EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2386

Регламент (ЕО) № 2386/96 на Комисията от 16 декември 1996 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 година относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за ОбщносттаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 326, 17.12.1996, p. 13–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 313 - 320
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 235 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 235 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2386/oj

12/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

235


31996R2386


L 326/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2386/96 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 1996 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 година относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 213 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 736/96 на Комисията от 22 април 1996 г. относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността (1), и по-специално член 2, параграф 2,

като има предвид, че член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 736/96 на Комисията предвижда, че Комисията може, в рамките на ограниченията, определени от настоящия регламента и от приложенията към него, да приеме разпоредби за прилагане, които се отнасят до формата, съдържанието и други подробности на нотификациите, предвидени в член 1 от него,

като има предвид, че за да се опрости информационната система на техническо ниво, и за да се събират съпоставими данни, нотификациите, които трябва да се изготвят от държавите-членки и, в определени случаи от предприятията, следва да бъдат стандартизирани чрез използването на въпросници, които биха служили като ръководство за представянето и съдържанието на нотификациите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Нотификациите, посочени в член 1 от Регламента (ЕО) № 736/96 на Съвета се изготвят по начина, показан в приложението към него.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 1996 година.

За Комисията

Christos PAPOUTSIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 102, 25.4.1996 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Въпросници

относно информацията, която трябва да бъде представена:

а)

от дружествата на правителствата на държавите-членки, с изключение на тези държави-членки, които са решили да използват други средства за събиране на информацията въз основа на член 1, втори параграф, последно изречение от Регламент (ЕО) № 736/96;

б)

от държавите-членки на Комисията на Европейските общности.

Въпросниците, които са част от настоящето приложение, служат за насока, която да позволи оформлението и съдържанието на нотификациите да се стандартизират. Нотификациите се отнасят до следното:

съществуващи инсталации или части от инсталации,

инсталации или части от инсталации в строителство или в етап на планиране,

предложени извеждания от експлоатация на инсталации или части от инсталации.

В „съществуващи инсталации или части от инсталации“ се включва и се отбелязва поотделно общият капацитет в експлоатация на датата на отчитане.

За „инсталации или части от инсталации в строителство или в етап на планиране“ се смятат следните: инвестиционни проекти по смисъла на Регламент (ЕО) № 736/96, за които е взето решение по принцип да се строи или разшири дадена инсталация или част от дадена инсталация, и за които строителните работи са предвидени да започнат в рамките на три години от референтната дата в случая на инвестиционни проекти в секторите на петрол и природен газ, или в рамките на пет години в случая на инвестиционни проекти в електроенергийния сектор. Това включва онези инвестиционни проекти, чиито основни характеристики, изцяло или от части, могат да подлежат на бъдещо преразглеждане или на окончателно разрешение от страна на дадена компетентна власт.

За „предложени извеждания от експлоатация на инсталации или части от инсталации“ се смятат следните: инсталации или части от инсталации, по отношение на които е взето решение по принцип да се изведат от експлоатация, като това решение се очаква да бъде изпълнено в рамките на три години от референтната дата в случая на инвестиционни проекти в електроенергийния сектор и в сектора на природния газ, или в рамките на една година –в случая на инвестиционни проекти в петролния сектор.

„Допълнителната информация“, свързана с инвестиционни проекти включва значителни промени в основни характеристики и етапа на вземане на решения на проектите от предишното уведомление, както и всякакви други бележки, посочени в бележките под линия на съответния въпросник. Освен това, държавите-членки могат да добавят коментари, ако имат такива, които се отнасят до проектите.

Цялата събрана информация се разглежда като поверителна.

Ж 1 - ИНВЕСТИРАНЕ В ГАЗОПРОВОДИ

Държава-членка:

Състояние към 1 януари …

 

Капацитет (1)

Допълнителни мощности (2)

Допълнителни мощности (3)

Мощности с предстоящо закриване (4)

Трасе (град и страна)

от (5)

до (5)

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

Класификация ГГ:

главен газопровод П:

продължение

 

 

 

 

Дължина (km)

 

 

 

 

Вътрешен диаметър (в цолове)

 

 

 

 

Налягане (в бара)

 

 

 

 

Капацитет

максимум годишно (bcm)

предвиден годишно (bcm)

 

 

 

 

Проект TEN (Да/Не)

Ако е да - № на проекта

Други забележки:

 

 

 

 


Ж 2 — ИНВЕСТИЦИИ В СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (LNG)

Държава-членка:

Състояние към 1 януари …

 

Капацитет (6)

Допълнителни мощности (7)

Допълнителни мощности (8)

Мощности с предстоящо закриване (9)

Географско разположение

(град-регион)

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

Максимален складов капацитет (m3 на LNG)

 

 

 

 

Максимален капацитет за регазификация (m3 на LNG/h)

 

 

 

 

Предвиден годишен обем (bcm на година)

 

 

 

 

Проект TEN (Да/Не)

Ако е да - № на проекта

Други забележки:

 

 

 

 


Ж 3 — ИНВЕСТИЦИИ В КАПАЦИТЕТ НА СКЛАДОВА БАЗА

Държава-членка:

Състояние към 1 януари …

 

Капацитет (10)

Допълнителни мощности (11)

Допълнителни мощности (12)

Мощности с предстоящо закриване (13)

Географско разположение

(град-регион)

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

Общ капацитет (109 m3 газ)

 

 

 

 

Полезен капацитет (109 m3 газ)

 

 

 

 

Максимален дневен добив (109 m3 газ)

 

 

 

 

Проект TEN (Да/Не)

Ако е ДА - № на проекта

Други забележки:

 

 

 

 


КАПАЦИТЕТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В РАФИНЕРИИТЕ

(б хцпяди тонове за година)

Държава-членка:

Състояние към 1 януари…

 

Капацитет (14)

Допълнителни мощности (15)

Допълнителни мощности (16)

Мощности с предстоящо закриване (17)

Забележки

Атмосферна дестилация

 

 

 

 

 

Вакуумна дестилация

 

 

 

 

 

Крекинг (Термичен)

Висбрекингова и/или Термична крекинг-дестилация

с коксуване

други

 

 

 

 

 

Крекинг (Каталитичен)

флуидна каталитичен крекинг дестилация

крекинг във водородна среда

други

 

 

 

 

 

Реформиране

изомеризация на тежък бензин (нафта)

 

 

 

 

 

Обезсеряване

Газьол

мазут

други

 

 

 

 

 

Алкилиране

Полимеризация

Изомеризация (C4)

 

 

 

 

 

Етерификация

метилов-третичен битилов етер (МТБЕ), третичен амилметилов етер, 2-метокси-2-метилбутан (TAME)

етил-третичен бутилов етер (ETБE)

други

 

 

 

 

 

Image

Image


(1)  Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет

(2)  Газопроводи, планирани или в строеж (с пусков срок в рамките на три календарни години)

(3)  Газопроводи, планирани или в строеж (с пусков срок след три календарни години)

(4)  Газопроводи, за които се очаква да бъдат закрити в рамките на три календарни години

(5)  главно свързване най-близо до граница

(6)  Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет

(7)  Съоръжения, планирани или в строеж (с пусков срок в рамките на три календарни години)

(8)  Съоръжения, планирани или в строеж (с пусков срок след три календарни години)

(9)  Съоръжения, за които се очаква да бъдат закрити в рамките на три календарни години

(10)  Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет

(11)  Капацитет, планиран или в строеж (с пусков срок в рамките на три календарни години)

(12)  Капацитет, планиран или в строеж (с пусков срок след три календарни години)

(13)  Капацитет, за който се очаква да бъдат закрити в рамките на три календарни години

(14)  Състояние към 1 януари от текущата календарна година на пълния производствен капацитет: Съвкупният капацитет на отделните съоръжения, които са в редовна експлоатация, включително закритите поради ремонт или профилактика. По такъв начин съвкупният капацитет е равен на „общия (инсталиран) капацитет“ без капацитета, който е изтеглен от експлоатация за неопределен или за продължителен срок от време.

(15)  Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на текущата календарна година.

(16)  Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на следващите две календарни години.

Нов и повторно въведен в експлоатация капацитет: Капацитет на съоръженията, които са:

a)

неотдавна пуснати в експлоатация;

б)

преустроени от други приложения;

в)

отново пуснати в експлоатация, след като са били изтеглени поради допълнителни изисквания.

(17)  Капацитет, за който се очаква да излезе от експлоатация в течение на текущата календарна година.

a)

„Окончателно“: капацитет на съоръжение, който по график предстои да бъде изведен от експлоатация или пуснат за скрап, или да бъде преустроен за въвеждане в експлоатация с друго приложение;

б)

„Временно“: капацитет на съоръжение, който по график предстои да бъде изведен от експлоатация поради допълнения към текущите изисквания, но за който съществуват твърди очаквания, че в крайна сметка ще бъде въведен в експлоатация повторно.


Top