EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R1179

Регламент (ЕО) № 1179/94 на Комисията от 25 май 1994 година относно първия списък на приоритетни вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета

OJ L 131, 26.5.1994, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 358 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 64 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 64 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 52 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1179/oj

15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

64


31994R1179


L 131/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1179/94 НА КОМИСИЯТА

от 25 май 1994 година

относно първия списък на приоритетни вещества в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. за оценката и контрола на рисковете от съществуващите вещества (1), и по-специално членове 8 и 10 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 793/93 предвижда система за оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества; като има предвид, че за да се предприеме оценка на тези рискове, следва да се определят приоритетните вещества, изискващи незабавно внимание;

като има предвид, че поради това член 8 от Регламент (ЕИО) № 793/93 предвижда Комисията да изготви списък на приоритетните вещества и да се определят критериите, които следва да се прилагат за изготвянето на този списък;

като има предвид, че член 10 от Регламент (ЕИО) № 793/93 предвижда за всяко от веществата, дадени в приоритетните списъци, да се определи държава-членка, отговаряща за неговата оценка; като има предвид, че разпределението на веществата между държавите-членки трябва да гарантира справедливо разпределение на задачите;

като има предвид, че разпоредбите на настоящия регламент са в съответствие със становището на комитета, учреден с член 15 от Регламент (ЕИО) № 793/93,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приоритетен списък

1.   Създава се списък на приоритетните вещества като приложение към настоящия регламент.

2.   За всяко от веществата от приоритетния списък се определя държава-членка, която отговаря за неговата оценка, и тя е посочена в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила от двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 1994 година.

За Комисията

Yannis PALEOKRASSAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

EINECS

CAS

Наименование на веществото

Държава-членка

200-449-4

60-00-4

етилендиаминтетраоцетна киселина

D

200-539-3

62-53-3

анилин

 

200-573-9

64-02-8

тетранатриев етилендиаминтетраацетат

D

200-753-7

71-43-2

бензен

D

200-835-2

75-05-8

ацетонитрил

E

201-167-4

79-01-6

трихлороетилен

UK

201-173-7

79-06-1

акриламид

UK

201-177-9

79-10-7

акрилова киселина

D

201-185-2

79-20-9

метилацетат

D

201-204-4

79-41-4

метакрилова киселина

D

201-297-1

80-62-6

метилметакрилат

D

201-557-4

84-74-2

дибутилфталат

NL

202-049-5

91-20-3

нафтален

UK

202-448-4

95-76-1

3,4-дихлороанилин

D

202-453-1

95-80-7

4-метил-m-фенилендиамин

D

202-704-5

98-82-8

кумен

E

202-849-4

100-41-4

етилбензен

D

202-851-5

100-42-5

стирен

UK

202-974-4

101-77-9

4,4′-метилендианилин

D

203-080-7

103-11-7

2-етилхексилакрилат

D

203-400-5

106-46-7

1,4-дихлоробензен

F

203-450-8

106-99-0

1,3-бутадиен

UK

203-453-4

107-02-8

акрилалдехид

NL

203-466-5

107-13-1

акрилонитрил

IRL

203-508-2

107-64-2

диметилдиоктадециламониев хлорид

D

203-545-4

108-05-4

винил ацетат

D

203-632-7

108-95-2

фенол

D

203-772-9

110-49-6

2-метоксиетил ацетат

NL

203-788-6

110-65-6

2-бутин-1,4-диол

D

203-806-2

110-82-7

циклохексан

F

203-906-6

111-77-3

2-(2-метоксиетокси)етанол

NL

203-961-6

112-34-5

2-(2-бутоксиетокси)етанол

NL

204-214-7

117-84-0

диоктил фталат

NL

204-825-9

127-18-4

тетрахлороетилен

UK

205-516-1

141-97-9

етил ацетоацетат

D

214-604-9

1163-19-5

а(пентабромофенил)етер

F/UK

216-381-3

1570-64-5

4-хлоро-о-крезол

DK

231-634-8

7664-39-3

флуороводород

NL

251-087-9

32536-52-0

дифенилов етер, октабромо производно

F/UK

266-027-7

65996-92-1

дестилати (въглен катран)

NL

267-051-0

67774-74-7

бензен, С10-13 алкил производни

I

287-476-5

85535-84-8

алкани, С10-13, хлоро

UK


Top