EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0073

Директива 2000/73/ЕО на Комисията от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/92/ЕИО на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (текст от значение за ЕИП)

OJ L 300, 29.11.2000, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 350 - 353
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 14 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 14 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/73/oj

07/ 08

BG

Официален вестник на Европейския съюз

14


32000L0073


L 300/20

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2000/73/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2000 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/92/ЕИО на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/61/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (1), последно изменена с Директива 2000/7/ЕО (2) на Европейския парламент и на Съвета, и по-специално член 16 от нея,

като взе предвид Директивата 93/92/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства (3), и по-специално член 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 93/92/ЕИО е една от отделните директиви от процедурата за типово одобрение на Общността, създадена с Директива 92/61/ЕИО. Разпоредбите на Директива 92/61/ЕИО относно системите, възлите и обособените технически единици на превозните средства се прилагат следователно към споменатата директива.

(2)

Развитието на техниката понастоящем позволява привеждането в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/92/ЕИО. Следователно, за да се даде възможност за добро функциониране на цялата система за типово одобрение, е необходимо да се изяснят или допълнят някои изисквания на горепосочената директива.

(3)

За тази цел е необходимо да се уточни, че устройствата за осветяване, типово одобрени за превозните средства от категории M1 и N1 съгласно съответните директиви, могат също да бъдат монтирани на двуколесните или триколесните моторни превозни средства. Освен това трябва да се позволи незадължителното монтиране на предни фарове против мъгла, задни фарове против мъгла, светлини за обратно виждане и аварийни светлини на триколесните мотопеди и леките четириколки. Директива 93/92/ЕИО следва да се допълни с подходящи инструкции за монтирането на тези светлинни устройства. Текстът на някои точки във версиите на английски и нидерландски езици трябва да се приведе в съответствие със съответните точки във версиите на другите езици.

(4)

Мерките, които се предвиждат в настояща директива, са съгласувани със становището на Комитета за привеждане в съответствие с техническия прогрес, създаден по силата на член 13 на Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета (4), последно изменена с Директива 2000/40/ЕО (5) на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

С настоящото приложения II до VI на Директива 93/92/ЕИО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Считано от 1 януари 2002 г. държавите-членки на основания, свързани с монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, не могат:

да отказват да издадат типово одобрение ЕО на тип двуколесно или триколесно моторно превозно средство или,

да забраняват регистрацията, продажбата или пускането в движение на двуколесни или триколесни моторни превозни средства,

ако монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация отговаря на изискванията на Директива 93/92/ЕИО така, както е изменена с настоящата директива.

2.   Считано от 1 юли 2002 г. държавите-членки отказват типово одобрение ЕО за всеки нов тип двуколесно или триколесно моторно превозно средство по причини, свързани с монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, ако не са изпълнени изискванията на Директива 93/92/ЕИО така, както е изменена с настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват необходимите разпоредби, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2001 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2002 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавата-членка.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в приложното поле на настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от датата на публикуването й в Официален вестник на Европейските общности.

Член 5

Адресати на настояща директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2000 година.

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 311, 14.12.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

[Отнася се само за версията на английски език.]

точка 1.4 се заменя със следния текст:

„1.4.

нетриъгълни странични светлоотражатели;“

б)

точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, посочени в раздели 1 и 2, които имат типово одобрение за мотоциклети в съответствие с Директива 97/24/ЕО или които имат типово одобрение за превозни средства от категории M1 и N1 в сътветствие с приложимите директиви 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/538/ЕИО или 77/539/ЕИО, се допускат също и за мотопедите.“

в)

точка 6.7.5 се заменя със следния текст:

„6.7.5.

Центроване: условната оптическа ос на светлоотражателите трябва да е перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство и насочена навън. Разположените отпред светлоотражатели могат да се завъртат в зависимост от завъртането на кормилото.“

II.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

точка 2 се допълва, както следва:

„2.5.

преден фар против мъгла,

2.6.

заден фар против мъгла,

2.7.

светлини за обратно виждане,

2.8.

аварийни светлини.“

б)

точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, посочени в раздели 1 и 2, които имат типово одобрение за мотоциклети в съответствие с Директива 97/24/ЕО или които имат типово одобрение за превозни средства от категории M1 и N1 в съответствие с приложимите директиви 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/538/ЕИО или 77/539/ЕИО, се допускат също и за триколесните мотопеди и леките четириколки.“

в)

последното тире на точка 6.5.3.1 се заменя със следния текст:

„—

вътрешните краища на светещите повърхности трябва да са разположени на разстояние най-малко от 500 мм един от друг. Това разстояние може да се намали до 400 мм, ако максималната широчина на превозното средство е по-малка от 1300 мм.“

г)

точка 6 се допълва, както следва:

„6.11.

Преден фар против мъгла

6.11.1.

Разпоредби, идентични с предвидените в точки от 6.7.1 до 6.7.11 от приложение VI.

6.12.

Заден фар против мъгла

6.12.1.

Разпоредби, идентични с предвидените в точки от 6.8.1 до 6.8.11 от приложение VI.

6.13.

Светлини за обратно виждане

6.13.1.

Разпоредби, идентични с предвидените в точки от 6.9.1 до 6.9.10 от приложение VI.

6.14.

Аварийни светлини

6.14.1.

Разпоредби, идентични с предвидените в точки от 6.10.1 до 6.10.4 от приложение VI.“

III.

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, посочени в раздели 1 и 2, които имат типово одобрение за превозни средства от категории M1 и N1 в съответствие с приложимите директиви 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/538/ЕИО или 77/539/ЕИО, се допускат също и за мотоциклетите.“

б)

[Отнася се само за версията на английски език.]

заглавието на точка 6.3.10 се заменя със следния текст:

„6.3.10.

Сигнализатор за действие: задължителен.“

IV.

Приложение V се изменя, както следва:

точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, посочени в раздели 1 и 2, които имат типово одобрение за превозни средства от категории M1 и N1 в съответствие с приложимите директиви 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/538/ЕИО или 77/539/ЕИО, се допускат също и за мотоциклетите с кош.“

V.

Приложение VI се изменя, както следва:

а)

точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, посочени в раздели 1 и 2, които имат типово одобрение за превозни средства от категории M1 и N1 в съответствие с приложимите директиви 76/757/ЕИО, 76/758/ЕИО, 76/759/ЕИО, 76/760/ЕИО, 76/761/ЕИО, 76/762/ЕИО, 77/538/ЕИО или 77/539/ЕИО, се допускат също и за триколките.“

б)

[Отнася се само за версията на нидерландски език.]

в)

последното тире на точка 6.5.3.1 се заменя със следния текст:

„—

вътрешните краища на светещите повърхности трябва да са разположени на разстояние най-малко от 500 мм един от друг. Това разстояние може да се намали до 400 мм, ако максималната широчина на превозното средство е по-малка от 1300 мм.“

г)

[Отнася се само за версията на нидерландски език.]


Top