EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996Y0404(01)

Modus vivendi от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО (96/С 102/01) (Настоящият текст заменя и отменя текста, публикуван в ОВ С 293 от 8 ноември 1995 година)

OJ C 102, 4.4.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 346 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 23 - 24

In force

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

171


31996Y0404(01)


C 102/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


MODUS VIVENDI

от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО

(96/С 102/01)

(Настоящият текст заменя и отменя текста, публикуван в ОВ С 293 от 8 ноември 1995 година)

1.

Настоящите насоки са предназначени да преодолеят трудностите, възникнали при приемането на актове в съответствие с процедурата, постановена н член 189б от Договора, поради причини, свързани с въпроса за процедурата комитология.

2.

Те по никакъв начин не засягат принципните позиции, изразени от трите институции.

3.

Трите институции отбелязват, че въпросът с мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора, когато приемането на такива мерки е поверено на Комисията, ще бъде разгледан при изменението на Договорите, предвидено за 1996 г., по молба на Европейския парламент, Комисията и няколко държави-членки. Групата за размисъл ще бъде поканена да разгледа въпроса.

4.

На съответния комитет на Европейския парламент се изпраща, по същото време и при същите условия, както на комитета, посочен в основния акт, всеки проект на общ изпълнителен акт, представен от Комисията, както и сроковете за разглеждането му.

Комисията нотифицира съответния комитет на Европейския парламент, ако дадена мярка трябва да се приеме спешно, и го уведомява също така за всяка друга възможна трудност. Съответният комитет на Европейския парламент предприема да използва бърза процедура, когато е необходимо.

Комисията уведомява съответния комитет на Европейския парламент, когато мерки, приети или предвидени от Комисията, не са в съответствие със становището, дадено от комитета, посочен в основния акт, или когато, при липсата на становище, Комисията трябва да представи предложение на Съвета по отношение на мярка, която ще се приеме.

5.

Съветът приема проект на общ изпълнителен акт, който му е представен в съответствие с изпълнителна процедура, единствено след като:

уведоми Европейския парламент и определи разумни срокове за получаване на неговото становище, и

в случай на неблагоприятно становище надлежно и незабавно вземе предвид гледната точка на Европейския парламент с цел да търси разрешение в съответната рамка.

Актът при всички случаи се приема преди крайните срокове, постановени в нарочните разпоредби на основния акт.

6.

В контекста на настоящото временно споразумение, Комисията взима предвид, доколкото е възможно, всякакви коментари, направени от Европейския парламент, и го уведомява на всеки етап от процедурата за всяко действие, което възнамерява да предприеме по тях, така че да позволи на парламента да поеме своята отговорност при пълно познаване на фактите.

7.

Настоящото modus vivendi влиза в сила в деня на одобрението му от трите институции.

Съставено в Брюксел на двадесетия ден от месец декември хиляда деветстотин деветдесет и четвърта година.

За Съвета на Европейския съюз

Klaus KINKEL

За Европейския парламент

Nicole FONTAINE

За Европейската комисия

Jacques DELORS


Top