EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0405

Решение на Комисията от 4 май 2001 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на продукти от хартия тип „Тишу“ (нотифицирано под номер C(2001) 1175)

OJ L 142, 29.5.2001, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 115 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 113 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 113 - 120

No longer in force, Date of end of validity: 09/07/2009; отменен от 32009D0568(01) . Latest consolidated version: 19/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/405/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

113


32001D0405


L 142/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2001 година

за установяване на екологичните критерии за присъждането на знака за екомаркировка на Общността на продукти от хартия тип „Тишу“

(нотифицирано под номер C(2001) 1175)

(2001/405/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално членове 3, 4 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда знакът за екомаркировка на Общността да може да се присъжда на продукт с характеристики, които му позволяват да има значителен принос за подобряване на ключови аспекти на околната среда.

(2)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда определянето на специфични критерии за присъждане на знака за екомаркировка в съответствие с продуктовите групи.

(3)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 1980/2000 предвижда преразглеждането на критериите за екомаркировка и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка да се осъществи своевременно преди изтичането на периода на валидност на критериите, определени за всяка продуктова група, и следва да доведе до предложение за продължаване, отмяна или преразглеждане.

(4)

С Решение 98/94/EО (2) Комисията установи екологични критерии за присъждане на екомаркировка на Общността на продуктите от хартия тип „Тишу“, валидността на които според член 3 от същото решение, изменено с Решение 2000/413/EО (3), изтича на 31 декември 2001 година.

(5)

Целесъобразно е да се преразгледа обхватът на продуктовата група и екологичните критерии, които са били утвърдени с Решение 98/94/EО, за да се отрази развитието на пазара.

(6)

Следва да се приеме ново решение на Комисията, което да определи специфичните екологични критерии за тази продуктова група, които да са валидни за период от пет години.

(7)

Целесъобразно е новите критерии, установени с настоящото решение, и критериите, установени с Решение 98/94/ЕО, да са едновременно валидни за период, ограничен до дванадесет месеца, с оглед дружествата, които са получили или заявили екомаркировка за своите продукти преди датата на прилагане на настоящото решение, да имат достатъчен срок, за да приведат тези продукти в съответствие с новите критерии.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са разработени и приети по процедурите за определянето на критериите за екомаркировка, както са изложени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1980/2000.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продуктова група „продукти от хартия тип тишу“ (наричана по-нататък с названието „продуктова група“) включва:

 

Листове или ролки от хартия тип тишу, подходящи за ползване за лична хигиена, за попиване на течности и/или за почистване на замърсени повърхности. Хартиените кърпи и салфетки обикновено са от един или няколко пласта крепирана или релефна хартия. Съдържанието на влакна в продукта трябва да бъде поне 90 %, като под влакна се разбират само влакна от растителен произхд. Ламинираните продукти от хартия тип тишу и мокрите кърпички не се включват продуктовата група.

Член 2

Резултатността на продуктовата група спрямо околната среда, както е определена в член 1, се оценява по отношение на съответствието ѝ със специфичните екологични критерии, дадени в приложението.

Член 3

Обхватът и критериите на продуктовата група са валидни пет години от датата, на която влиза в сила настоящото решение.

Периодът на валидност на обхвата на продуктовата група и критериите, установени от Решение 98/94/EО, заедно с промените, направени с Решение 2000/413/EО, се удължава така че да изтече 12 месеца след датата, на която влиза в сила настоящото решение.

Член 4

Кодът на продуктовата група, използван за административни цели, е „004“.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 19, 24.1.1998 г., стр. 77.

(3)  ОВ L 155, 28.6.2000 г., стр. 63.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За да получи екoмаркировка, продуктът трябва да попада в обхвата, определен в член 1, да е в съответствие с критериите на настоящото приложение, съгласно тестовете, извършени при подаване на молбата, както е посочено в критериите и в техническата притурка. Когато е необходимо, могат да се използват методи на изпитване, различни от посочените за всяко изискване, ако тяхната еквивалентност е призната от компетентния орган, оценяващ молбата за присъждане на екомаркировка (например, ако равностойността се установява при наличието на калибровъчна крива със значимост 95 %). Когато не са споменати никакви тестове или тестовете са посочени за удостоверяване по време на проверка или мониторинг, компетентният орган би следвало да разчита, доколкото е уместно, на декларациите и документацията, представена от заявителя и/или независимите проверки.

На компетентния орган се препоръчва при оценката на молбите и при проверката за спазване на изискванията да отчита прилагането на признати схеми за управление на околната среда, например Националната схема за управление по околната среда и одитиране (НСУОСО), Схемата на Европейския съюз за управление и одитиране по околната среда (EMAS) и БДС EN ISO 14001. (Забележка: Прилагането на такива схеми за управление не е задължително условие.).

Настоящите критерии имат за цел поощряването на следните мерки:

намаляване на изпускането на токсични или други замърсяващи вещества във водите,

намаляване увреждането на околната среда или на рисковете, свързани с производството и използването на енергията (глобално затопляне, повишаване киселинността на средата, изчерпването на невъзобновяемите ресурси) чрез намаляване на консумацията на енергия и на свързаните с това вредни емисии в атмосферата,

изпълнение на ангажиментите за прилагане на принципите на доброто управление на ресурсите с цел опазване на горите,

намаляване на рисковете за човешкото здраве, увреждането на околната среда и рисковете, свързани с използването на опасни химически вещества и препарати,

свеждане до минимум количеството на отпадъците и ефективното им използване.

Критериите са определени на нива, които стимулират поставянето на екомаркировка на продукти от хартия тип тишу, при производството на които се оказва по-малко въздействие върху околната среда.

ЕКОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

1.   ЕМИСИИ ВЪВ ВОДИТЕ И ВЪЗДУХА

i)

Показателите на техническите данни за параметрите „химична потребност от кислород“ (COD), „абсорбируеми органохалогенни съединения“ (AOX), въглероден диоксид (CO2 (изкопаеми горива)) и серен диоксид (SO2) трябва да бъдат изразени по отношение количеството на използването им и спрямо референтни стойности, (споменавани като „коефициент“ за всеки параметър).

Сумарните емисии във водата и въздуха, които имат отношение към хартиените продукти, се изчисляват като сбор от емисиите при производството на целулоза и етапите от производството на готовите хартиени продукти.

Таблица 1

Коефициенти и гранични стойности за емисионните параметри

 

Коефициенти, (C), kg/ADT (1) хартия

Гранични стойности (H),

kg/ADT (1)хартия

1. Органични съединения, изпускани във водата, COD

C1 = 15

H1 = 40

2. Хлорорганични съединения, AOX

C2 = 0,2

H2 = 0,5

3. Въглероден двуокис от изкопаеми горива, CO2

C3 = 1 500

H3 = 3 750

4. Серни окиси, изразени в количество сяра, S

C4 = 1,0

H4 = 2,5

ii)

Замърсяването на въздуха и водите се изразява като „точки на натоварване“. Точките за натоварване, Li, за всеки параметър се изчисляват по начина, посочен в уравнение 1, като реалните емисии за всеки параметър се разделят на съответния коефициент за този параметър, определен в таблица 1.

Li = (стойност на емисията на параметър i)/Ci (уравнение 1)

iii)

Общата сума на точките за общото натоварване, P, се изчислява по уравнение 2 чрез последователно прибавяне на точките за натоварване за всеки параметър.

P = L1 + L2 + L3 + L4 (уравнение 2)

iv)

Ако стойностите на емисиите за всеки от параметрите COD, AOX и CO2 изкопаеми горива и SO2, определени за изискване 2 за производството на продуктите от хартия тип тишу, превишават стойностите, определени като „гранични стойности“ в таблица 1, продуктът няма да се допуска за присъждане на eкoмаркировка.

v)

За да получи eкoмаркировка, общият сбор на точките на натоварването (P) за продукта не трябва да превишава четири точки.

Количеството АОХ (изразено като хлор), изпускано от всяка производствена площадка, където се произвежда използвания влакнест полуфабрикат, не трябва да превишава 0,50 kg за въздушно сух тон влакнест полуфабрикат.

Когато в крайния продукт са включени изрезки, емисиите, свързани с тяхното производство, независимо от това дали те са осъществени на същата площадка или на друга, се включват при изчисляване точките за натоварване.

Данните за използването на вода за производството на един тон целулоза и хартия, произвеждани в този промишлен процес, се посочват в доклада. (Бележка: Данните са необходими за оценяването на направените изчисления на изпусканите замърсители и концентрациите им).

Серни съединения: Не е необходимо да се отчитат емисиите, свързани с производството на електроенергия.

Въглероден диоксид: от изкопаеми горива за тон произведена хартия, включително емисии от производството на електроенергия (независимо дали производството е в обекта или извън него).

2.   КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Общото потребление на електрическа енергия, свързана с производството на продукти от хартия тип тишу, изчислена като сума на електрическата енергия, използвана за производството на влакнестия полуфабрикат и на продуктите от тишу хартия и не трябва да превишава:

11 GJ (3 000 KWh) електроенергия на тон произведена хартия.

Заявителят представя декларация за съответствие и подробни изчисления на цялата вложена електроенергия, използвана за производството на влакнестия полуфабрикат и на продуктите от хартия тип тишу, включително електрическата енергия, използвана в процесите за обезмастиляване на отпадъчната хартия при производство от рециклирана хартия.

Електрическа енергия означава нетното количество електрическа енергия, получена от преносната мрежа и самостоятелно произведеното количество електрическа енергия, измерено като електрическа енергия. Не се включва електрическата енергия, използвана за пречистване на отпадъчните води и на емисиите във въздуха.

3.   УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Влакната могат да бъдат дървесни влакна, рециклирани влакна (2) или недървесни влакна.

Първичните влакна от дървесина, използвани за производството на продукти от хартия тип тишу, трябва да са от дървесина, добита от гори, които са управлявани и ползвани, като операторите, отговорни за стопанисването, прилагат принципите и мерките, насочени към устойчиво управление и ползване на горите. За целта трябва да се представи декларация, грамота, кодекс на поведение, сертификат или удостоверение от тези оператори или операторите на предприятията за производството на целулоза.

В Европа принципите и мерките, отнасящи се към горното, са в съответствие с Паневропейските насоки на работно ниво за Устойчиво стопанисване на горите, приети от Лисабонската министерска конференция за опазването на горите в Европа (2—4 юни 1998 г.). Извън Европа те отговарят на принципите на Конференцията UNCED по горите (Рио де Жанейро, юни 1992 г.) и, когато е приложимо, на критериите и ръководните принципи за устойчиво стопанисване на горите, както са приети от съответните международни и регионални инициативи (ITTO, Монреалски процес, Процес от Тарапото, Инициатива на Програмата на ООН за опазването на околната среда и на Организацията на ООН за прехрана и земеделие за сухата зона в Африка).

4.   ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

Избелване: Хлор в газообразно състояние не се използва като избелващ агент. Това изискване не се отнася към хлора в газообразно състояние, свързан с производството и използването на хлорен двуокис. (Бележка: Макар че това изискване се отнася също така към избелването на рециклирани влакна, приема се, че влакната в техния предшестващ цикъл могат да бъдат избелвани с хлор в газообразно състояние в предходния им жизнен цикъл).

Обезмастиляване: Алкилфенолетоксилатите (APEOs) или други производни на алкилфенола не се включват в химикалите за обезмастиляване. Като производни на алкилфенола се определят веществата, които се разлагат до образуването на алкилфенол.

Спомагателни вещества за придаване на по-голяма здравина в мокро състояние: Помощните вещества за придаване на по-голяма здравина в мокро състояние не трябва да съдържат общо повече от 1 % (масов, по отношение на сухото вещество) хлорорганични вещества, обозначени с една или повече от следните рискови фрази или комбинация от тях, R45 (може да причини рак), R46 (може да причини наследствено генетично увреждане), R50 (силно токсичен за водни организми),, R53 (може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда), R60 (може да увреди възпроизводителната функция), R61 (може да увреди плода при бременност), както е посочено в Директива 67/548/ЕИО на Съвета (3) заедно с последните изменения от Директива 2000/33/ЕО на Комисията (4). Примери за такива хлорорганични вещества са епихлорхидрин (ECH). 1,3-дихлор-2-пропанол (DCP) и 3-монохлор-1,2-пропанедиол (MCPD).

5.   УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Всички производители на влакнест полуфабрикат, на хартия тип тишу или на преработени продукти от хартия тип тишу трябва да имат системи за управление на отпадъците (5) и остатъчните продукти, образувани в процеса на производство. Тази системата трябва да е добре документирана или обяснена в заявлението и трябва да включва най-малко следните елементи:

процедури за разделяне и използване на подходящите за рециклиране материали от общото количесто образувани отпъдъци,

процедури за повторно използавне на материалите за друг начин на използване, като например изгаряне за получаване на пара за производствения процес или използване в селското стопанство,

процедури за събиране, съхраняване и използване на опасните отпадъци (5).

6.   БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

Продуктите, произведени от рециклирани влакна или смеси от рециклирани и първични влакна, трябва да отговарят на следните хигиенни изисквания:

 

Продуктите от хартия тип тишу да не съдържат повече от:


Формалдехид:

1 mg/dm2 според метод за изпитване 8315A на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ

Глиоксал:

1,5 mg/dm2 според метод за изпитване 8315A на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ

Полихлорирани бифенили:

2 mg/kg според метод за изпитване 8270 на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ

 

Всички продукти от хартия тип тишу трябва да отговарят на следните изисквания:


Слимициди и антимикробни съставни части:

Не трябва да има забавяне на растежа на микроорганизмите според тестов метод ЕN 1104

Багрила и избелващи агенти:

Не трябва да има изпускане на багрила и избелващи агенти според тестов метод ЕN 646/648 (изисква се ниво 4)

Багрила и мастила:

В процеса на производството на продукти от хартия тип тишу не трябва да се използват пигменти и мастила, които включват азотосъдържащи вещества, които могат да се разпаднат до който и да е от ароматните амини, изброени в таблица 3 на техническото допълнение.

ГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА

Продуктите да са годни за употреба.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

До знака за екомаркировката се поставя следния текст:

малко замърсяване на водата,

малко замърсяване на въздуха,

малки емисии на парникови газове и малка консумация на електроенергия.

В допълнение, в близост да знака за екомаркировка, производителят може да посочи също така и минималния процент на съдържание на рециклирани влакна.

Техническо допълнение: определения, изисквания към тестовете и документация

Емисионни параметри

Периодът на измервания или базата за изготвяне на масовите баланси се основава на производството за 12 месеца. В случай, че става дума за ново или реконструирано промишлено предприятие, измерванията се основават поне на 45 последователни дни стабилна експлоатация на предприятието. Измерванията са представителни за съответната производствена кампания.

Ако продуктите са съставени от различни видове влакнести полуфабрикати, емисионните стойности за неговото производство се изчисляват като средно претеглени на съответните стойности за всички използвани влакнести полуфабрикати. Общите емисии се изчисляват чрез сумиране на емисиите от етапите на производството на влакнестия полуфабрикат с емисиите от продукцията на хартията тип тишу.

Изпитванията се извършват от акредитирани за съответните дейности лаборатории или от независими институти за провеждане на тестове съгласно стандарта ЕN 45001.

Лабораторията на производителя на влакнестия полуфабрикат или хартията обаче може да бъде одобрена за провеждането на анализите на замърсяването, ако са изпълнени следните условия:

упълномощените органи с контролно-регулаторни функции приемат съответните проби и измервания, правени в тази лаборатория; или

производителят е въвел система за управление на качеството, която включва надзор над вземането на образците и провеждането на анализите и е официално одобрена в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001 или БДС EN ISO 9002; или

лабораторията е официално одобрена лаборатория „GLP“ (с добра лабораторна практика).

Измерванията на емисиите във водите се извършват върху нефилтрирани и неутаени проби, след пречистването на отпадъчните води в производственото предприятие или в точката на заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа, преди пречистването им в съответната пречиствателна станция за отпадъчни води на населеното място. В този случай стойността, измерена преди заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа, се намалява, като се умножи с коефициент, съответстващ на средното намаляване на замърсяването в пречиствателната станция. Нивата на замърсители, измерени в постъпващата в завода вода, могат да се извадят от съответните емисии, генерирани в производствения процес и измерени в точката на изпускане на отпадъчните води от производственото предприятие.

COD се измерва в съответствие с второто издание на стандарта ISO 6060 от 1989 г.

AOX се измерва в съответствие с ISO 9562.

Могат да се приемат и други методи за изпитване, ако те са приети за еквивалентни от компетентния орган, оценяващ молбата (например, ако еквивалентността е установена посредством калибровъчна крива с достоверност 95 %).

Количеството на AOX се определя само за процеси, при които за избелването на влакнестия полуфабрикат се използват хлорни съединения. Това означава, че AOX няма нужда да се измерва в следните случаи:

в отпадъчни води при разделно производство на продукти от хартия тип тишу,

в отпадъчни води от производството на влакнест полуфабрикат без избелване,

когато избелването се извършва с вещества, несъдържащи хлор.

Серни оксиди

Заявителят представя баланс на емисиите на серни съединения в атмосферата. Този баланс включва всички емисии на тези съединения, които възникват по време на производството на влакнестия полуфабрикат и на продуктите от хартия тип тишу, с изключение на емисиите, свързани с производството на електрическа енергия. Измерванията включват регенерационните котли, варовите пещи, котлите за пара и пещите за изгаряне на газовете със силна миризма, ако има такива. Неорганизираните емисии трябва също да се отчитат.

Въглероден двуокис

Заявителят представя баланс на емисиите на въглероден двуокис от изкопаеми горива в атмосферата. Този баланс трябва да включва всички източници на СО2 от използването на невъзобновяеми горива, използвани за производството на влакнестия полуфабрикат и продуктите от хартия тип тишу, включително емисиите от производството на електрическата енергия, получена от електроразпределителната мрежа. За изчисляването на емисиите на CO2 от различните видове изкопаеми горива се използват емисионните коефициенти от таблица 2.

Таблица 2

Еквиваленти на CO2 изкопаеми горива от невъзобновяеми горива

Вид гориво

Емисии на CO2 изкопаеми горива

Единици

Въглища

95

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Суров нефт

73

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Мазут 1

74

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Мазут 2-5

77

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Пропан

69

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Природен газ

56

g CO2 изкопаеми горива/MJ

Електрическа енергия от преносната мрежа (6)

400

g CO2 изкопаеми горива/MJ

За всички обекти, намиращи се в Европейския съюз, се използва стойността за електрическата енергия от преносната мрежа, посочена в таблицата. За обекти извън Европейския съюз, заявителят може да представи документация, установяваща средната стойност за неговия доставчик (доставчици) на електроенергия, и да използва тази осреднена стойност вместо стойността, посочена в таблицата.

Устойчиво управление и ползване на горите Виж критерий 3.

Опасни химични вещества

Заявителят представя декларация от всички доставчици на влакнестия полуфабрикат, за това, че хлор в газообразно състояние не е бил използуван за избелването му.

Заявителят представя декларация от всички доставчици на влакнестия полуфабрикат, от хартия за рециклиране, за това, че в процеса на обезмастиляването не са били използвани алкилфенолетоксилати или други производни на алкилфенола.

Заявителят представя списък на продуктите, използвани в производството на хартията за повишаване якостта на готовите продукти в намокрено състояние. Списъкът включва търговското наименование на продукта, къде е предназначен да бъде използван, името, адреса и телефонния номер на доставчика. В допълнение към този списък, заявителят представя декларация за съдържанието на хлорорганични вещества, като например епихлорхидрин (ECH), 1,3-дихлор-2-пропанол (DCP) и 3-монохлор-1,2-пропандиол (MCPD), които са класифицирани като опасни за околната среда или човешкото здраве според Директива на Съвета 67/548/ЕИО.

Управление и контрол на отпадъците Виж критерий № 5.

Безопасност на продукта

Производителят представя документ за резултатите от изпитанията на готовите продукти от хартия относно съдържанието на: формалдехид, глиоксал, PCB, слимициди, антимикробиални вещества, багрила и избелващи агенти.

Таблица 3

Ароматни амини, изброени в критерий № 6

Амини

CAS №

4-аминоазобензен

60-09-3

о-анисидин

90-04-0

4-аминодифенил

92-67-1

бензидин

92-87-5

4-хлоро-о-толуидин

95-69-2

2-нафтиламин

91-59-8

о-амино-азотолуен

97-56-3

2-амино-4-нитротолуен

99-55-8

p-хлоранилин

106-47-8

2,4-диаминоанисол

615-05-4

4,4′-диаминодифенилметан

101-77-9

3,3′-дихлоробензидин

91-94-1

3,3′-диметоксибензидин

119-90-4

3,3′-диметилбензидин

119-93-7

3,3′-диметил-4,4′-диаминодифенилметан

838-88-0

p-кресидин

120-71-8

4,4′-метилен-бис-(2-хлоранилин)

101-14-4

4,4′-оксидианилин

101-80-4

4,4′-тиодианилин

139-65-1

о-толуидин

95-53-4

2,4-диаминотолуен

95-80-7

2,4,5-триметиланилин

137-17-7

2,4-ксилидин

95-68-1

4,6-ксилидин

87-62-7

Годност за употреба

Заявителят представя доказателства, че продуктите са годни за употреба. Доказателствата могат да включват данни от изпитанията съгласно съответните методи за изпитване на ISO или CEN, но могат също така да включват национални стандарти или собствени методи за изпитване. Подробности за използваните методите за изпитване се представят заедно със заявлението.


(1)  ADT = въздушно сух тон.

(2)  Рециклирани влакна са влакната, получени от продукти от хартия след използването им или от отпадъци от хартия от етапите на дообработка в съответствие с видовете, определени в Европейския списък на стандартните видове отпадъчна хартия и картон (CEPI, февруари 1999). Бракът от предприятията за производство на хартия не се определя като рециклирани влакна.

(3)  ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 8.6.2000 г., стр. 90.

(5)  Както е определено от съответните законодателни власти за производството на влакнест полуфабрикат и хартия, за които става въпрос.

(6)  Средно за Европа.


Top