EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022A0707(01)

Споразумение между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари

ST/10152/2022/INIT

OB L 181, 7.7.2022, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2022/1165/oj

Related Council decision
Related Council decision

7.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/4


СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

наричан по-долу „Съюзът“,

от една страна,

както и

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА,

от друга страна,

по-надолу наричани поотделно „страната“ и заедно „страните“,

КАТО ОТЧИТАТ значителните смущения, пред които е изправен транспортният сектор в Република Молдова в резултат на агресивната война на Русия срещу Украйна,

КАТО ОТЧИТАТ недостъпността на основни транспортни маршрути през Украйна за молдовския износ и спешната необходимост от защита на веригите на доставка и продоволствената сигурност чрез използване на алтернативни маршрути от Република Молдова през територията на Европейския съюз,

КАТО ЖЕЛАЯТ да окажат подкрепа на молдовското общество и икономика, като позволят на автомобилните превозвачи на товари от Съюза и от Република Молдова да извършват товарни превози до и през молдовската територия, когато това е необходимо, и като дадат възможност на Република Молдова да адаптира допълнително своите икономически и транспортни модели, за да отговори на въздействието върху международните пазари на руската агресивна война,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че настоящата система, основана на ограничен брой разрешителни на държавите членки, не осигурява на молдовските автомобилни превозвачи на товари необходимата гъвкавост, за да увеличат своите операции в рамките на Съюза и с него,

РЕШЕНИ да гарантират, че в бъдеще условията за достъп до пазара на автомобилен превоз на стоки между страните, които понастоящем съществуват за автомобилните превозвачи, установени в някоя от страните, във всеки случай няма да бъдат по-ограничителни в сравнение с настоящото положение,

РЕШЕНИ да подпомогнат молдовската икономика чрез либерализиране на транзитните и двустранните международни превози между Съюза и Република Молдова, за да се даде възможност за необходимия превоз на стоки и да се предоставят еднакви реципрочни права на двете страни да извършват транзитни и двустранни международни превози между тези територии,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че в приложение X към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и Република Молдова (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“) Република Молдова се задължава постепенно да сближи своето законодателство в областта на автомобилния транспорт със законодателството на Съюза и международните инструменти, изброени в това приложение,

КАТО ЖЕЛАЯТ разпоредбите на настоящото споразумение да бъдат подчинени на главата за уреждане на спорове от Споразумението за асоцииране,

КАТО ПРИЗНАВАТ невъзможността да се предвиди продължителността на въздействието на руската агресивна война върху транспортния сектор и инфраструктурата в Украйна, което засяга и молдовските оператори, поради което най-късно три месеца преди изтичането на срока на действие на настоящото споразумение страните се консултират в рамките на Съвместния комитет, за да преценят необходимостта от подновяване на споразумението,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), ще гарантира, че транспортните операции по настоящото споразумение зачитат условията на труд на водачите и лоялната конкуренция и не застрашават пътната безопасност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цели

1.   Целта на настоящото споразумение е временно да се улесни автомобилният превоз на товари между и през територията на Европейския съюз и Република Молдова, като се предоставят допълнителни права на транзит и превоз на стоки между страните на превозвачи, установени в една от страните, вследствие на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и значителните смущения, които тя причинява за сектора на автомобилния транспорт в Република Молдова.

2.   Настоящото споразумение не може да се тълкува като пораждащо намаляване или друго ограничаване на условията за достъп до пазара на международни автомобилни транспортни услуги между страните в сравнение със съществуващото положение в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 2

Обхват

Настоящото споразумение се прилага за транзита и международния автомобилен превоз на товари между страните за чужда сметка или срещу възнаграждение и не засяга прилагането на правилата, установени от многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум. Автомобилният превоз на товари в рамките на държава — членка на Европейския съюз, или между държави — членки на Европейския съюз, е извън обхвата на настоящото споразумение. Транзитното преминаване през територията на другата страна за превоз на стоки между трети държави не попада в обхвата на настоящото споразумение.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

1)

„страна на установяване“ означава страната, в която е установен автомобилният превозвач на товари;

2)

„автомобилен превозвач на товари“ означава всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с превоз на товари с търговска цел, установено в някоя от страните в съответствие с правото на тази страна и получило разрешение от същата страна да извършва международен превоз на стоки за чужда сметка или срещу възнаграждение чрез моторни превозни средства или състави от превозни средства;

3)

„превозно средство“ означава моторно превозно средство, което е регистрирано в държава членка, или състав от превозни средства, като най-малко моторното превозно средство от състава е регистрирано в държава членка, и които се използват изключително за превоз на товари;

4)

„транзит“ означава движението на превозни средства, без товарене или разтоварване на стоки, на територията на една от страните от автомобилен превозвач на товари, установен в другата страна;

5)

„двустранен международен превоз“ означава пътувания с товар с превозно средство от територията на страната на установяване до територията на другата страна и обратно, със или без транзитно преминаване през територията на трета държава.

Член 4

Достъп до услуги в областта на автомобилния транспорт

Автомобилните превозвачи на товари имат право да извършват следните автомобилни превози на товари:

а)

пътувания с товар на превозно средство, чието място на отпътуване и място на пристигане са на територията на две различни страни, със или без транзитно преминаване през територията на трета държава;

б)

пътувания с товар на превозно средство от територията на страната на установяване до територията на същата страна с транзит през територията на другата страна;

в)

пътувания с товар на превозно средство до или от територията на страната на установяване до трета държава с транзит през територията на другата страна;

г)

пътувания без товар на превозно средство във връзка с пътуванията по букви а), б) и в).

Член 5

Срок на действие

1.   Настоящото споразумение се прилага до 31 март 2023 г.

2.   Най-късно три месеца преди изтичането на срока на действие на споразумението страните провеждат консултации, за да преценят необходимостта от неговото подновяване. За тази цел страните провеждат консултации в рамките на Съвместния комитет, както е посочено в член 6, параграф 2.

Член 6

Съвместен комитет

1.   Създава се Съвместен комитет. Той упражнява надзор и контрол над прилагането и изпълнението на настоящото споразумение и периодично прави преглед на действието на настоящото споразумение с оглед на неговите цели.

2.   Съвместният комитет се свиква по искане на някой от неговите съпредседатели. Той се свиква също така най-късно три месеца преди изтичането на срока на действие на споразумението, за да се оцени и реши въпроса за необходимостта от продължаване на действието на настоящото споразумение в съответствие с член 5, параграф 2. Съвместният комитет взема решение за такова продължаване, включително, когато е целесъобразно, за срока му на действие, в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

3.   Съвместният комитет се състои от представители на страните. Представителите на държавите — членки на Европейския съюз, могат да присъстват на заседанията на Съвместния комитет като наблюдатели.

4.   Съвместният комитет се председателства на ротационен принцип от представител на Съюза и от представител на Република Молдова.

5.   Съвместният комитет взема решения с консенсус. Тези решения са задължителни за страните, които предприемат всички необходими мерки за тяхното изпълнение.

6.   Съвместният комитет приема своя процедурен правилник.

Член 7

Уреждане на спорове (1)

При възникване на спор между страните относно тълкуването и прилагането на настоящото споразумение, разпоредбите на дял V, глава 14 от Споразумението за асоцииране се прилагат mutatis mutandis.

Член 8

Изпълнение на задължения

1.   Всяка от страните носи пълна отговорност за спазването на всички разпоредби на настоящото споразумение.

2.   Всяка страна гарантира, че са взети всички необходими мерки за привеждане в действие на разпоредбите на настоящото споразумение, включително тяхното спазване на всички равнища на управление, както и от лица, упражняващи делегирани държавни правомощия. Всяка от страните действа добросъвестно, за да гарантира постигането на целите, определени в настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение е специално споразумение по смисъла на член 458, параграф 1 от Споразумението за асоцииране. Всяка от страните може да предприеме подходящи мерки, свързани с настоящото споразумение, в случай на особено тежко и съществено нарушение на някое от задълженията, описани в член 2, параграф 1 от Споразумението за асоцииране като съществени елементи, което застрашава международния мир и сигурност и изисква незабавна реакция. Такива подходящи мерки се предприемат в съответствие с член 455 от Споразумението за асоцииране.

Член 9

Защитни мерки

1.   Всяка от страните може да предприеме подходящи защитни мерки, ако счита, че транспортните операции, извършвани от автомобилни превозвачи на товари на другата страна, представляват заплаха за пътната безопасност. Защитните мерки се предприемат при пълно зачитане на международното право, пропорционални са и са ограничени по отношение на своя обхват и продължителност до строго необходимото за коригиране на положението или поддържане на баланса по настоящото споразумение. Приоритет се дава на мерки, които нарушават в най-малка степен действието на настоящото споразумение.

2.   Преди да започне консултации, засегнатата страна уведомява другата страна за предприетите мерки и предоставя цялата необходима информация.

3.   Страните незабавно започват консултации в рамките на Съвместния комитет с цел постигане на взаимноприемливо решение.

4.   Всяко действие, предприето съгласно условията на настоящия член, се прекратява веднага след като неизправната страна започне да спазва разпоредбите на настоящото споразумение или когато заплахата за пътната безопасност отпадне.

Член 10

Териториално приложение

1.   Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, и съгласно условията, предвидени в тези договори, а от друга страна — на територията на Република Молдова.

2.   Прилагането на настоящото споразумение е спряно в областите, в които правителството на Република Молдова не упражнява действителен контрол. Прилагането му може да бъде възобновено въз основа на решение на Съвета за асоцииране или на Съвместния комитет за асоцииране, с което се потвърждава, че Република Молдова може да осигури пълно спазване на настоящото споразумение.

Член 11

Прекратяване

1.   Всяка страна може по всяко време да изпрати по дипломатически път писмено известие на другата страна за решението си да прекрати настоящото споразумение. Споразумението се прекратява две седмици след такова уведомление, освен ако уведомяващата страна не посочи по-късна дата, на която уведомлението поражда действие. В последния случай датата не може да бъде по-късно от два месеца след датата на уведомлението.

2.   На автомобилни превозвачи на товари, чието превозно средство се намира на територията на другата страна след изтичане на срока на действие на настоящото споразумение, се разрешава транзитно преминаване през територията на тази страна, за да се завърнат на територията на страната, в която са установени.

3.   От съображения за правна сигурност се уточнява, че датата на уведомлението, посочена в параграф 1, означава датата, на която уведомлението е предадено на другата страна.

4.   Изтичането на срока съгласно член 5 или прекратяването на настоящото споразумение съгласно параграф 1 от настоящия член не води до ограничаване на условията за достъп до пазара на автомобилни транспортни услуги между страните в сравнение със съществуващото положение в деня преди влизането в сила на настоящото споразумение. За тази цел, при липса на последващо споразумение между страните, правата за достъп до пазара, установени в двустранните споразумения, съществуващи към този ден между държавите — членки на Европейския съюз, и Република Молдова, се прилагат отново, считано от датата на изтичане на срока на действие или прекратяване на настоящото споразумение.

Член 12

Влизане в сила и временно прилагане

1.   Страните ратифицират или одобряват настоящото споразумение в съответствие със собствените си процедури. Настоящото споразумение влиза в сила в деня, в който страните са се уведомили за приключването на своите съответни вътрешни правни процедури, необходими за тази цел.

2.   Независимо от параграф 1, Съюзът и Република Молдова се споразумяват да прилагат временно настоящото споразумение от датата на подписването му.

3.   За целите на съответните разпоредби от настоящото споразумение, всяко позоваване в тези разпоредби на „датата на влизане в сила на настоящото споразумение“ се разбира като „датата, от която настоящото споразумение започва да се прилага временно“ в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и хърватски език, като всички текстове са еднакво автентични.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени за целта представители, подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Лион на двадесет и девети юни две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Lyon, el veintinueve de junio de dos mil veintidós.

V Lyonu dne dvacátého devátého června dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Lyon, den niogtyvende juni to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Lyon am neunundzwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta juunikuu kahekümne üheksandal päeval Lyonis.

Έγινε στη Λυών, στις είκοσι εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Lyon on the twenty-ninth day of June in the year two thousand and twenty two.

Fait à Lyon, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lyon, an naoú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a dó.

Sastavljeno u Lyonu dvadeset i devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset i druge.

Fatto a Lione, addi ventinove giugno duemilaventidue.

Lionā, divi tūkstoši divdesmit otrā gada divdesmit devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų birželio dvidešimt devintą dieną Lione.

Kelt Lyonban, a kétezerhuszonkettedik év június havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f’Lyon, fid-disgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Lyon, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Lyonie dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Lião, em vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois.

Întocmit la Lyon, la douăzeci și nouă iunie două mii douăzeci și doi.

V Lyone dvadsiateho deviateho júna dvetisícdvadsaťdva

V Lyonu, devetindvajsetega junija dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Lyonissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Lyon den tjugonionde juni tjugohundratjugotvå.

Image 1


(1)  За да се избегнат евентуални съмнения се отбелязва, че нищо в настоящия член и настоящото споразумение не може да се тълкува като предоставяне на права или налагане на задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване във вътрешните съдилища на страните.


Top