EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0004

Решение на Комисията от 21 декември 1988 година относно Консултативния комитет по рибарство

OJ L 5, 7.1.1989, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 003 P. 124 - 125
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 75 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 20 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/4(1)/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

75


31989D0004


L 005/33

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 1988 година

относно Консултативния комитет по рибарство

(89/4/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като има предвид, че бе създаден Консултативен комитет по рибарство с Решение 71/128/ЕИО на Комисията от 25 февруари 1971 г. (1), чийто текст бе заменен с Решение 73/429/ЕИО от 31 октомври 1973 г. (2);

като има предвид, че е желателно в резултат на присъединяването на нови държави-членки към Общността да се изменят правилата, които определят разпределението на местата в този комитет;

като има предвид освен това, че текстът на гореспоменатото решение се нуждае от някои незначителни изменения и следователно за постигане на яснота е необходимо да се изготви напълно нов вариант на текста,

РЕШИ:

Член 1

Текстът на Решение 73/429/ЕИО за създаване на Консултативен комитет по рибарство се заменя със следното:

„Член 1

1.   Към Комисията се създава Консултативен комитет по рибарство, наричан по-долу „Комитетът“.

2.   Комитетът се състои от представители на следните групи: производители и кооперации в рибната промишленост, кредитни институции, работещи в областта на рибното стопанство, на търговията с рибни продукти, на рибната промишленост, както и потребители в областта на риболовната промишленост и на промишлеността за рибни продукти.

Член 2

1.   Комисията може да се консултира с Комитета по всеки въпрос относно действието на регламенти, свързани с общата политика в областта на рибарството и по-специално с мерките, които Комисията трябва да приеме съгласно тези регламенти, както и по социални въпроси, възникващи в областта на рибарството, с изключение на тези, които засягат в качеството им на социални партньори, работодателите и работниците в областта на рибарството.

2.   Председателят на Комитета може да укаже на Комисията необходимостта от консултиране с Комитета по всеки въпрос от компетенциите на Комитета, по който неговото становище не е потърсено. Той прави това по-специално по молба на някоя от представените икономически групи.

Член 3

1.   Комитетът се състои от 45 членове.

2.   Местата в Комитета се разпределят по следния начин:

21 за представители на производители на рибни продукти,

три за представители на кооперации в областта на рибарството,

едно за представител на търговски банки, финансиращи морски дейности,

две за представители на специализирани кооперативни кредитни институции,

пет за представители на търговците на рибни продукти,

пет за представители на рибната промишленост,

пет за представители на работници в риболовната промишленост и промишлеността за рибни продукти,

три за представители на потребителите.

Член 4

1.   Членовете на Комитета се назначават от Комисията по предложение на търговските организации и тези на работниците, създадени на общностно ниво, които са най-представителни за икономическите групи, посочени в член 1, параграф 2; представителите на потребителите се назначават по предложение на Консултативния комитет на потребителите.

Тези органи предлагат имената на двама кандидати с различна националност за всяко място.

2.   Мандатът за членовете на Комитета е три години. Той може да се подновява. Членовете не получават възнаграждение за работата си.

След изтичане на мандата от три години членовете на Комитета продължават да изпълняват задълженията си до назначаването на нови членове или до подновяването на мандатите им.

Мандатът на член на Комитета може да се прекрати преди изтичането на срока от три години поради смърт или оставка.

Той може също така да се прекрати, ако организацията, която този член представлява, поиска неговата замяна.

В съответствие с процедурата, предвидена в параграф 1, се назначава лице, което да замени този член за остатъка от мандата.

3.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности списък с членовете на Комитета с информационна цел.

Член 5

Комитетът избира с мнозинство от две трети от присъстващите членове председател и двама заместник-председатели за срок от три години.

Комитетът може със същото мнозинство да избере други длъжностни лица измежду своите членове. В този случай длъжностните лица освен председателят могат да са най-много по един представител от всяка икономическа група, представена в Комитета.

Длъжностните лица подготвят и организират работата на Комитета.

Член 6

По молба на всяка от представените икономически групи председателят може да покани лице, делегирано от съответната икономическа група, да присъства на заседания на Комитета. Той може също така при представена молба да покани всяко лице със специална квалификация по даден въпрос от дневния ред да участва в качеството си на експерт в разискванията на Комитета. Експертите участват в дискусии само по въпросите, във връзка с които са били поканени.

Член 7

Комитетът може да създава работни групи, които да го подпомагат в работата му.

Член 8

1.   Комитетът се свиква от Комисията и заседава в седалището на Комисията. Заседанията на длъжностните лица се свикват от председателя съгласувано с Комисията.

2.   Представителите на съответните отдели на Комисията участват в заседанията на Комитета, на длъжностните му лица и на работните групи.

3.   Секретарските услуги за Комитета, за длъжностните му лица и за работните групи се осигуряват от Комисията.

Член 9

Комитетът разглежда въпроси, по които Комисията е поискала становище. По тях не се гласува.

Комисията може, когато поиска становището на Комитета, да определи срок, в който становището да бъде представено.

Изразените становища на различните икономически групи, представени в Комитета, се включват в доклад, който се изпраща на Комисията.

В случай на единодушно споразумение, постигнато в Комитета, относно становището, което трябва да бъде представено, Комитетът формулира съвместни заключения и ги прилага към доклада.

Член 10

Без да се засягат разпоредбите на член 214 от Договора, когато Комисията уведоми членовете на Комитета, че поисканото становище или повдигнатият въпрос са от поверителен характер, те са задължени да не разкриват информация, достигнала до тяхно знание посредством работата им в Комитета или в неговите работни групи.

В такива случаи на заседанията могат да присъстват единствено членове на Комитета и представители на съответните отдели на Комисията.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 21 декември 1988 г.

Съставено в Брюксел на 21 декември 1988 година.

За Комисията

António CARDOSO E CUNHA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 68, 22.3.1971 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 355, 24.12.1973 г., стр. 61.


Top