EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0035

Регламент (ЕО) № 35/97 на Комисията от 10 януари 1997 година за установяване на разпоредби относно издаване на сертификати за кожи и стоки, обхванати от Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета

OJ L 8, 11.1.1997, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 9 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/35/oj

15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

208


31997R0035


L 008/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 35/97 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 1997 година

за установяване на разпоредби относно издаване на сертификати за кожи и стоки, обхванати от Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета от 4 ноември 1991 г. относно забрана за използването на капани в Общността и внасянето в Общността на кожи и стоки, произведени от определени видове диви животни, произхождащи от страни, в които те се ловят с капани или методи за лов, които не съответстват на международните стандарти за хуманност при използване на капани (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че без да се накърнява Регламент (ЕИО) № 3626/ 82 на Съвета (2), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2727/95 на Комисията (3), Регламент (ЕИО) № 3254/91 може да бъде адекватно приложен чрез сертификати, които да се издават от компетентните власти на страни, извършващи експорт и реекспорт и чрез установяване на изисквания за такива сертификати;

като има предвид, че мерките, определени от настоящия регламент, съответстват на становището на комитета, установен с член 5 от Регламент (ЕИО) № 3254/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Кожи и други стоки, посочени в член 3, параграф 1 на Регламент (ЕИО) № 3254/91, могат да се подлагат само на митническа процедура, различна от тази за външен транзит, която има за цел да ги пренесе извън митническата територия на Общността, когато те са от животни:

а)

уловени в страна от списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и когато въпросният вид е изброен за тази държава; или

б)

уловени в държава-членка; или

в)

родени и отгледани не на свобода.

2.   За целите на параграф 1 вносителят или негов упълномощен представител предава сертификат на граничната митническа служба на мястото на въвеждане на територията на Общността, който е бил издаден от компетентна власт на страната, извършваща експорт или реекспорт.

Член 2

1.   Формулярите, върху които се изготвя сертификатът, посочен в член 1, параграф 2, съответстват на модела, показан в приложението. Те се отпечатват и попълват на един от официалните езици на Общността. Ако е необходимо, може да бъде изискан превод на друг език на Общността.

2.   Хартията за формулярите е бяла и тежи най-малко 55 г/м2. Размерът на всички формуляри е приблизително 210 Х 297 милиметра.

3.   Компетентните власти, определени от трети страни за издаване на сертификатите, упоменати в член 1, параграф 2, се съобщават на Комисията, която информира държавите-членки за тях и по искане — всяка заинтересувана трета страна.

Член 3

1.   Разпоредбите на член 1 не се прилагат:

за крайни продукти, за които важи процедура за временен достъп, и които не са предназначени за продан в Общността, а са предназначени за реекспорт, нито

за крайни продукти за лична и частна употреба, нито

за случаите, когато кожи и продукти, произведени от тях, са били повторно внесени на територията на Общността след преработване извън границите ѝ и след като бъде доказано, че те са получени в резултат на обработка на кожи или продукти, които са били преди това експортирани или реекспортирани от Общността.

2.   В случаите на въвеждане на територията на Общността на необработени кожи и продукти, за които се отнася Регламент (ЕИО) № 3254/91, които са обект и на предварителното представяне на документ за внос по силата на Регламент (ЕИО) № 3626/82, такъв документ се издава единствено в случаите, когато въпросните кожи съответстват на изискванията на двата регламента. Когато документ за внос, предвиден от Регламент (ЕИО) № 3626/82, е издаден по този начин, се приема вместо сертификата, посочен в член 1, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от първия ден на третия месец след публикуването в Официален вестник на Европейските общности на списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 1997 година

За Комисията

Ritt BJERREGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 308, 9.11.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 384, 31.12.1982 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 284, 28.11.1995 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


Top