91/493/ЕИО.

(3)

Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries има капацитета да проверява ефективно прилагането на действащото законодателство.

(4)

Възможностите за издаване на санитарен сертификат съгласно член 11, параграф 4, буква а) от Директива 91/493/ЕИО включват и определянето на образец на сертификат, като минималните изисквания се отнасят до езика/езиците, на който/които се издава сертификатът и правомощията на лицето, което е упълномощено да го подпише.

(5)

Съгласно член 11, параграф 4, буква б) от Директива 91/493/ЕИО върху опаковката на рибните продукти, с изключение на някои замразени продукти, следва да има прикрепен знак, указващ произхода – наименованието на третата страна, както и номера на одобрението/регистрацията на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или хладилния кораб.

(6)

Съгласно член 11, параграф 4, буква в) от Директива 91/493/ЕИО се изготвя списък на одобрените предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, както и списък на хладилните кораби, оборудвани съгласно точки от 1 до 7 от приложение II към Директива 92/48/ЕИО на Съвета (3). Тези списъци трябва да бъдат изготвени въз основа на съобщение от DFR до Комисията. Съответно задължение на DFR е да осигури спазването на разпоредбите, предвидени за тази цел в член 11, параграф 4 от Директива 91/493/ЕИО.

(7)

Специално внимание трябва да бъде обърнато на медицинския контрол на лицата, работещи с рибни продукти, предназначени за консумация от човека, съгласно глава III, точка II, буква Б от приложението към Директива 91/493/ЕИО. Следователно е необходимо да се предвиди специално посочване в санитарния сертификат, който придружава вноса на рибни продукти от Уганда.

(8)

DFR е предоставил официална гаранция по отношение на спазването на правилата, предвидени в глава V от приложението към Директива 91/493/ЕИО, и на изпълнението на хигиенните изисквания, еквивалентни на определените в посочената директива.

(9)

DFR също така е предоставил гаранции, че рибните продукти в езерото Виктория се подлагат на съответния контрол по-специално с оглед установяването на наличие на пестициди. Властите на Уганда гарантират безвредността на продуктите от риболова в езерото Виктория, предназначени за износ в Европейската общност.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Department of Fisheries Resources (DFR) of the Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries е компетентният орган в Уганда за проверка и удостоверяване на съответствието на рибните продукти и продуктите от аквакултури с изискванията на Директива 91/493/ЕИО.

Член 2

Рибните продукти и продуктите от аквакултури с произход от Уганда трябва да отговарят на следните условия:

1.

Всяка пратка трябва да бъде придружени от номериран санитарен сертификат в оригинал, надлежно попълнен, с дата и подпис, състоящ се само от един лист, по образеца от приложение А към настоящото решение.

2.

Продуктите трябва да произхождат от одобрени предприятия, кораби фабрики или хладилни складове, или от хладилните кораби, изброени в приложение В към настоящото решение.

3.

Върху всички опаковки, с изключение на тези със замразени рибни продукти на едро, предназначени за производство на консервирани храни, се изписва с неизтриваеми букви думата „УГАНДА“ и номерът на одобрението/регистрацията на предприятието, кораба фабрика, хладилния склад или хладилния кораб, откъдето произхождат продуктите.

Член 3

1.   Сертификатите, посочени в член 2, точка 1, трябва да бъдат съставени на поне един от официалните езици на държавата-членка, в която се извършва контролът.

2.   Сертификатите съдържат името, длъжността и подписа на представителя на DFR, както и официалния печат на DFR в цвят, различен от този на останалия текст.

Член 4

Решение 2000/493/ЕО на Комисията (4) се отменя.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила шестдесет дни след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2001 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 187, 7.7.1992 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 199, 5.8.2000 г., стр. 84.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И КОРАБИТЕ

№ на одобрението

Наименование

Град/Област

Категория

U03/94

Gomba Fishing Industries Ltd

Jinja

ПП

U04/95

Ngenge Limited

Kampala

ПП

U05/96

Hwan Sung Ltd

Kampala

ПП

U06/96

Uganda Fish Packers Ltd

Kampala

ПП

U08/96

Byansi Fisheries Co. Ltd

Kalisizio

ПП

U02/94

Greenfields (U) Ltd

Kampala

ПП


Top