EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0086

Директива 93/86/ЕИО на Комисията от 4 октомври 1993 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 91/157/ЕИО на Съвета относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества

OB L 264, 23.10.1993, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/09/2008; заключение отменено от 32006L0066

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/86/oj

13/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

94


31993L0086


L 264/51

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 93/86/ЕИО НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 1993 година

за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 91/157/ЕИО на Съвета относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. относно отпадъците (1), последно изменена с Директива 91/692/ЕИО (2), и по-специално член 18 от нея;

като взе предвид Директива 91/157/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 г. относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества (3), и по-специално член 10 от нея;

като има предвид, че следва да бъдат установени подробни разпоредби за системата за маркиране, предвидена в член 4 от Директива 91/157/ЕИО;

като има предвид, че е необходимо уредите да бъдат маркирани, след като приложение II към Директива 91/157/ЕИО предвижда специална информационна система за уредите, от които потребителят не може лесно да отстрани батерията или акумулатора;

като има предвид, че съществува нужда от символ, който ясно да показва, че батериите или акумулаторът, предмет на директива 91/157/ЕИО, следва да бъдат разделно събрани от другите битови отпадъци;

като има предвид, че използването на този символ за батериите и акумулаторите, предмет на Директива 91/157/ЕИО, трябва да бъде защитен;

като има предвид, че предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището, представено от Комитета по привеждане в съответствие с научния и технически прогрес на законодателството на Общността в областта на отпадъците,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива установява подробни разпоредби за системата за маркиране, предвидена в член 4 от Директива 91/157/ЕИО относно батериите и акумулаторите, предмет на настоящата директива и произведени за продажба в или внесени в Общността на или след 1 януари 1994 г.

2.   Батериите и акумулаторите, предвидени в параграф 1, които са произведени в или внесени в Общността преди 1 януари 1994 г., могат да бъдат маркирани без символите, предвидени в членове 2 и 3 до 31 декември 1995 г.

Член 2

Символът, указващ разделното събиране, се състои от един от зачертаните контейнери на колела, показани по-долу:

Image

Решението за избор на символ, който трябва да бъде използван за батериите и акумулаторите в обхвата на Директива 91/157/ЕИО, следва да бъде взето от лицето, отговорно за маркирането, както е описано в член 5 от настоящата директива. Употребата на двата символа ще бъде считана за еквивалентна в рамките на Общността. Държавите-членки са задължени да информират обществеността за значението на двата символа и да им предоставят равен статус в тяхното национално законодателство по отношение на батериите и акумулаторите в обхвата на Директива 91/157/ЕИО. Използването на който и да е от двата символа не може да представлява средство за произволна дискриминация или за прикрито ограничаване на търговията между държавите-членки.

Член 3

Символът, указващ съдържанието на тежки метали, следва да съдържа химическия знак за разглеждания метал — Нg, Cd или Pb, в зависимост от типа на дадената батерия или акумулатор, както е описано в приложение I към Директива 91/157/ЕИО.

Член 4

1.   Символът, описан в член 2, покрива 3 % от площта на най-голямата страна на батерията или акумулатора, но не повече от 5 х 5 см. За цилиндричните клетки символът покрива 3 % от половината на повърхността на батерията или акумулатора и трябва да има максимален размер 5 х 5 см.

В случай, че размерът на батерията или на акумулатора е такъв, че символът трябва да бъде по-малък от 0,5 х 0,5 см, батерията или акумулаторът не е необходимо да бъдат маркирани, но символ с размери 1 х 1 см трябва да бъде отпечатан на опаковката.

2.   Символът, предвиден в член 3, се отпечатва под символа, посочен в член 2. Той покрива площ най-малко една четвърт от размера на символа, описан в параграф 1 от настоящия член.

3.   Символите се отпечатват по видим, четлив и неизличим начин.

Член 5

Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че маркировката е съобразена с разпоредбите на настоящата директива и е поставена от производителя или негов упълномощен представител, установен в държавата-членка, който се счита за лице, отговорно за продажбите на батериите и на акумулаторите на националния пазар.

Член 6

Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да гарантират пълното прилагане на всички разпоредби от настоящата директива, и по-специално съблюдаването на символите, предвидени в членове 2 и 3. Държавите-членки установяват наказания, които да бъдат налагани в случай на нарушение на мерките, приети за да се съобразят с настоящата директива. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

Член 7

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 1993 г. Те информират незабавно Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредбите, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 8

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 1993 година.

За Комисията

Yannis PALEOKRASSAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 377, 31.12.1991, стр. 48.

(3)  ОВ L 78, 26.3.1991, стр. 38.


Top