EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31960D1027(01)

Решение на Съвета относно създаване на Група за координиране на политиките за кредитно застраховане, кредитни гаранции и финансови кредити

OJ 66, 27.10.1960, p. 1339–1340 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 63 - 63
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 67 - 67
Greek special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 21 - 22
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 6
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 001 P. 7 - 8
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 9 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 5 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1960/1027/oj

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

9


31960D1027(01)


P 066/1339

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно създаване на Група за координиране на политиките за кредитно застраховане, кредитни гаранции и финансови кредити

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

като взе предвид предложението на Комисията;

като има предвид, че кредитът е от първостепенно значение в международната търговия; като има предвид, че кредитните механизми представляват един от основните инструменти, чрез които развиващите се страни могат по-бързо да се оборудват и да се увеличи търговията между тези страни и държавите-членки;

като има предвид, че мерките, предприети от държавите-членки по въпросите, свързани със застраховките на експортни кредити и че експортните кредити могат да съставляват част от системата на държавните помощи или по друг начин могат да са свързани с такива системи, които, в съответствие с член 112 от Договора трябва постепенно да се хармонизират преди края на преходния период до необходимата степен, така че да се гарантира, че няма нарушение на конкуренцията между предприятията на Общността;

като има предвид, че по тази причина е желателно да се определи процедура за консултации и сътрудничество между държавите-членки и Комисията във връзка с проблеми, отнасящи се до застраховките на експортните кредити и кредитите, предоставяни на развиващи се страни, с оглед формулирането на общи принципи и улесняването на подготовката на конкретни предложения и решения;

ПРИЕ НАСТОЯЩOТО РЕШЕНИЕ:

1.

За да насърчи активното сътрудничество в рамките на Европейската икономическа общност и да подготви общи решения за специалните проблеми, свързани със застраховането при експортни кредити и кредитната политика по отношение на развиващи се страни и за да се улесни икономическото развитие на такива страни, се създава Група за координиране на политиките за кредитно застраховане, кредитни гаранции и финансови кредити.

2.

Задача на Групата е:

а)

да дава предложения за хармонизация между държавите-членки, когато това е в техните компетенции, за правила и условия за застраховане при експортни кредити, финансови кредити и инвестиционни гаранции, като в случая на застраховането при експортните кредити се взимат надлежно предвид правилата на Бернския съюз и работата, извършена от органите, създадени от държавите-членки в тази област;

б)

да търси подходящи възможности за допълнително многостранно използване на финансовите ресурси, предоставени на развиващи се страни;

в)

да съдейства за обмен на информация и да насърчава консултациите по всички конкретни проблеми в рамките на своята компетентност;

г)

да дава предложения в рамките на своята компетентност с оглед на координирането на позициите на държавите-членки или на техните специализирани органи в международните организации.

3.

Комитетът е съставен от ограничен брой представители от всяка държава-членка и от Комисията, които заемат отговорни длъжности, свързани конкретно с гореспоменатите въпроси. Всеки представител може да се замени от заместник, назначаването на който е обект на същите условия.

Представителите могат да привличат експерти при проучването на определени въпроси.

Дейностите на секретариат на Групата се осигуряват от Секретариата на Съвета.

4.

Групата кани представители на Европейската инвестиционна банка за участие в нейната работа.

5.

Групата може, когато това е необходимо, да кани на своите заседания и да изслушва мнението на всеки експерт или представител на всяка подходяща професионална или търговска организация.

6.

Групата периодично докладва на компетентните органи. Тя приема свой процедурен правилник.

Съставено в Брюксел на 27 септември 1960 година.

За Съвета

Председател

DR. H. R. van HOUTEN


Top