EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2608

Регламент (ЕИО) № 2608/93 на Комисията от 23 септември 1993 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

OJ L 239, 24.9.1993, p. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 40 - 43
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 40 - 43
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 330 - 333
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 36 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 36 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2608/oj

15/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


31993R2608


L 239/10

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2608/93 НА КОМИСИЯТА

от 23 септември 1993 година

за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (1), последно изменен с Регламент (ЕИО) № 207/93 на Комисията (2), и по-специално член 13 от него,

като има предвид, че растенията, събрани от естествени райони, които не са подлагани на третиране с препарати, които не са разрешени при биологичното земеделие, се смятат за получени съгласно метода за биологично производство, ако събирането е извършено в райони и от лица, инспектирани в съответствие с разпоредбите за инспекционния режим, предвиден в член 9 от Регламент (ЕИО) № 2092/91; като има предвид, че поради това приложения I и III следва да се изменят;

като има предвид, че ако се касае за някои сортове ябълкови дървета, третирането на листата с калциев хлорид се смята за задължително, за да се задоволи съответно тяхната хранителна нужда от калций; като има предвид, че тази практика не оказва някакъв съществен ефект върху околната среда; като има предвид, че поради това калциевият хлорид следва да бъде включен в част А от приложение II;

като има предвид, че съгласно разпоредбите на член 8 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 вносителите на продукти от трети страни са задължени да предоставят стопанствата си на инспекционния режим, посочен в член 9; като има предвид, че поради това трябва да се разработи подробен правилник за приложение, за да се адаптират сегашните разпоредби на приложение III към положението на вносителите на продукти в Общността; като има предвид, че с оглед по-голяма яснота тези разпоредби са групирани в отделен раздел на приложение III;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, посочен в член 14 от Регламент (ЕИО) № 2092/91,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2092/91 се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности. Разпоредбите на точка 6 от част В на приложението влизат в сила шест месеца след публикуването им.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 септември 1993 година.

За Комисията

René STEICHEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 25, 2.2.1993 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.

Текстът на раздел „Растения и растителни продукти“ от приложение I се изменя, както следва:

1.

В последната алинея на точка 2 думите „биодинамични препарати“ се заличават. След тази алинея се добавя следната алинея:

„Така наречените „биодинамични препарати“ от смлени костилки, тор или растения от стопанския двор могат също да се използват за целите, които са предмет на настоящия параграф.“

2.

Добавя се точка 4:

4.   Събирането на ядивни растения и части от тях, които растат по естествен начин върху естествени площи, върху горски и земеделски площи, се смята за метод на биологично производство, при условие че:

тези площи не са третирани с продукти, с изключение на посочените в приложение II, за период от три години преди тяхното събиране,

събирането не оказва влияние върху стабилността на естествената среда или върху поддържането на видовете върху площта, от която се събират.“

Б.

Към част А от приложение II, се добавя следният продукт:

Наименование

Описание; композиционни изисквания; условия за употреба

„Калциев хлорид

Фолиар-формулация при ябълкови дървета след доказан недостиг на калций и/или магнезий; необходимо е разпознаване от инспекционен орган“

В.

Приложение III се изменя, както следва:

1.

Заглавието на част А се заменя със следното:

„А. Растения или растителни продукти от земеделско производство или от събиране.“

2.

Текстът на точка 2 от част А се заменя със следното:

2.   Ако мерките за инспекция се въвеждат за първи път, производителят, дори ако неговата дейност се ограничава до събирането на диворастящи растения, и инспекционният орган са длъжни да подготвят:

пълно описание на стопанството, което да показва местата за съхранение и за производство и земеделските земи и/или площите на събиране и, ако е необходимо, помещенията, в които се извършват някои операции по обработката и/или пакетирането,

всички конкретни мерки, които производителят предприема на ниво стопанство, за да гарантира съответствие с разпоредбите на настоящия регламент,

и, ако се касае за събиране на диворастящи растения, гаранциите, дадени от трети страни, ако е необходимо при съответния случай, които производителят предоставя, за да гарантира, че са изпълнени изискванията на приложение I, точка 4.

Описанието и съответните мерки се включват в инспекционен доклад, който се приподписва от съответния производител.

Освен това в доклада трябва да се посочи следното:

датата на последната молба за съответните земеделски площи и/или площи за събиране във връзка с използването на препарати, несъвместими с изискванията на член 6, параграф 1, буква б,

задължение на производителя да извършва операциите в съответствие с членове 5 и 6 и че ще приеме, в случай на нарушение, санкциите, предвидени от член 9, параграф 9 и съответно от член 10, параграф 3.“

3.

Текстът на точка 8 от част А се заменя със следното:

8.1.   Продуктите, посочени в член 1, се превозват до други стопанства, включително до търговци на едро и на дребно, само в подходящи опаковки или в контейнери, затворени по начин, който да възпрепятства смяна на съдържанието и снабдени с етикет, където се посочва, без това да засяга другите указания, изисквани по закон:

а)

името и адреса на лицето, което отговаря за производството или подготовката на продукта или, ако е посочен друг продавач, декларация, която позволява на приемащото стопанство и на инспекционен орган да определят категорично лицето, което отговаря за производството на продукта;

б)

наименованието на продукта, включително препратка към метода на биологично производство съгласно член 5.

8.2.   Въпреки това затваряне на опаковките или контейнерите не се изисква, когато:

а)

превозът се извършва между производителя и друг оператор, като и двамата са обект на инспекционен режим, посочен в член 9, и

б)

продуктите са придружени от документ, съдържащ информацията, която се изисква в съответствие с предишната алинея.“

4.

Последната алинея на точка 1 от част Б се заменя със следното:

„Освен това, докладът трябва да включва задължението на оператора да изпълнява операциите по такъв начин, че да са в съответствие с член 5 и да приеме, в случай на нарушение изпълнение на санкциите, предвидени в член 9, параграф 9 и съответно в член 10, параграф 3.“

5.

Точка 6 от част Б се заменя със следното:

6.   Продуктите, посочени в член 1, се превозват до други стопанства, включително до търговци на едро и на дребно, само в подходящи опаковки или в контейнери, затворени по начин, който да възпрепятства смяна на съдържанието и снабдени с етикет, където е посочено, без това да засяга другите указания, изисквани по закон:

а)

името и адреса на лицето, което отговаря за производството или подготовката на продукта, или, ако е посочен друг продавач, декларация, която позволява на приемащото стопанство и на инспекционния орган да определят категорично лицето, което отговаря за производството на продукта;

б)

наименованието на продукта, включително препратка към метода за биологично производство в съответствие с член 5.

При получаването на продукт, посочен в член 1, операторът проверява затварянето на опаковката или на контейнера, ако има изискване, както и наличието на указанията, посочени в предишния параграф, в точка А.8.1 или в точка В.8. Резултатът от това удостоверяване се посочва изрично в отчетите, цитирани в точка Б.2. Ако след проверката остане съмнение, че съответният продукт идва от оператор, обект на инспекционен режим, предвиден в член 9, продуктът може да бъде пуснат само за обработка или опаковане след отпадане на съмнението, освен ако не бъде пуснат на пазара без указание, отнасящо се за метода на биологично производство.“

6.

Добавя се следната част:

Вносители на растителни продукти и храни, съдържащи основно растителни продукти, получени от трети страни:

1.   Ако мерките за инспекция се въвеждат за първи път, вносителят и инспекционният орган подготвят:

пълно описание на помещенията на вносителя и неговите дейности, свързани с вноса, указващи, доколкото е възможно, контролно-пропускателните пунктове за влизане на продуктите в Общността, както и всички други помещения, които вносителят възнамерява да използва за съхранение на внесените продукти;

всички конкретни мерки, които вносителят предприема, за да гарантира съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Описанието и съответните мерки трябва да се съдържат в инспекционен доклад, приподписан от вносителя.

Освен това докладът включва задължението на вносителя:

да извършва операциите по вноса по такъв начин, че да са в съответствие с разпоредбите на член 11 и да приеме, в случай на нарушение, изпълнение на санкциите, посочени в член 9, параграф 9,

да гарантира, че всички складови помещения, които вносителят използва, са отворени за инспекция, която да се извърши или от инспекционния орган или, ако складовите помещения са разположени в друга държава-членка или в друг регион, от инспекционния орган, който е одобрен за извършване на инспекции в тази държава-членка или в този регион.

2.   Писмената отчетност се съхранява, което позволява на инспекционния торган да проследи всяка партида от продукти, посочени в член 1 и внесени от трета страна:

произход, характер и количество на съответната партида и, при поискване от инспекционния орган, всички подробности по организацията на превоза от износителя в третата страна, до помещенията или складовите помещения на вносителя,

характер, количества и получатели на съответната партида и, при поискване от инспекционния орган, всички подробности по организацията на превоза от помещенията или складовите помещения на вносителя до получателите.

3.   Вносителят информира инспекционния орган за всяка внесена пратка в Общността, като посочва всички подробности, които този орган поиска, например копие от сертификата за инспекция при внос на биологични продукти. Ако съответните продукти са в обращение в държава-членка или в регион, различни от тези, за които инспекционният орган има разрешение за инспекции, този орган подава информацията на орган, одобрен за извършване на инспекции в съответната държава-членка или в съответния регион, с цел инспектиране на място на внесената пратка.

4.   Ако внесените продукти, посочени в член 1, се съхраняват в складови помещения, в които се обработват, пакетират или складират и други земеделски продукти или храни:

продуктите, посочени в член 1, се съхраняват отделно от другите земеделски продукти и/или храни,

вземат се всички мерки, за да се гарантира идентификация на партидите и да се избегне смесване с продукти, които не са получени в съответствие с правилата, посочени в настоящия регламент.

5.   Освен внезапните инспекционни проверки инспекционният орган прави цялостна материална проверка, поне един път в годината, на помещенията на вносителя и, ако е необходимо, на избрани други складови помещения, които вносителят използва.

Инспекционният орган проверява писмените отчети, посочени в точка В.2 и сертификатите, посочени в член 11, параграф 1, буква б) и параграф 3. Може да бъдат взети мостри за тестване на вещества, които не са разрешени съгласно настоящия регламент. Те обаче трябва да се вземат в случаите, когато съществува съмнение за използване на неразрешени вещества. След всяка проверка се изготвя инспекционен доклад, приподписан от лицето, което отговаря за инспектираното стопанство.

6.   Вносителят е длъжен при инспекцията да разреши на инспекционния орган достъп до своите помещения и до писмените отчети и съответните отнасящи се до тях документи, и по-специално, всички сертификати за внос. Той е длъжен да предоставя на инспекционния орган всяка информация, необходима за целите на инспекцията.

7.   Продуктите, посочени в член 1, се внасят от съответната трета страна в подходящи опаковки или в контейнери, затворени по начин, който да възпрепятства смяна на съдържанието и снабдени с идентификация на износителя и с всякакви други маркировки и номера, които служат за идентифициране на пратката със сертификата за инспекция.

При получаването на продукт, посочен в член 1, внесен от трета страна, операторът проверява затварянето на опаковката или контейнера и съответствието на идентификацията на партидата със сертификата, посочен в член 11, параграф 1, буква б), или с аналогичен сертификат, ако такъв се иска от властите в съответствие с определени мерки, приети в изпълнение на член 11, параграф 6. Резултатът от това удостоверяване се упоменава изрично в отчетите, посочени в точка В.2. Ако след проверката остане съмнение относно произхода на продукта от съответната трета страна или от износител в съответната трета страна, които не съответстват на изискванията на член 11, продуктът се пуска на пазара или се обработва или пакетира едва след като съмнението отпадне, освен ако не бъде пуснат на пазара без указание за метода на биологично производство.

8.   Продуктите, посочени в член 1, се превозват до други стопанства, включително до търговци на едро и на дребно, само в подходящи опаковки или контейнери, затворени по начин, който да възпрепятства смяна на съдържанието и снабдени с етикет, където да са посочени, без това да засяга другите указания, изисквани по закон:

а)

името и адресът на вносителя на продукта или декларация, която позволява на приемащото стопанство и на инспекционен орган да определят категорично лицето, което е вносител на продукта;

б)

наименованието на продукта, включително препратка към метода на биологично производство, в съответствие с член 5.“


Top