EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0119

Решение на Комисията от 22 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2001) 106)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 47, 16.2.2001, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 55 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 53 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 53 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 67 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/119(1)/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

53


32001D0119


L 047/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2001 година

за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци

(нотифицирано под номер С(2001) 106)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/119/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (1), последно изменена с Директива 94/31/ЕО (2), и по-специално член 1, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Е установен общностен списък на опасните отпадъци с Решение 94/904/ЕО на Съвета (3) и това Решение е било заменено с Решение 2000/532/ЕО на Комисията (4).

(2)

Няколко държави-членки са обявили излезлите от употреба превозни средства, от които не са източени течности или други опасни компоненти, за отпадък, който те считат, че проявява едно или повече от свойствата, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО и са изискали да бъдат вписани като опасен отпадък в списъка, предвиден по член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО.

(3)

Член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО изисква Комисията да разгледа тези нотификации от държавите-членки с оглед изменение на списъка на опасните отпадъци.

(4)

Комисията се подпомага в тази задача от комитет, създаден по силата на член 18 на Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците (5).

(5)

Мерките, формулирани в настоящото решение, не са били в съответствие със становището, изразено от гореспоменатия комитет и следователно не е могло да бъдат включени в Решение 2000/532/ЕО на Комисията.

(6)

Съветът не е взел решение по предложение на Комисията в рамките на времето, предвидено съгласно член 18 от Директива 75/442/ЕИО.

(7)

Следователно, Комисията следва да приеме предложените мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2000/532/ЕО от 3 май 2000 година относно замяна на Решение 94/3/ЕО на Комисията за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци се изменя, както следва:

Код „16 01 04 изхвърлени превозни средства“ се заменя с:

„16 01 04*

излезли от употреба превозни средства.“

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2002 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 48.

(3)  ОВ L 356, 31.12.1994 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.


Top