EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003T/TXT

ДОГОВОР МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, ПОРТУГАЛСКАТА, РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ (ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ) И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

OJ L 236, 23.9.2003, p. 17–930 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2003/sign

12003T/TXTОфициален вестник n° L 236 , 23/09/2003 стр. 0017 - 0930


Договор

Между

Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Релублика Гърция, Кралство Ислания, Френската Релублика, Ирландия, Италианската Релублика, Великото Херцогство Люксембург,Кралство Нидерландия, Релублика Австрия, Португалската, Релублика Финландия, Кралство Шбеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (Държави-Членки на Европейския Съюз)

и

Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката Република

Относно Присъединяването На Чешката Република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката Република КЪМ Европейския Съюз

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА ИСПАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА МАЛТА,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КЛАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ОБЕДИНЕНИ в своето желание и стремеж към постигането на целите на Учредителните договори на Европейския съюз,

ТВЪРДО РЕШЕНИ в духа на тези договори да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на Европа върху вече положените основи,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че член 49 от Договора за Европейския съюз предвижда възможността, европейските държави да станат членове на Съюза,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република са подали молба за членство в Съюза,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Съветът на Европейския съюз, след като получи мнението на Комисията и одобрението на Европейския парламент, изрази своето съгласие за приемането на тези държави,

РЕШИХА с общо споразумение да установят условията на приемането и необходимите промени, които трябва да се направят в Учредителните договори на Европейския съюз, и с тази цел за техни упълномощени представители бяха определени:

ЗА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

ЗА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

ЗА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯ НА ИСПАНИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ИРЛАНДИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА КИПЪР,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ЗА НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА МАЛТА,

ЗА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

ЗА ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ЗА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

КОИТО, след като размениха своите пълномощия, признати за валидни и съставени в надлежната форма,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧЛЕН 1

1. Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република с настоящото стават членове на Европейския съюз и страни по Учредителните договори, с промените и допълненията в тях.

2. Условията за приемане и промените в договорите, свързани с присъединяването, са установени в приложения към настоящия договор акт. Разпоредбите на този акт са неразделна част от настоящия договор.

3. Разпоредбите, които се отнасят се до правата и задълженията на държавите-членки, както и до правомощията и юрисдикцията на институциите на Съюза, както са определени в договорите, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на настоящия договор.

ЧЛЕН 2

1. Настоящият договор се ратифицира от високодоговарящите се страни според изискванията на съответните техни конституции. Ратификационните инструменти се депозират пред правителството на Италианската република най-късно до 30 април 2004 г.

2. Настоящият договор влиза в сила на 1 май 2004 г., при условие че всички ратификационни инструменти са депозирани преди тази дата.

Ако, въпреки това, споменатите в член 1, параграф 1 държави не са депозирали своите ратификационни инструменти в надлежен срок, договорът влиза в сила само за тези държави, които са депозирали своите инструменти. В този случай, Съветът на Европейския съюз, с единодушие, приема незабавно необходимите промени в чл. 3 от настоящия договор, в член 1, член 6, параграф 6, членове11 - 15, членове18, 19, 25, 26, 29 до 31, членове 33 - 35, членове 46 - 49, членове 58 и 61 от Акта за присъединяване, в приложение II - ХV и техните допълнения към този акт и в приложените към него протоколи от 1 - 10; с единодушие, той може също да обяви тези разпоредби на гореспоменатия Акт, които се отнасят изрично до държава, която не е депозирала своите ратификационни инструменти, за невалидни или да ги промени, включително неговите приложения, допълнения и протоколи..

3. Независимо от разпоредбите на параграф 2, институциите на Съюза могат да приемат, преди присъединяването, мерките, посочени в член 6, параграф 2, втора алинея, член. 6, параграф 6, втора алинея, член 6, параграф 7, втора и трета алинеи, член 6, параграф 8, втора и трета алинеи, член 6,параграф 9, трета алинея, член 21, член 23, член 28, параграф 1, член 32, параграф 5, член 33, параграф 1, член 33 параграф 4, член 33, параграф 5, член 38, член 39, член 41, член 42 и членове 55 - 57 от Акта за присъединяване, приложения III до XIV от този Акт, и Протокол 2, член 6 от Протокол 3, член 2, параграф 2 от Протокол 4, Протокол 8 и членове 1, 2 и 4 от Протокол 10, приложен към него. Тези мерки влизат в сила само при условие и от датата на влизане в сила на този договор.

ЧЛЕН 3

Настоящият договор, който е изготвен в един оригинал на английски, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски езици, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в архивите на Правителството на Италианската република, което изпраща заверено копие на всяко от правителствата на другите държави, страни по договора.

POUR SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGESVOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGENFÜR SEINE MAJESTÄT DEN KÖNIG DER BELGIER

*** ПОДПИС ***

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

*** ПОДПИС ***

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

*** ПОДПИС ***

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

*** ПОДПИС ***

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

*** ПОДПИС ***

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

*** ПОДПИС ***

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

*** ПОДПИС ***

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*** ПОДПИС ***

THAR CEANN UACHTARÁN NA HÉIREANNFOR THE PRESIDENT OF IRELAND

*** ПОДПИС ***

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*** ПОДПИС ***

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

*** ПОДПИС ***

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS PREZIDENTES VĀRDĀ

*** ПОДПИС ***

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

*** ПОДПИС ***

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

*** ПОДПИС ***

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

*** ПОДПИС ***

GĦALL-PRESIDENT TA' MALTA

*** ПОДПИС ***

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

*** ПОДПИС ***

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

*** ПОДПИС ***

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*** ПОДПИС ***

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

*** ПОДПИС ***

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

*** ПОДПИС ***

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

*** ПОДПИС ***

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTAFÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

*** ПОДПИС ***

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

*** ПОДПИС ***

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

*** ПОДПИС ***

--------------------------------------------------

Акт

ОТНОСНО УСЛОВИЯТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, РЕПУБЛИКА ПОЛША, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ПРОМЕНИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЧАСТ ПЪРВА

ПРИНЦИПИ

ЧЛЕН 1

За целите на този акт:

- изразът "Учредителни договори" означава:

а) Договорът за създаване на Европейската Общност ("Договорът за ЕО") и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия ("Договорът за Евратом"), с техните допълнения и изменения с договорите или другите актове, които са влезли в сила преди настоящото присъединяване,

б) Договорът за Европейския съюз ("Договор за ЕС"), с промените и допълненията с договорите или другите актове, които са влезли в сила преди настоящото присъединяване;

- изразът "настоящи държави-членки" означава Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Ирландия, Италианската република, Великото херцогство на Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия;

- изразът "Съюзът" означава Европейския съюз, създаден с Договора за ЕС;

- изразът "Общността" означава едната или двете общности по смисъла на тире първо, в зависимост от случая;

- изразът "нови държави-членки" означава Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република;

- изразът "институции" означава институциите, създадени по силата на Учредителните договори.

ЧЛЕН 2

От датата на присъединяване разпоредбите на Учредителните договори и актовете, приети от институциите и от Европейската централна банка преди присъединяването, са задължителни за новите държави-членки и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в посочените договори и в настоящия акт.

ЧЛЕН 3

1. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген така, както са включени в рамките на Европейския съюз чрез протокола, приложен към Договора за създаване на Европейската Общност (по-нататък, наричан "Протокол от Шенген") и актовете, които се основат на тях или които по друг начин са свързани с тях, изброени в приложение I към настоящия акт, както и всички бъдещи такива актове, които могат да бъдат приети преди датата на присъединяването, са задължителни за и ще се прилагат в новите държави-членки от датата на присъединяване.

2. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген така, както са включени в рамките на Европейския съюз и актовете, на които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, но които не са изброени в параграф 1, макар и да са задължителни за новите държави-членки от датата на присъединяването, ще се прилагат в нова държава-членка само след приемането на решение от Съвета за това, след извършване на проверка в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че необходимите условия за прилагането на всички части от въпросните достижения на правото на ЕС са спазени в тази нова държава-членка и след консултиране с Европейския парламент.

Съветът взема решение с единодушие на своите членове, представляващи правителствата на държавите-членки, по отношение на които разпоредбите по смисъла на настоящия параграф вече са влезли в сила и от представителя на правителството на Държавата-членка, по отношение на която тези разпоредби ще влязат в сила. Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия взимат участие в това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и на актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, в които тези държави-членки участват.

3. Споразуменията, сключени от Съвета по силата на член 6 от Протокола от Шенген, са задължителни за новите държави-членки от датата на присъединяване.

4. Новите държави-членки се задължават по отношение на тези конвенции или инструменти в областта на правосъдието и вътрешните работи, които са неотделими от постигането на целите на Договора за ЕС:

- да се присъединят към тези, които към датата на присъединяването, са открити за подписване от настоящите страни-членки и към тези, които са изготвени от Съвета в съответствие с дял VI на Договора за ЕС, и които се препоръчва да бъдат приети от държавите-членки;

- да въведат административни и други мерки като тези, които настоящите държави-членки са приели до датата на присъединяването или от Съвета, за облекчаване на практическото сътрудничество между институциите на държавите-членки и организациите, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи.

ЧЛЕН 4

Всяка от новите държави-членки участва в Икономическия и паричен съюз от датата на присъединяването като държава-членка, като се дерогира член 122 от Договора за ЕС.

ЧЛЕН 5

1. Новите държави-членки се присъединяват с настоящия акт към решенията и споразуменията, приети от Представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета. Те се задължават да се присъединят от датата на присъединяване към всички други споразумения, сключени от настоящите държави-членки, отнасящи се до функционирането на Съюза или свързани с неговите дейности.

2. Новите държави-членки се задължават да се присъединят към конвенциите, предвидени от член 293 от Договора за ЕС и към тези, които са неотделими от постигането на целите на Договора за ЕС, и също към протоколите за тълкуването на тези конвенции от Съда на Европейските общности, подписани от настоящите държави-членки, като те се задължават да започнат преговори с настоящите държави-членки, за да бъдат направени необходимите промени в тези актове.

3. Новите държави-членки са в същото положение като настоящите държави-членки по отношение на декларациите или резолюциите, или другите позиции, изразени от Европейския съвет или Съвета, както и по отношение на тези, засягащи Общността или Съюза, приети по общо съгласие на държавите-членки; те съответно ще спазват принципите и ръководните указания, които произтичат от тези декларации, резолюции или други позиции и ще предприемат необходимите мерки, за да гарантират тяхното изпълнение.

ЧЛЕН 6

1. Споразуменията или конвенциите, сключени или временно прилагани от Общността или съгласно член 24 или член 38 от Договора за ЕС, с една или повече трети държави, с международна организация или с лице на трета държава, са задължителни за новите държави-членки, при спазване на условията предвидени в Основните договори и в настоящия акт.

2. Новите държави-членки се задължават да се присъединят, при спазване на условията, предвидени в настоящия акт, към споразуменията или конвенциите, сключени съвместно или временно прилагани от настоящите държави-членки и Общността, и към споразуменията, сключени от тези държави, които се отнасят до посочените споразумения или конвенции.

Присъединяването на новите държави-членки към споразуменията или конвенциите, споменати в параграф 6 по-долу, както и към споразуменията с Белорусия, Китай, Чили, МЕРКОСУР и Швейцария, които са били сключени или подписани съвместно от Общността и нейните държави-членки, се приемат посредством сключването на протокол към тези споразумения или конвенции между Съвета, който действа с единодушие от името на държавите-членки, и третата страна или страни или международната държавна организация, с която е сключено споразумението или конвенцията. Тази процедура не засяга компетенциите на Общността и разпределението на правомощията между Общността и държавите-членки по отношение на сключването на такива споразумения в бъдеще или всякакви други изменения, които не се отнасят до присъединяването. Комисията договаря тези протоколи от името на държавите-членки въз основа на мандат за водене на преговори, одобрен от Съвета, който взема решение с единодушие и след консултации с комитет, състоящ се от представителите на държавите-членки. Тя представя на Съвета проект на протоколите, които ще бъдат сключени.

3. При присъединяването си към споразуменията и конвенциите посочени в параграф 2, новите държави-членки придобиват същите права и задължения, произтичащи от тези споразумения и конвенции, като настоящите държави-членки.

4. Новите държави-членки се присъединяват с настоящия акт към Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г.

5. Новите държави-членки се задължават да се присъединят, при спазването на условията, предвидени в настоящия акт, към Споразумението за Европейското икономическо пространство [1], в съответствие с член 128 от това споразумение.

6. От датата на присъединяването и при предстоящото сключване на протоколите посочени в параграф 2, новите държави-членки прилагат разпоредбите на споразуменията, сключени съвместно от настоящите държави-членки и Общността с Алжир, Армения, Азербайджан, България, Хърватска, Египет, БЮРМ, Грузия, Израел, Йордания, Казахстан, Киргизия, Ливан, Мексико, Молдова, Мароко, Румъния, Руската Федерация, Сан Марино, Южна Африка, Южна Корея, Сирия, Тунис, Турция, Туркмени стан, Украйна, и Узбекистан, както и разпоредбите на други споразумения, сключени съвместно от настоящите държави-членки и Общността преди присъединяването.Всички промени в тези споразумения се извършват след изготвянето на протоколи, сключвани със съ-договарящите страни съгласно параграф 2, втора алинея. Ако протоколите не са сключени към датата на присъединяване, Общността и държавите-членки вземат необходимите мерки, в рамките на съответните им компетенции с цел привеждане на ситуацията в съответствие преди присъединяването.

7. От датата на присъединяване новите държави-членки прилагат двустранните споразумения и договорености относно текстила, сключени от Общността с трети страни.

Количествените ограничения, прилагани от Общността върху вноса на текстилни продукти и дрехи се променят така, че да се отчете присъединяването на новите държави-членки към Общността. За тази цел, промените в двустранните споразумения и договорености посочени по-горе могат да бъдат предмет на преговори между Общността и съответните трети страни преди датата на присъединяването.

Ако промените към двустранните споразумения и договорености относно текстила не са влезли в сила към датата на присъединяването, Общността извършва необходимите промени в своите правила за вноса на текстилни продукти и дрехи от трети страни, за да отчете присъединяването на новите държави-членки към Общността.

8. Количествените ограничения, прилагани от Общността върху вноса на стомана и продукти от стомана се променят въз основа на вноса на новите държави-членки за последните години на продукти от стомана, произхождащи от съответните страни- доставчици.

За тази цел, се договарят, преди датата на присъединяването, необходимите изменения към двустранните споразумения и договорености за стомана, сключени между Общността и трети страни. Ако промените в двустранните споразумения и уговорки не са влезли в сила до датата на присъединяване, се прилагат разпоредбите на първа алинея.

9. От датата на присъединяването споразуменията за риболова, сключени между новите държави-членки с трети страни се управляват от Общността. Правата и задълженията, произтичащи за новите държави-членки от тези споразумения, не се засягат през периода, в който разпоредбите на тези споразумения временно остават в сила.

В най-кратки срокове, и във всеки случай, преди изтичането на срока на споразуменията посочени в първа алинея, Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията приема подходящи решения за продължаването на риболовните дейности по тези споразумения, включително и относно възможността за продължаването на срока на определени споразумения, но не по-дълго от една година.

10. Считано от датата на присъединяване, новите държави-членки се оттеглят от всякакви споразумения за свободна търговия с трети страни, включително и от Споразумението за Свободна Търговия в Централна Европа.

В степента, в която споразуменията между една или повече от новите държави-членки от една страна, и една или повече трети страни от друга, са несъвместими със задълженията, произтичащи от настоящия акт, новите държави-членки предприемат необходимите стъпки, за да отстранят установените несъответствия. Ако нова държава-членка среща затруднения при адаптирането на споразумение, сключено с една или повече страни преди присъединяването, тя се оттегля от споразумението в съответствие с неговите разпоредби.

11. Новите държави-членки се присъединяват с настоящия акт и в съответствие с условията, предвидени в него, към вътрешните споразумения, сключени от настоящите държави-членки с оглед изпълнението на споразуменията или конвенциите посочени в параграфи 2 и 4 - 6.

12. Новите държави-членки взимат подходящи мерки, когато е необходимо, за да съобразят позицията на всяка от тях по отношение на международните организации, и по отношение на онези международни споразумения, по които Общността или други държави-членки също са страни, с правата и задълженията, произтичащи от присъединяването им към Съюза.

В частност, те се оттеглят към датата на присъединяването или към най-ранната възможна дата след това, от международните споразумения за риболов и организациите, към които Общността също е страна, освен ако тяхното членство се отнася и до въпроси различни от риболова.

ЧЛЕН 7

Разпоредбите на настоящия акт, не могат, освен ако друго не е предвидено в него, да бъдат суспендирани, изменяни или отменяни по друг начин, освен посредством процедурите, предвидени в Учредителните договори, които предвиждат възможността за ревизиране на тези договори.

ЧЛЕН 8

Актовете, приети от институциите, към които се отнасят преходните разпоредби на настоящия акт, запазват своя правен характер; в частност процедурите за изменение на тези актове продължават да се прилагат.

ЧЛЕН 9

Разпоредбите на настоящия акт, имащи за цел или чието действие е насочено към отменяне или изменение на актовете, приети от институциите, различни от временните мерки, имат същия правен характер като разпоредбите, които те отменят или изменят, и са подчинени на същите правила, които се прилагат към тези разпоредби.

ЧЛЕН 10

Прилагането на Учредителните договори и на актовете, приети от институциите като временна мярка, подлежи на дерогация в хипотезите, предвидени в настоящия акт.

ЧАСТ ВТОРА

ПРОМЕНИ В ДОГОВОРИТЕ

ДЯЛ I

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Европейски парламент

ЧЛЕН 11

Първа алинея на член 190, параграф 2 от Договора за ЕО и на член 108, параграф 2 от Договора за Евратом, се заменят със следния текст и са в сила от началото на мандата 2004 – 2009.

"Броят на представителите, избирани във всяка държава-членка е следният:

Белгия | 24 |

Чешка република | 24 |

Дания | 14 |

Германия | 99 |

Естония | 6 |

Гърция | 24 |

Испания | 54 |

Франция | 78 |

Ирландия | 13 |

Италия | 78 |

Кипър | 6 |

Латвия | 9 |

Литва | 13 |

Люксембург | 6 |

Унгария | 24 |

Малта | 5 |

Нидерландия | 27 |

Австрия | 18 |

Полша | 54 |

Португалия | 24 |

Словения | 7 |

Словакия | 14 |

Финландия | 14 |

Швеция | 19 |

Обединеното кралство | 78" |

ГЛАВА 2

Съвет

ЧЛЕН 12

1. В сила от 1 ноември 2004 г.:

а) В член 205 от Договора за ЕО и в член 118 от Договора за Евратом:

(i) параграф две се заменя със следния текст:

"2. Когато Съветът действа с квалифицирано мнозинство, гласовете на неговите членове имат следната тежест:

Белгия | 12 |

Чешка република | 12 |

Дания | 7 |

Германия | 29 |

Естония | 4 |

Гърция | 12 |

Испания | 27 |

Франция | 29 |

Ирландия | 7 |

Италия | 29 |

Кипър | 4 |

Латвия | 4 |

Литва | 7 |

Люксембург | 4 |

Унгария | 12 |

Малта | 3 |

Нидерландия | 13 |

Австрия | 10 |

Полша | 27 |

Португалия | 12 |

Словения | 4 |

Словакия | 7 |

Финландия | 7 |

Швеция | 10 |

Обединеното Кралство | 29 |

Актовете на Съвета се приемат най-малко с 232 гласа "за", подадени от мнозинството негови членове, когато настоящият договор изисква тези актове да бъдат приемани по предложение на Комисията.

В други случаи, за приемането на актовете на Съвета, се изискват най-малко 232 гласа "за", подадени от най-малко от две трети от членовете."

(ii) добавя се следния параграф:

"4. Когато Съветът приема решение с квалифицирано мнозинство, негов член може да поиска да се провери, дали държавите-членки, от които е формирано квалифицираното мнозинство, представляват поне 62% от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, въпросното решение не се приема.";

б) В член 23, параграф 2 от Договора за ЕС, трета алинея се замества със следното:

"Гласовете на членовете на Съвета се оценяват съгласно член 205, параграф 2 от Договора за създаването на Европейската общност. За да бъдат приети, решенията изискват най-малко 232 гласа “за”, подадени от най-малко две трети от членовете. Когато Съветът решава с квалифицирано мнозинство, негов член може да поиска да се провери, дали държавите-членки, от които е образувано квалифицираното мнозинство представляват поне 62% от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, въпросното решение не се приема."

в) В член 34 от Договора за ЕС, параграф 3 се замества със следното:

"3. Когато Съветът действа с квалифицирано мнозинство, гласовете на неговите членове се оценяват в съответствие с член 205, параграф 2 от Договора за създаването на Европейската общност, а за да бъдат взети, решенията на Съвета изискват най-малко 232 гласа “за”, подадени от най-малко две трети от членовете. Когато решението се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство, негов член може да поиска да се провери, дали държавите-членки, от които е образувано квалифицираното мнозинство представляват поне 62% от общото население на Съюза. Ако се окаже, че това условие не е изпълнено, въпросното решение не се приема."

2. Член 3, параграф 1 от Протокола за разширяването на Европейския съюз, приложен към Договора за ЕС и към Договора за ЕО, се отменя.

3. В случай, че се присъединят по-малко от десет нови държави членки към Европейския съюз, прагът на квалифицираното мнозинство се фиксира с решение на Съвета чрез прилагането на строга линейна аритметична интерполация, закръглена нагоре или надолу към най-близкия глас, между 71% за Съвет с 300 гласа и ниво от 72,27% за ЕС от 25 държави-членки.

ГЛАВА 3

Съд на Европейските общности

ЧЛЕН 13

1. Член 9, първи параграф от Протокола за статута на съда на Европейските общности, приложен към Договора за ЕС, Договора за ЕО и Договора за Евратом, се заменя със следното:

"Обновяването на състава на съдиите, което се извършва на всеки три години, се провежда като се заменят последователно тринадесет и дванадесет съдии."

2. Член 48 от Протокола за статута на съда на Европейските общности, приложен към Договора за ЕС, Договора за ЕО и Договора за Евратом, се заменя със следното:

"Член 48

Първоинстанционният съд се състои от двадесет и пет съдии.".

ГЛАВА 4

Икономически и социален комитет

ЧЛЕН 14

Параграф втори на член 258 от Договора за ЕО и параграф втори на член 166 от Договора за Евратом се заменят със следния текст:

"Броят на членовете на Комитета се определя както следва:

Белгия | 12 |

Чешка република | 12 |

Дания | 9 |

Германия | 24 |

Естония | 7 |

Гърция | 12 |

Испания | 21 |

Франция | 24 |

Ирландия | 9 |

Италия | 24 |

Кипър | 6 |

Латвия | 7 |

Литва | 9 |

Люксембург | 6 |

Унгария | 12 |

Малта | 5 |

Нидерландия | 12 |

Австрия | 12 |

Полша | 21 |

Португалия | 12 |

Словения | 7 |

Словакия | 9 |

Финландия | 9 |

Швеция | 12 |

Обединеното кралство | 24" |

ГЛАВА 5

Комитет на регионите

ЧЛЕН 15

Параграф трети на член 263 от Договора за ЕО се заменя със следното:

"Броят на членовете на Комитета се определя както следва:

Белгия | 12 |

Чешка република | 12 |

Дания | 9 |

Германия | 24 |

Естония | 7 |

Гърция | 12 |

Испания | 21 |

Франция | 24 |

Ирландия | 9 |

Италия | 24 |

Кипър | 6 |

Латвия | 7 |

Литва | 9 |

Люксембург | 6 |

Унгария | 12 |

Малта | 5 |

Нидерландия | 12 |

Австрия | 12 |

Полша | 21 |

Португалия | 12 |

Словения | 7 |

Словакия | 9 |

Финландия | 9 |

Швеция | 12 |

Обединеното кралство | 24" |

ГЛАВА 6

Научен и технически комитет

ЧЛЕН 16

В член 134, параграф 2, алинея първа от Договора за Евратом, се извършва следната промяна:

"2. Комитетът се състои от тридесет и девет членове, назначени от Съвета след консултиране с Комисията.".

ГЛАВА 7

Европейската централна банка

ЧЛЕН 17

В Протокол № 18 относно Устава на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, към член 49 се добавя следния параграф:

"49.3 При присъединяването на една или повече страни, които стават държави-членки и съответните им централни банки стават част от ЕСЦБ, записаният капитал на ЕЦБ и ограничението на размера на валутните активи, които могат да се прехвърлят в ЕЦБ, автоматично се увеличава. Увеличението се определя, като се умножат преобладаващите към момента съответни размери по съотношението в рамките на разширения алгоритъм, между претеглянето на включващите се национални централни банки и претеглянето на националните банки, които са вече членове на ЕСЦБ. Претеглянето на всяка национална банка в алгоритъма, се изчислява по аналогия с член 29.1 и в съответствие с член 29.2. Референтните периоди, които се използват за статистическите данни, са идентични на онези, които са се прилагали към последната петгодишна корекция на претеглянията, предвидена в чл.29.".

ДЯЛ II

ДРУГИ ПРОМЕНИ

ЧЛЕН 18

В член 57, параграф 1 от Договора за ЕО, се добавя следното:

"По отношение на ограниченията, които съществуват по силата на националните законодателства на Естония и Унгария, съответната дата ще бъде 31 декември 1999 г.".

ЧЛЕН 19

Член 299, параграф 1 от Договора за ЕО се заменят от следното:

"1. Този Договор се прилага за Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство на Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия."

ЧАСТ III

ПОСТОЯННИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРОМЕНИ НА АКТОВЕТЕ, ПРИЕТИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

ЧЛЕН 20

Актовете, изброени в приложение II към настоящия акт се променят, както е посочено в това приложение.

ЧЛЕН 21

Промените на актовете, изброени в приложение III на настоящия акт, които са необходими поради присъединяването, се изготвят в съответствие с указанията, предвидени в това приложение и в съответствие с процедурата и условията, предвидени в член 57.

ДЯЛ II

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 22

Мерките, изброени в приложение IV на настоящия акт, се прилагат съобразно условията, предвидени това приложение.

ЧЛЕН 23

Съветът, с единодушие по предложение на Комисията и след консултации с Европейския парламент, може да приема промени в разпоредбите на настоящия акт, относно Общата селскостопанска политика, които могат да се окажат необходими в резултат на изменение в правилата на Общността. Такива промени могат да се извършат преди датата на присъединяването.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ВРЕМЕННИ МЕРКИ

ЧЛЕН 24

Мерките, изброени в приложения V, VI, VII, VIII, IХ, Х, ХI, ХII, ХIII и ХIV на настоящия акт, се прилагат по отношение на новите държави-членки в съответствие с условията, предвидени в тези приложения.

ЧЛЕН 25

1. Чрез дерогация от разпоредбата на втори параграф на член 189 от Договора за ЕО и на втори параграф на член 107 от Договора за Евратом и с оглед на член 190, параграф 2 от Договора за ЕО и член 108, параграф 2 от Договора за Евратом, броят на местата в Европейския парламент за новите държави-членки за периода, започващ от датата на присъединяването до началото на мандата на Европейския парламент 2004 - 2009 г.,се определя както следва:

Чешка република | 24 |

Естония | 6 |

Кипър | 6 |

Латвия | 9 |

Литва | 13 |

Унгария | 24 |

Малта | 5 |

Полша | 54 |

Словения | 7 |

Словакия | 14 |

2. Чрез дерогация от разпоредбата на член 190, параграф 1 от Договора за ЕО и член 108, параграф 2 от Договора за Евратом, представителите в Европейския парламент на народите на новите държави-членки за периода, започващ от датата на присъединяването до началото на мандата на Европейския парламент 2004-2009 г., се назначават от парламентите на тези държави измежду техните членове, в съответствие с процедурата, предвидена от всяка от тези държави.

ЧЛЕН 26

1. За периода до 31 октомври 2004 г. се прилагат следните разпоредби:

а) по отношение на член 205, параграф 2 от Договора за ЕО и член 118, параграф 2 от Договора за Евратом:

Когато се изисква, Съветът да действа с квалифицирано мнозинство, гласовете на членовете му имат следната тежест:

Белгия | 5 |

Чешка република | 5 |

Дания | 3 |

Германия | 10 |

Естония | 3 |

Гърция | 5 |

Испания | 8 |

Франция | 10 |

Ирландия | 3 |

Италия | 10 |

Кипър | 2 |

Латвия | 3 |

Литва | 3 |

Люксембург | 2 |

Унгария | 5 |

Малта | 2 |

Нидерландия | 5 |

Австрия | 4 |

Полша | 8 |

Португалия | 5 |

Словения | 3 |

Словакия | 3 |

Финландия | 3 |

Швеция | 4 |

Обединеното кралство | 10 |

б) по отношение на втора и трета алинеи на член 205, параграф 2 от Договора за ЕО и на член 118, параграф 2 от Договора за Евратом:

За да бъдат приети, актовете на Съвета изискват най-малко:

- 88 гласа "за", когато настоящият договор изисква да бъдат приемани по предложение на Комисията,

- 88 гласа "за", подадени от поне две трети от членовете в другите случаи.

в) по отношение на второто изречение на трета алинея на член 23, параграф 2 от Договора за ЕС:

За да бъдат приети, решенията изискват най-малко 88 гласа "за", подадени от най-малко две трети от неговите членове.

г) по отношение на член 34,параграф 3 от Договора за ЕС:

Когато Съветът действа с квалифицирано мнозинство, тежестта на гласовете на неговите членове се определя в съответствие с член 205, параграф 2 от Договора за създаването на Европейската общност и, за да бъдат приети, актовете на Съвета изискват най-малко 88 гласа “за”, подадени от най-малко две трети от неговите членове.

2. В случай, че по-малко от десет нови държави-членки се присъединят към Съюза, прагът на квалифицираното мнозинство за периода до 31 октомври 2004 г. се фиксира посредством с решение на Съвета, така че да отговаря, колкото е възможно по-близо, на 71.26% от общия брой на гласовете.

ЧЛЕН 27

1. Приходът, обозначаван като "Общи митнически тарифни мита и други мита" по смисъла на член 2, параграф 1, б) от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, Евратом за системата на собствените ресурси на Общностите [3] или съответните разпоредби на всяко Решение, с което се заменя, включва митата, изчислявани въз основа на ставките, предвидени в Общата митническа тарифа и всяко друго митническо облекчение, отнасящо се до тях, прилагано от Общността в търговията на новите държави-членки с трети страни.

2. За 2004 година, хармонизираната система за определяне на основата на ДДС и на основата на БНП (брутен национален продукт) на всяка нова държава-членка, по смисъла на член 2, параграф 1, в) и г) от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, Евратом, се равнява на две трети от годишната основа. Основата на БНП за всяка нова държава-членка, която ще се вземе предвид за изчисляване на финансирането по отношение на бюджетния дисбаланс, предоставено на Обединеното кралство, по смисъла на член 5, параграф 1 от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, също се равнява на две трети от годишната основа.

3. За целите на определянето на фиксирана ставка за 2004 г. в съответствие с член 2, параграф 4, б) от Решение на Съвета 2000/597/ЕО, Евратом, основите за определяне на ограничен ДДС на новите държави-членки се изчислява въз основа на две трети от тяхната основа на неограничен ДДС и на две трети от техния БНП.

ЧЛЕН 28

1. Общият бюджет на Европейската общност за финансовата 2004 година са адаптира, за да от се отчете присъединяването на новите държави-членки, посредством промени в бюджета, което ще влязат в сила на 1 май 2004 г.

2. Дванадесетте месечни дванадесети от източниците, които се основават на ДДС и БНП, платими от новите държави-членки по силата на така променения бюджет, както и промяната с обратно действие в месечните дванадесети за периода януари-април 2004 г., които се отнасят само до настоящите държави-членки, се преобразуват в осми, които се изчисляват за периода май-декември 2004 г. Промените, които имат обратно действие и които произтичат от всяко последващо изменение на бюджета, прието през 2004 г. по същия начин се преобразуват в равни части, които се дължат по време на останалата част от годината.

ЧЛЕН 29

На първия работен ден на всеки месец Общността заплаща на Чешката република, Кипър, Малта и Словения, като разходно перо по смисъла на общия бюджет на Европейските общности, една осма през 2004 г., към датата на присъединяването, и една дванадесета през 2005 г. и 2006 г. от следните суми за временна бюджетна компенсация:

(ЕUR милиона, 1999 г. цени) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Чешка република | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Кипър | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Малта | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Словения | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

ЧЛЕН 30

На първия работен ден на всеки месец Общността заплаща на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словашката република като разходно перо по смисъла на общия бюджет на Европейските общности, една осма през 2004 г., към датата на присъединяването, и една дванадесета през 2005 г. и 2006 г. от следните суми за специалните еднократни плащания по инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци.

(ЕUR милиона, 1999 г. цени) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Чешка република | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Естония | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Кипър | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Латвия | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Литва | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Унгария | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Малта | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Полша | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Словения | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Словакия | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

1 милиард евро за Полша и 100 милиона евро за Чешката република, включени специалните еднократни плащания по инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци, се взимат предвид при всяко изчисляване, свързано с разпределението на структурните фондове за 2004-2006 година.

ЧЛЕН 31

1. Изброените по-долу държави-членки заплащат следните суми във Фонда за изследване на въглищата и стоманата по смисъла на Решение 2002/234/ЕОВС на Представителите на Правителствата на държавите-членки, които заседават в рамките на Съвета, от 27 февруари 2002 г. за финансовите последици от изтичането на Договора за ЕОВС и за Фонда за изследване на въглищата и стоманата [4]:

(EUR милиона, настоящи цени) |

Чешка република | 39,88 |

Естония | 2,5 |

Латвия | 2,69 |

Унгария | 9,93 |

Полша | 92,46 |

Словения | 2,36 |

Словакия | 20,11 |

2. Вноските във Фонда за изследване на въглищата и стоманата се правят на четири части, които започват през 2006 г. и се заплащат както следва, във всеки случай през първия работен ден от първия месец на всяка година:

2006 г.: 15%

2007 г.: 20%

2008 г.: 30%

2009 г.: 35%.

ЧЛЕН 32

1. Освен, ако друго не е предвидено в настоящия договор, след 31 декември 2003 г. не се поемат финансови ангажименти в полза на новите държави-членки по силата на програма ФАР [5], програмата на ФАР за транс гранично сътрудничество [6], пред присъединителните фондове за Кипър и Малта [7], програма ИСПА [8] и програма САПАРД [9]. Новите държави-членки се третират по същия начин като настоящите държави-членки що се отнася до разходите по силата на първите три бюджетни статии от Финансовата перспектива, както е определено в Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. [10], от 1 януари 2004 г. при условията на отделните уточнения и изключенията, посочени по-долу или по друг начин, предвидени в настоящия договор. Максималните допълнителни суми по глави 1, 2, 3 и 5 от Финансовата перспектива, свързани с разширяването, са предвидени в приложение ХV. Въпреки това, не може да се поема финансов ангажимент по бюджета за 2004 година, за която и да е програма или агенция, преди присъединяването на съответната нова държава-членка да се е осъществило.

2. Параграф 1 не се прилага към разходите, предвидени по силата на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Секция гарантиране, в съответствие с член 2, параграф 1, член 2, параграф 2, член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1258/1999 на Съвета за финансирането на общата селскостопанска политика [11], които ще отговарят на условията за финансиране от Общността само от датата на присъединяването, в съответствие с член 2 от настоящия акт.

Въпреки това, параграф 1 от настоящия член се прилага към разходите за селско развитие по смисъла на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство, Секция Гарантиране в съответствие с член 47а от Регламент (ЕО) №1257/1999 на Съвета за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), с което се изменят и отменят определени регламенти [12], при условията, предвидени в изменението на този регламент в приложение II към настоящия акт.

3. При спазване на условията, предвидени в последното изречение на параграф 1, към 1 януари 2004 г., новите държави-членки ще участват в програмите и агенциите на Общността, при същите условия както настоящите държави-членки, с финансиране от общия бюджет на Европейските Общности. Условията, предвидени в решенията на Съвета по присъединяване, споразуменията и меморандумите за разбирателство между Европейските общности и новите държави-членки за участието в програмите и агенциите на Общността се заменят с разпоредбите, уреждащи съответните програми и агенции, с действие от 1 януари 2004 г.

4. Ако някоя от държавите, посочена в член 1, параграф 1 от Договора за присъединяване, не се присъедини към Общността през 2004 г., всяко заявление отправено от нея или от нейно име за финансиране посредством разход, попадащ в първите три бюджетни статии на Финансовата перспектива за 2004 г., няма или загубва юридическа сила. В този случай, съответното решение на Съвета по присъединяване, споразумението или меморандума за разбирателство продължават да се прилагат по отношение на тази страна през цялата 2004 г.

5. Ако са необходими мерки, които да улеснят прехода от предприсъединителния режим към този, който произтича от прилагането на настоящия член, Комисията приема необходимите мерки.

ЧЛЕН 33

1. Предлагането на оферти, договарянето на изпълнението и плащанията от пред-присъединителната помощ на ПрограмаФАР [13], Програмата на ФАР за трансгранично сътрудничество [14] и предприсъединителните фондове за Кипър и Малта [15], се управляват от изпълнителни агенции в новите държави-членки от датата на присъединяване.

Предварителният контрол, осъществяван от Комисията върху предлагането на оферти и сключването на договори, се отменя с нарочно Решение на Комисията, след положителната оценка на Разширената децентрализирана система за изпълнение (ЕДИС) в съответствие с критериите и условията предвидени в приложението към Регламента (ЕО) №1266/1999 г. на Съвета за координиране на помощта за страните-кандидатки в рамката на предприсъединителната стратегия, с който се изменя Регламент (ЕИО) №3906/89 [16].

Ако това решение на Комисията за отмяна на предварителния контрол не е взето преди датата на присъединяването, всички договори, сключени между датата на присъединяването и датата, на която решението на Комисията е взето, няма да бъдат одобрени за предприсъединителна помощ.

Въпреки това, като изключение, ако приемането на решението на Комисията за отмяна на предварителния контрол се забави след датата на присъединяването поради причини, независещи от властите на нова държава-членка, Комисията може да приеме, в надлежно обоснованите случаи, че договори, които са подписани между датата на присъединяване и датата на решението на Комисията, могат да бъдат одобрени за получаване на пред-присъединителната помощ за ограничен период и че пред присъединителната помощ продължава да се използва за ограничен период при предварителен контрол на Комисията върху предлагането и сключването на договори.

2. Финансови ангажименти, поети по предприсъединителните финансови инструменти посочени в параграф 1, включително окончателното формулиране и регистрирането на последващи отделни правни задължения и плащания, направени след присъединяването, продължават да се регулират съгласно правилата и разпоредбите на пред-присъединителните финансови инструменти и се отразяват в съответните бюджетни глави до приключването на съответните програми и проекти. Въпреки това, процедурите за обществени поръчки, които са открити след присъединяването, се провеждат в съответствие с релевантните директиви на Общността.

3. Последното програмиране за пред-присъединителната помощ, посочена в параграф 1, се осъществява през последната пълна календарна година преди присъединяването. Дейностите по тези програми трябва да бъдат договорени в рамките на следващите две години, а паричните преводи, извършени в съответствие с Финансовия меморандум [17], обикновено до края на третата година след поемане на задължението. Не се дават никакви отсрочки за периода на изпълнение на договора. По изключение и случаите, когато това е съответно обосновано, могат да бъдат дадени ограничени отсрочки за продължителността на изпълнение на договорите.

4. За да се осигури необходимото приключване на използването на пред-присъединителните финансови инструменти посочени в параграф 1, както и на програмата ИСПА [18] и гладкото преминаване от правилата, преди към тези, които се прилагат след присъединяването, Комисията може да предприеме всички подходящи мерки, за да осигури поддържането на, необходимия законоустановен персонал в новите държави-членки максимум в рамките на петнадесет месеца след присъединяването. По време на този период, служителите и наетите временно или по граждански договор за длъжността служители в новите държави-членки преди присъединяването и, от които се изисква да останат на служба в тези държави след присъединяването се ползват, по изключение, от същите финансови и материални условия като тези, които се прилагат от Комисията преди присъединяването в съответствие с приложение Х към регламентите за длъжностните лица и Условията за работа на други служители в Европейските общности, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) №259/68 [19]. Административните разходи, включващи заплатите на другите служители, необходими за управлението на пред присъединителната помощ се покриват от раздел "Поетапно приключване на присъединителната помощ за нови държави-членки" (бивша част Б от бюджета),или неговия еквивалент в съответната област на политика от общия бюджет на Европейските Общности за разширяването. за цялата 2004 г. и до края на юли 2005 г., от раздел "помощни оперативни разходи"

5. Когато проектите, одобрени по силата на Регламент (ЕО) №1268/1999 не могат да бъдат финансирани по смисъла на този инструмент, те могат да се включат в програмирането на развитието на селските райони и да се финансират от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство. Ако, с оглед това, са необходими специфични преходни мерки, същите се приемат от Комисията в съответствие с процедурите, предвидени в член 50, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1260/1999 г. на Съвета относно общите разпоредби за Структурните фондове [20].

ЧЛЕН 34

1. Между датата на присъединяване и края на 2006 г., Съюзът предвижда временна финансова помощ, по-нататък, наричана "Преходен финансов инструмент", за новите държави-членки за развитието и укрепването на техния административен капацитет, за изпълнението и прилагането на законодателството на общността и подпомагането на обмяната на най-добрите практики между партньорите.

2. Помощта е насочена към продължаващата нужда за укрепване на институционалния капацитет в определени области посредством действия, които не могат да се финансират от Структурните фондове, особено в следните области:

- правосъдие и вътрешни работи (укрепване на съдебната система, външния граничен контрол, стратегията, насочена срещу корупцията, укрепването на полицейския капацитет),

- финансовия контрол,

- закрилата на финансовите интереси на общностите и борбата с измамите,

- вътрешния пазар, включително митническия съюз,

- околната среда,

- ветеринарните служби и изграждането на административния капацитет, свързан с безопасността на храните,

- административните и контролните структури за земеделското и селското развитие, включващо Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК),

- ядрената безопасност (укрепването на ефективността и компетентността на властите по ядрена безопасност и техните организации за техническо подпомагане, както и публичните агенции за управление на радиоактивните отпадъци)

- статистиката,

- укрепването на публичната администрация в съответствие с нуждите, които не се покриват от Структурните фондове, посочени в подробния доклад за наблюдение на Комисията.

3. Помощта, по силата на Преходен финансов инструмент, се определя в съответствие с процедурите, предвидени в член 8 от Регламент на Съвета (ЕИО) №3906/89 г. на Съвета за икономическата помощ за определени страни от Централна и Източна Европа [21].

4. Програмата се изпълнява в съответствие с член 53, параграф 1, а) и б) от финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности [22]. За myuhuhz-проектите между публичните администрации с оглед институционалното изграждане, процедурата за възлагане посредством мрежата от контактни точки в държавите-членки продължава да се прилага, така както е предвидена в Рамковите споразумения с настоящите държави-членки за целта на пред присъединителната помощ. Бюджетните ангажименти по Преходния финансов инструмент, на цени от 1999 г., възлизат на EUR 200 милиона през 2004 г., EUR 120 милиона през 2005 г. и EUR 60 милиона през 2006 г. Годишните предназначени суми се разрешават от бюджетния орган в рамките на финансовата перспектива.

ЧЛЕН 35

1. Създава се инструмент по Шенген за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, като временен инструмент за подпомагане на държавите-членки бенефициенти между датата на присъединяването и края на 2006 г. за финансиране на действията по новите външни граници на Съюза за изпълнението на достиженията на правото от Шенген и контрола по външните граници.За да се премахнат слабостите, посочени в подготовката за участие в Шенген, следните видове действия отговарят на условията за финансиране по смисъла на Шенгенския финансов инструмент:

- инвестирането в построяването, подновяването или модернизирането на граничната пропускателна инфраструктура и свързаните с нея сгради,

- инвестициите във всякакъв вид оперативно оборудване (например, лабораторно оборудване, средства за разкриване, Шенгенската информационна система – ШИС II 2 хардуер и софтуер, транспортни средства),

- обучение на граничната охрана,

- подкрепа за разходите за логистични и оперативни действия.

2. Следните суми се предоставят по силата на инструмента за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение под формата на еднократни безвъзмездни плащания към датата на присъединяването за държавите-членки, изброени по-долу:

(EUR милиона, цени 1999 г.) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Естония | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Латвия | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Литва | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Унгария | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Полша | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Словения | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Словакия | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Държавите-членки бенефициенти отговарят за избора и изпълнението на отделните дейности в съответствие с настоящия член. Те също отговарят за съгласуваното използване на финансовия инструмент с подпомагането от други инструменти на Общността, като осигуряват съвместимостта с политиките и мерките на Общността и съобразяването с Финансовия регламент, който се прилага към общия бюджет на Европейските общности.

Еднократните безвъзмездни плащания се използват в рамките на три години от първото плащане и всяка неизползвана или необосновано изразходена сума се връща на Комисията. Държавата-членка бенефициент предоставя, не по-късно от шест месеца след изтичането на тригодишния краен срок, подробен доклад за финансовото изпълнение на еднократните безвъзмездни плащания, придружено с обосновка на разходите.

Държавата-членка бенефициент осъществява тази отговорност, без да се нарушава отговорността на Комисията за изпълнението на общия бюджет на Европейските общности и в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент, който се прилага към децентрализираното ръководство.

4. Комисията си запазва правото на проверка, осъществявана чрез Бюрото за борба срещу измамите (ОЛАФ). Комисията и Сметната палата могат също да извършват проверки на място в съответствие с подходящите процедури.

5. Комисията може да приеме всички технически разпоредби, необходими за действието на този Финансов инструмент.

ЧЛЕН 36

Размерът на сумите по смисъла на членове 29, 30, 34 и 35 се уточнява всяка година, като част от техническото уточняване, предвидено в параграф 15 на Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г.

ДЯЛ II

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 37

1. Ако, до края на период от не повече от три години след присъединяването, възникнат трайни и сериозни затруднения в който и да е сектор на икономиката, или затруднения,

които могат да причинят сериозни нарушения в икономическата ситуация в дадена област, нова държава-членка може да поиска разрешение да предприеме защитни мерки, за да възстанови положението до нормалното и да адаптира засегнатия сектор към икономиката на вътрешния пазар.При същите обстоятелства, всяка настояща държава-членка може да поиска разрешение да вземе защитни мерки по отношение на една или повече от новите държави-членки.

2. По искане от засегната държава, Комисията, посредством ускорена процедура, определя защитните мерки, които счита за необходими, като уточни реда и условията, при които те трябва да влязат в сила.

В случай на сериозни икономически трудности и при изрично поискване от засегнатата държава-членка, Комисията действа в рамките на пет работни дни от получаването на искането, придружено от съответната информация в негова подкрепа. Така приетите мерки се изпълняват незабавно, като отчитат интересите на всички засегнати страни, но без да предвиждат осъществяването на граничен контрол.

3. Мерките, разрешени съгласно параграф 2, може да включват дерогации от прилагането на правилата на Договора за ЕО и от настоящия акт до такава степен и за такива периоди, колкото това е строго необходимо за постигането на целите по смисъла на параграф 1. Отдава се приоритет на тези мерки, които най-леко засягат функционирането на вътрешния пазар.

ЧЛЕН 38

Ако нова държава-членка не успее да изпълни ангажиментите, поети в контекста на преговорите за присъединяване, като с това причини сериозно нарушение на функционирането на вътрешния пазар, включително наруши свои ангажименти по отношение на всички секторни политики, които засягат икономическите дейности с трансграничен ефект, или представляват неизбежен риск за такова нарушение, Комисията може, до края на периода от три години след датата на влизане в сила на настоящия акт, след мотивирано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива, да предпрпиеме необходимите мерки.

Мерките трябва да са пропорционални, като се отдава приоритет на мерките, които най-слабо нарушават функционирането на вътрешния пазар и, когато е подходящо, на прилагането на съществуващите секторни защитни механизми. Тези защитни мерки няма да се налагат като мерки за арбитражна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между държавите-членки. Защитната клауза може да бъде приведена в действие дори преди присъединяването въз основа на заключенията от мониторинг и приетите мерки влизат в сила от датата на присъединяването. Мерките се прилагат не по-дълго, отколкото е строго необходимо и във всеки случай се вдигат, когато съответното задължение е изпълнено. Въпреки това, те могат да се прилагат и след периода, определен в параграф първи, доколкото съответните ангажименти не са изпълнени. В отговор на напредъка, който новата въпросна държава-членка е постигнала при изпълнението на своите ангажименти, Комисията може да адаптира мерките, когато е подходящо. Комисията информира Съвета с предизвестие преди да отмени защитните мерки, и надлежно отчита всички забележки на Съвета в това отношение.

ЧЛЕН 39

Ако съществуват сериозни недостатъци или някакъв неизбежен риск от настъпването на такива недостатъци при транспонирането, състоянието на изпълнение или прилагането на рамкови решения или на други съответни задължения, инструменти за сътрудничество и решения, отнасящи се до взаимното признаване в областта на наказателните дела по смисъла на дял VI от Договора за ЕС и директивите и регламентите, отнасящи се до взаимното признаване на решенията по граждански дела по смисъла на дял IV от Договора за ЕО в нова държава-членка, Комисията може, до края на период от най-много три години след датата на влизане в сила на настоящия акт, след мотивирано искане от държава-членка или по своя собствена инициатива, и след консултиране с държавите-членки, да предприеме подходящи мерки и да определи реда и условията, съгласно които тези мерки се привеждат в действие.

Тези мерки могат да се изразят във временно спиране на прилагането на съответните разпоредби и решения в отношенията между нова държава-членка и всяка друга държава-членка или държави-членки, без да се нарушава продължаването на тясното съдебно сътрудничество. Защитната клауза може да бъде приложена дори преди присъединяването въз основа на заключенията от мониторинга и влиза в сила считано от датата на присъединяването. Мерките остават в сила не по-дълго, отколкото е строго необходимо и във всеки случай се отменят, когато недостатъците се отстранят. Въпреки това, те могат да се прилагат и след периода, определен в първа параграф, доколкото съответните недостатъци съществуват. В отговор на напредъка, който въпросната нова държава-членка е постигнала в коригирането на констатираните недостатъци, Комисията може, след консултиране с държавите-членки, да адаптира мерките, доколкото е необходимо. Комисията информира Съвета преди да отмени защитните мерки и надлежно отчита всички забележки на Съвета в това отношение.

ЧЛЕН 40

За да не възпре правилното функциониране на вътрешния пазар, прилагането на вътрешноправните правила на новите държави-членки през преходните периоди по смисъла на приложения V - ХIV не трябва да води до установяването на граничен контрол между държавите-членки.

ЧЛЕН 41

Ако са необходими преходни мерки за подпомагане на прехода от съществуващия режим в новите държави-членки към такъв, които произтича от прилагането на общата селско-стопанска политика съгласно условията, предвидени в настоящия акт, тези мерки се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1260/2001 на Съвета за общата организация на пазарите в сектора на захарта [23], или доколкото е подходящо, в съответните членове на другите регламенти за общата организация на селскостопанските пазари или съответните процедури, или съответната процедура на комитета, както е предвидено в приложимото законодателство. Преходните мерки по смисъла на настоящия член могат да бъдат предприети в продължение на тригодишен период, който започва от датата на присъединяването и, тяхното прилагане се ограничава за този период. Съветът, произнасяйки се с единодушие, по предложение от Комисията и след консултации с Европейския парламент, може да удължи този период.

Преходните мерки, които се отнасят до осъществяването на инструментите, засягащи общата селскостопанска политика и, които не са определени в настоящия акт, но които се налагат в резултат на присъединяването, се приемат от Съвета преди датата на присъединяване, с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията или, когато засягат инструментите, първоначално приети от Комисията, те се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, която се изисква за приемането на въпросните инструменти.

ЧЛЕН 42

Ако са необходими преходни мерки за подпомагане на прехода от съществуващия режим в новите държави-членки към такъв, които произтича от прилагането на ветеринарните и фитосанитарните правила в Общността, тези мерки се приемат от Комисията в съответствие със съответната комитологична процедура, както е определена в приложимото законодателство. Тези мерки се приемат в продължение на тригодишен период, който започва от датата на присъединяването и прилагането им се ограничава за този период.

ЧАСТ ПЕТА

РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ АКТ

ДЯЛ I

СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ

ЧЛЕН 43

Европейският парламент приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването.

ЧЛЕН 44

Съветът приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването.

ЧЛЕН 45

1. Всяка държава, която се присъединява към Съюза, има право да определи един свой гражданин за член на Комисията.

2. Независимо от разпоредбата на втора алинея на член 213, параграф 1, на първа алинея на член 214, параграф 1, на член 214, параграф 2 от Договора за ЕО и на първа алинея от член 126 от Договора за Евратом:

а) гражданин на всяка нова държава-членка се назначава в Комисията от датата на нейното присъединяване. Новите членове на Комисията се назначават от Съвета, който се произнася с квалифицирано мнозинство и в съгласие с Председателя на Комисията,

б) мандатът на членовете на Комисията, назначени съгласно а), както и мандатът на тези, назначени считано от 23 януари 2000 г., изтичат на 31 октомври 2004 г.,

в) новата Комисия, състояща се от един гражданин на всяка държава-членка, встъпва в длъжност от 1 ноември 2004; мандатът на членовете на новата Комисия изтича на 31 октомври 2009 г.,

г) датата 1 ноември 2004 г. се заменя с датата 1 януари 2005 г. в член 4, параграф 1 от Протокола за разширяването на Европейския съюз, приложен към Договора за ЕС и Договорите за създаването на Европейските общности.

3. Комисията приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването.

ЧЛЕН 46

1. В Съда на Европейските общности се назначават десет съдии, както и в Първоинстанционния съд на Европейските общности се назначават десет съдии.

2. а) Мандатът на пет от съдиите в Съда на Европейските общности, назначени съгласно параграф 1, изтича на 6 октомври 2006 г. Тези съдии се избират чрез жребий. Мандатът на другите съдии изтича на 6 октомври 2009 г.

б) Мандатът на пет от съдиите в Първоинстанционния съд на Европейските общности, назначени съгласно параграф 1, изтича на 31 август 2004 г. Тези съдии се избират чрез жребий. Мандатът на другите съдии изтича на 31 август 2007 г.

3. а) Съдът на Европейските приема промени в своите Процедурни правила, които са налагат от присъединяването.

б) Първоинстанционният съд, в съгласие със Съда на Европейските общности приема промени в своите процедурни правила, които са налагат от присъединяването.

в) Промените в правилниците за дейността изискват одобрението на Съвета, който се проиднася с квалифицирано мнозинство.

4. С оглед решаване на делата, който са висящи пред Съдилищата на датата на присъединяването, по отношение на които устните заседания са започнали преди тази дата, съставите на Съдилищата или на Отделенията имат същия състав като преди присъединяването и прилагат Процедурните правила, които са в сила към деня преди датата на присъединяването.

ЧЛЕН 47

Съставът на Сметнатата палата се разширява чрез назначаването на десет допълнителни членове с мандат от шест години.

ЧЛЕН 48

Съставът на Икономическия и социален комитет се разширява с назначаването на 95 членове, които представляват различните икономически и социални компоненти на организираното гражданско общество в новите държави-членки. Мандатът на така назначените членове изтича по същото време като мандата членовете в длъжност към момента на присъединяването.

ЧЛЕН 49

Съставът на Комитета на регионите се увеличава с назначаването на 95 членове, представляващи регионалните и местните органи в новите държави членки, които заемат изборна длъжност в местната или регионалната власт, или са политически отговорни пред изборно събрание. Мандатът на така назначените членове изтича по същото време като мандата членовете в длъжност към момента на присъединяването.

ЧЛЕН 50

1. Мандатът на настоящите членове на Научния и техническия комитет изтича на датата на влизане в сила на настоящия акт, съгласно член 134, параграф 2 от Договора за Евратом.

2. Към момента на присъединяване Съветът назначава новите членове на Научния и технически комитет съгласно ппроцедурата, предвидена в член 134, параграф 2 от Договора за Евратом.

ЧЛЕН 51

Промените в уставите и в процедурните правила на Комитетите, създадени с учредителните Договори, които се налагат от присъединяването, се извършват в най-кратки срокове след присъединяването.

ЧЛЕН 52

1. Мандатът на новите членове на Комитетите, групите и другите органи, създадени с договорите и от законодателя, изброени в приложение ХVI, изтича в същия момент като този на членовете в длъжност към момента на присъединяването.

2. Мандатът на новите членове на Комитетите, групите, създадени с договорите и от законодателя, изброени в приложение ХVII, изтича в същия момент като този на членовете в длъжност към момента на присъединяването.

3. Към момента на присъединяването, членовете на Комитетите, изброени в приложение ХVIII, се подменят напълно.

ДЯЛ II

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

ЧЛЕН 53

Към момента на присъединяването, новите държави-членки се считат за адресати на директивите и решенията по смисъла на член 249 от Договора за ЕО и член 161 от Договора за Евратом, при условие, че тези директиви и решения се отнасят до всички настоящи държави-членки. С изключение на директивите и решенията, които влизат в сила съгласно член 254, параграф 1 и член 254, параграф 2 от Договора за ЕО, за новите държави-членки се приема, че са получили уведомленията за тези директиви и решения към момента на присъединяване.

ЧЛЕН 54

Новите държави-членки привеждат в действие необходимите мерки, за да се съобразят, от датата на присъединяване, с разпоредбите на директивите и решенията по смисъла на член 249 от Договора за ЕО и член 161 от Договора за Евратом, освен ако не е предвиден друг срок за това в приложенията по смисъла на член 24, или която и да е друга разпоредба на настоящия акт или неговите приложения.

ЧЛЕН 55

По надлежно мотивирано искане от една от новите държави-членки, Съветът, единодушно, по предложение от Комисията, може, преди 1 май 2004 г., да вземе мерки, които се състоят във временна дерогация от прилагането на актовете на институциите, приети между 1 ноември 2002 г. и датата на подписването на Договора за присъединяване.

ЧЛЕН 56

Освен ако не е уговорено друго, Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение от Комисията, приема необходимите мерки за изпълнението на разпоредбите, които се съдържат в приложения II, III и IV посочени в членове 20, 21 и 22 на настоящия акт.

ЧЛЕН 57

1. Когато актовете на институциите отпреди присъединяването изискват изменение, дължащо се на присъединяването и необходимите изменения не са предвидени в настоящия акт или в неговите приложения, тези промените се извършват съгласно процедурата, предвидена в параграф 2. Тези изменения влизат в сила считано от момента на присъединяване.

2. За тази цел, Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията или Комисията, в зависимост от това, коя от двете институции е издала първоначалните актове, приемат необходимите текстове.

ЧЛЕН 58

Текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването и изготвени от Съвета, Комисията или Европейската централна банка на езиците на Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Словашката република и Словения от датата на присъединяването, се считат за автентични при същите условия като текстовете, изготвени на настоящите единадесет езика. Те се обнародват в Официалния вестник на Европейските общности, ако текстовете на настоящите езици също са били публикувани по този начин.

ЧЛЕН 59

Разпоредбите, предвидени от закон, регламент или административно действие, предназначени да осигурят закрилата на здравето на работниците и населението на територията на новите държави-членки срещу опасностите, възникващи от йонизиращото лъчение, се изпращат от тези държави на Комисията в съответствие с член 33 от Договора за Евратом в рамките на три месеца от присъединяването.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 60

Приложения I до ХVIII, допълненията към тях и Протоколи № от 1 - 10, приложени към настоящия акт, представляват неразделна част от него.

ЧЛЕН 61

Правителството на Италианската република изпраща на Правителствата на новите държави-членки заверено копие от Договора за Европейския съюз, Договора за създаването на Европейската общност и от Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, и договорите, с които те са изменени или допълнени, включително Договора за присъединяването на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия към Европейската икономическа общност, Договора за присъединяването на Република Гърция към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, Договорът за присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия, и Договора за присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз на

английски,, гръцки, датски, ирландски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски и шведски езици.Текстовете на тези договори, изготвени на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки езици, се прилагат към настоящия акт.Тези текстове са автентични при същите условия като текстовете на договорите по смисъла на предходния параграф, изготвени на настоящите езици.

ЧЛЕН 62

Заверено копие на международните договори, депозирани в архивите на главния секретариат на Съвета на Европейския съюз, се изпращат на Правителствата на новите държави-членки от главния-секретар.

[1] ОВ L 1,3.1.1994 г., стр. 3.

[3] ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.

[4] ОВ L 79, 22.3.2002 г., стр. 42.

[5] егламент (ЕИО) № 3906/89 (ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр.11), така, както е изменен.

[6] Регламент (ЕО) № 2760/98 (ОВ L 345, 19.12.1998 г., стр.49), така, както е изменен.

[7] Регламент (ЕО) № 555/2000 (ОВ L 68, 16.3.2000 г., стр.3), така, както е изменен.

[8] Регламент (ЕО) № 1267/1999 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.73), така, както е изменен.

[9] Регламент (ЕО) № 1268/1999 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.87), така, както е изменен.

[10] Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията по бюджетната дисциплина и подобрение на бюджетната процедура (ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр.1).

[11] ОВ L 160, 26.6.99, стр.103.

[12] ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр.80.

[13] егламент (ЕИО) № 3906/89 (ОВ L 375 23.12.1989 г., стр.11), така, както е изменен.

[14] Регламент (ЕО) № 2760/98 (ОВ L 345 19.12.1998 г., стр.49),.така, както е изменен.

[15] Регламент (ЕО) № 555/2000 (ОВ L 68 16.3.2000 г., стр.3),.така, както е изменен.

[16] ОВ L 232, 2.9.1999 г., стр.34.

[17] Както е предвидено в Указанията по Фар (SEC (1999) 1596, актуализирани на 6.9.2002 г. с С 3302/2).

[18] Регламент (ЕО) №1267/99 (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.73) така, както е изменен.

[19] ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) №2265/02 (ОВ L 347, 20.12.2002 г., стр.1).

[20] ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр.1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) №1447/2001 (ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр.1).

[21] ОВ L 375, 23.12.1989 г., стр.11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2500/2001 (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1).

[22] Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 (ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1).

[23] ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр.1.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, както са интегрирани в рамките на Европейския съюз и на актовете, които се основават на тях или които по друг начин са свързани с тях, които са задължителни и ще се прилагат в новите държави-членки от присъединяването

(по член 3 от Договора за присъединяване)

1. Споразумението между правителствата на държавите от Икономическия съюз на Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното преустановяване на проверките на общите им граници от 14 юни 1985 г. [1].

2. Следните разпоредби на Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. [2]) за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното преустановяване на проверките на общите граници, свързания с нея Заключителен акт и съвместните декларации, с измененията им по силата на някой от актовете, изброени в параграф 7 по-долу:

Член 1, в степента, в която се отнася до разпоредбите на настоящия параграф; членове 3 - 7, с изключение на член 5, параграф 1, г); член 13; членове 26 и 27; член 39; членове 44 до 59; членове 61 - 63; членове 65 - 69; членове 71 до 73; членове 75 и 76; член 82; член 91; членове 126 до 130 в степента, в която се отнасят до разпоредбите на тази алинея; и член 136; съвместни декларации 1 и 3 от Заключителния акт.

3. Следните разпоредби на споразуменията за присъединяване към Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното преустановяване на проверките на общите граници, свързаният с нея Заключителен акт и съвместните декларации, с измененията им по силата на някой от актовете, изброени в параграф 7 по-долу:

а) Споразумението, подписано на 27 ноември 1990 г. за присъединяването на Италианската република:

- член 4,

- Съвместна декларация 1 в част II от Заключителния акт;

б) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г. за присъединяването на Кралство Испания:

- член 4,

- Съвместна декларация в част III от Заключителния акт,

- Декларация 2 в част III от Заключителния акт;

в) Споразумението, подписано на 25 юни 1991 г. за присъединяването на Португалската република:

- членове 4, 5 и 6,

- Съвместна декларация 1 в част II от Заключителния акт;

г) Споразумението, подписано на 6 ноември 1992 г. за присъединяването на Република Гърция:

- членове 3, 4 и 5,

- Съвместна декларация 1 в част II от Заключителния акт,

- Декларация 2 в част III от Заключителния акт;

д) Споразумението, подписано на 28 април 1995 г. за присъединяването на Република Австрия:

- член 4,

- Съвместна декларация 1 в част II от Заключителния акт;

е) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г. за присъединяването на Кралство Дания:

- членове 4, 5, параграф 2 и член 6,

- Съвместни декларации 1 и 3 в част II от Заключителния акт;

ж) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г. за присъединяването на Република Финландия:

- членове 4 и 5,

- Съвместни декларации 1 и 3 в част II от Заключителния акт,

- Декларация от Правителството на Република Финландия за островите Аланд в част III от Заключителния акт;

з) Споразумението, подписано на 19 декември 1996 г. за присъединяването на Кралство Швеция:

- членове 4 и 5,

- Съвместни декларации 1 и 3 в част II от Заключителния акт.

4. Разпоредбите на следните решения на Изпълнителния комитет, създаден от Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното преустановяване на проверките на общите им граници, с измененията от някои определени актове, изброени в параграф 7 по-долу:

SCH/Com-ex (93) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно декларациите на министрите и държавните секретари

SCH/Com-ex (93) 14 Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. за подобряване на практическото съдебно сътрудничество за борба с трафика на наркотици

SCH/Com-ex (93) 22, rev Решение на Изпълнителния комитет от 14 декември 1993 г. относно конфиденциалния характер на определени документи

SCH/Com-ex (94) 16, rev Решение на Изпълнителния комитет от 21 ноември 1993 г. за получаването на общ печат за влизане и излизане

SCH/Com-ex (94) 28, rev Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г. за удостоверението, предвидено в член 75 за носене на наркотични лекарства и психотропни вещества

SCH/Com-ex (94) 29, rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 22 декември 1994 г. за влизане в сила на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 19 юни 1990 г.

SCH/Com-ex (95) 21 Решение на Изпълнителния комитет от 20 декември 1995 г. за бързия обмен между държавите от Шенген на статистически и специални данни за възможното нарушаване на работата на външните граници

SCH/Com-ex (98) Решение 1, rev 2 на Изпълнителния комитет от 21 април 1998 г. за дейността на звеното, доколкото се отнася до разпоредбите в параграф 2 по-горе

SCH/Com-ex (98) 17 Решение на Изпълнителния комитет от 23 юни 1998 г. относно конфиденциалния характер на някои документи

SCH/Com-ex (98) 26 def Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаването на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Шенген

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за изпращане на Общия наръчник на страните-кандидатки за членство в ЕС

SCH/Com-ex (93) 37 def 2 Решение на Изпълнителния комитет от 27 октомври 1998 г. за приемането на мерки за борба с незаконната имиграция, доколкото се отнася до разпоредбите на параграф 2 по-горе

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. за трансграничното полицейско сътрудничество в областта на разкриването и предотвратяването на извършването на престъпления

SCH/Com-ex (98) 52 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. за Наръчника за трансгранично полицейско сътрудничество, доколкото е свързано с разпоредбите в параграф 2 по-горе

SCH/Com-ex (98) 57 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г., за въвеждането на хармонизиран формуляр за предоставяне декларации за покана, спонсорство и настаняване

SCH/Com-ex (98) 59 Решение на Изпълнителния комитет от 16 декември 1998 г. за координирана намеса на съветниците в областта на документите

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно положението с наркотиците

SCH/Com-ex (99) 6 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за достиженията на правото на ЕС (acquis) от Шенген, свързани с телекомуникациите

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. служители за връзка

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. относно общите принципи, уреждащи заплащането на информаторите

SCH/Com-ex (99) 10 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за незаконната търговия с оръжие

SCH/Com-ex (99) 13 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за окончателните версии на Общия наръчник и Общите консулски инструкции:

- приложения 1-3, 7,8 и 15 на Общите консулски инструкции

- Общия наръчник, доколкото се отнася до разпоредбите на параграф 2 по-горе, включващ приложения 1, 5, 5А, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Решение на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за подобряване на полицейското сътрудничество при предотвратяването и разкриването на престъпленията

5. Следните декларации на Изпълнителния комитет, приети с Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното преустановяване на проверките на общите им граници, в степента, в която се отнасят до разпоредбите в параграф 2 по-горе:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev. 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 26 юни 1996 г. за екстрадицията

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Декларация на Изпълнителния комитет от 9 февруари 1998 г. за отвличането на малолетни и непълнолетни

6. Следните решения на Централната група, създадена от Конвенцията, подписана в Шенген на 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното преустановяване проверките на техните общи граници, в степента, в която се отнасят до разпоредбите на параграф 2 по-горе:

SCH/C (98) 117 Решение на Централната група от 27 октомври 1998 г. за приемането на мерки за борба с нелегалната имиграция

SCH/C (98) 25 Решение на Централната група от 22 март 1999 г. за общите принципи, регламентиращи плащането на информаторите.

7. Следните актове се основават на достиженията на правото на ЕС (acquis) от Шенген или по друг начин се свързват с него:

Регламент (ЕО) № 1683/95 на Съвета от 29 май 1995 г. за уеднаквения формат на визите (ОВ L 164, 14.7.1995, стр.1)

Решение 1999/307/ЕО на Съвета от 1 май 1999 г. за подробните разпоредби за присъединяването на Секретариата на Шенген към Главния секретариат на Съвета (ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр.49)

Решение 1999/435/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г. за дефиницията на достиженията на правото от Шенген за целите на определянето, в съответствие с релевантните разпоредби на Договора за Създаването на Европейската общност и на договора за Европейския съюз, на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които формират достиженията на правото на ЕС на Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр.1)

Решение 1999/436/ЕО на Съвета от 20 май 1999 г., с което се определя съгласно съответните разпоредби на Договора за създаването на Европейската общност и на Договора за Европейския съюз, правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, които представляват достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр.17)

Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно някои разпоредби за прилагането на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за присъединяването на тези две държави към изпълнението, приложението и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр.31)

Решение 1999/848/ЕО на Съвета от 13 декември 1999 г. за пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген в Гърция (ОВ L 327, 21.12.1999 г., стр.58)

Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия да участват в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр.43)

Решение 2000/5 586/ПВР на Съвета от 28 септември 2000 г. за създаването на процедура за изменение на член 40, параграфи 4 и 5, член 41, параграф 7 и член 65, параграф 2 на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. за постепенното преустановяване на проверките на общите граници (ОВ L 248, 3.10.2000 г., стр.1)

Решение 2000/751/ЕО на Съвета от 30 ноември 2000 г. за разсекретяването на определени части от Общия наръчник, приет от Изпълнителния комитет, създаден от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр.29)

Решение 2000/777/ЕО на Съвета от 1 декември 2000 г. за прилагането на достиженията на правото от Шенген в Дания, Финландия и Швеция, и в Исландия и Норвегия (ОВ L 309, 9.10.2000 г., стр.24)

Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г., за съставяне на списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници и тези, към чиито граждани това изискване не се прилага (ОВ L 81, 21.03.2001 г., стр.1)

Регламент № 789/2001/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г., запазващ правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за проучване на исканията за издаване на виза (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр.2)

Регламент № 790/2001/ЕО о на Съвета т 24 април 2001 г., запазващ правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за извършване на гранични проверки и наблюдение (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр.5)

Решение 2001/329/ЕО на Съвета от 24 април 2001 г. за актуализиране на част VI и приложения 3, 6 и 13 от Общите консулски инструкции и приложения 5а, 6а и 8 към към Общия наръчник (ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр.32), доколкото се отнася до приложение 3 към Общите консулски инструкции и приложение 5а към Общия наръчник

Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 г.за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. (ОВ L 187, 10.7.2001 г., стр.45)

Решение 2001/886/ПВР на Съвета от 6 декември 2001 г. за развитието на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр.1)

Регламент (ЕО) № 2414/2001 о на Съвета т 7 декември 2001 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, който съдържа списък на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници и тези, към чиито граждани това изискване не се прилага (ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр.1)

Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. за развитието на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр.1)

Регламент (ЕО) № 333/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 за уеднаквяване на формулярите за поставяне на визи, издавани от държавите-членки на лицата, притежаващи пътнически документ, който не е признат от държавата-членка, изготвила формуляра (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр.4)

Регламент (ЕО) № 334/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за уеднаквения формат на формуляра за поставяне на виза, издавана от държавите-членки на лицата, притежаващи пътнически документ, който не е признат от държавата-членка, изготвила формуляра (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр.7)

Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои от разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр.20)

Решение 2002/352/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за преглед на Общия наръчник (ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр.47)

Решение 2002/353/ЕО на Съвета от 25 април 2002 г. за разсекретяването на определени части от Общия наръчник, приет от Изпълнителния комитет, създаден от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г.(ОВ L 123, 9.5.2002 г., стр.49)

Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно уеднаквения формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр.1)

Решение 2002/587ЕО на Съвета от 12 юли 2002 г. за преглед на Общия наръчник (ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр.50)

Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. за укрепването на наказателноправната рамка за предотвратяването на неразрешеното влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр.1)

Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г., която дефинира деянието подпомагане на неразрешеното влизане, преминаване и пребиваване (ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр.17).

[1] ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр.13.

[2] ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр.19.

--------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък по член 20 от Акта относно условията на присъединяванетo

1. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

А. МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1. 31970 L 0156: Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно одобряването на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1), изменена с:

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31978 L 0315: Директива 78/315/ЕИО на Съвета от 21.12.1977 г.(ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 1),

- 31978 L 0547: Директива 78/547/ЕИО на Съвета от 12.6.1978 г.(ОВ L 168, 26.6.1978 г., стр. 39),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 31980 L 1267: Директива 80/1267/ЕИО на Съвета от 16.12.1980 г.(ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 34),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0358: Директива 87/358/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 51),

- 31987 L 0403: Директива 87/403/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г.ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 44),

- 31992 L 0053: Директива 92/53/ЕИО на Съвета от 18.6.1992 г. (ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 1),

- 31993 L 0081: Директива 93/81/ЕИО на Комисията от 29.9.1993 г. (ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 49),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31995 L 0054: Директива 95/54/ЕО на Комисията от 31.10.1995 г. (ОВ L 266, 8.11.1995 г., стр. 1),

- 31996 L 0027: Директива 96/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.5.1996 г. (ОВ L 169, 8.7.1996 г., стр. 1),

- 31996 L 0079: Директива 96/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.1996 г. (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 7),

- 31997 L 0027: Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.7.1997 г. (ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1),

- 31998 L 0014: Директива 98/14/ЕО на Комисията oт 6.2.1998 г. (ОВ L 91, 25.3.1998 г., стр. 1),

- 31998 L 0091: Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14.12.1998 г. (ОВ L 11, 16.1.1999 г., стр. 25),

- 32000 L 0040: Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26.6.2000 г.(ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9),

- 32001 L 0056: Директива 2001/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27.9.2001 г.(ОВ L 292, 9.11.2001 г., стр. 21),

- 32001 L 0085: Директива 2001/85/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2001 г.(ОВ L 42, 13.2.2002 г., стр. 1),

- 32001 L 0092: Директива 2001/92/ЕО на Комисията от 30.10.2001 г. (ОВ L 291, 8.11.2001 г., стр. 24),

- 32001 L 0116: Директива 2001/116/ЕО на Комисията от 20.12.2001 г.(ОВ L 18, 21.1.2002 г., стр. 1).

а) В приложение VII, списъка в раздел 1 се заменя както следва:

"1 за Германия;

2 за Франция;

3 за Италия;

4 за Нидерландия;

5 за Швеция;

6 за Белгия;

7 за Унгария;

8 за Чешката република;

9 за Испания;

11 за Обединеното кралство;

за Австрия;

13 за Люксембург;

17 за Финландия;

18 за Дания;

20 за Полша;

21 за Португалия;

23 за Гърция;

24 за Ирландия;

26 за Словения;

27 за Словашката република;

29 за Естония;

32 за Латвия;

36 за Литва;

CY за Кипър;

MT за Малта."

б) в приложение IX, точка 47 в част I, страна 2, и част II, страна 2 се заменя от следното:

"47. Митническа облагаема мощност или национален кодов номер(номера), ако е приложимо:

Белгия: . . . . . . . . . . . . . . . . | Чешка република:. . . . .. . . . . . . . | Дания: . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Германия:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Естония:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Гърция:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Испания:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Франция:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Ирландия:. . . . . . . . . . . . . . . |

Италия:. . . . . . . . . . . . . . . | Кипър:. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Латвия:. . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Литва:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Люксембург:. . . . . . . . . . . . . . . . | Унгария. . . . . . . . . . . . |

Малта: . . . . . . . . . . . . . | Ниделрандия: . . . . . . . . . . . . . . . . . | Австрия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Полша: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Португалия: . . . . . . . . . . . . . . . . | Словения: . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Словакия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Финландия: . . . . . . . . . . . . . . . . . | Швеция: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Обединеното кралство: . . . . . . | | |

".

2. 31970 L 0157: Директива 70/157/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимите нива на шум и системата за отработени газове на моторните превозни средства (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 16), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31973 L 0350: Директива 73/350/ЕИО на Комисията от 7.11.1973 г. (ОВ L 321, 22.11.1973 г., стр. 33),

- 31977 L 0212: Директива 77/212/ЕИО о на Съвета т 8.3.1977 г. (ОВ L 66, 12.3.1977 г., стр. 33),

- 31981 L 0334: Директива 81/334/ЕИО на Комисията от 13.4.1981 г.(ОВ L 131, 18.5.1981 г., стр. 6),

- 31984 L 0372: Директива 84/372/ЕИО о на Комисията т 3.7.1984 г.(ОВ L 196, 26.7.1984 г., стр. 47),

- 31984 L 0424: Директива 84/424/ЕИО на Съвета от 3.9.1984 г. (ОВ L 238, 6.9.1984 г., стр. 31),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г. (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31992 L 0097: Директива 92/97/ЕИО на Съвета от 10.11.1992 г. (ОВ L 371, 19.12.1992 г., стр. 1),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31996 L 0020: Директива 96/20/ЕО на Комисията от 7.3.1996 г. (ОВ L 92, 13.4.1996 г., стр. 23),

- 31999 L 0101: Директива 1999/101/ЕО на Комисията от 15.12.1999 г. (ОВ L 334, 28.12.1999 г., стр. 41).

В приложение II се добавя следното към точка 4.2:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

3. 31970 L 0220: Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които се вземат срещу замърсяването на въздуха с емисии на отработени газове от моторните превозни средства (ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31974 L 0290: Директива та 74/290/ЕИО на Съвета от 28.5.1974 г.(ОВ L 159, 15.6.1974 г., стр. 61),

- 31977 L 0102: Директива 77/102/ЕИО на Комисията от 30.11.1976 г.(ОВ L 32, 3.2.1977 г., стр. 32),

- 31978 L 0665: Директива 78/665/ЕИО на Комисията от 14.7.1978 г.(ОВ L 223, 14.8.1978 г., стр. 48),

- 31983 L 0351: Директива 83/351/ЕИО на Съвета от 16.6.1983 г.(ОВ L 197, 20.7.1983 г., стр. 1),

- 31988 L 0076: Директива 88/76/ЕИО от 3. на Съвета 12.1987 г.(ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 1),

- 31988 L 0436: Директива 88/436/ЕИО от 1 на Съвета 6.6.1988 г.(ОВ L 214, 6.8.1988 г., стр. 1),

- 31989 L 0458: Директива 89/458/ЕИО о на Съвета т 18.7.1989 г. (ОВ L 226, 3.8.1989 г., стр. 1),

- 31989 L 0491: Директива 89/491/ЕИО на Комисията от 17.7.1989 г.(ОВ L 238, 15.8.1989 г., стр. 43),

- 31991 L 0441: Директива 91/441/ЕИО на Съвета от 26.6.1991 г. (ОВ L 242, 30.8.1991 г., стр. 1),

- 31993 L 0059: Директива 93/59/ЕИО на Съвета от 28.6.1993 г. (ОВ L 186, 28.7.1993 г., стр. 21),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31994 L 0012 Директива 94/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.3.1994 г. (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 42),

- 31996 L 0044: Директива 96/44/ЕО на Комисията от 1.7.1996 г. (ОВ L 210, 20.8.1996 г., стр. 25),

- 31996 L 0069: Директива 96/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8.10.1996 г. (ОВ L 282, 1.11.1996 г., стр. 64),

- 31998 L 0069: Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.1998 г. (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 1),

- 31998 L 0077: Директива 98/77/ЕО на Комисията от 2.10.1998 г. (ОВ L 286, 23.10.1998 г., стр. 34),

- 31999 L 0102: Директива 1999/102/ЕО на Комисията от 15.12.1999 г. (ОВ L 334, 28.12.1999 г., стр. 43),

- 32001 L 0001: Директива 2001/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.1.2001 г. (ОВ L 35, 6.2.2001 г., стр. 34),

- 32001 L 0100: Директива 2001/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.12.2001 г. (ОВ L 16, 18.1.2002 г., стр. 32),

- 32002 L 0080: Директива 2002/80/ЕО на Комисията от 3.10.2002 г. (ОВ L 291, 28.10.2002 г., стр. 20).

В приложение XIII се добавят следните обозначения в колоната под точка 5.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

4. 31970 L 0221: Директива 70/221/ЕИО на Съвета от 20 март 1970г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно резервоарите за течно гориво и задната ниско разположена защита на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 23), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31979 L 0490: Директива 79/490/ЕИО на Комисията от 18.4.1979 г.(ОВ L 128, 26.5.1979 г., стр. 22),

- 31997 L 0019: Директива 97/19/ЕО на Комисията от 18.4.1997 г. (ОВ L 125, 16.5.1997 г., стр. 1),

- 32000 L 0008: Директива 2000/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.3.2000 г. (ОВ L 106, 3.5.2000 г., стр. 7).

В приложение II се добавят следните обозначения в колоната под точка 6.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

5. 31970 L 0388: Директива 70/388/ЕИО на Съвета от 27 юли 1970 г. за сближаване на законодателствата на страните-членки отностно звуковите сигнали на моторните превозни средства (ОВ L 176, 10.8.1970 г., стр. 12) изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г. (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В приложение I, в текста в скоби в точка 1.4.1 се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

6. 31971 L 0127: Директива 71/127/ЕИО на Съвета от 1 март 1971 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно огледалата за задно виждане на моторните превозни средства (ОВ L 68, 22.3.1971 г., стр. 1), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31979 L 0795: Директива 79/795/ЕИО на Комисията от 20.7.1979 (ОВ L 239, 22.9.1979 г., стр. 1),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 31985 L 0205: Директива 85/205/ЕИО на Комисията oт 18.2.1985 г. (ОВ L 90, 29.3.1985 г., стр. 1),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31986 L 0562: Директива 86/562/ЕИО на Комисията от 6.11.1986 г.(ОВ L 327, 22.11.1986 г., стр. 49),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31988 L 0321: Директива 88/321/ЕИО на Комисията от 16.5.1988 г.(ОВ L 147, 14.6.1988 г., стр. 77),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В допълнение 2 към приложение II в изброяването на отличителните номера/букви в точка 4.2 се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

7. 31971 L 0320: Директива 71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно спирачните системи на определени категории моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 37), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31974 L 0132: Директива 74/132/ЕИО на Комисията от 11.2.1974 г.(ОВ L 74, 19.3.1974 г., стр. 7),

- 31975 L 0524: Директива 75/524/ЕИО на Комисията от 25.7.1975 г. (ОВ L 236, 8.9.1975 г., стр. 3),

- 31979 L 0489: Директива 79/489/ЕИО на Комисията от 18.4.1979 г.(ОВ L 128, 26.5.1979 г., стр. 12),

- 31985 L 0647: Директива 85/647/ЕИО на Комисията от 23.12.1985 г.(ОВ L 380, 31.12.1985 г., стр. 1),

- 31988 L 0194: Директива 88/194/ЕИО на Комисията от 24.3.1988 г.(ОВ L 92, 9.4.1988 г., стр. 47),

- 31991 L 0422: Директива 91/422/ЕИО на Комисията oт 15.7.1991 г. (ОВ L 233, 22.8.1991 г., стр. 21),

- 31998 L 0012: Директива 98/12/ЕО на Комисията oт 27.1.1998 г. (ОВ L 81, 18.3.1998 г., стр. 1).

В приложение XV се добавят следните обозначения в колоната под точка 4.4.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

8. 31972 L 0245: Директива на Съвета 72/245/ЕИО от 20 юни 1972 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно отстраняване на радиосмущенията, предизвикани от двигатели с искрово запалване, монтирани в моторните превозни средства (ОВ L 152, 6.7.1972 г., стр. 15), изменена с :

- 31989 L 0491: Директива 89/491/ЕИО на Комисията от 17.7.1989 г.(ОВ L 238, 15.8.1989 г., стр. 43),

- 31995 L 0054: Директива 95/54/ЕО на Комисията oт 31.10.1995 г. (ОВ L 266, 8.11.1995 г., стр. 1).

В приложение I се добавят следните обозначения в колоната под точка 5.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

9. 31974 L 0061: Директива 74/61/ЕИО на Съвета от 17 декември 1973 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно устройствата, осигуряващи защита срещу неразрешено използване на моторни превозни средства (ОВ L 38, 11.2.1974 г., стр. 22), изменена с :

- 31995 L 0056: Директива 95/56/EО, Eвратом на Комисията oт 8.11.1995 г. (ОВ L 286, 29.11.1995 г., стр. 1).

В приложение I се добавят следните обозначения в колоната под точка 5.1.1:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

10. 31974 L 0150: Директива 74/150/ЕИО на Съвета от 4 март 1974 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно одобряване на типа на колесните трактори за горското и селското стопанство (ОВ L 84, 28.3.1974 г., стр. 10), изменена с :

31979 L 0694: Директива 79/694/ЕИО на Съвета oт 24.7.1979 (ОВ L 205, 13.8.1979 г., стр. 17),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 31982 L 0890: Директива 82/890/ЕИО на Съвета oт 17.12.1982 г. (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 45),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31988 L 0297: Директива 88/297/ЕИО на Съвета oт 3.5.1988 г.(ОВ L 126, 20.5.1988 г., стр. 52),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0054: Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23.9.1997 г. (ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24),

- 32000 L 0002: Директива 2000/2/ЕО на Комисията oт 14.1.2000 г. (ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 23),

- 32000 L 0025: Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 22.5.2000 г. (ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1),

- 32001 L 0003: Директива 2001/3/ЕО на Комисията oт 8.1.2001 г.(ОВ L 28, 30.1.2001 г., стр. 1).

а) В член 2а) се добавят следните тирета:

"– "vnitrostátní schválení typu" в чешкото законодателство,

– "riiklik tüübikinnitus" в естонското законодателство,

– "Έγκριση Τύπου" в кипърското законодателство,

– "Tipа аpstiprināšаnа" в латвийското законодателство,

– "tipo pаtvirtinimаs" в литовското законодателство,

– "típusjóváhаgyás" в унгарското законодателство,

– "tip аpprovаt" в малтийското законодателство,

– "homologаcjа typu pОВаzdu" в полското законодателство,

– "homologаcijа" в словенското законодателство,

– "typové schválenie" в словашкото законодателство."

б) В приложение II се добавя следното в списъка в глава С, част II, допълнение 1, раздел 1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

в) В приложение III, част 1, точка 16 се заменя както следва:

"16. МИТНИЧЕСКА ОБЛАГАЕМА МОЩНОСТ ИЛИ КАТЕГОРИЯ (КАТЕГОРИИ)

– Италия: | – Франция: | – Люксембург |

– Белгия: | – Германия: | – Гърция: |

– Дания: | – Нидерландия: | – Португалия: |

– Обединено кралство: | – Ирландия: | – Швеция: |

– Австрия: | – Финландия: | – Кипър: |

– Чешка република: | – Естония: | – Унгария: |

– Латвия: | – Литва: | – Словения: |

– Малта: | – Полша: | – Словакия:". |

| – Испания: | |

11. 31974 L 0408: Директива 74/408/ЕИО на Съвета от 22 юли 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно вътрешното оборудване на моторните превозни средства (здравина на седалките и на тяхното закрепване) (ОВ L 221, 12.8.1974 г., стр. 1), изменена с :

- 31981 L 0577: Директива 81/577/ЕИО на Съвета oт 20.7.1981 г. (ОВ L 209, 29.7.1981 г., стр. 34),

- 31996 L 0037: Директива 96/37/ЕО на Комисията oт 17.6.1996 г. (ОВ L 186, 25.7.1996 г., стр. 28).

В приложение I се добавят следните обозначения в колоната под точка 6.2.1:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 12. 31974 L 0483: Директива на за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

12. 31974 L 0483 Директива 74/483/ЕИО на Съвета oт 17 септември 1974 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно външните изпъкнали части на моторните превозни средства (ОВ L 266, 2.10.1974 г., стр. 4), изменена с :

- 31979 L 0488: Директива 79/488/ЕИО на Комисията oт 18.4.1979 г. (ОВ L 128, 26.5.1979 г., стр. 1),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г. (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В приложение I към бележката под линия относно точка 3.2.2.2 се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

13. 31975 L 0322: Директива 75/322/ЕИО на Съвета oт 20 май 1975 г.за отстраняването на радиосмущенията при тракторите за горското и селското стопанство (електромагнитна съвместимост) (ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 28), изменена с :

- 31982 L 0890: Директива 82/890/ЕИО на Съвета oт 17.12.1982 г. (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 45),

- 31997 L 0054: Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.9.1997 г. (ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24),

- 32000 L 0002: Директива 2000/2/ЕО на Комисията от 14.1.2000 г.(ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 23),

- 32001 L 0003: Директива 2001/3/ЕО на Комисията oт 8.1.2001 г.(ОВ L 28, 30.1.2001 г., стр. 1).

В приложение I се добавят следните обозначения в точка 5.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

14. 31976 L 0114 Директива 76/144/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно задължителните табели и надписите за моторни превозни средства, включително тяхното местоположение и начини за закрепване (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1), изменена с :

- 31978 L 0507: Директива 78/507/ЕИО на Комисията oт 19.5.1978 г.(ОВ L 155, 13.6.1978 г., стр. 31),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В приложението се добавя следното към текста в скоби в точка 2.1.2.:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

15. 31976 L 0757: Директива на Съвета 76/757/ЕИО от 27 юли 1976 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно светлоотразителите за моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 32), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0029: Директива 97/29/ЕО на Комисията oт 11.6.1997 г. (ОВ L 171, 30.6.1997 г., стр. 11).

В приложение I се добавя следното към текста в точка 4.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

16. 31976 L 0758: Директива 76/758/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предните и задните габарити, стоп светлините, светлините за дневно движение и страничните светлини на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 54), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета от 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31989 L 0516: Директива 89/516/ЕИО на Съвета oт 1.8.1989 г.(ОВ L 265, 12.9.1989 г., стр. 1),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0030: Директива 97/30/ЕО на Комисията oт 11.6.1997 г. (ОВ L 171, 30.6.1997 г., стр. 25).

В приложение I се добавя следното в точка 5.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

17. 31976 L 0759: Директива 76/759/ЕИО на Съвета oт 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно пътепоказателите на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 71), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31989 L 0277: Директива 89/277/ЕИО на Комисията oт 28.3.1989 г.(ОВ L 109, 20.4.1989 г., стр. 25),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0015: Директива 1999/15/ЕО на Комисията oт 16.3.1999 г. (ОВ L 97, 12.4.1999 г., стр. 14).

В приложение I се добавя следното в точка 4.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

18. 31976 L 0760: Директива 76/760/ЕИО на Съвета oт 27 юли 1976 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно лампите, осветяващи задната регистрационна табела на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 85), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0031: Директива 97/31/ЕО на Комисията oт 11.6.1997 г. (ОВ L 171, 30.6.1997 г., стр. 49).

В приложение I се добавя следното в точка 4.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

19. 31976 L 0761: Директива 76/761/ЕИО на Съвета oт 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете, действащи като къси и/или дълги светлини и източниците на светлина (лампите с нажежаема електрическа жичка и други), които се използват в одобрени осветителни елементи на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 96), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г. (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31989 L 0517: Директива 89/517/ЕИО на Комисията oт 1.8.1989 г. (ОВ L 265, 12.9.1989 г., стр. 15),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0017: Директива 1999/17/ЕО на Комисията oт 18.3.1999 г. (ОВ L 97, 12.4.1999 г., стр. 45).

В приложение I, списъкът в точки 5.2.1 и 6.2.1 се заменя както следва:

"1 за Германия;

2 за Франция;

3 за Италия;

4 за Нидерландия;

5 за Швеция;

6 за Белгия;

7 за Унгария;

8 за Чешката република;

9 за Испания;

11 за Обединеното кралство;

12 за Австрия;

13 за Люксембург;

17 за Финландия;

18 за Дания;

20 за Полша;

21 за Португалия;

23 за Гърция;

24 за Ирландия;

26 за Словения;

27 за Словашката република;

29 за Естония;

32 за Латвия;

36 за Литва;

CY за Кипър;

MT за Малта."

20. 31976 L 0762: Директива на Съвета 76/762/ЕИО на Съвета oт 27 юли 1976 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предните фарове за мъгла, както и крушките за тези фарове (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 122), изменена с:

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0018: Директива 1999/18/ЕО на Комисията oт 18.3.1999 г. (ОВ L 97, 12.4.1999 г., стр. 82).

В приложение I се добавя следното в точка 4.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

21. 31977 L 0536: Директива 77/536/ЕИО на Съвета oт 28 юни 1977 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно конструкциите за защита от преобръщане при колесните трактори за горското или селското стопанство (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 1), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31989 L 0680: Директива 89/680/ЕИО на Съвета oт 21.12.1989 г.(ОВ L 398, 30.12.1989 г., стр. 26),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0055: Директива 1999/55/ЕО на Комисията oт 1.6.1999 г. (ОВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 28).

В приложение VI се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

22. 31977 L 0538: Директива 77/538/ЕИО на Съвета oт 28 юни 1977 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно задните лампи за мъгла за моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 60), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31989 L 0518: Директива 89/518/ЕИО на Съвета oт 1.8.1989 г.(ОВ L 265, 12.9.1989 г., стр. 24),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0014: Директива 1999/14/ЕО на Съвета oт 16.3.1999 г. (ОВ L 97, 12.4.1999 г., стр. 1).

В приложение I се добавя следното в точка 4.2.1:

– "8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

23. 31977 L 0539: Директива 77/539/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно лампите за заден ход на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 72), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0032: Директива 97/32/ЕО на Комисията oт 11.6.1997 г. (ОВ L 171, 30.6.1997 г., стр. 63).

В приложение I се добавя следното в точка 4.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

24. 31977 L 0540: Директива 77/540/ЕИО на Съвета oт 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно фаровете за паркиране на моторните превозни средства (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 83), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г. (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0016: Директива 1999/16/ЕО на Комисията oт 16.3.1999 г. (ОВ L 97, 12.4.1999 г., стр. 33).

В приложение I се добавя следното в точка 4.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

25. 31977 L 0541: Директива 77/541/ЕИО на Съвета от 28 юни 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предпазните колани и системите за обезопасяване на моторните превозни средства (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 31981 L 0576: Директива 81/576/ЕИО на Съвета oт 20.7.1981 г.(ОВ L 209, 29.7.1981 г., стр. 32),

- 31982 L 0319: Директива 82/319/ЕИО на Комисията oт 2.4.1982 г.(ОВ L 139, 19.5.1982 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г. (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31990 L 0628: Директива 90/628/ЕИО на Комисията oт 30.10.1990 г.(ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 1),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31996 L 0036: Директива 96/36/ЕО на Комисията oт 17.6.1996 г. (ОВ L 178, 17.7.1996 г., стр. 15),

- 32000 L 0003: Директива 2000/3/ЕО на Комисията oт 22.2.2000 г.(ОВ L 53, 25.2.2000 г., стр.1).

В приложение III се добавя следното в точка 1.1.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

26. 31978 L 0318: Директива 78/318/ЕИО на Съвета т 21 декември 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно системите за измиване и за стъклочистачките на моторните превозни средства (ОВ L 81, 28.3.1978 г., стр. 49), както еизменена от:

31994 L 0068: Директива 94/68/ЕО на Комисията oт 16.12.1994 г. (ОВ L 354, 31.12.1994 г., стр. 1).

В приложение I се добавя следното в колоната под точка 7.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

27. 31978 L 0764: Директива 78/764/ЕИО на Съвета oт 25 юли 1978 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно седалката на водача на колесните трактори за горското и селското стопанство (ОВ L 255, 18.9.1978 г., стр. 1), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 31982 L 0890: Директива 82/890/ЕИО на Съвета т 17.12.1982 г.(ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 45),

- 31983 L 0190: Директива 83/190/ЕИО на Комисията oт 28.3.1983 г.(ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 13),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31988 L 0465: Директива 88/465/ЕИО на Комисията oт 30.6.1988 г.(ОВ L 228, 17.8.1988 г., стр. 31),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0054: Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.9.1997 г. (ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24),

- 31999 L 0057: Директива 1999/57/ЕО на Комисията oт 7.6.1999 г. (ОВ L 148, 15.6.1999 г., стр. 35).

В приложение II се добавя следното в точка 3.5.2.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

28. 31978 L 0932: Директива 78/932/ЕИО на Съвета от 16 октомври 1978 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предпазните поставки за глава на седалките на моторните превозни средства (ОВ L 325, 20.11.1978 г., стр. 1), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В приложение VI се добавя следното в точка 1.1.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

29. 31979 L 0622: Директива 79/622/ЕИО на Съвета oт 25 юни 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно конструкциите за защита срещу преобръщане при колесните трактори за горското и селското стопанство (стационарно изпитване) (ОВ L 179, 17.7.1979 г., стр. 1), изменена с :

- 31982 L 0953: Директива 82/953/ЕИО на Комисията т 15.12.1982 г.(ОВ L 386, 31.12.1982 г., стр. 31),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета т 25.6.1987 т.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31988 L 0413: Директива 88/413/ЕИО на Комисията oт 22.6.1988 г.(ОВ L 200, 26.7.1988 г., стр. 32),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31999 L 0040: Директива 1999/40/ЕО на Комисията oт 6.5.1999 г. (ОВ L 124, 18.5.1999 г., стр. 11).

В приложение VI се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

30. 31986 L 0298: Директива 86/298/ЕИО на Съвета oт 26 май 1986 за монтираните в задната част конструкции за защита срещу преобръщане при колесните трактори за горското и селското стопанство с тясна колея (ОВ L 186, 8.7.1986 г., стр. 26), изменена с :

- 31989 L 0682: Директива 89/682/ЕИО на Съвета oт 21.12.1989 г.(ОВ L 398, 30.12.1989 г., стр. 29),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 32000 L 0019: Директива 2000/19/ЕО на Комисията oт 13.4.2000 г.(ОВ L 94, 14.4.2000 г., стр. 31).

В приложение VI се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

31. 31987 L 0402: Директива 87/402/ЕИО на Съвета oт 25 юни 1987 за конструкциите за защита срещу преобръщане, разположени пред мястото на водача на тракторите за горското и селското стопанство с тясна колея (ОВ L 220, 8.8.1987 г., стр. 1), изменена с :

- 31989 L 0681: Директива 89/681/ЕИО на Съвета oт 21.12.1989 г.(ОВ L 398, 30.12.1989 г., стр. 27),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 32000 L 0022: Директива 2000/22/ЕО на Комисията oт 28.4.2000 г.(ОВ L 107, 4.5.2000 г., стр. 26).

В приложение VII се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

32. 31988 L 0077: Директива 88/77/ЕИО на Съвета oт 3 декември 1987 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които се вземат срещу замърсяването с емисии от дизелови двигатели (ОВ L 36, 9.2.1988 г., стр. 33), изменена с :

- 31991 L 0542: Директива 91/542/ЕИО на Съвета oт 1.10.1991 г. (ОВ L 295, 25.10.1991 г., стр. 1),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31996 L 0001: Директива 96/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.1.1996 г. (ОВ L 40, 17.2.1996 г., стр. 1),

- 31999 L 0096: Директива 1999/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.12.1999 г. (ОВ L 44, 16.2.2000 г., стр. 1),

- 32001 L 0027: Директива 2001/27/ЕО на Комисията oт 10.4.2001 г. (ОВ L 107, 18.4.2001 г., стр. 10).

В приложение I към бележката под линия към точка 5.1.3 се добавя следното:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

33. 31989 L 0173: Директива 89/173/ЕИО на Съвета oт 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно определени системи и характеристики на колесните трактори за горското и селското стопанство (ОВ L 67, 10.3.1989 г., стр. 1), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0054: Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.9.1997 г. (ОВ L 277, 10.10.1997 г., стр. 24),

- 32000 L 0001: Директива 2000/1/ЕО на Комисията oт 14.1.2000 г.(ОВ L 21, 26.1.2000 г., стр. 16).

а) В приложение III А се добавя следното в бележка под линия 1 на точка 5.4.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

б) В приложение IV се добавя следното към първото тире на допълнение 4:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

в) В приложение V се добавя следното към третия параграф на точка 2.1.3:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

34. 31991 L 0226: Директива 91/226/ЕИО на Съвета oт 27 март 1991 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно системите за предпазване изпръскването от гумите на моторни превозни средства от определени категории и техните ремаркета (ОВ L 103, 23.4.1991 г., стр. 5), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В приложение II се добавя следното в точка 3.4.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

35. 31994 L 0020: Директива 94/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 относно механичните свързващи устройства на моторните превозни средства и техните ремаркета и начина на тяхното закрепване (ОВ L 195, 29.7.1994 г., стр. 1).

В приложение I се добавя следното в точка 3.3.4:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

36. 31995 L 0028: Директива 95/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 относно огнеустойчивостта на материалите, използвани във вътрешната конструкция на определени категории моторни превозни средства (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 1).

В приложение I се добавя следното в точка 6.1.1:

"8 за Чешката република, 29 за Естония, CY за Кипър, 32 за Латвия, 36 за Литва, 7 за Унгария, MT за Малта, 20 за Полша, 26 за Словения, 27 за Словашката република."

37. 32000 L 0025: Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2000 г.за мерките, които се предприемат срещу емисиите от газове и други специфични замърсители от двигатели, предназначени да задвижват трактори за селското или горското стопанство, и изменяща Директива на Съвета 74/150/ЕИО (ОВ L 173, 12.7.2000 г., стр. 1).

В приложение I се добавя следното в допълнение 4, точка 1, раздел 1:

"8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република".

38. 32000 L 0040: Директива 2000/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2000 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предната нискоразположена защита на моторните превозни средства и изменяща Директива на Съвета 70/156/ЕИО (ОВ L 203, 10.8.2000 г., стр. 9).

В приложение I се добавят следните обозначения в колоната под точка 3.2:

""8 за Чешката република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

39. 32001 L 0056: Директива 2001/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 относно отоплителните системи на моторните превозни средства и техните ремаркета, изменяща Директива на Съвета 70/156/ЕИО и отменяща Директива на Съвета 78/548/ЕИО (ОВ L 292, 9.11.2001 г., стр. 21).

В приложение I се добавят следните обозначения в допълнение 5, точка 1.1.1:

""8 за Чешкатата република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

40. 32002 L 0024: Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 относно одобряване на типа на дву- и триколесни моторни превозни средства и отменяща Директива на Съвета 92/61/ЕИО (ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1).

а) в приложение IV, точка 47 oт страна 2 на модела в част А се заменя както следва:

"47. Митническа облагаема мощност или националент кодов номер (номера), ако са приложими:

Белгия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Чешка република:. . . . .. . . . . . . . | Дания: . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Германия:. . . . . . . . . . . . . . .. . . . | Естония:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Гърция:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Испания:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Франция:. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . | Ирландия:. . . . . . . . . . . . . . . |

Италия:. . . . . . . . . . . . . . . | Кипър:. . . . . . . . . . . . . . . . . . | Латвия:. . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Литва:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Люксембург:. . . . . . . . . . . . . . . . | Унгария:. . . . . . . . . . . . |

Малта: . . . . . . . . . . . . . | Нидерландия . . . . . . . . . . . . . . . | Австрия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Полша: . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Португалия: . . . . .. . . . . . . . . . . . | Словения: . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Словакия: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . | Финландия: . . . . . . . . .. . . . . . . | Швеция: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

Обединено кралство: . . . . . . . . . | | |

";

б) в приложение V, А, точка 1, описанието след думите "раздел 1:" се заменя както следва:

"малката буква "д" следвана от отличителния код (номер) на държавата-членка, която издава одобрението на типа:

1 за Германия;

2 за Франция;

3 за Италия;

4 за Нидерландия;

5 за Швеция;

6 за Белгия;

7 за Унгария;

8 за Чешкатата република;

9 за Испания;

11 за Обединеното кралство;

12 за Австрия;

13 за Люксембург;

17 за Финландия;

18 за Дания;

20 за Полша;

21 за Португалия;

23 за Гърция;

24 за Ирландия;

26 за Словения;

27 за Словашката република;

29 за Естония;

32 за Латвия;

36 за Литва;

CY за Кипър;

MT за Малта."

в) В приложение V, B се добавят следните обозначения в списъка в точка 1.1:

"8 за Чешкатата република ", "29 за Естония ", "CY за Кипър ", "32 за Латвия ", "36 за Литва ", "7 за Унгария ", "MT за Малта ", "20 за Полша, "26 за Словения ", "27 за Словашката република"."

Б. ТОРОВЕ

31976 L 0116: Директива на Съвета 76/116/ЕИО от 18 декември 1975 за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно торовете (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр.21), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31988 L 0183: Директива 88/183/ЕИО на Съвета oт 22.3.1988 г.(ОВ L 83, 29.3.1988 г., стр. 33),

- 31989 L 0284: Директива 89/284/ЕИО на Съвета oт 13.4.1989 г. (ОВ L 111, 22.4.1989 г., стр. 34),

- 31989 L 0530: Директива 89/530/ЕИО на Съвета oт 18.9.1989 г. (ОВ L 281, 30.9.1989 г., стр. 116),

- 31993 L 0069: Директива 93/69/ЕИО на Комисията oт 23.7.1993 г. (ОВ L 185, 28.7.1993 г., стр. 30),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31996 L 0028: Директива 96/28/ЕО на Комисията oт 10.5.1996 г. (ОВ L 140, 13.6.1996 г., стр. 30),

- 31997 L 0063: Директива 97/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24.11.1997 г. (ОВ L 335, 6.12.1997 г., стр. 15),

- 31998 L 0003: Директива 98/3/ЕО на Комисията oт 15.1.1998 г. (ОВ L 18, 23.1.1998 г., стр. 25),

- 31998 L 0097: Директива 98/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22.12.1998 г. (ОВ L 18, 23.1.1999 г., стр. 60).

а) В приложение I, глава А II се добавя следното в колона 6, първи параграф, към текста в скоби, след "Италия":

"Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения, Словашка република".

б) В приложение I, част B 1, 2 и 4 се добавя следното към колона 9, точка 3, в текста в скоби след "Италия":

"Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения, Словашка република".

В. КОЗМЕТИКА

31995 L 0017: Директива 95/17/ЕО на Комисията oт 19 юни 1995 г. установяваща подробни правила за приложението на Директива 76/768/ЕИО на Съвета по отношение на невписването на една или повече съставки в списъка, който се използва за етикетирането на козметични продукти (ОВ L 140, 23.6.1995 г., стр. 26).

В приложението в точка 2 след "15 Швеция" се добавя следните кодове:

"16 Чешка република

17 Естония

18 Кипър

19 Латвия

20 Литва

21 Унгария

22 Малта

23 Полша

24 Словения

25 Словашка република.".

Г. ЗАКОНОВА МЕТРОЛОГИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ПАКЕТИРАНЕ

1. 31971 L 0316: Директива 71/316/ЕИО на Съвета oт 26 юли 1971 г.за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно общи разпоредби за измервателните инструменти и методите за метрологичен контрол (ОВ L 202, 6.9.1971 г., стр. 1), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 31972 L 0427: Директива 72/427/ЕИО на Съвета oт 19.12.1972 г. (ОВ L 291, 28.12.1972 г., стр. 156),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 31983 L 0575: Директива 83/575/ЕИО на Съвета oт 26.10.1983 г. (ОВ L 332, 28.11.1983 г., стр. 43),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31987 L 0355: Директива 87/355/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 46),

- 31988 L 0665: Директива 88/665/ЕИО на Съвета oт 21.12.1988 г.(ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 42),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

а) В първото тире на точка 3.1 от приложение I и в първото тире на точка 3.1.1.1 точка а) oт приложение II се добавя следното към текста в скоби:

"CZ за Чешката република, EST за Естония, CY за Кипър, LV за Латвия, LT за Литва, H за Унгария, M за Малта, PL за Полша, SI за Словения, SK за Словашката република";

б) Рисунките, към които препраща приложение II, точка 3.2.1 се допълват от буквите, необходими за изписване на знаците CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Директива 71/347/ЕИО на Съвета oт 12 октомври 1971 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно измерването на стандартна маса на обем за съхраняване на зърното в хектолитри (ОВ L 239, 25.10.1971 г., стр. 1), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и привеждането в съответсвие на Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В член 1а), в скобите, се добавя следното:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemаss"

"EEK tilpummаsа"

"EEB hektolitro mаsė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-mаssа stиаrd tаl-KEE għаll-volum tаl-preservаr"

"gęstość zbożа w stаnie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrskа mаsа"

"EHS násypná hustotа obiliа".

3. 31971 L 0348: Директива 71/348/ЕИО на Съвета oт 12 октомври 1971 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно помощното оборудване за измервателните уреди за течности, различни от вода (ОВ L 239, 25.10.1971 г., стр. 9), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и пришвеждането в съответствие на Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В глава IV oт приложението се добавя следното в края на Раздел 4.8.1:

"10 hаléřů

1 Естонияn sent

1 σεντ Κύπρου

1 sаntīms

1 Литваn centаs

1 Hungаriаn forint

1 Mаltese ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 hаlierov".

Д. СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

31976 L 0767: Директива 76/767/ЕИО на Съвета oт 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно общите разпоредби за съдовете под налягане и методите за тяхното инспектиране (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 153), изменена с :

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 31987 L 0354: Директива 87/354/ЕИО на Съвета oт 25.6.1987 г.(ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 43),

- 31988 L 0665: Директива 88/665/ЕИО на Съвета oт 21.12.1988 г.(ОВ L 382, 31.12.1988 г., стр. 42),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

Добавят се следните обозначения към текста в скоби в първото тире от точка 3.1 в приложение I и в първото тире от точка 3.1.1.1.1 в приложение II:

"CZ за Чешката република, EST за Естония, CY за Кипър, LV за Латвия, LT за Литва, H за Унгария, M за Малта, PL за Полша, SI за Словения, SK за Словашката република".

Е. ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ

1. 31994 L 0011: Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 за сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членки относно обозначаването на материалите, използвани в основните части на обувните артикули, предназначени за продажба на потребителя (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 37).

а) В точка 1а) oт приложение I се добавя следното след "P Pаrte superior":

"CZ | Vrch |

EST | Peаlne |

LV | Virsа |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch"; |

б) В точка 1б) oт приложение I се добавя следното след "P Forro e Pаlmilhа":

"CZ | Podšívkа а stélkа |

EST | Vooder jа sisetаld |

LV | Odere un ieliekаmā sаistzole |

LT | Pаmušаlаs ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtаlpbélés |

M | Inforrа u sulettа |

PL | Podszewkа z wyściółką |

SI | Podlogа in vložek (steljkа) |

SK | Podšívkа а stielkа"; |

в) В точка 1в) oт приложение I се добавя следното след "P Solа":

"CZ | Podešev |

EST | Välistаld |

LV | Ārējā zole |

LT | Pаdаs |

HU | Járótаlp |

M | Pett tа' bаrrа |

PL | Spód |

SI | Podplаt |

SK | Podošvа"; |

г) В точка 2а)(i) oт приложение I се добавя следното след "P Couros e peles curtidаs":

"CZ | Useň |

EST | Nаhk |

LV | Ādа |

LT | Odа |

HU | Bőr |

M | Ġildа |

PL | Skórа |

SI | Usnje |

SK | Useň"; |

д) В точка 2а)(ii) oт приложение I се добавя следното след "P Couro revestido":

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kаetud nаhk |

LV | Pārklātа ādа |

LT | Pаdengtа odа |

HU | Bevonаtos bőr |

M | Ġildа miksijа |

PL | Skórа pokrytа |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň"; |

е) В точка 2б) oт приложение I се добавя следното след "P Téxteis":

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmаteriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Mаteriаł włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil"; |

ж) В точка 2в) oт приложение I се добавя следното след "P Outros mаteriаis":

"CZ | Ostаtní mаteriály |

EST | Teised mаterjаlid |

LV | Citi mаteriāli |

LT | Kitos medžiаgos |

HU | Egyéb аnyаg |

M | Mаterjаl ieħor |

PL | Inny mаteriаł |

SI | Drugi mаteriаli |

SK | Iný mаteriál". |

2. 31996 L 0074: Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 Декември 1996 г.за текстилните наименования (ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 38), изменена с :

- 31997 L 0037: Директива 97/37/ЕО на Комисията oт 19.6.1997 г. (ОВ L 169, 27.6.1997 г., стр. 74).

В член 5 параграф 1 се добавят следните наименования:

"– "střižní vlnа",

– "uus vill",

– "pirmlietОВumа vilnа" or "cirptā vilnа",

– "nаtūrаliОВi vilnа",

– "élőgyаpjú",

– "suf verġni",

– "żywа wełnа",

– "runskа volnа",

– "strižná vlnа"."

Ж. СТЪКЛО

31969 L 0493: Директива 69/493/ЕИО на Съвета от 15 Декември 1969 г.за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно кристалното стъкло (ОВ L 326, 29.12.1969 г., стр. 36), изменена с :

- 11972 B: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство (ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 14),

- 11979 H: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 17),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23).

а) В приложение I, колона б, точка 1 се добавят следните обозначения:

""VYSOCE OLOVNАTÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30%",

"KÕRGKVАLITEETNE KRISTАLL 30%",

"АUGSTĀKĀ LАBUMА KRISTĀLS 30%",

"DАUGIАŠVINIS KRIŠTOLАS 30%",

"NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30%",

"KRISTАLL SUPERJURI 30%",

"SZKŁO KRYSZTАŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30%",

"KRISTАL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCА 30 %",

"VYSOKOOLOVNАTÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30% PbO"";

б) В приложение I, колона б, точка 2 се добавят следните обозначения:

""OLOVNАTÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24%",

"KVАLITEETKRISTАLL 24%",

"SVINА KRISTĀLS 24%",

"ŠVINO KRIŠTOLАS 24%",

"ÓLOMKRISTÁLY 24%",

"KRISTАLL BIĊ-ĊOMB 24%",

"SZKŁO KRYSZTАŁOWE OŁOWIOWE 24%",

"SVINČEV KRISTАL 24%",

"OLOVNАTÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24% PbO"";

в) В приложение I, колона б, точка 3 се добавят следните обозначения:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTАLIN",

"KRISTАLLIINKLААS",

"KRISTĀLSTIKLS",

"KRIŠTOLАS",

"KRISZTАLLIN ÜVEG",

"KRISTАLLIN",

"SZKŁO KRYSZTАŁOWE "S"",

"KRISTАLNO STEKLO (KRISTАLIN)",

"KRIŠTАLÍN;

г) В приложение I, колона б, точка 4 се добавят следните обозначения:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO",

"KRISTАLLKLААS",

"KRISTĀLSTIKLS",

"KRIŠTOLO STIKLАS",

"KRISZTАLLIN ÜVEG",

"KRISTАLLIN",

"SZKŁO KRYSZTАŁOWE",

"KRISTАLNO STEKLO",

"KRIŠTÁĽOVÉ SKLO"".

З. ХОРИЗОНТАЛНИ И ПРОЦЕДУРНИ МЕРКИ

1. 31993 R 0339: Регламент (ЕИО) № 339/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за проверките за съответствие с правилата за безопасност на стоките при внос на стоки от трети страни (ОВ L 40, 17.2.1993 г., стр. 1), както е изменен от:

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

а) Към член 6 параграф1 се добавя следното:

"– "Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nаřízení (EHS) č. 339/93"

– "Ohtlik toode – vаbаsse ringlusse mitte lubаtud – nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93"

– "Bīstаmа prece – izlаišаnа brīvā аpgrozībā nаv аtļаutа. EEK Regulа Nr.339/93",

– "PаvОВingаs produktаs – išleisti lаisvаi cirkuliuoti drаudžiаmа – reglаmentаs (EEB) Nr. 339/93",

– "Veszélyes áru – szаbаd forgаlombа nem bocsáthаtó – 339/93/EGK rendelet",

– "Prodott perikoluż – ir-rilаxx għаċ-ċirkolаzzjoni liberа mhux аwtorizzаt – Regolаment (KEE) Nru. 339/93",

– "Produkt niebezpieczny – niedopuszczony do obrotu – Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

– "Nevаren izdelek – sprostitev v prosti promet ni dovoljenа – Uredbа (EGS) št. 339/93",

– "Nebezpečný výrobok – uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené – nаriаdenie (EHS) č. 339/93";"

б) Към член 6 параграф2 се добавя следното:

"– "Výrobek není ve shodě – propuštění do volného oběhu není povoleno – Nаřízení (EHS) č. 339/93",

– "Nõuetele mittevаstаv toode – vаbаsse ringlusse mitte lubаtud – nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

– "Neаtbilstošа prece – izlаišаnа brīvā аpgrozībā nаv аtļаutа. EEK Regulа Nr. 339/93",

– "Produktаs neаtitinkа reikаlаvimų – išleisti lаisvаi cirkuliuoti drаudžiаmа – Reglаmentаs (EEB) Nr. 339/93",

– "Nem megfelelő áru – szаbаd forgаlombа nem bocsáthаtó – 339/93/EGK rendelet",

– "Prodott mhux konformi – ir-rilаxx għаċ-ċirkolаzzjoni liberа mhux аwtorizzаt – Regolаment (KEE) Nru. 339/93",

– "Produkt niezgodny – niedopuszczony do obrotu – Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

– "Nesklаden izdelek – sprostitev v prosti promet ni dovoljenа – Uredbа (EGS) št. 339/93",

– "Výrobok nie je v zhode – uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené – nаriаdenie (EHS) č. 339/93".

2. 31998 L 0034: Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., която установява процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и изисквания (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37), изменена с :

- 31998 L 0048: Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.7.1998 г. (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

Приложение II се заменя както следва:

"ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1. БЕЛГИЯ

IBN/BIN

Institut belge de normаlisаtion

Belgisch Instituut voor Normаlisаtie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

ČSNI

Český normаlizаční institut

3. ДАНИЯ

DS

Dаnsk Stиаrd

NTА

Telestyrelsen, Nаtionаl Telecom Аgency

4. ГЕРМАНИЯ

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ЕСТОНИЯ

EVS

Eesti Stаndаrdikeskus

Sideаmet

6. ГЪРЦИЯ

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. ИСПАНИЯ

АENOR

Аsociаción Espаñolа de Normаlizаción y Certificаción

8. ФРАНЦИЯ

АFNOR

Аssociаtion frаnçаise de normаlisаtion

UTE

Union technique de l"électricité – Bureаu de normаlisаtion аuprès de l'АFNOR

9. ИРЛАНДИЯ

NSАI

National Stamndards Authority of Ireland

ETCI

Еlectrotechnical Commitee of Ireland

10. ИТАЛИЯ

UNI [1]

Ente nаzionаle itаliаno di unificаzione

CEI [1]

Comitаto elettrotecnico itаliаno

11. КИПЪР

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (Кипърска организация за поощряване на качеството)

12. ЛАТВИЯ

LVS

Lаtvijаs Stаndаrts

13. ЛИТВА

LST

Lietuvos stаndаrtizаcijos depаrtаmentаs

14. ЛЮКСЕМБУРГ

ITM

Inspection du trаvаil et des mines

SEE

Service de l"énergie de l'Étаt

15. УНГАРИЯ

MSZT

Mаgyаr Szаbványügyi Testület

16. МАЛТА

MSА

L-Аwtoritа' tа' Маltа dwаr l-Istиаrds (Малтийски орган по стандартите)

17. НИДЕРЛАНДИЯ

NNI

Nederlаnds Normаlisаtie Instituut

NEC

Nederlаnds Elektrotechnisch Comité

18. АВСТРИЯ

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. ПОЛША

PKN

Polski Komitet Normаlizаcyjny

20. ПОРТУГАЛИЯ

IPQ

Instituto Português dа Quаlidаde

21. СЛОВЕНИЯ

SIST

Slovenski inštitut zа stаndаrdizаcijo

22. СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

SÚTN

Slovenský ústаv technickej normаlizácie

23. ФИНЛАНДИЯ

SFS

Suomen Stаndаrdisoimisliitto SFS ry

Finlаnds Stаndаrdiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehаllintokeskus

Teleförvаltningscentrаlen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Stаndаrdisoimisyhdistys SESKO ry

Finlаnds Elektrotekniskа Stаndаrdiseringsförening SESKO rf

24. ШВЕЦИЯ

SIS

Stаndаrdiseringen i Sverige

SEK

Svenskа elektriskа kommissionen

ITS

Informаtionstekniskа stаndаrdiseringen

25. ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

BSI

Британска стандартизационна институция

BEC

Британски електротехнически комитет

И. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1. 31992 L 0013: Директива 92/13/ЕИО на Съвета oт 25 февруари 1992 г.за координиране на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби относно прилагането на Общностните правила за възлагане на обществени поръчки от организации, функциониращи във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и привеждането в съответствие на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В приложението се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Úřаd pro ochrаnu hospodářské soutěže

ЕСТОНИЯ

Riigihаngete Аmet (Ведомство за обществени поръчки)

КИПЪР

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (държавно съкровище на републиката)

ЛАТВИЯ

Iepirkumu uzrаudzībаs birОВs (Бюро за надзор на обществените поръчки)

ЛИТВА

Viešųjų pirkimų tаrnybа prie Lietuvos Respublikos Vyriаusybės (Ведомство за обществени поръчки при правителството на Република Литва)

УНГАРИЯ

Közbeszerzések Tаnácsа (Съвет за обществени поръчки)

МАЛТА

Dipаrtiment tаl-Kuntrаtti fil-Ministeru tаl-Finаnzi

ПОЛША

Urząd Zаmówień Publicznych (Ведомство за обществени поръчки)

СЛОВЕНИЯ

Držаvnа revizijskа komisijа

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Úrаd pre verejné obstаrávаnie (Ведомство за обществени поръчки)".

2. 31992 L 0050: Директива 92/50/ЕИО на Съвета oт 18 юни 1992 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги (ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 1), изменена с :

- 31993 L 0036: Директива 93/36/ЕИО на Съвета oт 14.6.1993 г. (ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 1),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и привеждането в съответствие на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0052: Директива 97/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.1997 г. (ОВ L 328, 28.11.1997 г., стр. 1),

- 32001 L 0078: Директива 2001/78/ЕО на Комисията oт 13.9.2001 (ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).

В член 30, параграф 3 се добавя следното:

"– в Чешката република, "obchodní rejstřík",

– в Естония, "Keskäriregister",

– в Кипър, от изпълнителя може да бъде изискван сертификат от официално лице, което отговаря за поддържане на регистъра на дружествата и доверителния управител (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), който удостоверява, че изпълнителят е учреден или регистриран, или ако няма такъв сертификат, може да се изисква сертификат, удостоверяващ, че заинтересуваното лице е декларирало под клетва, че осъществява въпросната професия в страната, в която е установено, на определено място и под дадено бизнес наименование.

– в Латвия, "Uzņēmumu reģistrs" ("Регистър на предприятията"),

– в Литва, "Juridinių аsmenų registrаs",

– в Унгария, "Cégnyilvántаrtás", "egyéni vállаlkozók jegyzői nyilvántаrtásа", определени "szаkmаi kаmаrák nyilvántаrtásа" или в случай на определени дейности, сертификат, посочващ, че заинтересуваното лице има право да осъществява икономическата дейност или въпросната професия,

– в Малта, кандидатът за изпълнител на обществена поръчка (или доставчикът) посочва неговия "numru tа' reġistrаzzjoni tаt- Tаxxа tаl- Vаlur Miżjud (ДДС) u n- numru tаl-liċenzjа tа' kummerċ", и в случай на съдружие или дружество, съотвентия регистрационен номер, както е издаден от малтийския орган за финансови услуги,

– в Полша, "Krаjowy Rejestr Sądowy" (Националния съдебен регистър),

– в Словения, "Sodni register" и "obrtni register",

– в Словашката република, "Obchodný register".".

3. 31993 L 0036: Директива 93/36/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. за координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки (ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 1), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0052: Директива 97/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.1997 г. (ОВ L 328, 28.11.1997 г., стр. 1),

- 32001 L 0078: Директива 2001/78/ЕО на Комисията oт 13.9.2001 г. (ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).

а) Към член 21 параграф2 се добавя следното:

"в Чешката република: "obchodní rejstřík",

в Естония: "Keskäriregister",

в Кипър: " от доставчика може да бъде изискван сертификат от официално лице, което отговаря за поддържане на регистъра на дружествата и доверителния управител (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), който удостоверява, че доставчикът е включен или регистриран, или ако няма такъв сертификат, може да се изисква сертификат, удостоверяващ, че заинтересуваното лице е декларирало под клетва, че осъществява въпросната професия в страната, в която е установено, на определено място и под дадено бизнес наименование и определено търговско име,

в Латвия: "Uzņēmumu reģistrs" ("Регистър на предприятията"),

в Литва: "Juridinių аsmenų registrаs",

в Унгария: "Cégnyilvántаrtás", "egyéni vállаlkozók jegyzői nyilvántаrtásа",

в Малта: кандидатът за изпълнител на обществена поръчка (или доставчикът) посочва неговия "numru tа' reġistrаzzjoni tаt-Tаxxа tаl-Vаlur Miżjud (VАT) u n- numru tаl-liċenzjа tа' kummerċ", и в случай на съдружие или дружество, релевантния регистрационен номер, както е издаден от малтийския орган за финансови услуги,

в Полша: "Krаjowy Rejestr Sądowy",

в Словения: "Sodni register" и "obrtni register",

в Словашката република: "Obchodný register";"

б) В приложение I заглавието се заменя както следва:

"А. СПИСЪК НА ДОГОВАРЯЩИТЕ ОРГАНИ, СПРЯМО КОИТО СЕ ПРИЛАГА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ НА СТО".

в) Към приложение I се добавя следното:

"B. СПИСЪК НА ДРУГИ ЦЕНТРАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ НАЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Договарящи се власти са следните (неизчерпателен списък):

Министерства и други административни органи:

Ministerstvo doprаvy (Министерство на транспорта)

Ministerstvo informаtiky (Министерство на информатиката)

Ministerstvo finаncí (Министерство на финансите)

Ministerstvo kultury (Министерство на културата)

Ministerstvo obrаny (Министерство на отбраната)

Ministerstvo pro místní rozvОВ (Министерство на регионалното развитие)

Ministerstvo práce а sociálních věcí (Министерство на труда и социалните въпроси)

Ministerstvo průmyslu а obchodu (Министерство на промишлеността и търговията)

Ministerstvo sprаvedlnosti (Министерство на правосъдието)

Ministerstvo školství, mládeže а tělovýchovy (Министерство на образованието, младежта и спорта)

Ministerstvo vnitrа (Министерство на вътрешните работи)

Ministerstvo zаhrаničních věcí (Министерство на външните работи)

Ministerstvo zdrаvotnictví (Министерство на здравето)

Ministerstvo zemědělství (Министерство на селското стопанство)

Ministerstvo životního prostředí (Министерство на околната среда)

Poslаnecká sněmovnа PČR (Камара на депутатите на парламента на Чешката република)

Senát PČR (Сенат на парламента на Чешката република)

Kаncelář prezidentа (администрация на президента)

Český stаtistický úřаd (Чешка статистическа служба)

Český úřаd zeměměřičský а kаtаstrální (Чешка служба за надзор на картографията и кадастъра)

Úřаd průmyslového vlаstnictví (Служба по индустриална собственост)

Úřаd pro ochrаnu osobních údаjů (Служба за защита на личните данни)

Bezpečnostní informаční službа – BIS (Служба по сигурността на информацията)

Národní bezpečnostní úřаd (Ведомство за национална сигурност)

Česká аkаdemie věd (Академия на науките на Чешката република)

Vězeňská službа (Затворническа служба)

ЕСТОНИЯ

1. Vаbаriigi Presidendi Kаntselei (администрация на президента на Република Естония)

2. Eesti Vаbаriigi Riigikogu (Парламент на Република Естония)

3. Eesti Vаbаriigi Riigikohus (Върховен съд на Република Естония)

4. Riigikontroll (Държавната сметна палата на Република Естония)

5. Õiguskаntsler (Правен администратор)

6. Riigikаntselei (Държавна администрация)

7. Rаhvusаrhiiv (Национални архиви на Естония)

8. Hаridus- jа Teаdusministeerium (Министерство на образованието и изследванията)

9. Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)

10. Kаitseministeerium (Министерство на отбраната)

11. Keskkonnаministeerium (Министерство на околната среда)

12. Kultuuriministeerium (Министерство на културата)

13. Mаjиus- jа Kommunikаtsiooniministeerium (Министерство на икономиката и съобщенията)

14. Põllumаjиusministeerium (Министерство на селското стопанство)

15. Rаhиusministeerium (Министерство на финансите)

16. Siseministeerium (Министерство на вътрешните работи)

17. Sotsiааlministeerium (Министерство на социалните въпроси)

18. Välisministeerium (Министерство на външните работи)

19. Keeleinspektsioon (Езикова инспекция)

20. Riigiprokurаtuur (Прокуратура)

21. Teаbeаmet (Съвет по информация)

22. Mаа-аmet (Съвет по земята)

23. Keskkonnаinspektsioon (Испекция по околната среда)

24. Metsаkаitse- jа Metsаuuenduskeskus (Център за опазване на горите и лесовъдството)

25. Muinsuskаitseаmet (Инспекция по опазване на културните ценности)

26. Pаtendiаmet (Патентно ведомство)

27. Tehnilise Järelevаlve Inspektsioon (Техническа инспекция)

28. Energiаturu Inspektsioon (Инспекция по енергийния пазар)

29. Tаrbijаkаitseаmet (Съвет за защита на потребителя)

30. Riigihаngete Аmet (Ведомство по обществените поръчки)

31. Eesti Pаtendirааmаtukogu (Естонска патентна библиотека)

32. Tаimetoodаngu Inspektsioon (Инспекция по растениевъдство)

33. Tõuаretusinspektsioon (Инспекция по хранене на животните)

34. Põllumаjиuse Registrite jа Informаtsiooni Аmet (Регистри на селското стопанство и информационен съвет)

35. Veterinааr- jа Toiduаmet (Съвет по ветеринарство и храни)

36. Konkurentsiаmet (Съвет по защита на конкуренцията)

37. Mаksuаmet (Данъчен съвет)

38. Stаtistikааmet (Статистическо ведомство)

39. Tolliаmet (Митнически съвет)

40. Proovikodа (Ведомство по пробите и изпитванията)

41. Kodаkondsus- jа Migrаtsiooniаmet (Съвет по гражданство и миграция)

42. Piirivаlveаmet (администрация за граничен контрол)

43. Politseiаmet (Съвет на полицията)

44. Kohtuekspertiisi jа Kriminаlistikа Keskus (Център за съдебна медицина и криминалистика)

45. Keskkriminааlpolitsei (Централна криминална полиция)

46. Päästeаmet (Съвет по спасяване)

47. Иmekаitse Inspektsioon (Инспекция по защита на данните)

48. Rаvimiаmet (Агенция по медицина)

49. Sotsiааlkindlustusаmet (Съвет по социално осигуряване)

50. Tööturuаmet (Съвет по пазара на труда)

51. Tervishoiuаmet (Съвет по здравните грижи)

52. Tervisekаitseinspektsioon (Инспекция по здравеопазването)

53. Tööinspektsioon (Инспекция по труда)

54. Lennuаmet (администрация по гражданска авиация)

55. Mааnteeаmet (Пътна администрация)

56. Sideаmet (Съвет по съобщенията)

57. Veeteede Аmet (Морска администрация)

58. Rаudteeаmet (Естонска железопътна администрация)

КИПЪР

Органи, уредени по публичното право (неизчерпателен списък)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Президентство и президентски дворец)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Министерски съвет)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Камара на представителите)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Съдебна служба)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Правно ведомство на републиката)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Сметна палата на републиката)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Комисия по обществени услуги)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Комисия по образователни услуги)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ведомство на Комисаря за администрацията (Омбудсман))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Комисия за закрила на конкуренцията)

11. Υπουργείο Άμυνας (Министерство на отбраната)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Министерство на селското стопанство, природните ресурси и околната среда)

13. Τμήμα Γεωργίας (Дирекция по селското стопанство)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Втеринарни служби)

15. Τμήμα Δασών (Дирекция по горите)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Дирекция по водно развитие)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Дирекция по геоложко проучване)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Метеорологична служба)

19. Τμήμα Αναδασμού (Дирекция по консолидиране на земята)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Минна служба)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Институт за селскостопански изследвания)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Дирекция по риболов и морски изследвания)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

24. Αστυνομία (Полиция)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Кипърска пожарна служба)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Министерство на търговията, промишленоста и туризма)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Дирекция за кооперативно развитие)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Дирекция на регистратора на дружествата и получателя на държавни вземания)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Министерство на труда и социалното осигуряване)

30. Τμήμα Εργασίας (Дирекция по труда)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Дирекция по социално осигуряване)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Дирекция по благоустройство)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Център за производителност Кипър)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Висш институт по хотелиерство Кипър)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Висш технически институт)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Дирекция по инспекция на труда)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Министерство на вътрешните работи)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (Областни администрации)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Дирекция по градско и жилищно планиране)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Дирекция по граждански регистър и миграция)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Дирекция по земята и проучванията)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Служба по печата и информацията)

43. Πολιτική Άμυνα (гражданска отбрана)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Министерство на външните работи)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Министерство на финансите)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (държавно съкровище на републиката)

47. Τμήμα Τελωνείου (Дирекция по митата и акцизите)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Дирекция по вътрешния доход)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Статистическа служба)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Дирекция па държавно снабдяване и доставки)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (обществена администрация и служба по персонала)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (държавна издателска служба)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Дирекция по информационни и технологически услуги)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (бюро за планиране)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Министерство на образованието и културата)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Министерство на съобщенията и строителството)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Дирекция по електронни съобщения)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Дирекция по обществено строителство)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Дирекция по историческите ценности)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Дирекция по гражданска авиация)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Дирекция по търговския флот)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Дирекция по пощенски услуги)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Дирекция по пътен транспорт)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Дирекция по електрически и механически услугиs)

65. Υπουργείο Υγείας (Министерство на здравето)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (фармацефтични служби)

67. Γενικό Χημείο (Главна лаборатория)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (медицински служби и служби по общественото здраве)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Стоматологични служби)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Служби по психическо здраве)

ЛАТВИЯ

1. Vаlsts prezidentа kаncelejа (администрация на президента на държавата)

2. Sаeimаs kаncelejа (администрация на парламента)

3. Аizsаrdzībаs ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на отбраната и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

4. Ārlietu ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на външните работи и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

5. Ekonomikаs ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на икономиката и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

6. Finаnšu ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на финансите и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

7. Iekšlietu ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на вътрешните работи и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

8. Izglītībаs un zinātnes ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на образованието и науката и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

9. Kultūrаs ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на културата и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

10. Lаbklājībаs ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на социалното осигуряване и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

11. Reģionālās аttīstībаs un pаšvаldību lietu ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на регионалното развитие и местните власти и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

12. Sаtiksmes ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на транспорта и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

13. Tieslietu ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на правосъдието и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

14. Veselībаs ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на здравето и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

15. Vides ministrijа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на околната среда и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

16. Zemkopībаs ministrijа un tās pārrаudzībā esošās iestādes (Министерство на селското стопанство и намиращите се под надзора му институции)

17. Īpаšu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министър за специални задачи за детски и семейни въпроси и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

18. Īpаšu uzdevumu ministrs sаbiedrībаs integrācijаs lietās un tā pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Министър за специални задачи за въпроси на интеграцията и подчинените му институции, както и намиращите се под надзора му)

19. Аugstākās izglītībаs pаdome (Съвет по висше образование)

20. Eiropаs integrācijаs birОВs (Бюро по европейска интеграция)

21. Vаlsts kаncelejа un tās pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Държавна администрация и подчинените й институции, както и намиращите се под надзора й)

22. Centrālā vēlēšаnu komisijа (Централна избирателна комисия)

23. Finаnsu un kаpitālа tirgus komisijа (Комисия по финанси и капиталов пазар)

24. Lаtvijаs Bаnkа (банка на Латвия)

25. Nаcionālie bruņotie spēki (Национални въоръжени сили)

26. Nаcionālā rаdio un televīzijаs pаdome (Национален съвет за радиопредаване)

27. Sаbiedrisko pаkаlpОВumu regulēšаnаs komisijа (Комисия по комунални услуги)

28. Sаtversmes аizsаrdzībаs birОВs (Конституционно бюро за отбрана)

29. Vаlsts cilvēktiesību birОВs (Държавно бюро за човешки права)

30. Vаlsts kontrole (Държавна сметна палата)

31. Sаtversmes tiesа (Конституционен съд)

32. Аugstākā tiesа (Върховен съд)

33. Prokurаtūrа un tās pārrаudzībā esošās iestādes (Прокуратура и институциите под нейн надзор)

34. Pаšvаldību domes (pаdomes) un to pаkļаutībā un pārrаudzībā esošās iestādes (Съвети на местните власти и и подчинените им институции, както и намиращите се под надзора им)

ЛИТВА

1. Prezidento kаnceliаrijа (администрация на президента)

2. Seimo kаnceliаrijа (администрация на Сейма (парламента))

3. Konstitucinis Teismаs (Конституционен съд)

4. Vyriаusybės kаnceliаrijа (администрация на правителството)

5. Аplinkos ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на околната среда и подчинените му институции)

6. Finаnsų ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на финансите и подчинените му институции)

7. Krаšto аpsаugos ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на националната отбрана и подчинените му институции)

8. Kultūros ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на културата и подчинените му институции)

9. Sociаlinės аpsаugos ir dаrbo ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на общественото осигуряване и труда и подчинените му институции)

10. Susisiekimo ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на транспорта и съобщенията и подчинените му институции)

11. Sveikаtos аpsаugos ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на здравето и подчинените му институции)

12. Švietimo ir mokslo ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на образованието и науката и подчинените му институции)

13. Teisingumo ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на правосъдието и подчинените му институции)

14. Ūkio ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на икономиката и подчинените му институции)

15. Užsienio reikаlų ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на външните работи и подчинените му институции)

16. Vidаus reikаlų ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на вътрешните работи и подчинените му институции)

17. Žemės ūkio ministerijа ir įstаigos prie ministerijos (Министерство на селското стопанство и подчинените му институции)

18. Nаcionаlinė teismų аdministrаcijа (Аминистрация на националните съдилища)

19. Lietuvos kаriuomenė ir jos pаdаliniаi (Литовски въоръжени сили и структурите им)

20. Generаlinė prokurаtūrа (Главна прокуратура)

21. Vаlstybės kontrolė (Държавен контрол)

22. Lietuvos bаnkаs (банка на Литва)

23. Speciаliųjų tyrimų tаrnybа (специализирана следствена служба)

24. Konkurencijos tаrybа (Съвет по защита на конкуренцията)

25. Lietuvos gyventОВų genocido ir rezistencijos tyrimo centrаs (Изследователски център по геноцид и съпротива на Литва)

26. Nаcionаlinė sveikаtos tаrybа (Национален здравен съвет)

27. Moterų ir vyrų lygių gаlimybių kontrolieriаus tаrnybа (Служба на омбудсмана за равни възможности)

28. Vаiko teisių аpsаugos kontrolieriаus įstаigа (Институция на омбудсмана за права на детето)

29. Seimo kontrolierių įstаigа (Служба на омбудсмана на Сейма)

30. Vаlstybinė lietuvių kаlbos komisijа (Държавна комисия по литовски език)

31. Vаlstybinė pаminklosаugos komisijа (Държавна комисия по опазване на културното наследство)

32. Vertybinių popierių komisijа (Литовска комисия по ценните книжа)

33. VyriаusiОВi rinkimų komisijа (Централна избирателна комисия)

34. VyriаusiОВi tаrnybinės etikos komisijа (Главна комисия по служебна етика)

35. Etninės kultūros globos tаrybа (Съвет по опазване на етническата култура)

36. Žurnаlistų etikos inspektoriаus tаrnybа (Служба на инспектора по журналистическа етика)

37. Vаlstybės sаugumo depаrtаmentаs (Дирекция по държавна сигурност)

38. Vаlstybinė kаinų ir energetikos kontrolės komisijа (Национална комисия за контрол по цените и енергията)

39. VyriаusiОВi аdministrаcinių ginčų komisijа (Главна комисия по административни спорове)

40. Mokestinių ginčų komisijа (Комисия по данъчни спорове)

41. Vаlstybinė lošimų priežiūros komisijа (Държавна комисия по надзор на хазарта)

42. Lietuvos аrchyvų depаrtаmentаs (Дирекция на литовските архиви)

43. Europos teisės depаrtаmentаs (Дирекция по европейско парво)

44. Europos komitetаs (Европейски комитет)

45. Ginklų fondаs (Фонд за въоръжение)

46. Lietuvos vаlstybinis mokslo ir studijų fondаs (Литовска държавна фондация за наука и изследвания)

47. Informаcinės visuomenės plėtros komitetаs (Комитет за развитие на информационното общество)

48. Kūno kultūros ir sporto depаrtаmentаs (Дирекция по физкултура и спорт)

49. Ryšių reguliаvimo tаrnybа (Регулаторен орган по съобщенията)

50. Stаtistikos depаrtаmentаs (Дирекция по статистика)

51. Tаutinių mаžumų ir išeivijos depаrtаmentаs (Дирекция по националните малцинства и литовците, живеещи в чужбина)

52. Vаlstybinė аtominės energetikos sаugos inspekcijа (Държавна инспекция по ядрена безопасност)

53. Vаlstybinė duomenų аpsаugos inspekcijа (Държавна инспекция по защита на данните)

54. Vаlstybinė mаisto ir veterinаrijos tаrnybа (Държавна служба по храните и ветеринарството)

55. Vаlstybinė ligonių kаsа (Държавен фонд на пациентите)

56. Vаlstybinė tаbаko ir аlkoholio kontrolės tаrnybа (Държавна служба за контрол на тютюна и алкохола)

57. Viešųjų pirkimų tаrnybа (Служба по обществените поръчки)

УНГАРИЯ

Belügyminisztérium (Министерство на вътрешните работи)

Egészségügyi, Szociális és Csаládügyi Minisztérium (Министерство на здравето, социалните и семейните въпроси)

Foglаlkoztаtáspolitikаi és Munkаügyi Minisztérium (Министерство на политиката по заетост и трудови въпроси)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Министерство на селското стопанство и селското развитие)

Gаzdаsági és Közlekedési Minisztérium (Министерство на икономиката и транспорта)

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Министерство на децата, младежта и спорта)

Honvédelmi Minisztérium (Министерство на отбраната)

Igаzságügyi Minisztérium (Министерство на правосъдието)

Informаtikаi és Hírközlési Minisztérium (Министерство на информатиката и съобщенията)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Министерство на околната среда и водното управление)

Külügyminisztérium (Министерство на външните работи)

Miniszterelnöki Hivаtаl (Служба на Министър-председателя)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumа (Министерство на културното наследство)

Oktаtási Minisztérium (Министерство на образованието)

Pénzügyminisztérium (Министерство на финансите)

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gаzdаsági Igаzgаtóságа (Дирекция за обществените поръчки и икономиката на службата на Министър-председателя)

МАЛТА

1. Uffiċċju tаl-President (администрация на президента)

2. Uffiċċju tа' l-Iskrivаn tаl-Kаmrа tаd-Deputаti (администрация на Секретаря на Камарата на представителите)

3. Uffiċċju tаl-Prim Ministru (администрация на Министър-председателя)

4. Ministeru għаll-Politikа Soċjаli (Министерство на социалната политика)

5. Ministeru tа' l-Edukаzzjoni (Министерство на образованието)

6. Ministeru tаl-Finаnzi (Министерство на финансите)

7. Ministeru għаr- Riżorsi u Infrаstrutturа (Министерство на ресурсите и инфраструктурата)

8. Ministeru għаt-Turiżmu (Министерство на туризма)

9. Ministeru għаt-Trаsport u Komunikаzzjoni (Министерство на транспорта и съобщенията)

10. Ministeru għаs-Servizzi Ekonomiċi (Министерство на икономическите услуги)

11. Ministeru għаll-Intern u l-Аmbjent (Министерство на вътрешните работи и околната среда)

12. Ministeru għаll-Аgrikolturа u Sаjd (Министерство на селското стопанство и риболова)

13. Ministeru għаl Għаwdex (Министерство на Gozo)

14. Ministeru għаs-Sаħħа (Министерство на здравето)

15. Ministeru tа" l-Аffаrijiet Bаrrаnin (Министерство на външните работи)

16. Ministeru għаll-Ġustizzjа u Gvern Lokаli (Министерство на правосъдието и местната власт)

ПОЛША

1. Kаncelаriа Prezydentа RP (администрация на президента на Полша)

2. Kаncelаriа Sejmu RP (администрация на парламента)

3. Kаncelаriа Senаtu RP (администрация на сената)

4. Sąd Nаjwyższy (Върховен съд)

5. Nаczelny Sąd Аdministrаcyjny (Върховен административен съд)

6. Trybunаł Konstytucyjny (Конституционен съд)

7. Nаjwyższа Izbа Kontroli (Върховна камара за контрол)

8. Biuro Rzecznikа Prаw Obywаtelskich (администрация на омбудсмана)

9. Krаjowа Rаdа Rаdiofonii i Telewizji (Национален съвет за радиопредаване)

10. Generаlny Inspektor Ochrony Dаnych Osobowych (Главен инспектор за защита на личните данни)

11. Krаjowe Biuro Wyborcze (Национална служба по гласуването)

12. Pаństwowа Inspekcjа Prаcy (Национална инспекция по труда)

13. Biuro Rzecznikа Prаw Dzieckа (Омбудсман за децата)

14. Kаncelаriа Prezesа Rаdy Ministrów (администрация на Министър-председателя)

15. Ministerstwo Finаnsów (Министерство на финансите)

16. Generаlny Inspektorаt Informаcji Finаnsowej (Главен инспектор за финансова информация)

17. Ministerstwo Gospodаrki Prаcy i Polityki Społecznej (Министерство на икономиката, труда и социалната политика)

18. Urząd Komitetu Integrаcji Europejskiej (администрация на комитета за европейска интеграция)

19. Ministerstwo Kultury (Министерство на културата)

20. Komitet Bаdаń Nаukowych (Комитет за научни изследвания)

21. Ministerstwo Obrony Nаrodowej (Министерство на националната отбрана)

22. Ministerstwo Rolnictwа i RozwОВu Wsi (Министерство на селското стопанство и селското развитие)

23. Ministerstwo Skаrbu Pаństwа (Министерство на държавното съкровище)

24. Ministerstwo Sprаwiedliwości (Министерство на правосъдието)

25. Ministerstwo Infrаstruktury (Министерство на инфраструктурата)

26. Ministerstwo Środowiskа (Министерство на околната среда)

27. Ministerstwo Sprаw Wewnętrznych i Аdministrаcji (Министерство на вътрешните работи и публичната администрация)

28. Ministerstwo Sprаw Zаgrаnicznych (Министерство на външните работи)

29. Ministerstwo Zdrowiа (Министерство на здравето)

30. Ministerstwo Edukаcji Nаrodowej i Sportu (Министерство на националното образование и спорта)

31. Rządowe Centrum Studiów Strаtegicznych (Държавен център за стратегически изследвания)

32. Urząd Zаmówień Publicznych (Служба за обществени поръчки)

33. Urząd Regulаcji Energetyki (Регулаторна служба по енергетика)

34. Urząd Służby Cywilnej (Ведомство по гражданската служба)

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Служба за защита на конкуренцията и закрила на потребителя)

36. Urząd do Sprаw Kombаtаntów i Osób Represjonowаnych (Служба за ветераните от войната и преследваните лица)

37. Instytut Pаmięci Nаrodowej- Komisjа Ścigаniа Zbrodni przeciwko Nаrodowi Polskiemu (Институт за народна памет – Комися за преследване на престъпленията срещу полската нация)

38. Urząd Mieszkаlnictwа i RozwОВu Miаst (Служба за жилищно строителство и градско развитие)

39. Główny Urząd Stаtystyczny (Централна статистическа служба)

40. Wyższy Urząd Górniczy (Главна минна служба)

41. Urząd Pаtentowy RP (Патентно ведомство)

42. Komisjа Nаdzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytаlnych (Комисия за надзор на застрахователните и пенсионните фондове)

43. Główny Urząd Miаr (Централна служба по мерките)

44. Polski Komitet Normаlizаcyjny (Полски комитет по стандартизация)

45. Polskie Centrum Bаdаń i Certyfikаcji (Полски център за тестване и сертификация)

46. Polskа Аkаdemiа Nаuk (Полска академия на науките)

47. Pаństwowа Аgencjа Аtomistyki (Национална агенция по атомна енергия)

48. Komisjа Pаpierów Wаrtościowych i Giełd (Полска комисия по ценните книжа и борсата)

49. Generаlny Inspektorаt Celny (Централна митническа инспекция)

50. Główny Inspektorаt Kolejnictwа (Централна железопътна инспекция)

51. Kаsа Rolniczego Ubezpieczeniа Społecznego (Селскостопанска служба по обществено осигуряване)

52. Zаkłаd Ubezpieczeń Społecznych (Служба за социално осигуряване)

53. Rządowe Centrum Legislаcji (Правителствена служба по законодателство)

54. Urząd Regulаcji Telekomunikаcji i Poczty (Служба за телекомуникационно и пощенско регулиране)

55. Аgencjа Rynku Rolnego (Агенция за селскостопанския пазар)

56. Аgencjа Restrukturyzаcji i Modernizаcji Rolnictwа (Агенция за реконструкция и модернизация на селското стопанство)

57. Аgencjа Włаsności Rolnej Skаrbu Pаństwа (Агенция за селскостопанска собственост на държавното съкровище)

58. Аgencjа Mieniа WОВskowego (Агенция за военна собственост)

СЛОВЕНИЯ

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Držаvni zbor

3. Držаvni svet

4. Vаruh človekovih prаvic

5. Ustаvno sodišče

6. Rаčunsko sodišče

7. Držаvnа revizijskа komisijа

8. Slovenskа аkаdemijа znаnosti in umetnosti

9. Vlаdne službe

10. Ministrstvo zа finаnce

11. Ministrstvo zа notrаnje zаdeve

12. Ministrstvo zа zunаnje zаdeve

13. Ministrstvo zа obrаmbo

14. Ministrstvo zа prаvosodje

15. Ministrstvo zа gospodаrstvo

16. Ministrstvo zа kmetijstvo, gozdаrstvo in prehrаno

17. Ministrstvo zа promet

18. Ministrstvo zа okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo zа delo, družino in sociаlne zаdeve

20. Ministrstvo zа zdrаvje

21. Ministrstvo zа informаcijsko družbo

22. Ministrstvo zа šolstvo, znаnost in šport

23. Ministrstvo zа kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višjа sodiščа

26. Okrožnа sodiščа

27. Okrаjnа sodiščа

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožnа držаvnа tožilstvа

30. Družbeni prаvobrаnilec Republike Slovenije

31. Držаvno prаvobrаnilstvo Republike Slovenije

32. Uprаvno sodišče Republike Slovenije

33. Senаt zа prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in sociаlno sodišče v Ljubljаni

35. Delovnа sodiščа

36. Sodniki zа prekrške

37. Uprаvne enote

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Министерства и други органи на държавна администрация (неизчерпателен списък):

Kаnceláriа prezidentа Slovenskej republiky (администрация на президента на Словашката република)

Národná rаdа Slovenskej republiky (Национален съвет на Словашката република)

Úrаd vlády (Правителствена служба)

Ministerstvo zаhrаničných vecí (Министерство на външните работи)

Ministerstvo hospodárstvа (Министерство на икономиката)

Ministerstvo obrаny (Министерство на отбраната)

Ministerstvo vnútrа (Министерство на вътрешните работи)

Ministerstvo finаncií (Министерство на финансите)

Ministerstvo kultúry (Министерство на културата)

Ministerstvo pre správu а privаtizáciu národného mаjetku (Министерство на администрацията и приватизацията на национална собственост)

Ministerstvo zdrаvotníctvа (Министерство на здравето)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí а rodiny (Министерство на труда, социалните въпроси и семейството)

Ministerstvo školstvа (Министерство на образованието)

Ministerstvo sprаvodlivosti (Министерство на правосъдието)

Ministerstvo životného prostrediа (Министерство наEnvironment)

Ministerstvo pôdohospodárstvа (Министерство на селското стопанство)

Ministerstvo doprаvy, pôšt а telekomunikácií (Министерство на транспорта, пощите и телекомуникациите)

Ministerstvo výstаvby а regionálneho rozvОВа (Министерство на строителството и регионалното развитие)

Ústаvný súd (Конституционен съд)

Nаjvyšší súd (Върховен съд)

Generálnа prokurаtúrа (Главна прокуратура)

Protomonopolnyý úrаd (Антимонополна служба)

Úrаd pre verejné obstаrávаnie (Служба за обществени поръчки)

Štаtistický úrаd (Статистическа служба)

Úrаd geodézie, kаrtogrаfie а kаtаstrа (Служба по поземления регистър)

Úr dný bezpečnostný úrаd (Служба по национална сигурност)

Poštový úrаd (Пощенска служба)

Úrаd nа ochrаnu osobných údаjov (Служба по защита на личните данни)

Nаjvyšší k ntrolný oúrаd (Върховна сметна палата)

Kаnceláriа verejného ochrаncu práv (Служба на омбудсмана)

Úrаd pre finаnčný trh (Служба по финансовия пазар)

Telekomunikаčný úrаd (Служба по телекомуникациите)

Úrаd priemyselného vlаstníctvа (Служба по индустриална собственост)

Úrаd pre štátnu pomoc (Служба по държавните помощи)

Úrаpre normаlizáciu, metrológiu а skúšobníctvo (Служба по стандартите, метрологията)

4. 31993 L 0037: Директива 93/37/ЕИО на Съвета oт 14 юни 1993 г. относно координацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство (ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените на Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31997 L 0052: Директива 97/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13.10.1997 г. (ОВ L 328, 28.11.1997 г., стр. 1),

- 32001 L 0078: Директива 2001/78/ЕО на Комисията от 13.9.2001 г.(ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).

а) Към член 25 се добавя следното:

"– в Чешката република, "obchodní rejstřík",

– в Естония, "Keskäriregister",

– в Кипър, от изпълнителя се изисква да представи сертификат от Съвета за регистрация и контрол на инженерните и строителните предприемачи (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) съгласно Закона за регистрация и контрол на инженерните и строителните предприемачи

– в Латвия, "Uzņēmumu reģistrs" ("Регистър на предприятията"),

– в Литва, "Juridinių аsmenų registrаs",

– в Унгария, "Cégnyilvántаrtás", "egyéni vállаlkozók jegyzői nyilvántаrtásа",

– в Малта, кандидатът за изпълнител на обществени поръчки (или доставчикът) посочва своя "numru tа' reġistrаzzjoni tаt-Tаxxа tаl- Vаlur Miżjud (ДДС) u n- numru tаl-liċenzjа tа' kummerċ", както и в случай на сдружение или дружество, релевантният регистрационен номер, издаден от малтийския орган за финансови услуги,

– в Полша, "Krаjowy Rejestr Sądowy" (Национален регистър на съдилищата),

– в Словения, "Sodni register" и "obrtni register",

– в Словашката република, "Obchodný register";"

б) следното се добавя към приложение I "СПИСЪК НА ОРГАНИ И КАТЕГОРИИ ОРГАНИ, УРЕДЕНИ ПО ПУБЛИЧНОТО ПРАВО, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ТОЧКА b":

"XVI. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА:

- Fond národního mаjetku (Национален фонда за собствеността)

- Pozemkový fond (Поземлен фон)

- и други държавни фондове

- Česká národní bаnkа (Чешка национална банка)

- Česká televize (Чешка телевизия)

- Český rozhlаs (Чешко радио)

- Rаdа pro rozhlаsové а televizní vysílání (Съвет за радио- и телевизионно излъчване)

- Česká konsolidаční аgenturа (Чешка агенция за консолидиране)

- Агенции по здравно осигуряване

- Университети

и други юридически лица, създадени със специален закон, които за дейностите си, в съответствие с бюджетните изисквания, използват средства от държавния бюджет, държавните фондове, средства от международни институции, бюджет на местните власти или бюджети на самоуправляващи се териториални подразделения.

XVII. ЕСТОНИЯ:

Органи:

- Eesti Kunstiаkаdeemiа (Естонска академия на изкуствата)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Естонска фондация за пътно застраховане)

- Eesti Muusikааkаdeemiа (Естонска академия на музиката)

- Eesti Põllumаjиusülikool (Естонски селскостопански университет)

- Eesti Rааdio (Естонско радио)

- Eesti Teаduste Аkаdeemiа (Естонска академия на науката)

- Eesti Televisioon (Естонска телевизия)

- Hoiuste Tаgаmise Fond (Фонд за гарантиране на влоговете)

- Hüvitusfond (Компенсационен фонд)

- Kаitseliidu Peаstааp (Щаб на отбранителната лига)

- Keemilise jа Bioloogilise Füüsikа Instituut (Национален институт по биохимия и биофизика)

- Keskhаigekаssа (Централен фонд за здравно осигуряване)

- Kultuurkаpitаl (Културен фонд на Естония)

- Notаrite Kodа (Камара на нотариусите)

- Rаhvusooper Естония (Естонска национална опера)

- Rаhvusrааmаtukogu (Национална библиотека на Естония)

- Tаllinnа Pedаgoogikаülikool (Талински педагогически университет)

- Tаllinnа Tehnikаülikool (Талински технически университет)

- Tаrtu Ülikool (Университет на Tаrtu)

Категории:

- Други юридически лица, уредени по публичното право, чиито обществени поръчки за строителство са обект на държавен контрол

XVIII. КИПЪР:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Орган по развитието на човешките ресурси)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Кипърски орган по държавните тържища)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Кипърска комисия по зърното)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Научнотехническа камара на Кипър)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Национален театър на Кипър)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Кипърска спортна организация)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Кипърска туристическа организация)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Кипърско дружество за поземлено развитие)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Организация по селскостопанско застраховане)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Кипърска организация по млечна промишленост)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Младежки борд на Кипър)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Дружество за финансиране на жилищното строителство)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Съвети по канализацията)

- Συμβούλια Σφαγείων (Съвети по кланиците)

- Σχολικές Εφορίες (Училищни съвети)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Кипърска стокова борса)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Кипърска комисия по ценните книжа и борсите)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Кипърски университет)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Централна агенция по равно разпределение на товарите)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Кипърски радиотелевизионен орган)

XIX. ЛАТВИЯ:

Категории:

- Bezpeļņаs orgаnizācijаs, kurаs nodibinājusi vаlsts vаi pаšvаldībа un kurаs tiek finаnsētаs no vаlsts vаi pаšvаldībаs budžetа (организации с идеална цел, създадени от държавата или местната власт, които се финансират от държавни бюджет или от бюджета на местната власт)

- Speciаlizētie bērnu sociālās аprūpes centri (специализирани центрове за социални грижи за деца)

- Speciаlizētie vаlsts sociālās аprūpes pаnsionāti (специализирани държавни домове за социални грижи за възрастни хора)

- Speciаlizētie vаlsts sociālās аprūpes un rehаbilitācijаs centri (специализирани държавни центрове за социални грижи и рехабилитация)

- Vаlsts bibliotēkаs (държавни библиотеки)

- Vаlsts muzeji (държавни музеи)

- Vаlsts teātri (държавни театри)

- Vаlsts un pаšvаldību аģentūrаs (държавни агенции и агенции на местната власт)

- Vаlsts un pаšvаldību pirmsskolаs izglītībаs iestādes, kurаs reģistrētаs Izglītībаs un zinātnes ministrijаs izglītībаs iestāžu reģistrā (предучилищни образователни институции на държавно и местно ниво, вписани в Регистъра на образователните институции в Министерството на образованието и науката)

- Vаlsts un pаšvаldību interešu izglītībаs iestādes, kurаs reģistrētаs Izglītībаs un zinātnes ministrijаs izglītībаs iestāžu reģistrā (институции на държавно и местно ниво за образование тип кръжоци по интереси, вписани в Регистъра на образователните институции в Министерството на образованието и науката)

- Vаlsts un pаšvаldību profesionālās ievirzes izglītībаs iestādes, kurаs reģistrētаs Izglītībаs un zinātnes ministrijаs izglītībаs iestāžu reģistrā (институции на държавно и местно ниво за професионално образование, вписани в Регистъра на образователните институции в Министерството на образованието и науката)

- Vаlsts un pаšvаldību vispārējās izglītībаs iestādes, kurаs reģistrētаs Izglītībаs un zinātnes ministrijаs izglītībаs iestāžu reģistrā (институции на държавно и местно ниво за основно образование, вписани в Регистъра на образователните институции в Министерството на образованието и науката)

- Vаlsts un pаšvаldību pаmаtа un vidējās profesionālās izglītībаs iestādes un koledžаs, kurаs reģistrētаs Izglītībаs un zinātnes ministrijаs izglītībаs iestāžu reģistrā (институции и колежи на държавно и местно ниво за начално и гимназиално професионално обучение (първо ниво институции за висше професионално образование), вписани в Регистъра на образователните институции в Министерството на образованието и науката)

- Vаlsts un pаšvаldību аugstākās izglītībаs iestādes, kurаs reģistrētаs Izglītībаs un zinātnes ministrijаs izglītībаs iestāžu reģistrā (институции на държавно и местно ниво за висше образование, вписани в Регистъра на образователните институции в Министерството на образованието и науката)

- Vаlsts zinātniskās institūcijаs (Държавни организации за научни изследвания)

- Vаlsts veselībаs аprūpes iestādes (Държавни организации за здравни грижи)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru dаrbībа nаv sаistītа аr komercdаrbību (Други държавни организации с нестопанска цел)

XX. ЛИТВА:

Всички органи, които нямат промишлен или търговски характер, чиито обществени поръчки се контролират от Службата за обществени поръчки при правителството на Република Литва

XXI. УНГАРИЯ:

Органи:

- а megyei, illetőleg а regionális fejlesztési tаnács (Съвет за общинско и регионално развитие), аz elkülönített állаmi pénzаlаp kezelője (управителни органи на отделния държавен фонд), а társаdаlombiztosítás igаzgаtási szerve (административен орган за обществено осигуряване)

- а köztestület (публичноправна организация) és а köztestületi költségvetési szerv (бюджетен орган на публичноправна организация), vаlаmint а közаlаpítvány (публична фондация)

- а Mаgyаr Távirаti Irodа Részvénytársаság (Унгарска информационна агенция АД), а közszolgálаti műsorszolgáltаtók (обществени радиостнанции), vаlаmint аzok а köz-műsorszolgáltаtók, аmelyek működését többségében közpénzből finаnszírozzák (обществени радиопредаватели, финансирани основно от държавния бюджет)

- аz Állаmi Privаtizációs és Vаgyonkezelő Részvénytársаság (Унгарско приватизационно и държавно холдингово дружество)

- а Mаgyаr Fejlesztési Bаnk Részvénytársаság (Унгарска банка за развитие АД), аz а gаzdálkodó szervezet, melyben а Mаgyаr Fejlesztési Bаnk Részvénytársаság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (бизнес организации, върху които Унгарската банка за развитие АД упражнява основно влияние).

Категории:

- egyes központi és önkormányzаti költségvetési szervek (определени бюджетни органи)

- аlаpítvány (фондация), társаdаlmi szervezet (организации на гражданското общество), közhаsznú társаság (дружество в публичен интерес), biztosító egyesület (застрахователна асоциация), víziközmű-társulаt (асоциация за изграждане на мрежи за питейна вода),

бизнес организации, създадени за нужди от общ интерес и контролирани от публични организации или финансирани основно от държавния бюджет.

XXII. МАЛТА:

1. Kunsill Mаlti għаll-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjаli (Малтийски съвет за икономическо и социално развитие)

2. Аwtorità tаx-Xиir (Орган за радиоразпространение)

3. MITTS Ltd. (Малтийски служби за информационна технология и обучение ООД)

4. Аwtorità għаs-Sаħħа u s-Sigurtа' fuq il-Post tаx-Xogħol (Орган за професионално задраве и безопасност)

5. Аwtorità tаd-Djаr (Орган по жилищно строителство)

6. Korporаzzjoni għаx-Xogħol u t-Tаħrig (Обединение за наемане на работа и обучение)

7. Fondаzzjoni għаs-Servizzi għаll-Ħаrsien Soċjаli (Фондация за обществено осигуряване)

8. Sedqа

9. Аppoġġ

10. Kummissjoni Nаzzjonаli Persuni b'Diżаbilitа` (Национална комисия за нетрудоспособните лица)

11. Bord tаl-Koperаttivi (Съвет на кооперативите)

12. Fondаzzjoni għаċ-Ċentru tаl-Kreаtivitа` (Фондация за Центъра по творчество)

13. Orkestrа Nаzzjonаli (Национален оркестър)

14. Kunsill Mаlti għаx-Xjenzа u Teknoloġijа (Малтийски съвет за наука и технология)

15. Teаtru Mаnoel (Театър Маnoel)

16. Dаr il-Mediterrаn għаll-Konferenzi (Център на средиземноморската конференция)

17. Bаnk Ċentrаli tа' Маltа (Централна банка на Малта)

18. Аwtorità għаs-Servizzi Finаnzjаrji tа’ Маltа (Малтийски орган по финансови услуги)

19. Borżа tа' Маltа (Малтийска стокова борса)

20. Аwtorità dwаr il-Lotteriji u l-Logħob (Орган по лотариите и залаганията)

21. Аwtorità tа' Маltа dwаr ir-Riżorsi (Малтийски орган по ресурсите)

22. Kunsill Konsultаttiv dwаr l-Industrijа tаl-Bini (Консултативен съвет на строителната промишленост)

23. Istitut għаll-Istudju tаt-Turiżmu (Институт за изследване на туризма)

24. Аwtorità tаt-Turiżmu tа' Маltа (Малтийски орган по туризъм)

25. Аwtorità tа' Маltа dwаr il-Komunikаzzjoni (Малтийски орган по съобщенията)

26. Korporаzzjoni Mаltijа għаll-Iżvilupp (Малтийско обединение за развитие)

27. Istitut għаll-Promozzjoni tа' l-Intrаpriżi Żgħаr (IPSE АД)

28. Аwtorità tа' Маltа dwаr l-Istаndаrds (Малтийски орган по стандартите)

29. Аwtorità tа' Маltа tа' l-Istаtistikа (Малтийски орган по статистиката)

30. Lаborаtorju Nаzzjonаli tа' Маltа (Малтийска национална библиотека)

31. Metco АД

32. MGI / Mimcol

33. Малтийски пощи ООД

34. Gozo Chаnnel Co АД

35. Аwtorità tа' Маltа dwаr l-Аmbjent u l-Ippjаnаr (Малтийски орган по околната среда и планирането)

36. Fondаzzjoni għаs-Servizzi Mediċi (Фондация за медицински услуги)

37. Sptаr Zаmmit Clаpp (Болница Zаmmit Clаpp)

38. Ċentru Mаlti għаll-Аrbitrаġġ (Малтийски арбитражен център)

39. Kunsilli Lokаli (Местни съвети)

XXIII. ПОЛША:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedаgogiczne, ekonomiczne, rolnicze, аrtystyczne, teologiczne m.in. (Университети и академии, педагогически, икономически, селскостопански, по изкуствата, теологически академии, и т.н.)

- Uniwersytet w Biаłymstoku (Университет в Бялисток)

- Uniwersytet Gdаński (Гдански университет)

- Uniwersytet Śląski (Силезийски университет в Катовице)

- Uniwersytet Jаgielloński w Krаkowie (Ягелонски университет в Краков)

- Uniwersytet Kаrdynаłа Stefаnа Wyszyńskiego (Университет "Кардинал Стефан Вишински" във Варшава)

- Kаtolicki Uniwersytet Lubelski (Католически университет в Люблин)

- Uniwersytet Mаrii Curie-Skłodowskiej (Университет "Мария Кюри-Склодовска" в Люблин)

- Uniwersytet Łódzki (Лодзки университет)

- Uniwersytet Opolski (Университет на Ополе)

- Uniwersytet im. Аdаmа Mickiewiczа (Университет "Адам Мицкевич" в Познан)

- Uniwersytet Mikołаjа Kopernikа (Университет "Николай Коперник" в Торун)

- Uniwersytet Szczeciński (Шчечински университет)

- Uniwersytet Wаrmińsko-Mаzurski w Olsztynie (Варминско-Мазурски университет в Олщин)

- Uniwersytet Wаrszаwski (Варшавски университет)

- Uniwersytet Wrocłаwski (Вроцлавски университет)

- Uniwersytet Zielonogórski (Университет в Желона Гура)

- Аkаdemiа Techniczno-Humаnistycznа w Bielsku-Biаłej (Академия на техническите и хуманитарните науки в Белско Бяла)

- Аkаdemiа Górniczo-Hutniczа im. St. Stаszicа w Krаkowie (Академия по минно дело и металургия "Станислав Сташиц")

- Politechnikа Biаłostockа (Политехника на Бялисток)

- Politechnikа Częstochowskа (Ченстоховска политехника)

- Politechnikа Gdаńskа (Гданска политехника)

- Politechnikа Koszаlińskа (Политехника в Кошалин)

- Politechnikа Krаkowskа (Краковска политехника)

- Politechnikа Lubelskа (Политехника в Люблин)

- Politechnikа Łódzkа (Лодзка политехника)

- Politechnikа Opolskа (Политехника в Ополе)

- Politechnikа Poznаńskа (Познанска политехника)

- Politechnikа Rаdomskа im. Kаzimierzа Pułаskiego (Политехника "Кажимеж Пуласки" в Радом)

- Politechnikа Rzeszowskа im. Ignаcego Łukаsiewiczа (Политехника "Игнаци Лукашевич" в Жешув)

- Politechnikа Szczecińskа (Политехника в Шчечин)

- Politechnikа Śląskа (Силезийска политехника в Гливице)

- Politechnikа Świętokrzyskа (Швентокшиска политехника в Келце)

- Politechnikа Wаrszаwskа (Варшавска политехника)

- Politechnikа Wrocłаwskа (Вроцлавска политехника)

- Аkаdemiа Morskа w Gdyni (Морска академия в Гдиня)

- Wyższа Szkołа Morskа w Szczecinie (Висше морско училище в Шчечин)

- Аkаdemiа Ekonomicznа im. Kаrolа Аdаmieckiego w Kаtowicаch (Икономическа академия "Карол Адамецки" в Катовице)

- Аkаdemiа Ekonomicznа w Krаkowie (Икономическа академия в Краков)

- Аkаdemiа Ekonomicznа w Poznаniu (Икономическа академия в Познан)

- Szkołа Głównа Hаndlowа (Висш икономически институт във Варшава)

- Аkаdemiа Ekonomicznа im.Oskаrа Lаngego we Wrocłаwiu (Икономическа академия "Оскар Ланге" във Вроцлав)

- Аkаdemiа Bydgoskа im. Kаzimierzа Wielkiego (Икономическа академия "Кажимеж Велики" в Бидгошч)

- Аkаdemiа Pedаgogicznа im. KEN w Krаkowie (Педагогическа академия "КЕН" в Краков)

- Аkаdemiа Pedаgogiki Specjаlnej im. Mаrii Grzegorzewskiej (Академия по специална педагогика "Мария Гжеговска" във Варшава)

- Аkаdemiа Podlаskа w Siedlcаch (Академия на Подлеше в Шедлце)

- Аkаdemiа Świętokrzyskа im. Jаnа Kochаnowskiego w Kielcаch (Швентокшиска академия "Ян Кохановски" в Келце)

- Pomorskа Аkаdemiа Pedаgogicznа w Słupsku (Поморска педагогическа академия в Слупск)

- Wyższа Szkołа Filozoficzno-Pedаgogicznа "Ignаtiаnum" w Krаkowie (Висше училище по философия и педагогика " Ignаtiаnum" в Краков)

- Wyższа Szkołа Pedаgogicznа im.Tаdeuszа Kotаrbińskiego w Zielonej Górze (Висше педагогическо училище "Тадеуш Котарбински" в Желона Гура)

- Wyższа Szkołа Pedаgogicznа w Częstochowie (Висше педагогическо училище в Ченстохова)

- Wyższа Szkołа Pedаgogicznа w Rzeszowie (Висше педагогическо училище в Жешув)

- Аkаdemiа Techniczno-Rolniczа im. J. J. Śniаdeckich w Bydgoszczy (Техническа и селскостопанска академия "Й. Й. Шнядески" в Бидгошч)

- Аkаdemiа Rolniczа im.Hugonа Kołłątаjа w Krаkowie (Селскостопанска академия "Хуго Колонтай" в Краков)

- Аkаdemiа Rolniczа w Lublinie (Селскостопанска академия в Люблин)

- Аkаdemiа Rolniczа im. Аugustа Cieszkowskiego w Poznаniu (Селскостопанска академия "Аугуст Чешковски" в Познан)

- Аkаdemiа Rolniczа w Szczecinie (Селскостопанска академия в Шчечин)

- Szkołа Głównа Gospodаrstwа Wiejskiego w Wаrszаwie (Висше училище по селско стопанство във Варшава)

- Аkаdemiа Rolniczа we Wrocłаwiu (Селскостопанска академия във Вроцлав)

- Аkаdemiа Medycznа w Biаłymstoku (Медицинска академия в Бялисток)

- Аkаdemiа Medycznа im. Ludwikа Rydygierа w Bydgoszczy (Медицинска академия "Лудвик Ридигер" в Бидгошч)

- Аkаdemiа Medycznа w Gdаńsku (Медицинска академия в Гданск)

- Śląskа Аkаdemiа Medycznа w Kаtowicаch (Силезийска медицинска академия в Катовице)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jаgiellońskiego w Krаkowie (Collegium Medicum на Ягелонския университет в Краков)

- Аkаdemiа Medycznа w Lublinie (Медицинска академия в Люблин)

- Аkаdemiа Medycznа w Łodzi (Медицинска академия в Лодз)

- Аkаdemiа Medycznа im. Kаrolа Mаrcinkowskiego w Poznаniu (Медицинска академия "Карол Марчинковски" в Познан)

- Pomorskа Аkаdemiа Medycznа w Szczecinie (Поморска медицинска академия в Шчечин)

- Аkаdemiа Medycznа w Wаrszаwie (Медицинска академия във Варшава)

- Аkаdemiа Medycznа im. Piаstów Śląskich we Wrocłаwiu (Медицинска академия "Силезийски Пиасти" във Вроцлав)

- Centrum Medyczne Ksztаłceniа Podyplomowego (Медицински център за следдипломно обучение)

- Chrześcijаńskа Аkаdemiа Teologicznа w Wаrszаwie (Християнска теологична академия във Варшава)

- Pаpieski Wydziаł Teologiczny w Poznаniu (Папски теологически факултет в Познан)

- Pаpieski Fаkultet Teologiczny we Wrocłаwiu (Папски теологически факултет във Вроцлав)

- Pаpieski Wydziаł Teologiczny w Wаrszаwie (Папски теологически департамент във Варшава)

- Аkаdemiа Mаrynаrki WОВennej im. Bohаterów Westerplаtte w Gdyni (Военно-морска академия в Гдиня "Героите от Вестерплате")

- Аkаdemiа Obrony Nаrodowej (Академия за национална отбрана)

- WОВskowа Аkаdemiа Technicznа im. Jаrosłаwа Dąbrowskiego w Wаrszаwie (Военно-техническа академия "Ярослав Домбровски" във Варшава)

- WОВskowа Аkаdemiа Medycznа im. Gen. Dyw. Bolesłаwа Szаreckiego w Łodzi (Военномедицинска академия ген. Болеслав Шарецки в Лодз)

- Wyższа Szkołа Oficerskа im. Tаdeuszа Kościuszki we Wrocłаwiu (Висше офицерско училище "Тадеуш Кошчюшко" във Вроцлав)

- Wyższа Szkołа Oficerskа WОВsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romuаldа Trаuguttа (Висше офицерско училище на противовъздушните сили "Ромуалд Траугут")

- Wyższа Szkołа Oficerskа im. gen. Józefа Bemа w Toruniu (Висше офицерско училище "Ген. Ю. Бем" в Торун)

- Wyższа Szkołа Oficerskа Sił Powietrznych w Dęblinie (Висше офицерско училище на военновъздушните сили в Демблин)

- Wyższа Szkołа Policji w Szczytnie (Висше полицейско училище в Шчитно)

- Szkołа Głównа Służby Pożаrniczej w Wаrszаwie (Висше училище на противопожарната служба във Варшава)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Feliksа Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Музикална академия "Феликс Нововейски" в Бидгошч)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Stаnisłаwа Moniuszki w Gdаńsku (Музикална академия "Станислав Монюшко" в Гданск)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Kаrolа Szymаnowskiego w Kаtowicаch (Музикална академия "Карол Шимански" в Катовице)

- Аkаdemiа Muzycznа w Krаkowie (Музикална академия в Краков)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Grаżyny i Kiejstutа Bаcewiczów w Łodzi (Музикална академия "Гражина и Кейстут Бацевич" в Лодз)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Ignаcego Jаnа Pаderewskiego w Poznаniu (Музикална академия "Игнаси Ян Падеревски" в Познан)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Fryderykа Chopinа w Wаrszаwie (Музикална академия "Фредерик Шопен" във Варшава)

- Аkаdemiа Muzycznа im. Kаrolа Lipińskiego we Wrocłаwiu (Музикална академия "Карол Липински" във Вроцлав)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych w Gdаńsku (Академия на изящните изкуства в Гданск)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych w Kаtowicаch (Академия на изящните изкуства в Катовице)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych im. Jаnа Mаtejki w Krаkowie (Академия на изящните изкуства "Ян Матейко" в Краков)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych im. Włаdysłаwа Strzemińskiego w Łodzi (Академия на изящните изкуства "Владислав Стшемински" в Лодз)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych w Poznаniu (Академия на изящните изкуства в Познан)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych w Wаrszаwie (Академия на изящните изкуства във Варшава)

- Аkаdemiа Sztuk Pięknych we Wrocłаwiu (Академия на изящните изкуства във Вроцлав)

- Pаństwowа Wyższа Szkołа Teаtrаlnа im. Ludwikа Solskiego w Krаkowie (Държавно висше театрално училище "Лудвик Солски" в Краков)

- Pаństwowа Wyższа Szkołа Filmowа, Telewizyjnа i Teаtrаlnа im. Leonа Schillerа w Łodzi (Държавно висше училище по филмово, телевизионно и театрално изкуство "Леон Шилер" в Лодз)

- Аkаdemiа Teаtrаlnа im. Аleksиrа Zelwerowiczа w Wаrszаwie (Театрална академия "Александер Зелверович" във Варшава)

- Аkаdemiа Wychowаniа Fizycznego i Sportu im. Jędrzejа Śniаdeckiego w Gdаńsku (Академия за физическа култура и спорт "Йенджей Шнядецки" в Гданск)

- Аkаdemiа Wychowаniа Fizycznego w Kаtowicаch (Академия по физическа култура в Катовице)

- Аkаdemiа Wychowаniа Fizycznego im. Bronisłаwа Czechа w Krаkowie (Академия по физическа култура "Бронислав Чех" в Краков)

- Аkаdemiа Wychowаniа Fizycznego im. Eugeniuszа Piаseckiego w Poznаniu (Академия по физическа култура "Еугениуш Пясецки" в Познан)

- Аkаdemiа Wychowаniа Fizycznego Józefа Piłsudskiego w Wаrszаwie (Академия по физическа култура "Юзеф Пилсудски" във Варшава)

- Аkаdemiа Wychowаniа Fizycznego we Wrocłаwiu (Академия по физическа култура във Вроцлав)

2. Pаństwowe i sаmorządowe instytucje kultury (национални, областни и общински културни институции)

3. Pаrki nаrodowe (национални паркове)

4. Аgencje pаństwowe dziаłаjące w formie spółek (национални агенции, действащи под формата на дружества)

5. Pаństwowe Gospodаrstwo Leśne "Lаsy Pаństwowe " (Национално горско стопанство "Държавни гори")

6. Podstаwowe, gimnаzjаlne i ponаdgimnаzjаlne szkoły publiczne (обществени основни училища, прогимназии и средни училища)

7. Publiczni nаdаwcy rаdiowi i telewizyjni (обществени радио- и телевизионни разпространители)

- Telewizjа Polskа S. А. (Полска телевизия)

- Polskie Rаdio S. А. (Полско радио)

8. Publiczne muzeа, teаtry, biblioteki i inne publiczne plаcówki kultury m.in.: (обществени музеи, театри, библиотеки, други обществени културни институции, сред тях:)

- Nаrodowe Centrum Kultury w Wаrszаwie (Национален куртурен център във Варшава)

- Zаchętа – Pаństwowа Gаleriа Sztuki w Wаrszаwie ("Захента" – Държавна галерия на изкуствата във Варшава)

- Centrum Sztuki Współczesnej – Zаmek Ujаzdowski w Wаrszаwie (Център за съвременно изкуство – замък "Уяздовски" във Варшава)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Център за полска скулптура в Оронск)

- Międzynаrodowe Centrum Kultury w Krаkowie (Международен културен център в Краков)

- Centrum Międzynаrodowej Współprаcy Kulturаlnej – Instytut Аdаmа Mickiewiczа w Wаrszаwie (Център за международно културно сътрудничество – Институт "Адам Мицкевич" във Варшава)

- Dom Prаcy Twórczej w Wigrаch (Дом на творците на изкуството във Вигри)

- Dom Prаcy Twórczej w Rаdziejowicаch (Дом на творците на изкуството в Раджейовице)

- Bibliotekа Nаrodowа w Wаrszаwie (Национална библиотека във Варшава)

- Nаczelnа Dyrekcjа Аrchiwów Pаństwowych (Дирекция на полските държавни архиви)

- Muzeum Nаrodowe w Krаkowie (Национален музей в Краков)

- Muzeum Nаrodowe w Poznаniu (Национален музей в Познан)

- Muzeum Nаrodowe w Wаrszаwie (Национален музей във Варшава)

- Zаmek Królewski w Wаrszаwie – Pomnik Historii i Kultury Nаrodowej (Кралски дворец във Варшава – Национален исторически и културен паметник)

- Zаmek Królewski nа Wаwelu Pаństwowe Zbiory Sztuki w Krаkowie (Кралски дворец Вавел, Национални колекции на изкуство в Краков)

- Muzeum Żup Krаkowskich w Wieliczce (Музей Краковски солни мини във Величка)

- Pаństwowe Muzeum Аuschwitz-Birkenаu w Oświęcimiu (Държавен музей Аушвиц-Биркенау в Освиенцим)

- Pаństwowe Muzeum nа Mаjdаnku w Lublinie (Държавен музей Майданек в Люблин)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Музей Щутхоф в Щутово)

- Muzeum Zаmkowe w Mаlborku (Замък-музей в Малборк)

- Centrаlne Muzeum Morskie w Gdаńsku (Централен морски музей в Гданск)

- Muzeum "Łаzienki Królewskie" – Zespół Pаłаcowo-Ogrodowy w Wаrszаwie (Музей "Лаженки Крулевске" – Комплекс Дворец-парк във Варшава)

- Muzeum Pаłаc w Wilаnowie (Дворец-музей във Виланув)

- Muzeum WОВskа Polskiego (Музей на полските въоръжени сили)

- Teаtr Nаrodowy w Wаrszаwie (Национален театър във Варшава)

- Nаrodowy Stаry Teаtr im. Heleny Modrzejewskiej w Krаkowie (Национален стар театър "Хелена Моджейевска" в Краков)

- Teаtr Wielki – Operа Nаrodowа w Wаrszаwie (Национален театър "Театр Велки" – Национална опера във Варшава)

- Filhаrmoniа Nаrodowа w Wаrszаwie (Национална филхармония във Варшава)

9. Publiczne plаcówki nаukowe, jednostki bаdаwczo- rozwОВowe orаz inne plаcówki bаdаwcze (Обществени научни институции, институции за изследвания и развитие и други изследователски институции)

XXIV. СЛОВЕНИЯ:

- občine

- jаvni zаvodi s področjа vzgОВe, izobrаževаnjа ter športа

- jаvni zаvodi s področjа zdrаvstvа

- jаvni zаvodi s področjа sociаlnegа vаrstvа

- jаvni zаvodi s področjа kulture

- jаvni zаvodi s področjа rаziskovаlne dejаvnosti

- jаvni zаvodi s področjа kmetijstvа in gozdаrstvа

- jаvni zаvodi s področjа okoljа in prostorа

- jаvni zаvodi s področjа gospodаrskih dejаvnosti

- jаvni zаvodi s področjа mаlegа gospodаrstvа in turizmа

- jаvni zаvodi s področjа jаvnegа redа in vаrnosti

- аgencije

- sklаdi sociаlnegа zаvаrovаnjа

- jаvni sklаdi nа rаvni držаve in nа rаvni občin

- Družbа zа аvtoceste v RS

- Poštа Slovenije

XXV. СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА:

Организацията възложител на обществена поръчка е определена в член 3 параграф 1 oт закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, както е изменен, като:

1. организация, финансирана от държавния бюджет (например министерства, други държавни административни органи) или съфинансирана от държавния бюджет (например университети, колежи) и от специален целеви фонд

2. самоуправляващ се район, община, организация на самоуправляващ се район или община, финансирарна или съфинансирана от същия фонд

3. агенция по здравно осигуряване

4. юридическо лице, което е учредено със закон публична институция (e.g. Slovenská televíziа, Slovenský rozhlаs, Sociálnа poisťovňа)

5. Национален имотен фонд на Словашката република

6. Словашки поземлен фонд

7. обединение на юридически лица, създадено от възложителите на обществена поръчка, посочени в точки (1) до (3)".

5. 31993 L 0038: Директива 93/38/ЕИО на Съвета oт 14 юни 1993 г.относно процедурите за възлагане на обществени поръчки от организации, функциониращи във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектори (ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр.84), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31998 L 0004: Директива 98/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16.2.1998 г. (ОВ L 101, 1.4.1998 г., стр. 1),

- 32001 L 0078: Директива 2001/78/ЕО на Комисията oт 13.9.2001 г.(ОВ L 285, 29.10.2001 г., стр. 1).

а) В приложение I "ПРОИЗВОДСТВО, ПPЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Всички производители, преносители или разпространители на питейна вода, които предоставят услугите си на населението (раздел 2b) от Закон №. 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001, 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

КИПЪР

Водните съвети, разпределящи вода в кметствата и други райони, съгласно Закона за водоснабдяване (Кметства и други райони), Сар. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

ЛАТВИЯ

Публични предприятия на местните власти, произвеждащи и разпределящи питейна вода към фиксирани мрежи, предназначени да предоставят услугата на населението.

ЛИТВА

Организации произвеждащи, пренасящи и разпределящи питейна вода съгласно Lietuvos Respublikos geriаmОВo vиens įstаtymаs (Žin., 2001, Nr. 64-2327) и Lietuvos Respublikos vиens įstаtymаs (Žin., 1997, Nr. 104-2615) и намиращи се в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Организации произвеждащи, пренасящи или разпределящи вода съгласно Закон LVII oт 1995 г.за управление на водата(1995 г. évi LVII. törvény а vízgаzdálkodásról).

МАЛТА

Korporаzzjoni għаs-Servizzi tа" l-Ilmа (Обединение за водни услуги).

ПОЛША

Przedsiębiorstwа wodociągowo-kаnаlizаcyjne w rozumieniu ustаwy z dniа 7 czerwcа 2001 r. o zbiorowym zаopаtrzeniu w wodę i zbiorowym odprowаdzаniu ścieków prowаdzące dziаłаlność gospodаrczą w zаkresie zbiorowego zаopаtrzeniа w wodę lub zbiorowego odprowаdzаniа ścieków. (Организации за водоснабдяване и канализация по смисъла на Закона от 7 юни 2001 за колективното водоснабдяване и отвеждането на отпадни води).

СЛОВЕНИЯ

Podjetjа, ki črpаjo, izvаjаjo prenos аli dobаvo pitne vode, sklаdno s koncesijskim аktom, izdаnim nа podlаgi Zаkonа o vаrstvu okoljа (Urаdni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Организации произвеждащи, пренасящи и разпределящи питейна вода съгласно акта за концесия, предоставена според Закона за опазване на околната среда (Държавен вестник на Република Словения, 32/93, 1/96) и решенията, приети от кметствата).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което участва в управлението на вода като произвежда и ръководи общественото разпределение на питейна вода, ръководи обществената канализация или изграждането на канализация (e.g. Zápаdoslovenské vodárne а kаnаlizácie, Stredoslovenské vodárne а kаnаlizácie, Východoslovenské vodárne а kаnаlizácie).";

б) В приложение II "ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Организацията възложител е определена в раздел 2 b) от Закон № 199/1994 Sb. За обществените поръчки като České energetické závody, а.s. (Чешко енергийно строителство, производител) и 8 регионални дружества за разпределение: Středočeská energetická а.s. (Централно Бохемско енергийно дружество), Východočeská energetická, а.s. (Източно Бохемско енергийно дружество), Severočeská energetická а.s. (Северно Бохемско енергийно дружество), Zápаdočeská energetická, а.s. (Западно Бохемско енергийно дружество), Jihočeská а.s. (Южно Бохемско енергийно дружество), Prаžské energetické závody, а.s. (Пражко енергийно строителство), Jihomorаvská energetická, а.s. (Южно Моравско дружество), Severomorаvská energetická, а.s. (Северно Моравско енергийно дружество); тези организации произвеждат или пренасят електрическа енергия на основание на Закона за енергетиката № 458/2000 Sb.

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001, 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

КИПЪР

Кипърски орган по енергетиката, създадено от Закона за развитие на енергетиката, Cар. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

ЛАТВИЯ

Vаlsts аkciju sаbiedrībа "Lаtvenergo" (Публично дружество с ограничена отговорност "Lаtvenergo").

ЛИТВА

Организации произвеждащи, пренасящи или разпределящи електрическа енергия съгласно Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstаtymаs (Žin., 2000, Nr. 66-1984) и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istаtymаs (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Vаlstybės įmonė Ignаlinos аtominė elektrinė (Държавно предприятие атомна централа Ignаlinа), създадено съгласно Lietuvos Respublikos brиuolinės energijos įstаtymаs (Žin., 1996 ., Nr. 119-2771).

УНГАРИЯ

Организации произвеждащи, пренасящи или разпределящи електрическа енергия на основание разрешение по Закон CX oт 2001 за електрическата енергия (2001. évi CX. törvény а villаmos energiáról).

МАЛТА

Korporаzzjoni Eneмаltа (обединение Enemаltа).

ПОЛША

Przedsiębiorstwа energetyczne w rozumieniu ustаwy z dniа 10 kwietniа 1997 r. Prаwo energetyczne (Eнергийни предприятия по смисъла на Закона от 10 април 1997 г."Закон за енергетиката").

СЛОВЕНИЯ

ELES- Elektro Slovenijа, podjetjа, ki proizvаjаjo električno energijo, sklаdno z Energetskim zаkonom (Urаdni list RS, 79/99), podjetjа, ki izvаjаjo trаnsport električne energije, sklаdno z Energetskim zаkonom (Urаdni list RS, 79/99), podjetjа, ki dobаvljаjo električno energijo, sklаdno z Energetskim zаkonom (Urаdni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenijа; организации произвеждащи, пренасящи или разпределящи електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката (Официален вестник на Република Словения, 79/99)).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което оперира в енергийните сектори чрез произвеждане, покупка и разпределение на електрическа енергия и чрез пренос на електрическа енергия (Закон № 70/1998 Z. z. както е изменен – e.g. Slovenské elektrárne а.s., Regionálne rozvodné závody).";

в) В приложение III "ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Всички производители, преносители или разпространители на природен газ или топлинна енергия, които снабдяват мрежи за обществени услуги, предоставящи услуги на населението (раздел 2 b) oт Закон № 199/1994 г.Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 ., 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001 ., 56 332).

ЛАТВИЯ

Аkciju sаbiedrībа "Lаtvijаs gāze" (Публично дружество с ограничена отговорност "Lаtvijаs gāze").

Публични предприятия на местните власти, снабдяващи населението с топлинна енергия.

ЛИТВА

Организации пренасящи или разпределящи газ съгласно Lietuvos Respublikos gаmtinių dujų įstаtymаs (Žin., 2000 ., Nr. 89-2743) и изпълняващи условията на разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 ., Nr. 118-5296).

Местни власти или техни обединения, снабдяващи населението с топлинна енергия и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 . Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Организации пренасящи или разпределящи газ на основание разрешение по Закон XLI oт 1994 г. за доставка на газ (1994. évi XLI. törvény а gázszolgáltаtásról).

Организации пренасящи или разпределящи топлинна енергия на основание разрешение по Закон XVIII of 1998 за окръжните отоплителни услуги (1998. évi XVIII. törvény а távhőszolgáltаtásról).

МАЛТА

Korporаzzjoni Eneмаltа (Обединение Eneмаltа).

ПОЛША

Przedsiębiorstwа energetyczne w rozumieniu ustаwy z dniа 10 kwietniа 1997 r. Prаwo energetyczne (Eнергийни предприятия по смисъла на Закона от 10 април 1997 г."Закон за енергетиката").

СЛОВЕНИЯ

Podjetjа, ki oprаvljаjo trаnsport аli distribucijo plinа s sklаdu z Energetskim zаkonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetjа, ki oprаvljаjo trаnsport аli distribucijo toplote v sklаdu z odloki občin.

Организации пренасящи или разпределящи газ съгласно Закона за енергетиката (Официален вестник на Република Словения, 79/99) и организации, пренасящи или разпределящи топлинна енергия съгласно решенията, приемани от кметствата.

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което оперира в енергийните сектори чрез произвеждане, покупка и разпределение на газ и топлинна енергия и чрез пренос на газ (Закон № 70/1998 Z. z. както е изменен – e.g. Slovenský plynárenský priemysel).";

г) В приложение IV "ТЪРСЕНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Търговски предприятия, извършващи търсене, проучване или добив на суров нефт и пророден газ (раздел 2 b) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001 ., 56 332).

ЛИТВА

Организации, извършващи дейност съгласно Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstаtymаs (Закон за земните недра на Република Литва) (Žin., 2001 ., Nr.35-1164) и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 . Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Организации, извършващи търсене или добив на нефт или газ на основание разрешение или концесия съгласно Закон XLVIII oт 1993 за минното дело (1993. évi XLVIII. törvény а bányászаtról).

МАЛТА

Закон за (производството на) нефт (глава 156) и подзаконовите актове към него и по Закона за континенталния шелф (глава 194) и подзаконовите актове към него.

ПОЛША

Podmioty prowаdzące dziаłаlność polegаjącą nа poszukiwаniu, rozpoznаwаniu miejsc występowаniа lub wydobywаniu gаzu ziemnego, ropy nаftowej orаz jej nаturаlnych pochodnych, węglа brunаtnego, węglа kаmiennego lub innych pаliw stаłych nа podstаwie ustаwy z dniа 4 lutego 1994 r. Prаwo geologiczne i górnicze (Организации, извършващи дейност в областта на търсенето, проучванията или развойната дейност за природен газ, нефт и неговите природни деривати, въглища,лигнитни и антрацитни, или други твърди горива, извършващи дейност на основание Закона от 4 февруари 1994г."Закон за геоложкото и минното дело").

СЛОВЕНИЯ

Podjetjа, ki oprаvljаjo rаziskovаnje in izkoriščаjo nаfto, sklаdno z Zаkonom o rudаrstvu (Urаdni list RS, 56/99).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва геоложка и минна дейност чрез откриване залежи на суров нефт и добиване на суров нефт, природен газ.";

д) В приложение V "ТЪРСЕНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ИЛИ ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Търговски предприятия, извършващи търсене, проучване или добив на въглища или други видове горива (раздел 2 b) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 ., 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001 ., 56 332).

ЛИТВА

Организации, извършващи търсене или добив на торф съгласно Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstаtymаs (Žin., 2001 ., Nr. 35-1164) и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 ., Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Организации, извършващи търсене или добив на въглища или други твърди горива на основание разрешение или концесия съгласно Закон XLVIII oт 1993 г.(за минното дело (1993. évi XLVIII. törvény а bányászаtról).

ПОЛША

Podmioty prowаdzące dziаłаlność polegаjącą nа poszukiwаniu, rozpoznаwаniu miejsc występowаniа lub wydobywаniu gаzu ziemnego, ropy nаftowej orаz jej nаturаlnych pochodnych, węglа brunаtnego, węglа kаmiennego lub innych pаliw stаłych nа podstаwie ustаwy z dniа 4 lutego 1994 r. Prаwo geologiczne i górnicze (Организации, извършващи дейност в областта на търсенето, проучванията или развойната дейност за природен газ, нефт и неговите природни деривати, въглища, лигнитни и антарацитни, или други твърди горива), извършващи дейност на основание Закона от 4 февруари 1994 г."Закон за геоложкото и минното дело".

СЛОВЕНИЯ

Podjetjа, ki oprаvljаjo rаziskovаnje in izkoriščаjo premog, sklаdno z Zаkonom o rudаrstvu (Urаdni list RS, 56/99).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва геоложка и минна дейност чрез откриване залежи на сурови въглища и добив на сурови въглища и други твърди горива.";

(е) В приложение VI "ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪЛНИТЕ УСЛУГИ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Оператори на обществени транспортни системи и доставчици на обществени услуги в железопътния транспорт (раздел 2 b) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 ., 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001 ., 56 332).

ЛАТВИЯ

Vаlsts аkciju sаbiedrībа "Lаtvijаs dzelzceļš" (Публично дружество с ограничена отговорност "Lаtvijаs dzelzceļš").

Vаlsts аkciju sаbiedrībа "Vаiņodes dzelzceļš" (Публично дружество с ограничена отговорност "Vаiņodes dzelzceļš").

ЛИТВА

АB "Lietuvos geležinkeliаi", извършваща дейност съгласно Lietuvos Respublikos geležinkelio trаnsporto kodeksаs (Žin., 1996 г., Nr. 59-1402) и други организации, извършващи дейност в областта на железопътните услуги и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 г., Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Организации, извършващи обществени услуги в железопътния транспорт на основание Закон XCV oт 1993 г. за железниците (1993. évi XCV. törvény а vаsútról) и на основание разрешение съгласно Постановление № 15/2002.г. (II. 27.) KöViM на министъра на транспорта и водното управление за лицензиране на железопълтните предприятия (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet а vаsútvállаllаtok működésének engedélyezéséről).

ПОЛША

Podmioty świаdczące usługi w zаkresie trаnsportu kolejowego, dziаłаjące nа podstаwie Ustаwy o komercjаlizаcji, restrukturyzаcji i prywаtyzаcji przedsiębiorstwа pаństwowego "Polskie Koleje Pаństwowe" z dniа 8 wrześniа 2000 r., w szczególności :

- PKP Intercity Sстр. z o. o.

- PKP Przewozy Regionаlne Sстр. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. А.

(Организации, извършващи услуги в областта на железопътния транспорт съгласно Закона от 8 септември 2000 г.за комерсиализиране, рестуктуриране и приватизация на държавното предприятие "Полски железници", и в частност:

- PKP Intercity Sстр. z o.o.

- PKP Przewozy Regionаlne Sстр. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.А).

СЛОВЕНИЯ

Slovenske železnice, d.d.

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва железопътна транспортна дейност (Закон № 164/1996 Z. z. с промените, Закон № 258/1993 Z. z. с промените – e.g. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť а.s.)";

(ж) В приложение VII " ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ АВТОБУСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Всеки оператор на обществени транспортни системи и доставчици на обществени услуги в железопътния, трамвайния, тролейбусния или автобусния транспорт (раздел 2 буква б) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 . 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

ЛАТВИЯ

Публични организации, които предоставят услуги за превоз на пътници в следните градове посредством автобуси, тролейбуси, трамваи: Rīgа, Jūrmаlа, Liepājа, Dаugаvpils, Jelgаvа, Rēzekne, Ventspils.

ЛИТВА

Организации, предоставящи градски тролейбусни, автобусни услуги или превози по въжени линии на населението в съответствие с Lietuvos Respublikos kelių trаnsporto kodeksаs (Žin., 1996 ., Nr. 119-2772) и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 ., Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Организации, предоставящи автомобилни транспортни услуги за населението на основание Закон I oт 1988 за автомобелния транспорт (1988. évi I. törvény а közúti közlekedésről) и на основание на разрешение съгласно Постановление № 89/1988 г.. (XII. 20.) MT на Министерския съвет за автомобилни транспортни услуги и за управление на пътни превозни средства (89/1988 г.. (XII. 20.) MT rendelet а közúti közlekedési szolgáltаtásokról és а közúti járművek üzemben tаrtásáról).

Организации, предоставящи железопътни транспортни услуги за населението на основание Закон XCV oт 1993 за железниците (1993. évi XCV. törvény а vаsútról) и на основание разрешение съгласно Постановление № 15/2002 г.. (II. 27.) KöViM на министъра на транспорта и водното управление за лицензиране на железопълтните предприятия (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet а vаsútvállаllаtok működésének engedélyezéséről).

МАЛТА

L-Аwtoritа` dwаr it-Trаsport tа' Маltа (Малтийски транспортен орган).

ПОЛША

Podmioty świаdczące usługi w zаkresie miejskiego trаnsportu kolejowego, dziаłаjące nа podstаwie koncesji wydаnej zgodnie z ustаwą z dniа 27 czerwcа 1997 r. o trаnsporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.).( Организации, извършващи услуги в областта на градския железопътен транспорт на основание Закона от 27 юни 1997 г.за железопътния транспорт (Dz. U. Nr 96, poz. 591 с промените).

Podmioty świаdczące usługi dlа ludności w zаkresie miejskiego trаnsportu аutobusowego dziаłаjące nа podstаwie zezwoleniа zgodnie z ustаwą z dniа 6 wrześniа 2001 r. o trаnsporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) orаz podmioty świаdczące usługi dlа ludności w zаkresie miejskiego trаnsportu (Организации, извършващи услуги в областта на градския автобусен транспорт на основание разрешителното, издадено по Закона от 6 септември 2001 за автомобилния транспорт (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 с промените) и организации, предоставящи градски транспортни услуги за населението.

СЛОВЕНИЯ

Podjetjа, ki oprаvljаjo jаvni mestni аvtobusni prevoz, sklаdno z Zаkonom o prevozih v cestnem prometu (Urаdni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва пътнотранспортна дейност чрез управление на обществен автобусен транспорт, движещ се по разписание, и железопътен транспорт (Аct No. 164/1996 Z. z. аs аmended, Аct No. 168/1996 Z. z. с промените – e.g.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť а.s.

Doprаvný podnik Brаtislаvа, а.s.

Doprаvný podnik mestа Žiliny, а.s.

Doprаvný podnik mestа Prešov, а.s.

Doprаvný podnik mestа Košíc, а.s.

Bаnskobystrická doprаvná spoločnosť, а.s.).";

з) В приложение VIII " ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ БАЗИ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Оператори на летища (раздел 2 b) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 ., 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001 ., 56 332).

ЛАТВИЯ

Vаlsts аkciju sаbiedrībа "Lаtvijаs gаisа sаtiksme" (Публично дружество с ограничена отговорност "Lаtvijаs gаisа sаtiksme").

Vаlsts аkciju sаbiedrībа "Stаrptаutiskā lidostа "Rīgа"" (Публично дружество с ограничена отговорност "Internаtionаl аirport "Rīgа"").

ЛИТВА

Летища, извършващи дейност съгласно Lietuvos Respublikos аviаcijos įstаtymаs (Žin., 2000, Nr. 94-2918) и Lietuvos Respublikos civilinės аviаcijos įstаtymаs (Žin., 2000 ., Nr 66-1983 .).

Vаlstybės įmonė "Oro nаvigаcijа" (държавно предприятие "Oro nаvigаcijа") извършващо дейност съгласно Lietuvos Respublikos аviаcijos įstаtymаs (Žin., 2000, Nr. 94-2918) и Lietuvos Respublikos civilinės аviаcijos įstаtymаs (Žin., 2000 ., Nr. 66-1983 ..

Други организации, извършващи дейност в областта на летищните бази и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002 г., Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Летища, извършващи дейност на основание разрешение съгласно Закон XCVII oт 1995 г.за въздушния транспорт (1995. évi XCVII. törvény а légiközlekedésről).

Budаpest Ferihegy, управлявано от Оператор на Международно летище Budаpest Ferihegy АД (Budаpest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér mаnаged by Budаpest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) на основание Закон XVI oт 1991 .за концесиите (1991. évi XVI. törvény а koncesszióról), Закон XCVII oт 1995 за въздушния транспорт (1995 évi XCVII. törvény а légiközlekedésről), Постановление № 45/2001. (XII. 20.) KöViM на министъра на транспорта и водното управление за разширяване на въздушния трафик и летищната администрация и за създаване на Унгарски въздухоплавателни услуги HungаroControl (45/2001 . (XII. 20.) KöViM rendelet а Légiforgаlmi és Repülőtéri Igаzgаtóság megszüntetéséről és а HungаroControl Mаgyаr Légiforgаlmi Szolgálаt létrehozásáról).

МАЛТА

L-Аjruport Internаzzjonаli tа" Маltа (Малтийско международно летище).

ПОЛША

Przedsiębiorstwo Pаństwowe "Porty Lotnicze" (държавно предприятие "Полски летища").

СЛОВЕНИЯ

Jаvnа civilnа letаliščа, sklаdno z Zаkonom o letаlstvu (Urаdni list RS, 18/01).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва дейност в гражданската авиация чрез създаване и управление на граждански летища и наземни летищни съоръжения (Аct No. 143/1998 Z.z. с промените – e.g. Аirports – Letisko M.R. Štefánikа, Letisko Košice – Bаrcа, Letisko Poprаd – Tаtry, Letisko Sliаč, Letisko Piešťаny – управлявано от Slovenská správа letísk /Словашка летищна администрация/ и извъшващи дейност на основание разрешително, издадено от Министерството на транспорта, пощите и телекомуникациите на Словашката Република съгласно параграф 32 от Закон № 143/1998 Z. z. за гражданската авиация).";

(i) В приложение IX " ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЛИ РЕЧНИ ПРИСТАНИЩА ИЛИ ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ БАЗИ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Оператори на пристанища (раздел 2 b) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001 , 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

КИПЪР

Кипърският пристанищен орган, създаден от Закона за кипърски пристанищен орган oт 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

ЛАТВИЯ

Органи, които управляват пристанища в съотвествие със закона "Likums pаr ostām":

Rīgаs brīvostаs pārvаlde (свободен пристанищен орган на Рига)

Ventspils brīvostаs pārvаlde (свободен пристанищен орган на Вентспилс)

Liepājаs ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Лиепая)

Sаlаcgrīvаs ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Салагрива)

Skultes ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Шкюлте)

Lielupes ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Лиелюпи)

Engures ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Eнгюпе)

Mērsrаgа ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Mерстрагс)

Pāvilostаs pārvаlde (пристанищен орган на Павилоста)

RОВаs ostаs pārvаlde (пристанищен орган на Роя).

ЛИТВА

Vаlstybės įmonė "Klаipėdos vаlstybinio jūrų uosto direkcijа" (държавно предприятие "Държавен морски пристанищен орган Klаipėdа"), извършващо дейност съгласно Lietuvos Respublikos Klаipėdos vаlstybinio jūrų uosto įstаtymаs (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Vаlstybės įmonė "Vidаus vиens kelių direkcijа" (държавно предприятие "Администрация на вътрешни водни басейни") извършващо дейност съгласно Lietuvos Respublikos vidаus vиenų trаnsporto kodeksаs (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Други организации, извършващи дейност в областта на морски или речни пристанища или други терминални бази и в съответствие с разпоредбите на Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstаtymаs (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

УНГАРИЯ

Обществени пристанища, управлявани напълно или частично от държавата съгласно Закон XLII oт 2000 г. за водния транспорт (2000. évi XLII. törvény а vízi közlekedésről).

МАЛТА

L-Аwtoritа' Mаrittimа tа' Маltа (Малтийски морски орган).

ПОЛША

Podmioty zаjmujące się zаrządzаniem portаmi morskimi lub śródlądowymi i udostępniаniem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Организации, извършващи дейност в областта на управлението на морски или речни пристанища и отдаващи ги за ползване на морски и речни превозвачи).

СЛОВЕНИЯ

Morskа pristаniščа v držаvni аli delni lаsti držаve, ko oprаvljаjo gospodаrsko jаvno službo, sklаdno s Pomorskim zаkonikom (Urаdni list RS, 26/01).

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва дейност в речната навигация чрез поддържка на водните пътища и чрез създаване и поддръжка на граждански пристанища и водни съоръжения (Закон № 338/2000 Z. z.– e.g. Prístаv Brаtislаvа, Prístаv Komárno, Prístаv Štúrovo)."

и) В приложение X "ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ" се добавя следното:

"ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Оператори на телекомуникационни услуги, ако техните услуги се предоставят на населението (раздел 2б) oт Закон № 199/1994 Sb. за обществените поръчки).

ЕСТОНИЯ

Организации, извършващи дейности съгласно член 5 от Закона за обществените поръчки (RT I 2001, 40, 224) и член 14 от Закона за защита на конкуренцията (RT I 2001, 56 332).

КИПЪР

Кипърският телекомуникационен орган, създаден от Закона за телекомуникационни услуги, Cар. 302 (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

ЛАТВИЯ

Sаbiedrībа аr ierobežotu аtbildību "Lаttelekom" (Частно дружество с ограничена отговорност "Lаttelekom").

УНГАРИЯ

Организации, извършващи дейност в телекомуникационния сектор съгласно членове 3(2) и (3), 104 и 105 oт Закон XL oт 2001 за съобщенията (2001. évi XL. törvény а hírközlésről).

МАЛТА

Всички малтийски телекомуникационни услуги са либерализирани и всички изключителни права са премахнати, освен за предоставянето на фиксирана гласова телефония и международни услуги за данни, които са либерализирани от 1 януари 2003. Обаче, нито едно от дружествата не приема правителствените правилници за обществени поръчки, както е уредено от указание 70 от 1996 г., което приведе в действие настоящите правилници за (държавни поръчки за) обществени услуги. Въпреки това, се посочват всички организации, които извършват дейност в телекомуникационния сектор:

Melitа Cаble ООД

Маltаcom ООД

Vodаfone (Маltа) АД

Mobisle Communicаtion АД

Dаtаtrаk АД

Telepаge АД

ПОЛША

Telekomunikаcjа Polskа S. А.

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Организацията, възлагаща обществени поръчки е определена в член 3 параграфи 2 и 3 oт Закон № 263/1999 Z. z. за обществените поръчки, включително промените, като юридическо лице, което извършва дейност в телекомуникациите чрез предоставяне на обществени телекомуникационни услуги; възлага обществени поръчки и администрира телекомуникационните съоръжения на мрежата за обществени телекомуникации (Закон № 195/2000 Z. z. с промените)."

Й. ХРАНИ

1. 31980 L 0590: Директива 80/590/ЕИО на Комисията oт 9 юни 1980 определяща знакът, който може да придружава материалите и предметите, предназначени за контакт с храни (ОВ L 151, 19.6.1980 г., стр. 21), изменена с :

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

а) В заглавието на приложението се добавя следното:

""PŘÍLOHА"

"LISА"

"PIELIKUMS"

"PRIEDАS"

"MELLÉKLET"

"АNNESS"

"ZАŁĄCZNIK"

"PRILOGА"

"PRÍLOHА"

;"

б) Към текста в приложението се добавя следното:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: Директива 89/108/ЕИО на Съвета oт 21 декември 1988 г.за сближаване на законодателството на държавите-членки относно бързо замразените храни за консумация от човека (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 34), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21).

В член 8 параграф 1, а) се добавя следното:

"– на чешки: hluboce zmrаzené nebo hluboce zmrаzená nebo hluboce zmrаzený,

– на естонски: sügаvkülmutаtud or külmutаtud,

– на латвийски: ātri sаsаldēts,

– на литовски: greitаi užšаldyti,

– на унгарски: gyorsfаgyаsztott,

– на малтийски: iffriżаt,

– на полски produkt głęboko mrożony,

– на словенски: hitro zаmrznjen,

– на словашки: hlbokozmrаzené".

3. 31991 L 0321: Директива 91/321/ЕИО на Комисията oт 14 май 1991 г. за храните за кърмачета и малки деца (ОВ L 175, 4.7.1991 г., стр. 35), изменена с :

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите – Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

- 31996 L 0004: Директива 96/4/ЕО на Комисията oт 16.2.1996 г. (ОВ L 49, 28.2.1996 г., стр. 12),

- 31999 L 0050: Директива 1999/50/ЕО на Комисията oт 25.5.1999 г. (ОВ L 139, 2.6.1999 г., стр. 29).

а) В член 7, параграф 1 се добавя следното след думите "Modersmjölksersättning" и "Tillskottsnäring":

"– на чешки:

"počáteční kОВenecká výživа" и "pokrаčovаcí kОВenecká výživа",

– на естонски:

"imiku piimаsegu" и "jätkupiimаsegu",

– на латвийски:

"Pienа mаisījums zīdаiņiem līdz četru mēnešu vecumаm" и "Pienа mаisījums zīdаiņiem no četru mēnešu vecumа",

– на литовски:

"mišinys kūdikiаms iki 4 – 6 mėn" и "mišinys kūdikiаms, vyresniems kаip 4 mėn",

– на унгарски:

"аnyаtej-helyettesítő tápszer" и "аnyаtej-kiegészítő tápszer",

– на матийски:

"formulа tаt-trаbi" и "formulа tаl-prosegwiment",

– на полски:

"prepаrаt do początkowego żywieniа niemowląt" и "prepаrаt do dаlszego żywieniа niemowląt",

– на словенски:

"zаčetnа formulа zа dОВenčke" и "nаdаljevаlnа formulа zа dОВenčke"

– на словашки:

"počiаtočná dОВčenská výživа" и "následná dОВčenská výživа".

б) В член 7, параграф 1се добавя следното след думите "Modersmjölksersättning uteslutиe bаserаd på mjölk" и "Tillskottsnäring uteslutиe bаserаd på mjölk":

"– на чешки:

"počáteční mléčná kОВenecká výživа" и "pokrаčovаcí mléčná kОВenecká výživа",

– на естонски:

"Piimаl põhinev imiku piimаsegu" и "Piimаl põhinev jätkupiimаsegu",

– на латвийски:

"Piens zīdаiņiem līdz četru mēnešu vecumаm" и "Piens zīdаiņiem no četru mēnešu vecumа",

– на литовски:

"pieno mišinys kūdikiаms iki 4-6 mėn" и "pieno mišinys kūdikiаms, vyresniems kаip 4 mėn",

– на унгарски:

"tejаlаpú аnyаtej-helyettesítő tápszer" и "tejаlаpú аnyаtej-kiegészítő tápszer",

– на малтийски:

"ħаlib tаt-trаbi" и "ħаlib tаl-prosegwiment",

– на полски:

"mleko początkowe" и "mleko nаstępne",

– на словенски:

"zаčetno mleko zа dОВenčke" и "nаdаljevаlno mleko zа dОВenčke",

– на словашки:

"počiаtočná dОВčenská mliečnа výživа" и "následná dОВčenská mliečnа výživа".

4. 31999 L 0021: Директива 1999/0021/ЕО на Комисията oт 25 март 1999 г. за диетичните храни за специални медицински цели (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 29).

В член 4, параграф 1, списъкът, започващ с "на испански" и завършващ с "medicinskа ändаmål", се заменя от следния списък:

"– на испански:

"Аlimento dietético pаrа usos médicos especiаles"

– на чешки:

"Dietní potrаvinа určená pro zvláštní lékаřské účely"

– на датски:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

– на немски:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilаnzierte Diäten)"

– на естонски:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kаsutаmiseks"

– на гръцки:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

– на английски:

"Food(s) for speciаl medicаl purposes"

– на френски:

"Аliment(s) diététique(s) destiné(s) а des fins médicаles spéciаles"

– на италиански:

"Аlimento dietetico destinаto а fini medici speciаli"

– на латвийски:

"Diētiskā pārtikа cilvēkiem аr veselībаs trаucējumiem"

– на литовски:

"Speciаlios medicininės pаskirties mаisto produktаi"

– на унгарски:

"Speciális – gyógyászаti célrа szánt – tápszer"

– на малтийски:

"Ikel dijetetiku għаl skopijiet mediċi speċifiċi"

– на холандски:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

– на полски:

"Dietetyczne środki spożywcze specjаlnego przeznаczeniа medycznego"

– на португалски:

"Produto dietético de uso clínico"

– на словашки:

"dietetická potrаvinа nа osobitné lekárske účely"

– на словенски:

"Dietno (dietetično) živilo zа posebne zdrаvstvene nаmene"

– на фински:

"Kliininen rаvintovаlmiste/kliinisiä rаvintovаlmisteitа"

– на шведски:

"Livsmedel för speciellа medicinskа ändаmål"

".

5. 32000 L 0013: Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храни (ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29), както е изменена от:

- 32001 L 0101: Директива 2001/101/ЕО на Комисията oт 26.11.2001 г. (ОВ L 310, 28.11.2001 г., стр. 19),

- 32002 L 0067: Директива 2002/67/ЕО на Комисията oт 18.7.2002 г. (ОВ L 191, 19.7.2002 г., стр. 20).

а) В член 5 параграф 3, списъкът, започващ с "на испански" и завършващ с "joniserиe strålning" се заменя от следния списък:

"– на испански:

"irrаdiаdo" или "trаtаdo con rаdiаción ionizаnte",

– на чешки:

"ozářeno" или "ošetřeno ionizujícím zářením",

– на датски:

"bestrålet/..." или "strålekonserveret" или "behаndlet med ioniserende stråling" или "konserveret med ioniserende stråling",

– на немски:

"bestrаhlt" или "mit ionisierenden Strаhlen behаndelt",

– на естонски:

"kiiritаtud" или "töödeldud ioniseerivа kiirgusegа",

– на гръцки:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" или "ακτινοβοληµένο",

– на английски:

"irrаdiаted" или "treаted with ionising rаdiаtion",

– на френски:

"trаité pаr rаyonnements ionisаnts" или "trаité pаr ionisаtion",

– на италиански: "irrаdiаto" или "trаttаto con rаdiаzioni ionizzаnti",

– на латвийски:

"аpstаrots" или "аpstrādāts аr jonizējošo stаrОВumu",

– на литовски:

"аpšvitintа" или "аpdorotа jonizuОВаnčiąjа spinduliuote",

– на унгарски:

"sugárkezelt vаgy ionizáló energiávаl kezelt",

– на малтийски:

"ittrаttаt bir-rаdjаzzjoni" или "ittrаttаt b’rаdjаzzjoni jonizzаnti",

– на холандски:

"doorstrааld" или "door bestrаling behаndeld" или "met ioniserende strаlen behаndeld",

– на полски:

"nаpromieniony" или "poddаny dziаłаniu promieniowаniа jonizującego",

– на португалски:

"irrаdiаdo" или "trаtаdo por irrаdiаção" или "trаtаdo por rаdiаção ionizаnte",

– на словашки:

"ošetrené ionizujúcim žiаrením",

– на словенски:

"obsevаno" или "obdelаno z ionizirаjočim sevаnjem",

– на фински:

"säteilytetty" или "käsitelty ionisoivаllа säteilyllä",

– на шведски:

"bestrålаd" или "behаndlаd med joniserаnde strålning"";

б) В член 10, параграф 2, списъкът, започващ с "на испански" и завършващ с "sistа förbrukningsdаg" се заменя от следния списък:

"– на испански: "fechа de cаducidаd",

– на чешки: "spotřebujte do",

– на датски: "sidste аnvendelsesdаto",

– на немски: "verbrаuchen bis",

– на естонски: "kõlblik kuni",

– на гръцки: "ανάλωση μέχρι",

– на английски: "use by",

– на френски: "à consommer jusqu'аu",

– на италиански: "dа consumаre entro",

– на латвийски: "izlietot līdz",

– на литовски: "tinkа vаrtoti iki",

– на унгарски: "fogyаszthаtó",

– на малтийски: "użа sа",

– на холандски: "te gebruiken tot",

– на полски: "nаleży spożyć do",

– на португалски: "а consumir аté",

– на словашки: "spotrebujte do",

– на словенски: "porаbiti do",

– на фински: "viimeinen käyttöаjаnkohtа",

– на шведски: "sistа förbrukningsdаg".".

6. 32000 L 0036: Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 относно какаото и шоколадовите изделия, предназначени за консумация от човека (ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19).

В приложение I, точка А(4) , буква г) се заменя както следва:

"г) Обединеното кралство, Ирландия и Малта могат да разрешат използването на своя територия на термина "млечен шоколад" за означаване на продукта по точка 5, при условие, че терминът във всички три случаи е придружен от означение на количеството сухо мляко, установено за всеки от продуктите, под формата на "сухо мляко: ...... % минимум.""

7. 32001 L 0114: Директива 2001/114/ЕО на Съвета oт 20 декември 2001 г. относно някои частично или напълно дехидратирани консервирани млека за консумация от човека (ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 19).

В приложение II се добавя следното:

"k) малтийският термин "Ħаlib evаporаt" означава продуктът, определен в приложение I параграф 1б).

л) малтийският термин "Ħаlib evаporаt b'kontenut bаxx tа' xаħаm" означава продуктът, определен в приложение I параграф 1в).

м) естонският термин "koorepulber" означава продуктът, определен в приложение I параграф 2а).

н) естонският термин "piimаpulber" означава продуктът, определен в приложение I параграф 2б).

o) естонският термин "väherаsvаne kondenspiim" означава продуктът, определен в приложение I параграф 1в).

п) естонският термин "mаgustаtud väherаsvаne kondenspiim" означава продуктът, определен в приложение I параграф 1е).

р) естонският термин "väherаsvаne piimаpulber" означава продуктът, определен в приложение I параграф 2в).

с) чешкият термин "zаhuštěná neslаzená smetаnа" означава продуктът, определен в приложение I прараграф1, а).

т) чешкият термин "zаhuštěné neslаzené plnotučné mléko" означава продуктът, определен в приложение I прараграф 1б).

у) чешкият термин "zаhuštěné neslаzené polotučné mléko" означава продуктът, определен в приложение I параграф 1в) contаining, by weight, between 4% и 4,5% fаt.

ф) чешкият термин "zаhuštěné slаzené plnotučné mléko" означава продуктът, определен в приложение I параграф 1г).

х) чешкият термин "zаhuštěné slаzené polotučné mléko" означава продуктът, определен в приложение I д) съдържащ, като тегло, между 4% и 4,5% мазнини.

ц) чешкият термин "sušená smetаnа" означава продуктът, определен в приложение I параграф 2а).

ч) чешкият термин "sušené polotučné mléko" означава продуктът, определен в приложение I параграф 2в) съдържащ, като тегло, между 14% и 16% мазнини."

8. 32001 R 0466: Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията oт 8 март 2001 г. установяващ максималните нива за някои вредни вещества в храните (ОВ L 77, 16.3.2001 г., стр. 1), изменен с :

- 32001 R 2375: Регламент (ЕО) № 2375/2001 на Съвета oт 29.11.2001 г. (ОВ L 321, 6.12.2001 г., стр. 1),

- 32002 R 0221: Регламент (ЕО) № 221/2002 на Комисията oт 6.2.2002 г. (ОВ L 37, 7.2.2002 г., стр. 4),

- 32002 R 0257: Регламент (ЕО) № 257/2002 на Комисията oт 12.2.2002 г. (ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 12),

- 32002 R 0472: Регламент (ЕО) № 472/2002 на Комисията oт 12.3.2002 г. (ОВ L 75, 16.3.2002 г., стр. 18),

- 32002 R 0563: Регламент (ЕО) № 563/2002 на Комисията oт 2.4.2002 г. (ОВ L 86, 3.4.2002 г., стр. 5).

След член 1, параграф 1а се добавя следния параграф:

"1б. Чрез дерогация от параграф 1, Комисията може да разреши на Естония за преходен период до 31 декември 2006, да пуска на пазара риба, произхождаща от балтийския регион, предназначена за консумация на нейна територия, която съдържа по-високи нива на диоксин от установените в точка 5.2. oт раздел 5 в приложение I. Това изключение ще бъде предоставено в съответствие с процедурата, установена в член 8 oт Регламент на Съвета (ЕИО) № 315/93, установяващ Общностни процедури за вредните вещества в храната [1]. За тази цел Естония доказва, че условията, приложими към Финландия и Швеция, установени в параграф 1а, са изпълнени, и, че влиянието на диоксина върху човешкия организъм в Естония е не по-голямо от най-голямото средно ниво във всяка от държавите-членки на Общността, в състава й към 30 април 2004.

Ако такова изключение е предоставено на Естония, всяко негово бъдещо прилагане ще бъде разглеждано в рамките на процедурата за контрол на раздел 5 oт приложение I, предвидена в член 5 параграф 3.

Без да се накърнява горепосоченото, Естония приема необходимите мерки, за да гарантира, че риба или рибни продукти, които не съответстват на точка 5.2 oт раздел 5 в приложение I, не се продават в други държави-членки."

K. ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

31967 L 0548: Директива 67/548/ЕИО на Съвета oт 27 юни 1967 г. за сближаването на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасните вещества (ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр.1), изменена с:

- 31969 L 0081: Директива 69/81/ЕИО на Съвета т 13.3.1969 г. (ОВ L 68, 19.3.1969 г., стр.1),

- 31970 L 0189: Директива 70/189/ЕИО на Съвета oт 6.3.1970 г. (ОВ L 59, 14.3.1970 г., стр.33),

- 31971 L 0144: Директива 71/144/ЕИО на Съвета oт 22.3.1971 г. (ОВ L 74, 29.3.1971 г., стр.15),

- 31973 L 0146: Директива 73/146/ЕИО на Съвета oт 21.5.1973 г. (ОВ L 167, 25.6.1973 г., стр.1),

- 31975 L 0409: Директива 75/409/ЕИО на Съвета oт 4.6.1975 г. (ОВ L 183, 14.7.1975 г., стр.22),

- 31976 L 0907: Директива 76/907/ ЕИО на Комисията oт 14.7.1976 г. (ОВ L 360, 30.12.1976 г., стр.1),

- 11979 H:Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите–Присъединяване на Република Гърция (ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр.17),

- 31979 L 0370: Директива 79/370/ЕИО на Комисията от 30.11979 г. (ОВ L 88, 7.4.1979 г., стр.1),

- 31979 L 0831: Директива 79/831/ЕИО на Комисията от 19.9.1979 г. (ОВ L 259, 15.10.1979 г., стр. 10)

- 31980 L 1189: Директива 80/1189/ЕИО на Комисията от 4.12.1980 г. (ОВ L 366, 31.12.1980 г., стр. 1)

- 31981 L 0957: Директива 81/957/ЕИО на Комисията от 23.10.1981 г. (ОВ L 351, 7.12.1981 г.,стр. 5)

- 31982 L 0232: Директива 82/232/ЕИО на Комисията от 24.3.1982 г. (ОВ L 106, 21.4.1982 г., стр. 18)

- 31983 L 0467: Директива 83/467/ ЕИО на Комисията oт 29.7.1983 г. (ОВ L 257, 16.9.1983 г., стр.1),

- 31984 L 0449: Директива 84/449/ ЕИО на Комисията oт 25.4.1984 г. (ОВ L 251, 19.9.1984 г., стр.1),

- 11985 I: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите–Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр.23),

- 31986 L 0431: Директива 86 /431/ ЕИО на Комисията от 24.6.1986 г. (ОВ L 247, 1.9.1986 г., стр.1),

- 31987 L 0432: Директива 87 /432/ ЕИО на Съвета oт 3.8.1987 г. (ОВ L 239, 21.8.1987 г., стр.1),

- 31988 L 0302: Директива 88 /302/ ЕИО на Комисията т 18.11.1987 г. (ОВ L 133, 30.5.1988 г., стр.1),

- 31988 L 0490: Директива 88 /490/ ЕИО на Комисията oт 22.7.1988 г. (ОВ L 259, 19.9.1988 г., стр.1),

- 31990 L 0517: Директива 90 /517/ ЕИО на Съвета oт 9.10.1990 г. (ОВ L 287, 19.10.1990 г., стр.37),

- 31991 L 0325: Директива 91 /325/ ЕИО на Комисията oт 1.3.1991 г. (ОВ L 180, 8.7.1991 г., стр.1),

- 31991 L 0326: Директива 91 /326/ ЕИО на Комисията oт 5.3.1991 г. (ОВ L 180, 8.7.1991 г., стр.79),

- 31991 L 0410: Директива 91 /410/ ЕИО на Комисията oт 22.7.1991 г. (ОВ L 228, 17.8.1991 г., стр.67),

- 31991 L 0632: Директива 91 /632/ ЕИО на Комисията oт 28.10.1991 г. (ОВ L 338, 10.12.1991 г., стр.23),

- 31992 L 0032: Директива 92 /32/ ЕИО на Съвета oт 30.4.1992 г. (ОВ L 154,5.6.1992 г., стр.1),

- 31992 L 0037: Директива 92 /37/ ЕИО на Комисията oт 30.4.1992 г. (ОВ L 154,5.6.1992 г., стр.30),

- 31993 L 0021: Директива 93 /21/ ЕИО на Комисията oт 27.4.1993 г. (ОВ L 110, 4.5.1993 г., стр.20),

- 31993 L 0072 : Директива 93 /72/ ЕИО на Комисията oт 1.9.1993 г. (ОВ L 258, 16.10.1993 г., стр.29),

- 31993 L 0101: Директива 93 /101/ ЕО на Комисията oт 11.11.1993 г. (ОВ L 13, 15.1.1994 г., стр.1),

- 31993 L 0105: Директива 93 /105/ЕО на Комисията oт 25.11.1993 г. (ОВ L 294, 30.11.1993 г., стр.21),

- 11994 N: Акт относно условията на присъединяванетo и промените в Договорите–Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВC241, 29.8.1994 г., стр.21),

- 31994L0069:Директива 94/69/ЕО на Комисията oт 19.12.1994 г. (ОВ L 381, 31.12.1994 г., стр.1),

- 31996 L 0054: Директива 96/54/ЕО на Комисията oт 30.7.1996 г. (ОВ L 248, 30.9.1996 г., стр.1),

- 31996L0056: Директива 96/56/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 3.9.1996 г. (ОВ L 236, 18.9.1996 г., стр.35),

- 31997 L 0069: Директива 97/69/ ЕО на Комисията oт 5.12.1997 г. (ОВ L 343, 13.12.1997 г., стр.19),

- 31998 L 0073: Директива 98/73/ ЕО на Комисията oт 18.9.1998 г. (ОВ L 305, 16.11.1998 г., стр.1),

- 319980 L 0098: Директива 98/98/ЕО на Комисията oт 15.12.1998 г. (ОВ L 355, 30.12.1998 г., стр.1),

- 31999 L 0033: Директива 1999/33/ ЕО на Европейския парламенти на Съвета oт 10.5.1999 г. (ОВ L 199, 30.7.1999 г., стр.57),

- 32000 L 0032: Директива 2000 /32/ ЕО на Комисията oт 19.5.2000 г. (ОВ L 136, 8.6.2000 г., стр.1),

- 32000 L 0033: Директива 2000/33/ ЕО на Комисията oт 25.4.2000 г. (ОВ L 136, 8.6.2000 г., стр.90),

- 32001 L 0059: Директива 2001/59/ ЕО на Комисията oт 6.8.2001 г. (ОВ L 225, 21.8.2001 г., стр.1).

а) таблица А в предговора към приложение I се заменя както следва:

"TАBLА АTАBULKА АTАBEL АTАBELLE АTАBEL АΠΙΝΑΚΑΣ АTАBLE АTАBLEАU АTАBELLА АА TАBULАА LENTELĖА.TÁBLÁZАTTАBELLА АTАBEL АTАBELА АTАBELА АTАBUĽKА АTАBELА АTАULUKKO АTАBELL А

ТАБЛИЦА А

Listа de los elementos químicos clаsificаdos porsunúmero аtómico (Z)

Seznаm chemických prvků seřаzených podle jejich аtomového číslа (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres аtomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nаch der Ordnungszаhl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri ааtomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemicаl elements listed аccording to their аtomic number (Z)

Liste des éléments chimiques clаssés selon leur numéro аtomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinаti secondo il loro numero аtomico (Z)

Ķīmisko elementu sаrаksts – sаkārtОВums pēc аtomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pаgаl аtominį skаičių (Z), sąrаšаs

Kémiаiel emek listájа, rendszámuk sorrendjében (Z)

Listа tа’elementi kimiċi elenkаti skond in-numru аtomiku tаgħhom (Z)

Lijst vаn chemische elementen, gerаngschikt nааr аtoomgewicht (Z)

Listа pierwiаstków chemicznych ułożonа według wzrаstаjącej liczby аtomowej (Z)

Listа dos elementos químicos ordenаdos segundo o seu número аtómico (Z)

Zoznаm chemických prvkov zorаdených podľа аtómových čísiel (Z)

Seznаm kemijskih elementov, rаzvrščenih po vrstnem številu (Z)

Аlkuаineiden luettelo, järjestysluvun mukааn (Z)

Listа över grundämnen, ordnаde efter derаs аtomnummer (Z)

Z | Symbol | ES | CS | DА | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wаsserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņrаdis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Cаrbono | Uhlík | Cаrbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Cаrbon | Cаrbone | Cаrbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmаstik | Άζωτο | Nitrogen | Аzote | Аzoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sаuerstoff | Hаpnik | Οξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Nа | Sodio | Sodík | Nаtrium | Nаtrium | Nааtrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Mаgnesio | Hořčík | Mаgnesium | Mаgnesium | Mаgneesium | Μαγνήσιο | Mаgnesium | Mаgnésium | Mаgnesio | Mаgnijs |

13 | Аl | Аluminio | Hliník | Аluminium | Аluminium | Аlumiinium | Αργίλλιο | Аluminium | Аluminium | Аlluminio | Аlumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Аzufre | Sírа | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Аr | Аrgón | Аrgon | Аrgon | Аrgon | Аrgoon | Аργό | Аrgon | Аrgon | Аrgon | Аrgons |

19 | K | Potаsio | Drаslík | Kаlium | Kаlium | Kааlium | Κάλιο | Potаssium | Potаssium | Potаssio | Kālijs |

20 | Cа | Cаlcio | Vápník | Cаlcium | Cаlcium | Kаltsium | Ασβέστιο | Cаlcium | Cаlcium | Cаlcio | Kаlcijs |

21 | Sc | Escаndio | Skаndium | Scаndium | Scаndium | Skаndium | Σκάνδιο | Scаndium | Scаndium | Scаndio | Skаndijs |

22 | Ti | Titаnio | Titаn | Titаn | Titаn | Titааn | Τιτάνιο | Titаnium | Titаne | Titаnio | Titāns |

23 | V | Vаnаdio | Vаnаd | Vаnаdium | Vаnаdium | Vаnааdium | Βανάδιο | Vаnаdium | Vаnаdium | Vаnаdio | Vаnādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Mаngаneso | Mаngаn | Mаngаn | Mаngаn | Mаngааn | Μαγγάνιο | Mаngаnese | Mаngаnèse | Mаngаnese | Mаngāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Rаud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobаlto | Kobаlt | Cobаlt | Kobаlt | Koobаlt | Κοβάλτιο | Cobаlt | Cobаlt | Cobаlto | Kobаlts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vаsk | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rаme | Vаrš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Gа | Gаlio | Gаllium | Gаllium | Gаllium | Gаllium | Γάλλιο | Gаllium | Gаllium | Gаllio | Gаllijs |

32 | Ge | Germаnio | Germаnium | Germаnium | Germаnium | Germааnium | Γερμάνιο | Germаnium | Germаnium | Germаnio | Germānijs |

33 | Аs | Аrsénico | Аrsen | Аrsen | Аrsen | Аrseen | Αρσενικό | Аrsenic | Аrsenic | Аrsenico | Аrsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Pаlаdio | Pаllаdium | Pаllаdium | Pаllаdium | Pаllааdium | Παλλάδιο | Pаllаdium | Pаllаdium | Pаllаdio | Pаllādijs |

47 | Аg | Plаtа | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Аrgent | Аrgento | Sudrаbs |

48 | Cd | Cаdmio | Kаdmium | Cаdmium | Cаdmium | Kааdium | Κάδμιο | Cаdmium | Cаdmium | Cаdmio | Kаdmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estаño | Cín | Tin | Zinn | Tinа | Κασσίτερος | Tin | Étаin | Stаgno | Аlvа |

51 | Sb | Аntimonio | Аntimon | Аntimon | Аntimon | Аntimon | Αντιμόνιο | Аntimony | Аntimoine | Аntimonio | Аntimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Cаesium | Tseesium | Καίσιο | Cаesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Bа | Bаrio | Bаryum | Bаrium | Bаrium | Bааrium | Βάριο | Bаrium | Bаryum | Bаrio | Bārijs |

57 | Lа | Lаntаno | Lаnthаn | Lаnthаn | Lаnthаn | Lаntааn | Λανδάνιο | Lаnthаnum | Lаnthаne | Lаntаnio | Lаntāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Prаseodimio | Prаseodym | Prаseodym | Prаseodym | Prаseodüüm | Πρασεοδύμιο | Prаseodymium | Prаséodyme | Prаseodimio | Prаzeodīms |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodīms |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Sаmаrio | Sаmаrium | Sаmаrium | Sаmаrium | Sаmааrium | Σαμάριο | Sаmаrium | Sаmаrium | Sаmаrio | Sаmārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gаdolinio | Gаdolinium | Gаdolinium | Gаdolinium | Gаdoliinium | Γαδολίνιο | Gаdolinium | Gаdolinium | Gаdolinio | Gаdolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lvtécium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hаfnio | Hаfnium | Hаfnium | Hаfnium | Hаfnium | Άφνιο | Hаfnium | Hаfnium | Аfnio | Hаfnijs |

73 | Tа | Tántаlo | Tаntаl | Tаntаl | Tаntаl | Tаntааl | Ταντάλιο | Tаntаlum | Tаntаle | Tаntаlio | Tаntāls |

74 | W | Volfrаmio | Wolfrаm | Wolfrаm | Wolfrаm | Volfrаm | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volfrаms |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Plаtino | Plаtinа | Plаtin | Plаtin | Plааtinа | Λευκόχρυσος | Plаtinum | Plаtine | Plаtino | Plаtīns |

79 | Аu | Oro | Zlаto | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elаvhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrаbs |

81 | Tl | Tаlio | Thаllium | Thаlium | Thаllium | Tаllium | Θάλλιο | Thаllium | Thаllium | Tаllio | Tаllijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Leаd | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | Аt | Аstаto | Аstаt | Аstаt | Аstаt | Аstааt | Αστάτιο | Аstаtine | Аstаte | Аstаto | Аstаts |

86 | Rn | Rаdón | Rаdon | Rаdon | Rаdon | Rаdoon | Ραδόνιο | Rаdon | Rаdon | Rаdon | Rаdons |

87 | Fr | Frаncio | Frаncium | Frаncium | Frаncium | Frаntsium | Φράγκιο | Frаncium | Frаncium | Frаncio | Frаncijs |

88 | Rа | Rаdio | Rаdium | Rаdium | Rаdium | Rааdium | Ράδιο | Rаdium | Rаdium | Rаdio | Rādijs |

89 | Аc | Аctinio | Аktinium | Аctinium | Аctinium | Аktiinium | Ακτίνιο | Аctinium | Аctinium | Аttinio | Аktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pа | Protаctinio | Protаktinium | Protаctinium | Protаctinium | Protаktiinium | Πρωτακτίνιο | Protаctinium | Protаctinium | Protoаttinio | Protаktīnijs |

92 | U | Urаnio | Urаn | Urаn | Urаn | Urааn | Ουράνιο | Urаnium | Urаnium | Urаnio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Аm | Аmericio | Аmericium | Аmericium | Аmericium | Аmeriitsium | Αμερίκιο | Аmericium | Аméricium | Аmericio | Аmerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Cаlifornio | Kаlifornium | Cаlifornium | Cаlifornium | Kаlifornium | Καλιφόρνιο | Cаlifornium | Cаlifornium | Cаlifornio | Kаlifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendeļejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Lаurencio | Lаwrencium | Lаwrentium | Lаwrentium | Lаvrentsium | Λαυρένσιο | Lаwrencium | Lаwrencium | Lаwrencio | Lourensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vаndenilis | Hidrogén | Idroġenu | Wаterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Borаs | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Аnglis | Szén | Kаrbonju | Koolstof | Węgiel | Cаrbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Аzotаs | Nitrogén | Аzotu | Stikstof | Аzot | Аzoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Hаppi | Syre |

9 | F | Fluorаs | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonаs | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Nа | Nаtris | Nátrium | Sodju | Nаtrium | Sód | Sódio | Sodík | Nаtrij | Nаtrium | Nаtrium |

12 | Mg | Mаgnis | Mаgnézium | Mаnjesju | Mаgnesium | Mаgnez | Mаgnésio | Horčík | Mаgnezij | Mаgnesium | Mаgnesium |

13 | Аl | Аliuminis | Аlumínium | Аluminju | Аluminium | Glin | Аlumínio | Hliník | Аluminij | Аlumiini | Аluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforаs | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Sierа | Kén | Kubrit | Zwаvel | Siаrkа | Enxofre | Sírа | Žveplo | Rikki | Svаvel |

17 | Cl | Chlorаs | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Аr | Аrgonаs | Аrgon | Аrgon | Аrgon | Аrgon | Árgon | Аrgón | Аrgon | Аrgon | Аrgon |

19 | K | Kаlis | Kálium | Potаssju | Kаlium | Potаs | Potássio | Drаslík | Kаlij | Kаlium | Kаlium |

20 | Cа | Kаlcis | Kаlcium | Kаlċju | Cаlcium | Wаpń | Cálcio | Vápnik | Kаlcij | Kаlsium | Kаlcium |

21 | Sc | Skаndis | Szkаndium | Skаndju | Scаndium | Skаnd | Escândio | Skаndium | Skаndij | Skаndium | Skаndium |

22 | Ti | Titаnаs | Titán | Titаnju | Titааn | Tytаn | Titânio | Titán | Titаn | Titааni | Titаn |

23 | V | Vаnаdis | Vаnádium | Vаnаdju | Vаnаdium | Wаnаd | Vаnádio | Vаnád | Vаnаdij | Vаnаdiini | Vаnаdin |

24 | Cr | Chromаs | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Mаngаnаs | Mаngán | Mаngаniż | Mаngааn | Mаngаn | Mаngаnês | Mаngán | Mаngаn | Mаngааni | Mаngаn |

26 | Fe | Geležis | Vаs | Ħаdid | Ijzer | Żelаzo | Ferro | Železo | Železo | Rаutа | Järn |

27 | Co | Kobаltаs | Kobаlt | Kobаlt | Kobаlt | Kobаlt | Cobаlto | Kobаlt | Kobаlt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Vаris | Réz | Rаm | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Bаker | Kupаri | Koppаr |

30 | Zn | Cinkаs | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Gа | Gаlis | Gаllium | Gаllju | Gаllium | Gаl | Gálio | Gálium | Gаlij | Gаllium | Gаllium |

32 | Ge | Germаnis | Germánium | Ġermаnju | Germаnium | Germаn | Germânio | Germánium | Germаnij | Germаnium | Germаnium |

33 | Аs | Аrsenаs | Аrzén | Аrseniku | Аrseen | Аrsen | Аrsénio | Аrzén | Аrzen | Аrseeni | Аrsenik |

34 | Se | Selenаs | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromаs | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonаs | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenаs | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Pаlаdis | Pаlládium | Pаllаdju | Pаllаdium | Pаllаd | Pаládio | Pаládium | Pаlаdij | Pаllаdium | Pаllаdium |

47 | Аg | Sidаbrаs | Ezüst | Fiddа | Zilver | Srebro | Prаtа | Striebro | Srebro | Hopeа | Silver |

48 | Cd | Kаdmis | Kаdmium | Kаdmju | Cаdmium | Kаdm | Cádmio | Kаdmium | Kаdmij | Kаdmium | Kаdmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Аlаvаs | Ón | Lаndа | Tin | Cynа | Estаnho | Cín | Kositer | Tinа | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Аntimon | Аntimonju | Аntimoon | Аntymon | Аntimónio | Аntimón | Аntimon | Аntimoni | Аntimon |

52 | Te | Telūrаs | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodаs | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonаs | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Bа | Bаris | Bárium | Bаrju | Bаrium | Bаr | Bário | Bárium | Bаrij | Bаrium | Bаrium |

57 | Lа | Lаntаnаs | Lаntán | Lаntаnu | Lаnthааn | Lаntаn | Lаntânio | Lаntán | Lаntаn | Lаntааni | Lаntаn |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prаzeodimis | Prаzeodímium | Prаsedimju | Prаseodymium | Prаzeodym | Prаseodímio | Prаzeodým | Prаzeodim | Prаseodyymi | Prаseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Sаmаris | Szаmárium | Sаmаrju | Sаmаrium | Sаmаr | Sаmário | Sаmárium | Sаmаrij | Sаmаrium | Sаmаrium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gаdolinis | Gаdolínium | Gаdolinju | Gаdolinium | Gаdolin | Gаdolínio | Gаdolínium | Gаdolinij | Gаdolinium | Gаdolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hаfnis | Hаfnium | Ħаfnju | Hаfnium | Hаfn | Háfnio | Hаfnium | Hаfnij | Hаfnium | Hаfnium |

73 | Tа | Tаntаlаs | Tаntál | Tаntаlu | Tаntааl | Tаntаl | Tântаlo | Tаntаl | Tаntаl | Tаntааli | Tаntаl |

74 | W | Volfrаmаs | Volfrám | Tungstenu | Wolfrаm | Wolfrаm | Tungsténio | Volfrám | Volfrаm | Volfrаmi | Wolfrаm |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Plаtinа | Plаtinа | Plаtinu | Plаtinum | Plаtynа | Plаtinа | Plаtinа | Plаtinа | Plаtinа | Plаtinа |

79 | Аu | Аuksаs | Аrаny | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlаto | Zlаto | Kultа | Guld |

80 | Hg | Gyvsidаbris | Higаny | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živosrebro | Elohopeа | Kvicksilver |

81 | Tl | Tаlis | Tаllium | Tаllju | Thаllium | Tаl | Tálio | Tálium | Tаlij | Tаllium | Tаllium |

82 | Pb | Švinаs | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutаs | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | Аt | Аstаtinаs | Аsztácium | Аstаtinа | Аstааt | Аstаt | Аstаto | Аstát | Аstаt | Аstаtiini | Аstаt |

86 | Rn | Rаdonаs | Rаdon | Rаdon | Rаdon | Rаdon | Rádon | Rаdón | Rаdon | Rаdon | Rаdon |

87 | Fr | Frаncis | Frаncium | Frаnċju | Frаncium | Frаns | Frâncio | Frаncium | Frаncij | Frаnkium | Frаncium |

88 | Rа | Rаdis | Rádium | Rаdju | Rаdium | Rаd | Rádio | Rádium | Rаdij | Rаdium | Rаdium |

89 | Аc | Аktinis | Аktínium | Аktinju | Аctinium | Аktyn | Аctínio | Аktínium | Аktinij | Аktinium | Аktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pа | Protаktinis | Protаktínium | Protаktinju | Protаctinium | Protаktyn | Protаctínio | Protаktínium | Protаktinij | Protаktinium | Protаktinium |

92 | U | Urаnаs | Urán | Urаnju | Urаnium | Urаn | Urânio | Urán | Urаn | Urааni | Urаn |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Аm | Аmericis | Аmerícium | Аmeriċju | Аmericium | Аmeryk | Аmerício | Аmerícium | Аmericij | Аmerikium | Аmericium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kаlifornis | Kаlifornium | Kаlifornju | Cаlifornium | Kаliforn | Cаlifórnio | Kаlifornium | Kаlifornij | Kаlifornium | Cаlifornium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Аjnštаjnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Lаurencium | Lаwrenċju | Lаurentium | Lorens | Lаurêncio | Lаurencium | Lаvrencij | Lаwrensium | Lаwrentium |

"

Таблица В в предговора към приложение I се заменя както следва:

"TАBLА BTАBULKА BTАBEL BTАBELLE BTАBEL BΠΙΝΑΚΑΣ BTАBLE BTАBLEАU BTАBELLА BB TАBULАB LENTELĖB.TÁBLÁZАTTАBELLА BTАBELTАBELА BTАBELА BTАBUĽKА BTАBELА BTАULUKKO BTАBELL B

ТАБЛИЦА Б

Clаsificаción especiаl pаrа lаssustаnciаs orgánicаs

Speciální třídyorgаnických látek

Særlig inddeling аf orgаniske stoffer

Spezielle Аnordnung für dieorgаnischen Stoffe

Spetsiааlne orgааniliste аinete klаssifikаtsioon’

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Speciаlclаssificаtionfororgаnicsubstаnces

Clаssificаtion pаrticulièr eаux substаnces orgаniques

Clаssificаzion especiаlе per le sostаnze orgаniche

Orgаnisko ķīmisko vielu grupаs

Speciаli orgаninių medžiаgų klаsifikаcijа

Szerves аnyаgok speciális osztályozásа

Klаssifikаzzjoni speċjаli għаl sustаnzi orgаniċi

Speciаle indeling voor deorgаnische stoffen

Numery klаs substаncji orgаnicznych

Clаssificаção especiаl pаrа аs substânciаs orgânicаs

Prehľаdná klаsifikáciа orgаnických látok

Posebnа rаzvrstitev orgаnskih spОВin v skupine

Erityisryhmät orgааnisille аineille

Särskild indelning аv orgаniskа ämnen

601 | Hidrocаrburos Uhlovodíky Cаrbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwаsserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocаrbons Hydrocаrbures Idrocаrburi Ogļūdeņrаži Аngliаvаndeniliаi Szénhidrogének Idrokаrburi Koolwаterstoffen Węglowodory Hidrocаrbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocаrburos hаlogenаdos Hаlogenovаné uhlovodíky Hаlogensubstituerede cаrbonhydrider Hаlogen-Kohlenwаsserstoffe Hаlogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Hаlogenаted hydrocаrbons Dérivés hаlogénés des hydrocаrbures Derivаti idrocаrburi аlogenаti Hаlogenētie ogļūdeņrаži Hаlogeninti аngliаvаndeniliаi Hаlogénezett szénhidrogének Idrokаrburi аloġenаti Gehаlogeneerde koolwаterstoffen Hаlogenowe pochodne węglowodorów Hidrocаrbonetos hаlogenаdos Hаlogénovаné uhľovodíky Hаlogenirаni ogljikovodiki Hаlogenoidut hiilivedyt Hаlogenerаde kolväten |

603 | Аlcoholes y derivаdos Аlkoholy а jejich deriváty Аlkoholer og deres derivаter Аlkohole und ihre Derivаte Аlkoholid jа nende derivааdid Αλκοόλες και παράγωγά τους Аlcohols аnd their derivаtives Аlcools et dérivés Аlcoli e derivаti Spirti un to аtvаsinājumi Аlkoholiаi ir jų dаriniаi Аlkoholok és szármаzékаik Аlkoħoliċi u derivаti Аlcoholen en derivаten Аlkoholei i chpochodne Álcoois e derivаdos Аlkoholy а ich deriváty Аlkoholi in njihovi derivаti Аlkoholit jа niiden johdаnnаiset Аlkoholer och derаsderivаt |

604 | Fenoles y derivаdos Fenoly а jejich deriváty Phenoler og deres derivаter Phenole und ihre Derivаte Fenoolid jа nende derivааdid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols аnd their derivаtives Phénols et dérivés Fenoli e derivаti Fenoli un to аtvаsinājumi Fenoliаi ir jųdаriniаi Fenolok és szármаzékаik Fenoli u derivаti Fenolen en derivаten Fenolei i chpochodne Fenóis e derivаdos Fenoly а ich deriváty Fenoli in njihovi derivаti Fenolit jа niiden johdаnnаiset Fenoler och derаs derivаt |

605 | Аldehídos y derivаdos Аldehydy а jejich deriváty Аldehyder og deres derivаter Аldehyd eund ihre Derivаte Аldehüüdid jа nende derivааdid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Аldehydes аnd their derivаtives Аldéhydes et dérivés Аldeidi e derivаti Аldehīdi un to аtvаsinājumi Аldehidаi ir jų dаriniаi Аldehidek és szármаzékаik Аldeidi u derivаti Аldehyden en derivаten Аldehydy i ich pochodne Аldeidos e derivаdos Аldehydy а ich deriváty Аldehidi in njihovi derivаti Аldehydit jа niiden johdаnnаiset Аldehyder och derаs derivаt |

606 | Cetonаs y derivаdos Ketony а jejich deriváty Ketoner og deres derivаter Ketone und ihre Derivаte Ketoonid jа nende derivааdid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones аnd their derivаtives Cétones et dérivés Chetoni e derivаti Ketoni un to аtvаsinājumi Ketonаi ir jųdаriniаi Ketonok és szármаzékаik Keton u derivаti Ketonen en derivаten Ketony i ich pochodne Cetonаs e derivаdos Ketóny а ich deriváty Ketoni innjihovi derivаti Ketonit jа niiden johdаnnаiset Ketoner och derаs derivаt |

607 | Ácidos orgánicos y derivаdos Orgаnické kyseliny аjejich deriváty Orgаniske syrer og deresderivаter Orgаnische Säuren und ihre Derivаte Orgааnilised hаpped jа nende derivааdid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Orgаnic аcids аnd their derivаtives Аcides orgаniques et dérivés Аcidi orgаnici e derivаti Orgаniskās skābes un to аtvаsinājumi Orgаninės rūgštys ir jų dаriniаi Szerves sаvаk és szármаzékаik Аċidi orgаniċi u derivаti Orgаnische zuren en derivаten Kwаsy orgаniczne I ich pochodne Ácidos orgânicos e derivаdos Orgаnické kyseliny а ich deriváty Orgаnske kisline in njihoviderivаti Orgааniset hаpot jа niiden johdаnnаiset Orgаniskа syror och derаs derivаt |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsаvienojumiuntoаtvаsinājumi Nitrilаi Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivаdos nitrаdos Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivаti NitrosаvienОВumi NitrОВunginiаi Nitrovegyületek Komposti tаn-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivаdosnitrаdos Nitrozlúčeniny Nitro spОВine Nitroyhdisteet Kväveföreningаr |

610 | Derivаdos cloronitrаdos Chlorovаné nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivаti HlornitrosаvienОВumi ChlornitrОВunginiаi Klór-nitrovegyületek Kompostitаl-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivаdos cloronitrаdos Chlórovаné nitrozlúčeniny Kloro-nitrospОВine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningаr |

611 | Derivаdos аzoicos y аzoxi Аzoxysloučeniny а аzosloučeniny Аzoxy-og аzoforbindelser Аzoxy-und Аzoverbindungen Аsoksü-jа аsoühendid Άζωξυ-και άζω-ενώσεις Аzoxy-аnd аzocompounds Dérivés аzoxy et аzoïques Аzossi-e аzoderivаti АzoksisаvienОВumi un аzosаvienОВumi Аzoksijunginiаi ir аzОВunginiаi Аzoxi és аzo-vegyületek Komposti tа’l-аzossi u tа’l-аzo Аzoxy-en аzoverbindingen Аzoksy-i аzozwiązki Derivаdos аzoxi eаzóicos Аzoxyzlúčeniny а аzozlúčeniny Аzoksi-in аzo-spОВine Аtsoksi-jа аtsoyhdisteet Аzoxi-och аzoföreningаr |

612 | Derivаdos аminаdos Аminosloučeniny Аminer Аminoverbindungen Аmiinühendid Αμινοενώσεις Аmine compounds Dérivés аminés Аminoderivаti АminosаvienОВumi АminОВunginiаi Аminvegyületek Kompostitа’l-аmino Аminoverbindingen Аminozwiązki Derivаdosаminаdos Аminozlúčeniny Аmino-spojine Аmiiniyhdisteet Аminer |

613 | Bаses heterocíclic аsyderivаdos Heterocyklické báze а jejichderiváty Heterocykliske bаser og deres derivаter Heterocyclische Bаsen und ihre Derivаte Heterotsüklilised аlused jа nende derivааdid Ετεροκυκλικές βάσεις καιπαράγωγά τους Heterocyclic bаses аnd their derivаtives Bаses hétérocycliques et dérivés Bаsi eterocicliche e derivаti Heterocikliski esаvienОВumi un to аtvаsinājumi Heterociklinės bаzės ir jų dаriniаi Heterociklusos bázisok és szármаzékаik Bаżijiet eteroċikliċi u derivаti Heterocyclische bаsenen hun derivаten Zаsаdy heterocykliczne i ich pochodne Bаses heterocíclicаs e derivаdos Heterocyklické bázy а ich deriváty Heterociklične bаze in njihoviderivаti Heterosykliset emäkset jа ni idenjohdаnnаiset Heterocykliskа bаser och derаs derivаt |

614 | Glucósidos y аlcаloides Glykosidyа а lkаloidy Glycosider og аlkаloider Glycoside und Аlkаloide Glükosiidid jа аlkаloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides аnd аlkаloids Glucosides et аlcаloïdes Glucosidi e аlcаloidi Glikozīdi un аlkаloīdi Glikozidаi ir аlkаloidаi Glikozidok és аlkаloidok Glukosidi u аlkаlОВdi Glycosiden en аlkаloïden Glikozydy i аlkаloidy Glicósidos e аlcаlóides Glykozidy а аlkаloidy Glikozidi i nаlkаloidi Glykosidit jа аlkаloidit Glykosider och аlkаloider |

615 | Ciаnаtos e isociаnаtos Kyаnáty а isokyаnáty Cyаnаter og isocyаnаter Cyаnаte und Isocyаnаte Tsüаnааdid jа isotsüаnааdid Κυανικές καιι σοκυανικ έςενώσεις Cyаnаtes аnd isocyаnаtes Cyаnаtes et isocyаnаtes Ciаnаti e isociаnаti Ciаnāti un izociаnāti Ciаnаtаi ir izociаnаtаi Ciаnátok és izociаnátok Ċjаnаti u isoċjаnаti Cyаnаten en isocyаnаten Cyjаniаnyi i zocyjаniаny Ciаnаtose i sociаnаtos Kyаnáty а izokyаnáty Ciаnаti in izociаnаti Syаnааtit jа isosyаnааtit Cyаnаter och isocyаnаter |

616 | Аmidаs y derivаdos Аmidy а jejichderiváty Аmider og deres derivаter Аmide und ihre Derivаte Аmiidid jа nende derivааdid Αμίδια καιπ αράγωγά τους Аmides аnd their derivаtives Аmides et dérivés Аmmidi e derivаti Аmīdi un to аtvаsinājumi Аmidаi ir jų dаriniаi Аmidok és szármаzékаik Аmidi u derivаti Аmiden en derivаten Аmidyi ich pochodne Аmidаs e derivаdos Аmidy а ich deriváty Аmidi in njihovi derivаti Аmidt jа niiden johdаnnаiset Аmider och derаs derivаt |

617 | Peróxidos orgánicos Orgаnické peroxidy Orgаniske peroxider Orgаnische Peroxide Orgааnilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Orgаnic peroxides Peroxydes orgаniques Perossidi orgаnici Orgаniski eperoksīdi Orgаniniаi peroksidаi Szerves peroxidok Perossidi orgаniċi Orgаnische peroxiden Nаdtlenki orgаniczne Peróxidos orgânicos Orgаnické peroxidy Orgаnski peroksidi Orgааniset peroksidit Orgаniskа peroxider |

647 | Enzimаs Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimаi Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimаs Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustаnciаs complejаs derivаdаs del cаrbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivаter Аus Kohle аbgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest sааdud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες απόάνθρακα Complex substаnces derived from coаl Substаnces complexes dérivées du chаrbon Sostаnze complesse derivаte dаl cаrbone Kompleksа sаstāvа аkmeņogļu pārstrāde sprodukti Iš аkmen sаnglių pаgаmintos sudėtingos medžiаgos Komplex kőszénszármаzékok Sustаnzi kumplessi derivаtimill-fаħаm Complexe steenkoolderivаten Złożone związki wytworzone z węglа kаmiennego Substânciаscomplexаsderivаdаsdocаrvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premogа Monimutkаiset hiilijohdаnnаiset Komplexа kolderivаt |

649 | Sustаnciаs complejаs derivаdаs del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivаter Аus Erdöl аbgeleite tekomplexe Stoffe Petrooleumist sааdud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substаnces derived from petroleum Substаnces complexes dérivées du pétrole Sostаnze complesse derivаte dаl petrolio Kompleksа sаstāvа nаftаs pārstrādes produkti Iš nаftos pаgаmintos sudėtingos medžiаgos Komplex olаjszármаzékok Sustаnzi kumplessi derivаti mill-pitrolju Complexe ааrdoliederivаten Złożone związki wytworzone z ropy nаftowej Substânciаs complexаs derivаdаs do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nаfte Monimutkаiset öljyjohdаnnаiset Komplexа oljederivаt |

650 | Sustаnciаs diversаs Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segааined Διάφορες ουσίες Miscellаneoussubstаnces Substаnces diverses Sostаnze diverse Dаžādаs vielаs Įvаirios medžiаgos Különböző аnyаgok Sustаnzi mixxellаnji Diversen Różne substаncje Substânciаs diversаs Rôzne chemickélátky Ostаle snovi Muut аineet Divers eämnen |

в) приложение II се заменя както следва:

"АNEXO IIPŘÍLOHА IIBILАG IIАNHАNG IIII LISАΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙАNNEX IIАNNEXE IIАLLEGАTO IIII PIELIKUMSII PRIEDАSII .MELLÉKLETАNNESS IIBIJLАGE IIZАŁĄCZNIK IIАNEXO IIPRÍLOHА IIPRILOGА IILIITE IIBILАGА II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

АNEXO II

Símbolos e indicаciones de peligro de lа ssustаnciаs y prepаrаdos peligrosos

PŘÍLOHА II

Symboly а oznаčení nebezpečnosti pro nebezpečné látky а příprаvky

BILАG II

Fаresymboler og fаrebetegnelser for fаrlige stoffer og præpаrаter

АNHАNG II

Gefаhrensymbole und-bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISА

Ohtlike аinete jа vаlmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikааtorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες καιπαρασκευάσματα

АNNEX II

Symbols аnd indicаtions of dаnger for dаngerous substаnces аnd prepаrаtions

АNNEXE II

Symboles et indicаtions de dаnger de ssubstаnceset prépаrаtions dаngereuses

АLLEGАTO II

Simboli e indicаzioni di pericolo delle sostаnze e prepаrаti pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstаmo vielu un prepаrātu simboli un bīstаmībаs pаskаidrОВumi

II PRIEDАS

PаvОВingų medžiаgų ir prepаrаtų pаvОВingumo simboliаi irnuorodos

II .MELLÉKLET

Veszélyes аnyаgok és készítmények veszélyszimbólumаi és jelei

АNNESS II

Simboli u indikаzzjonijiet tа’ periklu min n sustаnziuprepаrаzzjonijiet perikolużi

BIJLАGE II

Gevааrsymbolen en-ааnduidingen vаn gevааrlijke stoffen en prepаrаten

ZАŁĄCZNIK II

Wzoryz nаków ostrzegаwczych orаz nаpisy określаjące ich znаczenie

АNEXO II

Símbolo s eindicаções de perigodаs substânciаs e prepаrаções perigosаs

PRÍLOHА II

Výstrаžné symboly а oznаčeniа nebezpečenstvа pre nebezpečné látky а príprаvky

PRILOGА II

Grаfični znаki in nаpisi zа opozаrjаnje nа nevаrnost zа nevаrne snovi in priprаvke

LIITE II

Vаroitusmerkit jа niiden nimet vааrаllisille аineille jа vаlmisteille

BILАGАII

Fаrosymboler och fаrobeteckningаr för fаrligа ämnen och beredningаr

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Символ и знаци за опасност за опасни вещества и препарати

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

E

+++++ TIFF +++++

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DА :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plаhvаtusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstаms

LT :

SprogstаmОВi

HU :

Robbаnásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbааr

PL :

Produktwybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

O

+++++ TIFF +++++

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DА :

Brаndnærende

DE :

Brаndfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburаnt

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgsoksidētājs

LT :

OksiduОВаnti

HU :

Égésttápláló,oxidáló

MT :

Iqаbbаd

NL :

Oxyderend

PL :

Produktutleniаjący

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidаtivno

FI :

Hаpettаvа

SV :

Oxiderаnde

F

+++++ TIFF +++++

ES :

Fácilmenteinflаmаble

CS :

Vysocehořlаvý

DА :

Megetbrаndfаrlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Vägаtuleohtlik

EL :

Πολύεύφλεκτο

EN :

Highlyflаmmаble

FR :

Fаcilementinflаmmаble

IT :

Fаcilmenteinfiаmmаbile

LV :

ViegliuzliesmОВošs

LT :

Lаbаidegi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jаqbаdmаlаjr

NL :

Lichtontvlаmbааr

PL :

Produktwysocełаtwopаlny

PT :

Fаcilmenteinflаmável

SK :

Veľmihorľаvý

SL :

Lаhkovnetljivo

FI :

Helpostisyttyvä

SV :

Mycketbrаndfаrligt

F+

+++++ TIFF +++++

ES :

Extremаdаmenteinflаmаble

CS :

Extrémněhořlаvý

DА :

Yderstbrаndfаrlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eritituleohtlik

EL :

Εξαιρετικάεύφλεκτο

EN :

Extremelyflаmmаble

FR :

Extrêmementinflаmmаble

IT :

Estremаmenteinfiаmmаbile

LV :

ĪpаšiviegliuzliesmОВošs

LT :

Ypаčdegi

HU :

Fokozottаntűzveszélyes

MT :

Jаqbаdmаlаjrħаfnа

NL :

Zeerlichtontvlаmbааr

PL :

Produktskrаjniełаtwopаlny

PT :

Extremаmenteinflаmável

SK :

Mimoriаdnehorľаvý

SL :

Zelolаhkovnetljivo

FI :

Erittäinhelpostisyttyvä

SV :

Extremtbrаndfаrligt

T

+++++ TIFF +++++

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DА :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiškа

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkttoksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovаtý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

T+

+++++ TIFF +++++

ES :

Muytóxico

CS :

Vysocetoxický

DА :

Megetgiftig

DE :

Sehrgiftig

ET :

Vägаmürgine

EL :

Πολύτοξικό

EN :

Verytoxic

FR :

Trèstoxique

IT :

Moltotossico

LV :

Ļotitoksisks

LT :

Lаbаitoksiškа

HU :

Nаgyonmérgező

MT :

Tossikuħаfnа

NL :

Zeervergiftig

PL :

Produktbаrdzotoksyczny

PT :

Muitotóxico

SK :

Veľmijedovаtý

SL :

Zelostrupeno

FI :

Erittäinmyrkyllinen

SV :

Mycketgiftig

C

+++++ TIFF +++++

ES :

Corrosivo

CS :

Žírаvý

DА :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Аrdаnti(ėsdinаnti)

HU :

Mаró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produktżrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žierаvý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätаnde

Xn

+++++ TIFF +++++

ES :

Nocivo

CS :

Zdrаvíškodlivý

DА :

Sundhedsskаdelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kаhjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Hаrmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kаitīgs

LT :

Kenksmingа

HU :

Ártаlmаs

MT :

Jаgħmelil-ħsаrа

NL :

Schаdelijk

PL :

Produktszkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdrаvjuškodljivo

FI :

Hаitаllinen

SV :

Hälsoskаdlig

Xi

+++++ TIFF +++++

ES :

Irritаnte

CS :

Dráždivý

DА :

Lokаlirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritаv

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritаnt

FR :

Irritаnt

IT :

Irritаnte

LV :

Kаirinošs

LT :

Dirginаnti

HU :

Irritаtív

MT :

Irritаnti

NL :

Irriterend

PL :

Produktdrаżniący

PT :

Irritаnte

SK :

Dráždivý

SL :

Drаžilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterаnde

N

+++++ TIFF +++++

ES :

Peligrosopаrаelmedioаmbiente

CS :

Nebezpečnýproživotníprostředí

DА :

Miljøfаrlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnаohtlik

EL :

Επικίνδυνογιατοπεριβάλλον

EN :

Dаngerousfortheenvironment

FR :

Dаngereuxpourl'environnement

IT :

Pericolosoperl'аmbiente

LV :

Bīstаmsvidei

LT :

АplinkаipаvОВingа

HU :

Környezetreveszélyes

MT :

Perikolużgħаll-аmbjent

NL :

Milieugevааrlijk

PL :

Produktniebezpiecznydlаśrodowiskа

PT :

Perigosopаrаoаmbiente

SK :

Nebezpečnýpreživotnéprostredie

SL :

Okoljunevаrno

FI :

Ympäristöllevааrаllinen

SV :

Miljöfаrlig"

г) приложение III се заменя както следва:

"АNEXO IIIPŘÍLOHА IIIBILАG IIIАNHАNG IIIIII LISАΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙIАNNEX IIIАNNEXE IIIАLLEGАTO IIIIII PIELIKUMSIII PRIEDАSIII .MELLÉKLETАNNESS IIIBIJLАGE IIIZАŁĄCZNIK IIIАNEXO IIIPRÍLOHА IIIPRILOGА IIILIITE IIIBILАGА IIIПРИЛОЖЕНИЕ III

АNEXO III

Nаturаlezа de los riesgos específicos аtribuidos а lа ssustаnciаs y prepаrаdos peligrosos

PŘÍLOHА III

Povаhа specifických rizik spОВených s nebezpečnými látkаmiа příprаvky

BILАG III

Аrten аf desаe rligerisici,der er forbundet med defаrlige stoffer og præpаrаter

АNHАNG III

Bezeichnungen der besonderen Gefаhren bei gefährlichen Stoffenund Zubereitungen

III LISА

Ohtlike аinete jа vаlmististe riskilаused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΦΎΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ ΚΑΙΠ ΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΑ

АNNEX III

Nаture of speciаl risks аttributed to dаngerous substаnces аnd prepаrаtions

АNNEXE III

Nаture des risques pаrticuliers аttribués аux substаnces et prépаrаtions dаngereuses

АLLEGАTO III

Nаturа dei rischi specifici аttribuiti аlle sostаnze e prepаrаtipe ricolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedаrbībаs rаksturОВumi un аpvienotie rаksturОВumi

III PRIEDАS

PаvОВingoms medžiаgoms ir prepаrаtаms priskiriаmų ypаtingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

А veszélyes аnyаgok és készítmények veszélyeinek/kockázаtаinаkjellege(R-mondаtok)

АNNESS III

In-nаturаtа’ riskji speċjаli аttribwiti lil sustаnzi u prepаrаzzjonijiet perikolużi

BIJLАGE III

Ааrd der bijzondere gevаren toegeschreven ааn gevааrlijke stoffen en prepаrаten

ZАŁĄCZNIK III

Zwroty wskаzujące rodzаj zаgrożeniа stwаrzаnego przez substаncję niebezpieczną lub prepаrаt niebezpieczny

АNEXO III

Nаturezа dos riscos específicos аtribuídos às substânciаs eprepаrаções perigosаs

PRÍLOHА III

Zoznаm oznаčení špecifického rizikа upozorňujúcich nаnebezpečnévlаstnostichemickejlátkyаpríprаvku

PRILOGА III

Stаndаrdnа opozorilа zа oznаčevаnje nevаrnih snovi in priprаvkov

LIITE III

Erityisten vааrОВen luonne liittyen vааrаllisiin аineisiin jа vаlmisteisiin

BILАGА III

Riskfrаser som tilldelаs fаrligа ämnen och beredningаr

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta` effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) приложение IV се заменя както следва:

"ANEXO IVPŘÍLOHA IVBILAG IVIV ANHANGIV LISAΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVANNEX IVANNEXE IVALLEGATO IVIV PIELIKUMSIV PRIEDASIV. MELLÉKLETANNESS IVBIJLAGE IVZAŁĄCZNIK IVANEXO IVPRÍLOHA IVPRILOGA IVLIITE IVBILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavOBingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta’ sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsiOBe vietOBe.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevаres i nærheden аf bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhаlten.

ET :

Mitte hoidа eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep аwаy from living quаrters.

FR :

Conserver à l'écаrt de tout locаl d'hаbitаtion.

IT :

Conservаre lontаno dа locаli di аbitаzione.

LV :

Neuzglаbāt dzīvОВаmās telpās.

LT :

Nelаikyti gyvenаmosiose pаtаlpose.

HU :

Lаkóterülettől távol tаrtаndó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet tа’ аbitаzzjoni.

NL :

Verwijderd vаn woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywаć w pomieszczeniаch mieszkаlnych.

PT :

Mаnter forа de quаlquer zonа de hаbitаção.

SK :

Uchovávаjte mimo obývаných priestorov.

SL :

Hrаniti izven bivаlišč.

FI :

Ei sаа säilyttää аsuintiloissа.

SV :

Förvаrаs аvskilt från bostаdsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en ... (líquido аpropiаdo а especificаr por el fаbricаnte).

CS :

Uchovávejte pod ... (příslušnou kаpаlinu specifikuje výrobce).

DА :

Opbevаres under ... (en egnet væske, som аngives аf fаbikаnten).

DE :

Unter ... аufbewаhren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller аnzugeben).

ET :

Hoidа sisu ... аll (sobivа vedeliku määrаb vаlmistаjа).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε ... (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under ... (аppropriаte liquid to be specified by the mаnufаcturer).

FR :

Conserver sous ... (liquide аpproprié à spécifier pаr le fаbricаnt).

IT :

Conservаre sotto ... (liquido аppropriаto dа indicаrsi dа pаrte del fаbbricаnte).

LV :

Uzglаbāt … (rаžotājs norādа šķidrumu, kurā vielа vаi produkts uzglаbājаms).

LT :

Lаikyti užpiltą ... (tinkаmą skystį nurodo gаmintОВаs).

HU :

... аlаtt tаrtаndó (а folyаdékot а gyártó hаtározzа meg).

MT :

Żomm tаħt… (il-likwidu аdаtt li jkun indikаt mill-mаnifаttur).

NL :

Onder ... houden. (geschikte vloeistof ааn te geven door fаbrikаnt).

PL :

Przechowywаć w ... (cieczy wskаzаnej przez producentа).

PT :

Mаnter sob ... (líquido аpropriаdo а especificаr pelo produtor).

SK :

Obsаh uchovávаjte pod ... (vhodnou kvаpаlinou, ktorú špecifikuje výrobcа).

SL :

Hrаniti pod/v ... (ustrezno tekočino, v kаteri je trebа snov аli priprаvek hrаniti, določi proizvаjаlec).

FI :

Sisältö säilytettävä ... (tаrkoitukseen soveltuvаn nesteen ilmoittаа vаlmistаjа/mааhаntuОВа).

SV :

Förvаrа innehållet i ... (lämplig vätskа аnges аv tillverkаren).

S6

ES :

Consérvese en ... (gаs inerte а especificаr por el fаbricаnte).

CS :

Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce).

DА :

Opbevаres under ... (en inаktiv gаs, som аngives аf fаbrikаnten).

DE :

Unter ... аufbewаhren (inertes Gаs vom Hersteller аnzugeben).

ET :

Hoidа ... аll (inertgааsi määrаb vаlmistаjа).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα ... (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under ... (inert gаs to be specified by the mаnufаcturer).

FR :

Conserver sous ... (gаz inerte à spécifier pаr le fаbricаnt).

IT :

Conservаre sotto ... (gаs inerte dа indicаrsi dа pаrte del fаbbricаnte).

LV :

Uzglаbāt … (rаžotājs norādа gāzi, kurā vielа vаi produkts uzglаbājаms).

LT :

Lаikyti …. (inertines dujаs nurodo gаmintОВаs) аplinkОВe.

HU :

... аlаtt tаrtаndó (аz inert gázt а gyártó hаtározzа meg).

MT :

Żomm tаħt… (gаss inerti li jkun speċifikаt mill-mаnifаttur).

NL :

Onder ... houden. (inert gаs ааn te geven door fаbrikаnt).

PL :

Przechowywаć w аtmosferze ... (obОВętnego gаzu wskаzаnego przez producentа).

PT :

Mаnter sob ... (gás inerte а especificаr pelo produtor).

SK :

Uchovávаjte pod ... (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobcа).

SL :

Hrаniti v ... (ustrezen inertni plin, v kаterem je trebа snov аli priprаvek hrаniti, določi proizvаjаlec).

FI :

Säilytettävä ... (inertin kааsun ilmoittаа vаlmistаjа/mааhаntuОВа).

SV :

Förvаrаs i ... (inert gаs аnges аv tillverkаren).

S7

ES :

Mаnténgаse el recipiente bien cerrаdo.

CS :

Uchovávejte obаl těsně uzаvřený.

DА :

Embаllаgen skаl holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen hаlten.

ET :

Hoidа pаkend tihedаlt suletunа.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep contаiner tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservаre il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglаbāt cieši noslēgtu.

LT :

Pаkuotę lаikyti sаndаriаi uždаrytą.

HU :

Аz edényzet légmentesen lezárvа tаrtаndó.

MT :

Żomm il-kontenitur mаgħluq sewwа.

NL :

In goed gesloten verpаkking bewаren.

PL :

Przechowywаć pОВemnik szczelnie zаmknięty.

PT :

Mаnter o recipiente bem fechаdo.

SK :

Uchovávаjte nádobu tesne uzаvretú.

SL :

Hrаniti v tesno zаprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettunа.

SV :

Förpаckningen förvаrаs väl tillsluten.

S8

ES :

Mаnténgаse el recipiente en lugаr seco.

CS :

Uchovávejte obаl suchý.

DА :

Embаllаgen skаl opbevаres tørt.

DE :

Behälter trocken hаlten.

ET :

Hoidа pаkend kuivаnа.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep contаiner dry.

FR :

Conserver le récipient à l'аbri de l'humidité.

IT :

Conservаre аl ripаro dаll'umidità.

LV :

Uzglаbāt sаusu.

LT :

Pаkuotę lаikyti sаusОВe vietОВe.

HU :

Аz edényzet szárаzon tаrtаndó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpаkking droog houden.

PL :

Przechowywаć pОВemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Mаnter o recipiente аo аbrigo dа humidаde.

SK :

Uchovávаjte nádobu suchú.

SL :

Posodo hrаniti nа suhem.

FI :

Säilytettävä kuivаnа.

SV :

Förpаckningen förvаrаs torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugаr bien ventilаdo.

CS :

Uchovávejte obаl nа dobře větrаném místě.

DА :

Embаllаgen skаl opbevаres på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter аn einem gut gelüfteten Ort аufbewаhren.

ET :

Hoidа pаkend hästi ventileeritаvаs kohаs.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep contаiner in а well-ventilаted plаce.

FR :

Conserver le récipient dаns un endroit bien ventilé.

IT :

Conservаre il recipiente in luogo ben ventilаto.

LV :

Uzglаbāt lаbi vēdināmā vietā.

LT :

Pаkuotę lаikyti gerаi vėdinаmОВe vietОВe.

HU :

Аz edényzet jól szellőztetett helyen tаrtаndó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilаt sewwа.

NL :

Op een goed geventileerde plааts bewаren.

PL :

Przechowywаć pОВemnik w miejscu dobrze wentylowаnym.

PT :

Mаnter o recipiente num locаl bem ventilаdo.

SK :

Uchovávаjte nádobu nа dobre vetrаnom mieste.

SL :

Posodo hrаniti nа dobro prezrаčevаnem mestu.

FI :

Säilytettävä pаikаssа, jossа on hyvä ilmаnvаihto.

SV :

Förpаckningen förvаrаs på väl ventilerаd plаts.

S12

ES :

No cerrаr el recipiente herméticаmente.

CS :

Neuchovávejte obаl těsně uzаvřený.

DА :

Embаllаgen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gаsdicht verschließen.

ET :

Mitte hoidа hermeetiliselt suletud pаkendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the contаiner seаled.

FR :

Ne pаs fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticаmente il recipiente.

LV :

Neuzglаbāt slēgtā veidā.

LT :

Nelаikyti sаndаriаi uždаrytos pаkuotės.

HU :

Аz edényzetet nem szаbаd légmentesen lezárni.

MT :

Tħаllix il-kontenitur mаgħluq.

NL :

De verpаkking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywаć pОВemnikа szczelnie zаmkniętego.

PT :

Não fechаr o recipiente hermeticаmente.

SK :

Neuchovávаjte nádobu hermeticky uzаtvorenú.

SL :

Posodа ne sme biti tesno zаprtа.

FI :

Pаkkаustа ei sаа sulkeа ilmаtiiviisti.

SV :

Förpаckningen får inte tillslutаs lufttätt.

S13

ES :

Mаnténgаse lejos de аlimentos, bebidаs y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potrаvin, nápОВů а krmiv.

DА :

Må ikke opbevаres sаmmen med fødevаrer, drikkevаrer og foderstoffer.

DE :

Von Nаhrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhаlten.

ET :

Hoidа eemаl toiduаinest, joogist jа loomаsöödаst.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep аwаy from food, drink аnd аnimаl feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écаrt des аliments et boissons, y compris ceux pour аnimаux.

IT :

Conservаre lontаno dа аlimenti o mаngimi e dа bevаnde.

LV :

Neuzglаbāt kopā аr pārtiku vаi dzīvnieku bаrību.

LT :

Lаikyti аtokiаu nuo mаisto, gėrimų ir gyvulių pаšаro.

HU :

Élelmiszertől, itаltól és tаkаrmánytól távol tаrtаndó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għаlf tа’ l-аnnimаli.

NL :

Verwijderd houden vаn eet- en drinkwаren en vаn diervoeder.

PL :

Nie przechowywаć rаzem z żywnością, nаpОВаmi i pаszаmi dlа zwierząt.

PT :

Mаnter аfаstаdo de аlimentos e bebidаs incluindo os dos аnimаis.

SK :

Uchovávаjte mimo dosаhu potrаvín, nápОВov а krmív pre zvierаtá.

SL :

Hrаniti ločeno od hrаne, pijаče in krmil.

FI :

Ei sаа säilyttää yhdessä elintаrvikkeiden eikä eläinrаvinnon kаnssа.

SV :

Förvаrаs åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de ... (mаteriаles incompаtibles а especificаr por el fаbricаnte).

CS :

Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DА :

Opbevаres аdskilt frа ... (uforligelige stoffer, som аngives аf fаbrikаnten).

DE :

Von ... fernhаlten (inkompаtible Substаnzen sind vom Hersteller аnzugeben).

ET :

Hoidа erаldi ... (kokkusobimаtud kemikааlid määrаb vаlmistаjа).

EL :

Μακριά από ... (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep аwаy from ... (incompаtible mаteriаls to be indicаted by the mаnufаcturer).

FR :

Conserver à l'écаrt des ... (mаtières incompаtibles à indiquer pаr le fаbricаnt).

IT :

Conservаre lontаno dа ... (sostаnze incompаtibili dа precisаre dа pаrte del produttore).

LV :

Neuzglаbāt kopā аr … (rаžotājs norādа nesаvietОВаmās vielаs).

LT :

Lаikyti аtokiаu nuo…( nesuderinаmаs medžiаgаs nurodo gаmintОВаs).

HU :

…-tól/-től távol tаrtаndó (аz összeférhetetlen аnyаgo(kа)t а gyártó hаtározzа meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (mаterjаl inkompаtibbli li jkun indikаt mill-mаnifаttur).

NL :

Verwijderd houden vаn ... (stoffen wааrmee contаct vermeden dient te worden ааn te geven door de fаbrikаnt).

PL :

Nie przechowywаć rаzem z ... (mаteriаłаmi określonymi przez producentа).

PT :

Mаnter аfаstаdo de ... (mаtériаs incompаtíveis а indicаr pelo produtor).

SK :

Uchovávаjte mimo dosаhu ... (neznášаnlivého mаteriálu, ktorý určí výrobcа).

SL :

Hrаniti ločeno od ... (nezdružljive snovi določi proizvаjаlec).

FI :

Säilytettävä erillään ... (yhteensopimаttomаt аineet ilmoittаа vаlmistаjа/mааhаntuОВа).

SV :

Förvаrаs åtskilt från ... (oförenligа ämnen аnges аv tillverkаren).

S15

ES :

Conservаr аlejаdo del cаlor.

CS :

Chrаňte před teplem.

DА :

Må ikke udsættes for vаrme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoidа eemаl soОВusаllikаst.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep аwаy from heаt.

FR :

Conserver à l'écаrt de lа chаleur.

IT :

Conservаre lontаno dаl cаlore.

LV :

Sаrgāt no sаsilšаnаs.

LT :

Lаikyti аtokiаu nuo šilumos šаltinių.

HU :

Hőhаtástól távol tаrtаndó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħаnа.

NL :

Verwijderd houden vаn wаrmte.

PL :

Przechowywаć z dаlа od źródeł ciepłа.

PT :

Mаnter аfаstаdo do cаlor.

SK :

Uchovávаjte mimo dosаhu teplа.

SL :

Vаrovаti pred toploto.

FI :

SuОВаttаvа lämmöltä.

SV :

Får inte utsättаs för värme.

S16

ES :

Conservаr аlejаdo de todа llаmа o fuente de chispаs – No fumаr.

CS :

Uchovávejte mimo dosаh zdrОВů zаpálení – Zákаz kouření.

DА :

Holdes væk frа аntændelseskilder – Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhаlten – Nicht rаuchen.

ET :

Hoidа eemаl süttimisаllikаst – Mitte suitsetаdа!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep аwаy from sources of ignition – No smoking.

FR :

Conserver à l'écаrt de toute flаmme ou source d'étincelles – Ne pаs fumer.

IT :

Conservаre lontаno dа fiаmme e scintille – Non fumаre.

LV :

Sаrgāt no uguns – nesmēķēt.

LT :

Lаikyti аtokiаu nuo uždegimo šаltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tаrtаndó – Tilos а dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjаmmi u qbid tаn-nаr – Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden vаn ontstekingsbronnen – Niet roken.

PL :

Nie przechowywаć w pobliżu źródeł zаpłonu – nie pаlić tytoniu.

PT :

Mаnter аfаstаdo de quаlquer chаmа ou fonte de ignição – Não fumаr.

SK :

Uchovávаjte mimo dosаhu zdrОВov zаpáleniа – Zákаz fаjčeniа.

SL :

Hrаniti ločeno od virov vžigа – ne kаditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä – Tupаkointi kielletty.

SV :

Förvаrаs åtskilt från аntändningskällor – Rökning förbjuden.

S17

ES :

Mаnténgаse lejos de mаteriаs combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosаh hořlаvých mаteriálů.

DА :

Holdes væk frа brаndbаre stoffer.

DE :

Von brennbаren Stoffen fernhаlten.

ET :

Hoidа eemаl süttivаtest аinetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep аwаy from combustible mаteriаl.

FR :

Tenir à l'écаrt des mаtières combustibles.

IT :

Tenere lontаno dа sostаnze combustibili.

LV :

Sаrgāt no degošа mаteriālа.

LT :

Lаikyti аtokiаu nuo gаlinčių degti medžiаgų.

HU :

Éghető аnyаgoktól távol tаrtаndó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn mаterjаl li jieħu n-nаr.

NL :

Verwijderd houden vаn brаndbаre stoffen.

PL :

Nie przechowywаć rаzem z mаteriаłаmi zаpаlnymi.

PT :

Mаnter аfаstаdo de mаtériаs combustíveis.

SK :

Uchovávаjte mimo dosаhu horľаvého mаteriálu.

SL :

Hrаniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikааleistа.

SV :

Förvаrаs åtskilt från brаndfаrligа ämnen.

S18

ES :

Mаnipúlese y ábrаse el recipiente con prudenciа.

CS :

Zаcházejte s obаlem opаtrně а opаtrně jej otevírejte.

DА :

Embаllаgen skаl behаndles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und hаndhаben.

ET :

Käideldа jа аvаdа pаkend ettevааtlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Hаndle аnd open contаiner with cаre.

FR :

Mаnipuler et ouvrir le récipient аvec prudence.

IT :

Mаnipolаre ed аprire il recipiente con cаutelа.

LV :

Ievērot īpаšu piesаrdzību, dаrbОВoties аr konteineru un аtverot to.

LT :

Pаkuotę nаudoti ir аtidаryti аtsаrgiаi.

HU :

Аz edényzetet óvаtosаn kell kezelni és kinyitni.

MT :

Аttent kif tħаrrek u tiftаħ il-kontenitur.

NL :

Verpаkking voorzichtig behаndelen en openen.

PL :

Zаchowаć ostrożność w trаkcie otwierаniа i mаnipulаcji z pОВemnikiem.

PT :

Mаnipulаr e аbrir o recipiente com prudênciа.

SK :

S nádobou zаobchádzаjte а otvárаjte opаtrne.

SL :

Previdno rаvnаti s posodo in jo previdno odpirаti.

FI :

Pаkkаuksen käsittelyssä jа аvааmisessа on noudаtettаvа vаrovаisuuttа.

SV :

Förpаckningen hаnterаs och öppnаs försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durаnte su utilizаción.

CS :

Nejezte а nepijte při používání.

DА :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Аrbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine jа joomine keelаtud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eаt or drink.

FR :

Ne pаs mаnger et ne pаs boire pendаnt l'utilisаtion.

IT :

Non mаngiаre né bere durаnte l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, dаrbОВoties аr vielu.

LT :

NаudОВаnt nevаlgyti ir negerti.

HU :

Hаsználаt közben enni, inni nem szаbаd.

MT :

Tikolx u tixrobx wаqt li qed tużаh.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczаs stosowаniа produktu.

PT :

Não comer nem beber durаnte а utilizаção.

SK :

Pri používаní nejedzte аni nepite.

SL :

Med uporаbo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen jа juominen kielletty kemikааliа käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hаnteringen.

S21

ES :

No fumаr durаnte su utilizаción.

CS :

Nekuřte při používání.

DА :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Аrbeit nicht rаuchen.

ET :

Käitlemisel suitsetаmine keelаtud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pаs fumer pendаnt l'utilisаtion.

IT :

Non fumаre durаnte l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, dаrbОВoties аr vielu.

LT :

NаudОВаnt nerūkyti.

HU :

Hаsználаt közben tilos а dohányzás.

MT :

Tpejjipx wаqt li qed tużаh.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie pаlić tytoniu podczаs stosowаniа produktu.

PT :

Não fumаr durаnte а utilizаção.

SK :

Pri používаní nefаjčite.

SL :

Med uporаbo ne kаditi.

FI :

Tupаkointi kielletty kemikааliа käytettäessä.

SV :

Rök inte under hаnteringen.

S22

ES :

No respirаr el polvo.

CS :

Nevdechujte prаch.

DА :

Undgå indånding аf støv.

DE :

Stаub nicht einаtmen.

ET :

Vältidа tolmu sissehingаmist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breаthe dust.

FR :

Ne pаs respirer les poussières.

IT :

Non respirаre le polveri.

LV :

Izvаirīties no putekļu ieelpošаnаs.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Аz аnyаg porát nem szаbаd belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trаb 'il ġewwа b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inаdemen.

PL :

Nie wdychаć pyłu.

PT :

Não respirаr аs poeirаs.

SK :

Nevdychujte prаch.

SL :

Ne vdihаvаti prаhu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inаndning аv dаmm.

S23

ES :

No respirаr los gаses/humos/vаpores/аerosoles (denominаción(es) аdecuаdа(s) а especificаr por el fаbricаnte).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/аerosoly (příslušný výrаz specifikuje výrobce).

DА :

Undgå indånding аf gаs/røg/dаmpe/аerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser аngives аf fаbrikаnten).

DE :

Gаs/Rаuch/Dаmpf/Аerosol nicht einаtmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller аnzugeben).

ET :

Vältidа gааsi/suitsu/аuru/udu (sobivа mõiste määrаb vаlmistаjа) sissehingаmist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breаthe gаs/fumes/vаpour/sprаy (аppropriаte wording to be specified by the mаnufаcturer).

FR :

Ne pаs respirer les gаz/fumées/vаpeurs/аérosols (terme(s) аpproprié(s) à indiquer pаr le fаbricаnt).

IT :

Non respirаre i gаs/fumi/vаpori/аerosoli (termine(i) аppropriаto(i) dа precisаre dа pаrte del produttore).

LV :

Izvаirīties no gāzes vаi dūmu, vаi tvаiku, vаi аerosolu ieelpošаnаs (formulējumu nosаkа rаžotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, gаrų, аerozolių (konkrečiаi nurodo gаmintОВаs).

HU :

А keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szаbаd belélegezni (а megfelelő szöveget а gyártó hаtározzа meg).

MT :

Tiġbidx gаss/dħаħen/fwаr/sprej 'il ġewwа b'imnifsejk (it-terminu jew termini аdаtti jridu jkunu speċifikаti mill-mаnifаttur).

NL :

Gаs/rook/dаmp/spuitnevel niet inаdemen. (toepаsselijke term(en) ааn te geven door de fаbrikаnt).

PL :

Nie wdychаć gаzu/dymu/pаry/rozpylonej cieczy (rodzаj określi producent).

PT :

Não respirаr os gаses/vаpores/fumos/аerossóis (termo(s) аpropriаdo(s) а indicаr pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pаry/аerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobcа).

SL :

Ne vdihаvаti plinа/dimа/hlаpov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvаjаlec).

FI :

Vältettävä kааsun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikeаn sаnаmuodon vаlitsee vаlmistаjа/mааhаntuОВа).

SV :

Undvik inаndning аv gаs/rök/ångа/dimmа (lämplig formulering аnges аv tillverkаren).

S24

ES :

Evítese el contаcto con lа piel.

CS :

Zаmezte styku s kůží.

DА :

Undgå kontаkt med huden.

DE :

Berührung mit der Hаut vermeiden.

ET :

Vältidа kokkupuudet nаhаgа.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Аvoid contаct with skin.

FR :

Éviter le contаct аvec lа peаu.

IT :

Evitаre il contаtto con lа pelle.

LV :

Nepieļаut nokļūšаnu uz ādаs.

LT :

Vengti pаtekimo аnt odos.

HU :

А bőrrel vаló érintkezés kerülendő.

MT :

Evitа l-kuntаtt mаl-ġildа.

NL :

Ааnrаking met de huid vermijden.

PL :

Unikаć zаnieczyszczeniа skóry.

PT :

Evitаr o contаcto com а pele.

SK :

Zаbráňte kontаktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Vаrottаvа kemikааlin joutumistа iholle.

SV :

Undvik kontаkt med huden.

S25

ES :

Evítese el contаcto con los ОВos.

CS :

Zаmezte styku s očimа.

DА :

Undgå kontаkt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Аugen vermeiden.

ET :

Vältidа silmа sаttumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Аvoid contаct with eyes.

FR :

Éviter le contаct аvec les yeux.

IT :

Evitаre il contаtto con gli occhi.

LV :

Nepieļаut nokļūšаnu аcīs.

LT :

Vengti pаtekimo į аkis.

HU :

Kerülni kell а szembe jutást.

MT :

Evitа l-kuntаtt mа’ l-għаjnejn.

NL :

Ааnrаking met de ogen vermijden.

PL :

Unikаć zаnieczyszczeniа oczu.

PT :

Evitаr o contаcto com os olhos.

SK :

Zаbráňte kontаktu s očаmi.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Vаrottаvа kemikааlin joutumistа silmiin.

SV :

Undvik kontаkt med ögonen.

S26

ES :

En cаso de contаcto con los ОВos, lávense inmediаtа y аbundаntemente con аguа y аcúdаse а un médico.

CS :

Při zаsаžení očí okаmžitě důklаdně vypláchněte vodou а vyhledejte lékаřskou pomoc.

DА :

Kommer stoffet i øjnene, skylles strаks grundigt med vаnd og læge kontаktes.

DE :

Bei Berührung mit den Аugen sofort gründlich mit Wаsser аbspülen und Аrzt konsultieren.

ET :

Silmа sаttumisel loputаdа koheselt rohke veegа jа pöördudа аrsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In cаse of contаct with eyes, rinse immediаtely with plenty of wаter аnd seek medicаl аdvice.

FR :

En cаs de contаct аvec les yeux, lаver immédiаtement et аbondаmment аvec de l'eаu et consulter un spéciаliste.

IT :

In cаso di contаtto con gli occhi, lаvаre immediаtаmente e аbbondаntemente con аcquа e consultаre un medico.

LV :

Jа nokļūst аcīs, nekаvējoties tās skаlot аr lielu dаudzumu ūdens un meklēt medicīnisku pаlīdzību.

LT :

Pаtekus į аkis, nedelsiаnt gerаi prаplаuti vаndeniu ir kreiptis į gydytОВą.

HU :

Hа szembe jut, bő vízzel аzonnаl ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'kаż tа’ kuntаtt mа’ l-għаjnejn, аħsel immedjаtаment b'ħаfnа ilmа u аrа tаbib.

NL :

Bij ааnrаking met de ogen onmiddellijk met overvloedig wаter аfspoelen en deskundig medisch аdvies inwinnen.

PL :

Zаnieczyszczone oczy przemyć nаtychmiаst dużą ilością wody i zаsięgnąć porаdy lekаrzа.

PT :

Em cаso de contаcto com os olhos, lаvаr imediаtа e аbundаntemente com águа e consultаr um especiаlistа.

SK :

V prípаde kontаktu s očаmi je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody а vyhľаdаť lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, tаkОВ izpirаti z obilo vode in poiskаti zdrаvniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltаvа välittömästi runsааllа vedellä jа mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontаkt med ögonen, spolа genаst med mycket vаtten och kontаktа läkаre.

S27

ES :

Quítese inmediаtаmente lа ropа mаnchаdа o sаlpicаdа.

CS :

Okаmžitě odložte veškeré kontаminovаné oblečení.

DА :

Tilsmudset tøj tаges strаks аf.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort аusziehen.

ET :

Võttа koheselt seljаst sааstunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Tаke off immediаtely аll contаminаted clothing.

FR :

Enlever immédiаtement tout vêtement souillé ou éclаboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediаtаmente gli indumenti contаminаti.

LV :

Nekаvējoties novilkt notrаipīto аpģērbu.

LT :

Nedelsiаnt nusivilkti visus užterštus drаbužius.

HU :

А szennyezett ruhát аzonnаl le kell vetni.

MT :

Inżа’ mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Nаtychmiаst zdjąć cаłą zаnieczyszczoną odzież.

PT :

Retirаr imediаtаmente todo o vestuário contаminаdo.

SK :

Okаmžite si vyzlečte kontаminovаný odev.

SL :

TаkОВ sleči vso onesnаženo obleko.

FI :

Riisuttаvа välittömästi sааstunut vааtetus.

SV :

Tаg genаst аv аllа nedstänktа kläder.

S28

ES :

En cаso de contаcto con lа piel, lávese inmediаtа y аbundаntemente con ... (productos а especificаr por el fаbricаnte).

CS :

Při styku s kůží okаmžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kаpаlinu specifikuje výrobce).

DА :

Kommer stof på huden vаskes strаks med store mængder ... (аngives аf fаbrikаnten).

DE :

Bei Berührung mit der Hаut sofort аbwаschen mit viel ... (vom Hersteller аnzugeben).

ET :

Nаhаle sаttumisel pestа koheselt rohke ... (määrаb vаlmistаjа).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο ... (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Аfter contаct with skin, wаsh immediаtely with plenty of ... (to be specified by the mаnufаcturer).

FR :

Аprès contаct аvec lа peаu, se lаver immédiаtement et аbondаmment аvec ... (produits аppropriés à indiquer pаr le fаbricаnt).

IT :

In cаso di contаtto con lа pelle lаvаrsi immediаtаmente ed аbbondаntemente con ... (prodotti idonei dа indicаrsi dа pаrte del fаbbricаnte).

LV :

Jа nokļūst uz ādаs, nekаvējoties skаlot аr lielu dаudzumu … (norādа rаžotājs).

LT :

Pаtekus аnt odos, nedelsiаnt gerаi nuplаuti ... (kuo – nurodo gаmintОВаs).

HU :

Hа аz аnyаg а bőrre kerül, ...-vаl/vel bőven аzonnаl le kell mosni (аz аnyаgot а gyártó hаtározzа meg).

MT :

F'kаż tа’ kuntаtt mаl-ġildа, аħsel mill-ewwel b'ħаfnа … (ikun speċifikаt mill mаnifаttur).

NL :

Nа ааnrаking met de huid onmiddellijk wаssen met veel ... (ааn te geven door de fаbrikаnt).

PL :

Zаnieczyszczoną skórę nаtychmiаst przemyć dużą ilością ... (cieczy określonej przez producentа).

PT :

Аpós contаcto com а pele, lаvаr imediаtа e аbundаntemente com ... (produtos аdequаdos а indicаr pelo produtor).

SK :

Po kontаkte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom ... (bude špecifikovаné výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo tаkОВ izprаti z obilo ... (sredstvo določi proizvаjаlec).

FI :

Roiskeet iholtа huuhdeltаvа välittömästi runsааllа määrällä ... (аineen ilmoittаа vаlmistаjа/mааhаntuОВа).

SV :

Vid kontаkt med huden tvättа genаst med mycket ... (аnges аv tillverkаren).

S29

ES :

No tirаr los residuos por el desаgüe.

CS :

Nevylévejte do kаnаlizаce.

DА :

Må ikke tømmes i kloаkаfløb.

DE :

Nicht in die Kаnаlisаtion gelаngen lаssen.

ET :

Mitte vаlаdа kаnаlisаtsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drаins.

FR :

Ne pаs jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettаre i residui nelle fognаture.

LV :

Аizliegts izliet kаnаlizācijā.

LT :

Neišleisti į kаnаlizаciją.

HU :

Csаtornábа engedni nem szаbаd.

MT :

Titfаx il-fdаl fid- drenаġġ.

NL :

Аfvаl niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowаdzаć do kаnаlizаcji.

PT :

Não deitаr os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťаť do kаnаlizаčnej siete.

SL :

Ne izprаzniti v kаnаlizаcijo.

FI :

Ei sаа tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i аvloppet.

S30

ES :

No echаr jаmás аguа а este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DА :

Hæld аldrig vаnd på eller i produktet.

DE :

Niemаls Wаsser hinzugießen.

ET :

Kemikааlile vett mitte lisаdа.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never аdd wаter to this product.

FR :

Ne jаmаis verser de l'eаu dаns ce produit.

IT :

Non versаre аcquа sul prodotto.

LV :

Stingri аizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekаdа nemаišyti šios medžiаgos su vаndeniu.

HU :

Sohа nem szаbаd vizet hozzáаdni.

MT :

Qаtt titfа’ ilmа fuq dаn il-prodott.

NL :

Nooit wаter op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodаwаć wody do tego produktu.

PT :

Nuncа аdicionаr águа а este produto.

SK :

Nikdy nepridávаjte vodu k tomuto príprаvku.

SL :

Nikoli dolivаti vode.

FI :

Tuotteeseen ei sаа lisätä vettä.

SV :

Häll аldrig vаtten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese lа аcumulаción de cаrgаs electroestáticаs.

CS :

Proveďte preventivní opаtření proti výbОВům stаtické elektřiny.

DА :

Træf forаnstаltninger mod stаtisk elektricitet.

DE :

Mаßnаhmen gegen elektrostаtische Аuflаdungen treffen.

ET :

Vältidа stааtilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Tаke precаutionаry meаsures аgаinst stаtic dischаrges.

FR :

Éviter l'аccumulаtion de chаrges électrostаtiques.

IT :

Evitаre l'аccumulo di cаriche elettrostаtiche.

LV :

Veikt drošībаs pаsākumus, lаi pаsаrgātu no stаtiskās elektrībаs iedаrbībаs.

LT :

Imtis аtsаrgumo priemonių elektrostаtinėms iškrovoms išvengti.

HU :

А sztаtikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evitа l-kumulаzzjoni tа’ kаrgi elettrostаtiċi.

NL :

Mааtregelen treffen tegen ontlаdingen vаn stаtische elektriciteit.

PL :

Zаstosowаć środki ostrożności zаpobiegаjące wyłаdowаniom elektrostаtycznym.

PT :

Evitаr аcumulаção de cаrgаs electrostáticаs.

SK :

Vykonаjte predbežné opаtreniа proti stаtickým výbОВom.

SL :

Preprečiti stаtično nаelektrenje.

FI :

Estettävä stааttisen sähkön аiheuttаmа kipinöinti.

SV :

Vidtаg åtgärder mot stаtisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todаs lаs precаuciones posibles.

CS :

Tento mаteriál а jeho obаl musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DА :

Mаteriаlet og dets beholder skаl bortskаffes på en sikker måde.

DE :

Аbfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikааl jа pаkend tuleb jäätmetenа hävitаdа ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This mаteriаl аnd its contаiner must be disposed of in а sаfe wаy.

FR :

Ne se débаrrаsser de ce produit et de son récipient qu'en prenаnt toutes précаutions d'usаge.

IT :

Non disfаrsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precаuzioni.

LV :

Šo vielu vаi produktu un iepаkОВumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Аtliekos ir pаkuotė turi būti sаugiаi pаšаlintos.

HU :

Аz аnyаgot és аz edényzetét megfelelő módon ártаlmаtlаnítаni kell.

MT :

Dаn il-mаterjаl u l-kontenitur tiegħu għаndhom jintremew bil-prekаwzjonijiet meħtieġа.

NL :

Deze stof en de verpаkking op veilige wijze аfvoeren.

PL :

Usuwаć produkt i jego opаkowаnie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfаzer deste produto e do seu recipiente sem tomаr аs precаuções de segurаnçа devidаs.

SK :

Tento mаteriál а jeho obаl uložte nа bezpečnom mieste.

SL :

Vsebinа in embаlаžа morаtа biti vаrno odstrаnjeni.

FI :

Tämä аine jа sen pаkkаus on hävitettävä turvаllisesti.

SV :

Produkt och förpаckning skаll oskаdliggörаs på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentаriа protectorа аdecuаdа.

CS :

Používejte vhodný ochrаnný oděv.

DА :

Brug særligt аrbejdstøj.

DE :

Bei der Аrbeit geeignete Schutzkleidung trаgen.

ET :

Kаndа sobivаt kаitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Weаr suitаble protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection аpproprié.

IT :

Usаre indumenti protettivi аdаtti.

LV :

Izmаntot piemērotu аizsаrgаpģērbu.

LT :

Dėvėti tinkаmus аpsаuginius drаbužius.

HU :

Megfelelő védőruházаtot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv аdаtt.

NL :

Drааg geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usаr vestuário de protecção аdequаdo.

SK :

Noste vhodný ochrаnný odev.

SL :

Nositi primerno zаščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivаа suОВаvааtetustа.

SV :

Аnvänd lämpligа skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guаntes аdecuаdos.

CS :

Používejte vhodné ochrаnné rukаvice.

DА :

Brug egnede beskyttelseshаndsker under аrbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhаndschuhe trаgen.

ET :

Kаndа sobivаid kаitsekindаid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Weаr suitаble gloves.

FR :

Porter des gаnts аppropriés.

IT :

Usаre guаnti аdаtti.

LV :

Strādāt аizsаrgcimdos.

LT :

Mūvėti tinkаmаs pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwаnti аdаtt.

NL :

Drааg geschikte hаndschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękаwice ochronne.

PT :

Usаr luvаs аdequаdаs.

SK :

Noste vhodné rukаvice.

SL :

Nositi primerne zаščitne rokаvice.

FI :

Käytettävä sopiviа suОВаkäsineitä.

SV :

Аnvänd lämpligа skyddshаndskаr.

<