EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22000A0621(01)

Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

OJ L 147, 21.6.2000, p. 3–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 055 P. 167 - 335
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 073 P. 206 - 374
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 71 - 238

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

11/ 73

BG

Официален вестник на Европейския съюз

206


22000A0621(01)


L 147/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за създаване на Европейската общност и по Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, наричани по-долу „държави-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА,

наричани по-долy „Общността“, от една страна, и

ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ,

наричана по-долy „Израел“, от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението на традиционните връзки, които съществуват между Общността, нейните държави-членки и Израел, и общите ценности, които те споделят;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Израел желаят да укрепят тези връзки и да изградят трайни отношения, основаващи се на взаимност и партньорство, както и да издигнат на още по-високо ниво интегрирането на израелската икономика в европейската икономика;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, което страните придават на принципа на икономическата свобода и на принципите, залегнали в Хартата на Оpганизацията на обединените на нации и по-специално спазването на човешките права и на демокрацията, които представляват самата същност на асоциирането;

КАТО ОСЪЗНАВАТ необходимостта от обединяване на усилията им за укрепване на политическата стабилност и на икономическото развитие, като се насърчава регионалното сътрудничество;

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да установят и развият постоянен политически диалог по двустранните и международните въпроси от взаимен интерес;

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО да поддържат и ускорят диалога в икономическата, научната, техническата, културната, аудиовизуалната и социалната област в интерес на страните;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД съответните ангажименти на Общността и на Израел за развитие на свободната търговия и по-специално за спазване на правата и задълженията, които произтичат от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), така както е договорено след преговорите от Уругвайския кръг;

УБЕДЕНИ, че споразумението за асоцииране ще създаде нов климат за техните икономически отношения и по-специално за развитие на търговията, инвестициите и икономическото и техническото сътрудничество,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   Установяват се отношения на асоцииране между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Израел, от друга страна.

2.   Целите на настоящото споразумение са:

да предостави съответната рамка за политически диалог, който би позволил установяването на тесни политически връзки между страните,

благодарение на разширяването, inter alia на търговията със стоки и услуги, на взаимната либерализация на правото на установяване, на постепенната либерализация на обществените поръчки, на свободно движение на капитали и на ускореното научно и техническо сътрудничество да издигне на по-високо ниво хармоничното развитие на икономическите отношения между Общността и Израел и следователно да подкрепи, в рамките на Общността и в Израел, прогреса на икономическата дейност, подобряването на условията за живот и труд, както и повишаването на производителността и финансовата стабилност,

да насърчава регионалното сътрудничество, за да заздрави мирното съвместно съществуване, както и политическата и икономическата стабилност,

да издигне на по-високо ниво сътрудничеството в други области от взаимен интерес.

Член 2

Отношенията между страните, както и всички разпоредби на самото споразумение се основават на зачитането на човешките права и демократичните принципи, което е в основата на тяхната вътрешна и международна политика и представлява основен елемент от настоящото споразумение.

ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.   Установява се постоянен политически диалог между страните. Той укрепва техните връзки, допринася за установяването на трайно партньорство и развива взаимното разбирателство и солидарност.

2.   Политическият диалог и сътрудничеството, по-конкретно:

създават по-добро взаимно разбирателство и води до нарастващо сходство на позициите по международните въпроси и по-специално по въпросите, които биха имали важни последици за едната или другата страна,

позволяват на всякат страна да взима предвид позицията и интересите на другата,

увеличават сигурността и стабилността в региона.

Член 4

Политическият диалог се отнася до всички сфери от взаимен интерес и цели да открие пътя на нови форми на сътрудничество за осъществяване на общите цели и по-специално мира, сигурността и демокрацията.

Член 5

1.   Политическият диалог улеснява осъществяването на общи инициативи и се провежда:

а)

на министерско равнище;

б)

на равнище висши държавни служители (политически ръководители), между представители на Израел, от една страна, и председателството на Съвета и на Комисията, от друга;

в)

посредством пълноценното използване на всички дипломатически канали, включително редовни брифинги от страна на държавни служители, консултации по повод международни съвещания и контакти между дипломатически представители в трети страни;

г)

посредством редовното предаване на Израел на информация по въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика на сигурност, на взаимни начала;

д)

по всякакъв друг начин, който би имал полезен принос за укрепването, развитието и засилването на този диалог.

2.   Установява се политически диалог между Европейския парламент и Кнесета на Израел.

ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

ГЛАВА I

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

1.   Общността и Израел укрепват зоната на свободна търговия според условията, установени в настоящото споразумение и в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., наричано по-долу „ГАТТ“, и другите многостранни споразумения за търговия със стоки, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО).

2.   Комбинираната номенклатура и митническата тарифа на Израел се използват за класифицирането на стоките при търговията между страните.

ГЛАВА 2

ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ

Член 7

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат към продуктите с произход от Общността и Израел, различни от продуктите, изброени в приложение II към Договора за създаване на Европейската общност, а по отношение на продуктите с произход от Израел, различни от продуктите, изброени в приложение I към настоящото споразумение.

Член 8

Митата за внос и износ, както и таксите с равностоен ефект, са забранени между Общността и Израел. Тази забрана се прилага и към митата с фискален характер.

Член 9

1.

а)

Разпоредбите на настоящата глава не са пречка за поддържането, от страна на Общността, на селскостопански компонент по отношение на стоките с произход от Израел и които са изброени в приложение II към настоящото споразумение, с изключение на стоките, изброени в приложение III.

б)

Селскостопанският компонент се изчислява на базата на разликата между цените на пазара на Общността за селскостопански продукти, считани за използвани в производството на стоките, и цените на вносните стоки от трети страни, когато общата стойност на въпросните основни продукти е по-висока в Общността. Селскостопанският компонент може да е под формата на фиксирана сума или на мито ad valorem. В случаите, когато селскостопанският компонент е бил обект на тарифиране, той се заменя със съответното специфично мито.

2.

а)

Разпоредбите на настоящата глава не са пречка за поддържане от страна на Израел на селскостопански компонент по отношение на стоки с произход от Общността, които са изброени в приложение IV, с изключение на стоките, изброени в приложение V.

б)

Селскостопанският компонент на цената се изчислява mutatis mutandis на базата на критериите, посочени в параграф 1, буква б). Той може да е под формата на фиксирана сума или на мито ad valorem.

в)

Израел може да допълни списъка от стоки, към които се прилага селскостопанският компонент, когато става дума за стоки, различни от стоките, изброени в приложение V и включени в приложение II към настоящото споразумение. Преди да бъде приет, селскостопанският компонент се нотифицира за разглеждане от Комитета за асоцииране, който може да вземе съответното решение.

3.   Чрез дерогация от член 8 Общността и Израел могат да приложат към стоките, изброени съответно в приложения III и V, митата, посочени за всяка от стоките.

4.   Когато в търговията между Общността и Израел таксата, прилагана към основния селскостопански продукт е намалена или като следствие от взаимни отстъпки, за преработените селскостопански продукти, селскостопанските компоненти, приложени в съответствие с параграфи 1 и 2, могат да бъдат намалени.

5.   Намалението, посочено в параграф 4, списъкът на съответните стоки и където е приложимо, тарифните квоти, за които се отнася намалението, са фиксирани от Съвета за асоцииране.

6.   Списъкът на стоките, които са предмет на отстъпка под формата на намаление на селскостопанския компонент в търговията между Общността и Израел, както и обхватът на тези отстъпки, са дадени в приложение VI.

ГЛАВА 3

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 10

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат към продуктите с произход от Общността и Израел, които са изброени в приложение II към Договора за създаване на Европейската общност.

Член 11

Общността и Израел прилагат постепенно по-голяма либерализация при обмена на селскостопански продукти в интерес на двете страни. От 1 януари 2000 г. Общността и Израел разглеждат този въпрос, с цел да определят мерките, които да приложат от 1 януари 2001 г. в съответствие с тази цел.

Член 12

Селскостопанските продукти с произход от Израел, които са изброени в протоколи 1 и 3 за внос в Общността, се подчиняват на договореностите, предвидени в посочените протоколи.

Член 13

Селскостопанските продукти с произход от Общността, които са изброени в протоколи 2 и 3 за внос в Израел, се подчиняват на договореностите, предвидени в посочените протоколи.

Член 14

Без да се засяга член 11 и като се има предвид обемът на търговията със селскостопански продукти между страните, както и особената чувствителност на тези продукти, Общността и Израел разглеждат в рамките на Съвета за асоцииране продукт по продукт и при точно определени и взаимноизгодни правила възможността за предоставяне на други отстъпки.

Член 15

Общността и Израел се договарят да разгледат най-късно в срок от три години след влизането в сила на настоящото споразумение, възможността за предоставяне на взаимна основа и в техен взаимен интерес на отстъпки при търговията с рибни продукти.

ГЛАВА 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Количествените ограничения за внос и всички мерки с равностоен ефект са забранени между Общността и Израел.

Член 17

Количествените ограничения за износ и всички мерки с равностоен ефект са забранени между Общността и Израел.

Член 18

1.   Продуктите с произход от Израел не се ползват при вноса в Общността с по-благоприятен режим от режима, който държавите-членки прилагат помежду си.

2.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат, без да се засяга Регламент (ЕИО) № 1911/91 на Съвета от 26 юни 1991 г. за прилагане на разпоредбите на правото на Общността спрямо Канарските острови.

Член 19

1.   Страните се въздържат да предприемат каквито и да е мерки или практики от вътрешноданъчен характер, които биха довели пряко или непряко до дискриминация между продуктите на едната от страните и подобни продукти с произход от територията на другата страна.

2.   Продуктите, изнесени на територията на една от страните, не могат да се ползват от възстановяване на непреките вътрешни облагания с данъци, които са по-високи от непреките облагания с данъци, които са им били наложени пряко или непряко.

Член 20

1.   Когато специфични правила са установени като последица от прилагането на селскостопанска ѝ политика или от промяна в съществуващите правила, или в случай на изменение или разширяване на обхвата на разпоредбите, отнасящи се до селскостопанска ѝ политика, въпросната страна може да измени уредбата, произтичаща от настоящото споразумение, за продуктите, които са предмет на тези правила или изменения.

2.   В тези случаи въпросната страна взема надлежно предвид интересите на другата страна. Страните могат да се консултират за тази цел в рамките на Съвета за асоцииране.

Член 21

1.   Споразумението не е пречка за запазването или установяването на митнически съюзи или зони на свободна търговия или режими на гранична търговия, доколкото същите не водят до изменение на режима на търговия, който споразумението предвижда.

2.   Общността и Израел се консултират в рамките на Съвета за асоцииране по повод споразуменията за установяване на митнически съюзи или зони на свободна търговия и при необходимост, по всички важни въпроси, свързани с политиките им за търговия с трети страни. Тези консултации се провеждат по-специално при евентуалното присъединяване на трета държава към Европейския съюз, за да е сигурно, че взаимните интереси на Общността и Израел са взети предвид.

Член 22

Ако една от страните установи наличието на дъмпинг в търговията си с другата страна по смисъла на член VI от ГАТТ, тя може да вземе подходящи мерки срещу тази практики в съответствие със Споразумението за прилагане на член VI от ГАТТ и с нейното относимо вътрешно законодателство при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 25.

Член 23

Когато се увеличи вносът на един продукт при количества и условия, които причиняват или създават опасност от причиняване на:

сериозна вреда на националните производители на подобни или пряко конкурентни продукти на територията на една от страните, или

сериозни нарушения в даден сектор на икономиката, или

трудности, които могат да доведат до сериозно увреждане на икономическата ситуация в региона,

Общността или Израел могат да вземат подходящи мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 25.

Член 24

Ако спазването на разпоредбите на член 17 води до:

реекспорт към трета държава, по отношение на която страната износител поддържа за въпросния продукт количествени ограничения на износа, мита за износ или мерки или такси с равностоен ефект, или

сериозен недостиг или риск от сериозен недостиг на даден основен продукт за страната износител,

и когато ситуациите, посочени по-горе, предизвикват или са в състояние да предизвикат големи трудности за страната износител, последната може да вземе съответните мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 25. Тези мерки трябва да бъдат недискриминационни и да се отменят, когато условията не оправдават повече тяхното прилагане.

Член 25

1.   Ако Общността или Израел приложи спрямо вноса на продукти, които са в състояние да предизвикат трудностите, посочени в член 23, административна процедура, чиято цел е да достави бързо информация за развитието на търговските потоци, тя уведомява за това другата страна.

2.   В случаите, посочени в членове 22, 23 и 24, преди да се вземат мерките, предвидени в тях или веднага, щом е възможно в случаите, в които се прилага параграф 3, буква г), съответната страна предоставя на Комитета за асоцииране необходимата информация, за да се направи задълбочена проверка на ситуацията, с цел да се намери приемливо за страните решение.

При избирането на подходящи мерки, приоритет се дава на тези, които засягат в най-малка степен функционирането на настоящото споразумение.

Предпазните мерки се нотифицират незабавно на Комитета за асоцииране и са предмет на периодични консултации в рамките на същия, с цел тяхното премахване веднага, щом обстоятелствата позволят това.

3.   За изпълнението на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а)

по отношение на член 22, Комитета за асоцииране се информира за случаи на дъмпинг, веднага щом органите на страната вносител започнат разследване. Ако не се сложи край на дъмпинга или ако не се намери никакво друго задоволително решение в рамките на тридесет дни след нотификацията, страната вносител може да предприеме подходящи мерки;

б)

по отношение на член 23 затруднения, произтичащи от ситуацията, посочена в този член, се отнасят за разглеждане от Комитета за асоцииране, който може да вземе съответното решение, необходимо за тяхното преодоляване.

Ако Комитетът за асоцииране или страната износител не са взели решение, с което да се сложи край на затрудненията или ако не се намери задоволително решение в рамките на тридесет дни след отнасянето към него на въпроса, страната вносител може да вземе подходящи мерки, за да реши проблема. Тези мерки не трябва да надхвърлят необходимото за преодоляване на възникналите проблеми.

в)

по отношение на член 24 затрудненията, произтичащи от ситуациите, посочени в този член, се разглеждат от Комитета за асоцииране.

Комитетът за асоцииране може да вземе всяко решение, необходимо за преодоляване на затрудненията. Ако той не вземе такова решение в рамките на тридесет дни след отнасянето към него на въпроса, страната износител може да приложи подходящи мерки спрямо износа на съответния продукт;

г)

когато поради изключителни обстоятелства, налагащи незабавно действие, предварителното информиране или разглеждане са невъзможни, в зависимост от случая, съответната страна може, в случаите, посочени в членове 22, 23 и 24, да предприеме незабавно необходимите предпазни мерки, за да се справи със ситуацията, като незабавно уведоми за това другата страна.

Член 26

Когато една или няколко държави-членки на Общността или Израел изпитват или има опасност да изпитат сериозни затруднения в областта на платежния баланс, Общността или Израел, в зависимост от случая, може, в съответствие с условията, установени в рамките на ГАТТ, и с членове VIII и XIV от Споразумението за Международния валутен фонд, да приеме за ограничен период ограничителни мерки, които не следва да надхвърлят необходимото за преодоляване на затрудненията, свързани с платежния баланс. Общността или Израел, в зависимост от случая, уведомяват незабавно другата страна и ѝ представят, веднага щом е възможно, график за отмяна на тези мерки.

Член 27

Никоя разпоредба на настоящото споразумение не препятства забраните или ограниченията за внос, износ или транзит на стоки, обосновани по причини, свързани с обществения морал, обществения ред и сигурност, със здравеопазването и опазването на живота на хората и животните или растенията, с опазването на националните съкровища с художествена, историческа или археологическа стойност или на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, или на правилата, отнасящи се до златото и среброто. Все пак тези забрани или ограничения не представляват нито средство за произволна дискриминация, нито скрито ограничение в търговията между страните.

Член 28

За целите на прилагането на настоящия дял и методите за административно сътрудничество, отнасящи се до тях, понятието „продукти с произход“ е дадено в протокол 4.

ДЯЛ III

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Член 29

1.   Страните се споразумяват да разширят обхвата на настоящото споразумение, така че да включат в него правото на установяване на дружествата на едната страна на територията на другата страна и либерализирането на предоставянето на услуги от дружествата на едната страна на потребители на услуги в другата страна.

2.   Съветът за асоцииране отправя необходимите препоръки за осъществяването на целта, определена в параграф 1.

При отправянето на тези препоръки Съветът за асоцииране взема предвид опита, придобит при прилагането на взаимното предоставяне на статута на най-облагодетелствана нация и задълженията на всяка страна, произтичащи от Общото споразумение за търговията с услуги, наричано по-долу „ГАТС“, и по-специално тези, посочени в член V от него.

3.   Съветът за асоцииране прави първата оценка на степента на постигане на тази цел най-късно три години след влизането в сила на споразумението.

Член 30

1.   На първия етап всяка от страните потвърждава отново своите задължения по ГАТС, и по-специално задължението да предостави на другата страна статута на най-облагодетелствана нация в секторите за услуги, обхванати от това задължение.

2.   В съответствие с ГАТС тази клауза не се прилага за:

а)

предимствата, предоставени от едната от страните в рамките на споразумение от вида, определен в член V от ГАТС, нито за мерките, предприети въз основа на такова споразумение;

б)

другите предимства, предоставени в съответствие със списъка на изключенията на предоставяне на статут на най-облагодетелствана нация, приложен към ГАТС от едната или другата срана.

ДЯЛ IV

ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ, ПЛАЩАНИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, КОНКУРЕНЦИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВА I

ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ И ПЛАЩАНИЯ

Член 31

В рамките на разпоредбите на настоящото споразумение и при спазване на разпоредбите на членове 33 и 34, Общността, от една страна, и Израел, от друга страна, не ограничават движението на капитали и не дискриминират въз основата на националност или място на пребиваване на техните граждани или на мястото, където са инвестирани капиталите.

Член 32

Текущите плащания, свързани с движението на стоки, лица, услуги или капитали в рамките на настоящото споразумение, не подлежат на никакви ограничения.

Член 33

При спазване на другите разпоредби на настоящото споразумение и други международни задължения на Общността и Израел, разпоредбите на членове 31 и 32 не засягат прилагането на ограниченията, съществуващи между страните към датата на влизане в сила на настоящото споразумение, по отношение на движение на капитали, включващо преки инвестиции, включително в недвижими имоти, установяване, предоставяне на финансови услуги или допускане на ценни книжа до капиталовите пазари.

Все пак, не се засяга прехвърлянето в чужбина на инвестиции, направени в Израел от лица, пребиваващи в Общността, или направени в Общността от лица, пребиваващи в Израел, както и на печалбите, произтичащи от тях.

Член 34

Когато при изключителни случаи движението на капитали между Общността и Израел причинява или има опасност да причини сериозни трудности на действието на валутната или паричната политика на Общността или на Израел, съответно Общността или Израел могат, в съответствие с условията, установени в рамките на ГАТС, и с членове VIII и XIV от Споразумението за Международния валутен фонд, да приемат предпазни мерки срещу движението на капитали между Общността и Израел за не повече от шест месеца, при условие че тези мерки са абсолютно необходими.

ГЛАВА 2

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Член 35

Страните вземат мерки с оглед взаимно отваряне на техните съответни пазари за държавни поръчки и пазари за поръчки на предприятия, действащи в комуналния сектор за закупуване на стоки, строителство и услуги извън обхвата на взаимно договореното в Споразумението за обществени поръчки, сключено в рамките на СТО.

ГЛАВА 3

КОНКУРЕНЦИЯ

Член 36

1.   Не са съвместими с правилното функциониране на споразумението, доколкото са в състояние да засегнат търговията между Общността и Израел:

i)

всички споразумения между предприятия, решения за асоцииране на предприятия и съгласувани практики между предприятия, които имат за предмет или чийто ефект е препятстването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията;

ii)

злоупотребата от едно или няколко предприятия с доминиращо положение на територията на Общността или на Израел, или в по-голямата част от нея;

iii)

всяка държавна помощ, която нарушава или има опасност да наруши конкуренцията, чрез облагодетелстването на някои предприятия или производството на някои стоки.

2.   В срок от три години след влизането в сила на споразумението Съветът за асоцииране приема необходимите правила за прилагане на параграф 1.

Докато тези правила бъдат приети, разпоредбите на Споразумението за тълкуване и прилагане на членове VI, XVI и XXIII от ГАТТ се прилагат като правила за прилагане на параграф 1, iii).

3.   Всяка страна осигурява прозрачност в областта на държавната помощ, inter alia, като информира ежегодно другата страна за цялата стойност и за разпределението на отпуснатата помощ и предоставя при искане информация за режимите на помощ. По искане на една от страните, другата предоставя информация за някои особени случаи на държавна помощ.

4.   Параграф 1, iii) не се прилага за селскостопанските продукти, посочени в дял II, глава 3.

5.   Ако Общността или Израел счете, че дадена практика е несъвместима с разпоредбите на параграф 1 и:

ако тя не е предмет на адекватно третиране съгласно правилата за прилагане, посочени в параграф 2, или

ако не съществуват такива правила и въпросната практика причинява или има опасност да причини сериозна вреда на интересите на другата страна или на националната ѝ промишленост, включително и на обслужващата ѝ промишленост,

тя може да вземе подходящи мерки, след като се консултира с Комитета за асоцииране или след тридесет работни дни, след като е поискала такава консултация.

По отношение на практиките, несъвместими с параграф 1, iii), когато ГАТТ може да се приложи спрямо съответните мерки, те могат да бъдат приети само в съответствие с процедурите и при условията, установени в ГАТТ или във всякакъв друг подходящ инструмент, договорен в неговите рамки и приложим за страните.

6.   Независимо от всяка противоположна разпоредба, приета в съответствие с параграф 2, страните обменят информация, като вземат предвид границите, наложени от изискванията за професионална и фирмена тайна.

Член 37

1.   Държавите-членки и Израел регулират постепенно всички държавни монополи с търговски характер, за да гарантират, че в края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение не е налице дискриминация между гражданите на държавите-членки и гражданите на Израел по отношение на условията, съгласно които стоките се поръчват и пускат на пазара.

2.   Комитетът за асоцииране следва да бъде информиран за мерките, приети за осъществяването на тази цел.

Член 38

По отношение на държавните предприятия и предприятията, на които са били предоставени специални или изключителни права, Съветът за асоцииране осигурява, че от петата година след влизането в сила на настоящото споразумение не е приета, нито запазена каквато и да е мярка, която нарушава търговията между Общността и Израел, в степен, че вреди на интересите на страните. Настоящата разпоредба не пречи на правното и фактическо изпълнение на особените задачи, с които са натоварени тези предприятия.

ГЛАВА 4

ИНТЕЛЕКТУАЛНА, ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА СОБСТВЕНОСТ

Член 39

1.   Съгласно разпоредбите на настоящия член и на приложение VII страните предоставят и осигуряват ефективна защита на правата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост в съответствие с най-високите международни стандарти, включително и ефективни средства за осигуряване прилагането на тези права.

2.   Прилагането на настоящия член и на приложение VII се преразглежда периодично от страните. Ако възникнат проблеми в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, които засягат търговските условия, спешно се свикват консултации в рамките на Комитета за асоцииране по искане на едната или другата страна, за да се намерят взаимноизгодни решения.

ДЯЛ V

НАУЧНО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 40

Страните се ангажират да засилят научното и техническо сътрудничество помежду си. Подробните разпоредби относно осъществяването на тази цел се установяват в отделни споразумения, сключени с тази цел.

ДЯЛ VI

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 41

Цели

Общността и Израел се ангажират да насърчат икономическото сътрудничество в техен взаимен интерес и на взаимноизгодна основа в съответствие с общите цели на споразумението.

Член 42

Обхват

1.   Сътрудничеството се отнася главно до секторите, които са от значение за сближаване на икономиките на Общността и Израел или са генератори на растеж и заетост. Основните сектори на сътрудничество са установени в членове от 44 — 57, без това да засяга възможността от включване на сътрудничество в други сектори от интерес за страните.

2.   Запазването на околната среда и на екологичното равновесие се взима предвид при развитието на икономическото сътрудничество в различните сектори, където то е от голямо значение.

Член 43

Методи и условия

Икономическото сътрудничество се осъществява посредством:

а)

редовен икономически диалог между страните, който покрива всички области на икономическа политика и по-специално фискалната политика, платежния баланс и паричната политика и който укрепва тясното сътрудничество между органите, които отговарят за икономическата политика, в съответните им области на компетентност в рамките на Съвета за асоцииране или на всеки друг форум, който той посочи;

б)

редовен обмен на информация и на становища във всеки сектор на сътрудничество, включително съвещания на държавни служители и експерти;

в)

предоставяне на съвети, експертни знания и обучение;

г)

осъществяване на съвместни дейности, като семинари или работни срещи;

д)

техническа, административна и регулаторна помощ;

е)

разпространение на информация за сътрудничеството.

Член 44

Регионално сътрудничество

Страните окуражават дейностите, предназначени да насърчават регионалното сътрудничество.

Член 45

Промишлено сътрудничество

Страните насърчават сътрудничеството по-специално в следните области:

промишлено сътрудничество между икономическите оператори на Общността и Израел, включително достъп на Израел до мрежите на Общността за сближаване на бизнеса и децентрализирано сътрудничество,

разнообразяване на промишленото производство на Израел;

сътрудничество между малките и средните предприятия от Общността и Израел;

по-лесен достъп до финансиране на инвестиции;

услуги за предоставяне на информация и оказване на подкрепа;

стимулиране на нововъведенията.

Член 46

Селско стопанство

Страните фокусират своето сътрудничество по-специално върху:

подкрепа на политиките, прилагани от тях за разнообразяване на производството,

насърчаване на селско стопанство, благоприятно за околната среда,

установяване на по-тесни взаимоотношения между бизнеса, групите и организациите, които представляват дадена търговска дейност или професия в Израел и в Общността, на доброволен принцип,

техническо сътрудничество и обучение,

хармонизиране на фитосанитарните и ветеринарните стандарти,

интегрирано развитие на селските райони, включително подобряване на базовите услуги и развитие на свързаните икономически дейности,

сътрудничество между селските райони, обмен на опит и ноу-хау в областта на развитието на селските райони.

Член 47

Стандарти

Страните целят да намалят разликите в областта на стандартизацията и оценката за съответствие. За тази цел те сключват, където е уместно, споразумения за взаимно признаване в областта на оценката за съответствие.

Член 48

Финансови услуги

Страните си сътрудничат, където е уместно, чрез сключването на споразумения, за приемането на общи правила и стандарти, inter alia, за счетоводните, надзорните и регулаторните системи в банковия, застрахователния и други финансови сектори.

Член 49

Митници

1.   Страните се ангажират да развиват митническото сътрудничество, за да осигурят спазването на търговските разпоредби. За тази цел те установяват диалог по митническите въпроси.

2.   Сътрудничеството се концентрира върху опростяването и компютризирането на митническите процедури, което по-специално е под формата на обмен на информация между експерти и професионално обучение.

3.   Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, и по-специално в областта на борбата срещу наркотиците и изпирането на пари, администрациите на страните се подпомагат взаимно в съответствие с разпоредбите на протокол 5.

Член 50

Околна среда

1.   Страните насърчават сътрудничеството в дейностите по предотвратяване на влошаването на околната среда, контролиране на замърсяването и рационално използване на природните ресурси, с оглед осигуряване на устойчиво развитие и насърчаване на регионалните проекти за околната среда.

2.   Сътрудничеството се фокусира най-вече върху:

обезлюдяването,

качеството на водите на Средиземно море, както и контрола и превенцията на морското замърсяване,

управлението на отпадъците,

засоляването,

управлението на околната среда в чувствителните крайбрежни зони,

образование и осведоменост в областта на околната среда,

използването на съвременни инструменти за управление на околната среда, на методи за мониторинг и надзор на околната среда, включително използването на системи за информация по въпросите на околната среда (EIS) и проучвания за влиянието на околната среда,

влиянието на промишленото развитие върху околната среда като цяло и безопасността на промишлените съоръжения в частност,

влияние на селското стопанство върху качеството на почвите и водите.

Член 51

Енергетика

1.   Страните считат, че глобалното затопляне и изчерпването на източниците на изкопаеми горива представляват сериозна заплаха за човечеството. Следователно страните си сътрудничат с оглед развитието на подновими източници на енергия, за да осигурят използване на горивата с цел ограничаване на замърсяването и допринасяне за икономията на енергия.

2.   Страните се стремят да насърчават дейности, предназначени да са в полза на регионалното сътрудничество по въпроси като транзит на газ, нефт и електричество.

Член 52

Информационни инфраструктури и телекомуникации

Страните насърчават сътрудничеството за развитие на информационните инфраструктури и на телекомуникациите в техен взаимен интерес. Сътрудничеството се фокусира най-вече върху осъществяването на дейности, свързани с научните изследвания и технологичното развитие, хармонизацията на стандартите и модернизацията на технологиите.

Член 53

Транспорт

1.   Страните насърчават сътрудничеството в областта на транспорта и свързаните инфраструктури, за да се повиши ефективността на движението на пътници и стоки, както на двустранно, така и на регионално равнище.

2.   Сътрудничеството се фокусира най-вече върху:

постигане на високи стандарти на безопасност и сигурност в областта на морския и въздушния транспорт; за тази цел страните провеждат консултации на експертно ниво за обмен на информация,

стандартизация на техническото оборудване, по-специално при комбинирания транспорт, мултимодалния транспорт и претоварването,

насърчаване на съвместни технологични и научноизследователски програми.

Член 54

Туризъм

Страните обменят информация за планираното развитие на туризма и маркетинговите проекти за туризма, изложенията, конвенции и публикации в областта на туризма.

Член 55

Сближаване на законодателствата

Страните правят всичко възможно, за да сближат своите законодателства, с цел да улеснят прилагането на настоящото споразумение.

Член 56

Наркотици и изпиране на пари

1.   Страните си сътрудничат, по-специално за да:

подобрят ефективността на политиките и мерките за борба с предлагането на и незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества и да намалят злоупотребата с тези продукти,

окуражаването на общ подход за намаляване на търсенето,

препятстват използването на финансовите системи на страните за изпиране на капитали, които произтичат от престъпни дейности като цяло и от трафика на наркотици в частност.

2.   Сътрудничеството приема формата на обмен на информация и където е уместно, на съвместни действия по:

съставяне и прилагане на националното законодателство,

контрол на търговията с прекурсори,

създаване на социални и здравни институции и на информационни системи и изпълнение на проекти в този смисъл, включително проекти за обучение и научни изследвания,

прилагане на най-строгите международни стандарти свързани с борба срещу изпирането на пари и злоупотребата с химически прекурсори, по-конкретно стандартите, приети от Групата за международни финансови действия (FATF) и Групата за действия по отношение на химическите продукти (CATF).

3.   Страните определят заедно, в съответствие със своите законодателства, подходящи стратегии и методи за сътрудничество за постигане на тези цели. Техните действия, различни от съвместни действия, са предмет на консултации и тясно сътрудничество.

В тези действия могат да участват, в рамките на своите възможности, съответните публични и частни организации, които си сътрудничат с компетентните органи на Израел, на Общността и на нейните държави-членки.

Член 57

Миграция

Страните си сътрудничат с цел по-специално да:

определят областите от взаимен интерес, по отношение на политиките на имиграция,

подобрят ефективността на мерките, целящи предотвратяването или намаляването на нелегалните миграционни потоци.

ДЯЛ VII

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО АУДИОВИЗУАЛНИ ВЪПРОСИ И ВЪПРОСИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ИНФОРМАЦИЯТА И КОМУНИКАЦИЯТА

Член 58

1.   Страните се ангажират да насърчат сътрудничеството в аудиовизуалния сектор в свой взаимен интерес.

2.   Страните търсят начини за асоцииране на Израел към инициативите на Общността в този сектор и по този начин да позволят сътрудничество в области като копродукцията, обучение, развитие и разпространение.

Член 59

Страните насърчават развитието на сътрудничеството в областта на образованието, обучението и обмена на младежи. Областите на сътрудничество могат да включват по-конкретно обмен на младежи, сътрудничество между университетите и други образователни институции, езиково обучение, превод и други начини за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране на съответните техни култури.

Член 60

Страните насърчават културното сътрудничество. Областите на сътрудничество могат да включват по-конкретно превод, обмен на произведения на изкуството и на артисти, съхранение и възстановяване на исторически и култури паметници и местности, обучение на лица, които работят в сферата на културата, организиране на различни културни прояви с европейски характер, взаимно повишаване на осведомеността и допринасяне към разпространение на информация за важни културни прояви.

Член 61

Страните насърчават развитието на дейности от взаимен интерес в областта на информацията и комуникацията.

Член 62

Сътрудничеството се осъществява по-конкретно чрез:

а)

редовен диалог между страните;

б)

редовен обмен на информация и на идеи във всеки сектор на сътрудничество, включително съвещания на държавни служители и експерти;

в)

предоставяне на съвети, експертни знания и обучение;

г)

съвместни дейности като семинари или работни срещи;

д)

техническа, административна и регулаторна помощ;

е)

разпространение на информация за инициативи на сътрудничеството.

ДЯЛ VIII

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Член 63

1.   Страните водят диалог по всички аспекти от взаимен интерес. Той се отнася по-конкретно до въпросите, свързани със социалните проблеми на постиндустриалните общества, като безработицата, интегрирането на хората с увреждания, еднаквото третиране на мъжете и жените, трудовите отношения, професионалното обучение, сигурността и хигиената на работното място и т.н.

2.   Сътрудничеството се осъществява чрез съвещания на експерти, семинари и работни срещи.

Член 64

1.   За да се координират режимите за социална сигурност на израелските работници, които са законно наети на работа на територията на държава-членка, и на членовете на техните семейства, които пребивават законно там, следните разпоредби следва да се прилагат, при изпълнение на условия, приложими във всяка държава-членка:

всички периоди на осигуряване, заетост или пребиваване на тези работници в различните държави-членки се събират, за целите на установяването на правото на пенсия за възраст, на пенсия за инвалидност и на пенсия и надбавки за преживелия съпруг, както и за целите на ползването от тях или техните семейства на медицински грижи,

всички пенсии и надбавки за възраст, за преживелия съпруг, за трудови злополуки или професионални заболявания или за инвалидност, с изключение на плащанията, за които не се дължат вноски, се ползват от свободно прехвърляне в Израел по действащия курс според законодателството на държавата или на държавите-членки платци,

съответните работници получават семейни надбавки за членовете на своите семейства, посочени по-горе.

2.   Израел предоставя на работниците, граждани на държава-членка, които за законно наети на работа на нейна територия, и на членовете на техните семейства, които пребивават законно там, третиране, подобно на посочено в параграф 1, второ и трето тире, при спазването на съответните условия, приложими в Израел.

Член 65

1.   Съветът за асоцииране взема решение относно разпоредбите за осъществяване на целите, посочени в член 64.

2.   Съветът за асоцииране взема решение относно условията за административно сътрудничество, за да гарантира управлението и контрола, необходими за прилагането на разпоредбите, съдържащи се в параграф 1.

Член 66

Разпоредбите, за които Съвета за асоцииране е в взел решение в съответствие с член 65, по никакъв начин не засягат правата и задълженията, произтичащи от двустранните споразумения между Израел и държавите-членки, когато тези споразумения предоставят по-благоприятното третиране на израелските граждани и на гражданите на държавите-членки.

ДЯЛ IX

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

Учредява се Съвет за асоцииране, който заседава на ниво министри един път в годината и когато обстоятелствата го налагат, по инициатива на неговия председател и в съответствие с условията, установени в процедурния му правилник. Съветът за асоцииране разглежда всички важни въпроси, които възникват в рамките на настоящото споразумение, както и всякакви други двустранни или международни въпроси от взаимен интерес.

Член 68

1.   Съветът за асоцииране се състои от членове на Съвета на Европейския съюз и от членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от членове на правителството на държавата Израел от друга страна.

2.   Съветът за асоцииране приема свой процедурен правилник.

3.   Членовете на Съвета за асоцииране могат да бъдат представлявани в съответствие с разпоредбите, установени в процедурния правилник.

4.   Съветът за асоцииране се председателства последователно от член на Съвета на Европейския съюз и от член на правителството на държавата Израел в съответствие с разпоредбите, установени в процедурния правилник на Съвета за асоцииране.

Член 69

1.   За осъществяването на целите на споразумението Съветът за асоцииране разполага с право на взимане на решение в случаите, предвидени в него.

Решенията са задължителни за страните, които взимат необходимите мерки за тяхното изпълнение. Съветът за асоцииране може също така да отправя подходящи препоръки.

2.   Съветът за асоцииране взима своите решения и препоръки със съгласие между страните.

Член 70

1.   При спазване на правомощията на Съвета за асоцииране, се създава Комитет за асоцииране, който отговаря за прилагането на настоящото споразумение.

2.   Съветът за асоцииране може да делегира на Комитета за асоцииране всички или част от своите правомощия.

Член 71

1.   Комитетът за асоцииране, който заседава на ниво държавни служители, се състои, от една страна, от представители на членовете на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности и, от друга, от представители на правителството на държавата Израел.

2.   Комитетът за асоцииране приема свой процедурен правилник.

3.   Комитетът за асоцииране се председателства последователно от представител на председателството на Съвета на Европейския съюз и от представител на правителството на държавата Израел.

Член 72

1.   Комитетът за асоцииране разполага с правомощието да взима решения за управлението на споразумението, както и в областите, където Съветът за асоцииране му е делегирал своите правомощия.

Решенията са задължителни за страните, които взимат необходимите мерки за тяхното изпълнение.

2.   Комитетът за асоцииране взима своите решения със съгласие между страните.

Член 73

Съветът за асоцииране може да реши да състави работна група или орган, необходим за изпълнението на споразумението.

Член 74

Съветът за асоцииране взема всички подходящи мерки за улесняване на сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и Кнесета на държавата Израел, както и между Икономическия и социален комитет на Общността и Икономическия и социален съвет на Израел.

Член 75

1.   Всяка от страните може да отнася до Съвета за асоцииране всеки спор, отнасящ се до прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съветът за асоцииране може да реши спора чрез решение.

3.   Всяка страна е задължена да приеме мерките, които са включени в изпълнението на решението, посочено в параграф 2.

4.   В случай че не е възможно спорът да бъде разрешен в съответствие с параграф 2, всяка страна може да уведоми другата за назначаването на арбитър; другата страна трябва да назначи втори арбитър в срок от два месеца. За прилагането на тази процедура, Общността и държавите-членки се считат за една страна по спора.

Съветът за асоцииране назначава трети арбитър.

Решенията на арбитрите се взимат с мнозинство.

Всяка страна по спора трябва да приеме стъпките, необходими за изпълнението на решението на арбитрите.

Член 76

Нищо в споразумението не препятства дадена страна да вземе всякакви мерки:

а)

които счете за необходими, с цел да предотврати разпространението на информация, което е в противоречие на основни интереси за сигурност;

б)

които се отнасят до производството на или търговията с оръжия, муниции и военни материали или до провеждането на научни изследвания, развитието и производството, необходими за целите на отбраната, при условие че тези мерки не увреждат условията на конкуренция по отношение на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели;

в)

които счете за съществени за своята собствена сигурност в случай на сериозни вътрешни размирици, засягащи поддържането на законността и обществения ред, по време на война или на сериозно международно напрежение, което представлява заплаха за война, или за да изпълни задълженията, които е приела за поддържане на мира и международната сигурност.

Член 77

В областите, обхванати от настоящото споразумение, и без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в него:

разпоредбите, прилагани от Израел спрямо Общността, не могат да дадат основание на никаква дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните дружества или компании;

разпоредбите, прилагани от Общността спрямо Израел, не могат да дадат основание на никаква дискриминация между израелските граждани или неговите дружества или компании.

Член 78

По отношение на прякото данъчно облагане, нищо в споразумението не може да има за ефект:

разширяване обхвата на фискалните предимства, предоставени от която и да е от страните в международно споразумение или спогодба, с които тази страна е обвързана,

препятстване приемането или прилагането от която и да е от страните на каквато и да е мярка, насочена срещу препятстване избягването или укриването на данъци,

противопоставяне срещу правото на която и да е от страните да приложи съответните разпоредби от своето данъчно законодателство спрямо данъкоплатците, чието положение, по отношение на тяхното място на пребиваване, не е идентично.

Член 79

1.   Страните приемат всякакви общи или специални мерки, необходими за изпълнението на техните задължения по споразумението. Те следят за изпълнението на целите, посочени в споразумението.

2.   Ако една от страните счете, че другата страна не е изпълнила задължение, произтичащо от споразумението, тя може да вземе подходящи мерки. Преди това, освен в извънредни случаи, тя предоставя на Съвета за асоцииране цялата относима информация, необходима за задълбочена проверка на ситуацията, с цел да се намери решение, приемливо за страните.

При избора на мерки, приоритет се дава на тези, които смущават в най-малка степен функционирането на споразумението.

Тези мерки се нотифицират незабавно на Съвета за асоцииране и са предмет на консултации в рамките на същия, ако другата страна поиска това.

Член 80

Протоколи от 1 до 5 и приложения от I до VII са неразделна част от настоящото споразумение. Декларациите и разменените писма се съдържат в заключителния акт, който е неразделна част от настоящото споразумение.

Член 81

За целите на настоящото споразумение понятието „страни“ се отнася до Общността или до държавите-членки или до Общността и държавите-членки в съответствие с техните съответни компетенции, от една страна, и Израел, от друга страна.

Член 82

Настоящото споразумение се сключва за неопределен период от време.

Всяка от страните може да денонсира споразумението, като нотифицира за това другата страна. Споразумението престава да се прилага шест месеца след датата на тази нотификация.

Член 83

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за въглища и стомана, и при условията, установени в посочените договори, и от друга страна — на територията на държавата Израел.

Член 84

Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски език и иврит; всеки от тези текстове, който е еднакво автентичен, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 85

Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за завършването на процедурите, посочени в първа алинея.

От влизането си в сила настоящото споразумение заменя Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и държавата Израел, както и Споразумението между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, подписани в Брюксел на 11 май 1975 г.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I

Списък на продуктите, посочени в член 7

Приложение II

Списък на продуктите, посочени в член 9

Приложение III

Списък на продуктите, посочени в член 9

Приложение IV

Списък на продуктите, посочени в член 9, параграф 2

Приложение V

Списък на продуктите, посочени в член 9

Приложение VI

Списък на продуктите, предмет на отстъпки, посочени в член 9, параграф 6

Приложение VII

Права на интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочени в член 39.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 7

Код по КН

Описание

ex 3502

Албумини, албуминати и други деривати на албумините:

ex 3502 10

— Яйчен албумин:

— — друг

3502 10 91

— — — изсушен (например, на листа, люспи, кристали, прах)

3502 10 99

— — — друг

ex 3502 90

— други:

— — Албумини, различни от яйчения албумин

— — — Лакталбумин:

3502 90 51

— — — — изсушен (например, на листа, люспи, кристали, прах)

3502 90 59

— — — — друг

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9

Код по КН

Описание

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао:

0403 10 51- 0403 10 99

— Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0403 90 71 - 0403 90 99

— Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0710 40 00

Сладка царевица, неварена или варена във вода или на пара, замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното ѝ консервиране), но негодна за консумация в това състояние:

ex 1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516:

1517 10 10

— Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %.

1517 90 10

— Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

ex 1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад), с изключение на екстракти от сладка папрат, съдържащи тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащи други добавки, с код по КН 1704 90 10

1806

Шоколад или други хранителни продукти от какао

ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 50 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции 0401 - 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 10 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на продуктите от код по КН 1901 90 91

ex 1902

Макаронени изделия, с изключение на равиоли от кодове по КН 1902 20 10 и 1902 20 30; кускус, дори приготвен

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна, варени или приготвени по друг начин

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

2001 90 30

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), готова или консервирана с оцет или с оцетна киселина

2001 90 40

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, готови или консервирани с оцет или с оцетна киселина

2004 10 91

Картофи под формата на брашно, грис или корнфлейкс, готови или консервирани по друг начин, освен с оцет или с оцетна киселина, замразени

2004 90 10

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), готова или консервирана по друг начин, освен с оцет или с оцетна киселина, замразена

2005 20 10

Картофи, под формата на брашно, грис или люспи, готови или консервирани по друг начин освен с оцет или с оцетна киселина, незамразени

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), готова или консервирана по друг начин, освен с оцет или с оцетна киселина, незамразена

2008 92 45

Продукти тип „Мюсли“ на основата на непечен корнфлейкс

2008 99 85

Царевица, с изключение на сладка царевица (Zea may var. saccharata), обработена или консервирана по друг начин без прибавка на захар или алкохол

2008 99 91

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, обработени или консервирани по друг начин без прибавка на захар или алкохол

2101 10 98

Продукти, приготвени на основата на кафе

2101 20 98

Продукти, приготвени на основата на мате

2101 30 19

Печени заместители на кафето, с изключение на печена цикория

2101 30 99

Екстракти, есенции и концентрати на печени заместители на кафето, с изключение на заместителите от печена цикория

2102 10 31- 2102 10 39

Видове мая за хлебопроизводство

ex 2103

Препарати за сосове и готови сосове:

— — — Майонеза

2105

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, различни от продуктите, попадащи под кодове по КН 2106 10 20 и 2106 90 92 и други, освен захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

Безалкохолни напитки, с изключение на плодови или зеленчукови сокове с код по КН 2009, съдържащи продукти с кодове по КН 0401 - 0404 или мазнини от продукти с кодове по КН 0401 - 0404

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-Глуцитол (сорбитол)

ex 3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте, с изключение на естерифицирани или етерифицирани скорбяла или нишесте от код по КН 3505 10 50

3505 20

Лепила на основата на скорбяла и нишесте, декстрин или други модифицирани скорбяла и нишесте

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде:

3823 60

Сорбитол, различен от сорбитола от позиция 2905 44

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9

Код по КН

Описание на стоките

Приложимо мито (1)

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

 

3501 10

— Казеини

 

3501 10 10

— — предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна (2)

0 %

3501 10 50

— — предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи (2)

3 %

3501 10 90

— — други

12 %

3501 90

— други

 

3501 90 90

— — други

8 %


(1)  Когато митата, посочени в тази колона, са по-високи от митата, посочени в ГАТТ, се прилагат последните.

(2)  Вписването в тази подпозиция е предмет на условията, предвидени в съответните разпоредби на Общността.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2

Код по КН

Описание

1902

 

Макаронени изделия и кускус:

 

A

— от твърда пшеница

 

Б

— други

1905 10

 

Хрупкав хляб

1905 20 90

 

Хляб с джинджифил или други подправки, не специално за диабетици:

 

A

— с тегловно съдържание на брашно от житни култури различни от пшеницата в общото съдържание на брашно повече от 15 %

 

Б

— други

ex 3000

A

— Вафли и гофрети:

 

A1

— — без пълнеж, покрити или не с глазура:

 

A1a

— — — с тегловно съдържание на брашно от житни култури различни от пшеницата в общото съдържание на брашно повече от 15 %

 

A1б

— — — други

 

A2

— — други:

 

A2a

— — — със съдържание на млечни мазнини 1,5 % или повече и със съдържание на млечни протеини 2,5 % или повече

 

A2б

— — — други

1905 40 10

 

Сухари с прибавка на захар, мед, други подсладители, яйца, мазнини, сирене, плодове, какао или подобни продукти:

 

A

— с тегловно съдържание на брашно от житни култури различни от пшеницата в общото съдържание на брашно повече от 15 %

 

Б

— други

1905

 

 

ex 3000

+ 9019

Б

— други хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, с прибавка на захар, мед, други подсладители, яйца, мазнини, сирене, плодове, какао или подобни продукти

 

Б1

— — с прибавка на яйца с тегловно съдържание 10 % или повече

 

Б2

— — с прибавка на сухи плодове:

 

Б2a

— — — със съдържание на млечни мазнини 1,5 % или повече и със съдържание на млечни протеини 2,5 % или повече (виж приложение V)

 

Б2б

— — — други

 

Б3

— — с тегловно съдържание на добавена захар по-малко от 10 % и без прибавка на яйца или сухи плодове:

 

Б3a(i)

— — — — с тегловно съдържание на брашно от житни култури различни от пшеницата в общото съдържание на брашно повече от 15 %

 

Б3a(ii)

— — — — други

 

Б3б

— — — други

 

Б3б(i)

— — — — с тегловно съдържание на брашно от житни култури различни от пшеницата в общото съдържание на брашно повече от 15 %

 

Б3б(ii)

— — — — други

 

Б4

— — други

 

Б4a

— — — със съдържание на млечни мазнини 1,5 % или повече и със съдържание на млечни протеини 2,5 % или повече (виж приложение V)

 

Б4б

— — — други

2105

 

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао:

 

A

— дори с тегловно съдържание на млечни мазнини по-малко от 3 %

 

Б

— с тегловно съдържание на млечни мазнини 3 % или повече, но по-малко от 7 %

 

В

— с тегловно съдържание на млечни мазнини 7 % или повече

ex 2207 10 50

 

Алкохол от грозде или от вино от грозде с обемно съдържание на алкохол от 80 % или повече, използван за производство на алкохолни напитки

ex 1099

 

Алкохол от грозде или от вино от грозде с обемно съдържание на алкохол от 80 % или повече, друг

ex 2208 20

 

Алкохол, получен от дестилиране на вино или гроздови джибри, чиято цена е равна или по-ниска от 0,05 USD за сантилитър и чието с обемно съдържание на алкохол е по-ниско от 17 %

3502 10 00

 

Яйчен албумин:

 

A

— изсушен

 

Б

— друг

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9

Израелски митнически код

Описание на продуктите

Приложимо мито (1)

1704

Захарни продукти без какао (включително бял шоколад):

 

1704 10

— Дъвки, дори със захарно покритие:

 

— — с тегловно съдържание на захароза 60 % или повече (включително инвертираната захар, изразена като захароза)

 

— — други

0,075 USD/kg (2)

1704 90

— Други

 

— — други

 

1806

Шоколад или други хранителни продукти, съдържащи какао

0 %

 

ex 1901

 

ex 2004

 

ex 2005

 

ex 2103

 

ex 2104

Продукти от брашно, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, предназначени за деца или за диетични или готварски цели, съдържащи тегловно по-малко от 50 % какао, с изключение на диетичните продукти направени на основата на соево брашно, съдържащи соево масло и други растителни масла, въглехидрати и сол, и диетични продукти на основата на брашно без глутен:

 

1901 10 20

— от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц

8 %

1901 20 20

— от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц

8 %

1901 90 30

— от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц

8 %

2004 10 10

— продукти на основата на брашно или грис

8 %

2004 90 10

— продукти на основата на брашно или грис

8 %

2005 20 10

— продукти на основата на брашно или грис

8 %

2005 40 10

— продукти на основата на брашно или грис

8 %

2005 59 10

— продукти на основата на брашно или грис

8 %

2005 90 10

— продукти на основата на брашно или грис

8 %

2103 90 20

— от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц

8 %

2104 10 10

— от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц

8 %

1904 10

Продукти на базата на зърнени култури, получени чрез раздухване или печене

8 %

3505

Декстрин или друга модифицирана скорбяла или нишесте (например, предварително желирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на друга модифицирана скорбяла или нишесте, с изключение на скорбяла или нишесте:

 

3505 10

— Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте

 

3505 10 30

— — Естерифицирана или етерифицирана скорбяла и нишесте

8 %

3505 10 90

— — Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте

8 %

3505 20 00

— — Лепила

8 %


(1)  Когато митата, установени в тази колона, са по-високи от митата, посочени в ГАТТ, се прилагат последните.

(2)  В рамките на годишната квота от 5 000 тона това мито се намалява на 0,0375 USD/kg.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ОТСТЪПКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 6

Таблица 1:   Вносът в Общността на следните продукти с произход от Израел е предмет на отстъпките, установени по-долу:

Код по КН

Описание на стоките

Годишна квота

(в тонове)

Отстъпка в рамките на квотата

 

0710 10 40

 

2004 90 10

Сладка царевица, замразена

10 600 (1)

Отстъпка в рамките на 30 % от селскостопанския компонент

 

0711 90 30

 

2001 90 30

 

2005 80 00

Сладка царевица, незамразена

5 400 (2)

Отстъпка в рамките на 30 % от селскостопанския компонент

1704 90 30

Бял шоколад

100

Отстъпка в рамките на 30 % от селскостопанския компонент

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

2 500

Отстъпка в рамките на 15 % от селскостопанския компонент

 

ex 1901

 

ex 2106

Детски храни, съдържащи мляко и млечни продукти

100

Отстъпка в рамките на 30 % от селскостопанския компонент

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

200

Отстъпка в рамките на 30 % от селскостопанския компонент

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

3 200

Отстъпка в рамките на 30 % от селскостопанския компонент


Таблица 2:   Вносът в Израел на следните продукти с произход от Общността е предмет на отстъпките, установени по-долу

Код по КН

Описание на стоките

Годишна квота

(в тонове)

Отстъпка в рамките на квотата

1902

Макаронени изделия

Без ограничения

Консолидиране на селскостопанския компонент на 0,25 USD/kg

ex 1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

Без ограничения

Консолидиране на 0,10 USD/kg

–– несъдържащи млечни продукти

ex 1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

Без ограничения

Консолидиране на 0,25 USD/kg

–– съдържащи млечни продукти

2105

Сладолед за консумация

500

30 % намаление на селскостопанския компонент

ex 2207 10

Етилов алкохол, неденатуриран, с обемно алкохолно съдържание 80 % или повече; използван дори за производството на алкохолни напитки

Без ограничения

Консолидиране на 2,75 USD/l алкохол

ex 2208 20

Дестилатни спиртни напитки, получени от дестилиране на грозде или гроздови джибри, с концентрация на алкохол по обем от 17 % или повече, чиято цена не е по-висока от 0,05 USD за сантилитър

Без ограничения

Консолидиране на 2,75 USD /l алкохол

ex 2208 20

Дестилатни спиртни напитки, получени от дестилиране на грозде или гроздови джибри, с концентрация на алкохол по обем от 17 или повече, чиято цена е по-висока от 0,05 USD за сантилитър

2 000 hpa (3)

Консолидиране на 0 %

3205 10

Яйчен албумин

50

Освободен от селскостопански компонент

Без ограничения

Консолидиране на 2 USD/kg


(1)  Тази квота ще бъде намалена на 9 275 тона през първата година от прилагането на отстъпката и на 9 940 тона през втората година.

(2)  Тази квота ще бъде намалена на 4 725 тона през първата година от прилагането на отстъпката и на 5 060 тона през втората година.

(3)  Хектолитра чист алкохол.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА, ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА СОБСТВЕНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 39

1.   Преди края на третата година след влизането в сила на споразумението Израел се присъединява към следните многостранни конвенции относно правата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, по които държавите-членки са страни и които de facto се прилагат от тях:

Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения (Парижки акт, 1971 г.),

Мадридска спогодба за международната регистрация на марки (Стокхолмски акт, 1967 г., изменен през 1979 г.),

Протокол относно Мадридската спогодба за международната регистрация на марки (Мадрид, 1989 г.),

Договор от Будапеща за международно признаване на депозирането на микроорганизми във връзка с производството по патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.),

Договор за патентно коопериране (Вашингтон, 1970 г., изменен през 1979 г. и през 1984 г.).

Съветът за асоцииране може да реши, че настоящият параграф се прилага към други многостранни конвенции в тази област.

2.   Израел ратифицира, преди края на втората година след влизането в сила на споразумението Международната конвенция за закрила на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и на излъчващите организации (Рим, 1961 г.).

3.   Страните потвърждават значението, което те отдават на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (Стокхолмски акт, 1967 г., изменен през 1979 г.),

Спогодбата от Ница относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Женева, 1977 г., изменена през 1979 г.),

Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV) (Женевски акт, 1991 г.).


СПИСЪК НА ПРОТОКОЛИТЕ

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

ПРОТОКОЛ 1

относно разпоредбите, които се прилагат към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Израел

1.   Продуктите, изброени в приложението, с произход от Израел, са приети за внос в Общността според условията, съдържащи се по-долу и в приложението.

а)

Митата или се отменят или се намаляват, както е посочено в колона А;

б)

за някои продукти, за които Общата митническа тарифа предвижда прилагането на мито ad valorem и на специфично мито, процентите на намаление, посочени в колоните А и В се прилагат само спрямо митото ad valorem. Все пак за продуктите, съответстващи на кодове 0207 22, 0207 42 и 2204 21, митата се намаляват, както е посочено в колона Д.

3.   За някои продукти митата се отменят в рамките на границите на тарифните квоти, посочени за всеки от тях в колона Б.

За внесените количества над определените квоти, съгласно съответния продукт, митата според Общата митническа тарифа се прилагат изцяло или се намаляват, както е посочено в колона В.

4.   За някои продукти, освободени от мита, са определени референтни количества в колона Г.

Ако обемът на вноса на даден продукт превишава референтното количество, Общността може, като има предвид годишния баланс на търговския обмен, който тя осъществява, да подчини въпросния продукт на общностна тарифна квота за обем, равен на това референтното количество. В този случай за внесеното количество над квотата се прилага митото според Общата митническа тарифа, за съответния продукт, изцяло или намалено, както е посочено в колона В.

5.   За някои от продуктите, посочени в параграф 3 и в колона Д, тарифните квоти се увеличават от 1 януари 1997 г. до 1 януари 2000 г. на четири равни транша, които представляват 3 % от тези стойности.

6.   Както е посочено в колона Д, за някои продукти, различни от продуктите, посочени в параграфи 3 и 4, Общността може да фиксира референтно количество по смисъла на параграф 4, ако при отчитане на годишния баланс на търговския обмен, който тя осъществява, констатира, че обемът на вноса на един или няколко продукта има опасност да създаде трудности на пазара на Общността. Ако впоследствие продуктът бъде подчинен на тарифна квота при условията, посочени в параграф 4, митото за съответния продукт се прилага изцяло или се намалява, както е посочено в колона В за количествата, внесени над квотата.

ПРОТОКОЛ 2

относно разпоредбите, които се прилагат към вноса в Израел на селскостопански продукти с произход от Общността

1.   Продуктите, изброени в приложението, с произход от Общността се приемат за внос в Израел според условията, посочени по-долу и в приложението.

2.   Митата за внос се отменят или се намаляват, както е посочено в колона А, в границите на тарифните квоти, изброени в колона Б и при условие че се спазват специфичните разпоредби, посочени в колона В.

3.   За количествата, внесени над тарифните квоти, се прилагат общите мита, които се прилагат за трети страни, при условие че се спазват специфичните разпоредби, посочени в колона В.

4.   За някои продукти, за които не е фиксирана тарифна квота, референтните количества са фиксирани и посочени в колона В.

Ако обемът на вноса на даден продукт превишава референтното количество, Израел може, като има предвид годишния стокообмен, който провежда, да подчини въпросния продукт на тарифна квота, чийто обем е равен на това референтното количество. В този случай митото, посочено в точка 3, се прилага за количествата, внесени над квотата.

5.   За продуктите, които не са предмет нито на тарифна квота, нито на референтно количество, Израел може да фиксира референтно количество по смисъла на точка 4, ако предвид годишния баланс на стокообмена, констатира, че обемът на вноса на един или няколко продукта има опасност да създаде затруднения на израелския пазар. Ако впоследствие продуктът бъде подчинен на тарифна квота при условията, предвидени в точка 4, се прилагат разпоредбите на точка 3.

6.   За видовете сирене и изварата стойностите на тарифните квоти се увеличават от 1 януари 1997 г. до 1 януари 2000 г. на четири равни транша, всеки от които съответства на 10 % от тези стойности.

ПРОТОКОЛ 3

относно фитосанитарните въпроси

Без да се засягат разпоредбите на Споразумението за прилагане на санитарни и фитосанитарни мерки, приложено към Споразумението за създаване на СТО, и по-специално членове 2 и 6 от него, страните се споразумяват, че с влизането в сила на настоящото споразумение:

а)

в рамките на техния стокообмен се изпълнява задължението за фитосанитарен сертификат:

по отношение на отрязаните цветя:

единствено за видовете Dendranthema, Dianthus и Pelargonium, предназначени за внос в Общността, и

единствено за видовете Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia и Anemone, предназначени за внос в Израел, и

по отношение на плодовете:

единствено за цитрусовите плодове Fortunella, Poncirus и техните хибриди, както и за видовете Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzygium и Vaccinum, предназначени за внос в Общността, и

за всички видове, предназначени за внос в Израел;

б)

в рамките на техния стокообмен изискването за фитосанитарно разрешение за внос на растения или на растителни продукти се прилага само за да могат да се включат растения или растителни продукти, които в противен случай биха били забранени на основата на анализ на паразитните рискове;

в)

страната, която възнамерява да включи нови фитосанитарни мерки, които могат да засегнат неблагоприятно съществуващия двустранен стокообмен, ще се консултира с другата страна с цел да бъдат разгледани предвидените мерки и техният евентуален ефект.

ПРОТОКОЛ 4

относно определянето на понятието „продукти с произход“ и относно методите на административно сътрудничество

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия протокол:

а)

„производство“ означава всяка обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б)

„материал“ означава всяка съставна част, всяка суровина, всеки компонент или всяка част и т.н., използвани при производството на продукта;

в)

„продукт“ означава получения продукт, дори ако е предназначен за употреба по-късно при друга операция от производството;

г)

„стоки“ означава както материалите, така и продуктите;

д)

„митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението за прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Споразумение на СТО за митническата стойност);

е)

„цена на производител“ означава цената, платена за продукта на производителя, в чието предприятие се е извършила последната обработка или преработка, или на лицето, което е организирало последната обработка или преработка извън териториите на страните, при условие, че цената включва стойността на всички използвани материали, като се приспаднат всички вътрешни такси, които са или могат да бъдат възстановени, когато полученият продукт бъде изнесен.

ж)

„стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на материалите без произход, или ако тя не е известна или не може да бъде установена, първата цена, която може да се установи, платена за материалите в съответните територии;

з)

„стойност на материалите с произход“ означава стойността на такива материали, както е посочена в точка ж), прилагана mutatis mutandis.

и)

„глави“ и „позиции“ означава главите и позициите (четирицифрени кодове), използвани в номенклатурата, която съставлява Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана в настоящия протокол „Хармонизирана система“ или „ХС“;

й)

„класифициран“ се отнася до класификацията на даден продукт или материал в определена позиция;

к)

„пратка“ означава продуктите, изпратени едновременно с един и същи изпращач до един и същи получател или превозени с един-единствен транспортен документ от изпращача до получателя или при липса на такъв документ, с една-единствена фактура.

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Критерии за произход

За целите на прилагане на споразумението и без да се засягат разпоредбите на член 3 от настоящия протокол, следните продукти се считат за:

1.

продукти с произход от Общността:

а)

продуктите, изцяло получени в Общността по смисъла на член 4 от настоящия протокол;

б)

продуктите, получени в Общността и съдържащи материали, които не са получени изцяло там, при условие, че тези материали са претърпели в Общността достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 5 от настоящия протокол;

2.

продукти с произход от Израел:

а)

продуктите, изцяло получени в Израел по смисъла на член 4 от настоящия протокол;

б)

продуктите, получени в Израел и съдържащи материали, които не са изцяло получени там, при условие, че тези материали са претърпели в Израел достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 5 от настоящия протокол.

Член 3

Двустранно кумулиране

1.   Независимо от член 2, параграф 1, буква б), материалите с произход от Израел по смисъла на настоящия протокол се считат за материали с произход от Общността и не се изисква да са претърпели достатъчна обработка или преработка.

2.   Независимо от член 2, параграф 2, буква б), материалите с произход от Общността по смисъла на настоящия протокол се считат за материали с произход от Израел и не се изисква да са претърпели достатъчна обработка или преработка.

Член 4

Изцяло получени продукти

1.   Следните продукти се считат за „изцяло получени“ или в Общността, или в Израел:

а)

минералните продукти, получени от тяхната почва или тяхното морско или океанско дъно;

б)

продуктите от растителен произход, които са събрани там;

в)

живите животни, които са родени и отгледани там;

г)

продуктите, произхождащи от живи животни, които са отгледани там;

д)

продуктите, резултат от лов и риболов там;

е)

продуктите от морски риболов и други продукти, извлечени от морето от техните кораби;

ж)

продуктите, произведени на борда на корабите фабрики, изключително от продукти, посочени в буква е);

з)

използвани артикули, които могат да послужат само за възстановяване на суровините, включително използвани гуми, които могат да послужат само за вулканизиране или като отпадъци;

и)

отпадъците от фабрични операции, извършени там;

й)

продуктите, получени от морското дъно или подпочвения пласт извън техните териториални води, когато те разполагат с изключителни права да разработват това дъно или подпочвен пласт;

к)

стоките, които са произведени в страната изключително от продукти, посочени в букви от а) до й).

2.   Изразите „техни кораби“ и „техни кораби фабрики“ в параграф 1, букви е) и ж) се прилагат само спрямо корабите и корабите фарбики:

които са вписани или регистрирани в държава-членка на Общността или в Израел,

които плават под флага на държава-членка на Общността или на Израел,

от които поне 50 % са собственост на граждани на държавите-членки на Общността или на Израел или на дружество, чиято централа се намира в държава-членка или в Израел, чийто управител или управители, председател на управителния или на надзорния съвет и мнозинството от членовете на тези съвети са граждани на държавите-членки или на Израел и освен това, в случай на персонални дружества или

дружествата с ограничена отговорност, в които поне половината от капитала принадлежи на тези държави, на Израел, на техни публични органи или на техни граждани,

чиито капитан и команден състав е съставен изцяло от граждани на държавите-членки на Общността или на Израел,

в чийто екипаж поне 75 % от лицата са граждани на държавите-членки на Общността или на Израел.

3.   Понятията „Общност“ и „Израел“ включват също така териториалните води край държавите-членки на Общността и Израел.

Корабите, които плават в открито море, включително корабите фабрики, където се извършва преработката или обработката на продукти от техния риболов, се считат за част от територията на Общността или на Израел, при условие че отговарят на условията, посочени в параграф 2.

Член 5

Достатъчно обработени или преработени продукти

1.   За целите на член 2 продуктите, които не са получени изцяло в Общността или в Израел, се считат за достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, посочени в списъка в приложение II и в бележките в приложение I.

Тези условия посочват за всички продукти, обхванати или не от споразумението, обработката или преработката, която трябва да бъде извършена на материалите без произход, които са използвани при производството на тези продукти и които се прилагат изключително по отношение на тези материали. От това следва, че ако един продукт, който е придобил статут на продукт с произход, отговаряйки на условията, посочени в списъка за същия продукт, се използва в процеса на производство на друг продукт, приложимите условия към продукта, в който той е включен, не се прилагат спрямо него и не се вземат предвид материалите без произход, които може би са използвани при неговото производство.

2.   Независимо от параграф 1 и с изключение на предвиденото в член 12, параграф 4, материалите без произход, които в съответствие с условията, посочени в списъка за определен продукт, не следва да се използват при производството на този продукт, могат независимо от всичко да бъдат използвани за тази цел, при условие че:

а)

тяхната обща стойност не превишава 10 % от цената на производителя за продукта;

б)

когато в списъка са посочени един или няколко процента, по отношение на максималната стойност на материалите без произход и тези проценти не са превишени при прилагането на настоящия параграф.

Настоящият параграф не се прилага към продуктите, посочени в глави 50-63 от Хармонизираната система.

3.   Прилагат се параграфи 1 и 2, с изключение на предвиденото в член 6.

Член 6

Недостатъчна обработка или преработка

Следните операции се считат за недостатъчна обработка или преработка, за да предоставят на продуктите статут на продукти с произход, независимо дали са изпълнени или не условията на член 5:

а)

операции, чиято цел е да осигурят запазването на продуктите в добро състояние по време на техния транспорт и складиране (проветряване, разстилане, сушене, охлаждане, поставяне в сол, сулфатен диоксид или във водни разтвори, премахване на повредените части и други подобни операции);

б)

обикновени операции за обезпрашаване, пресяване, сортиране, класиране, подбор (включително съставяне на комплекти от стоки), измиване, боядисване, нарязване;

в)

i)

промяна на опаковката, разделяне и събиране на опаковки;

ii)

обикновено поставяне в бутилки, флакони, чанти, калъфи, кутии, върху дървени поставки и т.н. и всякакви други стандартни операции по опаковането;

г)

поставяне върху самите продукти или върху техните опаковки на маркировки, етикети или други подобни отличителни знаци;

д)

обикновено смесване на продукти, дори от различни видове, ако един или няколко компонента на комплекта не отговарят на условията, определени с настоящия протокол, за да могат да бъдат считани за продукти с произход или от Общността, или от Израел;

е)

обикновено събиране на части, с цел да се състави цялостен продукт;

ж)

съчетаване на две или няколко операции, посочени в букви от а) до е);

з)

клане на животни.

Член 7

Класификационна единица

1.   Класификационната единица за прилагането на разпоредбите на настоящия протокол е даден продукт, възприеман като основна единица за определяне на класификацията, основана на номенклатурата от Хармонизираната система.

Следователно:

а)

когато даден продукт, състоящ се от група или сбор от артикули, е класифициран според Хармонизираната система в една-единствена позиция, цялото представлява квалификационната единица;

б)

когато дадена пратка се състои от известен брой идентични продукти, класифицирани в една и съща позиция на Хармонизираната система, разпоредбите на настоящия протокол се прилагат към всеки от тези продукти, разглеждан поотделно.

2.   Когато според общо правило 5 от Хармонизираната система, опаковките са включени с продукта за класификационни цели, те се включват за целите на определяне на произхода.

Член 8

Принадлежности, резервни части и пособия

Принадлежностите, резервните части и пособията, доставени с дадено оборудване, машина, апарат или превозно средство, които са част от обичайното оборудване и са включени в цената или не са фактурирани отделно, се считат за образуващи едно цяло със съответното оборудване, машина, апарат или превозно средство.

Член 9

Комплекти

Комплектите, по смисъла на общо правило 3 от Хармонизираната система, се считат с произход, при условие че всички съставни продукти са с произход. Все пак, когато даден комплект, съставен от продукти с произход и без произход, се счита за комплект с произход като цяло, при условие че стойността на артикулите без произход не превишава 15 % от цената на производителя на комплекта.

Член 10

Неутрални елементи

За да се определи дали даден продукт е с произход от Общността или от Израел, не е необходимо да се установи дали електрическата енергия, горивата, инсталациите и оборудването, както и машините и апаратурата, използвани за получаването на продукта, или дали стоките, използвани в процеса на производство, които не са част и не са предназначени да бъдат част от крайния състав на продукта, са с произход или не.

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 11

Принцип на териториалност

Условията, посочени в дял II, отнасящи се до придобиването на статут на продукт с произход, трябва да бъдат изпълнени без прекъсване в Общността или в Израел. За тази цел придобиването на статут на продукт с произход от Общността се счита за прекъснато, когато стоките, предмет на обработка или преработка в съответната страна, са напуснали територията на въпросната страна, с изключение на предвиденото в членове 12 и 13.

Член 12

Обработка или преработка, извършени извън някоя от страните

1.   Придобиването на статут на продукт с произход в една от страните при условията, посочени в дял II, не се засяга от обработката или преработката, извършени извън тази страна и по-късно продуктите са били внесени повторно, при условие че:

а)

въпросните материали са изцяло получени в съответната страна или са претърпели обработка или преработка, надхвърлящи недостатъчните операции, изброени в член 6, преди да бъдат изнесени; и

б)

може да се докаже пред митническите органи:

i)

че стоките, внесени повторно, са резултат на обработка или преработка на изнесените материали; и

ii)

че общата добавена стойност, придобита извън съответната страна чрез прилагането на настоящия член, не превишава 10 % от цената на производител на крайния продукт, на който се предоставя статута на продукт с произход.

2.   За целите на параграф 1, условията, посочени в дял II, отнасящи се до придобиването на статута на продукт с произход, не се прилагат към обработките или преработките, извършени извън съответната страна. Въпреки това, когато в списъка в приложение II е приложено правило, определящо максималната стойност на всички използвани материали без произход, за определяне на статута на съответния краен продукт като продукт с произход общата стойност на материалите без произход , използвани в съответната страна и общата добавена стойност, придобита извън въпросната страна чрез прилагането на настоящия член, не трябва да превишават посочения процент.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 „обща добавена стойност“ означава всички разходи, натрупани извън съответната страна, включително общата стойност на материалите, които са добавени там.

4.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за продукти, които не отговарят на условията, посочени в съответния списък и които могат да бъдат считани като достатъчно обработени или преработен в резултат на прилагането на общият толеранс в член 5, параграф 2.

5.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за продуктите, посочени в глави от 50 до 63 от Хармонизираната система.

Член 13

Повторен внос на стоките

Стоките, изнесени от Общността или Израел за трета страна и по-късно внесени отново, се считат за стоки, които никога не са напускали съответната страна, ако може да се демонстрира по задоволителен начина пред митническите органи, че:

а)

внесените повторно стоки са същите като тези, които са били изнесени; и

б)

те не са претърпели операции, превишаващи това, което е необходимо, за да се осигури тяхното съхранение, докато са били в тази страна, или че са били изнесени.

Член 14

Директен транспорт

1.   Преференциалният режим, предвиден в споразумението, се прилага единствено към продуктите или материалите, които сe превозват между територията на Общността и територията на Израел, без да се навлиза в друга територия. Все пак транспортът на продукти с произход от Израел или от Общността, представляващи една-единствена пратка, която не се разделя, може да се транспортира през други територии, различни от тези на Общността или Израел, при необходимост, чрез прехвърляне или чрез временно складиране в тези територии, при условие че стоките останат под надзора на митническите органи на страната на транзит или на временния склад и че не са претърпели там други операции освен разтоварване, претоварване или друга операция, предназначена да ги запази в добро състояние.

Продукти с произход от Израел или от Общността могат да бъдат транспортирани по тръбопроводи през други територии, различни от тези на Общността и Израел.

2.   В доказателство, че са били изпълнени условията, посочени в параграф 1, на митническите органи на страната вносител се представя:

а)

товарителницата, изготвена в страната износител, обхващаща преминаването през страната на транзит; или

б)

или удостоверение, издадено от митническите органи на страна на транзит, което:

i)

съдържа точно описание на продуктите;

ii)

посочва датата на разтоварване или на повторно натоварване на продуктите, а ако е необходимо — и имената на използваните кораби; и

iii)

удостоверява условията на престояване на продуктите в страна на транзит;

в)

а при липса на такива — всякакви документи служещи за доказателство.

Член 15

Изложения

1.   Продуктите, изпратени от една страна, за да бъдат изложени в трета страна, и които се продават и внасят в края на изложението в друга страна, се ползват при вноса от разпоредбите на споразумението, при условие че отговарят на изискванията на настоящия протокол, който позволява те да бъдат признати за продукти с произход от Общността или от Израел и ако се докаже пред митническите органи, че:

а)

че един износител е изпратил тези продукти от една от страните в страната, където се провежда изложение и ги е изложил там;

б)

че този износител е продал продуктите или ги е предоставил по друг начин на лице в друга страна;

в)

че продуктите са били изпратени по време на изложението или веднага след това в първата страна в състоянието, в което са били изпратени в страната на изложението; и

г)

че от момента, в който са били изпратени за изложението, продуктите не са били използвани за други цели, освен представянето им на това изложение.

2.   Доказателството за произхода трябва да бъде издадено или изготвено в съответствие с разпоредбите на дял V и да бъде представено по обичайния начин на митническите органи на страната вносител. В него трябва да бъдат посочени и наименованието, и адреса на изложението. При необходимост може да се изиска и допълнителен документ, като доказателство за вида на продуктите и условията, при които те са били изложени.

3.   Параграф 1 се прилага към всички търговски, промишлени, селскостопански или занаятчийски изложения, панаири или подобни публични прояви, различни от тези, които се организират като частни цели в търговски помещения или магазини и чийто предмет е продажбата на чуждестранни продукти, по време на които продуктите остават под контрола на митницата.

ДЯЛ IV

ОТСТЪПКИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТА

Член 16

Забрана за отстъпки или освобождаване от мита

1.   Материалите без произход, използвани при производството на продукти с произход от Общността или от Израел по смисъла на настоящия протокол, за които е издадено или изготвено доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на дял V, не са предмет в никоя от страните на отстъпка или освобождаване от мита, под каквато и да е форма.

2.   Забраната, посочена в параграф 1, се прилага към всяка разпоредба за възстановяване, връщане или пълно или частично несъбиране на мита или такси с еквивалентен ефект, приложими в страните към материалите, използвани в процеса на производство, когато това възстановяване, връщане или несъбиране се прилага, изрично или фактически, когато продуктите, получени от посочените материали, се изнасят и не са предназначени за потребление в тази страна.

3.   Износителят на продукти, за които е налице доказателство за произход, трябва да е в състояние да представи във всеки един момент по искане на митническите органи всички необходими документи, които доказват, че не са ползвани отстъпки за материалите без произход, използвани за производството на съответните продукти, и че всички мита или такси с еквивалентен ефект, приложими към тези материали, са били действително платени.

4.   Разпоредбите на параграфи 1 — 3 се прилагат също така и към опаковките по смисъла на член 7, параграф 2, към принадлежностите, резервните части и пособията по смисъла на член 8 и към продуктите от комплектите по смисъла на член 9, които са без произход.

5.   Разпоредбите на параграфи 1 — 4 се прилагат единствено по отношение на материалите, които са от вида, за който споразумението се прилага.

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 17

Общи изисквания

1.   При внос в една от страните продуктите с произход по смисъла на настоящия протокол се ползват от разпоредбите на споразумението при представяне:

а)

на сертификат за движение EUR.1, чийто образец е показан в приложение III; или

б)

в случаите, посочени в член 22, параграф 1, на декларация, чийто текст фигурира в приложение IV, направена от износителя върху фактура, талон за доставка или всякакъв друг търговски документ, описващ съответните продукти по достатъчно подробен начин, за да могат те да бъдат идентифицирани (наричана по-долу „декларация върху фактура“).

2.   Независимо от параграф 1 се приема, че продуктите с произход по смисъла на настоящия протокол се ползват от споразумението в случаите, посочени в член 27, без да е необходимо да се представя който и да било от документите, посочени по-горе.

Член 18

Процедура за издаване на сертификат за движение EUR.1

1.   Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите органи на страната износител по заявление в писмен вид от износителя или на негова отговорност от негов упълномощен представител.

2.   За тази цел износителят или неговият упълномощен представител попълват сертификата за движение EUR.1 и формуляра на заявлението, чиито образци са показани в приложение III.

Тези формуляри се попълват на един от езиците, на които е съставено споразумението, в съответствие с разпоредбите на вътрешното право на страната износител. Формулярите, попълнени на ръка, трябва да бъдат попълнени с мастило и с печатни букви. Продуктите трябва да бъдат посочени в съответната клетка, без да се пише между редовете. Когато клетката не е изцяло попълнена, трябва да се нанесе една хоризонтална линия под последния ред на наименованието, а неизползваното пространство да се зачертае.

3.   Износителят, който иска издаването на сертификат за движение EUR.1, трябва да е в състояние да представи във всеки един момент, по искане на митническите органи на страната износител, където е издаден сертификатът за движение EUR.1, всички необходими документи, които доказват, че съответните продукти са с произход, както и че са изпълнени всички други условия, предвидени от настоящия протокол.

4.   Издаването на сертификат за движение EUR.1 се осъществява от митническите органи на дадена държава-членка на Общността, ако стоките, които ще се изнасят, могат да бъдат считани за продукти с произход от Общността по смисъла на член 2, параграф 1 от настоящия протокол. Издаването на сертификат за движение EUR.1 се осъществява от митническите органи на Израел, ако стоките, които ще се изнасят, могат да бъдат считани за продукти с произход от Израел по смисъла на член 2, параграф 2 от настоящия протокол.

5.   Когато се прилагат разпоредбите на член 3, митническите органи на държавите-членки на Общността или на Израел са упълномощени да издават сертификати за движение EUR.1 при условията, определени в настоящия протокол, ако стоките, които ще се изнасят, могат да бъдат считани за продукти с произход по смисъла на настоящия протокол и при условие че продуктите, за които се отнасят сертификатите за движение EUR.1, се намират в Общността или в Израел.

В тези случаи издаването на сертификати за движение EUR.1 зависи от представянето на доказателство за произход, издадено или изготвено преди това. Това доказателство за произход трябва да се съхранява в продължение най-малко на три години от митническите органи на държавата износител.

6.   Митническите органи, които издават сертификати за движение EUR.1, взимат всички необходими мерки, за да проверят статута на продуктите с произход и за да проверяват дали са изпълнени всички други условия, предвидени в настоящия протокол. За тази цел те са оторизирани да изискват всякакви доказателства и да пристъпват към всякаква проверка на счетоводството на износителя или към друга проверка, която счетат за необходима.

Митническите органи, издаващи сертификати за движение EUR.1, също така следят за надлежното попълване на формулярите, посочени в параграф 2. Те проверяват по-конкретно дали рамката, запазена за описание на продуктите, е попълнена така, че да се изключи всякаква възможност за допълване с цел измама.

7.   Датата за издаване на сертификата за движение EUR.1 се посочва в частта на сертификата, запазена за митническите органи.

8.   Сертификатът за движение EUR.1 се издава от митническите органи на държавата износител при износа на продуктите, за които той се отнася. Той е на разположение на износителя, веднага щом се осъществи или осигури реалният износ.

Член 19

Сертификати за движение EUR.1, издадени със задна дата

1.   Независимо от 18, параграф 8 сертификатът за движение EUR.1 може, по изключение, да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася:

а)

ако не е бил издаден в момента на износа поради грешки, неволни пропуски или особени обстоятелства; или

б)

ако се докаже по удовлетворителен начин на митническите органи, че е бил издаден сертификат за движение EUR.1, но не е бил приет при вноса по технически причини.

2.   За да бъде приложен параграф 1, износителят трябва да посочи в заявлението си мястото и датата на износ на продуктите, за които се отнася сертификатът EUR.1, както и причините за своята молба.

3.   Митническите органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 със задна дата, само след като са проверили дали информацията, предоставена в заявлението на износителя, съответстват на тази в съответното досие.

4.   Сертификатите за движение EUR.1, издадени със задна дата, трябва да бъдат заверени с една от следните фрази:

 

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“, „DÉLIVRÉ A POSTERIORI“, „RILASCIATO A POSTERIORI“, „AFGEGEVEN A POSTERIORI“, „ISSUED RETROSPECTIVELY“, „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“, „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“, „EXPEDIDO A POSTERIORI“, „EMITIDO A POSTERIORI“, „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“, „UTFÄRDAT I EFTERHAND“, „

Image

“.

5.   Заверката, посочена в параграф 4, се добавя в клетката „Забележки“ на сертификата за движение EUR.1.

Член 20

Издаване на дубликат на сертификата за движение EUR.1

1.   В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификата за движение EUR.1, износителят може да поиска от митническите власти, които са го издали, дубликат на основата на документите за износ, които са им представени.

2.   Така издаденият дубликат трябва да съдържа заверка с една от следните думи:

 

„DUPLIKAT“, „DUPLICATA“, „DUPLICATO“, „DUPLICAAT“, „DUPLICATE“, „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“, „DUPLICADO“, „SEGUNDA VIA“, „KAKSOISKAPPALE“, „

Image

“.

3.   Заверката, посочена в параграф 2, датата на издаване и серийният номер на оригиналния сертификат се добавят в клетката „Забележки“ на дубликата на сертификата за движение EUR.1.

4.   Дубликатът, върху който трябва да бъде нанесена датата на оригиналния сертификат за движение EUR.1, поражда действие от тази дата.

Член 21

Замяна на сертификатите

1.   Замяната на един или няколко сертификата за движение EUR.1 с един или няколко сертификата е възможна по всяко време, при условие че се извърши от митническата служба, която отговаря за контрола на стоките.

2.   Заместващият сертификат, се счита за окончателен сертификат за движение EUR.1 за целите на прилагането на настоящия протокол, включително и на разпоредбите на настоящия член.

3.   Заместващият сертификат се издава на основата на писмена молба от лицето, което извършва реекспорта, след като съответните органи са проверили информацията, предоставена в молбата на заявителя. Датата и серийният номер на оригиналния сертификат за движение EUR.1 се попълват в клетка 7.

Член 22

Условия за изготвяне на декларация върху фактура

1.   Декларацията върху фактура, посочена в член 17, параграф 1, буква б), може да бъде изготвена:

а)

от одобрен износител по смисъла на член 23;

б)

от всеки износител за всяка пратка, съставена от един или няколко колета, съдържащи продукти с произход , чиято обща стойност не превишава 6 000 ECU.

2.   Декларацията върху фактура може да се изготви, ако съответните продукти могат да се считат за продукти с произход от едната от страните и отговарят на условията, предвидени в настоящия протокол.

3.   Износителят, който изготвя декларация върху фактура, трябва да е в състояние да представи във всеки един момент по искане на митническите органи на държавата износител всички необходими документи, удостоверяващи статута на съответните продукти като продукти с произход и доказващи, че са изпълнени другите условия, предвидени в настоящия протокол.

4.   Износителят изготвя декларацията върху фактура, напечатвайки или разпечатвайки върху фактурата, талона за доставка или всеки друг търговски документ декларацията, чийто текст фигурира в приложение IV, използвайки един от езиковите варианти, дадени в посоченото приложение, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната износител. Декларацията може също така да бъде съставена на ръка; в този случай тя трябва да е написана с мастило и с печатни букви.

5.   Декларациите върху фактура съдържат саморъчния оригинален подпис на износителя.

Все пак износител, упълномощен по смисъла на член 23, не е длъжен да подписва тези декларации, при условие че представи пред митническите органи на страната износител документ, съдържащ писмен ангажимент, с който той поема цялата отговорност за всяка декларация върху фактура, която го идентифицира, сякаш е подписана от него самия.

6.   Декларацията върху фактура може да бъде изготвена от износителя, когато продуктите, за които тя се отнася, са изнесени (или по-късно, по изключение). Ако декларацията върху фактура е изготвена, след като продуктите, за които тя се отнася, са били декларирани пред митническите органи на страната вносител, в нея трябва да се упоменат документите, които вече са били представени на тези органи.

Член 23

Одобрен износител

1.   Митническите органи на страната износител могат да разрешат всеки износител, наричан по-долу „одобрен износител“, който често извършва често превоз на продукти по споразумението, и който предоставя по искане на митническите органи всякакви гаранции, необходими, за да се проверка на статута на продуктите като такива с произход, както и спазването на всички други условия на настоящия протокол, да изготви декларации върху фактура, каквато и да е стойността на съответните продукти.

2.   Митническите органи могат да предоставят статута на одобрен износител, при спазването на всякакви условия, които счетат за необходими.

3.   Митническите органи предоставят на одобрения износител номер за митническо разрешение, който трябва да фигурира в декларацията върху фактура.

4.   Митническите органи контролират начина, по който се използва разрешението от одобрения износител.

5.   Митническите органи могат да оттеглят разрешението във всеки един момент. Те го правят, когато износителят не предлага повече гаранциите, посочени в параграф 1, не отговаря повече на условията, посочени в параграф 2, или злоупотребява по някакъв начин с разрешението.

Член 24

Валидност на доказателството за произход

1.   Сертификатът за движение EUR.1 е валиден за срок от четири месеца, считано от датата на издаване в страната износител, и трябва да се представи в рамките на същия срок на митническите органи на страната вносител.

Декларацията върху фактура е валидна за срок от четири месеца, считано от датата на нейното съставяне от износителя, и трябва да се представи в рамките на същия срок на митническите органи на страната вносител.

2.   Сертификатите за движение EUR.1 и декларациите върху фактура, които се представят на митническите органи на държавата вносител след изтичане на срока за представяне, предвиден в параграф 1, могат да бъдат приети с цел прилагане на преференциалния режим, когато неспазването на срока се дължи на форсмажорни причини или на изключителни обстоятелства.

3.   Извън тези случаи на закъсняло представяне митническите органи на държавата вносител могат да приемат сертификати EUR.1 или декларации върху фактура, когато продуктите са им били представени преди изтичането на същия срок.

Член 25

Представяне на доказателство за произход

Сертификатите за движение EUR.1 и декларациите върху фактура се представят на митническите органи на страната вносител в съответствие с процедурите, приложими в тази страна. Тези органи могат да изискат превод на сертификат EUR.1 или на декларацията върху фактура. Те могат освен това да изискат декларацията за внос да бъде придружена с декларация на вносителя, удостоверяваща, че стоките отговарят на условията, необходими за прилагане на споразумението.

Член 26

Внос на пратки

Когато по искане на вносителя и според условията, определени от митническите органи на страната вносител, демонтираните или немонтирани продукти по смисъла на общо правило 2, буква а) от Хармонизираната система, представени в раздели XVI и XVII или в позиции № 7308 и 9406 от Хармонизираната система, са внесени на пратки, на митническите органи се представя само едно доказателство за произход при вноса на първата пратка.

Член 27

Освобождаване от формално доказателство за произход

1.   Приемат се за продукти с произход, без да е необходимо да се представя формално доказателство за произход, продуктите, изпратени като малки пратки, адресирани до частни лица, или които се съдържат в личния багаж на пътниците, при условие че става дума за внос, лишен от всякакъв търговски характер, веднага щом бъдат декларирани като отговарящи на условията на настоящия протокол и когато не съществува никакво съмнение в истинността на тази декларация. В случай на изпращане на продуктите по пощата тази декларация може да бъде направена върху митническата декларация C2/СР3 или върху лист, приложен към този документ.

2.   Счита се за лишен от всякакъв търговски характер всеки внос, който има случаен характер и който се състои единствено от продукти предназначени за лично ползване от получателите или от пътниците или техните семейства, ако е видно от естеството или количеството на продуктите, че не са предназначени за търговски цели.

3.   Освен това общата стойност на тези продукти не трябва да превишава 500 ECU, по отношение на малките пратки, или 1 200 ECU, по отношение на съдържанието на личния багаж на пътниците.

Член 28

Съхранение на доказателствата за произход и на доказателствените документи

1.   Износителят, който подава заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1, запазва в продължение поне на три години документите, посочени в член 18, параграф 3.

2.   Износителят, който изготвя декларация върху фактура, запазва в продължение поне на три години копието на тази декларация върху фактура, както и документите, посочени в член 22, параграф 3.

3.   Митническите органи на страната износител, които издават сертификат за движение EUR.1, запазват в продължение поне на три години формуляра на заявлението, посочен в член 18, параграф 2.

4.   Митническите органи на страната вносител запазват в продължение поне на три години сертификатите за движение EUR.1 и декларациите върху фактура, които са им били представени.

Член 29

Несъответствия и формални грешки

1.   Установяването на незначителни несъответствия между декларираното в сертификата за движение EUR.1 или в декларация върху фактура и това в документите, представени в митническата служба, за да се изпълнят формалностите за внос на продуктите, не води ipso facto до невалидност на сертификата EUR.1 или на декларацията върху фактура, ако е установено надлежно, че този документ съответства на представения продукт.

2.   Очевидните формални грешки, като грешки при печатане в сертификат EUR.1 или в декларация върху фактура, не следва да са причина за отхвърляне на документа, ако тези грешки не са такива, че да поставят под съмнение точността на декларираното в същия документ.

Член 30

Стойности, изразени в екю

1.   Стойностите, изразени в националната валута на държавата износител, съответстващи на стойностите, изразени в екю, са фиксирани от държавата износител и са съобщени на другите страни.

Когато стойностите надвишават съответните стойности, фиксирани от държавата вносител, последната ги приема, ако продуктите са фактурирани във валутата на страната износител.

Когато продуктите са фактурирани във валутата на друга държава-членка на Общността, страната вносител признава стойността, обявена от съответната страна.

2.   До 30 април 2000 г. включително стойностите, които трябва да се използват в национална валута, са еквивалентът в тази национална валута на стойностите, изразени в екю към 1 октомври 1994 г.

За всеки последващ петгодишен период стойностите, изразени в екю, и техните еквиваленти в националните валути на държавите, са предмет на преразглеждане от Съвета за асоцииране на основата на обменните курсове на екюто в първия работен ден на месец октомври на годината, предшестваща непосредствено този петгодишен период.

При това преразглеждане Съветът за асоцииране следи да няма намаление в стойностите, които трябва да се използват в дадена национална валута, и разглежда освен това възможността да запази ефекта от съответните граници в реални срокове. За тази цел той може да реши да предприеме промяна на стойностите, изразени в екю.

ДЯЛ VI

МЕТОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 31

Предоставяне на печати и адреси

Митническите органи на държавите-членки и Израел си предоставят взаимно посредством Комисията на Европейските общности образци от печатите, използвани в техните служби за издаване на сертификати за движение EUR.1, както и адресите на компетентните митнически органи, отговарящи за издаване на сертификати за движение EUR.1 и за проверка на тези сертификати и на декларациите върху фактури.

Член 32

Проверка на доказателството за произход

1.   Последващите проверки на сертификатите EUR.1 и на декларациите върху фактури се извършва на случаен принцип или всеки път, когато митническите органи на държавата вносител имат основателни съмнения в автентичността на такива документи, в статута на съответните продукти като продукти с произход или в спазването на другите условия, предвидени от настоящия протокол.

2.   За да бъдат приложени разпоредбите на параграф 1, митническите органи на страната вносител връщат сертификата EUR.1 и фактурата, ако тя е представена, или декларацията върху фактура, или копие от тези документи на митническите органи на страната износител, посочвайки, при необходимост, мотивите по съдържанието или по формата, които налагат запитването.

В подкрепа на искането си за последваща проверка те предоставят всички получени документи и сведения, от които следва, че информацията, дадена в сертификата за движение EUR.1 или декларацията върху фактура, са неправилни.

3.   Проверката се осъществява от митническите органи на страната износител. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да провеждат проверка на сметките на износителя или всякаква друга проверка, която те счетат за необходима.

4.   Ако митническите органи на страната вносител решат да спрат предоставянето на преференциално третиране на съответните продукти в очакване на резултатите от проверката, те предлагат на вносителя освобождаване на продуктите, при условие че се вземат съответните предохранителни мерки, които се смятат за необходими.

5.   Митническите органи, изискващи проверката, следва да бъдат информирани за резултатите от нея най-късно в срок от десет месеца. Резултатите трябва ясно да посочват дали документите са автентични, дали съответните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход и дали са изпълнени другите условия, предвидени в настоящия протокол.

Когато са били приложени разпоредбите за кумулация на член 3, параграф 2 и на член 18, параграф 4, към отговора се включват едно или няколко копия на съответния сертификат/и за движение и на съответната декларация/и върху фактура, които са били взети предвид.

6.   В случай на основателни съмнения и при липса на отговор при изтичането на срока от десет месеца или ако отговорът не съдържа достатъчно данни, за да се определи автентичността на поставения под съмнение документ или реалния произход на продуктите, митническите органи, поискали проверката отказват предоставянето на преференциално третиране, освен в случай на форсмажорни или изключителни обстоятелства.

Член 33

Уреждане на спорове

Когато възникнат спорове по повод процедурите по проверка, посочени в член 32, които не могат да бъдат решени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи, отговорни за нейното осъществяване, или възникнат проблеми при тълкуването на настоящия протокол, тези спорове се решават от Комитета за митническо сътрудничество.

При всички случаи решаването на споровете между вносителя и митническите органи на държавата вносител остава става съгласно законодателството на посочената държава.

Член 34

Санкции

Налагат се санкции на всяко лице, което съставя или помага да бъде съставен документ, съдържащ невярна информация, с цел да получи преференциално третиране за продукти.

Член 35

Свободни зони

1.   Държавите-членки и Израел взимат всички необходими мерки, за да осигурят, че продуктите, обект на търговски стокообмен чрез сертификат за движение EUR.1, които са престояли по време на транспорта им в свободна зона, разположена на тяхна територия, не са били замени с други стоки или не се претърпели операция, различна от обичайните операции, предназначени за запазването им от увреждане.

2.   По изключение от разпоредбите на параграф 1, когато продуктите с произход от Общността или от Израел, внесени в свободна зона със сертификат EUR.1 и са претърпели обработка или преработка, компетентните митнически органи издават нов сертификат EUR.1 по искане на износителя, ако обработката или преработката, които са били предприети, са в съответствие на разпоредбите на настоящия протокол.

ДЯЛ VII

СЕУТА И МЕЛИЛА

Член 36

Прилагане на протокола

1.   Понятието „Общност“, използвано в настоящия протокол, не обхваща Сеута или Мелила. Понятието „продукти с произход от Общността“ не обхваща продуктите с произход от тези зони.

2.   Настоящият протокол се прилага mutatis mutandis към продуктите с произход от Сеута и Мелила, при спазването на специалните условия, определени в член 37.

Член 37

Специални условия

1.   Следните разпоредби се прилагат вместо разпоредбите на член 2 и член 3, параграфи 1 и 2, а позоваванията на тези членове се прилагат mutatis mutandis към настоящия член.

2.   При условие че са били превозени директно в съответствие с разпоредбите на член 14, следните продукти се считат за:

1.

продукти с произход от Сеута и Мелила:

а)

продуктите, изцяло получени в Сеута и Мелила;

б)

продуктите, получени в Сеута и Мелила, в чието производство са използвани други продукти освен посочените в буква а), при условие че:

i)

въпросните продукти са били предмет на достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 5 от настоящия протокол; или че

ii)

тези продукти са с произход от Общността или от Израел по смисъла на настоящия протокол, при условие че са били предмет на обработка или преработка, надхвърлящи недостатъчната обработка или преработка, посочени в член 6;

2.

продукти с произход от Израел:

а)

продуктите, изцяло получени в Израел;

б)

продуктите, получени в Израел, в чието производство са използвани други продукти освен посочените в буква а), при условие че:

i)

въпросните продукти са претърпели достатъчна обработка или преработка по смисъла на член 5 от настоящия протокол;

или че

ii)

тези продукти са с произход от Сеута и Мелила или от Общността по смисъла на настоящия протокол, при условие че са били подложени на обработка или преработка, надхвърлящи недостатъчната обработка или преработка, посочени в член 6;

3.   Сеута и Мелила се считат за една единствена територия.

4.   Износителят или неговият упълномощен представител вписва „Израел“ и „Сеута и Мелила“ в клетка 2 от сертификата за движение EUR.1. Освен това в случая на стоки с произход от Сеута и Мелила статутът на стоки с произход се вписва в клетка 4 от сертификата за движение EUR.1.

5.   Испанските митнически органи са отговорни за прилагането на настоящия протокол в Сеута и Мелила.

ДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38

Изменение на протокола

Съветът за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

Член 39

Комитет за митническо сътрудничество

1.   Създава се Комитет за митническо сътрудничество, който е натоварен с осъществяването на административно сътрудничество с цел правилното и еднакво прилагане на настоящия протокол и да изпълнява всякаква друга задача в митническата област, която би могла да му бъде поверена.

2.   Комитетът се състои, от една страна, от експерти на държавите-членки и от длъжностни лица на отделите на Комисията на Европейските общности, които отговарят за митническите въпроси, и от друга страна, от експерти, посочени от Израел.

Член 40

Приложения

Приложенията към настоящия протокол представляват неразделна част от него.

Член 41

Прилагане на протокола

Общността и Израел предприемат мерките, необходими за прилагане на настоящия протокол.

Член 42

Стоки в транзит или на склад

Разпоредбите на споразумението могат да се прилагат за стоки, които спазват разпоредбите на настоящия протокол и които към датата на влизане в сила на споразумението се намират или в транзит, или са във временен склад в Общността или в Израел, в митнически складове или в свободни зони, при условие че в рамките на четири месеца от тази дата, на митническите органи на държавата вносител бъде представен сертификат EUR.1, издаден със задна дата от компетентните органи на държавата износител, както и документи, удостоверяващи директния транспорт.

ПРОТОКОЛ 5

за взаимна помощ между административните органи по митнически въпроси

Член 1

Определения

За целите на настоящия протокол:

a)

   „митническо законодателство“ означава разпоредбите, приети от страните и уреждащи вноса, износа, транзитното преминаване на стоки и тяхното поставяне под митнически режим, включително мерки за забрана, ограничение и контрол;

б)

   „мита“ означава всички мита, такси или други разноски, които се налагат или събират на територията на страните при прилагане на митническото законодателство, с изключение на таксите и разноските, чиято стойност е ограничена до приблизителната стойност на направените услуги;

в)

   „запитващ орган“ означава компетентния административен орган, който е определен за тази цел от дадена страна и който отправя искане за съдействие по митнически въпроси;

г)

   „запитан орган“ означава компетентния административен орган, който е определен за тази цел от дадена страна и който получава искане за съдействие по митнически въпроси;

д)

   „лични данни“ означава цялата информация, свързана с определено или определяемо лице.

Член 2

Обхват

1.   Страните си съдействат взаимно, в рамките на техните области на компетентност, по начин и при условията, предвидени в настоящия протокол, за гарантиране правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално чрез превенция, откриване и разследване на операциите, в нарушение на това законодателство.

2.   Съдействието по митнически въпроси, както е предвидено в настоящия протокол, се отнася за всеки административен орган на страните, който е компетентен да прилага настоящия протокол. Съдействието не засяга, правилата относно взаимната помощ по наказателноправни въпроси. Освен това то обхваща информацията, получена при упражняването на правомощия по искане на съдебните власти, освен при съгласие на тези органи.

Член 3

Съдействие по искане

1.   По искане на запитващия орган, запитания орган му предоставя цялата относима информация, която би му позволили да се увери, че митническото законодателство е правилно приложено, включително информация относно предвидени или планирани операции, които са в нарушение или могат да нарушат това законодателство.

2.   По искане на запитващия орган, запитаният орган го информира дали изнесени стоки от територията на една от страните са били правилно внесени в територията на другата страна, уточнявайки, където е уместно, приложимия към стоките митнически режим.

3.   По искане на запитващия орган, запитаният орган взима необходимите мерки, за да осигури, че се упражнява специален контрол върху:

a)

физическите или юридическите лица, за които има съществени основания да се смята, че нарушават или са нарушили митническото законодателство;

б)

местата, където стоките са складирани по начин, който дава основания да се предполага, че са предназначени за операции в нарушение на митническото законодателство;

в)

движенията на стоките, за които има сведения, че могат да доведат до нарушения на митническото законодателство;

г)

транспортните средства, за които има съществени основания да се смята, че са били, са или могат да бъдат използвани в операции в нарушение на митническото законодателство.

Член 4

Спонтанно съдействие

Страните, в съответствие с техните закони правила и други правни инструменти, си оказват взаимно съдействието, което те считат за необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално когато получат информация, която се отнасят до:

операции, които представляват или изглежда, че представляват нарушение на това законодателство и които могат да представляват интерес за другите страни;

новите начини и методи, използвани за осъществяването на тези операции;

стоките, за които е известно, че са предмет на нарушения на митническото законодателство.

Член 5

Предоставяне/нотифициране

По искане на запитващия орган, запитаният орган взима в съответствие със своето законодателство всички мерки, необходими за:

предоставяне на всички документи,

нотифициране на всички решенията,

които попадат в обхвата на настоящия протокол, на получател, който живее или се е установил на негова територия. В този случай се прилага член 6, параграф 3.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за съдействие

1.   Исканията съгласно настоящия протокол се представят писмено. Към тях се прилагат документите, необходими за тяхното изпълнение. Могат да се приемат и устни искания, когато спешни обстоятелства налагат това, но те трябва незабавно да бъдат потвърдени писмено.

2.   Представените искания в съответствие с параграф 1 включват следната информация:

a)

запитващия орган, който отправя искането;

б)

действията, които да се предприемат;

в)

обекта и причината за искането;

г)

съответните закони, правила и други правни елементи;

д)

възможно най-точни и пълни сведения за физическите или юридическите лица, които са цел на разследванията;

е)

резюме на относимите факти и на вече проведените разследвания, освен в случаите, предвидени в член 5.

3.   Исканията се представят на официалния език на запитващия орган или на език, който е приемлив за този орган.

4.   Ако дадено искане не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска то да се поправи или допълни; все пак могат да бъдат предприети предохранителни мерки.

Член 7

Изпълнение на исканията

1.   За да изпълни искане за съдействие, запитаният орган, или когато той не може да предприеме самостоятелно действия, административната служба, до която е адресирано искането от този орган, предприема действия в рамките на своята компетентност и ресурси, все едно, че действа от свое име или по искане на други органи от същата страна, като предоставя информацията, с която разполага, и като предприема или нарежда да се предприемат съответните разследвания.

2.   Исканията за съдействие се изпълняват в съответствие със законите, правилата и другите правни инструменти на запитаната страна.

3.   Служителите от запитващата страна, които са оправомощени да разследват нарушения на митническото законодателство, могат, в особени случаи и със съгласието на запитаната страна, да присъстват съответно в Общността или в Израел, когато нейните служители разследват нарушения, които касаят запитващата страна и могат да поискат от запитаната страна да провери книгите, регистрите и другите документи или данни на медиен носител и да предостави техни копия или да предостави информация, свързана с нарушенията.

Член 8

Форма, в която да бъде съобщавана информацията

1.   Запитаният орган, съобщава резултатите от разследванията на запитващия орган под формата на документи, заверени копия на документи, доклади и други подобни.

2.   Документите, предвидени в параграф 1, могат да бъдат заменени с предоставянето на компютъризирана информация в каквато и да е форма за същите цели.

Член 9

Изключения от задължението за оказване на съдействие

1.   Страните могат да откажат оказването на съдействието, предвидено в настоящия протокол, ако това би могло да:

a)

засегне суверенитета на държава-членка на Общността или на Израел, от която е поискано съдействие в съответствие с настоящия протокол; или

б)

засегне обществения ред, сигурността или друг съществен интерес; или

в)

включва прилагането на данъчни или валутни разпоредби, различни от тези за митата; или

г)

наруши промишлената, търговската или професионалната тайна.

2.   Ако запитващият орган търси съдействие, което самият той не би могъл да окаже, ако му бъде поискано такова, той обръща внимание на този факт в молбата си. В такъв случай запитаният орган решава как да отговори на тази молба.

3.   Ако съдействието не е дадено или е отказано, решението и причините затова, трябва да бъдат обявени без излишно забавяне на запитващия орган.

Член 10

Задължение за спазване на поверителност

1.   Всяка информация предоставена под каквато и да е форма по силата на настоящия протокол има поверителен характер. Тя се обхваща от задължението за професионална тайна и се ползва от защитата, предоставена на сходна информация от съответните закони на страната, която я е получила, както и от съответните разпоредби, които се прилагат към органи на Общността.

2.   Лични данни могат да се предоставят само ако и нивото на защита на лицата, предвидено от законодателствата на страните, е равностойно. Страните осигурят най-малко такова ниво на защита, което съответства на принципите на Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. относно защитата на лицата при автоматична обработка на лични данни.

Член 11

Използване на информация

1.   Събраната информация се използва само за целите на настоящия протокол и не може да се използва от една страна за други цели освен с предварителното писмено съгласие на административния орган, който я е предоставил и при спазване на ограниченията, наложени от този орган.

2.   Параграф 1 не препятства използването на информация в рамките на съдебни или административни производства, предприети впоследствие за неспазване на митническото законодателство.

3.   Страните могат да използват като доказателство в своите протоколи, доклади или свидетелски показания, както и в съдебните производства и обвинения, повдигнати пред съдилищата, събраната информация и консултираните документи в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 12

Експерти и свидетели

Служител на запитващ орган, може да бъде упълномощен да се яви в рамките на ограниченията на предоставеното му пълномощно като експерт или свидетел в съдебни или административни производства по въпроси, обхванати от настоящия протокол от компетентност на другата страна и да предостави такива предмети, документи или заверените им копия, които биха могли да бъдат необходими за производството. Молбата за явяване трябва да посочва точно по какви въпроси и в какво качеството или квалификация ще бъде разпитван служителят.

Член 13

Разноски по сътрудничеството

Страните се отказват от всякакви искания една към друга за възстановяване на разноските, възникнали в резултат на прилагането на настоящия протокол, ако е уместно, за разходи за са експерти и свидетели и писмени и устни преводачи, които не служители в публичния сектор.

Член 14

Изпълнение

1.   Прилагането на настоящия протокол се поверява на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и където е уместно, на митническите власти на държавите-членки на Общността, от една страна, и на националните митнически власти на Израел, от друга. Те решават какви практически мерки и разпоредби трябва да се приемат, за да бъде приложен протоколът, като взимат предвид действащите правила в областта на защитата на данните. Те могат да предложат на компетентните органи промени, които според тях трябва да се направят в настоящия протокол.

2.   Страните се консултират и информират след това взаимно за подробните правила за прилагане, които са приели в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 15

Допълняемост

1.   Настоящият протокол допълва и не засяга споразуменията за взаимно сътрудничество, които са били сключени и които могат да бъдат сключени между една или няколко държави-членки на Общността и Израел и не е пречка за тяхното прилагане. Той не препятства също така осъществяването на по-тясно взаимно сътрудничество в съответствие с тези споразумения.

2.   Без да се засяга член 11, тези споразумения не засягат разпоредбите на Общността, уреждащи съобщаването между компетентните служби на Комисията и митническите власти на държавите-членки на всякаква информация, получена по митнически въпроси, която може да е от интерес за Общността.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на:

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за създаване на Европейската общност и по Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,

наричани по-долу „държави-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА,

наричани по-долу „Общността“,

от една страна,

и упълномощените представители на ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, наричана по-долу „Израел“,

от друга страна,

след като се срещнаха в Брюксел на двадесетия ден от месец ноември хиляда деветстотин деветдесет и пета година, за да подпишат Споразумението за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, приеха следните текстове:

Евро-средиземноморско споразумение, приложенията към него и следните протоколи:

 

Протокол 1

относно разпоредбите, които се прилагат към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Израел

Протокол 2

относно разпоредбите, които се прилагат към вноса в Израел на селскостопански продукти с произход от Общността

Протокол 3

относно фитосанитарните въпроси

Протокол 4

относно определянето на „продукти с произход“ и относно методите на административно сътрудничество

Протокол 5

относно взаимната помощта между административните органи по митнически въпроси

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността и упълномощените представители на Израел приеха текстовете на съвместните декларации, изброени по-долу, и приложени към настоящия заключителен акт:

 

Съвместна декларация относно член 2 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 5 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 6, параграф 2 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 9, параграф 2 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 39 от споразумението и приложение VII към него,

 

Съвместна декларация относно дял VI от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 44 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно децентрализираното сътрудничество,

 

Съвместна декларация относно член 68 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 74 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно член 75 от споразумението,

 

Съвместна декларация относно обществените поръчки,

 

Съвместна декларация относно ветеринарните въпроси,

 

Съвместна декларация относно протокол 4 към споразумението,

 

Съвместна декларация относно предварителното изпълнение.

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността и упълномощеният представител на Израел отбелязаха следната размяна на писма, приложени към настоящия заключителен акт:

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно нерешените двустранни въпроси,

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно протокол 1 и относно вноса в Общността на цветя и цветни пъпки, отрязани, пресни, попадащи под подпозиция 0603 10 от Общата митническа тарифа,

 

Споразумение под формата на размяна на писма относно изпълнението на споразуменията от Уругвайския кръг.

Упълномощеният представител на Израел взе предвид декларациите на Европейската общност, упоменати по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

 

Декларация относно член 28 от споразумението относно кумулирането на произход,

 

Декларация относно член 28 от споразумението относно адаптирането на правилата за произход,

 

Декларация относно член 36 от споразумението,

 

Декларация относно дял VI от споразумението относно икономическото сътрудничество.

Упълномощените представители на държавите-членки и на Общността отбелязаха декларацията на Израел, посочена по-долу и приложена към настоящия заключителен акт:

 

Декларация относно член 65 от споразумението.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Βrussels on the twentieth day of November in the year one thousand, nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de twintigste november negentienhonderdvijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Съвместна декларация относно член 2

Страните потвърждават отново значението, което те придават на зачитането на човешките права, както са изложени в Хартата на Организацията на обединените нации, включително борбата с ксенофобията, антисемитизма и расизма.

Съвместна декларация относно член 5

Може да се договори провеждане на срещи на експерти по конкретни теми.

Съвместна декларация относно член 6, параграф 2

В случай на промени в номенклатурата, използвана за класификация на селскостопански стоки или невключени в приложение II преработени селскостопански продукти, страните се споразумяват да проведат консултации, за да съгласуват адаптациите, които ще са необходими, за да се запазят съществуващите отстъпки.

Съвместна декларация относно член 9, параграф 2

За да се гарантира безпрепятственото прилагане на предварителната нотификация, предвидена в член 9, параграф 2 от споразумението, Израел следва да съобщава на Комисията, в рамките на подходящ период преди приемането, по неофициален и поверителен начин, елементите на изчисление на селскостопанския компонент, който да се прилага. Комисията информира Израел за своята оценка в срок от 10 работни дни.

Съвместна декларация относно член 39 и приложение VII

За целите на настоящото споразумение интелектуалната, индустриалната и търговската собственост включват по-специално авторското право, включително авторското право върху компютърни програми, както и сродните права, патентите, промишления дизайн, географските означения, включително наименованията за произход, търговските марки и марките за услуги, топографиите на интегрални схеми, а така също и защитата срещу нелоялна конкуренция, посочена в член 10a от Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост (Акт от Стокхолм, 1967 г.) и защитата на разкрита информация за ноу-хау.

Разбира се, че при превода на споразумението на иврит изразът „интелектуална, индустриална и търговска собственост“ ще бъде преведен чрез понятие на иврит, отговарящ на „интелектуална собственост“.

Съвместна декларация относно дял VI

Всяка страна носи отговорност за поемане на финансовите разходи за нейния дял от участието в дейностите, предприети в контекста на икономическото сътрудничество, което се решава за всеки случай поотделно.

Съвместна декларация относно член 44

Страните потвърждават отново своя ангажимент в близкоизточния мирен процес и своята увереност, че мирът ще бъде заздравен посредством регионално сътрудничество. Общността е готова да подкрепи съвместни проекти за развитие, представени от Израел и нейните съседи, при спазване на съответните технически и бюджетни процедури на Общността.

Съвместна декларация относно децентрализираното сътрудничество

Страните потвърждават отново значението, което те придават на програмите за децентрализирано сътрудничество като средство за насърчаване на обмена на опит и трансфера на знания в Средиземноморския регион и между Европейската общност и нейните средиземноморски партньори.

Съвместна декларация относно член 68

Процедурният правилник на Съвета за асоцииране ще предвижда възможност за приемане на решения чрез писмена процедура.

Съвместна декларация относно член 74

Страните отбелязват, че Икономическият и социален комитет на Общността и Израелският икономически и социален съвет могат да засилят своите отношения посредством годишен диалог и взаимно сътрудничество.

Съвместна декларация относно член 75

При прилагане на арбитражна процедура страните ще положат усилия да гарантират, че Съветът за асоцииране ще назначи третия арбитър в срок от два месеца след назначаването на втория арбитър.

Съвместна декларация относно обществените поръчки

Страните ще открият официални преговори в редица области, за да отворят своите пазари за държавни поръчки извън това, което е било взаимно договорено съгласно Споразумението за държавните поръчки, сключено в рамките на Световната търговска организация, наричано по-долу „СДП“. Тези преговори следва да се предприемат по такъв начин, че да се постигне споразумение преди края на 1995 г.

Страните се споразумяват, че тези преговори ще обхванат, inter alia, доставката на:

стоки, строителство и услуги от образувания, работещи в далекосъобщителния сектор и в сектора на градския транспорт (с изключение на автобуси),

услуги, закупени от включени в СДП образувания, с цел разширяване на взаимните ангажименти съгласно приложение 4 към допълнение I към СДП.

Страните се задължават да се въздържат от въвеждане на допълнителни дискриминационни мерки срещу изпълнители на поръчки за доставка на другата страна в областта на тежкото електрическо и медицинско оборудване извън вече договорените разпоредби в СДП и ще се стараят да избягват въвеждането на дискриминационни мерки, които да нарушат откритите обществени поръчки.

Страните периодично ще преразглеждат изпълнението на споразумението относно държавните доставки с оглед да започнат допълнителни преговори, насочени към разширяване на взаимния обхват.

Освен това страните ще подкрепят активно либерализацията на пазарите за далекосъобщителни услуги и ще участват в многостранната група за преговори на ГАТС за основни далекосъобщения.

Съвместна декларация относно ветеринарните въпроси

Страните се стараят да прилагат своите правила относно ветеринарните въпроси по недискриминационен начин и да не въвеждат никакви нови мерки, които могат неоснователно да затруднят търговията.

Съвместна декларация относно протокол 4

Общността и Израел се споразумяват, че обработката или преработката, извършени извън страните, ще се осъществяват посредством система за външна преработка или подобна система.

Съвместна декларация относно предварителното изпълнение

Страните изразяват намерението си да започнат да изпълняват предварително разпоредбите на Споразумението относно търговията и относно митническото сътрудничество посредством временно споразумение, което да влезе в сила, ако е възможно, до 1 януари 1996 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Общността и Израел относно нерешените двустранни въпроси

Уважаеми господине,

Общността и Израел отбелязват постигнатото споразумение за изпълнение на приемливо решение на всички все още нерешени двустранни въпроси относно прилагането на Споразумението за сътрудничество от 1975 г.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Съвета на Европейския съюз

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата, което гласи следното:

„Общността и Израел отбелязват постигнатото споразумение за изпълнение на приемливо решение на всички все още нерешени двустранни въпроси относно прилагането на Споразумението за сътрудничество от 1975 г.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да потвърдя, че моето правителство е съгласно със съдържанието на Вашето писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За правителството на Израел

СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Общността и Израел относно протокол 1 и относно вноса в Общността на цветя и цветни пъпки, отрязани, пресни, попадащи под подпозиция 0603 10 от Общата митническа тарифа

Уважаеми господине,

Между Общността и Израел бе договорено следното:

Протокол 1 предвижда премахване на митата за внос в Общността на цветя и цветни пъпки, отрязани, пресни, попадащи под подпозиция 0603 10 от Общата митническа тарифа и с произход от Израел, при спазване на ограничение от 19 500 тона.

Израел се задължава да спазва посочените по-долу условия за внос в Общността на рози и карамфили, отговарящи на условията за премахване на тази тарифа:

ценовото ниво на вноса в Общността трябва да е най-малко 85 % от ценовото ниво в Общността за същите продукти и за същите периоди,

израелското ценово ниво се определя посредством регистриране на цените на внесените продукти на представителните пазари на внос в Общността,

общностното ценово ниво се базира на цените на производителите, регистрирани на представителните пазари на основните държави-членки производителки,

ценовите нива ще се регистрират на всеки две седмици и ще се определят чрез представителни количества. Настоящата разпоредба е валидна за цените на Общността и за цените на Израел,

както за цените на производител в Общността, така и за вносните цени на израелските продукти, трябва да се прави разлика между розите с голям цвят и с малък цвят, и между карамфилите с един цвят и с много цветове,

ако израелското ценово ниво за всеки вид продукт е под 85 % от ценовото ниво на Общността, тарифната преференция се спира. Общността възстановява тарифната преференция, когато бъде регистрирано израелско ценово ниво равно на 85 % или повече от ценовото ниво на Общността.

Израел се задължава освен това да поддържа традиционното съотношение на търговията на рози и карамфили.

Ако пазарът на Общността бъде нарушен вследствие на промяна в това съотношение, Общността си запазва правото да определи пропорциите съобразно традиционните търговски модели. В тези случаи се осъществява подходящ обмен на възгледи.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Съвета на Европейския съюз

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата, което гласи следното:

„Между Общността и Израел бе договорено следното:

Протокол 1 предвижда премахване на митата за внос в Общността на цветя и цветни пъпки, отрязани, пресни, попадащи под подпозиция 0603 10 от Общата митническа тарифа и с произход от Израел, при спазване на ограничение от 19 500 тона.

Израел се задължава да спазва посочените по-долу условия за внос в Общността на рози и карамфили, отговарящи на условията за премахване на тази тарифа:

ценовото ниво на вноса в Общността трябва да е най-малко 85 % от ценовото ниво в Общността за същите продукти и за същите периоди,

израелското ценово ниво се определя посредством регистриране на цените на внесените продукти на представителните пазари на внос в Общността,

общностното ценово ниво се базира на цените на производителите, регистрирани на представителните пазари на основните държави-членки производителки,

ценовите нива ще се регистрират на всеки две седмици и ще се определят чрез представителни количества. Настоящата разпоредба е валидна за цените на Общността и за цените на Израел,

както за цените на производител в Общността, така и за вносните цени на израелските продукти, трябва да се прави разлика между розите с голям цвят и с малък цвят, и между карамфилите с един цвят и с много цветове,

ако израелското ценово ниво за всеки вид продукт е под 85 % от ценовото ниво на Общността, тарифната преференция се спира. Общността възстановява тарифната преференция, когато бъде регистрирано израелско ценово ниво равно на 85 % или повече от ценовото ниво на Общността.

Израел се задължава освен това да поддържа традиционното съотношение на търговията на рози и карамфили.

Ако пазарът на Общността бъде нарушен вследствие на промяна в това съотношение, Общността си запазва правото да определи пропорциите съобразно традиционните търговски модели. В тези случаи се осъществява подходящ обмен на възгледи.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите, че Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да потвърдя, че моето правителство е съгласно със съдържанието на Вашето писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За правителството на Израел

СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Общността и Израел относно изпълнението на споразуменията от Уругвайския кръг

Уважаеми господине,

Споразумението, постигнато между Европейската общност и Израел, не съдържа никакви разпоредби относно новия режим, прилаган за внос на портокали в Общността. Страните ще продължат преговорите по този въпрос, за да намерят решение преди началото на 1995/1996 пазарна година, тоест 1 декември. В този контекст Общността се съгласи Израел да не бъде третиран по-малко благоприятно от другите средиземноморски партньори.

Към 1 декември 1995 г., ако не бъде постигнато съгласие относно входната цена за портокали, Общността ще вземе всички необходими мерки, за да гарантира на Израел адекватна и приемлива цена за двете страни, което ще позволи вноса на 200 000 тона портокали от Израел — цифра, която означава намаление от 30 % спрямо актуалната тарифна квота за тон портокали от Израел.

Освен това Общността ще приеме подходящи мерки, които да позволят вноса в Общността на традиционни израелски, невключени в приложение II преработени селскостопански продукти, включени в отстъпките в новото споразумение.

Аналогично, ако е необходимо, Израел ще вземе успоредни мерки, за да гарантира вноса на традиционно изнасяни от Общността селскостопански продукти за сезон 1995/1996 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако бъдете така любезен да ме информирате, дали израелското правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Съвета на Европейския съюз

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо на днешна дата, което гласи, както следва:

„Споразумението, постигнато между Европейската общност и Израел, не съдържа никакви разпоредби относно новия режим, прилаган за внос на портокали в Общността. Страните ще продължат преговорите по този въпрос, за да намерят решение преди началото на 1995/1996 пазарна година, тоест 1 декември. В този контекст Общността се съгласи Израел да не бъде третиран по-малко благоприятно от другите средиземноморски партньори.

Към 1 декември 1995 г., ако не бъде постигнато съгласие относно входната цена за портокали, Общността ще вземе всички необходими мерки, за да гарантира на Израел адекватна и приемлива цена за двете страни, което ще позволи вноса на 200 000 тона портокали от Израел — цифра, която означава намаление от 30 % спрямо актуалната тарифна квота за тон портокали от Израел.

Освен това Общността ще приеме подходящи мерки, които да позволят вноса в Общността на традиционни израелски, невключени в приложение II преработени селскостопански продукти, включени в отстъпките в новото споразумение.

Аналогично, ако е необходимо, Израел ще вземе успоредни мерки, за да гарантира вноса на традиционно изнасяни от Общността селскостопански продукти за сезон 1995/1996 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако бъдете така любезен да ме информирате, дали израелското правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да потвърдя, че моето правителство е съгласно със съдържанието на Вашето писмо.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За правителството на Израел

ДЕКЛАРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Декларация на Европейската общност относно кумулирането на произход (член 28)

В съответствие с политическото развитие, ако и когато Израел и една или няколко други средиземноморски страни сключат споразумения за установяване на свободна търговия между тях, Европейската общност е готова да осъществи кумулиране на произход в търговските си договорености с тези страни.

Декларация на Европейската общност относно адаптирането на правилата за произход (член 28)

В рамките на продължаващия процес по хармонизиране на правилата за произход, приложим между Общността и други трети страни, Общността може в бъдеще да представи на Съвета за асоцииране измененията в протокол 4, които може да се необходими.

Декларация на Европейската общност относно член 36

Общността декларира, че до приемането от Съвета за асоцииране на правилата за изпълнение относно честната конкуренция, посочени в член 36, параграф 2, в контекста на тълкуването на член 36, параграф 1 Общността ще оценява всяка практика, която противоречи на посочения член, на основата на критериите, получени от правилата, съдържащи се в членове 85, 86 и 92 от Договора за създаване на Европейската общност, а за продукти, които са предмет на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана – от тези, съдържащи се в членове 65 и 66 от посочения договор и правилата на Общността относно държавните помощи, включително вторичното законодателство.

По отношение на селскостопанските продукти, посочени в дял II, глава 3, Общността ще оценява всяка практика, която противоречи на член 36, параграф 1, i), съгласно критериите, установени от Общността на базата на членове 42 и 43 от Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално тези, установени в Регламент № 26 на Съвета от 1962 г.

Декларация на Европейската общност относно икономическото сътрудничество (дял VI)

Израел ще продължава да отговаря на условия за финансиране от бюджета на Общността по програми за регионално сътрудничество в средиземноморския и други съответни хоризонтални бюджетни редове. Израел ще продължава да се ползва от правото да получава заеми от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), давани по хоризонталната средиземноморска кредитна линия.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗРАЕЛ

Декларация на Израел относно член 65

Израел подчертава, че в дискусиите, водещи до решението на Съвета за асоцииране, посочено в член 65, параграф 1, ще повдигне въпроса относно приемането на разпоредби за избягване на двойните вноски по отношение на работници от едната страна, които живеят на територията на другата страна по споразумението.


Top