EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A1215(01)

Споразумение за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година

OJ L 317, 15.12.2000, p. 3–353 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 035 P. 3 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 023 P. 3 - 379
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 001 P. 5 - 354

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2018

11/ 23

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


22000A1215(01)


L 317/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕАМБЮЛ

ЧАСТ 1:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дял I —

Цели, принципи и участници

Глава 1:

Цели и принципи

Глава 2:

Участници в партньорството

Дял II —

Политически мащаб

ЧАСТ 2:

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧАСТ 3:

СТРАТЕГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дял I —

Стратегии за развитие

Глава 1:

Обща рамка

Глава 2:

Области на подкрепа

Раздел 1:

Икономическо развитие

Раздел 2:

Социално и човешко развитие

Раздел 3:

Регионално сътрудничество и интеграция

Раздел 4:

Тематични взаимосвързани проблеми

Дял II —

Икономическо и тъговско сътрудничество

Глава 1:

Цели и принципи

Глава 2:

Нови търговски договорености

Глава 3:

Сътрудничество и международни форуми

Глава 4:

Търговия с услуги

Глава 5:

Области, свързани с търговията

Глава 6:

Сътрудничество в други области

ЧАСТ 4:

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Дял I —

Общи разпоредби

Глава 1:

Цели, принципи, насоки и избираемост

Глава 2:

Обхват и естество на финансирането

Дял II —

Финансово сътрудничество

Глава 1:

Финансови средства

Глава 2:

Подкрепа за преструктуриране на дълга и структурата

Глава 3:

Подкрепа в случай на краткострочни колебания в печалбите от износа.

Глава 4:

Подкрепа за секторните политики

Глава 5:

Микропроекти и децентрализирано сътрудничество

Глава 6:

Хуманитарна помощ и помощ при извънредни ситуации

Глава 7:

Инвестиране и подкрепа за частния сектор

Дял III —

Техническо сътрудничество

Дял IV —

Процедурни и управленски системи

ЧАСТ 5:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИТЕ, БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ И ОСТРОВНИ СТРАНИ ОТ АКТБ

Глава 1:

Общи разпоредби

Глава 2:

Най-слабо развити страни от АКТБ

Глава 3:

Разположени на сушата страни от АКТБ

Глава 4:

Островни страни от АКТБ

ЧАСТ 6:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за създаване на Европейската общност, от една страна, и Споразумението от Джорджтаун за създаването на Групата на страните от Африка, Карибите и Тихоокенския басейн (АКТБ), от друга;

КАТО ПОТВЪРЖДАВAТ своя ангажимент да работят заедно за постигане на целите на премахването на бедността, устойчивото развитие и постепенното присъединяване на страните от АКТБ към световната икономика;

УВЕРЕНИ в своята решителност да допринесат значително за икономическото, социалното и културното развитие на страните от АКТБ и за подобряването на благосъстоянието на тяхното население, като им се помогне да се справят с предизвикателствата на глобализацията и укрепването на партньорството между АКТБ и ЕС в усилието да се придаде на процеса на глобализация по-силно социално измерение;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО своето желание да възобновят своята специална връзка и да използват задълбочен и интегриран подход за укрепване на партньорството, основано на политически диалог, развитие на сътрудничеството и икономическите и търговските отношения;

КAТО ПРИЗНАВАТ, че политическата среда, осигуряваща мира, сигурността и стабилността, зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, и на доброто управление са съществена част от дългосрочното развитие; като признават, че отговорността за създаването на такава среда е главно в ръцете на заинтересованите страни;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че здравите и устойчиви икономически политики са предпоставки за развитие;

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на принципите на Хартата на Обединените нации и припомнят Общата декларация за правата на човека, заключенията на Виенската конвенция за правата на човека от 1993 г., пактовете за граждански и политически права и за икономическите, социалните и културните права, Конвенцията за правата на детето, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация на жените, Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Женевската конвенция от 1949 г. и другите инструменти на международното право на правата на човека, Конвенцията от 1951 г., отнасяща се до статута на бежанците и Протокола от Ню Йорк от 1967 г., който се отнася за статута на бежанците;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, Африканската харта за правата на човека и народите и Американската конвенция за правата на човека като положителен регионален принос към зачитането на правата на човека в Европейския съюз и страните от АКТБ;

КАТО ПРИПОМНЯТ декларациите от Либървил и Санто Доминго на държавните и правителствените ръководители на страните от АКТБ на техните срещи на върха през 1997 г. и 1999 г.;

КАТО ОТЧИТАТ, ЧЕ целите за развитие и принципите, приети на Конференцията на Обединените нации и целта, поставена от Комитета за подпомагане на развитието на ОИСР, за намаляване наполовина на броя на хората, живеещи в изключителна бедност до 2015 г. представляват ясно виждане и трябва да застанат в основата на сътрудничеството между АКТБ-ЕС в рамките на настоящото споразумение;

КАТО ОТДЕЛЯТ особено внимание на публичните ангажименти, поети по време на Конференциите на ООН в Рио, Виена, Кайро, Копенхаген, Пекин, Истанбул и Рим и като признават нуждата от по нататъшно действие за постигане на целите и изпълнението на програмите за действие, които са изготвени на тези форуми;

ЗАГРИЖЕНИ да зачетат основните трудови права, като вземат принципите, установени в съответните конвенции на Международната организация по труда;

КАТО ПРИПОМНЯТ ангажиментите в рамките на Световната търговска организация,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

ЧАСТ 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И УЧАСТНИЦИ

ГЛАВА 1

Цели и принципи

Член 1

Цели на партньорството

Общността и нейните държави-членки, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, наричани по-долу „Страните“ с настоящото сключват настоящото споразумение, за да насърчат и ускорят икономическото, културното и социалното развитие на страните от АКТБ, с оглед да допринесат за мира и сигурността и да насърчат стабилната и демократична политическа среда.

Партньорството се изгражда около целта за намаляването и постепенното премахване на бедността в съответствие с целите на устойчивото развитие и постепенното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика.

Тези цели и международните ангажименти на Страните информират за всички стратегии за развитие и ще се постигат чрез интегриран подход, който в същото време ще отчита политическите, икономическите, социалните и културните аспекти на развитието. Партньорството предвижда единна рамка за подкрепа за стратегиите за развитие, приети от всяка страна от АКТБ.

Устойчивият икономически растеж, развитието на частния сектор, увеличаването на заетостта и подобряването на достъпа до източниците на продукт ще представляват част от тази рамка. Подкрепя се зачитането на правата на човека и посрещането на основните нужди, насърчаването на социалното развитие и на условията за равноправно разпределение на плодовете на растежа. Ще се насърчават и подкрепят регионалните и подрегионалните интеграционни процеси, които насърчават интегрирането на страните от АКТБ в световната икономика по отношение на търговията и частното инвестиране. В основата на този подход ще лежи изграждането на способността на участниците в развитието и подобряването на институционалната рамка, необходима за социалното сближаване за функционирането на демократичното общество и на пазарната икономика и за възникването на активно и организирано гражданско общество. Систематично ще се отчита положението на жените и въпросите, свързани с пола във всички области — политическа, икономическа и социална. Принципите на устойчиво управление на природните източници и на околната среда ще се прилагат на всяко равнище на партньорство.

Член 2

Основни принципи

Сътрудничеството между АКТБ и ЕС, подплатено с правно-задължителна система, и съществуването на съвместни институции се основава на следните основни принципи:

равенство на партньорите и собственост на стратегиите за развитие: с оглед прилагането на целите на партньорството, страните от АКТБ определят напълно суверенно стратегиите за развитие на своите икономики и общества и със съответното спазване на основните елементи, описани в член 9; партньорството стимулира притежаването на стратегиите за развитие от заинтересованите страни и население,

участие: отделно от централното правителство като главен партньор, партньорството е отворено за различни типове други участници, за да се стимулира интегрирането на всички части от обществото, включително частния сектор и организациите на гражданското общество в основния политически и социален живот,

върховна роля на диалога и на изпълнение на съвместните задължения: задълженията, поети от страните в рамките на техния диалог ще бъдат основни за отношенията на партньорство и сътрудничество,

диференциация и регионализация: договреностите за сътрудничество и приоритетите ще се изменят в съответствие с равнището на развитие на партньора, неговите нужди, резултат и дългосрочна стратегия за развитие. Особено се подчертава регионалното измерение. Специално третиране се предоставя на най-слабо развитите държави. Уязвимостта на страните без излаз на море и на островните държави се взима предвид.

Член 3

Постигане на целите на настоящото споразумение

Страните, доколкото имат интерес в рамките на споразумението, взимат всички необходими мерки, общи или специални, за да гарантират изпълненението на задълженията, произтичащи от настоящото споразумение, водещи до постигането на неговите цели. Те ще се въздържат от всякакви мерки, които могат да застрашат тези цели.

ГЛАВА 2

Участници в партньорството

Член 4

Общ подход

Страните от АКТБ напълно суверенно определят принципите на развитие, стратегиите и моделите на своите икономики и общества. Заедно с Общността те създават програмите за сътрудничество, предвидени по силата на настоящото споразумение. Въпреки това държавите признават допълнителната роля и потенциала на приноса на недържавните участници в процеса на развитие. За тази цел по силата на условията, предвидени в настоящото споразумение, недържавните участници, когато е необходимо:

се информират и присъединяват към консултирането по политиките и стратегиите на сътрудничество, за приоритетите за сътрудничество особено в областите, който ги интересуват или пряко засягат както и се информират за политическия диалог,

им се предоставят финансови ресурси в съответствие с условията, предвидени в настоящото споразумение, за да подкрепят местния процес на развитие,

се включват в изпълнението на проектите и програмите за сътрудничество в областите, които ги засягат, или в които тези участници притежават сравнително предимство,

им се предоставя подкрепа за изграждане на капацитет в критични области, за да се подкрепят способностите на тези участници особено по отношение на организацията и представителството и създаването на консултационни механизми, включващи канали за общуване и диалог за насърчаване на стратегически обединения.

Член 5

Информация

Сътрудничеството ще подпомага предоставянето на повече информация и създаването на по-добро познаване на основните характеристики на партньорството между АКТБ-ЕС. Сътрудничеството също:

ще подкрепя партньорството и ще изгражда връзки между АКТБ и участниците от ЕС,

укрепва взаимната връзка и обмяната на опит и експерти между участниците.

Член 6

Определения

1.   Участниците в сътрудничеството са:

a)

държавни (местни, национални, регионални);

б)

недържавни участници:

частен сектор,

икономически и социални партньори, включващи обединения на синдикални организации,

гражданското общество във всички негови форми в съответствие с националните характеристики.

2.   Признаването от страните на неправителствените участници зависи от степента, в която те отговарят на нуждите на населението, от тяхната специфична компетентност и дали са организирани и управлявани демократично и прозрачно.

Член 7

Изграждане на капацитет

Приносът на гражданското общество може да се увеличи чрез укрепване на организациите на общността и на неправителствените организации с идеална цел във всички сфери на сътрудничество. Това ще изисква:

стимулирането и подкрепата на създаването и развитието на такива организации,

установяването на договорености за включването на тези организации в създаването, изпълнението и оценката на стратегиите и програмите за развитие.

ДЯЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИ МАЩАБ

Член 8

Политически диалог

1.   Страните се ангажират с редовен, подробен, балансиран и задълбочен политически диалог, водещ до ангажименти и за двете страни.

2.   Целта на този диалог е обменът на информация за укрепване на взаимното разбиране и за подпомагането на създаването на одобрени приоритети и споделен дневен ред, особено чрез признаването на съществуващите връзки между различните аспекти на отношенията между Страните и различните области на сътрудничество, както са предвидени в настоящото споразумение. Диалогът ще подпомага консултациите между Страните на международната сцена. Целите на диалога също включват предотвратяването на ситуации, в които една от Страните може да счете за необходимо да се позове на клаузата за неизпълнение.

3.   Диалогът се отнася за всички цели, предвидени в настоящото споразумение, както и всички въпроси от общ, глобален, регионален или подрегионален интерес. Чрез диалога Страните допринасят за мира, сигурността и стабилността и насърчават стабилната и демократична политическа среда. Той обхваща стратегиите за сътрудничество, както и глобалните и секторните политики, включващи околната среда, равенството между половете, имиграцията и въпросите, свързани с културното наследство.

4.   Диалогът се фокусира, inter alia, върху особените политически въпроси от взаимен интерес и от общо значение за постигането на целите на настоящото споразумение като търговията с оръжие, изключителните военни разходи, наркотиците и организираната престъпност или етническата, религиозната или расовата дискриминация. Диалогът обхваща също редовната оценка на развитието на защитата на правата на човека, принципите на демокрацията, върховенството на закона и доброто управление.

5.   Широките политики за насърчаване на мира и за предотвратяване, управление и решаване на конфликти на насилие ще играят основна роля в този диалог, както и нуждата за отчитане на целите на мира и демократичната стабилността при дефинирането на приоритетните области на сътрудничество.

6.   Диалогът се осъществява гъвкаво. Диалогът ще бъде официален и неофициален в зависимост от нуждата и ще се извършва във и извън институционалната рамка, в подходящия формат и на подходящото равнище включващо регионалното, подрегионалното или националното равнище.

7.   Регионалните и подрегионалните организации, както и представителите на организациите на гражданското общество, се свързват в този диалог.

Член 9

Основни елементи и фундаментален елемент

1.   Сътрудничеството е насочено към устойчивото развитие, поставящо в центъра си човешката личност, която е главно действащо лице и бенефициер на развитието; това включва зачитането и насърчаването на правата на човека.

Зачитането на всички човешки права и основни свободи, включващи зачитането на основните социални права, демокрацията, основана на върховенството на закона и прозрачното и отговорно управление са неразделна част от устойчивото развитие.

2.   Страните се позовават на своите международни задължения и ангажименти, засягащи зачитането на правата на човека. Те препотвърждават дълбоката си привързаност към човешкото достойнство и правата на човека, които представляват законния стремеж на лицата и народите. Правата на човека са всеобщи, неделими и взаимосвързани. Страните са задължават да насърчават и закрилят всички основни свободи и човешки права, независимо дали са граждански и политически, или икономически, социални и културни. В този контекст Страните преутвърждават равенството между мъжете и жените.

Страните препотвърждават, че демократизацията, развитието и закрилата на основните свободи и човешки права са взаимосвързани и взаимно подкрепящи се. Демократичните принципи са всеобщо признати принципи, залегнали в основата на държавата, гарантиращи легитимността на нейната власт, правомерността на нейните действия, отразени в нейната конституционна, законова и регулаторна система и съществуването на механизмите на пряката демокрация. На основата на всеобщо признатите принципи, всяка държава развива своята демократична култура.

Структурата на правителството и прерогативите на различните власти се основата на върховенството на закона, което съдържа по-специално ефективни и достъпни средства за правна защита, независима правна система, гарантираща равенството пред закона и изпълнителна власт, която е напълно подчинена на закона.

Зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, които стоят в основата на партньорството между АКТБ и ЕС застават в основата на местните и международните политики на Страните и представляват основните елементи на настоящото споразумение.

3.   В контекста на политическата и институционалната среда, която поддържа правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, доброто управление е прозрачното и отговорно управление на човешките, природните, икономическите и финансовите ресурси за целите на справедливото и устойчиво развитие. То съдържа ясни процедури за взимане на решенията на равнище публична администрация, прозрачни и отговорни институции, върховенството на закона в управлението и разпределението на средствата и изграждане на капацитет за изработването и изпълнението на мерките, насочени към предотвратяването и борбата с корупцията.

Доброто управление, което лежи в основата на партньорството между АКТБ и ЕС застава в основата на вътрешните и международните политики на Страните и представлява фундаменталния елемент на настоящото споразумение. Страните се договарят, че само тежките случаи на корупция, включващи деянията на даване на подкуп, водещи до тази корупция, както е определена в член 97, представляват нарушение на този елемент.

4.   Партньорството активно подкрепя закрилата на правата на човека, процеса на демократизация, консолидирането на върховенството на закона и доброто управление.

Тези области представляват важна част от политическия диалог. В контекста на диалога Страните придават особено значение на текущите промени и на последователността на постигнатия напредък. Редовната оценка ще отчита икономическия, социалния, културния и историческия контекст на всяка държава.

Тези области ще бъдат също фокус на подкрепата на стратегиите за развитие. Общността подкрепя политическите, институционалните и правните реформи и изграждането на капацитета на публичните и частните участници и на гражданското общество в рамките на стратегиите, приети съвместно между заитересованите държави и Общността.

Член 10

Други елементи на политическата среда

1.   Страните се договарят, че следните елементи допринасят за поддържането и обединяването на стабилната и демократична политическа среда:

устойчиво и справедливо развитие, включващо, inter alia, достъп до източниците на блага, основните услуги и правосъдието,

по-голямото включване на активното и организирано гражданско общество и на частния сектор.

2.   Страните признават, че принципите на пазарната икономика, подкрепени от прозрачни правила на конкуренция и стабилни икономически и социални политики, допринасят за постигането на целите на партньорството.

Член 11

Политика за изграждане на мир, предотвратяване и решаване на конфликти

1.   Страните ще следват активна, подробна и интегрирана политика за изграждане на мир и предотвратяване и решаване на конфликти в рамките на партньорството. Тази политика се основава на принципа на собственост. В частност, тя ще се фокусира върху регионалното подпомагане, подрегионалните и националните способности за предотвратяване на конфликтите на насилие на ранна фаза като се обръща към коренните им предпоставки по целенасочен начин и с подходяща комбинация от всички налични инструменти.

2.   Дейностите в областта на изграждането на мира, предотвратяване и решаване на конфликтите по-специално включват подпомагане на балансираните политически, икономически, социални и културни възможности между всички сегменти на общественото за укрепване на демократичната легитимност и ефективността на управлението, за създаването на ефективни механизми за мирно решаване на групови интереси, за свързване на разделителните линии между различните сегменти на обществото, както и на подкрепата на активното и организирано гражданско общество.

3.   Съответните действия също така включват, inter alia, подкрепата на усилията за посредничество, преговори и помиряване, за ефективно регионално управление на споделени, редки природни ресурси, за демобилизацията и реинтеграцията на бившите бойци в обществото, за обръщането към проблема на децата-войници, както и на подходящото действие за поставяне на отговорни ограничения пред военните разходи и търговията с оръжие, включително посредством подпомагането на насърчаването и прилагането на одобрени стандарти и кодекси на поведение. В този контекст трябва да се отдели особено внимание на борбата с противопехотните мини, както и на решаването на проблема с голямото и неконтролирано разпространение, незаконен трафик и събирането на малки и леки оръжия.

4.   В ситуациите на конфликти на насилие Страните предприемат всички необходими действия за предотвратяването на ескалирането на насилието, за ограничаване на неговия териториален обхват и за способстване на мирното решаване на съществуващите спорове. Трябва да се отдели особено внимание на гарантирането, че финансовите източници за сътрудничество са използвани в съответствие с принципите и целите на партньорството и за предотвратяване на отклоняването на средства за целите на пораждането на конфликти.

5.   В ситуациите, последващи конфликта, Страните предприемат необходимите действия за възстановяването на мирното, стабилно устойчиво положение. Страните гарантират, че създаването на необходимите връзки между спешните мерки, възстановяването и сътрудничеството за развитие.

Член 12

Последователност на политиките на Общността и тяхното въздействие върху прилагането на настоящото споразумение

Без да се накърнява член 96, когато Общността възнамерява при упражняването на своите правомощия, да предприеме мерки, които могат да засегнат интересите на страните от АКТБ, доколкото са засягат целите на настоящото споразумение, Общността информира в необходимия срок въпросните държави за своето намерение. За постигането на тази цел, Комисията съобщава едновременно на Секретариата на страните от АКТБ своето предложение за мерките, които възнамерява да приеме. Когато е необходимо, искане за предоставяне на информация може да се отправи по инициатива на страните от АКТБ.

По тяхно искане, консултациите се провеждат веднага, така че да се отчете тяхното становище за въздействието на тези мерки преди да е взето окончателното решение.

След провеждането на тези консултации, страните от АКТБ могат веднага в допълнение да изразят своето становище писмено пред Общността и да внесат своите предложения за изменения, посочвайки начина, по които може да се отговори на техните искания.

Ако Общността не се присъедини към становището на страните от АКТБ, тя им предоставя своите мотиви веднага щом е възможно.

На страните от АКТБ също се предоставя предварително съответната информация за влизането в сила на тези решения, когато е възможно.

Член 13

Миграция

1.   Въпросът за миграцията подлежи на задълбочен диалог в рамките на партньорството между АКТБ и ЕС.

Страните потвърждават своите съществуващи задължения и ангажименти по международното право относно зачитането на правата на човека и премахването на всички форми на дискриминация, основаващи се по-специално на произход, пол, раса, език или религия.

2.   Страните се договарят, че партньортството включва, по отношение на миграцията, справедливото отношение към гражданите на трети страни, които пребивават легално на техните територии, политика на интегриране, насочена към предоставянето на права и задължения, сравними с тези на своите граждани, укрепването на антидискриминацията в икономическия, социалния и културен живот и развитието на мерки срещу расизма и ксенофобията.

3.   Третирането от страна на всяка държава-членка на работниците от страните от АКТБ, легално пребиваващи на нейна територия няма да съдържа каквато и да е дискриминация, основана на националност по отношение на работните условия, заплащането и уволнението в сравнение с нейните собствени граждани. По нататък в това отношение, всяка страна от АКТБ няма да третира по дискриминационен начин работниците, които са граждани на държава-членка.

4.   Страните считат, че стратегиите, насочени към намаляването на бедността, подобряването на условията на живот, създаването на заетост и развиващи обучението допринасят в дългосрочен план за нормализирането на миграционните потоци.

Страните ще взимат предвид, в рамките на стратегиите за развитие и регионалното програмиране структурните ограничения, свързани с миграционните потоци с цел подпомагането на икономическото и социалното развитие на регионите, от които произхождат емигрантите и на намаляването на бедността.

Общността ще подкрепя посредством националните и регионалните програми за Сътрудничество обучението на гражданите от АКТБ в техните страни по произход в друга страна от АКТБ или в държава-членка на Европейския съюз. По отношение на обучението в държава-членка Страните гарантират, че това действие е насочено към професионалното интегриране на гражданите от АКТБ в своите страни по произход.

Страните разработват програми за сътрудничество за подпомагане на достъпа на студенти от страните от АКТБ до обучение, особено посредством използването на нови комуникационни технологии.

5.

a)

В рамките на политическия диалог Съветът на министрите разглежда проблемите, породени от нелегалната имиграция с оглед на създаването, където е възможно на политика за нейното предотвратяване.

б)

В този контекст Страните се договарят по-специално да гарантират правата и достойнството на лицата във всяко производство, образувано за връщане на нелегалните имигранти в техните страни по произход. В тази връзка компетентните власти предприемат необходимите административни мерки за тяхното връщане.

в)

Страните в допълнение се договарят, че:

i)

 

всяка държава-членка на Европейския съюз ще приеме връщането и реадмисията на всички свои граждани, които незаконно пребивават на територията на която и да е страна от АКТБ при отправено искане от тази държава без допълнителни формалности;

 

всяка страна от АКТБ ще приеме връщането и реадмисията на всички свои граждани, които незаконно пребивават на територията на всяка страна от АКТБ, при отправено искане от тази държава, без допълнителни формалности.

За тези цели държавите-членки и страните от АКТБ предоставят на своите граждани подходящите документи за самоличност.

По отношение на държавите-членки на Европейския съюз, задълженията в настоящия параграф се прилагат само по отношение на тези лица, които се счита за техни граждани за целите на Общността в съответствие с Декларация № 2 към Договора за създаване на Европейската общност. По отношение на страните от АКТБ, задълженията в настоящия параграф се прилагат само по отношение на тези лица, които се считат за техни граждани по смисъла на тяхната съответна правна система;

ii)

по искане на една Страна, могат да се започнат преговори със страните от АКТБ, насочени към добросъвестното сключване при подходящото зачитане на правилата на международното право на двустранни споразумения, регулиращи особените задължения за реадмисия и връщането на техните граждани. Тези споразумения уреждат също, ако е счетено за необходимо от Страните, разпоредбите за реадмисия на граждани от трети страни или на лица без гражданство. Тези споразумения установяват подробностите по отношение на категориите лица, обхванати от тези разпоредби, както и на условията за тяхната реадмисия и завръщане.

Адекватно подпомагане за изпълненията на тези споразумения ще се предостави на страните от АКТБ;

iii)

по смисъла на настоящата буква в) терминът „Страни“ се отнася за Общността и всяка държава-членка и всяка страна от АКТБ.

ЧАСТ 2

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Съвместни институции

Институциите по настоящото споразумение са Съвета на министрите, Комитетът на посланиците и Съвместната парламентарна асамблея.

Член 15

Съвет на министрите

1.   Съветът на министрите се състои, от една страна, от членовете на Съвета на Eвропейския съюз и членовете на Комисията на Европейските общности и, от друга, от член на правителството на всяка страна от АКТБ.

Постът председател на Съвета на министрите се заема алтернативно от член на Съвета на Eвропейския съюз и от член на правителството на страна от АКТБ.

Съветът по правило заседава един път годишно по инициатива на председателя и когато намери за необходимо, във формат и географски състав, подходящ за разглеждане на поставените въпроси.

2.   Функциите на Съвета на министрите са:

a)

воденето на политическия диалог;

б)

приемането на политически насоки и на решения, необходими за прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение и по-специално по отношение на стратегиите за развитие в определени области, предвидени в настоящото споразумение или във всяка друга област, която се окаже подходяща, както и по отношение на процедурите;

в)

разглежда и решава всеки въпрос, който може да затрудни ефективното и ефикасно прилагане на настоящото споразумение или може да представлява пречка за постигането на неговите цели;

г)

гарантира безпрепятственото функциониране на консултативните механизми.

3.   Съветът на министрите взема решенията си по общо съгласие на Страните. Заседанията на Съвета на министрите са редовни само ако присъстват половината от членовете на Съвета на Eвропейския съюз, един член на Комисията и две трети от членовете, представляващи правителствата на страните от АКТБ. Всеки член на Съвета на министрите, който не може да присъства може да бъде представляван. Представителят упражнява всички права на този член.

Той може да взема решения, които са задължителни за Страните, да оформя резолюциите, препоръките и становищата. Той разглежда и взема предвид резолюциите и препоръките, приети от Съвместната парламентарна асамблея.

Съветът на министрите осъществява текущия диалог с представителите на социалните и икономическите партньори и други участници от гражданското общество в АКТБ и ЕС. За тази могат да се провеждат консултации успоредно на неговите заседания.

4.   Съветът на министрите може да делегира правомощия на Комитета на посланиците.

5.   Съветът на министрите приема процедурния правилник за дейността си в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 16

Комитет на посланиците

1.   Комитетът на посланиците, от една страна, се състои от постоянните представители на всяка държава-членка на Eвропейския съюз и от представител на Комисията и, от друга, от ръководителя на мисията на всяка от страните от АКТБ към Eвропейския съюз.

Постът председател на Комитета на посланиците се заема последователно от постоянния представител на държавата-членка, определена от Общността, и ръководителя на мисията, представляващ страните от АКТБ, определен от страните от АКТБ.

2.   Комитетът подпомага Съвета на министрите при изпълнението на неговите задачи и осъществява всеки мандат, който му е възложен от Съвета. В този контекст той наблюдава прилагането на настоящото споразумение и напредъка за осъществяване на целите, предвидени в него.

Комитетът на посланиците заседава редовно, и по-специално за подготовката на сесиите на Съвета, както и когато се окаже необходимо.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 17

Съвместна парламентарна асамблея

1.   Съвместната парламентарна асамблея се състои от равен брой представители на ЕС и АКТБ. Членове на Съвместната парламентарна асамблея, от една страна, са членовете на Европейския парламент и, от друга, членовете на парламента или, ако това е неосъществимо, представителите, определени от парламента на всяка от страните от АКТБ. При отсъствие на парламент присъствието на представител от заинтересованите страни от АКТБ е предмет на одобрение от Съвместната парламентарна асамблея.

2.   Ролята на Съвместната парламентарна асамблея като консултативен орган се състои в:

насърчаването на демократичните процеси чрез диалог и консултация,

способстването на по-доброто разбиране между народите на Eвропейския съюз и на страните от АКТБ и повишаването на обществената осведоменост по въпросите на развитието,

обсъжда въпросите, отнасящи се до развитието и до партньорството между АКТБ и ЕС,

приема резолюции и прави препоръки до Съвета на министрите с оглед постигането на целите на настоящото споразумение.

3.   Съвместната парламентарна асамблея заседава два пъти годишно в пленарна сесия, последователно в Eвропейския съюз и в страна от АКТБ. С оглед укрепването на регионалната интеграция и стимулирането на сътрудничеството между националните парламенти, заседанията между членовете на парламента на ЕС и АКТБ могат да се организират на регионално или подрегионално равнище.

Съвместната парламентарна асамблея организира редовни контакти с представителите на икономическите и социалните партньори от ЕС-АКТБ и други участници от гражданското общество, за да се запознаят с техните виждания за постигането на целите на настоящото споразумение.

4.   Съвместната парламентарна асамблея приема процедурен правилник за дейността си в рамките на шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение.

ЧАСТ 3

СТРАТЕГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 18

Стратегиите за сътрудничество се основават на стратегиите за сътрудничество и икономическото и търговското сътрудничество, които са взаимно свързани и допълващи се. Страните гарантират, че усилията, предприети и в двете горепосочени области взаимно се подкрепят.

ДЯЛ I

СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ

ГЛАВА 1

Обща рамка

Член 19

Принципи и цели

1.   Целта, залегнала в основата на сътрудничеството АКТБ-ЕС се състои в намаляването на бедността и пълното ѝ премахване, устойчивото развитие; и прогресивното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика. В този контекст рамката на сътрудничество и ориентациите се изграждат в съответствие с отделните особености на всяка страна от АКТБ за насърчаването на местното притежаване на икономическите и социалните реформи и на присъединяването на участниците от частния сектор и гражданското общество в процеса на развитие.

2.   Сътрудничеството се позовава на заключенията от конференциите на Обединените нации и на целите, насоките и програмите за действие, приети на международно равнище, и на техните продължения като основа на принципите на развитие. Сътрудничеството се позовава също на целите на развитието на международното сътрудничество и ще отделя особено внимание на използването на количествени и качествени индикатори за напредъка.

3.   Правителствата и недържавните, участници от всяка страна от АКТБ започват консултации за развитие на стратегиите за страната и подкрепата им от Общността.

Член 20

Подход

1.   Целите на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС се постигат посредством интегрирани стратегии, които съдържат икономически, социални, културни, природни и институционални елементи, които трябва да се притежават от местната общност. По този начин сътрудничеството осигурява единна рамка на подкрепата на собствените инициативи за развитие на АКТБ, осигурявайки допълване и взаимодействие между различните елементи. В този контекст и в рамките на политиките за развитие и реформи стратегиите за сътрудничество между страните от АКТБ и ЕС ще са насочени към:

a)

постигане на бърз и устойчив икономически растеж, развитие на частния сектор, увеличаване на заетостта, подобряване на достъпа до продуктивните икономически източници и подкрепата на регионалното сътрудничество и интеграция;

б)

насърчаване на човешкото и социално развитие, гарантиращо, че резултатите от плодовете на растежа са широко и справедливо споделени и насърчаващи равенството между половете;

в)

насърчаване на културните ценности на общностите и специфичните взаимодействия с икономически, политически и социални елементи;

г)

стимулиране на институционалните реформи и институционалното развитие, укрепването на институциите, необходими за консолидирането на демокрацията, доброто управление и за ефикасните и конкурентни пазарни икономики; и изграждането на капацитет за равитие и партньорство; и

д)

насърчаване на устойчивостта на околната среда, нейното възстановяване и най-добрите практики, свързани с това, както и съхраняването на базата на природния източник.

2.   Систематично се отчита вмъкването в основните идеи на всички области на сътрудничество на следните общи тематични или взаимно свързани теми: въпросите на пола, въпросите на околната среда, институионалното развитие и изграждането на капацитет. Тези области също отговарят на изискванията за подкрепа от Общността.

3.   Подробните текстове, по отношение на целите на сътрудничеството за развитие и стратегиите, и по-специално, секторните политики и стратегии се включват в компендиум, предвиждащ оперативните насоки в специфичните области или сектори на сътрудничество. Тези текстове могат да се ревизират, преглеждат и/или изменят от Съвета на министрите въз основа на препоръка от Комитета за развитие на финансовото сътрудничество между АКТБ и ЕС.

ГЛАВА 2

Области на подкрепа

РАЗДЕЛ 1

Икономическо развитие

Член 21

Инвестиране и развитие на частния сектор

1.   Сътрудничеството подкрепя необходимите икономически и институционални реформи и политики на национално и/или регионално равнище, като има за цел да създаде благоприятна среда за частни инвестиции и развитието на динамичен, жизнен и конкурентен частен сектор. Сътрудничеството в допълнение подкрепя:

a)

насърчаването на диалога и сътрудничеството между публичния и частния сектор;

б)

развитието на предприемачески умения и бизнес култура;

в)

приватизация и реформа в предприятията; и

г)

развитие и модернизиране на посредническите и арбитражните системи.

2.   Сътрудничеството също подкрепя подобряването на качеството, предоставянето и достъпността на финансовите и нефинансовите услуги за частните предприятия както официални, така и неофициални; посредством:

a)

ускоряване и усилване на потоците на вътрешните и чуждите частни спестявания, както за финансиране на частните предприятия посредством политики на подпомагане на развитието на модерен финансов сектор, включително на капиталовия пазар, финансовите институции и устойчивите микрофинансови операции;

б)

развитието и укрепването на бизнес институциите и посредническите организации, асоциациите, търговските камари местните доставчици от частния сектор, подпомагащи и предоставящи нефинансови услуги на предприятията като професионални услуги, технически, ръководни и учебни услуги и услуги за подпомагане на търговията; и

в)

подпомагащи институции, програми, дейности и инициативи, които допринасят за равитието и трансфера на технологии, ноу-хау и най-добри практики за всички аспекти на бизнес управлението.

3.   Сътрудничеството насърчава развитието на бизнеса посредством предоставянето на финансиране, гаранционни средства и техническо подпомагане, насочени към стимулиране на създаването, установяването, разширяването, разнообразяването, оздравяването, преструктурирането, модернизирането или приватизацията на динамични, жизнени и конкурентни предприятия във всички сектори на икономиката и на финансови предприятия за финансиране на развитието и институции със съвместен капитал и лизингови дружества чрез:

a)

създаване и/или укрепване на финансовите инструменти под формата на инвестиционен капитал;

б)

подобряване на достъпа до важно съдействие, състоящо се в бизнес информация, съветнически и консултантски и услуги по предоставяне на подпомагане;

в)

увеличаване на дейностите по износ и по-специално посредством изграждането на капацитет във всички области, свързани с търговията; и

г)

стимулиране на междудружествените връзки, мрежи и сътрудничество, включително тези, имащи отношение към трансфера на технологии и ноу-хау на национално, регионално равнище или на равнището на ЕС-АКТБ и съдружията с частните чуждестранни инвеститори, които приемат целите и указанията на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС.

4.   Сътрудничеството подкрепя развитието на микропредприятията посредством по-добрия достъп до финансовите и не-финансовите услуги; подходяща политическа и регулаторна рамка за тяхното развитие; и предвижда обучение и информация за най-добрите практики в микрофинансирането.

5.   Подпомагането на инвестирането и развитието на частния сектор интегрира дейностите и инициативите на макро-, средно и микроикономическо равнище.

Член 22

Макроикономически и структурни реформи и политики

1.   Сътрудничеството ще подкрепя усилията на страните от АКТБ да постигнат:

a)

макроикономически растеж и стабилизиране посредством строги данъчни и парични политики, които водят до намаляване на инфлацията и подобряват външното и данъчното салдо, посредством засилване на данъчната дисциплина, увеличаване на прозрачността и ефикасността на бюджета, подобряване на качеството, равенството и съставните елементи на данъчната политика; и

б)

структурни политики, насочени към укрепването на ролята на различните участници, особено на частния сектор и подобряването на средата за укрепване на бизнеса, инвестирането и заетостта, както и на

i)

либерализиране на търговията и на обменните режими и текущата конвертируемост, като се отчитат специфичните обстоятелства за всяка държава;

ii)

засилване на реформите на пазара на труда и на продуктовия пазар;

iii)

подкрепа на реформите на финансовите системи, които спомагат за развитието на жизнена банкова и небанкова система, капиталови пазари и финансови услуги, включително микрофинансирането;

iv)

подобряване на качеството на частните и обществените услуги; и

v)

стимулиране на регионалното сътрудничество и постепенното обединяване на макроикономическите и монетарните политики.

2.   Насоките на макроикономическите политики и структурните програми отразяват социално-политическата основа и институционалния капацитет на заинтересованите страни, ще осигурят положително въздействие върху намаляването на бедността и достъпа до социалните услуги и ще се основават на следните принципи:

a)

страните от АКТБ носят основната отговорност за анализа на проблемите, които трябва да се решат, насоките и изпълнението на реформите;

б)

програмите за подпомагане ще се адаптират към различните ситуации във всяка от страните от АКТБ и ще отчитат социалните условия, културата и околната среда в тези държави;

в)

признава се и се зачита правото на страните от АКТБ да определят посоката и последователността на своите стратегии за развитие, както и на своите приоритети;

г)

ходът на реформите трябва да бъде реалистичен и да отговаря на способностите и ресурсите на всяка от страните от АКТБ; и

д)

укрепване на комуникацията и информирането на населението за икономическите и социални реформи и политики.

Член 23

Развитие на икономическия сектор

Сътрудничеството подкрепя устойчивата политика и институционалните реформи, необходими за равния достъп до икономическите дейности и продуктивните източници, и по-специално:

a)

развитието на системи за обучение, които подпомагат увеличаването на производителността както в официалните, така и в неофициалните сектори;

б)

капитала, кредита, земята, особено по отношение на правото на собственост и ползване;

в)

разработване на селскостопански стратегии, насочени към създаването на пряко децентрализирано планиране, предоставяне на ресурси и управление;

г)

стратегии за селскостопанско производство, национални и регионални политики за осигуряване на храна, устойчиво развитие на водните източници и риболова, както и на морските източници в рамките на изключителните икономически зони на страните от АКТБ. Всяко споразумение за риболов, което може да се договори между Общността и страните от АКТБ ще отчита съответствието със стратегиите за развитие в тази област;

д)

икономическата и технологична инфраструктура и услуги, включително транспорта, далекосъобщителните системи, комуникационните услуги и развитието на информационното общество;

е)

развитие на конкурентни индустриални, минни и енергийни сектори, заедно със стимулирането на участието и развитието на частния сектор;

ж)

развитие на търговията, включващо насърчаването на добросъвестната търговия;

з)

развитие на бизнес, финансовите и банковите услуги; и другите търговски сектори;

и)

развитие на туризма; и

й)

развитие на научната, технологичната и изследователската инфраструктура и услуги, включително на увеличаването на трансфера и възприемането на нови технологии;

к)

укрепване на мощностите в продуктивните области, особено в публичните и частните сектори.

Член 24

Туризъм

Сътрудничеството ще има за цел устойчивото развитие на туристическата индустрия в страните от АКТБ и подрегионите, като признава нейното нарастващо значение за растежа в сектора на услугите в страните от АКТБ и за увеличаването на тяхната глобална търговия, нейната способност да насърчава други сектори на икономическа активност и ролята, която може да играе за премахването на бедността.

Програмите и проектите за сътрудничество ще подпомагат усилията на страните от АКТБ да създадат и подобрят своята правна и институционална рамка и източниците за развитие и прилагане на устойчиви политики и програми в туризма, както и, inter alia, подобряването на конкурентното положение на сектора особено на малките и средните предприятия (МСП), подкрепата и стимулирането на инвестициите, развитието на продукти, включващо развитието на местната култура в страните от АКТБ и засилването на връзките между туризма и другите сектори на икономическа активност.

РАЗДЕЛ 2

Социално развитие и развитие на човека

Член 25

Развитие на социалния сектор

1.   Сътрудничеството подкрепя усилията на страните от АКТБ за развитие на общите и секторните политики и реформи, които подобряват обхвата, качеството и достъпа до основната социална инфраструктура и услуги и отчита местните нужди и специфичните изисквания на най-уязвимите и ощетените, като по този начин намалява неравенството в достъпа до тези услуги. Специално внимание се отдава на осигуряването на адекватни равнища на публичните разходи в социалните сектори. В този контекст, сътрудничеството ще има за цел:

a)

подобряване на образованието и обучението и изграждането на технически капацитет и умения;

б)

подобряването на здравните системи и храненето, премахването на глада и недохранването, осигуряването на адекватно предлагане на храна и хранителна безопасност;

в)

интегрирането на проблемите на раждаемостта в стратегиите на развитие, за да се подобри, здравето, първичната здравна помощ, семейното планиране; и предотвратяването на увреждането на женските детеродни органи;

г)

стимулиране на борбата срещу СПИН;

д)

увеличаване на сигурността на водата за домакинствата и подобряване на достъпа до безопасна вода и адекватна хигиена;

е)

подобряване на наличието на достъпно жилищно настаняване за всички посредством програми за настаняване на ниска цена и за лица с нисък доход и подобряване на градското развитие; и

ж)

насърчаване на преките методи на социален диалог, както и на зачитането на основните социални права.

2.   Сътрудничеството също подкрепя изграждането на капацитет в социалните области, състоящи се в програми за обучение и насоки на социални политики и на модерни методи за управление на социални проекти и програми; политики, водещи до технологични нововъведения и изследвания; изграждането на местна експертиза и насърчаване на партньорствата; и дискусиите на кръгли маси на национално и/или регионално равнище.

3.   Сътрудничеството насърчава и подкрепя развитието и изпълнението на политики и на системи за социална закрила и безопасност, с оглед увеличаването на социалното сближаване и стимулира собствената помощ и солидарността в обществото. Фокусът на помощта, inter-alia, се основава на инициативите за развитие, основани на икономическата солидарност, особено посредством изграждането на фондове за социално развитие, приспособени към местните нужди и партньори.

Член 26

Младежки проблеми

Сътрудничеството подкрепя също създаването на единна и подробна политика за реализирането на потенциала на младите, така че да се интегрират по-добре в обществото за постигане на своя пълен потенциал. В този контекст сътрудничеството подпомага политиките, мерките и действията, насочени към:

a)

закрилата на правата на децата и младежите, особено правата на момичетата;

б)

насърчаването на уменията, енергията, новаторството и потенциала на младежите, за да се засилят техните икономически, социални и културни възможности и да се увеличат възможностите за наемане в производствения сектор;

в)

подпомагането на институциите на общностите да дадат възможност на децата да развият своя, физически, психологически, социален и икономически потенциал; и

г)

повторното интегриране в обществото на децата в следвоенните ситуации посредством програми за възстановяване.

Член 27

Сътрудничество в областта на културата

Сътрудничеството в областта на културата има за цел да:

a)

интегрира културното измерение на всички равнища на сътрудничеството за развитие;

б)

признаване, запазване и насърчаване на културните ценности и идентичност, за да се стимулира междукултурният диалог;

в)

признаване, запазване и насърчаване на стойността на културното наследство; подпомагане на развитието на капацитета в тези сектори; и

г)

развиване на културните индустрии и увеличаване на достъпа до пазара на стоки и услуги с културна стойност.

РАЗДЕЛ 3

Регионално сътрудничество и интеграция

Член 28

Общ подход

Сътрудничеството предвижда ефективното подпомагане за постигане на целите и приоритетите, които страните от АКТБ са си поставили в контекста на регионалното и подрегионалното сътрудничество и интеграция, включително междурегионалното и вътрешното сътрудничество между страните от АКТБ. Регионалното сътрудничество може да включва също отвъдморските страни и територии (ОМСТ) и най-отдалечените региони. В този контекст сътрудничеството има за цел да:

a)

подпомага постепенното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика;

б)

ускорява икономическото сътрудничество и развитие както в, така и между регионите на страните от АКТБ;

в)

насърчава свободното движение на хора, стоки, услуги, капитал, труд и технологии между страните от АКТБ;

г)

ускорява диверсификацията на икономиките на страните от АКТБ; и координира и хармонизира регионалните и подрегионалните политики за сътрудничество; и

д)

насърчава и разширява търговията между страните от АКТБ и с трети страни, както и вътрешната търговия в АКТБ.

Член 29

Регионална икономическа интеграция

Сътрудничеството в областта на регионалната икономическа интеграция подпомага:

a)

развитието и укрепването на капацитетите на:

i)

регионалните институции и организации за интегриране, създадени от страните от АКТБ за насърчаване на регионалното сътрудничество и интеграция, и

ii)

националните правителства и парламенти по въпросите на регионалната интеграция;

б)

стимулирането на участието на най-слабо развитите държави (НСРД) на страните от АКТБ при създаването на регионални пазари и споделянето на ползите, произтичащи от тях;

в)

изпълнение на секторните политики за реформи на регионално равнище;

г)

либерализиране на търговията и плащанията;

д)

насърчаване на презграничните инвестиции както чуждестранни, така и местни и на другите регионални и подрегионални инициативи за икономическа интеграция; и

е)

вземане предвид на ефектите на нетните преходни разходи за регионална интеграция върху приходите в бюджета и баланса на плащанията.

Член 30

Регионално сътрудничество

1.   В областта на регионалното сътрудничество, сътрудничеството подкрепя широко разнообразие от функционални и тематични области, които разглеждат общи проблеми и отчитат икономическия напредък, включително:

a)

инфраструктурата особено транспорта, комуникациите тяхната сигурност и услугите, включващи развитието на регионалните възможности в областта на информационните и съобщителни технологии (ИСТ);

б)

околната среда, управлението на водните ресурси и енергията;

в)

здравеопазването, образованието и обучението;

г)

научно-изследователското и технологичното развитие;

д)

регионалните инициативи за подготовка за бедствия и ограничаване на въздействието им; и

е)

други области, включващи контрола върху оръжията, действия срещу наркотиците, организираната престъпност, прането на пари и корупцията.

2.   Сътрудничеството подкрепя схемите и инициативите за сътрудничество между и вътре в страните от АКТБ.

3.   Сътрудничеството насърчава и развива регионалния политически диалог в областите на предотвратяване и решаване на конфликти; правата на човека и демократизацията; обмена, работата в мрежа и насърчаването на мобилността между различните участници в развитието особено на гражданското общество.

РАЗДЕЛ 4

Тематични и взаимосвързани проблеми

Член 31

Въпроси на равенството между мъжете и жените

Сътрудничеството подпомага укрепването на политиките и програмите, които подобряват, гарантират и разширяват равното участие на мъжете и жените във всички сфери на политическия, икономическия, социалния и културен живот. Сътрудничеството подпомага подобряването на достъпа на жени до всички средства, които се изискват за пълното упражняване на техните основни права. По-специално, сътрудничеството създава подходящата рамка за:

a)

включване на чувствителен към равенството подход и загриженост на всяко равнище на развитие на сътрудничеството за развитие, включващо макроикономически политики, стратегии и действия; и

б)

стимулира приемането на особени позитивни мерки в полза на жените като:

i)

участие в националната и местна политика;

ii)

подкрепа на организациите на жените;

iii)

достъп до основните социални услуги, особено до образование и обучение и семейно планиране;

iv)

достъп до продуктивни ресурси, особено до земя и кредитиране и до трудовия пазар; и

v)

особена грижа за жените, които се нуждаят от спешна помощ и операции за възстановяване.

Член 32

Околна среда и естествени източници

1.   Сътрудничеството за защита на околната среда и устойчивото използване и управление на природните ресурси има за цел да:

a)

присъедини концепцията за поддържането на устойчива околна среда във всички аспекти на сътрудничеството за развитие и програмите за подпомагане и проектите, изпълнявани от различните партньори;

б)

изграждане и/или укрепване на научния и технически, човешки и институционален капацитет за управление на околната среда за всички, работещи в областта на околната среда;

в)

подпомагане на специфичните мерки и схеми, насочени към решаването на критични въпроси за устойчивото развитие и отнасящи се също до настоящите и бъдещи ангажименти, засягащи минералните и естествените ресурси, като:

i)

тропическите гори, водните източници, бреговите, морските и рибни ресурси, дивите животни, почвата, биологичното разнообразие;

ii)

защита на уязвимите екосистеми (например на Кораловия риф);

iii)

възобновимите енергийни източници, особено слънчевата енергия и енергийната ефективност;

iv)

устойчиво селско и градско развитие;

v)

настъпването на пустините, сушата и обезлесяването;

vi)

разработване на новаторски решения на градските проблеми; и

vii)

насърчаване на устойчивия туризъм;

г)

отчитане на въпросите, свързани с транспортирането и освобождаването от опасни отпадъци.

2.   Сътрудничеството взема предвид също така:

a)

уязвимосттта на малките островни страни от АКТБ, особено заплахата, породена от промяната в климата;

б)

задълбочаването на сушата и на проблемите, свързани с разширяването на пустините особено на най-слабо развитите страни и страните, които нямат излаз на море; и

в)

институционалното развитие и изграждането на капацитет.

Член 33

Институционално развитие и изграждане на капацитет

1.   Сътрудничеството систематично отделя внимание на институционалните аспекти и в този контекст подкрепя усилията на страните от АКТБ да развият и укрепят структурите, институциите и процедурите, които подпомагат:

a)

стимулирането и устойчивостта на демокрацията, човешкото достойнство, социалната справедливост и плурализма, с пълно зачитане на разнообразието в и между народите;

б)

насърчаване и утвърждаване на всеобщото зачитане, спазване и защита на всички права на човека и основни свободи;

в)

развитие и укрепване на върховенството на закона; и подобряване на достъпа до правосъдие, като в същото време се осигури професионализма и независимостта на съдебните системи; и

г)

гарантирането на прозрачното и отчетно управление и администриране във всички публични институции.

2.   Страните работят заедно в борбата си срещу подкупването и корупцията в своите общества.

3.   Сътрудничеството подкрепя усилията на страните от АКТБ за развитие на техните публични институции в положителна сила за растеж и развитие за постигане на основни подобрения в ефикасността на правителствените служби, тъй като те засягат живота на обикновените хора. В този контекст сътрудничеството подпомага реформата, рационализирането и модернизирането на публичния сектор. Сътрудничеството за подпомагане по-специално ще се фокусира върху:

a)

реформирането и модернизирането на държавната служба;

б)

правните и съдебни реформи и модернизирането на системата на правосъдието;

в)

подобряването на укрепването на управлението на публичното финансиране;

г)

ускоряване на реформите в банковия и финансов сектор;

д)

подобряване на управлението на обществените активи и реформа на процедурите на обществените поръчки; и

е)

политическа, административна, икономическа и финансова децентрализация.

4.   Сътрудничеството спомага за възстановяването и/или засилването на критичния капацитет в публичния сектор и ще подпомага институциите, които са необходими за подкрепяне на пазарната икономика, като особено предвижда подрепа за:

a)

разработването на правен и регулаторен капацитет, необходим за справянето с работата на пазарната икономика, включително на политиката на конкуренция и защита на потребителя;

б)

подобряване на способността за анализ, планиране, формулиране и прилагане на политиките, особено в икономическата, социалната, научно-изследователската, научната, технологичната област и областта на нововъведенията и в областта на околната среда;

в)

модернизиране, укрепване и реформиране на финансовите и парични институции и подобряването на процедурите;

г)

изграждането на капацитет на местно и общинско равнище, което се изисква за прилагане на политиката на децентрализация и за увеличаване на участието на населението в процеса на развитие; и

д)

развиване на капацитет в други критични области, като:

i)

международни преговори; и

ii)

управлението и координирането на външната помощ.

5.   Сътрудничеството обхваща всички области и сектори на сътрудничество за подпомагане на възникването на недържавни участници и развиването на техния капацитет; и да засили структурите за информиране, диалог и консултиране между тях и националните власти включително на регионално равнище.

ДЯЛ II

ИКОНОМИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВА 1

Цели и принципи

Член 34

Цели

1.   Икономическото и търговско сътрудничество има за цел да подпомогне гладкото и постепенно интегриране на страните от АКТБ в световната икономика, като се взема предвид съответно техният политически избор и приоритети за развитие, като с това се подкрепя тяхното устойчиво развитие и се допринася за премахването на бедността в страните от АКТБ.

2.   Най-висшата цел на икономическото и търговското сътрудничеството е предоставянето на възможност на страните от АКТБ да участват пълноправно в международната търговия. В този контекст се отдава особено внимание на нуждите на страните от АКТБ да участват активно в многостранните търговски преговори. Като се отчита настоящсто равнище на развитие на страните от АКТБ, икономическото и търговското сътрудничество ще се насочат към предоставянето на възможност на страните от АКТБ да се справят с предизвикателствата на глобализацията и да се адаптират прогресивно към новите условия на международната търговия като с това се спомогне техния преход към либерализираната глобална икономика.

3.   За постигането на тази цел икономическото и търговското сътрудничество водят до увеличаването на производството, снабдяването и търговския капацитет на страните от АКТБ, както и до увеличаването на способността им да привличат инвестиции. По-нататък то има за цел създаването на нова търговска динамика между Страните, укрепването на търговските и инвестиционни политики на страните от АКТБ и на подобряването на капацитета им да се справят с всички въпроси, свързани с търговията.

4.   Икономическото и търговско сътрудничество се прилагат в пълно съответствие с разпоредбите на СТО, включващи специалното и различно третиране, като се отчитат взаимните интереси на страните и съответните им равнища на развитие.

Член 35

Принципи

1.   Икономическото и търговско сътрудничество се основават на действителното, здраво и стратегическо партньорство. В допълнение то се основава на задълбочен подход, който се изгражда върху силните страни и достиженията от предишните конвенции между АКТБ и ЕО, като използва всички средства, които са на разположение за постигане на целите, поставени по-горе, като адресира ограниченията от страна на търсенето и предлагането. В този контекст се отдава особено внимание на мерките за развитие на търговията като средство за увеличаване на конкурентноспособността на страните от АКТБ. За това се придава особено значение на развитието на търговията в стратегиите за развитие на страните от АКТБ, които Общността ще подкрепя.

2.   Икономическото и търговско сътрудничество се гради на инициативите за регионална интеграция на страните от АКТБ, като се отчита, че регионалната интеграция е ключов инструмент за интегрирането на страните от АКТБ в световната икономика.

3.   Икономическото и търговскто сътрудничество вземат предвид различните нужди и равнища на развитие на страните и регионите от АКТБ. В този контекст Страните потвърждават желанието си за осигуряване на специално и различно третиране на всички страни от АКТБ и на поддържането на специално третиране на АКТБ LDC и като съответно се взима предвид уязвимостта на малките държави без излаз на море и на островните държави.

ГЛАВА 2

Нови търговски договорености

Член 36

Условия

1.   С оглед на целите и принципите, предвидени по-горе, Страните се договарят да сключат нови търговски споразумения, съвместими със Световната търговска организация (СТО), които постепенно премахват бариерите пред търговията между тях и засилват сътрудничеството във всички области, отнасящи се до търговията.

2.   Страните се договарят, че новите търговски разпоредби ще се въведат постепенно и затова признават нуждатa от подготвителен период.

3.   За да се облекчи преходът към новите търговски договорености, нереципрочните търговски преференции, прилагани по силата на Четвъртата конвенция между АКТБ и ЕС, се запазват по време на подготвителния период за всички страни от АКТБ при спазването на условията, определени в приложение V към настоящото споразумение.

4.   В този контекст Страните потвърждават отново важността на стоковите протоколи, приложени към приложение V към настоящото споразумение. Те се споразумяват да ги прегледат в контекста на новите търговски уговорки, особено по отношение на съвместимостта им с правилата на СТО, с оглед на запазването на ползите от тях, като отчитат правния статут на Протокола за захарта.

Член 37

Процедури

1.   По време на подготвителния период, който изтича най-късно до 31 декември 2007 г., се договарят споразуменията за икономическо партньорство. Официалните преговори за новите търговски разпоредби ще започнат през септември 2002 г. и влизат в сила на 1 януари 2008 г., освен ако Страните не се споразумеят за по-ранна дата.

2.   Всички необходими мерки се вземат, за да гарантират, че преговорите са завършили успешно в рамките на подготвителния период. За тази цел, периодът до започването на официалните преговори на новите търговски разпоредби ще се използва активно за началната подготовка за тези преговори.

3.   Подготвителният период се използва също така за изграждането на капацитет в публичния и частен сектор на страните от АКТБ, включително на мерки за увеличаване на конкурентността, за укрепването на регионалните организации и за подкрепата на регионалните търговски инициативи, когато е подходящо, с помощта на изменения в бюджета и данъчна реформа, както и за подобряване и развитие на инфраструктурата и за насърчаване на инвестициите.

4.   Страните редовно преразглеждат напредъка на подготовката и преговорите, и през 2006 г. осъществяват официален и подробен преглед на договореностите, планирани да гарантират, че не е необходимо повече време за подготовка или за водене на преговори.

5.   Преговорите за споразуменията за икономическо партньорство се провеждат със страните от АКТБ, които считат, че са готови за това на равнището, което считат за подходящо, и в съответствие с процедурите, приети от Групата от АКТБ, като вземат предвид процеса на регионална интеграция в рамките на АКТБ.

6.   През 2004 г. Общността ще направи оценка на положението на страните без излаз на море, които след консултации с Общността решат, че не са в състояние да встъпят в споразуменията за икономическо партньорство, и ще разглеждат всички алтернативни въможности, за да предоставят на тези страни нова търговска рамка, коята отговаря на съществуващото положение и съответства на правилата на СТО.

7.   Преговорите за споразуменията за икономическо партньорство имат за своя основна цел създаването на график за прогресивно премахване на бариерите пред търговията между Страните в съответствие с правилата на СТО. От страна на Общността либерализирането на търговията ще се основава на достиженията на правото на ЕС и ще има за цел подобряването на настоящия достъп до пазара на страните от АКТБ посредством, inter alia, преглед на правилата зa произход. Преговорите ще отчитат равнището на развитие и социално-икономическото въздействие на търговските мерки върху страните от АКТБ и техния капацитет да приспособят и адаптират своите икономики към процеса на либерализация. Затова преговорите трябва да бъдат колкото е възможно по-гъвкави, за да предвидят достатъчен преходен период, окончателното обхващане на продукта, отчитайки чувствителните сектори, и степента на асиметрия по отношение на премахването на тарифите, като в същото време остават в съответствие с тогава действащите правила на СТО.

8.   Страните си сътрудничат тясно и се подпомагат в СТО с оглед отстояването на постигнатите договорености, особено по отношение на възможната степен на гъвкавост.

9.   Общността ще започне до 2000 г. процес, който до края на многостранните търговски преговори и най-късно до 2005 г. ще позволи безмитния достъп на почти всички продукти от страните без излаз на море, основаващи се на равнището на съществуващите търговски разпоредби на Четвъртата конвенция между АКТБ и ЕС, и които ще опростят и ще преразглеждат правилата за произход, включително разпоредбите за кумулиране, които се прилагат по отношение на техния износ.

Член 38

Съвместен правителствен търговски комитет

1.   Създава се Съвместен правителствен търговски комитет АКТБ-ЕС.

2.   Правителственият търговски комитет отделя специално внимание на настоящите многостранни търговски преговори и изследва въздействието на широките инициативи за либерализация на търговията между АКТБ и ЕС и развитието на икономиките на АКТБ. Той отправя всички необходими препоръки с оглед на запазването на ползите от търговските договорености между АКТБ и ЕС.

3.   Правителственият търговски комитет заседава един път в годината. Неговият процедурен правилник се приема от Съвета на министрите. Той ще се състои от представители на страните от АКТБ и на Общността.

ГЛАВА 3

Сътрудничество на международни форуми

Член 39

Общи разпоредби

1.   Страните подчертават важността на своето активно участие в СТО, както и в другите съответни международни организации като стават членове на тези организации и тясно следват техния дневен ред и дейности.

2.   Те се договарят да си сътрудничат тясно при идентифицирането и продължаването на своите общи интереси в международното икономическо и търговско сътрудничество, и по-специално СТО, включително участието в създаването и провеждането на дневния ред на бъдещите многостранни търговски отношения. В този контекст, особено внимание бе отделено на подобряването на достъпа до Общността и до другите пазари на стоки и услуги, произхождащи от страните от АКТБ.

3.   Те също се договарят, че гъвкавостта на правилата на СТО е важна за отчитане на равнището на развитие на АКТБ, както и на трудностите при посрещането на техните задължения. В допълнение те се договарят, че е необходимо техническо подпомагане, което да даде възможност на страните от АКТБ да изпълнят своите ангажименти.

4.   Общността се съгласява да подпомогне усилията на страните от АКТБ в съответствие с разпоредбите, предвидени в настоящото споразумение, да се превърнат в активни членове на тези организации посредством развиването на необходимата способност за преговаряне, ефективно участие, наблюдение и изпълнение на тези споразумения.

Член 40

Стоки

1.   Страните признават необходимостта да осигурят по-добрата работа на международните стокови пазари и да увеличат прозрачността на пазара.

2.   Те потвърждават своето желание да започнат консултации помежду си на международния форум и организациите, търгуващи със стоки.

3.   За тази цел, обмяната на гледни точки се осъществява по искане на всяка Страна:

по отношение на работата на съществуваващите международни споразумения или специализирани работни споразумения с цел подобряването им и превръщането им в по-ефективни, съответстващи на пазарните насоки,

когато се предлага да се сключи или поднови международно споразумение или да се създаде специализирана междуправителствена работна груапа.

Целта на тази обмяна на гледни точка е да се отчетат съответните интереси на всяка страна. Тя може да се осъществи, когато е необходимо, в рамките на Правителствения търговски комитет.

ГЛАВА 4

Търговия с услуги

Член 41

Общи разпоредби

1.   Страните подчертават нарастващото значение на услугите в международната търговия и техния основен принос за икономическото и социално развитие.

2.   Те потвъждават своите съответни ангажименти по силата на Общото споразумение за търговия с услуги (ГАТС) и подчертават необходимостта от специално и различно третиране на предоставящите услуги от АКТБ.

3.   В рамките на преговорите за прогресивното либерализиране на търговията и услугите, както е предвидено в член XIX oт ГАТС, Общността се задължава да предостави положително зачитане на приоритетите за подобряване на страните от АКТБ в рамките на ЕО, с оглед на посрещането на техните специфични интереси.

4.   Страните в допълнение се договарят да постигнат разширяването по силата на споразумението за икономическо партньорство и след като са придобили опит в прилагането на режима на най-облагодетелствана нация по силата на ГАТС, тяхното партньорство да обхване либерализирането на услугите в съответствие с разпоредбите на ГАТС и особено на тези, отнасящи се до участието на развиващите се страни в споразуменията за либерализиране.

5.   Общността подкрепя усилията на страните от АКТБ да укрепят своя капацитет в предоставянето на услуги. Трябва да се отделя особено внимание на услугите, свързани с труда, производството, разпространението, финансирането, туризма, културата и свързаните инженерни услуги с оглед на увеличаването на тяхната конкурентноспособност и с това на увеличаването на стойността и обема на тяхната търговия със стоки и услуги.

Член 42

Морски транспорт

1.   Страните признават важността на разходно ориентирания и ефективен морски транспорт в безопасно и чисто морско пространство като основен начин за транспортиране способстващ международната търговия и с това представляващ една от силите зад икономическото развитие и развитието на търговията.

2.   Те се задължават да насърчават либерализирането на морския транспорт и за тази цел прилагат ефективно принципа на неограничения достъп до международния морски пазар на недискриминационна и търговска основа.

3.   Всяка страна предоставя, inter alia, третиране не по-малко благоприятно отколкото това, което предоставя на собствените си кораби, за корабите, оперирани от гражданите или предприятията на другата Страна и за корабите, регистрирани на територията на всяка от страните, по отношение на достъпа до пристанища, използването на инфраструктурата и спомагателните морски услуги на тези пристанища, както и на свързаните с това такси и облагания, митнически действия и предоставянето на място на съоръженията за товарене и разтоварване.

4.   Общността подкрепя усилията на страните от АКТБ за развитие и насърчаването на ценово ориентираните и ефективни морски услуги в страните от АКТБ с оглед на увеличаването на участието на операторите от АКТБ в международните корабни услуги.

Член 43

Информационни и комуникационни технологии и информационно общество

1.   Страните признават важната роля на информационните и комуникационни технологии, както и на активното участие в информационното общество, като предпоставка за успешното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика.

2.   За това те потвърждават съответните си ангажименти, произтичащи от многостранните споразумения, в частност от Протокола за основните далекосъобщения, приложен към ГАТС, и приканват тези страни от АКТБ, които все още не са се присъединили към тези споразумения да се присъединят.

3.   В допълнение те се договарят да участват напълно и активно във всички бъдещи преговори, които могат да се проведат в тази област.

4.   Следователно страните предприемат мерки, които ще дадат възможност на населението на страните от АКТБ да има лесен достъп до информационните и комуникационни технологи, посредством, наред с другите, следните мерки:

развитието и насърчаването на използването на достъпни възобновими енергийни източници,

развитието и използването на разширени безжични мрежи.

5.   Страните също се договарят да си сътрудничат в областта на информационните и комуникационните технологии и информационното общество. Това сътрудничество по-специално е насочено към постигането на по-голяма допълняемост и хармонизиране на комуникационните системи на национално, регионално и международно равнище и тяхното адаптиране към новите технологии.

ГЛАВА 5

Области, свързани с търговията

Член 44

Общи разпоредби

1.   Страните признават нарастващото значение на новите области, свързани с търговията, способстващи прогресивното интегриране на страните от АКТБ в световната икономика. Затова те се договарят да засилят своето сътрудничество в тези области, създавайки пълно и координирано участие в съответните международни форуми и споразумения.

2.   Общността подкрепя усилията на страните от АКТБ в съответствие с разпоредбите, предвидени в настоящото споразумение, и със стратегиите за развитие, приети между Страните за засилването на техния капацитет да се справят с всички области, свързани с търговията, включително, когато е необходимо, с подобряването и подпомагането на институционалната рамка.

Член 45

Политика на конкуренция

1.   Страните се споразумяват, че въвеждането и прилагането на ефективни и стабилни правила и политика на конкуренция са от първостепенна важност за подобряването и осигуряването на благоприятен инвестиционен климат, устойчив процес на индустриализация и прозрачност на достъпа до пазарите.

2.   За да гарантират премахването на нарушенията на стабилната конкуренция и като отчитат различните равнища на развитие и икономически нужди на всяка страна от АКТБ, те се задължават да прилагат национални или регионални правила и политика, включващи контрола и при определени обстоятелства забраната на споразуменията между предприятията, решенията на обединенията на предприятията и съгласуваните практики между предприятията, които имат за своя цел или ефект, предотвратяването, ограничението или нарушаването на конкуренцията. В допълнение страните се договарят да забранят злоупотребата от страна на едно или повече предприятия с господстващото положение на общия пазар на Общността или на територията на страните от АКТБ.

3.   Страните се договарят също да подкрепят сътрудничеството си в тази област с оглед на формулирането и подпомагането на ефективни политики на конкуренция, които постепенно осигуряват ефективното прилагане на правилата на конкуренция, както от частните, така и от държавните предприятия. Сътрудничеството в тази област, по-специално, включва подпомагането при изработването на подходящата правна рамка и нейното административно прилагане, като се отделя особено внимание на положението на най-слабо развитите страни.

Член 46

Защита на правата върху интелектуална собственост

1.   Без да се накърняват позициите на страните в международните преговори, Страните признават нуждата от осигуряването на адекватно и ефективно равнище на закрила на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост и на другите права, обхванати от ТРИПС, включително закрилата на географските означения, в съответствие с международните стандарти с оглед на намаляването на нарушенията и пречките пред двустранната търговия.

2.   Те подчертават важността, в този контекст, на присъединяването към Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) към Споразумението за СТО и на Конвенцията за биологичното разнообразие (СБД).

3.   Те също така се договарят за необходимостта от присъединяването към всички съответни конвенции относно интелектуалната, индустриалната и търговска собственост по смисъла на част I на споразумението ТРИПС в съответствие с тяхното равнище на развитие.

4.   Общността, нейните държави-членки и страните от АКТБ могат да считат сключването на споразумения, насочени към закрилата на търговските марки и географските означения на продуктите от особен интерес за всяка от Страните.

5.   По смисъла на настоящото споразумение интелектуалната собственост включва авторското право, включващо авторското право върху компютърни програми и сродните му права, включващи художествения дизайн и индустриалната собственост, която включва промишлените образци, патентите, включващи патентите за биотехнологичните изобретения и растителното разнообразие или другите ефективни системи sui generis, промишления дизайн, географските указания, включващи наименованията за произход, търговските марки за стоки или услуги, топологията на интегралните схеми, както и правната закрила на базите данни и закрилата от нелоялна конкуренция по смисъла на член 10a от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост и закрилата на неразкритата конфиденциална информация за ноу-хау.

6.   В допълнение страните се договарят да засилят сътрудничеството си в тази област. При поискване и при взаимно приети условия сътрудничеството, inter alia, обхваща следните области: подготовката на закони и подзаконови актове за защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост, предотвратяването на злоупотребата с тези права от правоносителите и нарушаването на тези права от конкурентите, създаването и укрепването на националните и регионалните служби и другите агенции, включително на подпомагането на регионалните организации за интелектуална собственост, участващи в прилагането и закрилата на тези права, включително на обучението на служителите в тях.

Член 47

Стандартизация и сертифициране

1.   Страните се договарят да си сътрудничат по-тясно в областта на стандартизацията, сертифицирането и гарантирането на качеството за премахване на излишните технически бариери и за намаляване на разлките между тях в тези области, с оглед да се улесни търговията.

В този контекст, те потвърждават отново своя ангажимент, произтичащ от Споразумението за техническите пречки пред търговията, приложено към Споразумението за СТО (споразумение TBT).

2.   Сътрудничеството в стандартизацията и сертифицирането има за цел стимулирането на съвместимите системи между страните, и по-специално ще включва:

мерки в съответствие със споразумението TBT за стимулиране на по-голямото използване на международните технически регламенти, стандарти и процедурите за оценка на съответствието, включително на специфичните секторни мерки, в съответствие с равнището на икономическо развитие на страните от АКТБ,

сътрудничеството в областта на управлението и контрола на качеството в подбрани сектори по важност за страните от АКТБ,

подкрепа на инициативите за изграждане на капацитета в страните от АКТБ в областта на оценката на съответствието, метрологията и стандартизацията,

разработване на функциониращи връзки между институциите в АКТБ и Европа за стандартизиране, оценка на съответствието и сертифициране.

3.   Страните се задължават да разгледат в съответния момент договарянето на споразумения за взаимното признаване в секторите от взаимен икономически интерес.

Член 48

Санитарни и фитосанитарни мерки

1.   Страните признават правото на всяка Страна да приема или прилага санитарните и фитосанитарните мерки, необходими за защитата на здравето на човека, на животните или растенията, при условие че тези мерки не представляват средство за негативна дискриминация или за прикрито ограничаване на търговията, най-общо. За тази цел те потвърждават своите ангажименти, произтичащи от Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки, приложено към Споразумението за СТО (СПС-споразумението), като отчитат своето съответно равнище на развитие.

2.   В допълнение се задължават да усилят координацията, консултирането и информацията по отношение на уведомяването и прилагането на предложените санитарни и фитосанитарни мерки в съответствие със споразумението СПС, когато тези мерки може да засегнат интересите на всяка от Страните. Те се договарят да провеждат предварителни консултации и координиране с Codex Alimentarius, Международния епизоотичен офис и Международната конвенция за закрила на растенията с оглед на укрепването на техните общи интереси.

3.   Страните се договарят да засилят своето сътрудничество с оглед на увеличаването на капацитета на публичния и частния сектор на страните от АКТБ в тази област.

Член 49

Търговия и околна среда

1.   Страните потвърждават отново своя ангажимент да насърчат развитието на международната търговия по такъв начин, че да гарантират устойчиво и стабилно управление на околната среда в съответствие с международните конвенции и задълженията в тези области и в съответствие със съответното отчитане на тяхното равнище на развитие. Те се договарят, че специалните нужди и изисквания на страните от АКТБ трябва да се вземат предвид при изготвянето и прилагането на мерките, засягащи околната среда.

2.   Като вземат предвид принципите от Рио и с оглед на усилването на взаимното подпомагане на търговията и околната среда, Страните се договарят да засилят своето сътрудничество в тази област. В частност сътрудничеството има за цел създаването на единна национална, регионална и международна политика, засилването на контрола на качеството на стоките и услугите, свързани с околната среда, подобряването на благоприятните за околната среда методи на производство в съответните сектори.

Член 50

Търговски и трудови стандарти

1.   Страните потвърждават отново своя ангажимент за международно признатите основни стандарти на труд, както са определени в съответните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), и по-специално свободата на членуване в професионални сдружения и правото на колективно договаряне, премахването на принудителния труд, премахването на най-лошите форми на детски труд и на дискриминацията по отношение на наемането на работа.

2.   Те се договарят да засилят сътрудничеството си в тази област, и по-специално в следните области:

размяна на информация относно съответното законодателство и регламентиране на труда,

формулирането на националното трудово законодателство и укрепване на съществуващото законодателство,

образователни програми и програми за повишаване на осведомеността,

прилагане на националното законодателство и регламентирането на труда.

3.   Страните се договарят, че трудовите стандарти не трябва да се използват за протекционистични търговски цели.

Член 51

Политика по отношение на потребителя и защита на здравето на потребителя

1.   Страните се договарят да засилят своето сътрудничество в областта на политиката по отношение на потребителя и опазването на здравето на потребителя, като отчитат вътрешното законодателство за избягване на пречките пред търговията.

2.   По-специално, сътрудничеството е насочено към подобряването на институционалния и технически капацитет в тази област, като създава системи за бързо предупреждение за взаимно информиране за опасните продукти, обмяна на информация и опит за създаването и действието на следпазарното наблюдение на продуктите и тяхната безопасност, подобряване на информацията, предоставяна на потребителите за цените, характеристиките на продуктите и на предлаганите услуги, насърчаване на развитието на независими асоциации на потребителите и на контактите между представителите на интересите на потребителите, подобряване на съвместимостта на политиките и системите за закрила на потребителите, уведомяване за прилагането на законодателството и насърчаването на сътрудничеството при разследването на вредоносните и непочтени търговски практики и прилагане на забраните за износ и търговия между Страните на стоки и услуги, разпространението на които е забранено на територията на страната производител.

Член 52

Клауза за избягване на двойното данъчно облагане

1.   Без да се накърняват разпоредбите на член 31 oт приложение IV, режимът на най-облагодетелствена нация, предоставен в съответствие с настоящото споразумение, или която и да е друга уговорка, приета по силата на настоящото споразумение, не се прилага към данъчните облекчения, които Страните предоставят или могат да предоставят в бъдеще въз основа на споразумение за избягване на двойното облагане или други данъчни уговорки или въз основа на фискалното законодателство.

2.   Нищо в настоящото споразумение или в която и да е договореност, приета по силата на настоящото споразумение, не може да се тълкува като предотвратяващо приемането или прилагането на всяка мярка, насочена към предотвратяването на избягването или заобикалянето на данъчни плащания по силата на данъчните разпоредби на споразумението за избягване на двойното данъчно облагане или другите данъчни разпоредби или на вътрешното данъчно законодателство.

3.   Нищо в настоящото споразумение или в която и да е друга договореност, приета по силата на настоящото споразумение, не може да се тълкува като целящо да попречи на страните да разграничават при прилагането на съответното данъчно законодателство данъкоплатците, които не са в еднакво положение, особено що се отнася до тяхното местожителство, или по отношение на мястото, където техният капитал се инвестира.

ГЛАВА 6

Сътрудничество в други области

Член 53

Споразумения в областта на рибарството

1.   Страните декларират своята готовност да водят преговори за сключването на споразумения в областта на рибарството, насочени към гарантирането на устойчиви и взаимноизгодни условия за риболовните дейности на страните от АКТБ.

2.   При сключването или прилагането на такива споразумения, страните от АКТБ няма да дискриминират Общността или държавите членки, без да накърняват особените уговорки между развиващите се страни в рамките на същата географска област, включваща реципрочните договорености в областта на риболова, нито Общността ще дискриминира страните от АКТБ.

Член 54

Безопасност на храните

1.   По отношение на наличните земеделски продукти, Общността се задължава да гарантира, че рефинансирането на износа може да се фиксира по-нататък предварително за всички страни от АКТБ по отношение на група от продукти, подбрана в светлината на изискванията към храните, изразени от тези държави.

2.   Предварителното фиксиране ще бъде за една година и ще се прилага всяка година, докато настоящото споразумение действа, като се разбира, че равнището на рефинансиране се определя в съответствие с методите, които обичайно се следват от Комисията.

3.   Могат да се сключват особени споразумения с тези страни от АКТБ, които поискат това в контекста на техните политики за безопасност на храните.

4.   Особените споразумения по смисъла на параграф 3 не ще застрашават производствените и търговски потоци в регионите на АКТБ.

ЧАСТ 4

РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Цели, принципи, насоки и съответствие с изискванията

Член 55

Цели

Целите на развитието на финансовото сътрудничество са посредством предоставянето на съответните финансови източници и подходящото техническо подпомагане, да подпомогнат и насърчат усилията на страните от АКТБ да постигнат целите, предвидени в настоящото споразумение въз основа на взаимния интерес и в духа на независимостта.

Член 56

Принципи

1.   Развитието на финансовото сътрудничество се прилага въз основа и в съответствие с целите за развитие, стратегиите и приоритетите, създадени от страните от АКТБ както на национално, така и на регионално равнище. Техните съответни, географски, социални и културни характеристики, както и техният специфичен потенциал, ще се взимат предвид. В допълнение сътрудничеството:

a)

насърчава местната собственост на всички равнища на процеса на развитие;

б)

отразява партньорство, основано на взаимни права и задължения;

в)

подчертава важността на предсказуемостта и сигурността на потоците, предоставени при условията на концесия и на постоянна основа;

г)

ще бъде гъвкаво и съответстващо на ситуацията във всяка от страните от АКТБ, както и ще бъде приспособено към особения характер на проекта или програмата; и

д)

гарантира ефикасността, координацията и вътрешното единство.

2.   Сътрудничеството гарантира специалното отношение към страните от LDC АКТБ и отчита уязвимостта на страните от АКТБ, които нямат излаз на море или са островни. В допълнение, особените нужди на страните след военен конфликт също ще бъдат взети предвид.

Член 57

Насоки

1.   Действията, финансирани в рамките на настоящото споразумение, се изпълняват от страните от АКТБ и Общността в тясно сътрудничество, като се признава равенството между партньорите.

2.   Страните от АКТБ отговарят за:

a)

дефинирането на целите и приоритетите, на които се основават индикативните програми;

б)

избиране на проекти и програми;

в)

подготовка и представяне на съдържанието на проекти и програми;

г)

подготовка, преговаряне и сключване на договори;

д)

изпълняване и управление на проекти и програми; и

е)

поддържане на проектите и програмите.

3.   Без да се накърняват горепосочените разпоредби, недържавните участници, които отговарята на изисквания също могат да отговарят за предлагането и изпълнението на програмите и проектите, които ги засягат.

4.   Страните от АКТБ и Общността носят солидарна отговорност за:

a)

създаването в рамките на съвместните институции на указания за развитието на финансовото сътрудничество;

б)

приемането на индикативни програми;

в)

оценката на проекти и програми;

г)

осигуряване на равенство на условията за участие в поканите за участие в тръжни процедури и сключване на договори;

д)

мониторинг и оценка на ефектите и резултатите от проектите и програмите; и

е)

гарантиране на подходящо, незабавно и ефективно изпълнение на проекти и програми.

5.   Общността отговаря за взимането на финансовите решения по проектите и програмите.

6.   Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, всички решения, изискващи одобрението на която и да е Страните, се одобряват или се считат за одобрени в рамките на 60 дни от другата Страна.

Член 58

Избираемост за финансиране

1.   Следните предприятия или органи отговарят на изискванията за финансова подкрепа, предвидена по смисъла на споразуменията:

a)

страните от АКТБ;

б)

регионални или междудържавни органи, към която принадлежат една или повече от страните от АКТБ и които са оторизирани от тези държави; и

в)

съвместните органи, създадени от страните от АКТБ и Общността за постигането на определени особени цели.

2.   При спазването на условията на споразумението на страните от АКТБ или на заинтересованите страни от АКТБ следните отговарят на изискванията за финансово подпомагане:

a)

националните и/или регионалните публични или полупублични агенции, отдели или местни власти на страните от АКТБ, и по-специално техните финансови институции и банки за развитие;

б)

дружествата, предприятията и другите частни организации и частни оператори от страните от АКТБ;

в)

да се даде възможност на предприятията на държава-членка на Общността, в допълнение към нейния собствен принос, да осъществява ползотворни проекти на територията на страните от АКТБ;

г)

финансовите посредници от АКТБ или Общността предоставящи, насърчаващи и финансиращи частните инвестиции в страните от АКТБ; и

д)

агентите на децентрализираното сътрудничество и други недържавни участници от страните от АКТБ и от Общността.

ГЛАВА 2

Обхват и характер на финансирането

Член 59

В рамката на приоритетите, установени от страните от АКТБ или държавите, засегнати както на национално, така и на регионално равнище, могат да се подпомагат проекти, програми и други форми на действия, допринасящи за целите, установени в настоящото споразумение.

Член 60

Обхват на финансирането

Финансирането може да включва, inter alia, в зависимост от нуждите и типовете действие, което се счита за най-подходящо, подкрепа на:

a)

мерките, които допринасят за намаляване проблемите на страните от АКТБ, отнасящи се до тежестта на дълга и на баланса на плащанията;

б)

макроикономически и структурни реформи и политики;

в)

смекчаване на негативните ефекти на нестабилността в приходите от износ;

г)

секторни политики и реформи;

д)

институционално развитие и изграждане на капацитет;

е)

програми за техническо сътрудничество; и

ж)

хуманитарно подпомагане и подпомагане при извънредни случаи, включващо подкрепа за бежанци и лица, останали без дом, краткосрочни мерки за възстановяване и подготовка за бедствия.

Член 61

Характер на финансирането

1.   Характерът на финансирането, inter alia, включва:

a)

проекти и програми;

б)

кредитни линии, участие в гаранционни схеми и ценни книжа;

в)

подкрепа на бюджета или пряка подкрепа на страните от АКТБ, чиито валути са конвертируеми и свободно прехвърлими, или непряко прехвърлими от съответните фондове, натрупани от различните инструменти на Общността;

г)

човешките и материални източници, необходими за ефективното управление и контолиране на проекти и програми;

д)

секторните програми и програмите за общо подпомагане на вноса, които могат да приемат формата на:

i)

секторни програми за внос посредством пряко възлагане на обществени поръчки, включващо финансирането на приноса в производствената система и снабдяването за подобряване на социалните услуги;

ii)

секторните програми за внос под формата на чуждестранен обмен, реализиран на вноски за финансиране на секторния внос; и

iii)

общи програми за внос под формата на чуждестранен обмен, реализиран на вноски за финансиране на общия внос, обхващащ широк кръг от продукти.

2.   Пряка бюджетна помощ в подкрепа на макроикономическите или секторните реформи се предоставя, когато:

a)

управлението на публичните разходи е достатъчно прозрачно, отчетно и ефективно;

б)

са налице добре дефинирани макроикономически или секторни политики, създадени от самата страна и съгласувани с нейнте основни донори; и

в)

обществените поръчки са открити и прозрачни.

3.   Подобно пряко бюджетно подпомагане се предоставя постепенно на секторните политики в замяна на индивидуалните проекти.

4.   Инструментите на програмите за внос или на бюджетно подпомагане, дефинирани по-горе, могат да бъдат използвани също за подпомагане на отговарящите на изискванията реформи по прилагане в страните от АКТБ, насочени към вътрешното регионално икономическо либерализиране, което произвежда нетни преходни разходи.

5.   В рамката на споразумението, Европейският фонд за развитие (наричан по-долу „Фондът“) включващ допълващо финансиране, неизразходвани средства от предходни фондове, собствени ресурси на Европейската инвестиционна банка (наричана по-долу „Банката“) и, когато е възможно, източници от бюджета на Европейските общности, се използва за финансиране на проекти, програми и други форми на действия, допринасящи за постигането на целите на настоящото споразумение.

6.   Средствата, предоставени по смисъла на настоящото споразумение могат да се използват за покриване на общите разходите както на местните, така и на чуждестранните проекти и програми, включително на периодично възникващите разходи.

ДЯЛ II

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВА 1

Финансови източници

Член 62

Общ размер

1.   По смисъла, установен в настоящото споразумение, общият размер на финансовата помощ на Общността и подробните условия на финансиране се предвиждат в приложенията към настоящото споразумение.

2.   Ако някоя страна от АКТБ не успее да ратифицира настоящото споразумение или го отхвърли, Страните променят ресурсите, предвидени във Финансовия протокол, даден в приложение I. Промяната на финансовите източници се прилага също при:

a)

присъединяването към споразумението на нови страните от АКТБ, които не са взели участие в неговото договаряне; и

б)

разширяването на Общността.

Член 63

Методи на финансиране

Методите на финансиране на всеки проект или програма се определят съвместно от заинтересованите страни от АКТБ и Общността, като се позовава на:

a)

равнището на развитие, географското положение и икономическите и финансови обстоятелства в тези държави;

б)

характера на проекта или програмата, икономическата и финансовата ѝ възвращаемост, както и нейното социално и културно въздействие; и

в)

в случай на заеми, факторите, гарантиращи тяхното обслужване.

Член 64

Операции по отпускане на заеми

1.   Финансовото подпомагане може да се предостави на или посредством заинтересованите страни от АКТБ или при спазването на разпоредбите на настоящото споразумение посредством финансовите институции, отговарящи на изискванията или пряко на всеки други бенефициер, който отговаря на изскванията. Когато финансовата помощ е предоставена на крайния получател в частния сектор посредством посредник или пряко:

a)

сроковете и условията, при които посредникът предоставя помощта на крайния получател или пряко на бенефициера в частния сектор се предвиждат в споразумението за финансиране или договора за заем; и

б)

всяка финансова полза, възникваща за посредника от сделката по отпускане на заема или произтичаща от операциите по прякото отпускане на окончателния бенефициер в частния сектор, ще се използва за целите на развитието при условията, предвидени в споразумението за финансиране или договора за заем, след като се отчетат административните разноски, обменните и финансови рискове и разходите по техническото подпомагане, предоставени на крайния получател.

2.   Когато финансирането се преодставя посредством орган за отпускане на заем, разположен и/или действащ в страните от АКТБ, този орган отговаря за избирането и оценяването на отделните проекти и за администрирането на средствата, предоставени на негово разположение при условията, предвидени в настоящото споразумение, и по взаимно съгласие между Страните.

Член 65

Съфинансиране

1.   Финансовите средства, предвиден в настоящото споразумение, могат да се използват при поискване от страните от АКТБ за съфинансиране, извършвано в частност с агенциите и институциите за развитие, държавите-членки на Общността, страните от АКТБ, трети страни или международни или частни финансови институции, фирми или агенции за кредити за износ.

2.   Специално внимание се отделя на възможността за съфинансиране в случаите, когато участието на Общността ще стимулира участието на други източници на финансиране и когато това финансиране може да доведе да финансов пакет, предоставящ предимства за заинтересованите страни от АКТБ.

3.   Съфинансирането може да бъде под формата на съвместно или успоредно финансиране. Във всеки случай трябва да се посочва решението, което е по-подходящо от гледна точка на ефективността на разходите. В допълнение се взимат мерки за координиране и хармонизиране на действията на Общността и на тези други съфинансиращи органи, за да се намали броят на процедурите, които трябва да се извършат от страните от АКТБ, и за да се направят тези процедури по-гъвкави.

4.   Процесът на консултиране и координиране с другите донори и съфинансиращи следва да се укрепи и развие, където е възможно, посредством създаването на рамкови споразумения и за съфинансиране и политиките и процедурите следва да се преразглеждат за осигуряването на ефективност и възможно най-добрите условия.

ГЛАВА 2

Подкрепа за преструктуриране на дълга и структурата

Член 66

Подпомагане на облекчаването на дълга

1.   За да се намали тежестта на дълга на страните от АКТБ и на проблемите, свързани с приходите и разходите им, Страните се договарят да използват предвидените в настоящото споразумение източници за облекчаване на дълга, одобрени на международно равнище в полза на страните от АКТБ. В допълнение, за всеки отделен случай използването на ресурсите, които не са били използвани в рамката на предишните индикативни програми, ще се ускори посредством инструментите за бързо отпускане, предвидени в настоящото споразумение. Общността още повече се ангажира с изследването как могат да се мобилизират в дългосрочен план ресурси, различни от тези на ЕФР, за подпомагане на международно приетото облекчаване на дълга.

2.   По искане от страните от АКТБ, Общността може да предостави:

a)

подпомагане при проучването и намирането на практически разрешения на неплатежоспособността, включително на вътрешния дълг, трудностите, свързани с обслужването на дълга и проблемите на приходите и разходите;

б)

обучение за управлението на дълга и за водене на финансови преговори, както и на подкрепа на обученията, курсовете и семинарите в тези области; и

в)

подпомагане за развитието на гъвкави техники и инструменти за управление на дълга.

3.   За да допринесат за обслужването на дълга, произтичащ от заемите от собствените ресурси на Банката, специалните заеми и рисковия капитал, страните от АКТБ могат в съответствие с договореностите, които ще се постигнат за всеки отделен случай заедно с Комисията, да използват наличните чуждестранни валути, предвидени в настоящото споразумение за тези услуги, когато и както се извършват дългови плащания и до размера, който се изисква за плащанията в национална валута.

4.   Предвид сериозността на проблема на международния дълг и неговото въздействие върху икономическия растеж, страните обявяват своята готовност да продължат да обменят становища в контекста на международните обсъждания, относно общият проблем на дълга, без да накърняват специалните диалози, осъществявани на съответните форуми.

Член 67

Подпомагане на структурното коригиране

1.   Споразумението подкрепя макроикономическите и секторни реформи, прилагани от страните от АКТБ. В тази рамка Страните гарантират, че приспособяването е икономически жизнено и социално и политически поносимо. В този контекст ще се подпомага в контекста на съвместната оценка между Общността и заинтересованите държави от АКТБ мерките за реформа, предприети или предстоящи или на макроикономическо, или на секторно равнище, и ще позволи цялостна оценка на усилията за реформи. Бързото изплащане е важна характеристика на програмите за подпомагане.

2.   Страните от АКТБ и Общността признават необходимостта да насърчат програмите за реформи на регионално равнище, като гарантират, че в подготовката и изпълнението на националните програми се отчитат по подходящ начин регионалните дейности, които влияят върху националното развитие. За тази цел подкрепата на структурното приспособяване ще има за цел да:

a)

включва от началото на диагностицирането, мерките за стимулиране на регионалната интеграция и ще взема предвид последиците от трансграничното приспособяване;

б)

подкрепя хармонизирането и координирането на макроикономическите и секторни политики, включително на данъчните и митническите области, така че да осъществи двойната цел на регионалното интегриране и на структурната реформа на национално равнище; и

в)

взема предвид въздействието на нетните преходни разходи на регионалната интеграция върху постъпленията в бюджета или посредством общи програми за внос или подкрепата на бюджета.

3.   Предприетите или бъдещите реформи в страните от АКТБ на макроикономическо или секторно равнище отговорят на изискванията на подпомагането на структурно приспособяване, като се взема предвид регионалният контекст, тяхната ефективност и вероятното им въздействие върху икономическото, социалното и политическо измерение на развитието и върху икономическите и социални трудности, които се изпитват.

4.   Програмите за реформи, приети от страните от АКТБ, които са признати и подпомагани поне от основните многостранни донори или които са съгласувани с тези донори, но не са непременно финансирани от тях, се третират за автоматично отговарящи на изискванията за подпомагане на корекциите.

5.   Подкрепата за структурно коригиране се осъществява гъвкаво под формата на секторни или общи програми за внос или бюджетна подкрепа.

6.   Подготовката, оценката и решението за финансиране на структурните програми и на програмите за коригиране се извършва в съответствие с разпоредбите на процедурите по прилагане на настоящото споразумение, като се отчита характерът на бързо изплащане на програмите за структурно приспособяване. Допустимо на базата на всеки отделен случай може да бъде ретроактивното финансиране на ограничена част от вноса, произхождащ от АКТБ-ЕС.

7.   Прилагането на всяка програма за подпомагане гарантира, че достъпът на икономическите оператори от АКТБ, отговарящи на изискванията, е широк и прозрачен и че процедурите на обществените поръчки отговарят на административните и търговски практики на заинтересованите организации, като гарантират най-доброто отношение цена/качество за внасяните стоки и необходимото съответствие с постигнатия международен напредък за хармонизиране на процедурите за подпомагане на структурното коригиране.

ГЛАВА 3

Подпомагане в случай на краткосрочни колебания в приходите от износ

Член 68

1.   Страните признават, че нестабилността на приходите от износ, особено в селскостопанския и минния сектор, могат да въздействат отрицателно на развитието на страните от АКТБ и да застрашат постигането на изискванията за тяхното развитие. Затова се създава система в рамките на финансовата рамка за подпомагане на дългосрочното развитие за допълнително подпомагане за намаляване на отрицателното въздействие на всяка нестабилност в приходите от износ, включително в минния и селскостопанския сектор.

2.   Целта на подкрепата в случаите на краткосрочни колебания в приходите от износ е гарантирането на макроикономическите и секторни реформи и политики, които са застрашени в резултат на намаляването на приходите и оздравяването на отрицателния ефект от нестабилността в приходите от износ особено на селскостопанските продукти и продуктите от минната дейност.

3.   Изключителната зависимост на икономиките на страните от АКТБ от износа, и по-специално от износа в сектор земеделие и минния сектор, се отчита при разпределението на средствата в годината, за която се отнасят. В този контекст най-слабо развитите и държавите без излаз на море или островните страни от АКТБ са обект на по-благоприятно отношение.

4.   Допълнителните средтсва се предоставят в съответствие със специфичните условия на механизма за подпомагане, както са установени в приложение II относно условията на финансиране.

5.   Общността също подкрепя пазарно ориентираните застрахователни схеми, предназначени за страните от АКТБ, имащи за цел закрилата им от колебанията в приходите от износ.

ГЛАВА 4

Подкрепа на секторните политики

Член 69

1.   Сътрудничеството подкрепя посредством различните инструменти и условия, предвидени в споразумението:

a)

социалните и икономически секторни политики и реформи;

б)

мерките за подпомагане на активността на производствения сектор и износната конкурентноспособност;

в)

мерките за разширяване на услугите в сектора на социалните услуги; и

г)

тематичните въпроси и взаимосвързаните въпроси.

2.   Това подпомагане се предоставя, когато е подходящо, чрез:

a)

секторни програми;

б)

подпомагане на бюджета;

в)

инвестиции;

г)

възстановяване;

д)

обучение;

е)

техническо подпомагане; и

ж)

институционално подпомагане.

ГЛАВА 5

Микропроекти и децентрализирано сътрудничество

Член 70

За да отговори на нуждите на местните общности по отношение на развитието и на стимулирането на всички участници в децентрализираното сътрудничество, които могат да допринесат за самостоятелното развитие на страните от АКТБ да предлагат и да изпълняват инициативи, сътрудничеството подпомага в рамките на правилата и националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ и на разпоредбите на индикативната програма тези действия за развитие. В този контекст сътрудничеството подпомага:

a)

микропроекти на местно равнище, които имат икономическо и социално въздействие върху живота на хората, отговарят на проявена и забелязана приоритетна нужда и се осъществяват по инициатива и с активното участие на местната общност, която ще ползва резултатите им; и

б)

децентрализираното сътрудничество, и по-специално когато тези действия съчетават усилия и средства на децентрализираните участници от страните от АКТБ и техните партньори от Общността. Тази форма на сътрудничество дава въможност за мобилизирането на способности, иновационни методи на действие и ресурси на децентрализираните участници за развитието на страните от АКТБ.

Член 71

1.   Микропроектите и действията по децентрализирано сътрудничество могат да се подпомагат от финансовите ресурси на споразумението. Проектите или програмите в тази форма на сътрудничество могат да бъдат или могат да не бъдат свързани с програмите в секторите на концентрация на инидикативни програми, но могат да бъдат начин за постигането на специфичните цели на индикативната програма или от резултатите на инициативите на местните общности или децентрализираните участници.

2.   Вноските за финансирането на микропроекти и децентрализираното сътрудничество се правят от фонда, като в този случай вноската обикновено няма да надхвърля три четвърти от общите разходи на всеки проект и не може да надхвърля границата, предвидена в индикативната програма. Оставащата част се предоставя:

a)

от заинтересованата местна общност в случаите на микропроекти (или под формата на материални активи, или под формата на услуги, или с пари, като се отчита способността за самоучастие);

б)

от участниците в децентрализираното сътрудничество, при условие че финансовите, техническите, материалните или другите ресурси, внесени от тези участници обикновено няма да са по-малко от 25 % от предполагаемите раходи на проекта/програмата; и

в)

по изключение от заинтересованите страни от АКТБ или под формата на финансова вноска, или посредством използването на общественото оборудване или предлагане на услуги.

3.   Процедурите, които се прилагат по отношение на проектите и програмите, финансирани в рамките на микропроектите или децентрализираното сътрудничество, са тези, предвидени в споразумението, и по-специално тези по смисъла на многогодишните програми.

ГЛАВА 6

Хуманитарно подпомагане и подпомагане в извънредни ситуации

Член 72

1.   Хуманитарното подпомагане и подпомагането в извънредни ситуации се предоставя на населението в страните от АКТБ, изправено пред сериозни икономически и социални трудности от изключителен характер, произтичащи от природни бедствия, кризи като войни и други конфликти или изключителни обстоятелства, имащи сравним ефект. Хуманитарното подпомагане и подпомагането в извънредни ситуации продължава до отпадане на спешните нужди, произтичащи от тези ситуации.

2.   Хуманитарното подпомагане и подпомагането в извънредни ситуации се предоставят изключително съобразно нуждите и интересите на жертвите на бедствието и в съответствие с принципите на международното хуманитарно право. В частност, не се допуска дискриминация, основана на раса, етнически произход, религия, пол, възраст, националност или политическо убеждение и се предоставя свободен достъп до и закрила на жертвите, както и безопасността на хуманитарния персонал и оборудване.

3.   Хуманитарното и спешното подпомагане има за цел да:

a)

опазва човешкия живот в ситуации на криза и непосредствено след нея, причинена от природни бедствия, конфликт или война;

б)

участва във финансирането и доставката на хуманитарна помощ и в прекия достъп до нея на бенефициерите, за които е предназначена с всички налични логистични средства;

в)

да осъществява краткосрочно възстановяване и реконструкция, които да предоставят на засегнати части от населението да се възползват още повече от минималната социално-икономическа интеграция и веднага, когато е възможно, да създаде условия за развитие въз основа на дългосрочните цели, поставени от заинтересованата страна от АКТБ;

г)

адресира нуждите, възникващи от напускането на домовете от хората (бежанци, лица, останали без дом, и завръщащи се) след природни или причинени от човек бедствия, така че да задоволи всички нужди, докато е необходимо на бежанците и на хората, останали без дом (където и да се намират) и да способства действието за тяхното доброволно завръщане и реинтегриране в тяхната държава по произход; и

д)

подпомага страните от АКТБ при създаването на механизми за предотвратяване и подготовка за бедствия, включващи системи за предвиждане и ранно предупреждение, с оглед намаляването на последствията от бедствията.

4.   Сходно подпомагане, като е предвидено по-горе, може да се предостави на страните от АКТБ, посрещащи бежанци или завръщащи се по домовете си за посрещане на остри нужди, необхванати от спешното подпомагане.

5.   Като подчертава развойния характер на предоставената помощ в съответствие с настоящия член, подпомагането може да бъде използвано по изключение заедно с индикативна програма по искане на заинтересованата държава.

6.   Хуманитарните операции и операциите по подпомагане в извънредни ситуации се предприемат или по искане на засегната от кризисната ситуация страна от АКТБ, Комисията, международните организации или местните или международните недържавни организации. Това подпомагане се управлява и прилага в съответствие с процедурите, които разрешават действията, които са бързи, гъвкави и ефективни. Общността извършва необходимите стъпки за облекчаване на бързите действия, които се изискват за посрещане на незабавните нужди, за които се иска спешното подпомагане.

Член 73

1.   Действието, последващо извънредните ситуации, насочено към възстановяването на физическите и социалните последици от резултатите на природните бедствия или извънредните обстоятелства, имащи сравним ефект, може да се извършва с помощта на Общността по силата на настоящото споразумение. Това действие, използващо ефективни и гъвкави механизми, трябва да облекчи прехода от фазата на извънредната ситуация, към фазата на развитие, насърчи социалноикономическата интеграция на засегнатите части от населението, да премахне, доколкото е възможно, причините за кризата и да укрепи институциите и собствеността на местните и национални участници при формулирането на устойчива политика за развитие на заинтересованата страна от АКТБ.

2.   Краткосрочното действие в извънредни ситуации се финансира само при изключителни обстоятелства от фонда, когато помощта не може да се финансира от бюджета на Общността.

ГЛАВА 7

Инвестиране и подпомагане на развитието на частния сектор

Член 74

Сътрудничеството подпомага посредством финансовата и техническа помощ политиките и стратегиите за развитието на инвестирането и частния сектор, както са предвидени в настоящото споразумение.

Член 75

Насърчаване на инвестициите

Страните от АКТБ, Общността и нейните държави-членки, в рамките на техните съответни компетентности, като признават важността на частното инвестиране за стимулирането на тяхното сътрудничество за развитие и признават необходимостта да се предприемат необходимите стъпки за стимулиране на такова инвестиране:

a)

прилaгат мерки за насърчаване на участието в своите усилия за развитие на частни инвеститори, които се съобразяват с целите и приоритетите на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС и с подходящите законови и подзаконови актове на своите съответни държави;

б)

предприемат мерки и действия, които спомагат да се създаде и поддържа предсказуем и сигурен инвестиционен климат, както и встъпват в преговори на споразумения, които ще подобрят този климат;

в)

насърчават частния сектор в ЕС да инвестира и да окаже специфично съдействие на своя партньор в страните от АКТБ по силата на взаимно бизнес сътрудничество и партньорства;

г)

облекчава партньорствата и съвместните предприятия, като стимулира съфинансирането;

д)

спонсорира форумите за секторно инвестиране за насърчаване на партньорствата и външното инвестиране;

е)

подкрепя усилията на страните от АКТБ да привлекат финансиране, като се подчертава особено частното финансиране на инфраструктурните инвестиции и на създаващата доход инфраструктура от жизнено значение за частния сектор;

ж)

подкрепя изграждането на капацитета на местните агенции за стимулиране на инвестициите и на институциите, участващи в насърчаването и облекчаването на чуждестранното инвестиране;

з)

разпространява информация за инвестиционните възможности и условията за работа на бизнеса в страните от АКТБ; и

и)

насърчава националния, регионалния и АКТБ-ЕС диалог на частния бизнес сектор, сътрудничеството и партньорствата, и по-специално посредством бизнес форума на частния сектор между АКТБ и ЕС. Подкрепата на действията на частния бизнес форум между АКТБ и ЕС се предоставя за постигането на следните цели:

i)

улесняване на диалога в рамките на частния сектор на АКТБ/ЕС и между частния сектор на АКТБ/ЕС и органите, създадени по силата на споразумението;

ii)

да анализира и периодично предоставя на съответните органи информацията за всички въпроси, засягащи отношенията между частните сектори на АКТБ и ЕС в контекста на споразумението или–по общо за икономическите отношения между Общността и страните от АКТБ; и

iii)

да анализира и предоставя на съответните органи информация за специфичните проблеми от секторен характер, отнасящи се до, inter alia, типовете производство или видовете продукти на регионално или подрегионално равнище.

Член 76

Инвестиционно финансиране и подпомагане

1.   Сътрудничеството осигурява дългосрочни финансови ресурси, включително рисков капитал за подпомагането на растежа в частния сектор, и помага за мобилизирането на местен и чужд капитал за тази цел. За това сътрудничеството предоставя, по-специално:

a)

грантове за финансова и техническа помощ за подпомагане на политическите реформи, развитието на човешките ресурси, изграждането на институционален капацитет или други форми на институционална подкрепа, свързани със специфичното инвестиране, мерки за увеличаване на конкурентноспособността на предприятията и за укрепване на капацитета на частните финансови и нефинансови посредници, облекчаване на инвестирането и неговото стимулиране и на дейностите за увеличаване на конкурентноспособността;

б)

съвещателни и консултативни услуги за подпомагане на създаването на ответен инвестиционен климат и информационна основа за насочване и стимулиране на капиталовия поток;

в)

рисков капитал за инвестиране в ценни книжа или квазиценни книжа, гаранции в подкрепа на местните и чуждестранни частни инвестиции и заеми или кредитни линии при условията, предвидени в приложение II „Условия за финансиране“ към настоящото споразумение; и

г)

заеми от собствените ресурси на Банката.

2.   Заемите от собствените ресурси на Банката се предоставят в съответствие с нейния устав и при условията, предвидени в приложение II към настоящото споразумение.

Член 77

Инвестиционни гаранции

1.   Инвестиционните гаранции са все по-важно средство за развитие на финансирането, тъй като те допринасят за намаляването на инвестиционния риск, включително и частни капиталови потоци. Следователно, сътрудничеството гарантира нарастващата наличност и използването на рисковата застраховка като механизъм, намаляващ риска, за да засили инвестиционното доверие в страните от АКТБ.

2.   Сътрудничеството предлага гаранции и подпомага с гаранции фондовете, покриващи рисковете пред квалифицираното инвестиране. По-специално сътрудничеството предоставя подкрепа на:

a)

схеми за презастраховане, покриващи чуждестранните преки инвестиции на инвеститорите, отговарящи на изискванията; срещу правна несигурност и големия риск от отчуждаване, ограничаване на прехвърлянето на валута, война и гражданско неподчинение и нарушаване на договор. Инвеститорите могат да застраховат проекти за всяка комбинация от четирите типа покритие;

б)

гаранционни програми за покриване на риск под формата на частични гаранции за дългово финансиране. Предоставя гаранция както за частичен риск, така и за частично кредитиране; и

в)

национални и регионални гаранционни фондове, включващи по-специално местни финансови институции или инвеститори за стимулиране на развитието на финансовия сектор.

3.   Сътрудничеството подкрепя изграждането на капацитет, институционална подкрепа и участието в ключовото финансиране на националните и/или регионалните инициативи за намаляване на търговския риск за инвеститорите (inter alia, гаранционни фондове, регулаторни органи, арбитражни механизми и съдебни системи за усилване на закрилата на инвестициите, подобряващи експортните кредитни системи).

4.   Сътрудничеството осигурява такава подкрепа въз основа на допълнителната и добавената стойност по отношение на частните и/или публичните инициативи, когато е подходящо, в партньорство с частните и другите публични организации. АКТБ и ЕО, в рамките на Комитета за развитие на финансовото сътрудничество ще извършат съвместно проучване на предложението за създаване на Гаранционна агенция между АКТБ и ЕС за предоставяне и управление на програми за гарантиране на инвестициите.

Член 78

Закрила на инвестициите

1.   Страните от АКТБ и Общността и нейните държави-членки, в рамките на обхвата на техните съответни компетентности, утвърждават необходимостта да насърчават и закрилят инвестициите на всяка страна на своите съответни територии и в този контекст потвърждават важността от сключване, в свой общ интерес, на споразумения за закрила и стимулиране на инвестициите, които също могат да представляват основа на схемите за застраховане и гарантиране.

2.   За да насърчат европейското инвестиране в проекти за развитие от особена важност за страните от АКТБ и насърчени от тях, Общността и държавите-членки, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, също могат да сключат споразумения, отнасящи се до отделни проекти от взаимен интерес, при които предприятията на Общността и Европа допринасят за тяхното финансиране.

3.   Страните се договарят също да въведат в рамките на споразуменията за икономическо партньорство и при зачитането на съответните компетентности на Общността и нейните държави-членки, общи принципи за закрила и насърчаване на инвестициите, които ще утвърдят най-добрите резултати, приети на компетентните международни форуми или двустранно.

ДЯЛ III

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 79

1.   Техническото сътрудничество подпомага страните от АКТБ при развитието на човешките ресурси на национално и регионално равнище, устойчивото развитие на институциите, които са жизненоважни за успеха на развитие, включващи, inter alia, укрепването на консултантските фирми и организации от АКТБ, както и договореностите за обмен, включващи консултанти както от фирми на АКТБ, така и от ЕС.

2.   Освен това, техническото сътрудничество ще бъде ефективно от гледна точка на разходите и ще съответства на нуждите, към които е насочено, ще способства за прехвърлянето на ноу-хау и ще увеличава националните и регионалните умения. Техническото сътрудничество допринася за постигането на целите на проектите и програмите, включвайки усилията за укрепване на способността за управление на националните и регионалните управляващи служители. Техническото сътрудничество ще:

a)

е движено от необходимостта и така ще се предоставя само по искане на страните от АКТБ или заинтересованите държави и ще е приспособено към нуждите на получателя;

б)

допълва и подкрепя усилията на АКТБ да определят своите собствени изисквания;

в)

е наблюдавано и проследявано, за да се гарантира ефективността;

г)

окуражава участието на експерти от АКТБ, консултантски фирми и образователни и изследователски институции по договори, финансирани от фонда, и ще идентифицира начините за наемането на квалифициран национален и регионален персонал за проектите на фонда;

д)

насърчава командироването на национални кадри от АКТБ като консултанти в тяхната собствена страна или съседна страна или в регионална организация;

е)

цели развитието на познания за националните и регионални човешки слабости и потенциал и създава регистър на експертите от АКТБ, консултантите и консултантските фирми, подходящи за наемане по проекти и програми, финансирани от фонда;

ж)

подпомага вътрешното техническо сътрудничество в АКТБ, за да насърчи обмена на техническо подпомагане, управлението и техническия опит между страните от АКТБ;

з)

разработва програми за действие за дългосрочно институционално изграждане и развитие на състава като неразделна част от планирането на проектите и програмите, като се отчитат необходимите финансови изисквания;

и)

подкрепя уговорките за увеличаване на капацитета на страните от АКТБ да изградят своята собствена експертиза; и

й)

отделя особено внимание на развитието на капацитета на страните от АКТБ да планират, изпълняват и оценяват проекти, както и да управляват бюджета.

3.   Техническо подпомагане може да бъде предоставено във всички области на сутрудничество и в рамките на предоставената от настоящото споразумение компетентност. Обхванатите дейности могат да бъдат разнообразни по обхват и характер и могат да бъдат конструирани, така че да отговарят на нуждите на страните от АКТБ.

4.   Техническото сътрудничество може да има конкретен или общ характер. Комитетът АКТБ-ЕС за сътрудничество при финансиране на развитието създава указанията за прилагането на техническото сътрудничество.

Член 80

С оглед на спирането на изтичането на мозъци от страните от АКТБ, Общността подпомага страните от АКТБ, които са поискали това, да облекчат завръщането на квалифицираните граждани на АКТБ, пребиваващи в развитите страни, посредством подходящите инициативи за реинтегриране.

ДЯЛ IV

ПРОЦЕДУРИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Член 81

Процедури

Процедурите по управление са прозрачни, лесни за прилагане и способстват за децентрализацията на задачите и отговорностите в областта. Изпълнението на сътрудничеството за развитие между АКТБ и ЕС ще бъде отворено за недържавните участници в областите, които ги засягат. Подробните процедурни разпоредби за програмиране, подготовка, изпълнение и управление на финансовото и техническо сътрудничество са предвидени в приложение IV относно процедурите за изпълнение и управление. Съветът на министрите може да преглежда, ревизира и изменя тези разпоредби въз основа на препоръка от Комитета по финансиране на сътрудничеството между АКТБ и ЕС.

Член 82

Изпълнителни агенти

За изпълнението на финансовото и техническо сътрудничество по силата на настоящото споразумение се назначават изпълнителни агенти. Подробните разпоредби за отговорностите на изпълнителните агенти са предвидени в приложение IV относно процедурите за изпълнение и управление.

Член 83

Комитет по развитие на финансовото сътрудничество между АКТБ и ЕО

1.   Съветът на министрите най-малко веднъж годишно проверява дали целите на сътрудничеството за финансиране на развитието са постигнати и проверява общите и конкретните проблеми, произтичащи от изпълнението на това сътрудничество. За тази цел се създава в рамките на Съвета на министрите Комитет за финансиране на развитието между АКТБ и ЕО.

2.   Комитетът за финансиране на развитието между АКТБ и ЕО, inter alia:

a)

гарантира общото постигане на целите и принципите на сътрудничеството за финансиране на развитието и създава общи насоки за тяхното ефективно и навременно изпълнение;

б)

разглежда проблемите, възникващи от изпълнението на дейностите на сътрудничеството за развитие и предлага подходящите мерки;

в)

преглежда приложенията към споразумението, за да гарантира тяхното продължаващо значение и препоръчва всички подходящи изменения на Съвета на министрите за одобрение; и

г)

проверява операциите по разполагане в рамките на споразумението за постигане на целите за насърчаването на развитието и инвестирането в частния сектор и действията на инвестиционния механизъм.

3.   Комитетът между АКТБ и ЕО, който заседава всяко тримесечие, се състои, въз основа на равенството, от представители на страните от АКТБ и Общността или от техни упълномошени астени представители. Той заседава на равнище министри, когато това се поиска от една от Страните, и най-малко веднъж годишно.

4.   Съветът на министрите приема правилника за дейността на Комитета между АКТБ и ЕО, и по-специално условията за представителство и броя на членовете на Комитета, подробните разпоредби за техните заседания и условията за заемане на председателството.

5.   Комитетът АКТБ-ЕО може да свиква заседания на експерти за проучване на всяка трудност или забавяне, които могат да нарушат ефикасното прилагане на сътрудничеството за развитие. Тези експерти отправят препоръки до Комитета относно възможните начини за отстраняване на тези затруднения и забавяния.

ЧАСТ 5

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ, ДЪРЖАВИТЕ БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ И ОСТРОВНИТЕ СТРАНИ ОТ АКТБ (ЛДЛИКС)

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 84

1.   За да даде възможност на страните без излаз на море да се възползват напълно от възможностите, предлагани от споразумението, така че да се засилят съответните им равнища на развитие, сътрудничеството предоставя специално третиране на най-слабо развитите страни от АКТБ и отчита уязвимостта на страните без излаз на море и на островните страни от АКТБ. То отчита също и нуждите на страните в следвоенни ситуации.

2.   Независимо от специфичните мерки и разпоредби за най-слабо развитите страни, страните без излаз на море и островните държави в различните глави на споразумението, ще се отделя специално внимание по отношение на тези групи, както и на страните в следвоенни ситуации:

a)

засилване на регионалното сътрудничество;

б)

транспортната и комуникационна инфраструктура;

в)

ефективното използване на морските източници и разпространението на така произведените продукти и в случая на страни без излаз на море, на вътрешния риболов;

г)

структурно коригиране като при това се взема предвид равнището на развитие на тези страни и еднакво с това на фазата на прилагане на социалното измерение на корекцията; и

д)

изпълнението на хранителните стратегии и програмите за интегрирано развитие.

ГЛАВА 2

Най-слабо развити страни от АКТБ

Член 85

1.   На най-слабо развитите страни от АКТБ се предоставя специално третиране, за да им се даде възможност да преодолеят тежките икономически и социални трудности, възпиращи тяхното развитие, така че да се ускорят съответните им равнища на развитие.

2.   Списъкът на най-слабо развитите страни се съдържа в приложение VI. Той може да бъде изменян с решение на Съвета на министрите, когато:

a)

трета държава в сравнимо положение се присъедини към настоящото споразумение; и

б)

икономическото положение на страна от АКТБ се измени значително и трайно в степен, която предвижда включването ѝ в категорията на най-слабо развитите или включването ѝ в тази категория вече не е оправдано.

Член 86

Разпоредбите, приети по отношение на най-слабо развитите страни от АКТБ се съдържат в следните членове: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84, 85.

ГЛАВА 3

Страни от АКТБ, които нямат излаз на море

Член 87

1.   Създават се специфични разпоредби и мерки за подпомагане на усилията на държавите без излаз на море от АКТБ за преодоляване на географските трудности и другите пречки, потискащи тяхното развитие, така че да им се даде възможност да засилят съответния ръст на своето развитие.

2.   Списъкът на държавите без излаз на море от АКТБ е включен в приложение VI. То може да бъде изменено с решение на Съвета на министрите, когато трета държава в сравнимо положение се присъедини към споразумението.

Член 88

Разпоредбите, приети по отношение на държавите без излаз на море от АКТБ, се съдържат в следните членове: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 87.

ГЛАВА 4

Островни страни от АКТБ

Член 89

1.   Създават се специфични разпоредби и мерки за подпомагане на усилията на островните страни от АКТБ за преодоляване на географските трудности и другите пречки, потискащи тяхното развитие, така че да им се даде възможност да засилят съответния ръст на своето развитие.

2.   Списъкът на островните страни от АКТБ е включен в приложение VI. То може да бъде изменено с решение на Съвета на министрите, когато трета държава в сравнимо положение се присъедини към споразумението.

Член 90

Разпоредбите, приети по отношение на островните страни от АКТБ, се съдържа в следните членове: 2, 32, 35, 56, 68, 84, 89.

ЧАСТ 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 91

Конфликт между настоящото споразумение и други договори

Нито един договор, конвенция, споразумение или договореност от какъвто и да е вид между една или повече от държавите-членки на Общността и една или повече от страните от АКТБ не могат да нарушат прилагането на настоящото споразумение.

Член 92

Обхват на териториалното прилагане

При спазване на особените разпоредби, отнасящи се до отношенията между страните от АКТБ и френските отвъдморски територии, съдържащи се в его, настоящото споразумение се прилага, от една страна, по отношение на териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност и при условията, предвидени в този Договор и, от друга страна, по отношение на териториите на страните от АКТБ.

Член 93

Ратификация и влизане в сила

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните, които са го подписали в съответствие с техните конституционни правила и процедури.

2.   Инструментите за ратификация или одобрение на настоящото споразумение се депозират от страните от АКТБ в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, а от страна на Общността и държавите-членки — в Главния секретариат на страните от АКТБ. Секретариатите незабавно нотифицират подписалите държави и Общността.

3.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на депозиране на инструментите за ратификация от държавите-членки и от най-малко две трети от страните от АКТБ и на инструментите за одобрение на настоящото споразумение от Общността.

4.   Страна от АКТБ, подписала споразумението, която не е завършила процедурите, предвидени в параграфи 1 и 2 до датата на влизане в сила на настоящото споразумение, както е предвидено в параграф 3, могат да направят това само в рамките на 12 месеца след тази дата, без да се накърняват разпоредбите на параграф 6.

За тези държави настоящото споразумение ще се прилага от първия ден на втория месец, след завършването на тези процедури. Тези държави признават действителността на всяка мярка, приета в изпълнение на споразумението след датата на влизането му в сила.

5.   Процедурният правилник на съвместните институции, създадени по смисъла на настоящото споразумение предвижда условията по силата, на които представителите на подписалите държави, споменати в параграф 4 могат да присъстват в тези институции като наблюдатели.

6.   Съветът на министрите може да реши да предостави специална подкрепа на страна от АКТБ, страна по предходните конвенции между АКТБ и ЕС, която поради отсъствието на нормално създадени правителствени институции не е могла да подпише или ратифицира настоящото споразумение. Тази подкрепа може да засяга институционалното изграждане и дейностите по икономическо и социално развитие, като особено отчита нуждите на най-уязвимите части от населението. В този контекст тези държави ще могат да ползват средствата, предвидени в част 4 на настоящото споразумение за финансово и техническо сътрудничество.

Чрез дерогация от параграф 4 заинтересованите страни, които са подписали споразумението, могат да завършат процедурите по ратификация в рамките на дванадесет месеца от възстановяването на правителствените институции.

Заинтересованите страни, които не са подписали или ратифицирали споразумението, могат да се присъединят към него посредством процедурата по присъединяване, предвидена в член 94.

Член 94

Присъединяване

1.   Всяко искане за присъединяване към настоящото споразумение, отправено от независима държава, чиито структурни характеристики, икономическо и социално положение са сравними с тези на страните от АКТБ, се представя на Съвета на министрите.

Ако искането е одобрено от Съвета на министрите, заинтересованата страна се присъединява към настоящото споразумение чрез депозирането на Акта за присъединяване в Главния секретариат на Съвета на Eвропейския съюз, който изпраща заверено копие на секретариата на АКТБ и нотифицира държавите-членки. Съветът на министрите може да предвиди всякакви мерки за изменение, които могат да бъдат необходими.

Заинтересованата държава има същите права и задължения като страните от АКТБ. Нейното присъединяване не може да нарушава ползите, произтичащи за страните от АКТБ, които са подписали настоящото споразумение, от разпоредбите за сътрудничеството за финансиране на развитието. Съветът на министрите може да предвиди условията и особените уговорки за присъединяването на отделна държава в специален протокол, който представлява неразделна част от споразумението.

2.   Съветът на министрите се информира за всяко искане, отправено от трета държава да стане член на икономическата група на страните от АКТБ.

3.   Съветът на министрите се информира за всяко искане, отправено от трета държава да стане член на Европейския съюз. По време на преговорите между Съюза и държавата заявител Общността предоставя на страните от АКТБ цялата необходима информация, като те на свой ред изразяват своите становища пред Общността, така че тя да може напълно да ги вземе предвид. Секретариатът на АКТБ се нотифицира от Общността за всяко присъединяване към Eвропейския съюз.

Всяка нова държава-членка на Eвропейския съюз става страна по настоящото споразумение от датата на своето присъединяване посредством разпоредба, уреждаща това в акта за присъединяване. Ако актът за присъединяване към Съюза не предвижда автоматично присъединяване на държава-членка към настоящото споразумение, заинтересованата държава-членка се присъединява посредством депозирането на акт за присъединяването в Главния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверено копие на Секретариата на АКТБ и уведомява държавите-членки.

Страните преглеждат действието на присъединяването на нови държави-членки към настоящото споразумение. Съветът на министрите може да приеме всички временни мерки или мерки за изменение, които счита за необходими.

Член 95

Срок на споразумението и клауза за преглед

1.   Настоящото споразумение се сключва за срок от двадесет години, започващи на 1 март 2000 г.

2.   Финансовите протоколи се определят за всеки период от пет години.

3.   Общността и държавите-членки, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, нотифицират другата страна не по-късно от 12 месеца преди изтичането на всеки петгодишен период за всеки преглед на разпоредбите, който желаят да се извърши с оглед на възможното изменение на споразумението. Това не се прилага, въпреки това, към разпоредбите относно икономическото и търговското сътрудничество, за които е предвидена специална процедура за преглед. Въпреки този срок, ако едната от Страните поиска преглед на която и да е разпоредба на споразумението, другата Страна ще има срок от два месеца, в който да поиска обхващането на други разпоредби от прегледа, свързани с тези, които са предмет на първоначалното искане.

Десет месеца преди изтичането на петгодишния период, Страните започват преговори с оглед преценяването на всички възможни изменения на разпоредбите, които са предмет на нотификацията.

Член 93 се прилага също към направените изменения.

Съветът на министрите приема всяка преходна мярка, която може да бъде изискана по отношение на изменените разпоредби до влизането им в сила.

4.   Осемнадесет месеца преди края на общия срок на споразумението, Страните започват преговори, за да разгледат кои разпоредби впоследствие ще регулират техните отношения.

Съветът на министрите приема всички преходни мерки, които могат да са необходими до влизането в сила на новото споразумение.

Член 96

Основни елементи: процедура по консултиране и подходящи мерки по отношение на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона

1.   По смисъла на настоящия член терминът „Страна“ се отнася до Общността и държавите-членки на Европейския съюз, от една страна, и до всяка от страните от АКТБ, от друга страна.

2.

a)

Ако, въпреки политическия диалог, осъществен между Страните, една Страна счете, че другата Страна не е изпълнила задължение, произтичащо от спазването на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона по смисъла на член 9, параграф 2 , тя предоставя, освен в случаите на особена спешност, на другата Страна и на Съвета на министрите съответната информация, която се изисква за пълната проверка на ситуацията с оглед на намирането на разрешение, приемливо за Страните. За тази цел, тя приканва другата Страна да проведе консултации, които се фокусират върху предприетите мерки или които ще бъдат предприети от засегнатата страна за възстановяване на положението.

Консултациите се провеждат на равнището и във формата, които се считат за най-подходящи за намиране на решение.

Консултациите започват не по-късно от 15 дни след поканата и продължават за период, установен по взаимно съгласие в зависимост от характера и тежестта на нарушението. Във всеки случай, консултациите продължават не повече от 60 дни.

Ако консултациите не доведат до решение, приемливо за двете Страни, ако консултирането е отказано или в случайте на особена спешност, могат да се вземат необходимите мерки. Тези мерки се отменят веднага щом причините за приемането им са престанали да съществуват.

б)

Терминът „случаи от особена спешност“ се отнася до изключителни случаи от особена значимост и явно нарушение на един от тези основни елементи по смисъла на член 9, параграф 2, които изискват незабавна реакция.

Страната, която се позовава на специалната спешна процедура информира другата Страна и Съвета на министрите отделно за този факт освен, ако няма време да направи това.

в)

„Подходящите мерки“ по смисъла на настоящия член са мерките, предприети в съответствие с международното право и са пропорционални на нарушението. При избора на тези мерки трябва да се отдава предимство на тези, които най-малко нарушават прилагането на настоящото споразумение. Приема се, че спирането му е последна мярка.

Ако мерките се вземат в случай на особена спешност, за тях незабавно се нотифицира другата Страна и Съветът на министрите. По искане на заинтересованата страна могат да се свикат консултации за разглеждане на положението в пълнота и ако е възможно, да се намерят решения. Тези консултации се провеждат в съответствие с разпоредбите, предвидени във втора и трета алинея от буква a).

Член 97

Консултативна процедура и подходящи мерки по отношение на корупцията

1.   Страните смятат, че когато Общността е значим партньор по отношение на финансовата помощ за икономическите и секторните политики и програми, тежките случаи на корупция водят до провеждане на консултации между Страните.

2.   В тези случаи всяка Страна може да покани другата да участва в консултациите. Тези консултации започват не по-късно от 21 дни след покана и продължават не повече от 60 дни.

3.   Ако консултациите не доведат до решение, приемливо за двете Страни, или ако консултациите бъдат отказани, Страните приемат необходимите мерки. Във всички случаи най-голямото задължение на Страната, при която са настъпили тежките форми на корупция, е да предприеме необходимите мерки за незабавното възстановяване на положението. Мерките, предприети от всяка Страна, трябва да са пропорционални на сериозността на ситуацията. При подбора на тези мерки трябва да се отдава предимство на онези мерки, които най-малко ще нарушат прилагането на настоящото споразумение. Приема се, че преустановяването му е последна мярка.

4.   По смисъла на настоящия член терминът „Страна“ се отнася за Общността и държавите-членки на Европейския съюз, от една страна, и всяка една от страните от АКТБ, от друга страна.

Член 98

Уреждане на споровете

1.   Всеки спор, възникващ от тълкуването или прилагането на настоящото споразумение между една или повече държави-членки или Общността, от една страна, и една или повече страни от АКТБ, от друга, се внася в Съвета на министрите.

Между заседанията на Съвета на министрите, тези спорове се внасят в Комитета на посланиците.

2.

a)

Ако Съветът на министрите не успее да реши спора, всяка страна може да изиска решаване на спора посредством арбитър. За тази цел всяка страна посочва арбитър в рамките на тридесет дни от искането за арбитраж. В случай, че не успее да стори това, всяка страна може да поиска от Главния секретар на Постоянния арбитраж да назначи втори арбитър.

б)

Двамата арбитри на свой ред назначават трети арбитър в рамките на тридесет дни. В случай, че не успеят да постигнат това, всяка Страна може да поиска от Главния секретар на постоянния арбитраж да назначи трети арбитър.

в)

Освен ако арбитрите не решат друго, приложимата процедура е това, което е предвидено в изборния арбитражен регламент на Постоянния арбитраж за международните организации и държави. Решенията на арбитрите се вземат с мнозинството на гласовете в рамките на три месеца.

г)

Всяка Страна по спора е обвързана да осъществи мерките, които са необходими за изпълнение на решението на арбитрите.

д)

За прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се считат за една Страна по спора.

Член 99

Клауза за денонсиране

Настоящото споразумение може да се денонсира от Общността и нейните държави-членки по отношение на всяка страна от АКТБ и от всяка страна от АКТБ по отношение на Общността и нейните държави-членки след шестмесечно ипредизвестие.

Член 100

Статут на текстовете

Протоколите и приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него. Приложения II, III, IV и VI могат да бъдат ревизирани, преглеждани и/или изменяни от Съвета на министрите въз основа на препоръка от Комитета за сътрудничество за финансиране на развитието.

Настоящото споразумение, изготвено в две копия на датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични, се депозира в архива на Главния секретариат на Съвета на Eропейския съюз и в Секратариата на страните от АКТБ, които изпращат заверено копие на правителството на всяка една от подписалите го държави.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

dFür den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ФИНАНСОВ ПРОТОКОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ II: СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Глава 1: Инвестиционно финансиране

Глава 2: Специални операции

Глава 3: Финансиране за краткосрочни колебания в печалбите от износа

Глава 4: Други разпоредби

Глава 5: Споразумения за запазване на инвестициите

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА — ЦРП И ЦРЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Глава 1: Програмиране (национално)

Глава 2: Програмиране и подготовка (регионална)

Глава 3: Изпълнение на проекта

Глава 4: Конкуренция и предпочитания

Глава 5: Мониторинг и оценка

Глава 6: Управление и изпълнителни агенти

ПРИЛОЖЕНИЕ V: РЕЖИМ НА ТЪРГОВИЯТА, ПРИЛОЖИМ ПРЕЗ ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 37, ПАРАГРАФ 1

Глава 1: Общи търговски споразумения

Глава 2: Специални действия по отношение на захарта, говеждото и телешкото месо

Глава 3: Заключителни разпоредби

ПРОТОКОЛ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОНЯТИЕТО „ПРОИЗХОЖДАЩИ ПРОДУКТИ“ И МЕТОДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дял I — Общи разпоредби

Дял II — Определение на понятието „произхождащи продукти“

Дял III — Териториални изисквания

Дял IV — Доказателство за произход

Дял V — Договорености за адмнистративно сътрудничество

Дял VI — Сеута и Мелила

Дял VII — Заключителни разпоредби

Приложение I към Протокол № 1 — Встъпителни бележки към списъка в приложение II

Приложение II към Протокол № 1 — Списък на работата или обработката, която се изисква да бъде извършена върху материали, които не са произхождащи, така че произведеният продукт да може да получи статут на произхождащ

Приложение III към Протокол № 1 — Отвъдморски страни и територии

Приложение IV към Протокол № 1 — Формат на сертификат за движение

Приложение V към Протокол № 1 — Декларация фактура

Приложение VI A към Протокол № 1 — Декларация на доставчика за продукти, които имат статут на преференциален произход

Приложение VI Б към Протокол № 1 — Декларация на достaвчика за продукти, които имат стaтут на преференциален произход

Приложение VII към Протокол № 1 — Информационен сертификат

Приложение VIII към Протокол № 1 — Форма за заявление за дерогация

Приложение IX към Протокол № 1 — Списък на работата или обработването, които предоставят на даден продукт характер на такъв с произход от АКТБ, получен, когато работата или обработката се провежда на текстилни материали с произход от развиващите се страни, посочени в член 6, параграф 11 от настоящия протокол

Приложение X към Протокол № 1 — Текстилни продукти, изключени от процедурата по кумулиране с някои развиващи се страни, посочени в член 6, параграф 11 от настоящия протокол

Приложение XI към Протокол № 1 — Продукти, за които разпоредбите за кумулиране с Южна Африка, посочени в член 6, параграф 3 се прилагат след три години след временното прилагане на споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и Република Южна Африка

Приложение XII към Протокол № 1 — Продукти, за които разпоредбите за кумулиране с Южна Африка, посочени в член 6, параграф 3 се прилагат след 6 години след временното прилагане на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и Република Южна Африка

Приложение XIII към Протокол № 1 — Продукти, за които член 6, параграф 3 не се прилага

Приложение XIV към Протокол № 1 — Рибни продукти, за които временно не се прилага член 6, параграф 3

Приложение XV към Протокол № 1 — Съвместна декларация относно кумулирането

ПРОТОКОЛ № 2 ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛЕН 9

ПРОТОКОЛ № 3 СЪДЪРЖАЩ ТЕКСТА НА ПРОТОКОЛ 3 ОТНОСНО ЗАХАРТА ОТ AКТБ

Приложение към Протокол № 3 — Декларации по отношение на Протокол № 3

Приложение към Протокол № 3 — Размяна на писма

ПРОТОКОЛ № 4 ОТНОСНО ГОВЕЖДОТО И ТЕЛЕШКОТО

ПРОТОКОЛ № 5 ВТОРИ ПРОТОКОЛ ОТНОСНО БАНАНИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: СПИСЪК НА СТРАНИТЕ БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ № 1 ОТНОСНО ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА СЪВМЕСТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПРОТОКОЛ № 2 ОТНОСНО ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ

Глава 1: Хора, които участват в изработването на споразумението

Глава 2: Собственост, средства и активи на Съвета на Министрите на АКТБ

Глава 3: Официални съобщения

Глава 4: Персонал на секретариата на страните от АКТБ

Глава 5: Делегации на Комисията в страните от АКТБ

Глава 6: Общи разпоредби

ПРОТОКОЛ № 3 ОТНОСНО ЮЖНА АФРИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФИНАНСОВ ПРОТОКОЛ

1.

За постигането на целите, предвидени в настоящото споразумение и срок от пет години, започващ на 1 март 2000 г., общият размер на финансовата помощ на Общността за страните от АКТБ е 15 200 милиона EUR.

2.

Финансовата помощ на Общността включва 13 500 милиона EUR от 9-ия Европейски фонд за развитие (EФР).

3.

9-ият ЕФР се разпределя между инструментите за сътрудничество, както следва:

a)

10 000 милиона EUR под формата на грантове се заделят за пакета за подпомагане на дългосрочното развитие. Този пакет се използва за финансиране на националните инидкативни програми в съответствие с членове от 1 до 5 от приложение IV „Процедури по изпълнение и ръководство“ към настоящото споразумение. От пакета за подпомагане на дългосрочното развитие:

i)

90 милиона EUR се заделят за финансирането на бюджета на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП);

ii)

70 милиона EUR се заделят за финансирането на бюджета на Центъра за развитие на земеделието (ЦРЗ); и

iii)

сума, която не надхвърля 4 милиона EUR, се заделя по смисъла на член 17 от настоящото споразумение (Съвместна парламентарна асамблея);

б)

1 300 милиона EUR под формата на грантове се заделят за финансирането на помощта за регионалното сътрудничество и интеграцията на страните от АКТБ в съответствие с членове от 6 до 14 от приложение IV „Процедури по изпълнение и управление“ към настоящото споразумение.

в)

2 200 милиона EUR се предоставят за финансиране на Инвестиционния инструмент, съгласно условията предвидени в приложение II „Условия на финансирането“ към настоящото споразумение, без да се накърнява финансирането на субсидиите на лихвените равнища, предвидени в членове 2 и 4 от приложение II към настоящото споразумение, финансирани от източниците, упоменати в параграф 3, буква a) от настоящото приложение.

4.

Сумата до 1 700 милиона EUR се предоставя от Европейската инвестиционна банка под формата на заеми, отпуснати от нейните собствени ресурси. Тези ресурси се предоставят за целите, предвидени в приложение II „Условия на финансиране“ към настоящото споразумение в съответствие с условията, предвидени в нейните устави и съответните разпоредби на условията за инвестиционно финансиране, както са установени в гореупоменатото приложение. От ресурсите, които управлява, банката може да допринесе за финансирането на регионалните проекти и програми.

5.

Всички неизравнени сметки, останали от предходните ЕФР към датата на влизане в сила на настоящия финансов протокол, както и на всички суми, които няма да се използват от по-късна дата по текущи проекти, и от тези фондове се прехвърлят в 9-ия ЕФР и ще се използват в съответствие с условията, предвидени в настоящото споразумение. Всички ресурси, прехвърлени по този начин в 9-ия ЕФР, които преди това са били предвидени за индикативните програми за страните от АКТБ или региона, остават на разположение на тази държава или регион. Общият размер на този финансов протокол, допълнен с прехвърлените неизравнени сметки от по-ранните ЕФР, обхваща периода 2000—2007 г.

6.

Банката управлява заемите, отпуснати от собствените ѝ средства, както и действията, финансирани по силата на Инвестиционния инструмент. Всички други финансови източници по настоящото споразумение се управляват от Комисията.

7.

Преди изтичането на този финансов протокол, Страните правят оценка на степента на изпълнението на ангажиментите и преведените средства. Настоящата оценка представлява базата за оценка на общия размер на източниците, както и за оценяване на нуждата от нови източници за подпомагане на финансовото сътудничество по смисъла на настоящото споразумение.

8.

В случай, че средствата, предвидени в някой от другите инструменти по настоящото споразумение, са изчерпани преди изтичането на Финансовия протокол, съвместният Съвет на министрите между АКТБ и ЕС взема необходимите мерки.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ГЛАВА 1

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Сроковете и условията за финансиране във връзка с дейността на финансовия инструмент (инструмента), заемите от собствените средства на Европейската инвестиционна банка (Банката) и специалните действия са тези, предвидени в настоящата глава. Тези средства могат да се отпускат на предприятията, които отговарят на изискванията пряко или непряко посредством инвестиционните фондове, отговарящи на изискванията и/или финансовите посредници.

Член 2

Средства на инвестиционния инструмент

1.   Средствата на инструмента могат да бъдат използвани, inter alia, за:

a)

предоставянето на рисков капитал под формата на:

i)

капиталово участие в предприятия от АКТБ, включително от финансови институции;

ii)

квазикапиталово подпомагане на предприятията от АКТБ, включително на финансовите институции; и

iii)

гаранции и други кредитни стимули, които могат да бъдат използвани за покриване на политически и други инвестиционни рискове както за чуждестранни, така и за местни инвеститори или заемодатели.

б)

отпускане на обикновени заеми.

2.   Дяловото участие е обикновено за миноритарни пакети, които не предвиждат контролни правомощия и се заплащат въз основа на резултатите от въпросния проект.

3.   Квазикапиталовото подпомагане може да се състои от привилегии за акционерите, конвертируеми облигации, условни и подчинени заеми и заеми за участие или всякакви други подобни форми на подпомагане. Това подпомагане може да се състои по-специално от:

a)

условни заеми, обслужването и/или срокът на които се свързва с изпълнението на определени условия по отношение на осъществяването на проекта, в особения случай на условните заеми за прединвестиционни проучвания или на другото техническо подпомагане, свързано с проектите, обслужването може да бъде спряно, ако инвестирането не е осъществено;

б)

заеми за участие, чието обслужване и/или срок се свързва с финансовата възвращаемост на проекта; и

в)

подчинените заеми, които ще се изплащат, след като предявените искове са уредени.

4.   Възнаграждението за всяка операция се специфицира при изготвянето на заема. Въпреки това:

a)

в случай на условни заеми или на заеми за участие, възнаграждението ще се състои във фиксиран лихвен процент, не по-голям от 3 %, и променлив компонент, свързан с резултата от проекта; и

б)

в случай на подчинени заеми, лихвеният процент се определя от пазара.

5.   Гаранциите имат такава цена, която отразява застрахователния риск и особените характеристики на операцията.

6.   Лихвеният процент по обикновените заеми се състои от референтен процент, прилаган от Банката върху сравними заеми със същите условия по отношение на догратисния период и периода на връщането и горна граница, определена от банката.

7.   Обикновените заеми могат да бъдат удължавани при условията на взаимно съгласие в следните случаи:

a)

за инфраструктурни проекти в най-слабо развитите страни или страните в следвоенно положение, които са предпоставка за развитието на частния сектор. В тези случаи лихвеният процент по заема се намалява с 3 %; и

б)

за проекти, които включват операции по преструктуриране в рамките на приватизацията или проекти със значими и ясно различими социални ползи или ползи за околната среда. В тези случаи, могат да се удължат посредством субсидиране на лихвения процент размерът и формата на който се определят по отношение на особените характеристики на проекта. Въпреки това, лихвеният процент, няма да бъде по-висок от 3 %.

Оконочателният лихвен процент, във всеки случай, няма никога да бъде по-нисък с повече от 50 % от референтната ставка.

8.   Средствата, които трябва да се предоставят за целите на концесиите, се предоставят от Инвестиционния инструмент и няма да надхвърлят 5 % от общия размер, предвиден за инвестиционно финансиране от Инвестиционния инструмент и от собствените източници на Банката.

9.   Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват под формата на грантове за подпомагане на свързаната с проектите техническа помощ, особено за финансовите институции в страните от АКТБ.

Член 3

Операции на инвестиционния инструмент

1.   Инвестиционният инструмент действа във всички сектори на икономиката и подпомага инвестициите на частните и търговските предприятия от публичния сектор, включително на носещата приходи икономическа и технологична инфраструктура от жизнено значение за частния сектор. Инструментът:

a)

се управлява като револверен фонд и има за цел да бъде финансово устойчив. Неговите операции се извършват при пазарни условия, като се избягва смущаването на местните пазари и отстраняването на частните източници на финансиране; и

б)

се стреми да има ускоряващ ефект, като стимулира мобилизирането на дългосрочни местни ресурси и привлича чужди частни инвеститори и кредитори за проекти в страните от АКТБ.

2.   След изтичането на Финансовия протокол и при отсъствието на отделно решение на Съвета на министрите, нетните кумулативни потоци към инвестиционния инструмент се пренасят в следващия протокол.

Член 4

Заеми от собствените ресурси на Банката

1.   Банката:

a)

допринася посредством ресурсите, които управлява, за икономическото и индустриално развитие на страните от АКТБ на регионална и национална основа и за постигането на тази цел, финансира приоритетно проекти за производство и програми или други инвестиции, насочени към насърчаването на частния сектор във всички сектори на икономиката;

б)

създава тесни връзки на сътрудничество с националните и регионални банки за развитие и с банковите и финансови институции на страните от АКТБ и от ЕС; и

в)

след консултация със заинтересованите страните от АКТБ адаптира разпоредбите и процедурите за прилагане на финансовото сътрудничество за развитие, както е предвидено в настоящото споразумение, ако е необходимо, за да отчете характера на проектите и програмите и да действа в съответствие с целите на настоящото споразумение, в рамките на процедурите, установени в нейния устав.

2.   Заемите от собствените ресурси на Банката се отпускат при следните условия:

a)

референтият лихвен процент е процентът, прилаган от банката за заем при същите условия по отношение на валутата и срока на връщане към датата на подписване на договора или датата на превода;

б)

въпреки това:

i)

по принцип, проектите в публичния сектор отговарят на изискванията за субсидиране на лихвения процент в размер на 3 %;

ii)

проектите за частния сектор, попадащи в категориите, посочени в член 2, параграф 7, буква б) отговарят на изискванията за субсидиране на лихвения процент при условията, посочени в член 2, параграф 7, буква б).

Окончателният лихвен процент при всички случаи няма да бъде по-малък от 50 % от референтния процент.

в)

размерът на субсидиране на лихвения процент, изчисляван въз основа на неговата стойност към момента на превода на заема, се начислява срещу предоставянето на лихвеното субсидиране на инвестиционния инструмент, както е дефиниран в член 2, параграфи 8 и 9, и изплащан директно на Банката; и

г)

периодът на връщане на заемите, отпуснати от собствените ресурси на банката се определя въз основа на икономическите и финансовите характеристики на проекта, но не може да надхвърля 25 години. Тези заеми нормално ще се състоят от гратисен период, фиксиран с препращане към конструктивния период на проекта.

3.   За инвестициите, финансирани от собствените ресурси на банката в дружества от публичния сектор, могат да се изискват от заинтересованите страни от АКТБ особени гаранции или задължения, свързани с проектите.

Член 5

Условия на риска за обмена на чуждестранни валути

За да се намали ефектът от флуктуациите във валутните курсове, проблемите на риска при обмена се решават по следния начин:

а)

в случай на закупуване на ценни книжа, имащи за цел увеличаването на собствените средства на предприятието, обменният риск като цяло се понася от Инвестиционния инструмент;

б)

в случай на рисков капитал за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) рискът при обмена като цяло се споделя от Общността, от една страна, и от другите участващи страни, от друга. Средно, рискът при обмена на чуждестранна валута се разпределя поравно; и

в)

когато е изгодно и уместно, особено в страните, характеризиращи се с макроикономическа и финансова стабилност, Инструментът се стреми да отпуска заеми в местните валути на АКТБ, като по този начин де факто поема кредитния риск.

Член 6

Условия за прехвърляне на чуждестранна валута

Заинтересованите страни от АКТБ по отношение на действията по смисъла на настоящото споразумение и по отношение на които са предоставили своето писмено одобрение в рамките на настоящото споразумение:

a)

освобождават от всички национални или местни данъци и такси лихвите, комисионите и амортизацията на заемите, дължими в съответствие с правото или законите на страните от АКТБ или от заинтересованите държави;

б)

предоставят на разположение на бенефициерите необходимата валута за плащане на лихвите, комисионите и амортизацията на заемите, дължими по силата на договори за финансиране, предоставено за изпълнението на проектите и програмите на техните територии; и

в)

предоставят на Банката чуждестранната валута, необходима за прехвърлянето на всички суми, получени от нея в национална валута при обменния курс, приложим между еврото и други валути на превода и националната валута към датата на прехвърлянето. Те включват всички форми на възнаграждение, като, inter alia, лихвите, дивидентите, комисионата и възнагражденията, както и амортизацията на заемите и на всички доходи от продажбата на дялове, дължими по силата на договори за финансиране, предоставено за изпълнението на проектите и програмите на техните територии.

ГЛАВА 2

СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Член 7

1.   Сътрудничеството подкрепя чрез разпределението на грантовете:

a)

изграждане на домове в условията на ниски доходи за насърчаване на дългосрочното развитие в жилищния сектор, включително на вторични ипотечни инструменти;

б)

микрофинансиране за насърчаване на МСП и микропредприятията; и

в)

изграждане на капацитет за укрепване и способстване на ефективното участие на частния сектор и социалното и икономическо развитие.

2.   Съветът на министрите на АКТБ и ЕС, след подписването на настоящото споразумение и по предложение на Комитета за финансово подпомагане на развитието АКТБ-ЕС, приема условията и размера на ресурсите на разположение от пакета за дългосрочно развитие за постигане на тези цели.

ГЛАВА 3

ФИНАНСИРАНЕ НА КРАТКОСРОЧНИ ФЛУКТУАЦИИ В ПЕЧАЛБИТЕ ОТ ИЗНОС

Член 8

1.   Страните признават, че загубите на приходите от износ в резултат на краткосрочните колебания могат да застрашат изискванията на финансирането на развитието и изпълнението на макроикономическите и секторните политики. Степента на зависимост на икономиката на страна от АКТБ от износа на стоки, и по специално на селскостопански и рудодобивни продукти са критериите за определяне на разпределението на дългосрочното развитие.

2.   За да се намали вредното въздействие от нестабилността на приходите от износ и за да се предпази програмата за развитие, заплашена от падането на доходите, може да се отпусне допълнителна финансова помощ за програмните ресурси за дългосрочното развитие на страните въз основа на членове 9 и 10.

Член 9

Критерии за избираемост

1.   Критериите, на които трябва да се отговори за допълнителните ресурси, се установяват чрез:

a)

загуба в размер на 10 % (2 % в случай на най-слабо развитите страни) от стоките, сравнени със средната аритметична стойност на приходите от първите три години на първите четири години, предхождащи годината, за която се иска допълнителната помощ;

или

загуба в размер на 10 % (2 % в случай на най-слабо развитите страни) от приходите от износ от всички селскостопански или минерални продукти, сравнени със средноаритметичната стойност на приходите от първите три години на първите четири години, предхождащи годината, за която се иска допълнителната помощ за страните, в които доходът от селскостопанския или минералния износ представлява повече от 40 % от общия стоков приход от износ; и

б)

влошен с 10 % в програмирания публичен дефицит за въпросната година или в прогнозата за следващата година.

2.   Правото на допълнителна помощ се ограничава до четири последователни години.

3.   Допълнителните ресурси се отразяват в публичните сметки на засегнатите страни. Те се използват в съответствие с методите и правилата за програмиране, включващи специфичните разпоредби на приложение IV „Процедури по изпълнение и управление“, въз оснава на споразумения, изготвени предварително между Общността и заинтересованите страни от АКТБ в годината, следваща искането. По споразумение между Страните ресурсите могат да се използват за финансиране на програми, включени в националния бюджет. Въпреки това една част от допълнителните ресурси може да се задели за специфични сектори.

Член 10

Аванси

Системата за предоставяне на допълнителни ресурси предвижда аванси за покриване на забавянето на получаването на консолидирана търговска статистика и за да гарантира, че въпросните ресурси могат да се включат в бюджета за годината, следваща годината на искането. Авансите се отпускат въз основа на статистика за износа, изготвена от правителството и предоставена на Комисията преди изготвянето на официалната консолидирана статистика. Максималният аванс представлява 80 % от предполагаемия размер на допълнителните ресурси за годината на искането. Така отпуснатите суми се определят по общо споразумение между Комисията и правителството в светлината на окончателната статистика за износа и на окончателния размер на публичния дефицит.

Член 11

Разпоредбите в настоящата глава подлежат на преглед най-късно след две години прилагане и впоследствие по искане на всяка от Страните.

ГЛАВА 4

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Текущи плащания и движение на капитали

1.   Без да се накърнява параграф 3 по-долу, страните се задължават да не налагат ограничения върху всички плащания в свободно конвертируема валута, по текущия баланс на плащанията между гражданите на Общността и страните от АКТБ.

2.   По отношение на сделките с капитала, включен в баланса на плащанията, Страните се задължават да не ограничават свободното движение на капитал, свързан с преките инвестиции, извършени в предприятията, създадени в съответствие със законодателството на страната домакин и инвестициите, извършени в съответствие с настоящото споразумение и осребряването или репатрирането на инвестициите, произтичащи от тях.

3.   Когато една или повече от страните от АКТБ или една или повече от държавите-членки на Общността се намират в сериозно бюджетно затруднение или са заплашени от него, страните от АКТБ, държавите-членки или Общността могат, в съответствие с условията, създадени по смисъла на ГАТТ, ГАТС и членове VIII и XIV от Споразумението за Международния валутен фонд, да приемат ограничения на текущите сделки, които ще бъдат за ограничен срок и няма да надхвърлят необходимото за оздравяване на бюджета. Страната, предприемаща мерките, информира другата Страна незабавно и ѝ предоставя, веднага щом е възможно, график за преустановяването на въпросните мерки.

Член 13

Квалифициране и третиране на търговските предприятия

По отношение на разпоредбите, които могат да се прилагат по въпросите на установяването и предлагането на услуги, страните от АКТБ, от една страна, държавите-членки, от друга, се отнасят към гражданите и предприятията или фирмите на страните от АКТБ и гражданите и предприятията или фирмите на държавите-членки респективно по недискриминационен начин. Въпреки това, ако за определено действие страна от АКТБ или държава-членка, която не е способна да предостави такова третиране, страните от АКТБ или държавата-членка, в зависимост от случая, не са обвързани да предоставят такова третиране на гражданите и предприятията или фирмите от заинтересованата държава.

Член 14

Определение на „предприятия и дружества“

1.   По смисъла на настоящото споразумение „предприятия и дружества от държава-членка или от страна от АКТБ“ означава предприятията или фирмите, създадени по смисъла на търговското или гражданското право, включващи корпорациите, независимо дали са публични или други, кооперативните дружества и другите юридически лица и дружества, регламентирани от публичното или частното право, освен тези, които не формират печалба, образувани са в съответствие с правото на държава-членка или на страна от АКТБ и чието седалище, централна администрация или основно място на стопанска дейност е държава-членка или страна от АКТБ.

2.   Въпреки това, ако едно предприятие или дружество има само седалище съгласно своя учредителен АКТ в държава-членка или в страна от АКТБ, то трябва да упражнява дейност, която има ефективна и постоянна връзка с икономиката на тази държава-членка или страна от АКТБ.

ГЛАВА 5

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 15

1.   При прилагането на разпоредбите на член 78 от настоящото споразумение, Страните се ръководят от следните принципи:

a)

една договоряща се страна може да поиска, когато е уместно, договарянето на споразумение за насърчаване и закрила на инвестициите с друга договаряща се страна;

б)

държавите, които са страни по тези споразумения, няма да прилагат дискриминация между договарящите държави, страни по настоящото споразумение, или една срещу друга по отношение на трети страни, когато започват преговори за сключване, прилагане и тълкуване на двустранните или многостранните споразумения за стимулиране и защита на инвестициите;

в)

договарящите се страни имат право да изискват модифициране или приспособяване на недискриминационното третиране по смисъла на горното, когато международните обстоятелства или изменената обстановка налага това;

г)

прилагането на принципите, посочени по-горе, няма за цел и не може на практика да нарушава суверенитета на която и да е договаряща се страна по споразумението; и

д)

отношението между датата на влизане в сила на всяко договорено споразумение, рапоредбите за уреждане на спорове и датата на въпросните инвестиции се предвижда в споменатото споразумение, като се взимат предвид гореупоменатите разпоредби. Договарящите се страни потвърждават, че обратно действие няма да се прилага като общ принцип, освен ако договарящите страни не са предвидили друго.

2.   С оглед подпомагането на преговорите на двустранни споразумения за насърчаване и закрила на инвестициите, договарящите се страни се договарят да изучат основните разпоредби на образец на споразумение за закрила. Изучаването се основава на разпоредбите на съществуващите двустранни споразумения между държавите, които са страни по тях, и отделя особено внимание на следните въпроси:

a)

правни гаранции, които да гарантират честното и справедливо третиране и закрила на чуждестранните инвеститори;

б)

клаузата за най-облагодетелствания инвеститор;

в)

закрила в случай на експроприация и национализация;

г)

прехвърлянето на капитал и печалба и

д)

международен арбитраж в случай на спорове между инвеститор и държавата домакин.

3.   Страните се договарят да изследват способността на системите за гарантиране да дават положителен отговор на особените нужди на малките и средните предприятия за гарантиране на инвестициите им в страните от АКТБ. Горепосочените проучвания започват веднага след подписване на споразумението. Резултатите от тези изследвания се предоставят след завършването им на Комитета между АКТБ и ЕС за сътрудничество при финансиране на развитието за разглеждане и подходящо действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОДПОМАГАНЕ — ЦРП И ЦРЗ

Член 1

Сътрудничеството подпомага институционалните механизми, които предоставят подкрепа на стопанската дейност и насърчават селскостопанското и селското развитие. В този контекст, сътрудничеството помага за:

a)

укрепването и увеличаването на ролята на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП), така че да предоставя на частния сектор в АКТБ необходимото подпомагане при стимулирането на развитието на дейностите на частния сектор; и

б)

засилването и укрепването на ролята на Центъра за развитие на земеделието (ЦРЗ) при развитието на институционалния капацитет на АКТБ, особено на управлението на информацията, за да се подобри достъпът до технологиите за увеличаване на селскостопанската продуктивност, комерсиализация, сигурността на храните и селското развитие.

Член 2

ЦРП

1.   ЦРП подкрепя прилагането на стратегии за развитието на частния сектор в страните от АКТБ, предоставяйки нефинансови услуги на предприятията и бизнеса от АКТБ и подкрепя съвместните инициативи, изготвени от икономическите оператори на Общността и на страните от АКТБ.

2.   ЦРП има за цел да подпомага частните предприятия в АКТБ да се превърнат в по-конкурентоспособни във всички сектори на икономиката. И по-специално:

a)

улеснява и насърчава стопанското сътрудничество и партньорствата между предприятията от АКТБ и ЕС;

б)

подпомага посредством развитието на услугите за стопанско подпомагане, посредством подпомагането на изграждането на капацитет в частния сектор или подпомагането на доставчиците, на технически, управленски, търговски и образователни услуги;

в)

подпомага дейностите за насърчаване на инвестирането, като организациите за насърчаване на инвестициите, организирането на инвестиционни конференции, програми за обучение, стратегически семинари и проследяване на мисиите за насърчаване на инвестициите; и

г)

подпомагането на инициативите, които допринасят за развитието и трансфера на технологии и ноу-хау и най-добри практики относно всички аспекти на стопанското управление.

3.   ЦРП:

a)

информира частния сектор в АКТБ относно разпоредбите на настоящото споразумение;

б)

разпространява информацията в рамките на местния частен сектор в АКТБ относно качеството на производството и стандартите на външните пазари; и

в)

предоставя информация на eвропейските компании и на организациите на частния сектор за възможностите за бизнес и условията в страните от АКТБ.

4.   ЦРП разпростира подкрепата си за предприятията посредством квалифицирани и национални и/или регионални посредници в предоставянето на услуги.

5.   Дейностите на ЦРП се основават на концепцията за координираност, допълняемост и добавена стойност по отношение на всяка инициатива за развитие на частния сектор, предприета от публичните предприятия. ЦРП извършва подбор при осъществяването на своите задачи.

6.   Комитетът на посланиците контролира работата на центъра. След подписването на настоящото споразумение той:

a)

приема устава и процедурния правилник на центъра, включително на неговите контролни органи;

б)

приема уставите, отнасящи се за персонала, финансовите правила и правилата по отношение на персонала;

в)

контролира работата на органите на центъра; и

г)

предвижда правилата за работата и процедурите за приемането на бюджета на центъра.

7.   Комитетът на посланиците в съответствие с определените от него процедури и критерии, назначава членовете на органите на центъра.

8.   Бюджетът на центъра се финансира в съответствие с правилата, предвидени в настоящото споразумение по отношение на сътрудничеството за финансиране на развитието.

Член 3

ЦРЗ

1.   Мисията на ЦРЗ се състои в укрепването на развитието на политиката и институционалния капацитет на организациите за развитието на земеделието и селските региони в АКТБ. Той подпомага тези организации при формулирането и прилагането на политики и програми за намаляване на бедността, стимулирането на безопасността на храните, запазване на базата на природните източници и така допринася за изграждането на доверие в себе си в развитието на селските райони и земеделието в АКТБ.

2.   ЦРЗ:

a)

развива и предоставя информационни услуги и гарантира по-добър достъп до изследвания, обучение и нововъведения в сферите на развитието на селските региони и на земеделието, за да стимулира тяхното развитие; и

б)

развива и засилва способността на АКТБ за:

i)

подобряване на формулирането и управлението на политиките и стратегиите за развитие на земеделието и селските райони на национално и регионално равнище, включително подобрената способност за събиране на данни, изследване на политики, анализ и формулиране;

ii)

подобрява управлението на информацията и комуникацията, и по-специално в рамките на Националната стратегия за земеделието;

iii)

насърчава ефективното вътрешноинституционалното Управление на информацията и комуникацията (УИК) за наблюдение на резултатите, както и на консорциумите с регионалните и международните партньори;

iv)

насърчава децентрализираното УИК на местно и национално равнище;

v)

укрепва инициативите посредством регионалното сътрудничество; и

vi)

развива подходи за оценка на въздействието на политиката за развитие на земеделието и селските райони.

3.   Центърът подкрепя регионалните инициативи и мрежи и прогресивно споделя програмите за развитие на капацитета с подходящите организации от АКТБ. За тази цел, Центърът подкрепя децентрализираните регионални информационни мержи. Тези мрежи ще се изграждат постепенно и ефективно.

4.   Комитетът на посланиците е контролният орган на центъра. След подписването на настоящото споразумение той:

a)

приема устава и процедурния правилник на центъра, включително на неговите контролни органи;

б)

приема уставите, отнасящи се до персонала, финансовите правила и правилата относно персонала;

в)

контролира работата на органите на центъра; и

г)

установява правилата за работата и процедурите за приемането на бюджета на центъра.

5.   Комитетът на посланиците, в съответствие с определените от него процедури и критерии назначава членовете на органите на центъра.

6.   Бюджетът на центъра се финансира в съответствие с правилата, предвидени в настоящото споразумение по отношение на сътрудничеството за финансиране на развитието.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1

ПРОГРАМИРАНЕ (НАЦИОНАЛНО)

Член 1

Операциите, финансирани с грантове в рамките на настоящото споразумение, се включват в програмирането в началото на периода, обхванат от Финансовия протокол. В този смисъл програмиране означава:

a)

подготовката и развитието на Стратегия за подпомагане на страната (СПС), основана на средносрочните цели и стратегии за развитие на страната;

б)

ясно посочване от Общността на индикативното програмируемо разпределение на средствата, които могат да се ползват от страна по време на петгодишния период, както и всякаква друга релевантна информация;

в)

подготовката и приемането на индикативна програма за прилагане на СПС; и

г)

процес на преразглеждане, обхващащ СПС, индикативната програма и обема на ресурсите предоставени за нея.

Член 2

Стратегия за подпомагане на страната

СПС се изготвя от заинтересованите страни от АКТБ и ЕС след провеждането на консултации с широк кръг участници в процеса на развитие като се основават на опита си и най-добрите практики. Всяка СПС се адаптира към нуждите и отговаря на особеностите на всяка страна от АКТБ. СПС е инструмент, който предвижда приоритетните дейности и изгражда местното притежаване на програмите за сътрудничество. Всяко различие между собствения анализ на страна и този на Общността се отбелязва. СПС включва следните стандартни елементи:

a)

анализ на политическия, икономическия и социален контекст на страната, ограниченията, възможностите и перспективите, включително оценка за основните нужди, като доход на глава от населението, размер на населението и социалните индикатори и уязвимостта;

б)

подробно очертаване на средносрочната стратегия за развитие на страната, ясно определени приоритети и очаквани изисквания за финансиране;

в)

очертаване на съответните планове и действия на другите донори, намиращи се в страната, и по-специално включващи тези от държавите-членки на Общността в тяхното качество на двустранни донори;

г)

стратегии, отговарящи на нуждите, детйлизиращи специфичната помощ, която може да се предостави от ЕС. Тези стратегии в степента, в която е възможно, дават възможност за допълване с операциите, финансирани от самите страни от АКТБ и от другите донори, намиращи се в страната; и

д)

дефиниция на характера и обхвата на най-подходящите механизми за подкрепа, които трябва да се приложат в изпълнение на горепосочените стратегии.

Член 3

Предоставяне на средствата

1.   Предоставянето на средствата се основава на нуждите и резултатите, както са определени в настоящото споразумение. В този контекст:

a)

нуждите се оценяват въз основа на критерий, свързан с дохода на глава от населението, размера на населението, социалните индикатори и равнището на задлъжнялост, загубите от приходите от износ и зависимостта от приходите от износ, и по-специално от селскостопанския и минния сектор. На най-слабо развитите страни от АКТБ се предоставя специално третиране и на уязвимостта на островните държави и на държавите без излаз на море. В допълнение се отчитат трудностите на страните, намиращи се в следвоенен конфликт; и

б)

резултатът се оценява по обективен и прозрачен начин въз основа на следните параметри: напредък в изпълнението на институционалните реформи, резултат на държавата при използването на ресурсите, ефективно изпълнение на текущите операции, премахване или намаляването на бедността, мерки за устойчиво развитие и резултат от макроикономическите и секторни политики.

2.   Предоставените средства съдържат два елемента:

a)

средства за макроикономическа подкрепа, секторни политики и проекти в подкрепа на основните и странични области на подпомагане от Общността; и

б)

средства за покриване на непредвидени нужди като спешно подпомагане, когато това подпомагане не може да се финансира от бюджета на ЕО, вноски за намаляване на дълга, приети в международен план, и подкрепа за намаляване на отрицателното въздействие на колебанията в приходите от износ.

3.   Този индикативен размер се предоставя за дългосрочното програмиране на помощта на Общността за заинтересованите страни. Заедно с неусвоените средства от предоставените ресурси на страната по силата на предходните EDF и когато е възможно, от източници от бюджета на Общността, тези средства представляват основата за подготовката на индикативната програма на заинтересованата страна.

4.   Приема се разпоредба за тези държави, които поради изключителни обстоятелства нямат достъп до нормалните ресурси по програмите.

Член 4

Подготовка и приемане на индикативната програма

1.   При получаването на информацията, посочена по-горе, всяка от страните от АКТБ изготвя и предоставя на Общността проект на индикативна програма въз основа и в съответствие с нейните цели и приоритети на развитие, изразени в рамките на конструирането на научните знания. Проектът на индикативна програма съдържа:

a)

основния сектор, сектори или области, в които следва да се концентрира помощта;

б)

най-подходящите мерки и действия за постигането на целите и задачите в основния сектор, сектори или области;

в)

ресурсите, запазени за проектите и програмите извън основния сектор/и и/или широките очертания на тези дейности, както и обозначаване на ресурсите, които могат да се използват за всеки от тези елементи;

г)

идентифициране на недържавните участници, които отговарят на изискванията и на ресурсите, предназначени за тях;

д)

предложения за регионални проекти и програми; и

е)

резерва за застраховане срещу евентуални искове и за покриване на увеличаването на разходите и другите непредвидени събития.

2.   Проектът на индикативна програма съдържа, доколкото е уместно, средствата, запазени за укрепване на човешкия, материалния и институционалния капацитет на АКТБ за подготовка и прилагане на националните и регионалните индикативни програми и за подобряване на управлението на цикъла на публичните инвестиционни програми на страните от АКТБ.

3.   Проектът на индикативна програма е предмет на обмена на гледни точки между заинтересованите страни от АКТБ и Общността. Индикативната програма се приема по общо споразумение между Общността и заинтересованите страни от АКТБ. След приемането ѝ тя става задължителна както за Общността, така и за тази държава. Тази индикативна програма се прилага към конструирането на научните знания и в допълнение съдържа:

a)

специфични и ясно определени операции, особено тези, които могат да се извършат преди следващия преглед;

б)

график за изпълнението и преглед на индикативната програма, включваща предоставянето и превеждането на ресурсите; и

в)

параметри и критерии на прегледите.

4.   Общността и заинтересованите страни от АКТБ предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че процесът на програмиране е завършен в най-краткия възможен срок и освен при изключителни обстоятелства, в рамките на 12 месеца от подписването на Финансовия протокол. В този контекст, подготовката на конструирането на научните знания и на индикативната програма трябва да бъде част от постоянен процес, водещ до приемането на един документ.

Член 5

Процес на преразглеждане

1.   Финансовото сътрудничество между страните от АКТБ и Общността ще бъде достатъчно гъвкаво, за да гарантира, че действията постоянно отговарят на целите на настоящото споразумение, и взема предвид всички изменения, настъпващи в икономическото положение, приоритетите и целите на заинтересованите страни от АКТБ. В този контекст националният оторизиращ служител и ръководителят на делегацията:

a)

извършват годишен оперативен преглед на индикативната програма; и

б)

извършват средносрочен преглед и преглед след приключването на CSS и на индикативната програма в светлината на текущите нужди и изпълнение.

2.   При изключителни обстоятелства, по смисъла на разпоредбите за хуманитарно и спешно подпомагане, прегледът може да се извърши по искане на всяка от страните.

3.   Националният оторизиращ служител и ръководителят на делегацията:

a)

предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на разпоредбите на индикативната програма, включително гарантират, че графикът на поетите ангажименти и преводи по време на програмирането са спазени; и

б)

посочват всички причини за закъснение при прилагането и предлагат подходящи мерки за възстановяване на положението.

4.   Годишният оперативен преглед на индикативната програма се състои от съвместно оценяване на изпълнението на програмата и взема предвид резултатите от съответните действия по мониторинг и оценяване. Този преглед се извършва на местно равнище и се завършва между националния оторизиращ служител и ръководителя на делегацията в рамките на период от 60 дни. По-специално той обхваща оценката на:

a)

резултатите, постигнати в основния/ите сектор/и, измерени в сравнение с посочените цели и индикаторите за въздействие и ангажиментите в секторната политика;

б)

проекти и програми извън основния/ите сектор/и и/или в рамката на многогодишните програми;

в)

използването на ресурсите, заделени за недържавните участници;

г)

ефективността при изпълнението на настоящите действия и степента, в коята графикът за ангажиментите и плащанията са спазени; и

д)

удължаване на перспективите на програмиране за следващите години.

5.   Националният оторизиращ служител и ръководителят на делегацията изготвят доклад за завършването на годишния преглед на Комитета за развитие на финансовото сътрудничество, в рамките на 30 дни след завършването на оперативния преглед. Комитетът разглежда доклада в съответствие със своите отговорности и правомощия, произтичащи от споразумението.

6.   В светлината на годишните оперативни прегледи, националният оторизиращ служител и ръководителят на делегация могат в средносрочните прегледи и в прегледите след изтичане на срока и в рамките на горепосочените времеви рамки да прегледат и адаптират конструирането на научните знания:

a)

когато оперативните прегледи посочат специфични проблеми; и/или

б)

в светлината на променените обстоятелства в страната от АКТБ.

Тези прегледи се завършват в рамките на допълнителен период от 30 дни след приключване на средносрочните прегледи и на прегледите след изтичането на сроковете. Краят на прегледа на Финансовия протокол включва също адаптиране на новия финансов протокол по отношение както на разпределението на ресурсите, така и на подготовката за следващата програма.

7.   След завършването на средносрочния преглед и на прегледа след изтичането на срока, Общността може да преразгледа разпределението на ресурсите в светлината на текущите нужди и резултатите на засегнатите страни от АКТБ.

ГЛАВА 2

ПРОГРАМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА (РЕГИОНАЛНО)

Член 6

Участие

1.   Регионалното сътрудничество обхваща действия в полза, в които се включват:

a)

две или повече или всички страни от АКТБ; и/или

б)

регионален орган, на който най-малко две от страните от АКТБ са членове.

2.   Регионалното сътрудничество може също да включва отвъдморските страни и територии и външни региони. Финансирането, което дава възможност за участието на тези територии, е допълнително към ресурсите, предоставени на разположение на страните от АКТБ по силата на споразумението.

Член 7

Регионални програми

Занитересованите страните от АКТБ определят дефиницията на географските региони. В максималната възможна степен, програмите за регионално интегриране трябва да съответстват на програмите на съществуващите регионални организации с мандат за икономическа интеграция. По принцип в случай че членуването в няколко съответни регионални организации се припокрива, регионалните програми за интегриране трябва да съответстват на съчетаното членство в тези организации. В този контекст, Общността предоставя специфична помощ от регионалните програми на групи от страните от АКТБ, които са ангажирани с преговарянето на споразумения за икономическо сътрудничество с ЕС.

Член 8

Регионално програмиране

1.   Програмирането се осъществява на равнището на всеки регион. Програмирането е резултат от обмяна на гледни точки между Комисията и съответно овластените за това регионална/и организация/и, а при отсъствието на такова оторизиране, с Националния оторизиращ служител на страните в региона. Когато е подходящо, програмирането може да включва консултиране с отговарящите на изискванията недържавни участници.

2.   За тази цел програмиране означава:

a)

подготовка и развитие на Стратегията за регионална подкрепа (СРП), основана на собствените за региона средносрочни стратегии и цели на развитие;

б)

ясно посочване от Общността на индикативните ресурси, които могат да се ползват от региона по време на петгодишния период, както и всяка друга съответна информация;

в)

подготовка и приемане на Регионална индикативна програма (РИП) за прилагане на СРП; и

г)

процес за преглед, който обхваща СРП, РИП и обема на ресурсите на разположение за всеки регион.

3.   СРП се изготвя от Комисията и съответно оторизираната регионална/и организация/и в сътрудничество със страните от АКТБ в заинтересования регион. СРП ще бъде инструмент за приоритизиране на дейности и за изграждане на местна собственост върху подпомаганите програми. СРП ще включва следните стандартни елементи:

a)

анализ на политическия, икономическия и социален контекст на региона;

б)

оценка на процеса и на бъдещето на регионалната икономическа интеграция и интегрирането в световната икономика;

в)

очертаване на търсените регионални стратегии и приоритети и очакваните изисквания за финансиране;

г)

очертаване на съответните дейности на другите външни партньори в регионалното сътрудничество; и

д)

очертаване на специфичния принос на ЕС за постигането на целите на регионалното сътрудничество и интеграция, който е допълнителен, доколкото е възможно, към операциите, финансирани от самите страни от АКТБ и от другите външни партньори, особено държавите-членки на ЕС.

Член 9

Разпределение на средствата

В началото на периода, обхванат от Финансовия протокол, всеки регион получава от Общността индикация за обема на средствата, от които може да се ползва по време на петгодишния период. Индикативното предоставяне на средствата се основава на оценка на нуждите, напредъка и бъдещето в процеса на регионално сътрудничество и интеграция. За да постигнат съответен мащаб и за да увеличат ефективността, регионалните и националните фондове могат да се съчетават за финансиране на регионалните действия с отличителен национален компонент.

Член 10

Регионална индикативна програма

1.   Въз основа на разпределението на средствата, посочено по-горе, съответно овластената/ите регионална/и организация/и, а при отсъствието на такова овластяване националните оторизиращи служители на страните в региона, изготвят проект на Регионална индикативна програма. В частност проектът на програмата определя:

a)

основните сектори и теми на помощта на Общността;

б)

най-подходящите мерки и операции за постигане на целите, поставените за тези сектори и теми; и

в)

проектите и програмите, които дават възможност за постигането на тези цели, доколкото са били ясно определени, както и посочване на ресурсите, които трябва да бъдат на разположение за всеки от тези елементи и график за тяхното изпълнение.

2.   Регионалните индикативни програма се приемат по общо съгласие между Общността и заинтересованите страни от АКТБ.

Член 11

Процес на преразглеждане

Финансовото сътрудничество между всеки регион на АКТБ и Общността ще бъде достатъчно гъвкаво, за да гарантира, че действията се придържат постоянно в съответствие със смисъла на настоящото споразумение и вземат предвид всички изменения, настъпващи в икономическото състояние, приоритетите и целите на заинтересования регион. Ще се извършва средносрочен преглед и преглед след изтичането на срока на регионалните индикативни програми, за да се приспособи индикативната програма към променящите се обстоятелства и за да се гарантира, че те са изпълнени правилно. След завършването на средносрочните прегледи и на прегледите след изтичането на срока, Общността може да преразгледа разпределението на ресурсите в светлината на текущите нужди и резултати.

Член 12

Сътрудничество в АКТБ

Към започването на периода, обхванат от Финансовия протокол, Общността посочва на Съвета на министрите на АКТБ частта от средствата, заделени за регионални действия, които ползват повечето или всички страни от АКТБ. Тези действия могат да надхвърлят концепцията за географското разположение.

Член 13

Искания за финансиране

1.   Исканията за финансиране на регионалните програми се внасят от:

a)

съответно овластен регионален орган или организация; или

б)

съответно овластен подрегионален орган, организация или страна от АКТБ от засегнатия регион във фазата на програмиране, при условие че действието е посочено в Пътния информационен протокол.

2.   Исканията за вътрешните програми на АКТБ се внасят от:

a)

от най-малко 3 овластени регионални органи или организации от различни географски региони или националните оторизиращи служители от тези региони; или от

б)

Съвета на министрите, или, посредством специална делегация, от Комитета на посланиците на АКТБ; или

в)

международни организации, осъществяващи операции, които допринасят към целите на регионалното сътрудничество и интеграция след предварителното одобрение от Комитета на посланиците на АКТБ.

Член 14

Процедури по изпълнение

1.   Регионалните програми се изпълняват от запитващия орган или всяка друга съответно оторизирана институция или орган.

2.   Програмите в АКТБ се изпълняват от запитващия орган или негов съответно оторизиран представител. При отсъствие на надлежно оторизиран орган по изпълнението и без да се засягат ad hoc проектите и програмите, управлявани от секретариата на АКТБ, Комисията ще отговаря за изпълнението на вътрешните действия на АКТБ.

3.   Вземат се предвид целите и присъщите характеристики на регионалното сътрудничество, действията, предприети в тази сфера, се регулират от процедурите, създадени за сътрудничеството за финансиране на развитието, когато е приложимо.

ГЛАВА 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Член 15

Идентифицикация на проекта, подготовка и оценка

1.   Представените от страните от АКТБ проекти и програми подлежат на съвместна оценка. Комитетът за финансиране на развитието между АКТБ и ЕС разработва общите указания и критерии за оценка на проектите и програмите.

2.   Досиетата на проектите и програмите, подготвени и внесени за финансиране, трябва да съдържат цялата информация, необходима за оценката на проектите и програмите или, когато тези програми и проекти не са напълно дефинирани, да предоставят широкото очертаване, необходимо за тяхната оценка. Тези досиета се изпращат официално на Общността от страните от АКТБ или от другите бенефициери, които отговарят на изискванията в съответствие с настоящото споразумение.

3.   Оценката на проектите и програмите надлежно взема предвид ограниченията в човешките ресурси и осигурява стратегия, насърчаваща израстването на тези ресурси. Тя също отчита специфичните характеристики и ограниченията на всяка от страните от АКТБ.

Член 16

Финансово предложение и решение

1.   Заключенията от оценката се обобщават във финансовото предложение, изготвено от Общността в тясно сътрудничество със заинтересованите страни от АКТБ. Това финансово предложение се предоставя на орган на Комисията, който взема решенията.

2.   Финансовото предложение съдържа развит график за техническото и финансово изпълнение на проекта или програмата, включително на многогодишните програми и глобалните суми за действия с малък финансов размер, и разглежда продължителността на различните фази на прилагане. Финансовото предложение:

a)

взема предвид коментарите на страните от АКТБ или заинтересованите държави; и

б)

се изпраща едновременно на заинтересованите страни от АКТБ и на Общността.

3.   Комисията финализира финансовото предложение и го предоставя със или без изменения на органа на Общността, който взема решенията. На страните от АКТБ или на заинтересованите държави се дава възможността да обсъдят всяко изменение на съдържанието, което Комисията възнамерява да внесе в документа. Тези коментари се отразяват в измененото финансово предложение.

4.   Органът на Общността, който взема решенията, съобщава своето решение в рамките на 120 дни от датата на съобщаването на финансовото предложение, посочено по-горе.

5.   Когато финансовото предложение не е прието от Общността, страните от АКТБ или заинтересованите държави се информират незабавно за основанията за това решение. В този случай, представителите на държавите от АКТБ или на заинтересованите държави, могат в рамките на 60 дни след това, да изискат или:

a)

въпросът да бъде внесен в Комитета за финансиране на развитието между АКТБ и ЕС, създаден по силата на настоящото споразумение; или

б)

да бъдат изслушани от органа на Общността, който взема решенията.

6.   След това изслушване, се приема окончателното решение за приемане или отхвърляне на финансовото предложение от съответния орган на Общността, пред когото страните от АКТБ или заинтересованите държави могат да представят, преди да е взето решението, всички факти, които изглеждат необходими за подкрепа на информацията, с която разполага.

7.   Многогодишните програми, inter alia, финансират обучението, децентрализираните действия, микропроектите, насърчаването на търговията и развитието на търговията, набора от действия с ограничен обхват в отделен сектор, подкрепата на управлението на проекта/програмата и техническото сътрудничество.

8.   В случайте, посочени по-горе, заинтересованите страни от АКТБ могат да внесат пред ръководителя на делегацията многогодишна програма, която широко очертава типовете действия, които предвижда, и предлаганите финансови ангажименти:

a)

решението за финансиране за всяка многогодишна програма се взема от главния оторизиращ служител. Писмото от главния оторизиращ служител до националния оторизиращ служител, с което го нотифицира за това решение, че представлява споразумение за финансиране; и

б)

в рамката на така приетите многогодишни програми националният оторизиращ служител или, когато възникне такъв случай, агентът по децентрализираното сътрудничество, комуто са делегирани функциите за тази цел или, в подходящите случаи, други отговарящи на изискванията бенефициери изпълняват всяко отделно действие в съответствие с релевантните разпоредби на настоящото споразумение и условията на финансовото споразумение, упоменато по-горе. Когато изпълнението се осъществява от агенти на децентрализираното сътрудничество или други бенефициери, отговарящи на изискванията, националният оторизиращ служител и ръководителят на делегацията запазват финансовата си отговорност и наблюдават редовно действията, за да имат възможност, inter alia, да осъществят своите задължения.

9.   В края на всяка година националният оторизиращ служител след консултация с ръководителя на делегацията изпраща доклад до Комисията за изпълнението на многогодишните програми.

Член 17

Финансово споразумение

1.   Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, за всяка програма или проект, финансирани посредством безвъзмездна помощ от фонда, се сключва финансово споразумение между Комисията и страните от АКТБ или заинтересованите държави. Когато прекият бенефициер не е от страните от АКТБ, Комисията формализира решението за финансиране посредством размяна на писма със заинтересования бенефициер.

2.   Споразумението за финансиране се изготвя между Комисията и страните от АКТБ или заинтересованите държави в рамките на 60 дни от решението на органа, който взема решенията на Общността. Споразумението:

a)

определя по-специално подробностите на финансовия ангажимент на фонда и финансовите разпоредби и условия, общите и особените разпоредби, отнасящи се до съответния проект или програма, и включва също подробния график за техническото изпълнение на проекта или програмата, съдържащ се във финансовото предложение; и

б)

съдържа съответна разпоредба за сумите за покриване на увеличаването на разходите или на непредвидените обстоятелства.

3.   След подписването на финансовото споразумение се извършват преводите в съответствие с финансовия план, предвиден в него. Всеки непохарчен остатък след счетоводното приключване на проектите и програмите се придава към заинтересованите страни от АКТБ и се определя по този начин в счетоводните книги на фонда. Той може да се използва по начина, предвиден в настоящото споразумение за финансирането на проекти и програми.

Член 18

Надхвърляне на разходите

1.   Веднъж след като стане явно, че е вероятно да настъпи надхвърляне на разходите над ограниченията, предвидени във финансовото споразумение, националният оторизиращ орган чрез ръководителя на делегацията съответно нотифицира главния оторизиращ служител, както и за мерките, които националният оторизиращ служител възнамерява да предприема за покриване на това надхвърляне на сумите на разположение или чрез намаляване на обхвата на проекта или програмата, или посредством привличането на национални ресурси или на ресурси извън Общността.

2.   Ако по споразумение с Общността се реши да не се намали обхвата на проекта или програмата или ако не е възможно да бъдат покрити от други източници, тогава тези разходи могат да се финансират до 20 % от финансовия ангажимент за проекта или програмата от индикативната програма.

Член 19

Ретроактивно финансиране

1.   За да се гарантира ранното започване на проекта, да се избегнат празнините между последващи проекти и за да се избегнат закъсненията, страните от АКТБ по споразумение с Комисията може, при завършването на оценката на проекта и преди да е взето решението за финансиране, да:

a)

пуснат обявления за тръжна процедура за всички типове договори с клауза за преустановяване; и

б)

финансират предварително дейностите, свързани със започването на програмите, предварителната и сезонната работа, заявките за оборудване с дългосрочна доставка, както и на текущите действия. Тези разходи трябва да отговарят на процедурите, предвидени в споразумението.

2.   Тези разпоредби не накърняват правомощия на органа на Общността, който взема решенията.

3.   Разходът, направен от страните от АКТБ в изпълнение на тази разпоредба, се финансира с обратно действие по силата на проекта или програмата след подписването на финансовото споразумение.

ГЛАВА 4

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ

Член 20

Изисквания

Освен ако не е предоставена дерогация в съответствие с общите регламенти за договорите или член 22:

a)

участието в поканите за тръжна процедура и спечелването на договорите, финансирани от фонда, е открито при равни условия за:

i)

физически лица, предприятия или дружества, или публични или полупублични агенции от страните от АКТБ и държавите-членки;

ii)

кооперативни обединения и други юридически лица, регулирани от публичното или частното право на държавите-членки и/или на страните от АКТБ; и

iii)

съвместните предприятия или сдружения на предприятия или дружества на страните от АКТБ и/или на държава-членка;

б)

доставките трябва да произхождат в Общността и/или от страните от АКТБ. В този контекст дефиницията на концепцията „стоки с произход“ се оценява с позоваване на съответните международни спораумения и доставките, произхождащи от Общността, включват доставките, произхождащи от отвъдморските страни и територии.

Член 21

Участие при равни условия

Страните от АКТБ и Комисията предприемат необходимите мерки, за да гарантират най-широкото възможно участие при равни условия в поканите за участия в тръжни процедури за договори за труд, доставки и услуги, включващи, когато е уместно, мерки за:

a)

гарантиране на публикуването на поканите за участие в тръжни процедури в Официален вестник на Европейските общности, интернет, държавните вестници на страните от АКТБ и във всяка друга подходяща информационна медия;

б)

премахване на дискриминационните практики или технически спецификации, които могат да попречат на широкото участие при равни условия;

в)

насърчаване на сътрудничеството между предприятията и дружествата на държавите-членки и страните от АКТБ;

г)

гарантиране, че всички критерии за възлагане са посочени в досието за тръжната процедура; и

д)

гарантиране, че избраният участник в тръжната процедура отговаря на изискванията в досието на търга и отговаря на критериите за възлагане, предвидени в него.

Член 22

Дерогация

1.   За да гарантират оптималната ефективност на разходите на системата на физическите или юридическите лица от развиващите се страни, които не са от АКТБ, може да им бъде позволено да участват в договори, финансирани от Общността по искане на заинтересованите страни от АКТБ. Заинтересованите страни от АКТБ, във всеки такъв случай, предоставят на ръководителя на делегацията информацията, необходима на Общността да вземе решение относно неприлагането на правилото, като се отдава особено значение на:

a)

географското разположение на заинтересованите страни от АКТБ;

б)

конкурентноспособността на изпълнителите, доставчиците и консултантите от държавите-членки и страните от АКТБ;

в)

необходимостта да се избягват извънредните увеличения на разходите по изпълнението на договора;

г)

транспортните затруднения или закъсненията, дължащи се на сроковете на доставка или други сходни проблеми; и

д)

технологията, която е най-подходяща и отговаря най-добре на местните условия.

2.   Участието на трети страни в договорите, финансирани от Общността, може да се оторизира:

a)

когато Общността участва във финансирането на регионалните или междурегионалните схеми, включващи тези страни;

б)

в случаите на съфинансиране на проекти и програми; и

в)

в случай на помощ в спешни ситуации.

3.   В изключителни случаи и по споразумение с Комисията, консултантските дружества с експерти, които са граждани на трети страни, могат да участват в договори за услуги.

Член 23

Конкуренция

1.   За да опрости и уеднакви общите правила и регламенти на конкуренция и преференциите за действията, финансирани от Европейския фонд за развитие (EDF), договорите се възлагат посредством открита и ограничена процедура, както и с рамков договор, пряко договаряне и пряк труд, както следва:

a)

открита международна покана за участие в тръжна процедура посредством или след публикуването на обявление за обществена поръчка в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение;

б)

открита местна покана за участие в тръжна процедура, когато обявата за обществената поръчка е публикувана изключително в държавата бенефициер от АКТБ;

в)

ограничена покана за участие в международна тръжна процедура, когато възложителят кани ограничен брой кандидати да участват в тръжната процедура след публикуването на предварително обявление;

г)

договори с пряко договоряне, които включват опростена процедура, когато публикуването на обявлението е излишно и възложителят кани ограничен брой доставчици на услугата да представят своите оферти; и

д)

споразумения за пряк труд, когато договорите се осъществяват от публични или полупублични агенции и отдели на заинтеросованите държави бенефициери.

2.   Договорите, финансирани от фонда се възлагат в съответствие със следните разпоредби:

a)

договори за труд на стойност:

i)

по-висока от 5 000 000 EUR се възлагат посредством открита международна открита местна покана за участие в тръжна процедура;

ii)

между 300 000 EUR и 5 000 000 EUR се възлагат посредством открита местна покана за участие в тръжна процедура; и

iii)

под 300 000 EUR се възлагат с пряко договаряне, което включва опростена процедура, без публикуване на обявление;

б)

договори за доставка на стойност:

i)

по-висока от 150 000 EUR се възлагат посредством открита международна процедура;

ii)

между 30 000 EUR и 150 000 EUR се възлагат посредством открита местна процедура; и

iii)

под 30 000 EUR се възлагат с пряко договаряне, което включва опростена процедура без обявление;

в)

договори за услуги на стойност:

i)

по-висока от 200 000 EUR се възлагат посредством ограничена международна процедура след публикуване на обявление; и

ii)

под 200 000 EUR се възлагат чрез пряко договаряне, което включва ограничена процедура или рамков договор.

3.   За възлагане на договори за труд, доставка и услуги на стойност 5 000 EUR или по-малко не се изисква провеждането на състезателна процедура.

4.   В случайте на ограничена процедура списъкът на подбраните кандидати се изготвя от страните от АКТБ или от заинтересованите държави и се съгласува с ръководителя на делегацията след провеждането, когато е възможно, на предварително класиране на участниците въз основа на публикувано обявление.

5.   В случайте на договори, възложени чрез пряко договаряне, страните от АКТБ встъпват в свободни преговори, които считат за необходими, с участниците, които са подбрали предварително в съответствие с членове от 20 до 22 и възлагат договора на участниците, които са подбрали.

6.   Страните от АКТБ могат да изискат от Комисията да преговаря, изготвя, сключва и изпълнява договори за услуги пряко от тяхно име посредством нейната съответна агенция.

Член 24

Пряк труд

1.   В случай на действия, проекти и програми, налагащи пряк труд, те се възлагат на публични, полупублични агенции или отдели на държавата или заинтересованите държави от лицето, отговарящо за изпълнението на действието.

2.   Общността финансира разходите на отдела възложител, като предоставя оборудване и/или материалите, които му липсват, и/или средствата, които да му позволят да наеме необходимия състав под формата на експерти от заинтересованите страни от АКТБ или от другите страни от АКТБ. Участието на Общността покрива само разходите, понесени от допълнителните мерки и временните разходи, отнасящи до изпълнението тясно свързано с изискванията на въпросния проект.

Член 25

Договори за спешна помощ

Договорите за спешна помощ се осъществяват по начин, който да отрази неотложността на ситуацията. За тази цел за всички действия, отнасящи до спешната помощ, страните от АКТБ могат след съгласуване с ръководителя на делегацията да разрешат:

a)

сключването на договори с пряко договаряне;

б)

изпълнението на договори с пряк труд;

в)

изпълнение чрез специализирани агенции; и

г)

пряко изпълнение от Комисията.

Член 26

Преференции

Предприемат се мерки за окуражаване на най-широкото участие на физически и юридически лица от държавите от страните от АКТБ при изпълнението на договори, финансирани от фонда, за оптимизирането на физическите и човешките на ресурси на тези държави. За тази цел:

a)

за договори за труд на стойност по-малка от 5 000 000 EUR, на участниците в търговете от страните от АКТБ, при условие че най-малко една четвърт от капитала и управленския състав произхождат от една или повече от страните от АКТБ се предоставя 10 % ценова преференция, когато се сравняват участници, които притежават еднакви икономически, технически и административни качества;

б)

за договори за доставка, независимо от стойността на доставките, на участниците от страните от АКТБ, които предлагат доставки с най-малко 50 % от стойността на договора им се предоставя 15 % ценова преференция, когато се сравняват участници, които притежават еднакви икономически, технически и административни качества;

в)

по отношение на договорите за услуги, при наличие на необходимата компетентност, се отдава предпочитание на:

i)

експерти, институции или консултантски компании или фирми от страните от АКТБ, когато се сравняват участници, притежаващи еднакви икономически и технически качества,

ii)

оферти, внесени от фирма от АКТБ в обединение с партньори от Европа, и

iii)

оферти, внесени от европейски участници с подизпълнители или експерти от АКТБ.

г)

когато се предвижда подизпълнение, преференциите се предоставят от спечелилия участник на физическите лица, предприятията и фирмите от страните от АКТБ, способни да изпълнят изискванията на договора при сходни условия; и

д)

страните от АКТБ могат в обявлението да предложат на вероятните кандидати помощта на компании или фирми или национални експерти или консултанти, подбрани по взаимно съгласие. Това сътрудничество може да бъде под формата или на смесено предприятие, или подизпълнение, или обучение на работното място на преподаватели.

Член 27

Възлагане на договорите

1.   Без да се накърнява член 24, страните от АКТБ възлагат договора на участника в тръжната процедура:

a)

чието предложение е установено, че отговаря на изискванията за тръжната документация;

б)

за договорите за доставка или труд, който е отправил най-изгодното предложение, което се преценява, inter alia, въз основа на:

i)

цената, оперативните разходи и разходите по поддръжка;

ii)

квалификацията, и гаранциите, предложени от кандидатите, както и техническите качества на предложението, включващо предложението за следпродажбена поддръжка в страните от АКТБ; и

iii)

характера, условията и сроковете за изпълнение на договорите и адаптирането към местните условия;

в)

за договора за услуги, който предлага най-изгодното предложение, като се взема предвид, inter alia, цената, техническата стойност на предложението, организацията и методологията, която се предлага за предоставянето на услугите, както и компетентността, независимостта и наличието на предложения състав.

2.   Когато се установи, че двама кандидати се оценяват еднакво въз основа на критериите, посочени по-горе, се отдава предпочитание на:

a)

на участник в тръжна процедура от страните от АКТБ; или

б)

ако такъв участник липсва, на участника, който:

i)

позволява най-доброто възможно използване на физическите и човешките ресурси на страните от АКТБ;

ii)

предлага най-добрите възможни възможности за подизпълнение на предприятия, дружества или лица от АКТБ; или

iii)

е консорциум на физически лица, дружества или предприятия от страните от АКТБ и Общността.

Член 28

Общи разпоредби за договорите

1.   Възлагането на договорите, финансирани от източниците на фонда, се регулира от настоящото приложение и процедурите, които се приемат с решение на Съвета на министрите на първото заседание след подписването на настоящото споразумение по препоръка на Комитета за финансово подпомагане на развитието между АКТБ и ЕС. Тези процедури отразяват разпоредбите на настоящото приложение и правилата на Общността за обществените поръчки в сътрудничеството с трети страни.

2.   До приемането на тези процедури ще се приемат настоящите правила на Европейския фонд за развитие (EФР), както се съдържат в текущите общи регламенти и общи правила за договорите.

Член 29

Общи условия на договорите

Изпълнението на договорите за труд, доставки и услуги, финансирани от източниците на фонда, се регулират от:

a)

общите условия, които се прилагат по отношение на договорите, финансирани от фонда, които се приемат с решение на Съвета на министрите на първото заседание след подписването на настоящото споразумение, по препоръка на Комитета за финансово подпомагане на развитието между АКТБ и ЕС; или

б)

в случай на съвместно финансирани проекти и програми, или когато е предоставена дерогация за трети страни или при ускорени процедури или в други подходящи случаи, такива други общи условия, които могат да се договорят между заинтересованите страни от АКТБ и Общността, т.е.:

i)

общите условия на договорите, предвидени в националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ или техните установени практики по отношение на международните договори; или

ii)

всички други международни общи условия за договорите.

Член 30

Уреждане на споровете

Всеки спор, възникващ между властите на страните от АКТБ и изпълнител, доставчик на стоки или на услуги по време на изпълнението на договор, финансиран от фонда:

a)

се урежда в случай на национален договор в съответствие с националното законодателство на заинтересованите страните от АКТБ; и

б)

се урежда в случай на транснационален договор; или:

i)

ако страните по договора се договорят така, в съответствие с националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ или от тяхната установена практика; или

ii)

чрез арбитраж в съответствие с процедурните правила, които ще се приемат с решение на Съвета на министрите на първото заседание, следващо подписването на настоящото споразумение, по препоръка на Комитета за финансово подпомагане на развитието между АКТБ и ЕС.

Член 31

Данъчни и митнически договорености

1.   Страните от АКТБ прилагат по отношение на договорите, финансирани от Общността данъчни и митнически разпоредби, които са не по-малко благоприятни от тези, прилагани от тях към най-облагодетелстваните държави или към международните организации за развитие, с които имат отношения. По смисъла на определението за статут на най-облагодетелствана нация (СОН) се вземат предвид разпоредбите, прилагани от заинтересованите страни от АКТБ по отношение на другите страни от АКТБ, или по отношение на другите развиващи се страни.

2.   При спазване на горепосочените разпоредби по отношение на договорите, финансирани от Общността, се прилага следното:

a)

договорът не се облага в държавите бенефициери от АКТБ с гербови или регистрационни такси или фискални данъци, имащи равностоен ефект, независимо дали тези данъци вече са съществували или ще възникнат в бъдеще; въпреки това, тези договори се регистрират в съответствие със законодателството в сила в страните от АКТБ и върху тях може да бъде начислявана такса, отговаряща на услугата, предоставяна с тях;

б)

печалбите и/или приходите, възникващи от изпълнението на договорите, се облагат в съответствие с вътрешните фискални правила на заинтересованите страни от АКТБ при условие че физическите или юридическите лица, които реализират тази печалба и/или приход, имат постоянно място на стопанска дейност в тази държава или че изпълнението на договора е за срок, по-дълъг от шест месеца;

в)

предприятията, които трябва да внасят професионално оборудване, за да осъществят договорите за работа, при тяхно искане, се ползват от системата на временния внос, така както е установена в националното законодателство на държавите бенефициери от АКТБ по отношение на въпросното оборудване;

г)

професионалното оборудване, необходимо за осъществяването задачите, предвидени в договорите за услуги, се внася временно в страните от АКТБ или в държавите в съответствие с тяхното национално законодателство, без да се начисляват данъчни, вносни или митнически такси или други налози, които имат равностоен ефект, когато тези данъци или такси не представляват възнаграждение за предоставяните услуги;

д)

вносът по силата на договори за доставки се осъществява на територията на държавата бенефициер от АКТБ без мита, вносни мита, такси или фискални данъци, имащи същия ефект. Договорите за доставка, произхождащи от заинтеросованите страни от АКТБ, се сключват въз основа на цената към момента на производството на доставките, към които могат да се добавят тези вътрешни фискални такси, които са приложими към тези доставки в страните от АКТБ;

е)

горивата, лубрикантите и въглеводородите, свързващи вещества и най-общо всички материали, използвани за осъществяването на договорите за труд се приема, че са закупени на местния пазар и по отношение на тях се прилагат данъчните правила, предвидени в националното законодателство в сила в държавата бенефициер от АКТБ;

ж)

личните и домакински вещи, внесени за употреба от физическите лица, които не са наети местно, ангажирани с осъществяването на задачите, дефинирани в договора за доставка и членовете на техните семейства се освобождават от мита или вносни мита, такси и други данъчни задължения, които имат еднакъв ефект, в рамките на националното законодателство в сила в държавите бенефициери от АКТБ.

3.   Всеки въпрос, който не е обхванат от горепосочените разпоредби относно данъчните и митническите договорености, остава предмет на националното законодателство на заинтересованите страни от АКТБ.

ГЛАВА 5

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Член 32

Цели

Целта на мониторинга и оценката се състои в редовната оценка на действията за развитие (подготовка, изпълнение и последващо действие) с оглед на подобряването на ефективността на развитието на текущите и бъдещи действия.

Член 33

Модалитети

1.   Без да се накърняват оценките, осъществявани от страните от АКТБ или Комисията, оценяването ще се извършва съвместно от страните от АКТБ и Общността. Комитетът за сътрудничество за финансиране на развитието между АКТБ и ЕС осигурява съвместния характер на общия действия по мониторинг и оценка. С оглед подпомагането на Комитета за сътрудничество за финансиране на развитието между АКТБ и ЕС, Комисията и Главният секретариат на АКТБ изготвя и осъществява съвместния мониторинг и оценка и докладва на Комитета. На првото си заседание след подписването на споразумението, Комитетът определя оперативните условия, насочени към осигуряването на съвместния характер на действията и одобрява работната програма на годишна основа.

2.   Дейностите по мониторинг и оценка основно:

a)

предоставят редовни и независими оценки на операциите и действията на фонда посредством сравняване на резултатите с целите; и с това

б)

дават възможност на страните от АКТБ и Комисията и на Съвместните институции да използват уроците от опита отново при създаването и изпълнението на бъдещите политики и действия.

ГЛАВА 6

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 34

Главен оторизиращ служител

1.   Комисията назначава главния оторизиращ служител на фонда, който отговаря за управлението на ресурсите на фонда. Главният оторизиращ служител отговаря за извършването, възстановяването, разрешаването и отчитането на разхода, извършен от фонда.

2.   Главният оторизиращ служител:

a)

извършва, изплаща и оторизира разхода и води отчет за плащанията и разрешенията;

б)

гарантира, че решенията за финансиране се изпълняват;

в)

в тясно сътрудничество с националния оторизиращ служител взема решения за предоставяне, които са необходими за осигуряването на правилното изпълнение на одобрените действия от икономическа и техническа гледна точка;

г)

подготвя документацията за тръжната процедура преди поканите за тръжната процедура да бъдат изготвени за:

i)

откритите международни търгове, и

ii)

ограничената международна обява за търг с преквалификация.

д)

одобрява предложенията за необходимостта от договори при спазване на правомощията, упражнявани от началника на делегацията по смисъла на член 36;

е)

публикува в подходящ срок международните обявления за търговете.

3.   Главният оторизиращ служител в края на всяка година предоставя подробен баланс на фонда, показващ баланса на вноските, платени от държавите-членки във фонда от държавите-членки и общите преводи по отношение на всеки раздел на финансиране.

Член 35

Национален оторизиращ служител

1.   Правителството на всяка страна от АКТБ назначава национален оторизиращ служител да го представлява във всички действия, финансирани от източниците на фонда, управлявани от Комисията и Банката. Националният оторизиращ служител може да делегира част от тези функции и да информира главния оторизиращ служител за всяка делегация. Националният оторизиращ служител:

a)

в тясно сътрудничество с ръководителя на делегацията отговаря за подготовка, предоставянето и оценката на проектите и програмите;

б)

в тясно сътрудничество с ръководителя на делегацията, изготвя поканите за местните открити процедури, получава предложенията, както местните, така и международните (открити и закрити), председателства разглеждането на предложенията, установява резулатите от разглеждането, подписва договорите и приложенията към тях и одобрява разходите;

в)

предоставя, преди издаването на местните обявления за покани за участие в открита тръжна процедура, тръжната документация на ръководителя на делегацията, който я одобрява в рамките на 30 дни;

г)

завършва оценките на кандидатите в рамките на срока на валидността на процедурата, като взема предвид срока, необходим за одобрение на договорите;

д)

предава резултатите от оценяването и на предложението за предоставяне на договора на ръководителя на делегацията за неговото одобрение във времевите рамки, предвидени в члед 36;

е)

изплаща и разрешава извършването на разходите в рамките на средствата, които са му предоставени; и

ж)

по време на изпълнение на действията извършва договореностите по адаптиране, необходими за гарантиране на съответното изпълнение на одобрените проекти или програми от икономическа и техническа гледна точка.

2.   Националният оторизиращ служител по време на изпълнение на действията и при спазването на изискването да информира ръководителя на делегацията приема решения относно:

a)

техническите корекции и изменения по отношение на подробностите, доколкото не засягат приетото техническо решение и остават в границите на възможността за коригиране;

б)

измененията в предполагаемите разходи по време на изпълнението;

в)

прехвърлянията по пера в рамките на предполагаемите разходи;

г)

промяната на местоположението на проектите или програмите с множество единици, когато това е оправдано на техническа, икономическа или социална основа;

д)

налагането или опрощаването на наказанията за забавяне;

е)

действията по освобождаването от отговорност на поръчителите;

ж)

закупуването на стоки, независимо от техния произход на местния пазар;

з)

използването на строително оборудване и машини, които не произхождат от държавите-членки или страните от АКТБ, при условие че не съществува производство на сравнимо оборудване и машини в държавите-членки или страните от АКТБ;

и)

подизпълнението;

й)

окончателното приемане, при условие че ръководителят на делегацията присъства на предварително приемане, парафира съответните протоколи и, когато е уместно, присъства на окончателното приемане и, по-специално, когато степента на отбелязаните възражения при предварителното приемане изскват крупни довършителни работи; и

к)

наемането на консултанти и други експерти по техническо подпомагане.

Член 36

Ръководител на делегацията

1.   Комисията се представлява във всяка от страните от АКТБ или във всяко регионално групиране, което изрично е поискало това, от делегация, управлявана от ръководителя на делегацията, одобрен от страните от АКТБ или заинтересованите държави. Когато ръководителят на делегацията е назначен към група от страните от АКТБ, се предприемат необходимите стъпки, за да се гарантира, че ръководителят на делегацията се представлява от заместник, пребиваващ във всяка от държавите, в която ръководителят на делегацията не пребивава. Ръководителят на делегацията представлява Комисията във всички сфери на нейната компетентност и във всички нейни дейности.

2.   За тази цел и в тясно сътрудничество с националния оторизиращ служител, ръководителят на делегацията:

a)

при поискване от заинтересованите страни от АКТБ участва и подпомага подготовката на проектите и програмите, както и в преговарянето на договорите за техническо подпомагане;

б)

участва в оценяването на проектите и програмите, изготвя тръжната документация и търси начини за опростяването на процедурите за оценка и изпълнение на проектите;

в)

подготвя финансовите предложения;

г)

одобрява преди издаването им от националния оторизиращ служител обявленията за процедурите и документацията по договорите за спешно подпомагане в рамките на 30 дни от внасянето им пред него от националния оторизиращ служител;

д)

присъства при отварянето на предложенията за участие в тръжни процедури и получава копия от тях и от резултатите от тяхното разглеждане;

е)

одобрява в рамките на 30 дни предложението на националния оторизиращ служител класирането в местни открити процедури, договорите с пряко договаряне, договорите за спешно подпомагане, договорите за услуги и труд на стойност по-малка от 5 милиона EUR и договорите за доставка на стойност по-малка от 1 милион EUR;

ж)

за всички други договори необхванати от горното одобрява в рамките на 30 дни предложението на националния оторизиращ служител за сключването на договор, когато са изпълнени следните условия:

i)

избраното предложение е най-ниско от тези, които отговарят на тръжната документация;

ii)

избраният кандидат за уастие в тръжна процедура отговоря на всички критерии за подбор, включени в тръжната документация; и

iii)

избраното предложение не надхвърля определената сума за договора;

з)

когато условията, установени в буква ж), не са изпълнени, предава предложението на главния оторизиращ служител, който взима решение по него в рамките на 60 дни от получаването му от ръководителя на делегацията. Когато цената на избрания кандидат надхвърля определената сума за договора, главният оторизиращ служител преди да одобри възлагането осигурява необходимите средства;

и)

парафира договорите и оценките в случай на пряк труд и извършва допълнения в тях, както и разрешава плащанията, издадени от националния оторизиращ орган;

й)

гарантира, че проектите и програмите, финансирани от ресурсите на фонда, управлявани от Комисията се осъществяват по подходящия начин от финансова и техническа гледна точка;

к)

сътрудничи с националните власти на страните от АКТБ, когато представлява Комисията при редовните оценки на действията;

л)

съобщава на страните от АКТБ цялата информация и съответните документи за процедурите за изпълнение на сътрудничеството за финансиране на развитието особено по отношение на критериите за оценка и критериите за оценка на търговете; и

м)

редовно информира националните власти на Общността за действията, които могат пряко да засягат сътрудничеството между Общността и страните от АКТБ.

3.   Ръководителят на делегацията получава необходимите инструкции и делегирани правомощия за облекчаване и ускоряване на всички действия по смисъла на споразумението. За всяко по-нататъшно делегиране на административни или финансови правомощия на ръководителя на делегацията, различни от посочените в този член, се нотифицират националните оторизиращи служители и Съвета на министрите.

Член 37

Плащания и агенти по плащанията

1.   За целите на осъществяването на плащанията в националните валути на страните от АКТБ се откриват сметки деноминирани във валутите на държавите-членки или в евро във всяка от страните от АКТБ на името на Комисията с национална публична или полупублична финансова институция, избрана по споразумение между страните от АКТБ и Комисията. Тази институция упражнява функциите на Националнен платежен представител.

2.   Националният платежен агент не получава възнаграждение за своите услуги и не заплаща лихви по депозираните средства. Местните сметки се захранват от Комисията във валутата на една от държавите-членки или в евро, като се основава на бъдещите изисквания към наличността в брой, които ще се извършват с достатъчно предизвестие за избягване на нуждата от предварително финансиране от страните от АКТБ и за да се избегнат закъсненията в преводите.

3.   За целите на извършването на плащанията в евро сметките, деноминирани в евро, се откриват на името на Комисията с финансовите институции в държавите-членки. Тези институции упражняват функцията на платежен представител в Европа.

4.   Плащания от европейските сметки, които ще се извършват по нареждане на Комисията или от ръководителя на делегацията, действащ от нейно име, могат да бъдат направени по отношение на разходите, разрешени от националния оторизиращ орган, действащ от нейно име, могат да се извършат по отношение на разрешените разходи от националния оторизиращ служител или главния одобряващ служител преди разрешението от националния оторизиращ служител.

5.   В рамките на наличните средства по сметките, агентите по плащанията извършват преводите, одобрени от националния одобряващ служител или, когато е подходящо, от главния одобряващ служител след проверка, която устонавява, че предоставените документи по същество са верни и редовни и че разрешението за плащането е действително.

6.   Процедурите за извършване, разрешаване и изплащане на разходите трябва да завършат в рамките на срок от 90 дни от датата, от която плащането е станало изискуемо. Националният одобряващ служител обработва и предоставя разрешението за плащане на ръководителя на делегацията не по-късно от 45 дни преди датата, от която е изискуемо.

7.   Исканията за закъснели плащания се погасяват от заинтересованите страни от АКТБ и от Комисията от нейните собствени ресурси за тази част от закъснението, за която отговаря всяка от страните в съответствие с горепосочените процедури.

8.   Агентите по плащанията, националният оторизиращ служител, ръководителят на делегацията и отговорните отдели на Комисията запазват финансовата си отговорност, докато Комисията не даде окончателното си одобрение за действията, за чието изпълнение те отговарят.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТЪРГОВСКИ РЕЖИМ, ПРИЛОЖИМ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ РЕЖИМ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 37, ПАРАГРАФ 1

ГЛАВА 1

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 1

Стоките, с произход от страните от АКТБ се внасят в Общността, освободени от мита и такси, имащи равностоен ефект.

a)

За стоките, с произход от страните от АКТБ:

изброени в проложение I към Договора, когато попадат в общата организация на пазара по смисъла на член 34 от Договора, или

при вноса в Общността при условията на спазването на определени правила в резултат от прилагането на Общата земеделска политика,

Общността предприема необходимите мерки, за да гарантира по-благоприятното третиране от това, което е предоставила на трети страни, ползващи разпоредбата относно най-облагодетелстваната нация за същите стоки.

б)

Ако по време на прилагането на настоящото приложение страните от АКТБ поискат нови линии земеделска продукция или селскостопански продукти, които не са предмет на специфични договорености към влизането в сила на настоящото приложение, да се възползват от тези договорености, Общността разглежда тези искания в условията на консултиране със страните от АКТБ.

в)

Въпреки горепосоченото, в контекста на специалните отношения и специалния характер на сътрудничеството между АКТБ и ЕС, Общността разглежда на основата на всеки отделен случай исканията от страните от АКТБ за преференциален достъп на техните селскостопански продукти до пазара на Общността и ги нотифицира за своето решение по мотивираните искания в рамките на четири месеца, но във всеки случай не по-късно от шест месеца от тяхното предоставяне.

В контекста на буква a) Общността взема своите решения, като се позовава по-специално на отстъпките, предоставени на развиващите се трети страни. Тя взема предвид възможностите, предложени от извънсезонния пазар.

г)

Договореностите в буква a) влизат в сила по същото време, в което влиза в сила и настоящото споразумение и се прилагат, докато трае подготвителният период, определен в член 37, параграф 1 от споразумението.

Въпреки това, ако през този период Общността:

постави в обхвата на общата организация на пазара един или повече продукти или ги постави под особени правила, въведени в резултат от прилагането на Общата земеделска политика, тя си запазва правото да адаптира третирането за целите на вноса на тези продукти, произхождащи от страните от АКТБ, след консултации в рамките на Съвета на министрите. В тези случаи се прилагат разпоредбите на буква a);

измени общата организация на пазара и по-специално по отношение на отделен продукт или особените правила, въведени в резултат от прилагането на Общата земеделска политика, тя си запазва правото да измени уговорките, предвидени за продуктите, произхождащи от страните от АКТБ, след консултации в рамките на Съвета на министрите. В тези случаи Общността се задължава да гарантира, че продуктите, произхождащи в страните от АКТБ, продължават да се ползват с предимство, сравнимо с това, което са ползвали по-рано по отношение на продуктите, произхождащи в трети страни, ползващи се от разпоредбата за най-облагодетелствана нация.

д)

Когато Общността възнамерява да сключи преференциално споразумение с трети страни, тя информира страните от АКТБ за това. Извършват се консултации, когато страните от АКТБ поискат това за опазване на своите интереси.

Член 2

1.   Общността няма да прилага към вноса на продукти, произхождащи от страните от АКТБ, каквито и да е количествени ограничения или мерки, имащи същия ефект.

2.   Параграф 1 не погасява забраните или ограниченията върху вноса или износа или върху транзитно преминаващите стоки, наложени въз основа на обществения морал, обществената политика или сигурност, защитата на здравето и живота на хората, животните и растенията, опазването на националните богатства, притежаващи художествена, историческа или археологическа стойност, запазването на изчерпаемите природни ресурси, ако тези мерки са ефективни в съответствие с ограниченията за местно производство или ползване, или закрилата на индустриалната и търговска собственост.

3.   Тези забрани или ограничения в никакъв случай не представляват средства за произволна или неоправдана дискриминация или прикрито ограничение на търговията.

В случаите, в които прилагането на мерките по смисъла на параграф 2 засягат интересите на една или повече страни от АКТБ, се извършват консултации по искане на последната в съответствие с разпоредбите на член 12 от настоящото споразумение, с оглед на постигането на задоволително разрешение.

Член 3

1.   Когато има вероятност новите мерки или мерките, предвидени в програмите, приемани от Общността за сближаването на законодателството или в регламентите, за да се улесни движението на стоките да засегнат интересите на една или повече от страните от АКТБ, Общността, преди да ги приеме, информира за тях страните от АКТБ посредством Съвета на министрите.

2.   За да даде възможност на Общността да вземе предвид интересите на заинтересованите страни от АКТБ, се провеждат консултации в съответствие с разпоредбите на член 12 от настоящото споразумение с оглед постигането на задоволително решение.

Член 4

1.   Когато съществуващите правила или регламенти, приети за облекчаване на движението на стоки, засягат интересите на една или повече от страните от АКТБ или когато тези интереси са засегнати от тълкуването, прилагането или администрирането на тези правила или регламенти, се извършват консултации по искане на заинтресованите страни от АКТБ с оглед на постигането на задоволително решение.

2.   С оглед намирането на задоволително решение страните от АКТБ могат също да внесат в Съвета на министрите всеки други проблем, отнасящ се до движението на стоки, който може да произтича от предприетите или планирани мерки от държавите-членки.

3.   Съответните институции на Общността в най-високата възможна степен информират Съвета на министрите за тези мерки, за да гарантират ефективните консултации.

Член 5

1.   От страните от АКТБ не се иска да поемат, по отношение на вноса на продуктите, произхождащи от Общността, задължения, съответстващи на ангажимента, поет от Общността по смисъла на настоящото приложение по отношение на вноса на стоки, произхождащи в страните от АКТБ.

a)

В търговията с Общността страните от АКТБ няма да проявят дискриминационно отношение между държавите-членки и предоставят на Общността третиране, което е не по-малко благоприятно от това на най-облагодетелстваната нация.

б)

Третирането на най-облагодетелстваната нация по смисъла на буква a) не се прилага по отношение на търговията или икономическите отношения между страните от АКТБ или между една или повече от страните от АКТБ и другите развиващи се страни.

Член 6

Всяка страна съобщава своята митническа тарифа на Съвета на министрите в рамките на три месеца от влизането в сила на настоящото приложение. Всяка страна предоставя всяко последващо изменение в своята тарифа при влизането му в сила.

Член 7

1.   Концепцията за „продукти с произход“ по смисъла на прилагането на настоящото приложение и на методите за административно сътрудничество, отнасящи се към него са определени в протокола, приложен към него.

2.   Съветът на министрите може да приеме всяко изменение в Протокол № 1.

3.   Когато концепцията за „стоки с произход“ не е била все още дефинирана за определен продукт в съответствие с параграфи 1 или 2, всяка договаряща се страна продължава да прилага своите собствени правила.

Член 8

1.   Когато определен продукт се внася в Общността в толкова големи количества и при такива условия, които могат да причинят или могат да застрашат да причинят сериозна вреда на нейните собствени производители на сходни или пряко конкурентни продукти, или сериозни смущения във всеки сектор на икономиката, или трудности, които могат да доведат до сериозно нарушаване на икономическата ситуация на региона, Общността може да вземе необходимите мерки при условията и в съответствие с процедурите, установени в член 9.

2.   Общността се задължава да не използва протекционистки средства или за спиране на структурното развитие. Общността се въздържа да използва защитни мерки, които имат същия ефект.

3.   Защитните мерки се ограничават до тези, които най-малко биха нарушили търговията между договарящите се страни при изпълнението на целите на настоящото споразумение и не трябва да надхвърлят обхвата на това, което е строго необходимо за отстраняването на възникналите трудности.

4.   Когато се прилагат, предпазните мерки отчитат съществуващото равнище на износа на АКТБ за Общността и техния потенциал за развитие. Особено внимание се отделя на интересите на най-слабо развитите държави, държавите без излаз на море и островните страни от АКТБ.

Член 9

1.   Извършва се предварителна консултация по отношение на прилагането на предпазната клауза, както когато тези мерки се приемат за първи път, така и когато се удължават. Общността предоставя на страните от АКТБ цялата информация, която е необходима за тези консултации и предоставя данните, от които да се определи в каква степен вноса от една страна от АКТБ на определен продукт е причинил ефектите по смисъла на член 8, параграф 1.

2.   Когато консултациите са осъществени, предпазните мерки или приетите съвместно договорености от засегнатите страни от АКТБ и Общността влизат в сила след тяхното провеждане.

3.   Въпреки това предварителните консултации, предвидени в параграфи 1 и 2, не изключват приемането на всяко незабавно решение, което Комисията, в съответствие с член 8, параграф 1, може да вземе, когато особени фактори налагат вземането на такива решения.

4.   За да се облекчи изследването на факторите, които могат да причинят смущения на пазара, се създава механизъм за статистически надзор на определен внос от АКТБ в Общността.

5.   Страните се задължават да провеждат редовни консултации с оглед намирането на задоволителни решения на проблемите, които могат да доведат до прилагането на предпазната клауза.

6.   Предварителните консултации, както и редовните консултации и механизмите за наблюдение по смисъла на параграфи 1—5 се изпълняват в съответствие с Протокол № 2, приложен към него.

Член 10

Съветът на министрите по искане на която и да е заинтересована страна разглежда икономическите и социални последици от прилагането на предпазната клауза.

Член 11

Когато са предприети, изменени или премахнати предпазните мерки, се отделя особено внимание на интересите на най-слабо развитите, без излаз на море или островните страни от АКТБ.

Член 12

За да гарантират ефективното прилагане на настоящото приложение, Страните се договарят да се информират и консултират помежду си.

В допълнение към случаите, за които са предвидени отделни консултации в членове 2—9 от настоящото приложение, консултациите също се осъществяват по искане на Общността или на страните от АКТБ и в съответствие с условията, предвидени в процедурния правилник в член 12 от настоящото споразумение, и по-специално в следните случаи:

1)

когато страните възнамеряват да предприемат каквито и да са търговски мерки, засягащи интересите на една или повече от страните по смисъла на настоящото приложение, те информират Съвета на министрите за това. Когато заинтересованите страни поискат това се провеждат консултации, за да се вземат предвид съответните им интереси;

2)

ако, през времето на прилагането на настоящото приложение, страните от АКТБ решат, че земеделските продукти, обхванати от член 1, параграф 2, буква a) различни от тези, които са предмет на особено отношение, трябва да се ползват от такова отношение, могат да се осъществят консултации в рамките на Съвета на министрите;

3)

когато една Страна смята, че препятствията пред движението на стоките възникват в резултат на съществуващите правила на друга Страна или от тяхното тълкуване, прилагане или администриране;

4)

когато Общността предприема защитни мерки в съответствие с разпоредбите на член 8, могат да се проведат консултации относно тези мерки в рамките на Съвета на министрите, когато заинтересованите страните поискат това, най-вече с оглед на гарантирането на спазването на член 8, параграф 3.

Тези консултации трябва да бъдат завършени в рамките на три месеца.

ГЛАВА 2

СПЕЦИАЛНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАХАРТА, ГОВЕЖДОТО И ТЕЛЕШКОТО МЕСО

Член 13

1.   В съответствие с член 25 от Конвенцията, сключена между АКТБ-ЕИО в Ломе, подписана на 28 февруари 1975 г. и с Протокол № 3, приложен към нея, Общността се е задължила за неопределен срок, въпреки другите разпоредби на настоящото приложение, да закупи и внесе, при гарантирани цени, определени количества тръстикова захар, кафява или бяла, която произхожда от страните от АКТБ, производителки и износителки на тръстикова захар, и която тези държави са се задължили да ѝ доставят.

2.   Условията за прилагането на гореупоменатия член 25 са предвидени в Протокол № 3 по смисъла на параграф 1. Текстът на протокола е приложен към настоящото приложение като Протокол № 3.

3.   Член 8 от настоящия протокол няма да се прилага в рамките на упоменатия протокол.

4.   По смисъла на член 8 от упоменатия протокол институциите, създадени по силата на настоящото споразумение, могат да се използват по време на прилагането на настоящото споразумение.

5.   Член 8, параграф 2 от посочения протокол се прилага след спирането на действието на настоящото споразумение.

6.   Декларациите, съдържащи се в приложения XIII, XXI и XXII от Заключителния акт към Конвенцията, сключена между АКТБ и ЕИО в Ломе, подписана на 28 февруари 1975 г., се потвърждават и техните разпоредби продължават да се прилагат. Тези декларации са приложени като такива към Протокол № 3.

7.   Настоящият член и Протокол № 3 няма да се прилагат в отношенията между страните от АКТБ и френските отвъдморски територии.

Член 14

Прилагат се специалните задължения по отношение на телешкото и говеждото месо, определени в Протокол № 4 и приложени към него.

ГЛАВА 3

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Протоколите, приложени към настоящото приложение, представляват неразделна част от него.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА СТРАНИТЕ, КОИТО НЯМАТ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

Следните списъци съдържат най-слабо развитите, страните без излаз на море и островните страни от АКТБ:

НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИ СТРАНИ ОТ АКТБ

Член 1

По смисъла на настоящото споразумение, следните страни се считат за най-слабо развитите страни от АКТБ:

 

Ангола

 

Бенин

 

Буркина Фасо

 

Бурунди

 

Република Кабо Верде

 

Централноафриканската република

 

Чад

 

Коморски острови

 

Демократична република Конго

 

Джибути

 

Етиопия

 

Еритрея

 

Гамбия

 

Гвинея

 

Гвинея (Бисау)

 

Гвинея (Екваториална)

 

Хаити

 

Кирибати

 

Лесото

 

Либерия

 

Малави

 

Мали

 

Мавритания

 

Мадагаскар

 

Мозамбик

 

Нигер

 

Руанда

 

Самоа

 

Сао Томе и Принсипи

 

Сиера Леоне

 

Соломонови острови

 

Сомалия

 

Судан

 

Танзания

 

Тувалу

 

Того

 

Уганда

 

Вануату

 

Замбия

ДЪРЖАВИ БЕЗ ИЗЛАЗ НА МОРЕ

Член 2

Бяха приети особени мерки и разпоредби за подпомагане на държавите без излаз на море от АКТБ в усилията им да преодолеят географските затруднения и другите пречки, затрудняващи тяхното развитие така че да им се даде възможност да ускорят своите съответни степени на развитие.

Член 3

Страните от АКТБ без излаз на море са:

 

Ботсуана

 

Буркина Фасо

 

Бурунди

 

Централноафриканската република

 

Чад

 

Етиопия

 

Лесото

 

Малави

 

Мали

 

Нигер

 

Руанда

 

Свазиленд

 

Уганда

 

Замбия

 

Зимбабве

ОСТРОВНИ СТРАНИ ОТ АКТБ

Член 4

Бяха приети специфични мерки и разпоредби за подпомагане на островните страни от АКТБ в усилията им да преодолеят географските затруднения и другите пречки, затрудняващи тяхното развитие така че да им се даде възможност да ускорят своите съответни степени на развитие.

Член 5

Списък на островните страни от АКТБ:

 

Антигуа и Барбуда

 

Бахамите

 

Барбадос

 

Кабо Верде

 

Коморски острови

 

Доминика

 

Доминиканска република

 

Фиджи

 

Гренада

 

Хаити

 

Ямайка

 

Кирибати

 

Мадагаскар

 

Мавриций

 

Папуа-Нова Гвинея

 

Сейнт Китс и Нейвис

 

Санта Лучия

 

Сент Винсент и Гранадини

 

Самоа

 

Сао Томе и Принсипи

 

Сейшелски острови

 

Соломонови острови

 

Тонга

 

Тринидад и Тобаго

 

Тувалу

 

Вануату

ПРОТОКОЛИ

ПРОТОКОЛ 1

За оперативните разходи на съвместните институции

1.   Държавите-членки и Общността, от една страна, и страните от АКТБ, от друга, отговарят за тези разходи, които ще понесат, свързани с участието им в заседанията на Съвета на министрите и свързаните с него органи, както по отношение на състава, пътните и дневните, така и по отношение на пощенските и телекомуникационните разноски.

Разходите, свързани с превода на заседанията, превода и възпроизвеждането на документите и по практическата организация на заседанията (като помещения, оборудване и пратеници) на съвместните институции по настоящето споразумение се понасят от Общността или от една от страните от АКТБ в зависимост от тава дали заседанията се провеждат на територията на държава-членка или на територията на страна от АКТБ.

2.   Арбитрите, назначени в съответствие с член 98 от споразумението, имат право на възстановяване на своите пътни и дневни разноски. Последните се определят от Съвета на министрите.

Половината от пътните и дневните разноски, понесени от арбитрите, се поемат от Общността, а другата половина от страните от АКТБ. Разходите, отнасящи се до създаването на офис на арбитрите за подготвителните заседания по споровете и за организирането на изслушванията (като помещения, персонал и превод), се понасят от Общността. Разходите, отнасящи се до специалните запитвания, се уреждат заедно с разноските, като Страните депозират аванси, чиито размер се определя с разпореждане на арбитрите.

3.   Страните от АКТБ създават фонд, който се управлява от Генералния секретариат, с цел допринасяне на финансирането на разходите, понесени от участниците от АКТБ на заседанията на Съвместнатат парламентарна асамблея и Съвета на министрите.

Страните от АКТБ участват с вноски във фонда. С оглед стимулирането на активното участие на всички страни от АКТБ в диалога, провеждан в рамките на институциите между АКТБ и ЕО, Общността внася във фонда вноска, предвидена във Финансовия протокол (4 милиона EUR, според Първия финансов протокол).

За да могат да бъдат финансирани от фонда, разходите трябва да отговарят на следните условия, както и на тези, предвидени в параграф 1:

Те трябва да бъдат понесени от парламентаристите или, при отсъствие на такива, от онези представители на АКТБ, които пътуват от страната, която представляват, за да вземат участие в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея, заседанията на работните страни или мисиите под тяхна егида или в резултат на участието на същите тези представители и представителите на гражданското общество и социалните и икономически оператори от АКТБ в консултативните заседания, провеждани по смисъла на членове 15 и 17 от споразумението.

Решенията относно характера, организацията, честотата и мястото на срещите, мисиите и работните групи трябва да се вземат в съответствие с процедурните правила на Съвета на министрите и Съвместната парламентарна асамблея.

4.   Консултативните заседания и заседанията на икономическите и социалните оператори от АКТБ и ЕС се организират от Икономическия и социален комитет на Eвропейския съюз. В този особен случай, вноската на Общността за покриване на участието на икономическите и социалните оператори се внася директно в Икономическия и социален комитет.

Секретариатът на АКТБ, Съветът на министрите и Съвместната парламентарна асамблея могат по споразумение с Комисията да предоставят организирането на консултативните заседания на гражданското общество от АКТБ на представителни организации, одобрени от Страните.

ПРОТОКОЛ 2

Относно привилегиите и имунитетите

СТРАНИТЕ

КАТО ЖЕЛАЯТ посредством сключването на Протокол за имунитетите и привилегиите да улеснят безпрепятственото функциониране на споразумението, подготовката на неговата работа и действието на мерките, приети за неговото прилагане;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ следователно е необходимо да посочат привилегиите и имунитетите, които могат да бъдат искани от лицата, участващи в работата, отнасяща се до прилагането на споразумението и на договореностите, които се прилагат към официалната размяна на информация, отнасяща се до тази работа, без да се засягат разпоредбите на Протокола за имунитетите и привилегиите на Европейските общности, подписан в Брюксел на 8 април 1965 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ също така е важно също да се определи третирането, което се предоставя на имуществото, средствата и активите на Съвета на министрите от АКТБ и неговия персонал;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ споразумението от Джорджтаун от 6 юни 1975 г. създаде Групата страни от АКТБ и институционализара Съвета на министрите от АКТБ и Комитета на посланиците, като органите на Групата страни от АКТБ се обслужват от Секретариата на страните от АКТБ;

СЕ СПОРАЗУМЯХА за следните разпоредби, които се прилагат към споразумението:

ГЛАВА 1

ЛИЦА, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Член 1

Представителите на правителствата на държавите-членки и на страните от АКТБ и представителите на институциите на Европейските общности, а също и техните съветници и експерти и членовете на състава на Секретариата на страните от АКТБ, които участват на територията на държавите-членки или на страните от АКТБ или в работата на институциите на споразумението, се ползват от обичайните привилегии и имунитети и средства по време на осъществяване на своите задължения и докато пътуват към или от мястото, на което е трябвало да осъществят тези задължения.

Предходният параграф се прилага също и за членовете на Съвместната парламентарна асамблея съгласно споразумението, към арбитрите, които могат да бъдат назначени по смисъла на споразумението, към членовете на икономическите и социалните сектори, които могат да бъдат създадени, към представителите и служителите на тези институции, и също към членовете и агенциите на Европейската инвестиционна банка и нейните служители и към състава на Центъра за развитие на предприятията и Центъра за развитие на земеделието.

ГЛАВА 2

ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И АКТИВИ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ ОТ АКТБ

Член 2

Помещенията и сградите, използвани от Съвета на министрите от АКТБ за официални цели, са неприкосновени. Те не могат да бъдат претърсвани, в тях не може да се извършва изземане, конфискация или експроприация.

Освен когато се налага за целите на разследването на инцидент, причинен от моторно превозно средство, принадлежащо на въпросния Съвет, или което се използва от негово име, или в случай на нарушение на правилата за движение по пътищата или на катастрофа, причинена от такова превозно средство, имуществото и активите на Съвета на министрите не могат да пъдат предмет на ограничителна административна или правна мярка без съгласието на Съвета на министрите, създаден по силата на споразумението.

Член 3

Архивите на Съвета на министрите от АКТБ са неприкосновени.

Член 4

Съветът на министрите от АКТБ, неговите активи, доход и друго имущество се освобождават от всички преки данъци.

Държавата домакин, когато е възможно, предприема необходимите мерки да възстанови или да върне размера на косвените данъци или данъците върху продажбата, включени в цената на движимото или недижимото имущество, което е закупено от Съвета на министрите от АКТБ единствено за официална употреба, основните покупки, чиято цена включва данъци от този вид.

Не се предоставя изключение по отношение на данъците, таксите, митата или другите такси, които се начисляват за предоставените услуги.

Член 5

Съветът на министрите от АКТБ се освобождава от мита, забрани и ограничения върху вноса по отношение на вещите, които са предназначени за негово официално използване; вещите, предмет на внос, не могат да бъдат продавани или да бъдат отчуждавани по друг начин, независимо дали се възмездяват или безвмъздно на територията на страната, на която са внесени, освен при условията, одобрени от правителството или тази страна.

ГЛАВА 3

ОФИЦИАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Член 6

За своите официални съобщения и предаването на всички свои документи Европейската общност, институциите по споразумението и координационните органи се използват на територията на държавите, страни по споразумението, от третирането, което се предоставя на международните организации.

Официалната кореспонденция и другите официални съобщения на Европейската общност, съвместните институции по споразумението и координационните органи не подлежат на проверка.

ГЛАВА 4

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СТРАНИТЕ ОТ АКТБ

Член 7

1.   Секретарят или секретарите или заместник-секретарите на Съвета на министрите от АКТБ и другите постоянни членове на състава със старши ранг, определен от страните от АКТБ, се ползват в държавата, в която е седалището на Съвета на министрите от АКТБ под отговорността на председателя на кабинета на Комитета на посланиците от АКТБ, от привилегиите, които са предоставят на дипломатическия състав на дипломатическите мисии. Техните съпрузи и децата, които не са навършили пълнолетие, живеещи в домакинството, имат правото при същите условия да се възползват от привилегиите, предоставени на съпрузите и децата, ненавършили пълнолетие на този дипломатически състав.

2.   Постоянните членове на персонала на АКТБ, които не са посочени в параграф 1, се освобождават от своята страна домакин от всички данъци върху заплатите, допълнителните възнаграждения или дневните, които им се изплащат от страните от АКТБ от деня, в който този доход се превърне в основа за облагане в полза на страните от АКТБ.

Горните разпоредби няма да се прилагат нито по отношение на пенсиите, изплащани от Секретариата на АКТБ на неговите бивши служители или на зависимите от тях членове на семействата им, нито по отношение на заплатите, допълнителните възнаграждения или дневните, изплащани на неговите местни служители.

Член 8

Страната, в която Съветът на министрите е установен, предоставя съдебен имунитет на постоянните членове на състава на Секретариата на страните от АКТБ, освен този по смисъла на параграфи от 1 от член 7 само по отношение на онези действия, които са извършили при изпълнението на своите служебни задължения. Въпреки това, този имунитет няма да се прилага към нарушенията на правилата за движение по пътищата от постоянен представител на състава на Секретариата на страните от АКТБ или за вредите, причинени от моторно превозно средство, принадлежащо или управлявано от него или нея.

Член 9

Имената, длъжностите и адресите на Председателя на кабинета на Комитета на посланиците на АКТБ, секретарят или секретарите и заместник-секретаря или заместник-секретарите на Съвета на министрите от АКТБ и на постоянните членове на секретариата на страните от АКТБ се предоставят периодично от председателя на Съвета на министрите от АКТБ на правителството на държавата, на която територия е установен Съвета на министрите на АКТБ.

ГЛАВА 5

ДЕЛЕГАЦИИ НА КОМИСИЯТА В СТРАНИТЕ ОТ АКТБ

Член 10

1.   Ръководителят на делегацията на Комисията и състава, назначен в Делегацията, делегациите, с изключение на служителите, наети на местно равнище се освобождават от всички преки данъци в страните от АКТБ, в които са на длъжност.

2.   Член 31, параграф 2, буква ж) от приложение IV, глава 4 се прилага също и за състава по смисъла на параграф 1.

ГЛАВА 6

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Привилегиите, имунитетите и средствата, предвидени в настоящия протокол, се предоставят на засегнатите лица единствено в интерес на подходящото изпълнение на официалните им задължения.

От всяка институция или орган по смисъла на настоящия протокол ще се изисква да свали имунитета си, когато счита, че свалянето на този имунитет не противоречи на собствените ѝ интереси.

Член 12

Член 98 от споразумението се прилага по отношение на споровете, отнасящи се до настоящия протокол.

Съветът на министрите от АКТБ и Европейската инвестиционна банка могат да бъдат страна по арбитражното производство.

ПРОТОКОЛ 3

Относно Южна Африка

Член 1

Квалифициран статут

1.   Участието на Южна Африка в настоящото споразумение зависи от изискванията, предвидени в настоящия протокол.

2.   Разпоредбите на двустранното споразумение относно търговията, развитието и сътрудничеството между Европейската икономическа общност, нейните държави-членки и Южна Африка, подписано в Претория на 11 октомври 1999 г., наричано по-долу „СТРС“, има предимство пред разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 2

Общи разпоредби, политически диалог и съвместни институции

1.   Общите, институционалните и заключителните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат по отношение на Южна Африка.

2.   Южна Африка се присъединява напълно към цялостния политически диалог и участва в съвместните институции и органи, създадени по силата на настоящото споразумение. Въпреки това, Южна Африка няма да участва в процеса по вземане на решенията, които трябва да се приемат, които не се отнасят до Южна Африка по смисъла на настоящия протокол.

Член 3

Стратегии за сътрудничество

Разпоредбите относно стратегиите за сътрудничество в настоящото споразумение се прилагат за сътрудничеството между Общността и Южна Африка.

Член 4

Финансови източници

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение относно сътрудничеството за финансиране на развитието няма да се прилагат по отношение на Южна Африка.

2.   Въпреки това, чрез дерогация от този принцип, Южна Африка има правото да участва в областите на сътрудничеството за финансиране на развитието между АКТБ и ЕО, изброени в член 8 по-долу, при разбирането, че участието на Южна Африка ще бъде финансирано напълно от източниците, предвидени в дял VII от СТРС. Когато се използват източници от СТРС за участие в операции в рамките на финансовото сътрудничество между АКТБ и ЕО, Южна Африка ще се ползва от правото да участва напълно в процеса на вземане на решения, които регулират прилагането на тази помощ.

3.   На юридическите и физическите лица от Южна Африка могат да бъдат възлагани договори, финансирани от финансовите източници, предвидени по смисъла на настоящото споразумение. Във връзка с това, на юридическите и физически лица от Южна Африка не се предоставят преференциите, от които се ползват физическите или юридическите лица от страните от АКТБ.

Член 5

Търговско сътрудничество

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение относно икономическото и търговско сътрудничество не се прилагат по отношение на Южна Африка.

2.   Въпреки това, Южна Африка се присъединява като наблюдател в диалога между Страните, в съответствие с членове от 34 до 40 от настоящото споразумение.

Член 6

Прилагане на протоколите и декларациите

Протоколите и декларациите, приложени по отношение на настоящото споразумение, които се отнасят към части от споразумението, които не се прилагат по отношение на Южна Африка, няма да важат за Южна Африка. Всички останали декларации и протоколи се прилагат.

Член 7

Клауза за преразглеждане

Настоящият протокол може да се преразглежда по решение на Съвета на министрите.

Член 8

Прилагане

Без да се накърняват разпоредбите на предходните членове, таблицата по-долу предвижда онези разпордеби от споразумението и приложенията към него, които се прилагат по отношение на Южна Африка, както и онези, които няма да се прилагат.

Приложимо

Бележки

Неприложимо

Преамбюл

 

 

Част I, дял I, глава 1:

„Цели, принципи и участници“ (членове 1-7)

 

 

Част I, дял II „Политическо измерение“; членове 8—13

 

 

Част 2 „Институционални разпоредби“; членове 14—17

В съответствие с член 1 от настоящия протокол, Южна Африка няма право да гласува във всяка от съвместните институции или органи в областите по споразумението, които не са приложими по отношение на Южна Африка.

 

Част 3, дял I „Стратегии за развитие“.

 

 

 

В съответствие с член 5 по-горе, Южна Африка е асоциирана като наблюдател в диалога между договарящите се страни, съгласно членове 34—40.

Част 3, дял II, Икономическо и търговско сътрудничество.

Член 75, буква и) (Насърчаване на инвестирането, подкрепа за диалога АКТБ-ЕО за частния сектор на местно равнище), член 78 (защита на инвестирането)

В съответствие с член 4 по-горе, Южна Африка има правото да участва в накои области на развитие за финансово сътрудничество относно разбирането, че такова участие ще бъде изцяло финансирано със средствата, предвидени съгласно дял VII от СТРС. В съответствие с член 2 по-горе, Южна Африка може да участва в Комитета за развитие и финансово сътрудничество АКТБ-ЕО, предвиден в член 83, без да се ползва от правото си на глас във връзка с разпоредбите, които не се прилагат за Южна Африка.

Част 4 Развитие на финансовото сътрудничество

Част 5, Общи разпоредби за най-слабо развитите, държавите без излаз на море и островни държави от АКТБ, членове 84—90

 

 

Част 6 Заключителни разпоредби, членове 91-100

 

 

 

 

Приложение I, (Финансов протокол)

Приложение II Условия и срокове за финансиране, глава 5 (връзка с член 78/защита на инвестирането)

В съответствие с член 4 по-горе, Южна Африка има право да участва в някои области на развитие на финансовото сътрудничество за целта, че участието на Южна Африка ще бъде изцяло финансирано със средствата предоставени съгласно дял VII от СТРС.

Приложение II, Срокове и условия за финансиране, глави 1, 2, 3 и 4

Приложение III Институционална подкрепа (CDE и CTA)

В съответствие с член 4 по-горе, Южна Африка има право да участва в някои области на развитие на финансовото сътрудничество за целта, че участието на Южна Африка ще бъде изцяло финансирано със средствата предоставени съгласно дял VII от СТРС.

 

Приложение IV, Процедура по управление и изпълнение: членове 6—14 (Регионално сътрудничество) членове 20—32 (Конкуренция и предпочитания)

В съответствие с член 4 по-горе, когато средствата от СТРС са рзкрити за дейности по участиев рамките на финансовот сътрудничество АКТБ-ЕО, Южна Африка ще се възползва от правото за участва изцяло в процедурите по вземане на решения, регулиращи прилагането на такава помощ. Физическите и юридическите лица на Южна Африка освен това ще могат да бъдат избирани за участие в тръжни процедури за договори, финансирани от финансовите източници по споразумението. В този контекст, участниците в тръжната процедура от Южна африка нама да имат прижилегиите, предвидени за участниците в тръжната процедура от страните от АКТБ.

Приложение IV, членове 1—5 (национално програмиране); 15—19 (разпоредби, свързани с проектния цикъл), 27 (предпочитание за изпълнителите от АКТБ) и 34—38 (Изпълнителни агенти)

 

 

Приложение V/търговски режим по време на подготвителния период.

Приложение VI Списък на най-слабо развитите, островните страни и страни, които нямат излаз на море от АКТБ.

 

 


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ


Упълномощени представители:

 

Негово величество Кралят на Белгия,

 

Нейно величество Кралицата на Дания,

 

Президентът на Федерална република Германия,

 

Президентът на Гръцката република,

 

Негово величество Кралят на Испания,

 

Президентът на Френската република,

 

Президентът на Ирландия,

 

Президентът на Италианската република,

 

Негово кралско височество великият херцог на Люксембург,

 

Нейно величество кралицата на Нидерландия,

 

Федералният президент на Република Австрия,

 

Президентът на Португалската република,

 

Президентът на Република Финландия,

 

Правителството на Кралство Швеция,

 

Нейно величество кралицата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

договарящи се страни по Договора за създаване на Европейската общност, наричана по-долу „Общността“, държавите от Общността, наричани по-долу „държавите-членки“

и на Съвета на Eвропейския съюз и Комисията на Европейските общности,

от една страна, и

упълномощените представители на:

 

Президента на Република Ангола,

 

Нейно величество кралицата на Антигуа и Барбуда,

 

Държавният глава на Бахамите,

 

Държавният глава на Барбадос,

 

Нейно величество кралицата на Белийз,

 

Президентът на Република Бенин,

 

Президентът на Република Ботсуана,

 

Президентът на Буркина Фасо,

 

Президентът на Република Бурунди,

 

Президентът на Република Камерун,

 

Президентът на Република Кабо Верде,

 

Президентът на Централноафриканската република,

 

Президентът на Република Чад,

 

Президентът на Ислямска федерална република Коморски острови,

 

Президентът на Демократична република Конго,

 

Президентът на Република Конго,

 

Правителството на островите Кук,

 

Президентът на Република Кот д'Ивоар,

 

Президентът на Република Джибути,

 

Правителството на Доминика,

 

Президентът на Доминиканската република,

 

Президентът на Еритрея,

 

Президентът на Република Екваториална Гвинея,

 

Президентът на Федерална демократична република Етиопия,

 

Президентът на Суверенна демократична република Фиджи,

 

Президентът на Габонската република,

 

Президентът и държавен глава на Република Гамбия,

 

Президентът на Република Гана,

 

Нейно височество кралицата на Гренада,

 

Президентът на Република Гвинея,

 

Президентът на Република Гвинея-Бисау,

 

Президентът на Република Гвиана,

 

Президентът на Република Хаити,

 

Държавният глава на държавата Ямайка,

 

Президентът на Република Кения,

 

Президентът на Република Кирибати,

 

Негово височество кралят на Кралство Лесото,

 

Президентът на Република Либерия,

 

Президентът на Република Мадагаскар,

 

Президентът на Република Малави,

 

Президентът на Република Мали,

 

Правителството на Република Маршалови острови,

 

Президентът на Ислямска Република Мавритания,

 

Президентът на Република Мавриций,

 

Правителството на Федералните щати на Микронезия,

 

Президентът на Република Мозамбик,

 

Президентът на Република Намибия,

 

Правителството на Република Науру,

 

Президентът на Република Нигер,

 

Президентът на Федерална република Нигерия,

 

Правителството на Ниу,

 

Правителството на Република Палау,

 

Нейно величество кралицата на Независим щат Папуа и Нова Гвинея,

 

Президентът на Руандската република,

 

Нейно величество кралицата на Сейнт Кристофър и Нейвис,

 

Нейно величество кралицата на Сейнт Лусия,

 

Нейно величество кралицата на Сейнт Винсент и Гренадини,

 

Държавният глава на Независима държава Самоа,

 

Президентът на Демократична република Сао Томе и Принципи,

 

Президентът на Република Сенегал,

 

Президентът на Република Сейшели,

 

Президентът на Република Сиера Леоне,

 

Нейно величество кралицата на Соломоновите острови,

 

Президентът на Република Южна Африка,

 

Президентът на Република Судан,

 

Президентът на Република Суринам,

 

Негово величество кралят на Кралство Свазиленд,

 

Президентът на Обединена република Танзания,

 

Президентът на Тоголезката република,

 

Негово величество кралят на Тонга Тауфа'ахау Тупоу IV,

 

Президентът на Република Тринидад и Тобаго,

 

Нейно величество кралицата на Тувалу,

 

Президентът на Република Уганда,

 

Правителството на Република Вануату,

 

Президентът на Република Замбия,

 

Правителството на Република Зимбабве,

чиито страни са посочени по-долу като „Страните от АКТБ“,

от друга страна,

на срещата в Котону на 23 юни двехилядната година за подписването на Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО приеха следните текстове:

Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО и следните приложения и протоколи:


Приложение I

Заключителен протокол

Приложение II

Ред и условия на финансиране

Приложение III

Институционална подкрепа — CDE и CTA

Приложение IV

Процедури по управление и прилагане

Приложение V

Търговски режим, приложим по отношение на подготвителния период, посочен в член 37, параграф 1

Приложение VI

Списък на страните от АКТБ които нямат излаз на море

Протокол 1

Относно оперативните разходи на съвместните институции

Протокол 2

Относно привилегиите и имунитетите

Протокол 3

Относно Южна Африка

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността и упълномощените представители на страните от АКТБ са приели текстовете на декларациите, изборени по-долу, приложени към настоящия заключителен акт:

Декларация I

Съвместна декларация на участниците в Партньорството (член 6)

Декларация II

Декларация на Комисията и Съветът на Европейския съюз относно клаузата по отношение на връщането и повторното допускане на нелегални емигранти (член 13, параграф 5)

Декларация III

Съвместна декларация относно участието в Съвместната парламентарна асамблея (член 17, параграф 1)

Декларация IV

Декларация на Комисията относно финансирането на секретариата на АКТБ

Декларация V

Декларация на Общността относно финансирането на съвместните институции

Декларация VI

Декларация на Общността, свързана с Протокола за привилегиите и имунитетите

Декларация VII

Декларация на държавите-членки, свързани с Протокола за привилегиите и имунитетите

Декларацция VIII

Съвместна декларация, свързана с Протокола за привилегиите и имунитетите

Декларация IX

Съвместна декларация относно член 49, параграф 2 относно търговията и околната среда

Декларация X

Декларация на АКТБ относно търговията и околната среда

Декларация XI

Съвместна декларация за културното наследство на АКТБ

Декларация XII

Декларация от страните от АКТБ относно завръщането или възстановяването на културната собственост

Декларация XIII

Съвместна декларация за авторските права

Декларация XIV

Съвместна декларация относно регионалното сътрудничество и отдалечените региони (член 28)

Декларация XV

Съвместна декларация относно присъединяването

Декларация XVI

Съвместна декларация за присъединяването на отвъдморските страни и територии, посочени в част четири от Договора за ЕО

Декларация XVII

Съвместна декларация относно член 66 (отстъпка за платени задължения) от Споразумението

Декларация XVIII

Декларация на ЕС относно Финансовия протокол

Декларация XIX

Декларация на Съвета и Комисията относно процеса на програмиране

Декларация XX

Съвместна декларация относно влиянието на флуктуациите в приходите от износа по отношение на малки, островни страни и страни от АКТБ без излаз на море

Декларация XXI

Декларация на Общността относно член 3 от приложение IV

Декларация XXII

Съвместна декларация относно земеделските продукти, посочени в член 1, параграф 2, буква а) от приложение V

Декларация XXIII

Съвместна декларация относно достъпа до пазара съгласно Партньорството ЕО-АКТБ

Декларация XXIV

Съвместна декларация относно ориза

Декларация XXV

Съвместна декларация относно рома

Декларация XXVI

Съвместна декларация относно телешкото и говеждото месо

Декларация XXVII

Съвместна декларация относно договореностите, регулиращи достъпа до пазарите на френските отвъдморски територии за продуктите с произход от страните от АКТБ, посочени в член 1, параграф 2 от приложение V

Декларация XXVIII

Съвместна декларация относно сътрудничеството между страните от АКТБ и съседните на тях отвъдморски страни и територии и френските отвъдморски територии

Декларация XXIX

Съвместна декларация относно продуктите, обхванати от общата селскостопанска политика

Декларация XXX

Декларация на Общността относно член 1 от приложение V

Декларация XXXI

Декларация на Общността относно член 5, параграф 2, буква а) от приложение V

Декларация XXXII

Съвместна декларация относно недискриминирането

Декларация XXXIII

Декларация на Общността относно член 8, параграф 3 от приложение V

Декларация XXXIV

Съвместна декларация по отношение на член 12 от приложение V

Декларация XXXV

Съвместна декларация, свързана с Протокол 1 относно член 7 от приложение V

Декларация XXXVI

Съвместна декларация, свързана с Протокол 1 от приложение V

Декларация XXXVII

Съвместна декларация, свързана с Протокол 1 от приложение V относно произхода на рибните продукти

Декларация XXXVIII

Декларация на Общността, свързана с Протокол 1 от приложение V относно разширяването на териториалните води

Декларация XXXIX

Декларация на АКТБ, свързана с Протокол 1 от приложение V относно произхода на рибните продукти

Декларация XL

Съвместна декларация относно прилагането на правилото за толерантност на стойността в сектор риба тон

Декларация XLI

Съвместна декларация относно член 6, параграф 11 от Протокол 1 от приложение V

Декларация XLII

Съвместна декларация относно правилата за произхода:кумулиране с Южна Африка

Декларация XLIII

Съвместна декларация относно приложение 2 към Протокол 1 от приложение V

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

ДЕКЛАРАЦИЯ I

Съвместна декларация за участниците в партньорството (член 6)

Страните се договарят, че определението на гражданско общество може да се различава чувствително съгласно социално-икономическите и културни условия във всяка страна от АКТБ. Въпреки това те вярват, че това определение може да включва, inter alia, следните организации: групи и агенции за човешки права, работнически организации, женски асоциации, младежки организации, организации за закрила на детето, движения за закрила на околната среда, организации на земеделски производители, сдружения на потребителите, религиозни организации, структури за подпомагане на развитието (Неправителствени организации, преподавателски и изследователски организации), културни сдружения и медии.

ДЕКЛАРАЦИЯ II

Декларация на Комисията и Съвета на Eвропейския съюз относно клаузата, засягаща връщането и реадмисията на незаконни имигранти (член 13, параграф 5)

Член 13, параграф 5 не накърнява вътрешното разделение на правомощията между Общността и нейните държави-членки за сключване на споразумения за реадмисия.

ДЕКЛАРАЦИЯ III

Съвместна декларация за участието в Съвместната парламентарна асамблея (член 17, параграф 1)

Страните потвърждават ролята на Съвместната парламентарна асамблея за насърчаването и закрилата на демократичните процеси посредством диалог мужду членовете на парламента и се договарят, че участието на представители, които на са членове на парламента, както е изграден в съответствие с член 17, се разрешава само при изключителни обстоятелства. Това участие подлежи на одобрение от Съвместната парламентарна асамблея преди всяка сесия.

ДЕКЛАРАЦИЯ IV

Декларация на Общността относно финансирането на секретариата на АКТБ

Общността подпомага финансово управлението на секретариата на АКТБ от източниците за сътрудничество между АКТБ.

ДЕКЛАРАЦИЯ V

Декларация на Общността относно финансирането на съвместните институции

Общността, като осъзнава факта, че разходите, свързани с превода на заседанията и на документите, е разход, който произтича от нейните собствени изисквания, е готова да продължи миналата практика и да покрие този разход както за заседанията на институциите на споразумението, които се осъществяват на територията на държавите-членки, така и тези, които се осъществяват на територията на страна от АКТБ.

ДЕКЛАРАЦИЯ VI

Декларация на Общността, отнасяща се до Протокола за привилегиите и имунитетите

Протоколът за привилегиите и имунитетите е многостранен АКТБ от гледна точка на международното право. Въпреки това всички специфични проблеми, които могат да възникнат в държавата домакин по отношение на прилагането на настоящия протокол, се регулират от двустранно споразумение с тази държава.

Общността е отбелязала, че исканията на страните от АКТБ, че определени разпоредби от Протокол 2 могат да бъдат модифицирани, най-вече по отношение на статута на служителите на Секретариата на АКТБ, Центъра за развитие на предприятията (ЦРП) и Центъра за развитие на земеделието (ЦРЗ).

Общността желае да намери съвместни подходящи решения по отношение на исканията на страните от АКТБ с оглед създаването на отделен правен инструмент по смисъла на горепосоченото.

В този контекст, държавата домакин, без да дерогира от настоящите привилегии, ползвани от Секретариата на АКТБ, ЦРП, ЦРЗ и техните служители ще:

1)

покаже рабиране що се отнася до тълкуването на израза „служители с висш ранг“, като това тълкуване се постига по взаимно съгласие;

2)

признае правомощията, делегирани от Президента на Съвета на министрите от АКТБ на Председателя на комитета на посланиците между АКТБ и ЕО, за да се опрости прилагането на член 9 от Протокола;

3)

се съгласява да предостави определени материални средства на служителите на Секретариата на АКТБ, ЦРП и ЦРЗ, за да облекчи първоначалното установяване в държавата домакин;

4)

Разглежда по подходящ начин въпросите, свързани с данъците, засягащи Секретариата на АКТБ, ЦРП и ЦРЗ и техните служители.

ДЕКЛАРАЦИЯ VII

Декларация от държавите-членки, отнасяща се до Протокола за привилегиите и имунитетите

Държавите-членки се стремят, в контекста на своите съответни регламенти да облекчат придвижването с цел изпълнението на служебните ангажименти на своите територии на дипломатите от АКТБ по смисъла на член 7 от Протокол 2, чиито имена и длъжности им се предоставят в съответствие с член 9 от този протокол и ръководителите от АКТБ на ЦРП и ЦРЗ.

ДЕКЛАРАЦИЯ VIII

Съвместна декларация, отнасяща се до Протокола за привилегиите и имунитетите

В контекста на своите съответни правила, страните от АКТБ предоставят на делегациите на Комисията привилегии и имунитети, сходни с тези, предоставяни на дипломатическите мисии, така че да могат да осъществяват своите функции, които са им възложени по смисъла на споразумението, по задоволителен и ефективен начин.

ДЕКЛАРАЦИЯ IX

Съвместна декларация относно член 49, параграф 2 относно търговията и околната среда

Като осъзнават напълно ясно особените рискове, свързани с радиоактивните отпадъци, Страните ще се въздържат от всякаква практика за освобождаване от такива отпадъци, която може да засегне суверенитета на държавите или да застраши околната среда или общественото здраве в другите страни. Те придават най-голямо значение на развитието на международно сътрудничество за закрила на околната среда и общественото здраве от такива рискове. Съответно потвърждават своята решимост да играят активна роля в работата, осъществявана от Международна агенция по атомна енергия (МААЕ) по създаването на международно одобрен кодекс на добра практика.

Директива 92/3/Евратом на Съвета от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на пратки с радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни в и изнасяни от Общността, дава определение на термина „радиоактивен отпадък“ като всеки материал, който съдържа или е облъчен с радиоактивни частици и който не се предвижда да бъде използван. Директивата се прилага по отношение на товари с радиоактивни отпадъци между държавите-членки и във и извън Общността, когато количествата и концентрацията надхвърлят равнищата, предвидени в член 3, параграф 2, букви a) и б) от Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. Определените равнища осигуряват основните стандарти за безопасност и за защита на здравето на работниците и на обществото от заплахите, възникващи от йонизиращата радиация.

Товарите с радиоактивни отпадъци са предмет на система за предварително разрешение съгласно Директива 92/3/Евратом от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на пратки с радиоактивни отпадъци между държавите-членки, както и тези, внасяни в и изнасяни от Общността. Член 11, параграф 1, буква б) от директивата предвижда, че компетентните власти на държавите-членки няма да разрешават товарите с радиоактивни отпадъци за държава, страна по Четвъртата Конвенция между АКТБ и ЕИО, която не е член на Общността, като въпреки това взема предвид член 14. Общността гарантира, че член 11 от Директива 92/3/Евратом ще се преразгледа, за да обхване всички страни по настоящото споразумение, които не са членове на Общността. До тогава Общността ще действа, така сякаш гореспоменатите страни вече са обхванати.

Страните полагат всички усилия да подпишат и ратифицират колкото е възможно по-бързо Конвенцията от Базел за контрола на трансграничното движение на опасни отпадъци и освобождаването от тях, както и изменението на Конвенцията, както е предвидено в Решение III/1.

ДЕКЛАРАЦИЯ X

Декларация на АКТБ относно търговията и околната среда

Страните от АКТБ са сериозно загрижени за проблемите на околната среда най-общо и за трансгранично движение на опасни, и по-специално ядрени и други радиоактивни отпадъци

При интерпретацията и прилагането на разпоредбите на член 32, параграф 1, буква г) от Споразумението, страните от АКТБ са изразили своята решимост да се ръководят от принципите и разпоредбите на Резолюцията на Организацията за африканско единство (ОАЕ) за Контрола на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното депониране в Африка, така както се съдържат в AHG 182 (XXV).

ДЕКЛАРАЦИЯ XI

Съвместна декларация относно културното наследство на АКТБ

1.

Страните изразяват своята обща воля да насърчат запазването и увеличаването на културното наследство на всяка страна от АКТБ на международно, двустранно и частно равнище в контекста на настоящото споразумение.

2.

Страните признават необходимостта да облекчат достъпа на историците и изследователите от АКТБ до архивите с оглед на насърчаването на развитието на обмена на информация относно културното наследство на страните от АКТБ.

3.

Те признават необходимостта от предоставянето на помощ за подходящите дейности, осъществявани особено в областта на обучението, за запазването, закрилата и показването на културната собственост, паметници и обекти, включително на приемането и прилагането на подходящото законодателство.

4.

Те подчертават важността на предприемането на общи културни действия, които да способстват мобилността на художниците от АКТБ и Европа, както и обмена на културни предмети, които символизират техните кулутри и цивилизации с оглед засилването на взаимното разбирателство и солидарност между своето население.

ДЕКЛАРАЦИЯ XII

Декларация на страните от АКТБ относно връщането или възстановяването на културното имущество

Страните от АКТБ призовават Общността и нейните държави-членки, доколкото признават правния интерес на страните от АКТБ от културната им идентичност, да насърчат връщането или възстановяването на културното имущество, отнето от страните от АКТБ, което понастоящем се намира в държавите-членки.

ДЕКЛАРАЦИЯ XIII

Съвместна декларация относно авторското право

Страните признават, че насърчаването на закрилата на авторското право е неразделна част от културното сътрудничество, чиято цел е засилването на всички форми на човешкото изразяване. В допълнение, тази закрила е предпоставка за подхранване и развиване на производството, разпространението и издадателските дейности.

В следствие на това, двете страни в контекста на културното сътрудничество между АКТБ и ЕО ще се стремят да насърчават и подхранват зачитането на авторските и сродните му права.

В този контекст, и в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в споразумението, Общността може да предложи финансова и техническа помощ за разпространяване на информация за авторското право, обучение на икономически оператори в закрилата на тези права и да подготвя проекти на националното законодателство за тяхната по-добра закрила.

ДЕКЛАРАЦИЯ XIV

Съвместна декларация относно регионалното сътрудничество в най-отдалечените региони (член 28)

Позоваването на най-отдалечените региони засяга испанската автономна общност на Канарските острови, четирите френски отвъдморски територии, а именно Гваделупа, Гвиана, Мартиника и Реюнион, и португалските автономни региони на Азорските острови и Мадейра.

ДЕКЛАРАЦИЯ XV

Съвместна декларация за присъединяването

Всяко присъединяване на трета държава към настоящото споразумение си извършва в съответствие с разпоредбите на член 1 и целите на член 2, предвидени от групата на АКТБ в споразумението от Джорджтаун с измененията му от ноември 1992 г..

ДЕКЛАРАЦИЯ XVI

Съвместна декларация относно присъединяването на отвъдморските страни и територии по смисъла на част четвръта от Договора за ЕО

Общността и страните от АКТБ са подготвени да позволят на отвъдморските страни и територии по смисъла на част четвърта от Договора, които са получили независимостта си да се присъединят към настоящото споразумение, ако желаят да продължат своите отношения с Общността в тази форма.

ДЕКЛАРАЦИЯ XVII

Съвместна декларация по отношение на член 66 (Освобождаване от дълг) от Споразумението

Страните се споразумяват относно следните принципи:

a)

в дългосрочен план Страните ще се стремят към подобряване на инициативата за тежко задлъжнялите бедни страни и ще насърчават задълбочаването, разширяването и ускоряването на освобождаването от дългове на страните от АКТБ;

б)

Страните ще се стремят също към мобилизирането и създаването на механизми за подпомагане на намаляването на дълговете в полза на страните от АКТБ, които все още не отговарят на условията за инициативата ТЗБС.

ДЕКЛАРАЦИЯ XVIII

Декларация на ЕС относно Финансовия протокол

В рамките на общия размер от 13 500 милиона EUR от 9 Европейски фонд за развитие (ЕФР), 12 500 милиона EUR се предоставят незабавно при влизането в сила на Финансовия протокол. Останалите 1 000 милиона EUR се освобождават въз основа на прегледа на постиженията по смисъла на параграф 7 от Финансовия протокол, който ще се извърши през 2004 г..

При оценяването на необходимостта от нови средства ще се отчита напълно прегледът на постиженията, както и датата, след която средствата от 9 ЕФР няма да се предоставят.

ДЕКЛАРАЦИЯ XIX

Декларация на Съвета и на Комисията относно процеса на програмиране

Общността и нейните държави-членки препотвърждават своя ангажимент към споразумението за реформа на процеса на програмиране за прилагане на помощта, финансирана от 9 ЕФР.

В този контекст, Общността и нейните държави-членки считат правилно приложения механизъм за преглед като най-важен инструмент за успешно програмиране. Процесът на преглед, който е приет за управление на изпълнението на 9 ЕФР осигурява продължаването на програмния процес като в същото време позволява редовното адаптиране на Стратегията за подпомагане на държавите с цел отразяване на промените в нуждите и резултатите на засегнатите страни от АКТБ.

За да извлече пълните ползи от реформата и да осигури ефективността на процеса на програмиране, Общността и нейните държави-членки потвърждават политическата си ангажираност към следните принципи:

Прегледите трябва доколкото е възможно да се осъществяват в засегнатите страни от АКТБ. Извършването на прегледите на местно равнище не означава, че на държавите-членки или на седалището на Комисията не се разрешава проследяването или участието в процеса на програмиране, както е необходимо.

Времевите рамки, които се поставят за завършването на прегледите, трябва да се спазват.

Прегледите не трябва да бъдат изолирано събитие в процеса на програмиране. Прегледите се приемат за инструмент за управление, който синтезира резултите от редовния (месечен) диалог между националния оторизиращ служител и ръководителя на делегацията на Комисията.

Прегледите не бива да увеличат административното натоварване на всяка от засегнатите страни. Изискванията към процедурите и отчитането, които съпровождат процеса на програмиране за това, следва да се управляват дисциплинирано. За тази цел съответните роли на държавите-членки и Комисията при вземането на решения трябва да се преразглеждат и адаптират.

ДЕКЛАРАЦИЯ XX

Съвместна декларация за въздействието на колебанията в приходите от износ върху уязвимите малки, островни и без излаз на море страни от АКТБ

Страните отбелязват загрижеността на страните от АКТБ, че условията на механизма за допълнително подпомагане на страните, които търпят колебания на приходите от износ, могат да не предоставят достатъчна закрила на уязвимите малки и островни страни и на държавите без излаз на море, които са в условията на нестабилни приходи от износ.

От втората година на действие на механизма и по искане на една или повече от страните от АКТБ, които имат затруднения, страните се договарят да преразглед условията въз основа на предложение от Комисията с оглед, когато е необходимо, да отстранят въздействието от тези колебания.

ДЕКЛАРАЦИЯ XXI

Декларация на Общността относно член 3 от приложение IV

Нотификацията за индикативните суми по смисъла на член 3 от приложение IV, няма да се прилага за страните от АКТБ, с които Общността е прекратила своето сътрудничество.

ДЕКЛАРАЦИЯ XXII

Съвместна декларация по отношение на земеделските продукти по смисъла на член 1, параграф 2, буква a) от приложение V

Страните са отбелязали, че Общността възнамерява да предприеме мерките, упоменати в приложението и които са предвидени към датата на подписване на споразумението, с оглед предоставянето на страните от АКТБ на преференциално третиране, предвидено в член 1, параграф 2, буква a), за определени земеделски и обработени продукти.

Те са отбелязали, че Общността декларира, че ще предприеме мерките, които се изискват за гарантиране, че съответните земеделски разпоредби са приети навреме и че, когато е възможно, ще влязат в сила към същия момент като междинни разпоредби, които ще бъдат въведени след подписването на последващото споразумение към Четвъртата конвенция между АКТБ и ЕО, подписана в Ломе на 15 декември 1989 г.

Преференциално третиране на земеделските продукти и храните, произхождащи от страните от АКТБ

01

ЖИВИ ЖИВОТНИ

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

 

0101

изключение

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

 

0102 90 05

намаляване със 100 % на адвалорните мита