EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R3021

Регламент (ЕИО) № 3021/81 на Съвета от 19 октомври 1981 година за привеждане в съответствие, вследствие на присъединяването на Гърция, на Регламент (ЕИО) № 1108/70 за въвеждане на счетоводна система за разходите по инфраструктурата за железопътен, автомобилен и вътрешноводен транспорт

OJ L 302, 23.10.1981, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 34
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 34
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 191 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 191 - 191
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 118 - 118
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 134 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 134 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 23 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 11/02/2023; заключение отменено от 32023R0144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3021/oj

07/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

134


31981R3021


L 302/8

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3021/81 НА СЪВЕТА

от 19 октомври 1981 година

за привеждане в съответствие, вследствие на присъединяването на Гърция, на Регламент (ЕИО) № 1108/70 за въвеждане на счетоводна система за разходите по инфраструктурата за железопътен, автомобилен и вътрешноводен транспорт

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята (1),

като има предвид, че в изпълнение на член 198, първи параграф от Договора, Съветът се е консултирал с Икономическия и социален комитет по предложението на Комисията; като има предвид, че Комитетът не е бил в състояние да излъчи своето становище в срока, посочен от Съвета; като има предвид, че член 198, втори параграф от Договора позволява на Съвета да предприеме по-нататъшни действия при отсъствието на становище; като има предвид, че с оглед на интереса от бързо приемане на наложителните изменения, Съветът счита за необходимо да се възползва от тази възможност;

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1108/70 (2), изменен с Регламент (ЕИО) № 1384/79 (3), следва да се приведе в съответствие, за да се включи железопътната мрежа на Гърция в неговото приложениe,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата на приложениe II към Регламент (ЕИО) № 1108/70 в точка „A.1. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ – Главни мрежи“, след заглавието „Федерална република Германия“ се добавя следното:

„Република Гърция

Oργανισμός Σιδηροδρόμων Έλλάδος A.E. (OΣE).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 1981 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 19 октомври 1981 година.

За Съвета

Председател

P. WALKER


(1)  ОВ C 144, 15.6.1981 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 130, 15.6.1970 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 167, 5.7.1979 г., стр. 1.


Top