EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1900

Регламент (ЕО) № 1900/98 на Комисията от 4 септември 1998 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и означаването му върху земеделски продукти и храни

OJ L 247, 5.9.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 59 - 61
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 224 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 224 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1900/oj

15/ 04

BG

Официален вестник на Европейския съюз

224


31998R1900


L 247/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1900/98 НА КОМИСИЯТА

от 4 септември 1998 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и означаването му върху земеделски продукти и храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и означаването му върху земеделски продукти и храни (1), последно изменен с Регламент (EО) № 1488/97 на Комисията (2), и по-специално член 13, първо и второ тире от него,

като има предвид, че разпоредбите, уреждащи характеристиките на субстратите за производство на гъби, трябва да бъдат включени в приложение I, за да се позволи биологичното производство на гъби в държавите-членки при същите условия на производство;

като има предвид, че земеделските компоненти на тези субстрати трябва да произхождат по принцип от стопанствата, които прилагат метода на биологично производство;

като има предвид обаче, че някои компоненти, по-специално слама и тор, понастоящем не могат да бъдат произведени в достатъчни количества от биологично производство; като има предвид, че поради това е целесъобразно да се предвиди подходящ преходен период, за да се позволи на производителите да се приспособят към новите изисквания;

като има предвид, че член 7, параграф 2, трето тире, създава възможността да се определят специфични изисквания за етикетирането на продукти, получени от други продукти, посочени в приложение II към Регламент (EИО) № 2092/91; като има предвид, че в това специално производство, е целесъобразно да се предвиди информационно етикетиране относно небиологичния произход на основните компоненти през преходния период;

като има предвид, че трябва да се предвиди по-нататъшно уточняване на изискванията, установени в настоящия регламент, по-специално по отношение на условията за употреба, включително максималното количество тор от стопанства, които не прилагат метода на биологичното производство, характеристиките и произхода на мицела; като има предвид, че подготвителните работи в това отношение трябва да започнат своевременно, за да приключат преди края на преходния период;

като има предвид, че продължителността на преходния период може да бъде преразглеждана с оглед на всяка промяна относно наличието на слама и тор от биологично производство;

като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 14 от Регламент (EИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (EИО) № 2092/91 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   Настоящият регламент влиза в сила на 1 декември 1998 г.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на точки 5.1 и 5.2 от приложение I през преходния период, завършващ на 1 декември 2001 г., могат да бъдат използвани:

продукти, посочени в точка 5.1, буква a) на приложението, които не произхождат от стопанства, прилагащи метода на биологичното производство, но отговарят на изискванията, посочени в приложение II, част А от първо до четвърто, от Регламент (EИО) № 2092/91,

и/или продукти, посочени в точка 5.2 на приложението, които не произхождат от стопанства, прилагащи метода на биологичното производство, но отговарят на изискванията, посочени в приложение II, част A от Регламент (EИО) № 2092/91, когато те са приложими,

ако продуктите, посочени в точки 5.1, буква a) и 5.2 не произхождат от стопанства, прилагащи метода на биологичното производство и е призната необходимостта от контролния орган.

В такива случаи етикетирането и рекламата съдържат обозначение с изразa „гъби, култивирани върху субстрат от екстензивно земеделие, което е позволено в биологичното селско стопанство през преходния период“. Думата „биологичното“ в обозначението на друго място върху етикета и/или в рекламата не е по-очебийна от другите думи в обозначението.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 септември 1998 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Добавя се следната точка 5 в приложение I към Регламент (EИО) № 2092/91:

„5.

Могат да се използват субстрати за производство на гъби, ако са съставени само от следните компоненти:

5.1.

оборски тор и животински екскременти включително продуктите, посочени в първо до четвърто тире на приложение II, част A към Регламент (EИО) № 2092/91:

a)

или от стопанства, прилагащи метода на биологичното производство;

б)

или отговарящи на изискванията, посочени в приложение II, част A, от първо до четвърто тире от Регламент (EИО) № 2092/91, само до 25 % (1), и само когато липсва продуктът по точка 5.1 буква a);

5.2.

продукти от земеделски произход, различни от тези, обхванати в точка 5.1 (напр. слама), от стопанства, произвеждащи съгласно метода на биологично производство;

5.3.

торф, който не е химически обработен;

5.4.

дървен материал, който не е химически третиран след отсичане на дърветата;

5.5.

минерални продукти в приложение II, част A към Регламент (EИО) № 2092/91, вода и почва.


(1)  Този процент се изчислява в зависимост от теглото на всички елементи на субстрата (като се изключат опаковъчният материал и добавената вода) преди компостирането.“


Top