EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0203

Директива на Съвета от 7 март 1985 година относно стандартите за качество на въздуха по отношение на азотните диоксиди

OJ L 87, 27.3.1985, p. 1–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 133 - 139
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 133 - 139
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 006 P. 213 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 006 P. 213 - 219
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 239 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 165 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 165 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; отменен от 399L0030 чл. 9.3 . Latest consolidated version: 19/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/203/oj

31985L0203Официален вестник n° L 087 , 27/03/1985 стр. 0001 - 0007
специално испанско издание: глава 15 том 5 стр. 0133
специално португалско издание глава 15 том 5 стр. 0133
специално финландско издание: глава 15 том 6 стр. 0213
специално шведско издание: глава 15 том 6 стр. 0213
специално чешко издание глава 15 том 01 стр. 239 - 246
специално испанско издание глава 15 том 01 стр. 239 - 246
специално унгарско издание глава 15 том 01 стр. 239 - 246
специално литвийско издание глава 15 том 01 стр. 239 - 246
LV.ES глава 15 том 01 стр. 239 - 246
MT.ES глава 15 том 01 стр. 239 - 246
PL.ES глава 15 том 01 стр. 239 - 246
SK.ES глава 15 том 01 стр. 239 - 246
специално словенско издание глава 15 том 01 стр. 239 - 246


19850307

Директива на Съвета

от 7 март 1985 година

относно стандартите за качество на въздуха по отношение на азотните диоксиди

(85/203/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално членове 100 и 235 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Европейския парламент [2],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [3],

като има предвид, че програмите за действие на Европейските общности в областта на околната среда от 1973 г. [4], 1977 г. [5] и 1982 г. [6] предвиждат да се даде приоритет на мерките срещу азотния диоксид поради неговата вредност и като взе предвид сегашното състояние на познанията относно неговото влияние върху човешкото здраве и върху околната среда;

като има предвид, че наличната техническа и научна информация е недостатъчна, за да позволи на Съвета да приеме специфични стандарти за околната среда като цяло и като има предвид, че приемането на пределно допустими стойности за опазването на човешкото здраве ще допринесе и за опазването на околната среда;

като има предвид, че всяко несъответствие между разпоредбите, които вече са приложими или са в процес на разработване в различните държави-членки, по отношение на съдържанието на азотен диоксид във въздуха, би могло да доведе до неравни условия за конкуренция и би могло следователно да окаже пряко влияние върху функционирането на общия пазар; като има предвид следователно, че сближаването на законодателството, предвидено в член 100 от Договора, трябва да бъде извършено в тази област;

като има предвид, че една от основните задачи на Общността е да насърчава на цялата територия на Общността едно хармонично развитие на икономическите дейности и продължителна и балансирана експанзия, което е немислимо без борба със замърсяването и вредните въздействия или без подобряване качеството на живот и опазването на околната среда; като има предвид, че тъй като Договорът не предвижда необходимите правомощия, трябва да се прибегне до член 235 от Договора;

като има предвид, че с цел да се защити по-специално здравето на човека и околната среда е необходимо да се определи пределно допустима стойност за азотния диоксид, която не трябва да се превишава на територията на държавите-членки през определени периоди от време и като има предвид, че тази стойност трябва да се основава на резултатите от работата, извършена за Световната здравна организация, по-специално по отношение на съотношението доза/ефект, установено за този замърсител;

като има предвид, че независимо от взетите мерки може да се окаже невъзможно съобразяването с пределно допустимата стойност в определени зони; като има предвид, че на държавите-членки може да бъде разрешена временна дерогация, при условие че те изпратят на Комисията планове за постепенното подобряване на качеството на въздуха в тези зони;

като има предвид, че от Съвета се очаква да утвърди в скоро време още един правен акт, позволяващ на държавите-членки да наложат значително по-ниски пределно допустими стойности по отношение на изгорелите газове, изпускани от моторните превозни средства;

като има предвид, че мерките, взети съгласно настоящата директива, трябва да бъдат възможни от икономическа гледна точка и съвместими с балансираното развитие;

като има предвид, че азотният диоксид е също така и прекурсор при образуването на фотохимически оксиданти, които могат да бъдат вредни за човека и околната среда, и като има предвид, че превантивно действие може да допринесе за намаляване на тяхното образуване;

като има предвид, че е необходимо да се създадат измервателни станции, които да следят за спазването на пределно допустимата стойност на азотния диоксид, и като има предвид, че е желателно тези станции да измерват също така и азотния оксид, който е междинната стъпка към образуването на азотен диоксид;

като има предвид, че поради наличието на различни методи за анализ в държавите-членки е необходимо да се разреши при определени условия използването на методи на анализ, различни от референтния метод, предвиден в директивата;

като има предвид, че освен пределно допустимата стойност е необходимо да се предвидят ориентировъчни стойности с цел подобряване защитата на човешкото здраве и допринасяне за дългосрочното опазване на околната среда;

като има предвид, че последващи промени в референтния метод на анализ, посочен в настоящата директива, могат да се окажат желателни в светлината на техническия и научен прогрес в тази област; като има предвид, че за да се улесни изпълнението на необходимата за целта работа, трябва да се разработи процедура за установяване на тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Комитет за привеждане в съответствие с достиженията на научно-техническия прогрес,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Целта на настоящата директива е:

- да определи пределно допустима стойност (приложение I) за азотния диоксид в атмосферата, по-конкретно да помогне за защитата на хората от въздействията на азотния диоксид в околната среда;

- да предвиди ориентировъчни стойности (приложение II) за азотния диоксид в атмосферата с цел да се подобри защитата на човешкото здраве и да се допринесе за дългосрочното опазване на околната среда.

2. Настоящата директива не се прилага по отношение на излагането на опасност по време на работа, нито вътре в помещенията.

Член 2

За целите на настоящата директива:

- "пределно допустима стойност" означава концентрацията на азотен диоксид, както е дефинирано в таблицата от приложение I, която не трябва да бъде превишавана на цялата територия на държавите-членки през определени периоди от време и съгласно условията, посочени в следващите членове;

- "ориентировъчни стойности" означава концентрациите на азотен диоксид, както е дефинирано в приложение II, отнасящи се за определени периоди от време и предназначени, по-специално, да служат като референтни точки за установяването на специфични схеми в рамките на зоните, определени от държавите-членки.

Член 3

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят, че от 1 юли 1987 г. концентрациите на азотен диоксид в атмосферата, измерени съгласно приложение III, не са по-големи от пределно допустимата стойност, посочена в приложение I.

2. Когато при конкретни обстоятелства обаче има вероятност концентрациите на азотен диоксид в атмосферата в определени зони въпреки предприетите мерки да превишават пределно допустимата стойност, фигурираща в приложение I, след 1 юли 1987 г., съответната държава-членка уведомява Комисията за това преди 1 юли 1987 г.

Тя изпраща на Комисията планове за постепенното подобряване на качеството на въздуха в тези зони колкото се може по-скоро. Тези планове, разработени въз основа на релевантна информация за характера, произхода и развитието на това замърсяване, описват по-специално мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети и процедурите, които са въведени или предстои да бъдат въведени от съответната държава-членка. Тези мерки и процедури трябва да имат за цел намаляване на концентрациите на азотен диоксид в атмосферата в рамките на тези зони до стойности, които не превишават пределно допустимата стойност, посочена в приложение I, колкото е възможно по-бързо и най-късно до 1 януари 1994 г.

Член 4

1. В зоните, в които съответната държава-членка счита за необходимо да ограничи или да предотврати предвидимо увеличаване на замърсяването с азотен диоксид вследствие по-специално на градското или промишлено развитие, тя може да фиксира стойности, по-ниски от пределно допустимата стойност, фигурираща в приложение I.

2. В зоните, които съответната държава-членка счита, че трябва да бъдат обект на специална защита на околната среда, тя може да фиксира стойности, които са общо взето по-ниски от ориентировъчните стойности, фигуриращи в приложение II.

Член 5

Държавите-членки могат по всяко време да фиксират стойности, по-стриктни от тези, предвидени в настоящата директива.

Член 6

Държавите-членки създават измервателни станции, предназначени да предоставят необходимите данни за прилагането на настоящата директива съгласно спецификациите от приложение III, по-специално в зоните, където пределно допустимата стойност се превишава или има вероятност да бъде превишена и в зоните, посочени в член 4.

Такива станции могат също така да измерват и концентрациите на азотен оксид.

Член 7

1. От 1 юли 1987 г. държавите-членки информират Комисията, най-късно шест месеца след края (31 декември) на годишния референтен период, за случаите, при които пределно допустимата стойност, фигурираща в приложение I, е била превишена, както и за регистрираните концентрации.

2. Държавите-членки също така уведомяват Комисията, най-късно една година след края на годишния референтен период, относно причините за такива превишавания, както и относно мерките, които са предприели за борба с тях.

3. Освен това държавите-членки информират Комисията по нейно искане относно:

- концентрациите, които са измерили;

- пределно допустимите стойности, сроковете и графиците, които са фиксирали;

- евентуалните подходящи мерки, които са предприели,

отнасящи се до зоните, посочени в член 4, параграфи 1 и 2.

Тази информация трябва също така да бъде публично достояние.

Член 8

Комисията периодично публикува синтезиран доклад относно прилагането на настоящата директива.

Член 9

Прилагането на мерките, предприети съгласно настоящата директива, не трябва да води до съществено влошаване на качеството на въздуха в зоните извън градските райони, където нивото на замърсяването с азотен диоксид по времето на прилагане на настоящата директива е ниско в сравнение с пределно допустимата стойност, фигурираща в приложение I.

Член 10

При прилагането на настоящата директива държавите-членки трябва да използват:

- било референтния метод за анализ, посочен в приложение IV;

- или всеки друг метод за анализ, за който е било доказано на Комисията, че е еквивалентен с референтния метод.

Член 11

1. Когато дадена държава-членка възнамерява да фиксира в регион, намиращ се близо до границата с една или повече други държавите-членки, стойности за концентрации на азотен диоксид в атмосферата в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, тя провежда предварителни консултации със заинтересованите държави-членки. Комисията се уведомява и може да присъства на такива консултации.

2. Когато пределно допустимата стойност, фигурираща в приложение I или стойностите, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 — при условие че последните стойности са били предмет на консултации съгласно параграф 1 — са или могат да бъдат превишени в резултат от значително замърсяване, което е възникнало или може да възникне в друга държава-членка, заинтересованите държави-членки провеждат консултации с цел да оправят положението. Комисията се уведомява и може да присъства на такива консултации.

Член 12

Измененията, необходими за привеждане в съответствие на спецификациите, фигуриращи в приложение IV, с техническия прогрес, се приемат в съответствие с процедурата по член 14. Тези изменения не могат да променят, пряко или косвено, пределно допустимата стойност, фигурираща в приложение I.

Член 13

1. За целите на член 12 се създава комитет за привеждане в съответствие на настоящата директива с достиженията на научно-техническия прогрес, наричан по-долу "Комитетът", съставен от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

2. Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 14

1. Когато трябва да се следва процедурата, постановена в настоящия член, въпросът се отнася до комитета от неговия председател, било по негова собствена инициатива, или по искане на представителя на дадена държава-членка.

2. Представителят на Комисията внася проект за мерките, които комитетът трябва да предприеме. Комитетът излиза със становище по проекта в срок, определен от председателя, в зависимост от неотложността на въпроса. Решенията се вземат с мнозинство от 45 гласа, като гласовете на държавите-членки се претеглят съгласно предвиденото в член 148, параграф 2 от Договора. Председателят не гласува.

3. Комисията приема предложените мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета.

Когато предложените мерки не са в съответствие със становището на комитета или ако не е представено становище, Комисията незабавно внася в Съвета предложение за мерките, които трябва да бъдат предприети. Съветът се произнася с квалифицирано мнозинство.

Ако в рамките на три месеца от внасянето на предложението Съветът не се е произнесъл по него, предложените мерки се приемат от Комисията.

Член 15

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, преди 1 януари 1987 г. Те незабавно информират Комисията за това.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 1985 година.

За Съвета

Председател

A. Biondi

[1] ОВ С 258, 27.9.1983 г., стр. 3.

[2] ОВ С 337, 17.12.1984 г., стр. 434.

[3] ОВ С 206, 6.8.1984 г., стр. 1.

[4] ОВ С 112, 20.12.1973 г., стр. 1.

[5] ОВ С 139, 13.6.1977 г., стр. 1.

[6] ОВ С 46, 17.2.1983 г., стр. 1.

--------------------------------------------------

19850307

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ НА АЗОТЕН ДИОКСИД

(Пределно допустимата стойност се изразява в μg/m3. Обемът трябва да се уеднаквява при следните температурни условия и налягане: 293o К и 101,3 кРа)

Референтен период [1] | Пределно допустима стойност за азотен диоксид |

Година | 200 |

98-и перцентил, изчислен върху средните стойности за един час или за период, по-малък от един час, регистрирани през годината [2] |

[1] Годишният референтен период започва на 1 януари от всяка календарна година и свършва на 31 декември.

[2] За да се гарантира признаването на изчислението на 98-ия перцентил, 75 % от възможните данни трябва да бъдат налични и, доколкото това е възможно, да бъдат разпределени еднакво през въпросната година по отношение на конкретната измервателна станция.В случаите, когато стойностите, измерени в определени пунктове, не са достъпни през период, надвишаващ 10 дни, изчисленият перцентил трябва да отразява този факт.Изчисляването на 98-ия перцентил на базата на стойностите, регистрирани през годината, се извършва, както следва: 98-ият перцентил трябва да бъде измерен от действително измерените стойности. Измерените стойности се закръгляват до най-близката стойност на μg/m3. Всички стойности се подреждат в растящ ред за всеки пункт:X1 ≤ X2 ≤ X3 ≤ … ≤ Xk ≤ … ≤ X N-1 ≤ XN98-ият перцентил е стойността на компонента с индекс к, където к се извежда от следната формула:к = q × N,където q е равно на 0,98 за 98-ия перцентил и 0,50 за 50-ия перцентил, N е броят на действително измерените стойности. Стойността (q x N) се закръглява до най-близкото цяло число.Когато измервателните прибори не позволяват разчитане на дискретни стойности, а дават само класове от стойности, по-високи от 1 μg/m3, съответната държава-членка може, за изчисляването на перцентила, да използва интерполация, при условие че формулата за интерполация е приета от Комисията и че класовете стойности не са по-големи от 10 μg/m3. Тази временна отмяна е валидна само за приборите, понастоящем инсталирани, за срок, който не надвишава продължителността на живот на приборите и във всички случаи е ограничен до десет години от датата на прилагане на настоящата директива.

--------------------------------------------------

19850307

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ СТОЙНОСТИ НА АЗОТЕН ДИОКСИД

(Пределно допустимата стойност се изразява в μg/m3. Обемът трябва да се уеднаквява при следните температурни условия и налягане: 293° К и 101,3 кРа)

Референтен период | Пределно допустима стойност за азотен диоксид |

Година | 50 |

50-и перцентил, изчислен върху средните стойности за един час или за период, по-малък от един час, регистрирани през годината |

135 |

98-и перцентил, изчислен върху средните стойности за един час или за период, по-малък от един час, регистрирани през годината |

Формулата, дадена в бележка под линия (2) към приложение I, трябва да се използва при изчисляването на тези перцентили, като стойността q е равна на 0,50 за 50-ия перцентил и 0,98 за 98-ия перцентил.

--------------------------------------------------

19850307

ПРИЛОЖЕНИЕ III

МОНИТОРИНГ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЗОТЕН ДИОКСИД

1. Целта на измерването на концентрацията на NO2 в околната среда е да се оцени индивидуалният риск при експониране на концентрации, надвишаващи пределно допустимите стойности колкото е възможно по-точно; пунктове за измерване трябва да бъдат съответно избрани от държавите-членки, доколкото е възможно измежду пунктове, при които рискът има вероятност да бъде най-голям.

Два отделни случая е необходимо да бъдат взети предвид:

1.1. зони, подложени предимно на замърсяване от моторни превозни средства и поради това ограничени до околностите на пътища с натоварено движение по пътя;

1.2. по-широки зони, в които изхвърлянето на газ от фиксирани източници също допринася значително за замърсяването.

2. В случая на точка 1.1. пунктовете за измерване трябва да са подбрани по такъв начин, че:

- да обхващат образци от основните видове зони, подложени предимно на замърсяване от моторни превозни средства, и по-специално улици тип "каньон" с натоварено движение по пътя и главни кръстовища;

- да бъдат, доколкото е възможно, онези, в които концентрациите на NO2, както е уточнено в параграф 1, има вероятност да са сред най-високите.

3. Броят на станциите, които трябва да бъдат създадени за зоните, дефинирани в точка 1.2., трябва да отразява:

- площта на замърсената зона;

- неравномерното пространствено разпределение на замърсяването.

Изборът на пунктове не изключва улица тип "каньон" с натоварено движение по пътя и големи кръстовища, както е дефинирано в параграф 2, ако съществува опасност пределно допустимата стойност да бъде превишена поради значително замърсяване от фиксирани източници на горене.

4. Последните показания на уредите трябва да се обработят по такъв начин, че да позволяват изчисляване на средно число за един час или за период, по-малък от един час, в съответствие с разпоредбите на приложение I. С цел да се даде възможност за извършване на проверка, данните трябва да се съхраняват в случаите, когато:

- пределно допустимата стойност не е била превишена до изготвянето на следващия периодичен доклад на Комисията, посочен член 8;

- пределно допустимата стойност е била превишена до предприемането на мерките, посочени в член 3.

--------------------------------------------------

19850307

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РЕФЕРЕНТЕН МЕТОД ЗА АНАЛИЗ, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Референтният метод за анализ, използван за определяне на азотните оксиди, е химико-луминесцентният метод, описан в стандарт ISO DIS 7996.

За тези методи езиковите версии, публикувани от ISO, както и всички други версии, сертифицирани от Комисията като съответстващи на тях, се считат за автентични.

Когато се използват методи за измерване, следните положения се вземат предвид:

1. Предният край на линията за вземане на проба трябва да бъде разположен на отстояние най-малко 0,5 м от сградите, за да се избегне ефектът на екраниране.

2. Линията за вземане на проби (тръби и свръзки) трябва да бъде от инертни материали (например стъкло, PTFE, неръждаема стомана), които не променят концентрацията на NO2.

3. Линията за вземане на проби между предния край на линията за вземане на проба и инструмента трябва да бъде колкото е възможно по-къса. Времето за преминаване на пробите за газов обем през линията за вземане на проби, не трябва да надвишава 10 сек.

4. Предният край на линията за вземане на проби трябва да бъде защитен от дъжд и насекоми. Ако се използва преден филтър, той трябва да бъде подбран и поддържан (редовно почистване), за да сведе до минимум влиянието му върху концентрацията на NO2.

5. Кондензацията в линията за вземане на проба трябва да бъде избегната.

6. Линията за вземане на проба трябва да бъде редовно почиствана, като се вземат предвид местните условия.

7. Вземането на проби не трябва да бъде повлияно от отделянето на газове от инструмента или отделянето на газове от системата за калибриране.

8. Вземането на проба в предния край на линията за вземане на проби не трябва да бъде повлияно от съседни инсталации (климатична инсталация или уреди за предаване на данни).

9. Всички необходими предпазни мерки трябва да бъдат взети, за да не се допусне варирането на температурата да доведе до значително голям процент от грешки при измерването.

10. Инструментите трябва да се калибрират редовно.

11. Линията за вземане на проби трябва да бъде херметически затворена и дебитът трябва да бъде редовно контролиран.

--------------------------------------------------

Top