EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1466

Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

OB L 209, 2.8.1997, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2024; отменен от 32024R1263

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1466/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

84


31997R1466


L 209/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1466/97 НА СЪВЕТА

от 7 юли 1997 година

за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 103, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

в съответствие с процедурата, посочена в член 189в от Договора (2),

(1)

като има предвид, че Пактът за стабилност и развитие се базира на постигането на стабилни финанси на управлението като средство за подобряване на условията за стабилност на цените и за силен устойчив растеж, който води до създаване на заетост;

(2)

като има предвид, че Пактът за стабилност и развитие се състои от настоящия регламент, който цели засилване на надзора върху бюджетните позиции и надзора и координацията на икономическите политики, от Регламент (EО) № 1467/97 на Съвета (3), който цели да ускори и изясни прилагането на процедурата по прекомерен дефицит и от Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 г. относно Пакта за стабилност и развитие (4), в която съгласно член Г от Договора за Европейския съюз са приети категорични политически насоки, с цел Пактът за стабилност и развитие да бъде изпълнен своевременно и точно и по-специално да бъдат спазени средносрочните цели за бюджетна позиция като близко до баланс или с наличие на излишък, за което всички държави-членки са поели ангажимент, така че всеки път, когато те разполагат с данни, сочещи действителни или очаквани значителни отклонения от средносрочните цели за бюджетната позиция, да предприемат действията, считани за необходими за внасяне на промени, водещи до постигане на бюджетна стабилност и сходство в програмите;

(3)

като има предвид, че в третия етап от Икономическия и паричен съюз държавите-членки имат съгласно член 104в от Договора ясно определено от Договора задължение да избягват общ бюджетен свръхдефицит; като има предвид, че по силата на член 5 от Протокол (№ 11) към Договора относно определени разпоредби по отношение на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, член 104в, параграф 1 не се прилага по отношение на Обединеното кралство, освен ако то не премине към третия етап; като има предвид, че задължението, съгласно член 109д, параграф 4 за полагане на усилия за избягване на прекомерен дефицит ще продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство;

(4)

като има предвид, че спазването на средносрочните цели за бюджетните позиции като близко до баланс или с наличие на излишък ще даде възможност на държавите-членки да се справят с нормалните циклични колебания, поддържайки бюджетен дефицит в рамките на 3 % от приблизителната стойност на брутния вътрешен продукт;

(5)

като има предвид, че процедурата за многостранен надзор, посочена в член 103, параграфи 3 и 4, следва да бъде допълнена със система за ранно уведомяване, при която Съветът ще информира дадена държава-членка на ранен етап за нуждата от предприемане на необходимите действия за промяна на бюджета, с цел да бъде предотвратено възникването на прекомерен бюджетен дефицит;

(6)

като има предвид, че процедурата за многостранен надзор, посочена в член 103, параграфи 3 и 4, следва да продължи да се прилага за осъществяване на наблюдение на цялостното икономическо развитие на всяка от държавите-членки, а също така и на Общността, за съвместимостта на икономическите им политики с общите икономически насоки, посочени в член 103, параграф 2; като има предвид, че за наблюдението на това развитие е подходящо да бъде предоставена информация под формата на програми за стабилност и сближаване;

(7)

като има предвид, че е налице необходимост да бъдат разработени програми за сближаване въз основа на полезния опит, придобит по време на първите два етапа от Икономическия и паричен съюз;

(8)

като има предвид, че държавите-членки, приели общата парична единица, наричани по-долу „участващи държави-членки“, ще постигнат в съответствие с изискванията на член 109й висока степен на устойчиво сближаване и по-специално устойчиво състояние на държавните финанси; като има предвид, че поддържането на стабилни бюджетни позиции в тези държави-членки ще бъде необходимо за подпомагане на стабилността на цените и за подобряване на условията за устойчив растеж на производството и заетостта; като има предвид, че е необходимо участващите държави-членки да предоставят средносрочни програми, наричани по-долу „програми за устойчивост“; като има предвид, че е необходимо да се определи принципното съдържание на тези програми;

(9)

като има предвид, че държавите-членки, които не са приели общата парична единица, наричани по-долу „неучастващи държави-членки“, ще трябва да следват политики, насочени към висока степен на устойчиво сближаване; като има предвид, че е необходимо тези държави-членки да предоставят средносрочни програми, наричани по-долу „програми за сближаване“; като има предвид, че е необходимо да се определи принципното съдържание на тези програми за сближаване;

(10)

като има предвид, че в резолюцията си от 16 юни 1997 г. за създаване на механизъм на обменни курсове в третия етап от Икономическия и паричен съюз Европейският съвет предостави категорични политически насоки, в съответствие с които в третия етап от Икономическия и паричен съюз следва да бъде създаден механизъм на обменни курсове, наричан по-долу „ERM2“; като има предвид, че паричните единици на неучастващите държави-членки, присъединяващи се към ERM2, ще имат централен курс vis-à-vis еурото, чрез предоставяне на приблизителен пункт за определяне на адекватността на техните политики; като има предвид, че ERM2 ще спомогне също така за тяхната защита и за защитата на държавите-членки, които приемат еурото, от недопустим натиск на чуждестранните обменни пазари; като има предвид, че с цел да позволят осъществяването на подходящ надзор от Съвета, неучастващите държави-членки, които не се присъединяват към ERM2, въпреки това ще представят политиките си в техните програми за сближаване, ориентирани към устойчивост, избягвайки по този начин действителните неточности при изравняването на обменните курсове и прекомерната нестабилност на номиналните обменни курсове;

(11)

като има предвид, че трайното сближаване на икономическите основи е предпоставка за устойчивост на обменните курсове;

(12)

като има предвид, че е необходимо да бъдат определени сроковете за предоставяне на програми за устойчивост и програми за сближаване и съответно тяхното осъвременяване;

(13)

като има предвид, че с оглед на прозрачността и с цел да се позволи публична дискусия, е необходимо държавите-членки да направят обществено достояние техните програми за устойчивост и програми за сближаване;

(14)

като има предвид, че Съветът, когато преценява и наблюдава програмите за устойчивост и програмите за сближаване и по-специално тяхната средносрочна бюджетна цел или начертания път за отстраняване на различията за постигане на тази цел, следва да вземе предвид съответните циклични и структурни характеристики на икономиката на всяка държава-членка;

(15)

като има предвид, че в този контекст особено внимание следва да се обърне на значителните отклонения на бюджетните позиции от бюджетните цели — постигане на баланс или наличие на излишък; като има предвид, че Съветът следва да отправи ранно предупреждение с цел да предотврати натрупване на прекомерен бюджетен дефицит в дадена държава-членка; като има предвид, че в случай на постоянна бюджетна нестабилност би било подходящо Съветът да заяви категоричността на препоръката си и да я направи публична; като има предвид, че за неучастващите държави-членки Съветът има право да дава препоръки за предприемане на определено действие, за да може техните програми за сближаване да влязат в действие;

(16)

като има предвид, че и програмите за устойчивост, и програмите за сближаване водят до постигане на условията за икономическо сближаване, посочени в член 104в,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ 1

ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент определя правилата, регулиращи съдържанието, предоставянето, оценката и наблюдението на програмите за стабилност и програмите за сближаване като част от многостранния надзор, осъществяван от Съвета с цел предотвратяване в ранен етап на възникването на общи прекомерни бюджетни дефицити и подпомагане на надзора и координацията на икономическите политики.

Член 2

За целите на настоящия регламент „участващи държави-членки“ означава тези държави-членки, които са приели общата парична единица в съответствие с Договора, а „неучастващи държави-членки“ означава тези, които не са приели общата парична единица.

РАЗДЕЛ 2

ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Член 3

1.   Всяка участваща държава-членка предоставя на Съвета и на Европейската комисия редовно, в интервалите от време, определени в член 103 от Договора, информацията, необходима за целите на многостранния надзор, под формата на програми за устойчивост, които създават необходимата основа за стабилност на цените и за силен устойчив растеж, спомагащ за създаване на заетост.

2.   Програмите за стабилност съдържат следната информация:

а)

средносрочните цели за бюджетна позиция като близко до баланс или с наличие на излишък, посочения път за постигане на тези цели за общия бюджетен излишък/дефицит и очакваната насока на общото съотношение на държавния дълг;

б)

основните предвиждания за очакваното икономическо развитие и важните икономически промени, релевантни за реализирането на програмата за стабилност, като правителствени разходи за инвестиции, действителен растеж на брутния вътрешен продукт, заетост и инфлация;

в)

описание на бюджетните и други мерки на икономическата политика, предприети и/или предложени за постигане на целите на програмата, а в случаите на основни бюджетни мерки — оценка на техния количествен ефект по отношение на бюджета;

г)

анализ на начина, по който промените в основните предвиждания биха се отразили на състоянието на бюджета и на състоянието на дълга.

3.   Информацията относно пътя за постигане на общото съотношение на правителствения излишък/дефицит и съотношение по дълга и основните икономически предвиждания, посочени в параграф 2, букви а) и б), следва да бъде предоставяна годишно и да обхваща освен настоящата и предходната година, поне трите следващи години.

Член 4

1.   Програмите за стабилност следва да бъдат предоставени преди 1 март 1999 г. След тази дата актуализираните програми следва да бъдат предоставяни ежегодно. Държава-членка, приемаща общата парична единица на по-късен етап, следва да представи програма за стабилност в рамките на шест месеца от решението на Съвета за нейното участие в общата парична единица.

2.   Държавите-членки следва да оповестят публично техните програми за стабилност, както и осъвременените програми.

Член 5

1.   Въз основа на оценките, дадени от Европейската комисия и комитета, създаден съгласно член 109в от Договора, Съветът следва, в рамките на многостранния надзор съгласно член 103, да прецени дали средносрочните бюджетни цели в програмите за стабилност предвиждат резерв, гарантиращ избягването на прекомерен дефицит; дали икономическите предвиждания, на които се основава програмата, са реалистични и дали мерките, предприети и/или предложени, са достатъчни за постигане на набелязания път към средносрочната бюджетна цел.

Съветът следва също така да прецени дали съдържанието на програмите за устойчивост дават възможност за тясно координиране на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с насоките на общата икономическата политика.

2.   Съветът извършва преценка на програмите за стабилност, посочени в параграф 1, в рамките на не повече от два месеца от предоставянето им. Съветът, по препоръка на Комисия и след консултации с комитета, учреден съгласно член 109в, следва да предостави становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с член 103, счете, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, Съветът в своето становище следва да покани съответната държава-членка да приспособи програмата си.

3.   Актуализираните програми за стабилност подлежат на проверка от страна на комитета, учреден съгласно член 109в, на базата на оценката, направена от Комисията; в случай че това е необходимо, актуализираните програми могат да бъдат проверявани също така и от Съвета в съответствие с процедурата, определена в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 6

1.   Като част от многостранния надзор съгласно член 103, параграф 3 Съветът наблюдава прилагането на програмите за стабилност въз основа на информацията, предоставена от участващите държави-членки и оценките, дадени от Комисията и комитета, учреден чрез член 109в, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджетите от средносрочната бюджетна цел, или посочения път за постигане на тази цел, определен в програмите за правителствения излишък/дефицит.

2.   В случай че Съветът установи значително отклонение в бюджетната позиция от средносрочната бюджетна цел или посочения път за постигане на тази цел, той следва, с оглед на отправянето на ранно предупреждение с цел предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, да се обърне в съответствие с член 103, параграф 4 с препоръка към съответната държава-членка за предприемане на необходимите мерки за промяна.

3.   В случай че Съветът, при допълнително наблюдение реши, че отклонението в бюджетната позиция от средносрочните бюджетни цели или посочения път за постигане на тези цели продължава или се е увеличило, Съветът следва съгласно член 103, параграф 4 да отправи препоръка до съответната държава-членка за предприемане на бързи мерки за промяна и може, както е предвидено в посочения член, да направи препоръката си публично достояние.

РАЗДЕЛ 3

ПРОГРАМИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ

Член 7

1.   Всяка неучастваща държава-членка предоставя на Съвета и на Комисията редовно, в интервалите от време съгласно член 103, информацията, необходима за целите на многостранния надзор, под формата на програми за сближаване, което създава необходимата основа за стабилност на цените и за силен устойчив растеж, спомагащ за създаване на заетост.

2.   Програмите за сближаване предоставят следната информация, по-специално относно промените, свързани със сближаването:

а)

средносрочната цел за бюджетна позиция, близка до баланс или с наличие на излишък и посочения път за постигане на тази цел за общия държавен излишък/дефицит; очаквания път за общото съотношение на държавния дълг; средносрочните цели на паричната политика; връзката на тези цели със стабилността на цените и на обменния курс;

б)

основните предвиждания относно очакваното икономическо развитие и важни икономически промени, които са релевантни по отношение на реализирането на програмата за сближаване като държавни разходи за инвестиции, действителен растеж на брутния вътрешен продукт, заетост и инфлация;

в)

описание на бюджетни и други мерки на икономическата политика, предприети и/или предложени за постигане на целите на програмата, и в случаите на основни бюджетни мерки, оценка на техния количествен ефект по отношение на бюджета;

г)

анализ на начина, по който промените в основните предвиждания биха се отразили на бюджетните и на дълговите позиции.

3.   Информацията относно пътя за постигане общото съотношение на правителствения излишък/дефицит и съотношение по дълга и основните икономически предвиждания, посочени в параграф 2, букви а) и б), се предоставя годишно и обхваща освен настоящата и предходната година, поне още три следващи години.

Член 8

1.   Програмите за сближаване следва да бъдат предоставени преди 1 март 1999 г. След това осъвременените програми следва да бъдат предоставяни ежегодно.

2.   Държавите-членки следва да оповестят публично техните програми за сближаване, както и осъвременените програми.

Член 9

1.   Въз основа на оценките, дадени от Комисия и комитета, учреден съгласно член 109в от Договора, Съветът преценява, в рамките на многостранния надзор съгласно член 103, дали средносрочните бюджетни цели в програмите за сближаване предвиждат резерв, гарантиращ избягването на прекомерен дефицит; дали икономическите предвиждания, на които се основава програмата, са реалистични и дали предприетите и/или предложените мерки са достатъчни за постигане на набелязания път към средносрочната бюджетна цел и за постигане на устойчиво сближаване.

Освен това Съветът следва да прецени дали съдържанието на програмите за сближаване дава възможност за тясна координация на икономическите политики и дали икономическите политики на съответните държави-членки са в съответствие с насоките на общата икономическа политика.

2.   Съветът следва да извършва преценка на програмите за сближаване, посочени в параграф 1, в рамките на най-много два месеца от предоставянето на програмата. Съветът, по препоръка на Комисията и след консултации с комитета, учреден съгласно член 109в, следва да предостави становище относно програмата. Когато Съветът, в съответствие с член 103, счете, че целите и съдържанието на програмата следва да бъдат засилени, Съветът в своето становище следва да покани съответната държава-членка да приспособи програмата си.

3.   Актуализираните програми за сближаване се преценяват от комитета, създадена на основание член 109в, на базата на оценката, направена от Комисията; в случай че това е необходимо, е възможно осъвременените програми да бъдат преценявани също така и от Съвета съгласно процедурата, определена в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Член 10

1.   Като част от многостранния надзор съгласно член 103, параграф 3 Съветът осъществява контрол върху прилагането на програмите за сближаване въз основа на информацията, предоставена от неучастващите държави-членки в съответствие с член 7, параграф 2, буква а) от настоящия регламент и въз основа на оценките на Комисия и комитета, учреден съгласно член 109в от Договора, по-специално с цел да бъде установено съществуващо или очаквано значително отклонение на състоянието на бюджета от средносрочната бюджетна цел или от посочения път за постигане на тази цел, отразен в програмата за правителствения излишък/дефицит.

Освен това Съветът наблюдава икономическите политики на неучастващите държави-членки с оглед на целите на програмите за сближаване, с цел да бъде гарантирано, че техните политики са насочени към устойчивост, като по този начин се избягва неточното изравняване на обменните курсове и прекомерното вариране на номиналните обменни курсове.

2.   В случай че Съветът установи значително отклонение на бюджетната позиция от средносрочната бюджетна цел или от набелязания път за постигане на тази цел, той следва с цел отправяне на ранно предупреждение за предотвратяване на възникването на прекомерен дефицит, да се обърне съгласно член 103, параграф 4 с препоръка към съответната държава-членка за предприемане на необходимите мерки за промяна.

3.   В случай че Съветът при допълнителен надзор реши, че отклонението на бюджетната позиция от средносрочните бюджетни цели или от набелязания път за постигане на тези цели продължава или се увеличава, Съветът прави препоръка в съответствие с член 103, параграф 4 до съответната държава-членка за предприемане на бързи мерки за промяна и може, както е предвидено в посочения член, да направи препоръката си обществено достояние.

РАЗДЕЛ 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Като част от многостранния надзор, упоменат в настоящия регламент, Съветът извършва цялостната оценка, посочена в член 103, параграф 3.

Член 12

Съгласно член 103, параграф 4, втора алинея председателите на Съвета и на Комисията следва да включат в техните доклади до Европейския парламент резултатите от многостранния надзор, осъществяван съгласно настоящия регламент.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 1998 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 1997 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  ОВ C 368, 6.12.1996 г., стр. 9.

(2)  Становище на Европейския парламент от 28 ноември 1996 г. (ОВ C 380, 16.12.1996 г., стр. 28), Обща позиция на Съвета от 14 април 1997 г. (ОВ C 146, 30.5.1997 г., стр. 26) и Решение на Европейския парламент от 29 май 1997 г. (ОВ C 182, 16.6.1997 г.).

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(4)  ОВ C 236, 2.8.1997 г., стр. 1.


Top