EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0113(01)

Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените Американски щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма

OJ L 8, 13.1.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2010

22010A0113(01)

Споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените Американски щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма

Официален вестник n° L 008 , 13/01/2010 стр. 0011 - 0016


ПРЕВОД

Споразумение

между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените Американски щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма

Европейският съюз,

от една страна, и

Съединените американски щати,

от друга страна,

по-нататък наричани заедно "Страните",

КАТО ИЗРАЗЯВАТ желанието си за предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на тероризма, по-специално чрез взаимен обмен на информация, като средство за защита на съответните си демократични общества и общи ценности, права и свободи;

КАТО СЕ СТРЕМЯТ да засилят и насърчават сътрудничеството между страните в духа на трансатлантическото партньорство;

КАТО ПРИПОМНЯТ конвенциите на Организацията на обединените нации за борба с тероризма и неговото финансиране, както и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН в областта на борбата с тероризма, и по-специално Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН (2001 г.);

КАТО ОТЧИТАТ, че Програмата за проследяване на финансирането на тероризма ("TFTP") на Министерството на финансите на Съединените щати ("Министерството на финансите на САЩ") допринася за откриване и залавяне на терористи и на лица, които ги финансират, и е разпространявала многократно насочваща информация сред компетентните органи в целия свят за целите на борбата с тероризма, която има особена стойност за държавите-членки на Европейския съюз ("държавите-членки");

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ значението на TFTP за предотвратяването и борбата с тероризма и неговото финансиране в Европейския съюз и другаде, както и важната роля на Европейския съюз за гарантиране, че определените доставчици на международни услуги за съобщения за финансови плащания ще предоставят данни за съобщения за финансови плащания, съхранявани на територията на Европейския съюз, необходими за предотвратяването и борбата с тероризма и неговото финансиране, при стриктно спазване на гаранциите за защита на личния живот и на личните данни;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно зачитането на основните права, принципите на пропорционалност и необходимост във връзка с правото на защита на личния живот и личните данни съгласно член 8, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ общите ценности, отнасящи се до личния живот и уреждащи защитата на личните данни в Европейския съюз и Съединените американски щати ("Съединените щати"), както и значението, което двете страни придават на правото на справедлив процес и на правото да се търсят ефикасни средства за защита срещу нерегламентирани действия от страна на правителствата;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ строгия контрол и защитните мерки, използвани от Министерството на финансите на САЩ по отношение на боравенето със, използването и разпространението на данни за съобщения за финансови плащания, съгласно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, които са описани в декларациите на Министерството на финансите на САЩ, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 20 юли 2007 г. и във Федералния регистър на Съединените щати на 23 октомври 2007 г., отразяващи текущото сътрудничество между Съединените щати и Европейския съюз в борбата със световния тероризъм;

КАТО ПРИПОМНЯТ, че за да се гарантира ефективно упражняване на правата му, всяко лице, независимо от неговото гражданство, може да подаде жалба до независим орган за защита на данните или до друг подобен орган, независим и безпристрастен съд или трибунал, за да потърси ефикасни средства за защита;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в правото на САЩ съществуват средства за административна и съдебна защита в случай на неправомерно боравене с лични данни, в т.ч. по Закона за административната процедура от 1946 г. (5 U.S.C.701 et seq.), Закона за генералния инспектор от 1978 г. (5 U.S.C.App.), Препоръките за изпълнение на Акта на Комисията по атентата от 11 септември от 2007 г. (42 U.S.C. 2000ee et seq.), Закона за компютърните измами и злоупотреби (18 U.S.C. 1030) и Закона за свободата на информацията (5 U.S.C. 552), с измененията им, наред с други актове.

КАТО ПРИПОМНЯТ, че по закон в рамките на Европейския съюз клиентите на финансовите институции и на доставчиците на услуги за съобщения за финансови плащания биват информирани, че личните данни, съдържащи се в записите на финансови операции, могат да се предават на публични органи на държавите-членки или на трети страни за целите на правоприлагането;

КАТО ЗАЯВЯВАТ, че настоящото споразумение не представлява прецедент за бъдещи договорености между Съединените американски щати и Европейския съюз, нито между която и да е от страните и дадена държава по отношение на обработката и изпращането на данни за съобщения за финансови плащания или на други видове данни или в областта на защита на данните;

КАТО ОТЧИТАТ, че настоящото споразумение не представлява дерогация от съществуващите правомощия на органите за защита на личните данни в държавите-членки за защита на лицата във връзка с обработката на личните им данни; и

КАТО ЗАЯВЯВАТ освен това, че настоящото споразумение не засяга други споразумения или договорености по въпросите на правоприлагането или за предоставяне на информация между страните или между Съединените щати и държавите-членки,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел на споразумението

1. Целта на настоящото споразумение е да гарантира, при пълно зачитане на правото на личен живот, защитата на личните данни и на другите условия, изложени в настоящото споразумение, че:

а) съобщенията за финансови плащания и свързаните с тях данни, съхранявани на територията на Европейския съюз от доставчици на международни услуги за съобщения за финансови плащания, съвместно определени за такива съгласно настоящото споразумение, се предоставят при поискване от Министерството на финансите на САЩ за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тероризма или финансирането на тероризма; и

б) съответната информация, получена чрез TFTP, се предоставя на правоприлагащи органи, органи за обществена сигурност или органи за борба с тероризма на държавите-членки, или на Европол или Евроюст за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тероризма или финансирането на тероризма.

2. Съединените щати, Европейският съюз и неговите държави-членки вземат всички необходими и целесъобразни мерки в рамките на правомощията си за прилагане на разпоредбите и постигане на целта на настоящото споразумение.

Член 2

Приложно поле на споразумениетоПоведение, характерно за тероризма или неговото финансиране

Настоящото споразумение се прилага за получаване на съобщения за финансови плащания и други свързани с тях данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на:

а) деяния на лице или образувание, които са свързани с насилие или по друг начин застрашават човешки живот или създават опасност от повреждане на собственост или инфраструктура и предвид естеството и контекста си дават достатъчни основания да се смята, че са извършени с цел:

i) сплашване или упражняване на принуда върху дадено население;

ii) сплашване, упражняване на натиск или на принуда върху дадено правителство или върху международна организация да предприеме или да се въздържи от действия; или

iii) сериозно дестабилизиране или разрушаване на основните политически, конституционни, икономически или обществени структури на дадена държава или на международна организация;

б) лице или образувание, което подпомага, спонсорира или предоставя финансова, материална или технологична подкрепа, или финансови или други услуги на или в полза на действията, описани в буква а); или

в) лице или образувание, което подпомага, подбужда към или прави опит за извършване на действията, описани в букви а) или б).

Член 3

Осигуряване на предоставянето на данни от определените доставчици

Европейският съюз гарантира, в съответствие с настоящото споразумение, че образуванията, определени съвместно от страните по настоящото споразумение за доставчици на международни услуги за съобщения за финансови плащания ("определени доставчици"), предоставят на Министерството на финансите на САЩ исканите съобщения за финансови плащания и свързани с тях данни за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тероризма или на финансирането на тероризма ("предоставени данни").

Член 4

Искания от страна на САЩ за предоставяне на данни от определените доставчици

1. В съответствие с член 8 от Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати, подписано във Вашингтон на 25 юни 2003 г., и свързания с него двустранен инструмент за правна взаимопомощ между Съединените американски щати и държавата-членка, в която е установен определеният доставчик или в която съхранява исканите данни, Министерството на финансите на САЩ подава искане, основаващо се на текущо разследване относно специфично деяние, посочено в член 2, което е било извършено, или когато има причина да се смята, на основата на вече съществуваща информация или доказателства, че то може да бъде извършено. За тази цел Министерството на финансите на САЩ се счита за административен орган, на който се предоставя помощ.

2. В искането възможно най-точно се посочват необходимите за целта данни, съхранявани от определения доставчик на територията на Европейския съюз. Данните могат да включват идентифицираща информация за извършващия транзакцията и/или нейния адресат, в т.ч. име, номер на сметката, адрес, граждански идентификационен номер и други лични данни, свързани с финансовите съобщения.

В искането се обосновава необходимостта от данните и то е формулирано възможно най-тясно, за да се сведе до минимум обемът на исканите данни, като надлежно се вземат предвид анализите на географските характеристики, заплахата и уязвимостта.

3. Искането се подава от Министерството на правосъдието на САЩ до централния орган на държавата-членка, в която е установен определеният доставчик или в която съхранява исканите данни.

4. Едновременно с това САЩ предават копие на искането на централния орган на другата държава-членка. САЩ едновременно с това предават копие на искането и на националните членове на Евроюст от тези държави-членки.

5. При получаване на обоснованото искане съгласно параграф 2 централният орган на замолената държава-членка проверява дали искането е в съответствие с настоящото споразумение и с приложимите изисквания на двустранното споразумение за правна взаимопомощ. След тази проверка от страна на централния орган искането се предава на компетентния орган за изпълнение в съответствие с правото на замолената държава-членка.

Ако искането е било предадено на централния орган на държавата-членка, в която е установен определеният доставчик, държавата-членка, в която се съхраняват данните, съдейства за изпълнението на искането.

Исканата мярка се изпълнява неотложно.

6. Ако определеният доставчик по технически причини не е в състояние да идентифицира и представи конкретните данни, които биха удовлетворили искането, всички потенциално свързани с искането данни се предават в пакет на компетентния орган на замолената държава-членка, при спазване на условията в член 5, параграф 2.

7. Данните се прехвърлят между определените органи на замолената държава-членка и на Съединените щати.

8. Европейският съюз гарантира, че определените доставчици поддържат подробен регистър на всички данни, изпратени на компетентния орган на замолената държава-членка, за целите на настоящото споразумение.

9. Данните, които са били предадени законно въз основа на настоящата разпоредба, могат да бъдат проверявани за целите на други разследвания на същите видове деяния, посочени в член 2, при пълно спазване на член 5 от настоящото споразумение.

Член 5

Защитни мерки, приложими към обработката на предоставени данни

1. Министерството на финансите на САЩ гарантира, че предоставените данни се обработват в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

2. TFTP не включва и няма да включва извличане на данни, нито друг вид алгоритмично или автоматизирано профилиране или компютърно филтриране. Министерството на финансите на САЩ гарантира защитата на личните данни посредством следните защитни мерки, които се прилагат без всякаква дискриминация, основана по-конкретно на гражданството или страната на пребиваване:

а) предоставените данни се обработват изключително за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на тероризма или неговото финансиране;

б) всяко търсене в предоставени данни се основава на вече съществуваща информация или доказателства, които дават основание да се предполага, че обектът на търсенето има връзка с тероризма или неговото финансиране;

в) всяко отделно търсене в предоставени данни по TFTP е тясно определено, дава основание да се предполага, че обектът на търсенето има връзка с тероризма или неговото финансиране, и се протоколира, включително тази връзка с тероризма или неговото финансиране, която е необходима за започване на търсенето;

г) предоставените данни се съхраняват в защитена физическа среда, отделно от всякакви други данни, със системи с висока степен на сигурност и контрол срещу физическо проникване с цел предотвратяване на непозволен достъп до данните;

д) достъпът до предоставените данни е ограничен до специалисти в разследването на терористични дейности или тяхното финансиране и до лица, участващи в техническата поддръжка, управлението и контрола на TFTP;

е) не се правят никакви копия на предоставените данни, освен резервни копия, предназначени за възстановяване на системата в случай на срив;

ж) предоставените данни не подлежат на никакво манипулиране, изменение или добавяне и не са свързани с никакви други бази данни;

з) Само насочваща към терористи информация, получена чрез TFTP съгласно настоящото споразумение се обменя с правоприлагащи органи, органи за обществена сигурност или органи за борба с тероризма в Съединените щати, Европейския съюз или трети държави, за да се използва за целите на разследването, разкриването, предотвратяването или наказателното преследване на тероризма или неговото финансиране;

и) в рамките на срока на действие на настоящото споразумение Министерството на финансите на САЩ извършва преглед, при който се идентифицират всички неизвлечени данни, които вече не са необходими за целите на борбата с тероризма или неговото финансиране. В случай че такива данни бъдат идентифицирани, в рамките на два (2) месеца от деня на идентифицирането им започват процедури за тяхното заличаване, които приключват във възможно най-кратък срок след това, но при всички случаи не по-късно от осем (8) месеца от идентифицирането, освен при наличието на извънредни технологични обстоятелства;

й) в случай че са изпратени данни за съобщения за финансови плащания, които не са поискани, Министерството на финансите на САЩ своевременно и окончателно заличава тези данни и уведомява за това съответния определен доставчик и централния орган на замолената държава-членка;

к) при спазване на условията, посочени в буква и), всички неизвлечени данни, получени преди 20 юли 2007 г., се заличават не по-късно от пет (5) години след тази дата;

л) при спазване на условията, посочени в буква и), всички неизвлечени данни, получени на 20 юли 2007 г. или след тази дата, се заличават не по-късно от пет (5) години след получаването им; и

м) информацията, извлечена от предоставените данни, включително обменената информация съгласно буква з), се съхранява за срок, приложим за конкретния правителствен орган в съответствие с неговите специфични разпоредби и графици за съхранение на записи.

Член 6

Адекватност

При условие на продължаващо спазване на ангажиментите по отношение на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, определени в настоящото споразумение, се приема, че Министерството на финансите на САЩ осигурява адекватно равнище на защита на данните при обработката на съобщения за финансови плащания и свързани данни, които се предават от Европейския съюз на Съединените щати за целите на настоящото споразумение.

Член 7

Доброволно предоставяне на информация

1. Министерството на финансите на САЩ взема мерки да предостави, в най-краткия практически осъществим срок, на правоприлагащи органи, органи за обществена сигурност или органи за борба с тероризма на съответните държави-членки, и когато е целесъобразно — на Европол, в рамките на определения му мандат, получената чрез TFTP информация, която може да допринесе за разследването, предотвратяването, разкриването или наказателното преследване в Европейския съюз на тероризма или неговото финансиране. Всякаква последваща информация, която може да допринесе за разследването, предотвратяването, разкриването или наказателното преследване в Съединените щати на тероризма или неговото финансиране, се подава обратно на Съединените щати на реципрочна основа.

2. За да улесни ефективния обмен на информация, Европол може да определи длъжностно лице за връзка към Министерството на финансите на САЩ. Страните по споразумението вземат съвместно решение относно условията, свързани със статута и задачите на длъжностното лице за връзка.

Член 8

Искане от ЕС за търсене по TFTP

Когато правоприлагащ орган, орган за обществена сигурност или орган за борба с тероризма на държава-членка, или Европол или Евроюст преценят, че е налице основание да се предполага, че лице или образувание има връзка с тероризма съгласно определенията в членове 1—4 от Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, изменено с Рамково решение 2008/919/ПВР на Съвета, тези органи могат да поискат да се потърси съответната информация, получена чрез TFTP. Министерството на финансите на САЩ своевременно осъществява търсене съгласно член 5 и предоставя съответната информация в отговор на такива искания.

Член 9

Сътрудничество с бъдеща равностойна система на ЕС

Ако в Европейския съюз или в една или повече негови държави-членки се въведе система на ЕС, равностойна на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма на САЩ, която изисква данни за съобщения за финансови плащания, съхранявани в Съединените щати, да бъдат предоставяни на Европейския съюз, Министерството на финансите на САЩ търси активно, на реципрочна основа и на базата на подходящи защитни мерки, сътрудничество с всеки имащ отношение доставчик на международни услуги за съобщения за финансови плащания, установен на територията на Съединените щати.

Член 10

Съвместен преглед

1. По искане на една от страните и във всички случаи след изтичане на срок от шест (6) месеца страните извършват съвместен преглед на изпълнението на настоящото споразумение, като обръщат особено внимание на проверката на действието на разпоредбите за неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни и реципрочността, определени в него. Прегледът включва оценка на пропорционалността на предоставените данни въз основа на стойността им за разследването, предотвратяването, разкриването или наказателното преследване на тероризма или неговото финансиране.

2. При прегледа Европейският съюз се представлява от председателството на Съвета на Европейския съюз, от Европейската комисия и двама представители на органите за защита на данните от държавите-членки, като поне един от тези органи е от държава-членка, в която е установен определен доставчик. Съединените щати се представляват от Министерството на финансите на САЩ.

3. За целите на прегледа Министерството на финансите на САЩ осигурява достъп до съответната документация, системи и персонал, както и точни данни относно броя на съобщенията за финансови плащания, до които е бил предоставен достъп, и броя на случаите, когато е била обменена насочваща информация. Страните по споразумението определят съвместно реда и условията на прегледа.

Член 11

Защита

1. Всяко лице има право, след отправени на разумни интервали от време искания, да получи без ограничения и без прекомерно забавяне или разходи потвърждение от съответния орган за защита на данните за това че са били извършени всички необходими проверки в рамките на Европейския съюз, за да се осигури спазването на правата на защита на личните данни на даденото лице в съответствие с настоящото споразумение, и по-специално за това дали личните данни на това лице са били обработвани в нарушение на настоящото споразумение. Това право може да подлежи на необходими и пропорционални мерки, приложими съгласно националното право, включително за защита на обществената или националната сигурност или за да се избегне оказването на влияние върху предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, при надлежно отчитане на легитимния интерес на съответното лице.

2. Страните по споразумението предприемат всички разумни мерки, за да гарантират, че Министерството на финансите на САЩ и съответната държава-членка своевременно се уведомяват и се консултират взаимно и със страните по споразумението, при необходимост, когато преценят, че лични данни са били обработени в нарушение на настоящото споразумение.

3. Всяко лице, което смята, че негови лични данни са били обработени в нарушение на настоящото споразумение, има право да потърси ефективна административна и съдебна защита съответно съгласно правото на Европейския съюз, на неговите държави-членки и на Съединените щати.

Член 12

Консултация

1. При необходимост страните по споразумението провеждат консултации, за да осигурят възможно най-ефективното използване на настоящото споразумение, включително за да съдействат за уреждането на всеки спор относно неговото тълкуване или прилагане.

2. Страните по споразумението предприемат мерки, за да не си налагат взаимно прекомерни трудности при прилагането на настоящото споразумение. Ако все пак възникнат прекомерни трудности, страните незабавно се консултират, за да улеснят прилагането на настоящото споразумение, включително като предприемат необходимите мерки за намаляване на съществуващи или бъдещи затруднения.

3. Страните по споразумението провеждат незабавни консултации, в случай че трета страна, в т.ч. орган на друга държава, оспори или подаде съдебен иск по отношение на даден аспект от действието или изпълнението на настоящото споразумение.

Член 13

Изключване на дерогация

Настоящото споразумение няма за цел да въведе дерогации или да измени законите на Съединените щати, на Европейския съюз или на неговите държави-членки. То не поражда и не предоставя никакви права или ползи за никое физическо или юридическо лице, с частен или публичен характер.

Член 14

Прекратяване

1. Всяка страна може да спре действието на настоящото споразумение или да го прекрати по всяко време чрез нотификация по дипломатически път. Спирането на действието на споразумението поражда действие 10 (десет) дни след датата на получаване на тази нотификация. Прекратяването на споразумението поражда действие 30 (тридесет) дни след датата на получаване на тази нотификация.

2. Независимо от спиране на действието или прекратяването на настоящото споразумение, всички данни, с които разполага Министерството на финансите на САЩ по силата на настоящото споразумение, продължават да се обработват в съответствие с разпоредбите на това споразумение.

Член 15

Заключителни разпоредби

1. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел вътрешни процедури.

2. Настоящото споразумение се прилага временно от 1 февруари 2010 г. до влизането му сила при условията на параграф 3.

3. Освен ако не бъде прекратено по-рано в съответствие с член 14 или по споразумение между страните, срокът на настоящото споразумение изтича и действието му се прекратява на 31 октомври 2010 г.

4. След като Договорът от Лисабон влезе в сила, страните полагат усилия да сключат дългосрочно споразумение, което да бъде приемник на настоящото споразумение.

5. Съставено в Брюксел на 30-ия ден от ноември 2009 година в два оригинални екземпляра на английски език. Споразумението се изготвя също на български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език. След одобрение и от двете страни по споразумението текстовете на тези езици се считат за еднакво автентични.

--------------------------------------------------

Top