EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0415

Пета директива на Комисията от 18 юли 1984 година за адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти

OJ L 228, 25.8.1984, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 49 - 51
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 005 P. 49 - 51
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 201 - 203
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 201 - 203
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 188 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 192 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 110 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/415/oj

13/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

192


31984L0415


L 228/31

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 18 юли 1984 година

за адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти

(84/415/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно козметичните продукти (1), последно изменена с Директива 83/574/ЕИО (2), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

като има предвид, че с оглед опазване на общественото здраве използването на аристоложната киселина (8-метокси-3,4-метилендиокси-10-нитрофенантрин-1-карбоксилна киселина) и нейните соли, както и всички видове Veratrum, следва да се забрани в козметичните продукти,

като има предвид, че на основата на последните научно-технически постижения и като предмет на определени ограничения и условия може да се разреши употребата на следните вещества в козметичните продукти: водороден пероксид в препарати за грижа за кожата и в препарати за втвърдяване на ноктите, хидрохинон като избелващо вещество за кожата с локално приложение, и никометанол хидрофлуорид (3-хидроксидометилпиридин-флуорид) в препарати за хигиена на устната кухина; като има предвид, че сребърният нитрат може да бъде окончателно разрешен за боядисване на мигли и вежди;

като има предвид, че глицерол-1(4-аминобензоат) e UV филтър, включен под номер 4 в част 2 от приложение VII, поради което може да бъде заличен като номер 2 в част 1 от приложение IV към Директива 76/768/EИО;

като има предвид, че консервантите 56 и 57, включени в част 2 от приложение VI към Директива 76/768/EИО, се добавят към козметичните продукти също и за други специфични цели;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите за премахването на техническите бариери пред търговията с козметични продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 76/768/EИО се изменя, както следва:

1.

В приложение II:

числото 333 се замества с:

333.   Veratrum видове и препарати от тях“,

добавя се следната точка:

365.   аристоложна киселина и нейните соли“.

2.

В приложение III, част 1:

референтни номера 12 и 14 се изменят, както следва:

а

б

в

г

д

е

12

Водороден пероксид

a)   Препарати за грижа за косата

12 % H2O2

(40 единици)

 

a) б) в)

Съдържа водороден пероксид

Избягвайте контакт с очите.

Изплакнете незабавно с вода, ако попадне в тях

 

 

б)   Препарати за грижа за кожата

4 % H2O2

 

 

 

 

в)   Втвърдители за нокти

2 % H2O2

 

 

14

Хидрохинон (1)

a)   Окислителен оцветяващ агент за боядисване на коса:

2 %

 

a)

 

 

1.   Обща употреба

 

 

1.   Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди

Изплакнете незабавно с вода, ако попадне в очите

Съдържа хидрохинон.

 

 

2.   Професионална употреба

 

 

2.   Само за професионална употреба

Съдържа хидрохинон

Изплакнете незабавно с вода, ако попадне в очите

 

Хидрохинон

б)   Вещества за локално избелване на кожата

2 %

 

б)

Съдържа хидрохинон

Избягвайте контакт с очите

Прилагайте на малка площ

Ако се появи дразнене, прекратете употребата

Не ползвайте при деца под 12 години

добавят се следните референтни номера:

a

б

в

г

д

е

47

Никометанол хидрофлуорид

Продукти за хигиена на устната кухина

0,15 %

изчислени като F.

При смесване с други флуорни съединения, позволени според това приложение, общата концентрация на F не трябва да превишава 0,15 %

 

Съдържа никометанол хидрофлуорид

48

Сребърен нитрат

Само за продукти, предназначени за боядисване на мигли и вежди

4 %

 

Съдържа сребърен нитрат

Изплакнете незабавно с вода, ако попадне в очите

3.

В приложение IV, част 1 се заличават референтни номера 2 и 6.

4.

В приложение V се заличава референтен номер 11.

5.

В приложение VI, част 2, в колонка б се добавя символът (*)а непосредствено след името на веществата, обозначени с референтни номера 56 и 57.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 1985 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 1984 година.

За Комисията

Karl-Heinz NARJES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

(2)  ОВ L 332, 28.11.1983 г., стр. 38.


Top