EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0118

Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците (нотифицирано под номер С(2001) 108)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 47, 16.2.2001, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/118(1)/oj

15/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22


32001D0118


L 047/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2001 година

за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците

(нотифицирано под номер С(2001) 108)

(текст от значение за ЕИП)

(2001/118/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (1), последно изменена с Решение 96/350/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 1, буква а) от нея,

като взе предвид Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (3), изменена с Директива 94/31/ЕО (4), и по-специално член 1, параграф 4, второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г., което заменя Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяването на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (5), следва да бъде изменено в светлината на нотификациите от държавите-членки в съответствие с член 1, параграф 4, второ тире от Директива 91/689/ЕИО.

(2)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 18 от Директива 75/442/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2000/532/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Отпадъци, класифицирани като опасни се счита, че проявяват едно или повече от свойствата, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО и, по отношение на Н3—Н8, Н10 (6) и Н11 от въпросното приложение, една или повече от следните характеристики:

температура на възпламеняване < 55 °С,

едно или повече вещества, класифицирани (7) като силно токсични при обща концентрация > 0,1 %,

едно или повече вещества, класифицирани като токсични при обща концентрация > 3 %,

едно или повече вещества, класифицирани като вредни при обща концентрация > 25 %,

едно или повече корозивни вещества, класифицирани с R35 при обща концентрация > 1 %,

едно или повече корозивни вещества, класифицирани с R34 при обща концентрация > 5 %,

едно или повече дразнещи вещества, класифицирани като R41 при обща концентрация > 10 %,

едно или повече дразнещи вещества, класифицирани с R36, R37, R38 при обща концентрация > 20 %,

едно вещество, известно че е канцерогенно от категория 1 или 2 при концентрация > 0,1 %,

едно вещество, известно че е канцерогенно от категория 3 при концентрация > 1 %,

едно вещество, токсично за репродукцията от категория 1 или 2, класифицирано с R60, R61 при концентрация > 0,5 %,

едно вещество, токсично за репродукцията от категория 3, класифицирано с R62, R63 при концентрация > 5 %,

едно мутагенно вещество от категория 1 или 2, класифицирано с R46 при концентрация > 0,1 %,

едно мутагенно вещество от категория 3, класифицирано с R40 при концентрация > 1 %,

2.

Приложението се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2002 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2001 година.

За Комисията

Margot WALLSTRÖM

Член на Комисията


(1)  ОВ L 78, 26.3.1991 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28.

(5)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.

(6)  В Директива 92/32/ЕИО относно седмо изменение на Директива 67/548/ЕИО, беше въведен терминът „токсичен за репродукцията“. Терминът „тератогенен“ бе заменен със съответстващия термин „токсичен за репродукцията“. Този термин се счита, че е в съответствие със свойство Н10 от приложение III към Директива 91/689/ЕИО.

(7)  Класификацията, както и R-фразите, се отнасят до Директива 67/548/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните вещества (ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1) и нейните последващи изменения. Пределните концентрации са тези, предвидени в Директива 88/379/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасните препарати (ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 14.) и нейните последващи изменения.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците и член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци

Въведение

1.   Настоящият списък е хармонизиран списък на отпадъците. Той ще бъде периодично преглеждан на основата на нови знания и по-специално на изследователски резултати, и ако е необходимо, ревизиран в съответствие с член 18 от Директива 75/442/ЕИО. Включването на материал в списъка, обаче не означава, че материалът е отпадък при всички обстоятелства. Материали се считат за отпадъци само когато е спазена дефиницията за отпадък в член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО.

2.   Отпадъци, включени в списъка, попадат под действието на разпоредбите на Директива 75/442/ЕИО, освен когато се прилага член 2, параграф 1, буква б) от тази директива.

3.   Различните типове отпадъци в списъка са изцяло дефинирани от шестцифрения код за отпадъка и съответния двуцифрени и четирицифрени заглавия на главите. Това означава, че следните стъпки следва да бъдат взети за идентифициране на даден отпадък в списъка.

3.1.   Да се идентифицира източникът, генериращ отпадъка в глави 01—12 или 17—20 и да се идентифицира подходящият шестцифрен код на отпадъка (с изключение на кодовете, завършващи на 99 от тези глави). Дадена специфична производствена единица може да се наложи да класифицира своите дейности по няколко глави. Например, производител на автомобили може да открие своите отпадъци вписани в глави 12 (отпадъци от формиране и повърхностно третиране на метали), 11 (неорганични отпадъци, съдържащи метали от третиране на метали и покриване на метали) и 08 (отпадъци от употребата на покрития), в зависимост от различните стъпки на процеса.

Бележка: отделно събирани отпадъци от опаковки (включително смеси от различни опаковъчни материали) се класифицират в 15 01, а не в 20 01.

3.2.   Ако не може да бъде намерен подходящ код на отпадъка в глави 01—12 или 17—20, следва да се прегледат глави 13, 14 и 15 за идентифициране на отпадъка.

3.3.   Ако никой от тези кодове за отпадъци не е приложим, отпадъкът следва да се идентифицира според глава 16.

3.4.   Ако отпадъкът не е и в глава 16, следва да се използва код 99 (отпадъци, които не са специфицирани по друг начин) в раздела на списъка, съответстващ на идентифицираната дейност в стъпка едно.

4.   Всеки отпадък, маркиран със звездичка (*) се счита за опасен отпадък по силата на Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци, и попада под разпоредбите на тази директива, освен ако се прилага член 1, параграф 5 от тази директива.

5.   За целта на настоящото решение, „опасно вещество“ означава всяко вещество, което е било, или ще бъде класифицирано като опасно в Директива 67/548/ЕИО и последващите ѝ изменения; „тежък метал“ означава всяко съединение на антимон, арсен, кадмий, хром (VI), мед, олово, живак, никел, селен, телур, талий и калай, както и тези материали в метална форма, доколкото те са класифицирани като опасни вещества.

6.   Ако даден отпадък е идентифициран като опасен чрез специфично или общо позоваване за опасни вещества, отпадъкът е опасен само ако концентрацията на тези вещества са такива (например процент по тегло), че отпадъкът проявява едно или повече от свойствата, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО на Съвета. По отношение Н3—Н8, Н10 и Н11, ще се прилага член 2 от настоящото решение. За характеристиките Н1, Н2, Н9 и Н12—Н14, понастоящем член 2 от настоящото решение не представя спецификация.

7.   В съответствие с Директива 1999/45/ЕО, която излага в преамбюла си, че случаят на сплави се счита, че се нуждае от по-нататъшна оценка защото характеристиките на сплавите са такива, че може да не е възможно точно да се определят техните свойства използвайки наличните понастоящем конвенционални методи, разпоредбите на член 2 няма да се отнасят за чисти метални сплави (незамърсени с опасни вещества). Това ще бъде така, докато се предприемат по-нататъшните действия, които Комисията и държавите-членки са се задължили да предприемат по отношение на специфичния подход за класифицирането на сплави. Отпадъчните материали, които са специфично изброени в настоящия списък, ще останат класифицирани както понастоящем.

8.   Следните правила са били използвани за номерирането на пунктовете в списъка: за тези отпадъци, които не са били променени, са използвани кодовите номера от Решение 94/3/ЕО на Комисията. Кодовете за отпадъци, които са били променени, са премахнати и остават неизползвани с оглед избягване на объркване след прилагането на новия списък. Отпадъците, които са били прибавени са получили код, който не е бил използван в Решение 94/3/ЕО на Комисията и Решение 2000/532/ЕО на Комисията.

ИНДЕКС

Глави на списъка

01

Отпадъци, в резултат на експлоатация, минно дело, кариерно дело, физическо и химическо третиране на минерали

02

Отпадъци от селското стопанство, градинарството, аквакултурата, горското стопанство, лова и риболова, подготовка и преработка на храни

03

Отпадъци от преработката на дървесина и производството на плоскости и мебели, пулп, хартия и картон

04

Отпадъци от кожарската, кожената и текстилната промишленост

05

Отпадъци от рафинирането на нефт, пречистването на природна газ и пиролитно третиране на въглища

06

Отпадъци от неорганични химически процеси

07

Отпадъци от органични химически процеси

08

Отпадъци от производството, формулирането, доставката и употребата на покрития (бои, лакове и стъклообразни емайли), лепила, запечатващи вещества и печатарски мастила

09

Отпадъци от фотографската промишленост

10

Отпадъци от термални процеси

11

Отпадъци от химическо повърхностно третиране и покриване на метали и други материали; хидрометалургия за цветни метали

12

Отпадъци от формиране и физическо и механично повърхностно третиране на метали и пластмаси

13

Маслени отпадъци и отпадъци от течни горива (освен хранителни масла 05 и 12)

14

Отпадъчни органични разтворители, замръзители и пропеленти (освен 07 и 08)

15

Отпадъчни опаковки, абсорбатори, кърпи за бърсане, филтърни материали и защитно облекло, неспецифицирано по друг начин

16

Отпадъци, неспецифицирани по друг начин в списъка

17

Строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване (включително екскавирана пръст от замърсени терени)

18

Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързани с тях научни изследвания (освен кухненски и ресторантски отпадъци, не произлизащи от пряко здравеопазване)

19

Отпадъци от съоръжения за управление на отпадъците, пречиствателни станции за отпадни води извън производствената площадка и от подготовката на вода, предназначена за човешка консумация и вода за индустриална употреба

20

Общински отпадъци (битови отпадъци и подобни търговски, промишлени и учреждeнски отпадъци) включително разделно събрани фракции

01

ОТПАДЪЦИ, В РЕЗУЛТАТ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МИННО ДЕЛО, КАРИЕРНО ДЕЛО, ФИЗИЧЕСКО И ХИМИЧЕСКО ТРЕТИРАНЕ НА МИНЕРАЛИ

01 01

отпадъци от екскавация на минерали

01 01 01

отпадъци от екскавация на металоносни минерали

01 01 02

отпадъци от екскавация на неметалоносни минерали

01 03

отпадъци от физическа и химическа преработка на металоносни минерали

01 03 04*

генериращи киселина остатъци от преработката на сулфидна руда

01 03 05*

други остатъци, съдържащи опасни вещества

01 03 06

други остатъци, освен тези, посочени в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества от физическата и химическата преработка на металоносни минерали

01 03 08

прахови отпадъци и отпадъци под форма на пудра, освен тези, посочени в 01 03 07

01 03 09

червена кал от производството на двуалуминиев триоксид, освен отпадъците, посочени в 01 03 07

03 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

01 04

отпадъци от физическа и химическа преработка на неметалоносни минерали

01 04 07*

отпадъци, съдържащи опасни вещества от физическата и химическата преработка на неметалоносни минерали

01 04 08

отпадъчен чакъл и натрошени скали, освен тези, посочени в 01 04 07

01 04 09

отпадъчен пясък и глини

01 04 10

прахови отпадъци и отпадъци под форма на пудра, освен тези, посочени в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от поташ и преработка на каменна сол, освен тези, посочени в 01 04 07

01 04 12

остатъци и други отпадъци от промиването и почистването на минерали, освен тези, посочени в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от каменоделство и рязане на камък, освен тези, посочени в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

01 05

кал от сондиране и други сондажни отпадъци

01 05 04

кал и отпадъци от пресноводно сондиране

01 05 05*

кал и отпадъци от сондиране, съдържащи нефт

01 05 06*

сондажна кал и други сондажни отпадъци, съдържащи опасни вещества

01 05 07

сондажна кал и отпадъци, съдържащи барит, освен тези, посочени в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

сондажна кал и отпадъци, съдържащи хлорид, освен тези, посочени в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02

ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНАРСТВОТО, АКВАКУЛТУРАТА, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, ЛОВА И РИБОЛОВА, ПОДГОТОВКА И ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИ

02 01

отпадъци от селското стопанство, градинарството, аквакултурата, горското стопанство, лова и риболова

02 01 01

утайки от миене и почистване

02 01 02

отпадъци от животинска тъкан

02 01 03

отпадъци от растителна тъкан

02 01 04

отпадъчни пластмаси (освен опаковъчни)

02 01 06

животински екскременти, урина и оборски тор (включително замърсена слама), отпадни течности, събирани поотделно и третирани извън производствената площадка

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 01 08*

агрохимически отпадъци, съдържащи опасни вещества

02 01 09

агрохимически отпадъци, освен тези, посочени в 02 01 08

02 01 10

отпадъчен метал

02 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02 02

отпадъци от подготовката и преработката на месо, риба и други храни от животински произход

02 02 01

утайки от миене и почистване

02 02 02

отпадъци от животинска тъкан

02 02 03

материали, неподходящи за консумация или преработка

02 02 04

утайки от третирането на отпадни течности на производствената площадка

02 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02 03

отпадъци от плодове, зеленчуци, зърнени храни, хранителни масла, какао, кафе, чай и подготовка и преработка на тютюн; производство на консерви; мая и производство на екстракт от мая, подготовка и ферментация на меласа

02 03 01

утайки от измиването, почистването, обелването, центрофугирането и отделянето

02 0302

отпадъци от консервиращи агенти

02 03 03

отпадъци от екстракция на разтворител

02 03 04

материали, неподходящи за консумация или преработка

02 03 05

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка

02 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02 04

отпадъци от преработката на захар

02 04 01

пръст от почистването и измиването на цвеклото

02 04 02

неспецифициран калциев карбонат

02 04 03

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка

02 04 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02 05

отпадъци от млечната промишленост

02 05 01

материали, неподходящи за консумация или преработка

02 05 02

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка

02 05 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02 06

отпадъци от хлебарската и сладкарската промишленост

02 06 01

материали, неподходящи за консумация или преработка

02 06 02

отпадъци от консервиращи агенти

02 06 03

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка

02 06 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

02 07

отпадъци от производството на алкохолни и безалкохолни напитки (освен кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиването, почистването и механичното редуциране на суровините

02 07 02

отпадъци от дестилирането на спирт

02 07 03

отпадъци от химическо третиране

02 07 04

материали, неподходящи за консумация или преработка

02 07 05

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка

02 07 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

03

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ДЪРВЕСИНА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ПУЛП, ХАРТИЯ И КАРТОН

03 01

отпадъци от преработката на дървесина и производството на плоскости и мебели

03 01 01

отпадъчна дървесна кора и корк

03 01 04*

талаш, стърготини, парчета дърво, талашит и фурнир, съдържащи опасни вещества

03 01 05

талаш, стърготини, парчета, дърво, талашит и фурнир, освен тези, посочени в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

03 02

отпадъци от консервирането на дървесина

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02*

органохлорирани консерванти за дървесина

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05*

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

03 03

отпадъци от пулп, производството и преработката на хартия и картон

03 03 01

отпадъчна дървесна кора и дървесина

03 03 02

утайка от зелен разтвор (от възстановяване на разтвор за изваряване)

03 03 05

утайки от премахване на мастило от рециклирането на хартия

03 03 07

механично отделени остатъци от пулпирането на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортирането на хартия и картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъци от варна кал

03 03 10

остатъци от утайки от фибри, филтри и покрития от механично отделяне

03 03 11

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка, освен тези, посочени в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

04

ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖЕНАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

отпадъци от кожарската и кожената промишленост

04 01 01

изрезки и отпадъци, отделени с вар

04 01 02

отпадъци от варосване

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

щавеща течност, съдържаща хром

04 01 05

щавеща течност, несъдържаща хром

04 01 06

утайки, особено от третиране на производствената площадка на отпадните течности, съдържащи хром

04 01 07

утайки, особено от третиране на производствената площадка на отпадните течности, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъчна щавена кожа (сини платна, обрезки, изрезки, омекотяващ прах), съдържаща хром

04 01 09

отпадъци от обработване и апретиране

04 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

04 02

отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от композитни материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органична материя от естествени продукти (например мазнина, восък)

04 02 14*

отпадъци от апретура, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретура, освен тези, посочени в 04 02 14

04 02 16*

бои и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

бои и пигменти, освен тези, посочени в 04 02 16

04 02 19*

утайки от третиране на производствената площадка на отпадните течности, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от третиране на производствената площадка на отпадните течности освен тези, посочени в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от непреработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от преработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

05

ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕТО НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ПРИРОДНА ГАЗ И ПИРОЛИТНО ТРЕТИРАНЕ НА ВЪГЛИЩА

05 01

отпадъци от рафинирането на нефт

05 01 02*

утайки от изсолване

05 01 03*

дънни утайки от танкери

05 01 04*

кисели алкилни утайки

05 01 05*

нефтени разливи

05 01 06*

мазни утайки от поддържащите операции на предприятието или съоръжението

05 01 07*

кисели катрани

05 01 08*

други катрани

05 01 09*

утайки от третиране на производствената площадка на отпадните течности, съдържащи опасни вещества

05 01 10

утайки от третиране на производствената площадка на отпадните течности, освен тези, посочени в 05 01 09

05 01 11*

отпадъци от пречистване на горива с основи

05 01 12*

киселини, съдържащи нефт

05 01 13

утайки от захранваща вода за бойлери

05 01 14

отпадъци от охладителни колони

05 01 15*

използвани филтърни глини

05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра от нефтена десулфуризация

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

05 06

отпадъци от пиролитно третиране на въглища

05 06 01*

киселинни катрани

05 06 03*

други катрани

05 06 04

отпадъци от охладителни колони

05 06 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

05 07

отпадъци от пречистването и транспортирането на природен газ

05 07 01*

отпадъци, съдържащи живак

05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06

ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

06 01

отпадъци от производството, формулирането, доставянето и употребата (ПФДУ) на киселини

06 01 01*

сярна киселина и серниста киселина

06 01 02*

хидрохлорна киселина

06 01 03*

хидрофлуорна киселина

06 01 04*

фосфорна и фосфориста киселина

06 01 05*

азотна киселина и азотиста киселина

06 01 06*

други киселини

06 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 02

отпадъци от ПФДУ на основи

06 02 01*

калциев хидроксид

06 02 03*

амониев хидроксид

06 02 04*

натриев и калиев хидроксид

06 02 05*

други основи

06 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 03

отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксиди

06 03 11*

твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

06 03 13*

твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

06 03 14

твърди соли и разтвори, освен тези, посочени в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15*

метални оксиди, съдържащи тежки метали

06 03 16

метални оксиди, освен тези, посочени в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 04

отпадъци, съдържащи метал, освен тези, посочени в 06 03

06 04 03*

отпадъци, съдържащи арсен

06 04 04*

отпадъци, съдържащи живак

06 04 05*

отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 04 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 05

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка

06 05 02*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

06 05 03

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 06 05 02

06 06

отпадъци от ПФДУ на серни химикали, серни химически процеси и десулфуризационни процеси

06 06 02*

отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 03

отпадъци, съдържащи други сулфиди, освен тези, посочени в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 07

отпадъци от ПФДУ на халогени и халогенни химически процеси

06 07 01*

отпадъци, съдържащи азбест от електролиза

06 07 02*

активиран въглен от производството на хлор

06 07 03*

утайка от бариев сулфат, съдържаща живак

06 07 04*

разтвори и киселини, например контактна киселина

06 07 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 08

отпадъци от ПФДУ на силикон и силиконови деривати

06 08 02

отпадъци, съдържащи хлорсилани

06 08 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 09

отпадъци от ПФДУ на фосфорни химикали и фосфорни химически процеси

06 09 02

фосфорна шлака

06 09 03*

отпадъци от основана на калций реакция, съдържащи или замърсени с опасни вещества

06 09 04

отпадъци от основана на калций реакция, освен тези, посочени в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 10

отпадъци от ПФДУ на азотни химикали, азотни химически процеси и производството на торове

06 10 02*

отпадъци, съдържащи опасни вещества

06 10 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 11

отпадъци от производството на неорганични пигменти и матиращи вещества

06 11 01

отпадъци от основана на калций реакция от производството на титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

06 13

отпадъци от неорганични химически процеси, неспецифицирани по друг начин

06 13 01*

неорганични продукти за растителна защита, агенти за консервиране на дървесина и други биоциди

06 13 02*

използван активиран въглен (освен 06 07 02)

06 13 03

въглеродни сажди

06 13 04*

отпадъци от преработката на азбест

06 13 05*

сажди

06 13 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ

07 01

отпадъци от производството, формулирането, доставянето и употребата (ПФДУ) на основни органични химикали

07 01 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 01 03*

органични халогенирани разтворители, водни миещи течности и матерни разтвори

07 01 04*

други органични разтворители, водни миещи течности и матерни разтвори

07 01 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 01 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 01 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 01 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 01 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07 02

отпадъци от ПФДУ на пластмаси, синтетична гума и изкуствени влакна

07 02 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 02 03*

органични халогенирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 02 04*

други органични халогенирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 02 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 02 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 02 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 02 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 02 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 02 11

07 02 13

отпадъчна пластмаса

07 02 14*

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, освен тези, посочени в 07 02 14

07 02 16

отпадъци, съдържащи силикони

07 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07 03

отпадъци от ПФДУ на органични бои и пигменти (освен 06 11)

07 03 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 03 03*

органични халоганирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 03 04*

други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 03 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 03 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 03 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 02 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 03 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07 04

отпадъци от ПФДУ на органични продукти за растителна защита (освен 02 01 08 и 02 01 09), агенти за консервиране на дървесина (освен 03 02) и други биоциди

07 04 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 04 03*

органични халоганирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 04 04*

други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 04 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 04 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 04 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 04 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 04 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 04 11

07 04 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07 05

отпадъци от ПФДУ на фармацевтични продукти

07 05 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 05 03*

органични халоганирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 05 04*

други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 05 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 05 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 05 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 05 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 05 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 05 13

07 05 13*

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, освен тези, посочени в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07 06

отпадъци от ПФДУ на масла, мазнини, сапуни, детергенти, дезинфектанти и козметика

07 06 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 06 03*

органични халоганирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 06 04*

други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 06 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 06 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 06 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 06 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 06 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 07 11

07 06 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

07 07

отпадъци от ПФДУ на фини химикали и химически продукти, неспецифицирани по друг начин

07 07 01*

водни миещи течности и матерни разтвори

07 07 03*

органични халоганирани разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 07 04*

други органични разтворители, миещи течности и матерни разтвори

07 07 07*

халогенирани неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 07 08*

други неподвижни дъна и остатъци от реакции

07 07 09*

халогениран филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 07 10*

друг филтърен клей и изразходвани абсорбатори

07 07 11*

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от третиране на отпадъчни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

08

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО, ФОРМУЛИРАНЕТО, ДОСТАВЯНЕТО И УПОТРЕБАТА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ И СТЪКЛООБРАЗНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА, ЗАПЕЧАТВАЩИ ВЕЩЕСТВА И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08 01

отпадъци от ПФДУ и премахването на боя и лак

08 01 11*

отпадъчна боя и лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 12

отпадъчна боя и лак, освен тези, посочени в 08 01 11

08 01 13*

утайки от боя и лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 14

утайки от боя и лак, освен тези, посочени в 08 01 13

08 01 15*

водни утайки, съдържащи боя или лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 16

водни утайки, съдържащи боя или лак, освен тези, посочени в 08 01 15

08 01 17*

отпадъци от премахването на боя или лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 18

отпадъци от премахването на боя или лак, освен тези, посочени в 08 01 17

08 01 19*

водни суспензии, съдържащи боя или лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 20

водни суспензии, съдържащи боя или лак, освен тези, посочени в 08 01 19

08 01 21*

отпадъчен препарат за премахване на боя или лак

08 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

08 02

отпадъци от ПФДУ на други покрития (включително керамични материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

водни утайки, съдържащи керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

08 03

отпадъци от ПФДУ на печатарски мастила

08 03 07

водни утайки, съдържащи мастило

08 03 08

воден течен отпадък, съдържащ мастило

08 03 12*

отпадъчно мастило, съдържащо опасни вещества

08 03 13

отпадъчно мастило, освен това, посочено в 08 03 12

08 03 14*

мастилени утайки, съдържащи опасни вещества

08 03 15

мастилени утайки, освен тези, посочено в 08 03 14

08 03 16*

отпадъчни гравюрни течности

08 03 17*

отпадъчен тонер за принтери, съдържащ опасни вещества

08 03 18

отпадъчен тонер за принтери, освен този, посочен в 08 03 17

08 03 19*

дисперсно масло

08 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

08 04

отпадъци от ПФДУ на лепила и запечатващи вещества (включително продукти за водоустойчивост)

08 04 09*

отпадъчни лепила и запечатващи вещества, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 10

отпадъчни лепила и запечатващи вещества, освен този, посочен в 08 04 09

08 04 11*

утайки от лепила и слепващи вещества, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 12

утайки от лепила и запечатващи вещества, освен тези, посочени в 08 04 11

08 04 13*

водни утайки, съдържащи лепила и запечатващи вещества, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 14

водни утайки, съдържащи лепила и запечатващи вещества, водни утайки, съдържащи лепила и запечатващи вещества, освен тези, посочени в 08 04 13

08 04 15*

водни течни отпадъци, съдържащи лепила и запечатващи вещества, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 16

водни течни отпадъци, съдържащи лепила и запечатващи вещества, освен тези, посочени в 08 04 15

08 04 17*

колофоново масло

08 04 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

08 05

отпадъци, неспецифицирани в 08

08 05 01*

отпадъчни изоцианати

09

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

09 01

отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01*

проявител на водна основа и активиращи течности

09 01 02*

разтвори от проявител на водна основа за офсетови платки

09 01 03*

разтвори от проявител на основата на разтворител

09 01 04*

фиксиращи разтвори

09 01 05*

избелващи разтвори и разтвори за фиксиране на избелвател

09 01 06*

отпадъци, съдържащи сребро от третиране на фотографски отпадъци на производствената площадка

09 01 07

фотографски филм и хартия, съдържащи сребърни съединения

09 01 08

фотографски филм и хартия, не съдържащи сребърни съединения

09 01 10

фотографски апарати за еднократна употреба без батерии

09 01 11*

фотографски апарати за еднократна употреба съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотографски апарати за еднократна употреба съдържащи батерии, освен тези, посочени в 09 01 11

09 01 13*

воден течен отпадък от възстановяването на сребро на производствената площадка, освен този, посочен в 09 01 06

09 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРМАЛНИ ПРОЦЕСИ

10 01

отпадъци от електроцентрали и други горивни предприятия (освен 19)

10 01 01

дънна пепел, шлака и бойлерен прах (с изключение на бойлерния прах, посочен в 10 01 04)

10 01 02

въглищна летлива пепел

10 01 03

летлива пепел от торф и нетретирана дървесина

10 01 04*

мазна летлива пепел и бойлерен прах

10 01 05

отпадъци от реакции, основани на калций от десулфуризация в твърда форма на димен газ

10 01 07

отпадъци от реакции, основани на калций от десулфуризация на димен газ в утаечна форма

10 01 09*

сярна киселина

10 01 13*

летлива пепел от емулсирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14*

дънна пепел, шлака и бойлерен прах от придружаваща инсинерация, съдържащи опасни вещества

10 01 15

дънна пепел, шлака и бойлерен прах от придружаваща инсинерация, освен тези, посочени в 10 01 14

10 01 16*

летлива пепел от придружаваща инсинерация, съдържаща опасни вещества

10 01 17

летлива пепел от придружаваща инсинерация, освен тази, посочена в 10 01 16

10 01 18*

отпадъци от пречистването на газ, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистването на газ, освен тези, посочени в 10 01 15, 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20*

утайки от третирането на отпадни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от третирането на отпадни течности на производствената площадка, освен тези, посочени в 10 01 20

10 01 22*

водни утайки от почистването на бойлери съдържащи опасни вещества

10 01 23

водни утайки от почистването на бойлери, освен тези, посочени в 10 01 22

10 01 24

пясъци от втечнени легла

10 01 25

отпадъци от складирането на гориво и подготовката на електроцентрали на въглищно гориво

10 01 26

отпадъци от третирането на охлаждащата вода

10 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 02

отпадъци от промишлеността за желязо и стомана

10 02 01

отпадъци от преработката на шлака

10 02 02

непреработена шлака

10 02 07*

твърди отпадъци от газовото третиране, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от газово третиране, различно от това, посочено в 10 02 07

10 02 10

фрезови стружки

10 02 11*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 02 12

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези, посочени в 10 02 11

10 02 13*

утайки и филтърен клей от газово третиране, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен клей от газово третиране, освен тези, посочени в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен клей

10 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 03

отпадъци от алуминиевата термална металургия

10 03 02

аноден скрап

10 03 04*

първични производствени шлаки

10 03 05

отпадъчен двуалуминиев триоксид

10 03 08*

солени шлаки от вторично производство

10 03 09*

черни дроси от вторично производство

10 03 15*

пени, които са запалими, или емитират запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

други пени, освен тези, посочени в 10 03 15

10 03 17*

отпадъци, съдържащи катран от анодно производство

10 03 18

отпадъци, съдържащи въглерод от анодно производство, освен това, посочено в 10 03 17

10 03 19*

прах от димен газ съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от димен газ, освен този, посочен в 10 03 19

10 03 21*

други частици и прах (включително прах от ролкова мелница), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други частици и прах (включително прах от ролкова мелница), освен този, посочени в 10 03 21

10 03 23*

твърди отпадъци от газово третиране съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от газово третиране, освен тези, посочени в 10 03 23

10 03 25*

утайки и филтърен клей от газово третиране съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен клей от газово третиране, освен тези, посочени в 10 03 25

10 03 27*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 03 28

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези посочени в 10 03 27

10 03 29*

отпадъци от третиране на солени шлаки и черни дроси съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от третиране на солени шлаки и черни дроси, освен тези посочени в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 04

отпадъци от оловна термална металургия

10 04 01*

шлаки от първично и вторично производство

10 04 02*

дроси и пени от първично и вторично производство

10 04 03*

калциев арсенат

10 04 04*

прах от димен газ

10 04 05*

други частици и прах

10 04 06*

твърди отпадъци от газово третиране

10 04 07*

утайки и филтърен клей от газово третиране

10 04 09*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 04 10

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези, посочени в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 05

отпадъци от цинкова термална металургия

10 05 01

шлаки от първично и вторично производство

10 05 03*

прах от димен газ

10 05 04

други частици и прах

10 05 05*

твърди отпадъци от газово третиране

10 05 06*

утайки и филтърен клей от газово третиране

10 05 08*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 05 09

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези, посочени в 10 05 08

10 05 10*

дроси и пени, които са запалими, или емитират запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и пени, освен тези, посочени в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 06

отпадъци от медна термална металургия

10 06 01

шлаки от първично и вторично производство

10 06 02

дроси и пени от първично и вторично производство

10 06 03*

прах от димен газ

10 06 04

други частици и прах

10 06 06*

твърди отпадъци от газово третиране

10 06 07*

утайки и филтърен клей от газово третиране

10 06 09*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 06 10

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези, посочени в 10 05 08

10 06 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 07

отпадъци от сребърна, златна и платинена термална металургия

10 07 01

шлаки от първично и вторично производство

10 07 02

дроси и пени от първично и вторично производство

10 07 03

твърди отпадъци от газово третиране

10 07 04

други частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен клей от газово третиране

10 06 07*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 07 08

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези, спооменати в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 08

отпадъци от други термална металургии за цветни метали

10 08 04

частици и прах

10 08 08*

солени шлаки от първично и вторично производство

10 08 09

други шлаки

10 08 10*

дроси и пени, които са запалими, или емитират запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и пени, освен тези, посочени в 10 08 10

10 08 12*

отпадъци, съдържащи катран от анодно производство

10 08 13

отпадъци, съдържащи въглерод от анодно производство, освен тези, посочени в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15*

димен газ, съдържащ опасни вещества

10 08 16

димен газ, освен този, посочен в 10 08 15

10 08 17*

утайки и филтърен клей от газово третиране, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен клей от газово третиране, освен тези, посочени в 10 08 17

10 08 19*

отпадъци от третиране с охлаждаща вода съдържащи масло

10 08 20

отпадъци от третиране с охлаждаща вода, освен тези, посочени в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 09

отпадъци от леене на детайли от черни метали

10 09 03

пещна шлака

10 09 05*

леярски ядра и калъпи, които не са претърпели изливане, съдържащо опасни вещества

10 09 06

леярски ядра и калъпи, които не са претърпели изливане, освен тези, посочени в 10 09 05

10 09 07*

леярски ядра и калъпи, които са претърпели изливане, съдържащо опасни вещества

10 09 08

леярски ядра и калъпи, които са претърпели изливане, освен тези, посочени в 10 09 05

10 09 09*

прах от димен газ, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от димен газ, освен този, посочен в 10 09 09

10 09 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други частици, освен тези, посочени в 10 09 11

10 09 13*

отпадъчни свързващи детайли, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи детайли, освен тези, посочени в 10 09 13

10 09 15*

отпадъчен агент-индикатор за пукнатини, съдържащ опасни вещества

10 09 16

отпадъчен агент-индикатор за пукнатини, освен този, посочен в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 10

отпадъци от леене на детайли от цветни метали

10 10 03

пещна шлака

10 10 05*

леярски ядра и форми, които не са претърпели изливане, съдържащо опасни вещества

10 10 06

леярски ядра и форми, които не са претърпели изливане, освен тези, посочени в 10 10 05

10 10 07*

леярски ядра и форми, които са претърпели изливане, съдържащо опасни вещества

10 10 08

леярски ядра и форми, които са претърпели изливане, освен тези, посочени в 10 10 07

10 10 09*

прах от димен газ съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от димен газ, освен този, посочени в 10 10 09

10 10 11*

други частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други частици, освен тези, посочени в 10 10 11

10 10 13*

отпадъчни свързващи детайли, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи детайли, освен тези, посочени в 10 10 13

10 10 15*

отпадъчен агент-индикатор за пукнатини, съдържащ опасни вещества

10 10 16

отпадъчен агент-индикатор за пукнатини, освен този, посочен в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 11

отпадъци от производството на стъкло и стъклени продукти

10 11 03

отпадъчни фиброви материали, на стъклена основа

10 11 05

частици и прах

10 11 09*

отпадъчна подготвителна смес преди термална преработка, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна подготвителна смес преди термална преработка, освен тази, посочена в 10 11 09

10 11 11*

отпадъчно стъкло на малки частици и стъклен прах, съдържащ тежки метали (например от тръби с катодни лъчи)

10 11 12

отпадъчно стъкло, освен това, посочено в 10 11 11

10 11 13*

утайка от полиране и смилане на стъкло, съдържаща опасни вещества

10 11 14

утайка от полиране и смилане на стъкло, освен тази, посочена в 10 11 13

10 11 15*

твърди отпадъци от третиране с димен газ съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от третиране с димен газ освен тези, посочени в 10 11 15

10 11 17*

утайки и филтърни клейове от третиране на димен газ съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърни клейове, освен тези, посочени в 10 11 17

10 11 19*

твърди отпадъци от третиране на производствената площадка на отпадни течности съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от третиране на производствената площадка на отпадни течности, освен тези, посочени в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 12

отпадъци от производството на керамични изделия, тухли, керемиди и строителни продукти

10 12 01

отпадъчна подготвителна смес преди термална преработка

10 12 03

частици прах

10 12 05

утайки и филтърни клейове от газово третиране

10 12 06

изхвърлени форми

10 12 08

отпадъчна керамика, тухли, керемиди и строителни материали (след термична преработка)

10 12 09*

твърди отпадъци от третиране на газ съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от третиране на газ, освен тези, посочени в 10 12 09

10 12 11*

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, освен тези, посочени в 10 12 11

10 12 13

утайка от третиране на производствената площадка на отпадъчни течности

10 12 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 13

отпадъци от производството на цимент, вар и гипс и артикули и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна подготвителна смес преди термална обработка

10 13 04

отпадъци от калцинирането и хидратирането на вар

10 13 06

частици и прах (освен 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен клей от газово третиране

10 13 09*

отпадъци от производството на азбесто-цимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производството на азбесто-цимент, освен тези, посочени в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, освен тези, посочени в 10 13 10

10 13 12*

твърди отпадъци от газово третиране съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от газово третиране, освен тези, посочени в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и бетонова утайка

10 13 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

10 14

отпадъци от крематориуми

10 14 01*

отпадъци от газово почистване, съдържащи живак

11

ОТПАДЪЦИ ОТ ХИМИЧЕСКО ПОВЪРХНОСТНО ТРЕТИРАНЕ И ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11 01

отпадъци от химическо повърхностно третиране и покритие на метали и други материали (например галванични процеси, процеси за поцинковане, гравиране, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодизиране)

11 01 05*

киселини за ецване

11 01 06*

киселини, неспецифицирани по друг начин

11 01 07*

основи за декапиране

11 01 08*

фосфатизиращи утайки

11 01 09*

утайки и филтърни клейове, съдържащи опасни вещества

11 01 10

утайки и филтърни клейове, освен тези, специфицирани в 11 01 09

11 01 11*

водни изплакващи течности, съдържащи опасни вещества

11 01 12

водни изплакващи течности, освен тези, специфицирани в 11 01 11

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, освен тези, специфицирани в 11 01 13

11 01 15*

елюат и утайки от мембранни системи или йонообменни системи, съдържащи опасни вещества

11 01 16*

наситени или изразходвани йонообменни смоли

11 01 98*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

11 02

отпадъци от хидрометалургични процеси за цветни метали

11 02 02*

утайки от цинкова хидрометалургия (включително ярозит, геотит)

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за водни електролитни процеси

11 02 05*

отпадъци от медни хидрометалургични процеси съдържащи опасни вещества

11 02 06

отпадъци от медни хидрометалургични процеси, освен тези, посочени в 11 02 05

11 02 07*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

11 03

утайки и твърди тела от закалителни процеси

11 03 01*

отпадъци, съдържащи цианид

11 03 02*

други отпадъци

11 05

отпадъци от горещи галванизиращи процеси

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

10 05 03*

твърди отпадъци от газово третиране

11 05 04*

изразходван флюс

11 05 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

12

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМИРАНЕ И ФИЗИЧЕСКО И МЕХАНИЧНО ПОВЪРХНОСТНО ТРЕТИРАНЕ НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

12 01

отпадъци от формиране и физическо и механично повърхностно третиране на метали пластмаси

12 01 01

стружки и остатъци от изпилване на черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стружки и остатъци от изпилване на цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

12 01 05

пластмасови изрезки и стружки

12 01 06*

машинни масла на минерална основа съдържащи халогени (освен емулсии и разтвори)

12 01 07*

машинни масла на минерална основа без халогени (освен емулсии и разтвори)

12 01 08*

машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогени

12 01 09*

машинни емулсии и разтвори без халогени

12 01 10*

синтетични машинни масла

12 01 12*

използвани восъци и мазнини

12 01 13

заваръчни отпадъци

12 10 14*

машинни утайки, съдържащи опасни вещества

12 01 15

машинни утайки, освен тези, посочени в 12 01 14

12 01 16*

отпадъчен взривен материал, съдържащ опасни вещества

12 01 17

отпадъчен взривен материал, освен този, посочен в 12 01 16

12 01 18*

метална утайка (утайка от смилане, заглаждане и обшиване), съдържаща масло

12 01 19*

лесно биологично-разградимо машинно масло

12 01 20*

използвани смилащи тела и смилащи материали, съдържащи опасни вещества

12 01 21

използвани смилащи тела и смилащи материали, освен тези, посочени в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

12 03

отпадъци от процеси на водно и парово обезмасляване (освен 11)

12 03 01*

водни миещи разтвори

12 03 02*

отпадъци от парово обезмасляване

13

МАСЛЕНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (освен хранителни масла и тези в глави 05, 12 и 19)

13 01

отпадъчни хидравлични масла

13 01 01*

хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (1)

13 01 04*

хлорирани емулсии

13 01 05*

нехлорирани емулсии

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

13 01 12*

лесно биодеградируеми хидравлични масла

13 01 13*

други хидравлични масла

13 02

отпадъчни моторни, скоростни и смазочни масла

13 02 04*

хлорирани моторни, скоростни и смазочни масла на минерална основа

13 02 05*

нехлорирани моторни, скоростни и смазочни масла на минерална основа

13 02 06*

синтетични моторни, скоростни и смазочни масла

13 02 07*

лесно биодеградируеми моторни, скоростни и смазочни масла

13 02 08*

други моторни, скоростни и смазочни масла

13 03

отпадъчни изолационни и топлотрансмисионни масла

13 03 01*

изолационни или топлотрансмисионни масла, съдържащи полихлорирани бифенили

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлотрансмисионни масла на минерална основа, освен тези, посочени в 13 03 01

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлотрансмисионни масла на минерална основа

13 03 08*

синтетични изолационни и топлотрансмисионни масла

13 03 09*

лесно биодеградируеми изолационни и топлотрансмисионни масла

13 03 10*

други изолационни и топлотрансмисионни масла

13 04

трюмни масла

13 04 01*

трюмни масла от речна навигация

13 04 02*

трюмни масла от вълноломни отходни канали

13 04 03*

трюмни масла от друга навигация

13 05

съдържание от сепаратори масло/вода

13 05 01*

твърди материи от пясъчни камери и сепаратори масло/вода

13 05 02*

утайки от сепаратори масло/вода

13 05 03*

утайки от отходни сифони

13 05 06*

масло от сепаратори масло/вода

13 05 07*

мазна вода от сепаратори масло/вода

13 05 08*

смеси от отпадъци от пясъчни камери и сепаратори масло/вода

13 07

отпадъци от течни горива

13 07 01*

горивно масло и дизел

13 07 02*

петрол

13 07 03*

други горива (включително смеси)

13 08

маслени отпадъци, неспецифицирани по друг начин

13 08 01*

обезсолващи утайки или емулсии

13 08 02*

други емулсии

13 08 99*

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

14

ОТПАДЪЧНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ЗАМРАЗИТЕЛИ И ПРОПЕЛЕНТИ (освен 07 и 08)

14 06

отпадъчни органични разтворители, замразители и пропеленти на пяна/аерозол

14 06 01*

хлорофлуоровъглероди, HCFC, HFC

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05*

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

15

ОТПАДЪЧНИ ОПАКОВКИ; АБСОРБАТОРИ, КЪРПИ ЗА БЪРСАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО, НЕСПЕЦИФИЦИРАНО ПО ДРУГ НАЧИН

15 01

опаковки (включително разделно събрани общински отпадъчни опаковки)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

дървени опаковки

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни опаковки

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

15 01 10*

опаковки, съдържащи остатъци от, или замърсени с опасни вещества

15 01 11*

метални опаковки, съдържащи опасна твърда пореста матрица (например азбест), включително празни контейнери под налягане

15 02

абсорбатори, филтърни материали, кърпи за бърсане и защитно облекло

15 02 02*

абсорбатори, филтърни материали (включително маслени филтри, неспецифицирани по друг начин), кърпи за бърсане, защитно облекло, замърсено с опасни вещества

15 02 03

абсорбатори, филтърни материали, кърпи за бърсане, защитно облекло, освен тези, посочени в 15 02 02

16

ОТПАДЪЦИ, НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ ПО ДРУГ НАЧИН В СПИСЪКА

16 01

излезли от употреба превозни моторни средства от различни видове транспорт (включително пътни машини) и отпадъци от разкомплектоването на излезли от употреба моторни средства и поддръжка на моторни средства (освен 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03

излезли от употреба автомобилни гуми

16 01 04

изхвърлени превозни моторни средства; Забележка: този запис не е част от предложението, внесено за мнение на Комитета. Необходимите промени за този запис ще бъдат направени на основата на резултата от процедурата в Съвета по предложението, включено в документ СОМ(2000) 546

16 01 06

излезли от употреба превозни моторни средства, несъдържащи течности или други опасни компоненти

16 01 07*

маслени филтри

16 01 08*

компоненти, съдържащи живак

16 01 09*

компоненти, съдържащи полихлорирани бифенили

16 01 10*

експлозивни компоненти (например въздушни възглавници)

16 01 11*

спирачни подложки, съдържащи азбест

16 01 12

спирачни подложки, освен тези, посочени в 16 01 11

16 01 13*

спирачни течности

16 01 14*

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, освен тези, посочени в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнен газ

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

пластмаса

16 01 20

стъкло

16 01 21*

опасни компоненти, освен тези, посочени в 16 01 07—16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неспецифицирани по друг начин

16 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

16 02

отпадъци от електрически и електронни съоръжения

16 02 09*

трансформатори и капацитатори, съдържащи полихлорирани бифенили

16 02 10*

изхвърлени съоръжения, съдържащи или замърсени с полихлорирани бифенили освен тези, посочени в 16 02 09

16 02 11*

изхвърлени съоръжения, съдържащи хлорофлуоровъглероди, HCFC, HFC

16 02 12*

изхвърлени съоръжения, съдържащи свободен азбест

16 02 13*

изхвърлени съоръжения, съдържащи опасни компоненти (2), освен тези, посочени в 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

изхвърлени съоръжения, освен тези, посочени в 16 02 09—16 02 13

16 02 15*

опасни компоненти, премахнати от изхвърлени съоръжения

16 02 16

компоненти, премахнати от изхвърлени съоръжения, освен тези, посочени в 16 02 15

16 03

неспецифицирани партиди и неизползвани продукти

16 03 03*

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 04

неорганични отпадъци, освен тези, посочени в 16 03 03

16 03 05*

органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 06

органични отпадъци, освен тези, посочени в 16 03 05

16 04

отпадъчни експлозиви

16 04 01*

отпадъчни амуниции

16 04 02*

отпадъци от фойерверки

16 04 03*

други отпадъчни експлозиви

16 05

газове в контейнери под налягане и изхвърлени химикали

16 05 04*

газове в контейнери под налягане (включително галони), съдържащи опасни вещества

16 05 05

газове в контейнери под налягане, освен тези, посочени в 16 05 04

16 05 06*

лабораторни химикали, състоящи се от, или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали

16 05 07*

изхвърлени неорганични химикали, състоящи се от, или съдържащи опасни вещества

16 05 08*

изхвърлени органични химикали, състоящи се от, или съдържащи опасни вещества

16 05 09

изхвърлени химикали, освен тези, посочени в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

16 06

батерии и акумулатори

16 06 01*

оловни батерии

16 06 02*

никело-кадмиеви батерии

16 06 03*

батерии, съдържащи живак

16 06 04

алкални батерии (освен 16 06 03)

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06*

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

16 07

отпадъци от транспортни резервоари, складови резервоари и почистване на варели (освен 05 и 13)

16 07 08*

отпадъци, съдържащи масло

16 07 09*

отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

16 08

използвани катализатори

16 08 01

използвани катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (освен 16 08 07)

16 08 02*

използвани катализатори, съдържащи опасни преходни метали (3) или съединения на опасни преходни метали

16 08 03

използвани катализатори, съдържащи преходни метални съединения неспецифицирани по друг начин

16 08 04

използвани течни каталитични крекинг катализатори (освен 16 08 07)

16 08 05*

използвани катализатори, съдържащи фосфорна киселина

16 08 06*

използвани течности, използвани като катализатори

16 08 07*

използвани катализатори, замърсени с опасни вещества

16 09

оксидиращи вещества

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

16 09 02*

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев дихромат

16 09 03*

пероксиди, например водороден пероксид

16 09 04*

оксидиращи вещества, неспецифицирани по друг начин

16 10

водни течни отпадъци, предназначени да третиране извън производствената площадка

16 10 01*

водни течни отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 10 02

водни течни отпадъци, освен тези, посочени в 16 10 01

16 10 03*

водни концентрати, съдържащи опасни вещества

16 10 04

водни концентрати, освен тези, посочени в 16 10 03

16 11

отпадъчни обвивки и огнеупорни материали

16 11 01*

обвивки на въглеродна основа и огнеупорни материали от металургични процеси съдържащи опасни вещества

16 11 02

обвивки на въглеродна основа и огнеупорни материали от металургични процеси освен тези, посочени в 16 11 01

16 11 03*

други обвивки и огнеупорни материали от металургични процеси съдържащи опасни вещества

16 11 04

други обвивки и огнеупорни материали от металургични процеси освен тези, посочени в 16 11 03

16 11 05*

обвивки и огнеупорни материали от неметалургични процеси съдържащи опасни вещества

16 11 06

обвивки и огнеупорни материали от неметалургични процеси освен тези, посочени в 16 11 05

17

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕКСКАВИРАНА ПРЪСТ ОТ ЗАМЪРСЕНИ ТЕРЕНИ)

17 01

бетон, тухли, керемиди и керамика

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди и керамика

17 01 06*

смеси от, или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди и керамика, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди и керамика, освен тези, посочени в 17 01 06

17 02

дървесина, стъкло и пластмаса

17 02 01

дървесина

17 02 02

стъкло

17 02 03

пластмаса

17 02 04*

стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 03

битумни смеси, въглищен катран и катранени продукти

17 03 01*

битумни смеси, съдържащи въглищен катран

17 03 02

битумни смеси, освен тези, посочени в 17 03 01

17 03 03*

въглищен катран и катранени продукти

17 04

метали (включително техни сплави)

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

алуминий

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

17 04 05

желязо и стомана

17 04 06

калай

17 04 07

смесени метали

17 04 09*

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10*

кабели, съдържащи масло, въглищен катран и други опасни вещества

17 04 11

кабели, освен тези, посочени в 17 04 10

17 05

пръст (включително екскавирана пръст от замърсени терени), камъни и сондажни остатъци

17 05 03*

пръст и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 04

пръст и камъни, освен тези, посочени в 17 05 03

17 05 05*

сондажни остатъци, съдържащи опасни вещества

17 05 06

сондажни остатъци, освен тези, посочени в 17 05 05

17 05 07*

пътен баласт, съдържащ опасни вещества

17 05 08

пътен баласт, освен този, посочен в 17 05 07

17 06

изолационни и строителни материали, съдържащи азбест

17 06 01*

изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03*

други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 04

изолационни материали, освен тези, посочени в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05

строителни материали, съдържащи азбест

17 08

строителни материали на гипсова основа

17 08 01*

строителни материали на гипсова основа, съдържащи опасни вещества

17 08 02

строителни материали на гипсова основа, освен тези, посочени в 17 08 01

17 09

други строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване

17 09 01*

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване съдържащи живак

17 09 02*

строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване съдържащи полихлорирани бифенили (например слепващи материали, съдържащи полихлорирани бифенили, подови покрития на смолиста основа съдържащи полихлорирани бифенили, запечатани глазиращи единици, съдържащи полихлорирани бифенили, капацитатори, съдържащи полихлорирани бифенили)

17 09 03*

други строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

17 09 04

смесени строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване, освен тези, посочени в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

18

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (освен кухненски и ресторантски отпадъци, непроизлизащи от пряко здравеопазване)

18 01

отпадъци от родилни грижи, диагностика, лечение или превенция на заболявания при хората

18 01 01

остриета (освен 18 01 03)

18 01 02

телесни части и органи, включително кръвни банки и кръвни консерванти (освен 18 01 03)

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и третиране е предмет на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекция

18 01 04

отпадъци, чието събиране и третиране не е предмет на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекция (например марли, гипсови отливки, бельо, еднократно облекло, пелени)

18 01 06*

химикали, състоящи се от, или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химикали, освен тези, посочени в 18 01 06

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични медикаменти

18 01 09

медикаменти, освен тези, посочени в 18 01 08

18 01 10*

отпадъци от амалгама от зъболечение

18 02

отпадъци от научни изследвания, диагностика, лечение или превенция на заболявания, свързани с използването на животни

18 02 01

остриета (освен 18 02 02)

18 02 02*

отпадъци, чието събиране и третиране е предмет на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекция

18 02 03

отпадъци, чието събиране и третиране не е предмет на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекция

18 02 05*

химикали, състоящи се от, или съдържащи опасни вещества

18 02 06

други химикали, освен тези, посочени в 18 02 05

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични медикаменти

18 02 08

други медикаменти, освен тези, посочени в 18 01 07

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ИЗВЪН ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И ОТ ПОДГОТОВКАТА НА ВОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ И ВОДА ЗА ИНДУСТРИАЛНА УПОТРЕБА

19 01

отпадъци от инсинерация или пиролиза на отпадъци

19 01 02

материали от черни метали, извлечени от дънна пепел

19 01 05*

филтърен клей от газово третиране

19 01 06*

водни течни отпадъци от газово третиране и други водни течни отпадъци

19 01 07*

твърди отпадъци от газово третиране

19 01 10*

използван активиран въглен от третиране на димен газ

19 01 11*

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 12

дънна пепел и шлака, освен тези, посочени в 19 01 11

19 01 13*

летлива пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 14

летлива пепел, освен тази, посочена в 19 01 13

19 01 15*

бойлерна прах, съдържаща опасни вещества

19 01 16

бойлерна прах, освен тази, посочена в 19 01 15

19 01 17*

пиролизни отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 01 18

пиролизни отпадъци, освен тези, посочени в 19 01 17

19 01 19

пясъци от втечнени легла

19 01 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 02

отпадъци от физическото/химическото третиране на отпадъци (включително дехроматизация, децианизация, неутрализация)

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

19 02 04*

предварително смесени отпадъци, съставени от поне един опасен отпадък

19 02 05*

утайки от физическо/химическо третиране, съдържащи опасни вещества

19 02 06

утайки от физическо/химическо третиране, освен тези, посочени в 19 02 05

19 02 07*

масло и концентрати от сепарация

19 02 08*

течни горими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 09*

твърди горими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 10

горими отпадъци, освен тези, посочени в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 03

стабилизирани/втвърдени отпадъци  (4)

19 03 04*

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (5)

19 03 05

стабилизирани отпадъци, освен тези, посочени в 19 03 04

19 03 06*

отпадъци, маркирани като опасни, втвърдени

19 03 07

втвърдени отпадъци, освен тези, посочени в 19 03 06

19 04

встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

19 04 02*

летлива пепел и други отпадъци от третиране на димен газ

19 04 03*

невстъклена твърда фаза

19 04 04

водни течни отпадъци от закаляване на встъклени отпадъци

19 05

отпадъци от аеробно третиране на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирана фракция от общински и подобни отпадъци

19 05 02

некомпостирана фракция от животински и растителни отпадъци

19 05 03

неспецифициран компост

19 05 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 06

отпадъци от анаеробно третиране на отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно третиране на общински отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно третиране на общински отпадъци

19 06 05

течности от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 06

остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 07

инфилтрат от депа за отпадъци

19 07 02*

инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от посочения в 19 07 02

19 08

отпадъци от пречиствателни станции за отпадни води неспецифицирани по друг начин

19 08 01

отсевки

19 08 02

отпадъци от обезпесъчаване

19 08 05

утайки от третирането на градски отпадни води

19 08 06*

сатурирани или изразходвани йонно-обменни смоли

19 08 07*

разтвори и утайки от регенериране на йоннообменници

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 09*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи хранителни масла и мазнини

19 08 10*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от посочените в 19 08 09

19 08 11*

утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 12

утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 11

19 08 13*

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 09

отпадъци от подготовката на питейна вода или вода за промишлена употреба

19 09 01

твърди отпадъци от първично филтриране и отсевки

19 09 02

утайки от избистряне на водата

19 09 03

утайки от декарбониране

19 09 04

използван активиран въглен

19 09 05

сатурирани или използвани йонно-обменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерирането на йонообменници

19 09 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 10

отпадъци от раздробяването на отпадъци, съдържащи метал

19 10 01

железни и стоманени отпадъци

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 10 03*

мъх - лека фракция, съдържащ опасни вещества

19 10 04

мъх - лека фракция, освен тези, посочени в 19 10 03

19 10 05*

прах и други фракции, съдържащи опасни вещества

19 10 06

прах и други фракции, освен тези, посочени в 19 10 05

19 11

отпадъци от регенериране на масла

19 11 01*

използвани филтърни глини

19 11 02*

кисели катрани

19 11 03*

водни течни отпадъци

19 11 04*

отпадъци от почистването на гориво с основи

19 11 05*

утайки от третирането на отпадни течности на производствената площадка съдържащи опасни вещества

19 11 06

утайки от третирането на отпадни течности на производствената площадка освен тези, посочени в 19 11 05

19 11 07*

отпадъци от почистване с димен газ

19 11 99

отпадъци, неспецифицирани по друг начин

19 12

отпадъци от механичното третиране на отпадъци (например сортиране, смачкване, компактиране, палетизиране), неспецифицирано по друг начин

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и гума

19 12 05

стъкло

19 12 06*

дървесина, съдържаща опасни вещества

19 12 07

друга дървесина, освен тази, посочена в 19 12 06

19 12 08

текстил

19 12 09

минерали (например камъни)

19 12 10

горими отпадъци (гориво, получено от отпадъци)

19 12 11*

други отпадъци (включително смеси от материали) от механичното третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механичното третиране на отпадъци, освен тези, посочени в 19 12 11

19 13

отпадъци от почистване на почви и подземни води

19 13 01*

твърди отпадъци от почистване на почви и подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 02

твърди отпадъци от почистване на почви и подземни води, освен тези, посочени в 19 13 01

19 13 03*

утайки от почистване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 04

утайки от почистване на почви, освен тези, посочени в 19 13 03

19 13 05*

утайки от почистване на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 06

утайки от почистване на подземни води, освен тези, посочени в 19 13 05

19 13 07*

водни течни отпадъци и водни концентрати от почистване на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 08

водни течни отпадъци и водни концентрати от почистване на подземни води, освен тези, посочени в 19 13 07

20

ОБЩИНСКИ ОТПАДЪЦИ (БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДОБНИ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И УЧРЕЖДЕНСКИ ОТПАДЪЦИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ФРАКЦИИ

20 01

разделно събрани фракции (освен 15 01)

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

стъкло

20 01 08

биодеградируеми кухненски и ресторантски отпадъци

20 01 10

дрехи

20 01 11

текстил

20 01 13*

разтворители

20 01 14*

киселини

20 01 15*

основи

20 01 17*

фотохимикали

20 01 19*

пестициди

20 01 21*

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23*

изхвърлени съоръжения, съдържащи хлорофлуоровъглероди

20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26*

масла и мазнини, освен тези, посочени в 20 01 25

20 01 27*

боя, мастила, лепила и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 28

боя, мастила, лепила и смоли, освен тези, посочени в 20 01 27

20 01 29*

детергенти, съдържащи опасни вещества

20 01 30

други детергенти, освен тези, посочени в 20 01 29

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични медикаменти

20 01 32

други медикаменти, освен тези, посочени в 20 01 31

20 01 33*

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи тези батерии

20 01 34

други батерии и акумулатори, освен тези, посочени в 20 01 33

20 01 35*

изхвърлени електрически и електронни съоръжения, освен тези, посочени в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащи опасни компоненти (6)

20 01 36

изхвърлени електрически и електронни съоръжения, освен тези, посочени в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37*

дървесина, съдържаща опасни вещества

20 01 38

дървесина, освен тази, посочена в 20 01 37

20 01 39

пластмаси

20 01 40

метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неспецифицирани по друг начин

20 02

градински и паркови отпадъци (включително гробищни отпадъци)

20 02 01

биодеградируеми отпадъци

20 02 02

пръст и камъни

20 02 03

други небиодеградируеми отпадъци

20 03

други общински отпадъци

20 03 01

смесени общински отпадъци

20 03 02

отпадъци от пазари

20 03 03

остатъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 03 06

отпадъци от почистване на отходни канали

20 03 07

обемисти отпадъци

20 03 99

общински отпадъци, неспецифицирани по друг начин


(1)  За целта на настоящия списък на отпадъците, полихлорираните бифенили ще се определят съгласно Директива 96/59/ЕО.

(2)  Опасните компоненти от електрически и електронни съоръжения може да включват акумулатори и батерии, посочени в 16 06 и маркирани като опасни; живачни ключове, стъкло от тръби с катодни лъчи и друго активирано стъкло, и т.н.

(3)  За целта на този запис, преходни метали са: скандий, ванадий, манган, кобалт, мед, итрий, ниобий, хафний, тунгстен, титан, хром, желязо, никел, цирконий, молибден и тантал. Тези метали, или техни съединения, са опасни ако са класифицирани като опасни вещества. Класификацията на опасните вещества определя кои между тези преходни метални съединения са опасни.

(4)  Стабилизационните процеси променят опасността на съставките на отпадъка и по този начин трансформират опасния отпадък в неопасен отпадък. Втвърдяващите процеси само променят физическото състояние на отпадъка (например течност в твърдо тяло) чрез използването на добавки без променяне на химическите свойства на отпадъка.

(5)  Един отпадък се счита за частично стабилизиран, ако след процеса на стабилизиране опасните съставки, които не са се преобразували напълно в безопасни съставки могат да бъдат изпуснати в околната среда в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен период.

(6)  Опасни компоненти от електрически и електронни съоръжения може да включват акумулатори и батерии, посочени в 16 06 и маркирани като опасни; живачни ключове, стъкло от тръби с катодни лъчи и друго активирано стъкло и т.н.“


Top