EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0204

Решение на Съвета и на Комисията от 24 януари 2000 година относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга страна

OJ L 70, 18.3.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 175 - 175
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 184 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 026 P. 3 - 3

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/204/oj

11/ 20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

184


32000D0204


L 070/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 24 януари 2000 година

относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга страна

(2000/204/ЕО, ЕОВС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и параграф 3, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 95 от него,

след консултация с Консултативния комитет и единодушното съгласие на Съвета,

като взеха предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като имат предвид, че Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга, подписано в Брюксел на 26 февруари 1996 г. следва да бъде одобрено,

РЕШИХА:

Член 1

Одобрявят от името на Европейската общност и Европейската общност за въглища и стомана Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Кралство Мароко, от друга, приложените към него протоколи, както и декларациите за размяна на писма, приложени към окончателния документ.

Текстовете на споразумението, на протоколите и на заключителния акт са приложени към настоящото решение.

Член 2

1.   Позицията, която Общността трябва да вземе в рамките на Съвета за асоцииране и на Комитета за асоцииране, се установява от Съвета по предложение на Комисията или когато е необходимо, от Комисията, всеки път, съгласно съответните разпоредби на Договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за въглища и стомана.

2.   Съгласно член 79 от споразумението, Председателят на Съвета ръководи Съвета за асоцииране и представя позицията на Общността. Съгласно член 82 от споразумението, представител на Председателя на Съвета ръководи Комитета за асоцииране и представя позицията на Общността.

Член 3

Председателят на Съвета извършва предвиденото в член 96 от споразумението нотифициране от името на Европейската общност. Председателят на Комисията депозира този акт от името на Европейската общност за въглища и стомана.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2000 година.

За Комисията

Председател

R. PRODI

За Съвета

Председател

J. GAMA


(1)  ОВ С 181, 24.6.1999 г., стр. 15.


Top