EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0251

Регламент (ЕО) № 251/95 на Съвета от 6 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

OJ L 30, 9.2.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 241 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 116 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 115 - 116

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; заключение отменено от 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/251/oj

05/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

116


31995R0251


L 030/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 251/95 НА СЪВЕТА

от 6 февруари 1995 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че представителите на правителствата на държавите-членки, на срещата на държавните и правителствените ръководители при приемането на Решението от 29 октомври 1993 г. относно местоположението на седалищата на определени органи и служби на Европейските общности и Европол (4), приеха с общо съгласие декларация относно местоположението на седалището на Европейския център за развитие на професионалното обучение;

като има предвид, че по силата на Регламент (ЕО) № 1131/94 от 16 май 1994 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 относно създаването на Европейски център за развитие на професионалното обучение (5), Съветът установи седалището на Центъра в Солун;

като има предвид, че в посочения регламент Съветът запази правото си впоследствие да предприема мерки по различните аспекти на предложението на Комисията във връзка с персонала на Центъра;

като има предвид, че следва да се постигне последователност на равнището на Общността по отношение на управлението на персонала на различните децентрализирани органи; като има предвид следователно, че са необходими изменения и допълнения на Регламент (ЕИО) № 337/75 (6);

като има предвид, че Комисията със съдействието на Управителния съвет на Центъра следва да намери и изпълни във възможно най-кратък срок подходящи решения по отношение на мерките за управление на персонала във връзка с прехвърлянето на Центъра от Берлин в Солун и следва да представи пред Съвета подходящи предложения;

като има предвид, че при тези обстоятелства следва да се отмени Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1859/76 на Съвета от 29 юни 1976 г. относно условията за наемане на работа на персонала в Европейския център за развитие на професионалното обучение (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 13 от Регламент (ЕИО) № 337/75 се заменя със следния текст:

„Член 13

Към персонала на Центъра се прилагат разпоредбите и правилата, приложими към длъжностни лица и другите служители на Европейските общности.

По отношение на персонала си, Центърът упражнява правомощията, предоставени на назначаващите органи.

Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема подходящи правила за изпълнение.“

Член 2

Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1859/76 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 март 1995 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 1995 година.

За Съвета

Председател

A. JUPPÉ


(1)  ОВ С 74, 12.3.1994 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 128, 9.5.1994 г., стр. 511.

(3)  ОВ С 195, 18.7.1994 г., стр. 32.

(4)  ОВ С 323, 30.11.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 127, 19.5.1994 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1131/94 (ОВ L 127, 19.5.1994 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 214, 6.8.1976 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 679/87 (ОВ L 72, 14.3.1987 г., стр. 1).


Top