EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R1726-20190611

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/2019-06-11

02018R1726 — BG — 11.06.2019 — 001.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1726 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2018 година

относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011

(ОВ L 295, 21.11.2018 г., стp. 99)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/816 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 година

  L 135

1

22.5.2019

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/817 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2019 година

  L 135

27

22.5.2019

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/818 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2019 година

  L 135

85

22.5.2019


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 010, 15.1.2020, стp.  4 (2019/817)

 C2

Поправка, ОВ L 010, 15.1.2020, стp.  5 (2019/818)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1726 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2018 година

относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Член 1

Предмет

1.  Създава се Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие („Агенцията“).

2.  Агенцията, създадена с настоящия регламент, заменя Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, и е неин правоприемник.

3.  Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и системата Евродак.

▼M1

4.  Агенцията носи отговорност за подготовката, разработването или оперативното управление на Системата за влизане/излизане (СВИ), DubliNet и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), ECRIS-TCN и за образеца на приложение за свързване на ECRIS.

▼B

5.  На Агенцията може да бъде възложено да отговаря за подготвянето, разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, различни от посочените в параграфи 3 и 4 от настоящия член, включително за съществуващи системи, само ако това е предвидено в съответни правни актове на Съюза, уреждащи тези системи, имащи за правно основание членове 67—89 от ДФЕС, като се отчитат, когато е уместно, постиженията в научноизследователската дейност, посочени в член 14 от настоящия регламент, и резултатите от пилотните проекти и от тестванията на концепцията, посочени в член 15 от настоящия регламент.

6.  Оперативното управление се състои от всички задачи, необходими за поддържане на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях, включително отговорността за комуникационната инфраструктура, използвана от тях. Тези широкомащабни информационни системи не извършват обмен на информация нито се използват за обмен на информация или знания, освен ако това не е предвидено в специален правен акт на Съюза.

7.  Агенцията отговаря и за изпълнението на следните задачи:

а) 

гарантиране на качеството на данните в съответствие с член 12;

б) 

разработване на необходимите действия за осигуряване на оперативна съвместимост в съответствие с член 13;

в) 

извършване на научноизследователска дейност в съответствие с член 14;

г) 

осъществяване на пилотни проекти, тествания на концепцията и дейности за изпитване в съответствие с член 15, както и

д) 

предоставяне на подкрепа на държавите членки и Комисията в съответствие с член 16.

Член 2

Цели

Без да се засягат съответните отговорности на Комисията и на държавите членки по силата на правните актове на Съюза, уреждащи широкомащабни информационни системи, Агенцията осигурява:

а) 

разработването на широкомащабни информационни системи, като използва подходяща структура за управление на проектите за ефикасно разработване на широкомащабни информационни системи;

б) 

ефективно, сигурно и непрекъснато функциониране на широкомащабни информационни системи;

в) 

ефикасно и финансовоотчетно управление на широкомащабни информационни системи;

г) 

услуги с необходимото високо качество за потребителите на широкомащабните информационни системи;

д) 

последователност и непрекъснатост на услугата;

е) 

високо равнище на защита на данните в съответствие с правото на Съюза в областта на защитата на данните, включително със специалните разпоредби за всяка отделна широкомащабна информационна система;

ж) 

достатъчна степен на сигурност на данните и физическа сигурност в съответствие с приложимите правила, включително със специалните разпоредби за всяка отделна широкомащабна информационна система.ГЛАВА II

ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 3

Задачи, свързани с ШИС II

По отношение на ШИС II Агенцията изпълнява:

а) 

задачите, възложени на управителния орган с Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР; и

б) 

задачите, свързани с обучението по техническото използване на ШИС II, по-конкретно за служители на бюро SIRENE (SIRENE — искане за допълнителна информация от националните вписвания) и обучение на експерти по техническите аспекти на ШИС II в рамките на оценката по Шенген.

Член 4

Задачи, свързани с ВИС

По отношение на ВИС Агенцията изпълнява:

а) 

задачите, възложени на управителния орган с Регламент (ЕО) № 767/2008 и Решение 2008/633/ПВР; и

б) 

задачите, свързани с обучението по техническото използване на ВИС и обучение на експерти по техническите аспекти на ВИС в рамките на оценката по Шенген.

Член 5

Задачи, свързани с Евродак

По отношение на Евродак Агенцията изпълнява:

а) 

задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) № 603/2013; и

б) 

задачите, свързани с обучението по техническото използване на Евродак.

Член 6

Задачи, свързани със СВИ

По отношение на СВИ Агенцията изпълнява:

а) 

задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) 2017/2226; и

б) 

задачите, свързани с обучението по техническото използване на СВИ и обучението на експерти по техническите аспекти на СВИ в рамките на оценката по Шенген.

Член 7

Задачи, свързани с ETIAS

По отношение на ETIAS Агенцията изпълнява:

а) 

задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) 2018/1240; и

б) 

задачите, свързани с обучение по техническото използване на ETIAS и обучението на експерти по техническите аспекти на ETIAS в рамките на оценката по Шенген.

Член 8

Задачи, свързани с DubliNet

По отношение на DubliNet Агенцията изпълнява:

а) 

оперативното управление на DubliNet, отделен защитен канал за електронно предаване между органите на държавите членки, създаден по силата на член 18 от Регламент (ЕО) № 1560/2003 за целите на членове 31, 32 и 34 от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ); и

б) 

задачите, свързани с обучението по техническото използване на DubliNet.

▼M1

Член 8а

Задачи, свързани със ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS

Във връзка със ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS Агенцията изпълнява:

а) 

задачите, които са ѝ възложени с Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 );

б) 

задачите, свързани с обучението за техническото използване на ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS.

▼B

Член 9

Задачи, свързани с подготвянето, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи

Когато ѝ бъде възложено да отговаря за подготовката, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи, посочени в член 1, параграф 5, Агенцията изпълнява възложените ѝ задачи съгласно правния акт на Съюза, уреждащ съответната система, както и, ако е целесъобразно, задачи, свързани с обучението по техническото използване на тези системи.

Член 10

Технически решения, които изискват специални условия преди прилагането

Когато правните актове на Съюза, уреждащи системите, изискват от Агенцията да поддържа функционирането на тези системи в постоянен режим на работа без прекъсване и без да се засягат посочените правни актове на Съюза, Агенцията прилага технически решения, за да се съобрази с тези изисквания. Когато тези технически решения изискват дублиране на дадена система или дублиране на компонентите на дадена система, те се прилагат само когато бъдат извършени независима оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите, които се възлагат от Агенцията, и след консултация с Комисията и положително решение от страна на управителния съвет. Оценката на въздействието разглежда също съществуващите и бъдещите нужди от капацитет за приемане на действащите технически звена, свързани с разработването на такива технически решения, както и възможните рискове, свързани с текущата оперативна организация.

Член 11

Задачи, свързани с комуникационната инфраструктура

1.  Агенцията изпълнява всички задачи, свързани с комуникационната инфраструктура на системите, които задачи са ѝ възложени с правните актове на Съюза, уреждащи системите, с изключение на тези системи, които използват EuroDomain за своята комуникационна инфраструктура. В случая на системите, които използват EuroDomain, Комисията отговаря за задачите, свързани с изпълнението на бюджета, придобиването, обновяването и договорните въпроси. В съответствие с правните актове на Съюза, уреждащи системите, които използват EuroDomain, задачите във връзка с комуникационната инфраструктура, включително оперативното управление и сигурността се поделят между Агенцията и Комисията. За да се осигури съгласуваност между упражняването на техните съответни отговорности, между Агенцията и Комисията се сключват оперативни работни договорености, които се отразяват в меморандум за разбирателство.

2.  Комуникационната инфраструктура се управлява и контролира по подходящ начин, така че да бъде защитена от заплахи и да се гарантира нейната сигурност и сигурността на системите, включително тази на данните, обменяни чрез комуникационната инфраструктура.

3.  Агенцията приема съответни мерки, включително планове за сигурността, inter alia, за да предотврати четенето, копирането, промяната или заличаването на лични данни от неоправомощени лица по време на предаването на тези данни или на транспортирането на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране. Цялата свързана със системата оперативна информация, която се разпространява по комуникационната инфраструктура, се криптира.

4.  Задачите, свързани с доставката, изграждането, поддържането и наблюдението на комуникационната инфраструктура, могат да бъдат възложени на външни частноправни субекти или органи в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046. Тези задачи се изпълняват под ръководството на Агенцията и под нейното тясно наблюдение.

При изпълнението на задачите, посочени в първа алинея, всички външни частноправни субекти или органи, включително доставчиците на мрежови услуги, са обвързани от мерките за сигурност, посочени в параграф 3, и по никакъв начин нямат достъп до оперативни данни, съхранявани в управляваните от Агенцията системи или прехвърляни чрез комуникационната инфраструктура или до свързания с ШИС II обмен SIRENE.

5.  Управлението на криптографските ключове остава в рамките на компетентност на Агенцията и не може да се възлага на външна организация от частния сектор. Тази мярка се прилага, без да се засягат съществуващите договори относно комуникационната инфраструктура на ШИС II, ВИС и Евродак.

▼M2

Член 12

Качество на данните

1.  Без да се засягат отговорностите на държавите членки по отношение на данните, въведени в системите под оперативната отговорност на Агенцията, в тясно сътрудничество със своите консултативни групи Агенцията въвежда за всички системи, за които носи оперативна отговорност, автоматизирани механизми и процедури за контрол на качеството на данните, общи показатели за качеството на данните, както и минималните стандарти за качество за съхранението на данните, в съответствие с приложимите разпоредби на правните инструменти, които уреждат тези информационни системи, и на член 37 от регламенти (ЕС) 2019/817 ( 3 ) и (ЕС) 2019/818 ( 4 ) на Европейския парламент и на Съвета.

2.  Агенцията създава централен регистър, съдържащ само анонимизирани данни за докладване и статистика в съответствие с член 39 от регламенти (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/818 за които се прилагат специфични разпоредби в правните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията.

▼B

Член 13

Оперативна съвместимост

Когато изискването за оперативна съвместимост на широкомащабните информационни системи е предвидено в съответен правен акт на Съюза, Агенцията разработва и необходимите мерки за осигуряване на тази оперативна съвместимост.

Член 14

Наблюдение на научноизследователската дейност

▼M1

1.  Агенцията осъществява наблюдение на постиженията в научноизследователската дейност, които имат отношение към оперативното управление на ШИС II, ВИС, „Евродак“, СВИ, ETIAS, DubliNet, ECRIS-TCN и други широкомащабни информационни системи, посочени в член 1, параграф 5.

▼B

2.  Агенцията може да допринася за прилагането на онези части от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, които се отнасят до широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. За тази цел и когато Комисията ѝ е делегирала съответните правомощия, Агенцията има следните задачи:

а) 

управление на някои етапи от изпълнението на програмата и някои фази от цикъла на конкретни проекти въз основа на съответните работни програми, приети от Комисията;

б) 

приемане на инструментите за изпълнение на бюджета и за приходите и разходите и осъществяване на всички операции, необходими за управлението на програмата; и

в) 

предоставяне на подкрепа при изпълнението на програмата.

3.  Агенцията редовно и поне веднъж годишно информира Европейския парламент, Съвета, Комисията и, по въпроси относно обработването на лични данни — Европейския надзорен орган по защита на данните, за постиженията, посочени в настоящия член, без да се засягат изискванията за докладване във връзка с изпълнението на части от Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, посочена в параграф 2.

Член 15

Пилотни проекти, тествания на концепцията и дейности по изпитване

1.  При специално и конкретно искане на Комисията, която е уведомила Европейския парламент и Съвета най-малко три месеца преди да направи това искане, и след взето от управителния съвет положително решение, на Агенцията може в съответствие с член 19, параграф 1, буква ф) от настоящия регламент и посредством споразумение за делегиране, да бъде възложено изпълнението на пилотни проекти, както е посочено в член 58, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, за разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи, съгласно членове 67—89 от ДФЕС, в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

Агенцията редовно информира Европейския парламент и Съвета и по въпроси, засягащи обработката на лични данни — Европейския надзорен орган по защита на данните, относно развитието на изпълнените от Агенцията пилотни проекти, съгласно първа алинея.

2.  Поисканите от Комисията съгласно параграф 1 бюджетни кредити за пилотни проекти, както е посочено в член 58, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, се включват в бюджета за не повече от две поредни финансови години.

3.  По искане на Комисията или Съвета, след уведомяване на Европейския парламент и след положително решение на управителния съвет, посредством споразумение за делегиране, на Агенцията могат да бъдат възложени задачи по изпълнението на бюджета за тествания на концепцията, финансирани по линия на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите, създаден с Регламент (ЕС) № 515/2014, в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

4.  След положително решение на управителния съвет, Агенцията може да планира и изпълнява дейности за изпитване, свързани с въпросите, обхванати от настоящия регламент и от правните актове на Съюза, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на системите,.

Член 16

Предоставяне на подкрепа на държавите членки и Комисията

1.  Всяка държава членка може да се обърне към Агенцията за консултация по отношение на свързаността на националната си система с централните широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията.

2.  Всяка държава членка може да отправи искане за подкрепа по конкретни случаи към Комисията, която, след положителна преценка, че такава подкрепа е наложителна поради извънредни нужди, свързани със сигурността или миграцията, го предава незабавно на Агенцията. Агенцията информира управителния съвет за такива искания. Държавата членка трябва да бъде информирана когато преценката на Комисията е отрицателна.

Комисията следи дали Агенцията е предоставила навременен отговор на искането на държавата членка. В годишния отчет за дейността на Агенцията трябва да се докладва подробно за действията, които Агенцията е предприела за подкрепа по конкретни случаи на държавите членки, и за направените във връзка с това разходи.

3.  От Агенцията може да бъде поискано също така да предоставя консултации или подкрепа на Комисията по технически въпроси, свързани със съществуващи или нови системи, включително посредством проучвания и дейности за изпитване. Агенцията трябва да информира управителния съвет за такива общи искания.

4.  Група от най-малко пет държави членки може да възложи на Агенцията задачата да разработва, управлява или приема общ компонент на информационна система, за да им помогне да прилагат техническите аспекти на задълженията, произтичащи от правото на Съюза относно децентрализираните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Тези общи решения за информационни системи се прилагат, без да се засягат задълженията на отправилите искането държави членки съгласно приложимото право на Съюза, по-специално по отношение на архитектурата на тези системи.

По-специално, отправилите искането държави членки могат да възложат на Агенцията задача да създаде общ компонент или маршрутизатор за предварителна информация за пътниците и резервационни данни на пътниците като подкрепящ технически инструмент за улесняване на свързаността с въздушните превозвачи, за да се подпомогнат държавите членки при прилагането на Директива 2004/82/ЕО на Съвета ( 5 ) и Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ). В такъв случай Агенцията събира централно данните от въздушните превозвачи и предава тези данни на държавите членки чрез общия компонент или маршрутизатор. Отправилите искането държави членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че въздушните превозвачи предават данните чрез Агенцията.

На Агенцията се възлага задачата да разработва, управлява или приема общ компонент на информационна система, единствено след предварително одобрение от страна на Комисията и при положително решение на управителния съвет.

Отправилите искането държави членки възлагат на Агенцията задачите, посочени в първа и втора алинея посредством споразумение за делегиране, в което се уреждат условията за делегирането на задачите и се посочва изчислението на всички съответни разходи, както и методът на фактуриране. Всички съответни разходи се поемат от участващите държави членки. Споразумението за делегиране трябва да съответства на правните актове на Съюза, уреждащи въпросните системи. Агенцията информира Европейския парламент и Съвета за одобреното споразумение за делегиране и за всякакви изменения към него.

Други държави членки могат да поискат да участват в общо решение за информационна система, когато в споразумението за делегиране е предвидена такава възможност, като по-специално в него са изложени финансовите последици от подобно участие. Споразумението за делегиране се изменя съответно след предварително одобрение от Комисията и след положително решение на управителния съвет.ГЛАВА III

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 17

Правен статут и седалище

1.  Агенцията е орган на Съюза и притежава правосубектност.

2.  Агенцията се ползва с възможно най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното право във всяка държава членка. По-специално тя може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Седалището на Агенцията е в Талин, Естония.

Задачите, свързани с разработването и оперативното управление, посочени в член 1, параграфи 4 и 5 и членове 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11, се изпълняват в техническото звено в Страсбург, Франция.

В Санкт Йохан им Понгау, Австрия, се установява резервно звено, което да е в състояние да осигури функционирането на дадена широкомащабна информационна система в случай на повреда на тази система.

4.  Двете технически звена може да се използват за едновременното функциониране на системите, при условие че резервното звено може да продължи да осигурява тяхното функциониране при повреда на една или няколко от системите.

5.  Поради специфичното естество на системите, ако се окаже необходимо Агенцията да установи второ отделно техническо звено в Страсбург или в Санкт Йохан им Понгау или в двете места, според нуждите, с цел приемане на системите, подобна необходимост се обосновава с независима оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите. Управителният съвет се консултира с Комисията и взема предвид нейното становище преди да уведоми бюджетния орган за намерението си да осъществи какъвто и да е проект, свързан с недвижимо имущество, в съответствие с член 45, параграф 9.

Член 18

Структура

1.  Административната и управленска структура на Агенцията се състои от:

а) 

управителен съвет;

б) 

изпълнителен директор;

в) 

консултативни групи.

2.  Структурата на Агенцията включва:

а) 

длъжностно лице за защита на данните;

б) 

служител по сигурността;

в) 

счетоводител.

Член 19

Функции на управителния съвет

1.  Управителният съвет:

а) 

дава общите насоки за дейностите на Агенцията;

б) 

приема с мнозинство от две трети от членовете с право на глас годишния бюджет на Агенцията и упражнява други функции във връзка с бюджета на Агенцията в съответствие с глава V;

в) 

назначава изпълнителния директор и заместник- изпълнителния директор и при необходимост удължава съответните срокове на мандатите им или ги отстранява от длъжност съгласно съответно членове 25 и 26;

г) 

упражнява дисциплинарен контрол над изпълнителния директор и наблюдава неговата работа, включително изпълнението на решенията на управителния съвет, както и упражнява дисциплинарен контрол над заместник- изпълнителния директор, със съгласието на изпълнителния директор;

д) 

взема всички решения относно създаването на организационната структура на Агенцията и при необходимост относно нейното изменение, като взема под внимание нуждите за дейността на Агенцията, както и доброто бюджетно управление;

е) 

приема кадровата политика на Агенцията;

ж) 

изготвя процедурния правилник на Агенцията;

з) 

приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като отчита разходите и ползите от мерките, които следва да бъдат прилагани;

и) 

приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на своите членове и ги публикува на уебсайта на Агенцията;

й) 

приема подробни вътрешни правила и процедури за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, включително подходящи комуникационни канали за докладване на нарушения;

к) 

разрешава сключването на работни договорености в съответствие с членове 41 и 43;

л) 

одобрява, след предложение на изпълнителния директор, споразумението за седалището на Агенцията и споразуменията относно техническото и резервното звено, създадени в съответствие с член 17, параграф 3, които да бъдат подписани от изпълнителния директор и от приемащите държави членки;

м) 

упражнява, в съответствие с параграф 2, по отношение на персонала на Агенцията правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

н) 

приема, съгласувано с Комисията, необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

о) 

приема необходимите правила относно командироването на национални експерти в Агенцията;

п) 

приема проект на разчета на приходите и разходите на Агенцията, включващ проект на щатно разписание, и го изпраща на Комисията в срок до 31 януари всяка година;

р) 

приема проекта на единния програмен документ, съдържащ многогодишната програма на Агенцията, работната ѝ програма за следващата година, както и прогнозния проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията, включващ проект на щатно разписание, и го изпраща, както и всяка актуализирана версия на този документ, на Европейския парламент, Съвета и Комисията до 31 януари всяка година;

с) 

приема до 30 ноември всяка година единния програмен документ с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас и в съответствие с годишната бюджетна процедура, като взема предвид становището на Комисията и гарантира, че окончателният вариант на този единен програмен документ се предава на Европейския парламент, Съвета и Комисията и се публикува;

т) 

до края на август всяка година приема междинен доклад относно напредъка в изпълнението на планираните дейности през текущата година и го изпраща на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

у) 

извършва оценка и приема консолидирания годишен отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като по-специално сравнява постигнатите резултати с целите, заложени в годишната работна програма, и изпраща отчета и своята оценка на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 1 юли всяка година, и гарантира, че годишният отчет за дейността на Агенцията се публикува;

ф) 

изпълнява функциите си, свързани с бюджета на Агенцията, включително изпълнението на пилотните проекти и тестванията на концепцията, посочени в член 15;

х) 

приема финансовите правила, приложими за Агенцията, в съответствие с член 49;

ц) 

назначава счетоводител, който може да е счетоводителят на Комисията, в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица, който е изцяло независим при изпълнението на своите задължения;

ч) 

осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на различните вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и на Европейската прокуратура;

ш) 

приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 34, параграф 4;

щ) 

приема необходимите мерки за сигурност, включително план за сигурност и план за непрекъснатост на дейността и за възстановяване след бедствия, като взема предвид евентуалните препоръки на експертите по сигурността, представени в консултативните групи;

аа) 

приема правилата за сигурност относно защитата на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация след одобрение от Комисията;

бб) 

назначава служител по сигурността;

вв) 

назначава длъжностно лице за защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725;

гг) 

приема подробните правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001;

▼M1

дд) 

приема докладите за разработването на СВИ в съответствие с член 72, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, докладите за разработването на ETIAS съгласно член 92, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240, както и докладите относно разработването на ECRIS-TCN и на образеца на приложение за свързване на ECRIS съгласно член 36, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/816;

▼M2

дда) 

приема доклади за актуалното състояние във връзка с разработването на компонентите за оперативна съвместимост съгласно член 78, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/817 и член 74, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/818;

▼M1

ee) 

приема доклади за техническото функциониране на ШИС съгласно член 60, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ) и член 74, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ), на ВИС в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) №767/2008 и член 17, параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР, на СВИ в съответствие с член 72, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226, на ETIAS в съответствие с член 92, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1240 относно ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS съгласно член 36, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ) и на компонентите за оперативна съвместимост съгласно член 78, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/817 и на член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2019/818;

▼B

жж) 

приема годишния доклад за дейността на централната система на Евродак съгласно член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 603/2013;

▼M1

зз) 

приема официални коментари по докладите, изготвени от Европейския надзорен орган по защита на данните за неговите одити, съгласно член 56, параграф 2 от Регламент (ЕО) 2018/1861, член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008, член 31, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013, член 56, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, член 67 от Регламент (ЕС) 2018/1240, член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/816 и член 52 от регламенти (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/818, и гарантира предприемането на подходящи последващи действия, свързани с тези одити;

▼B

ии) 

публикува статистически данни за ШИС II съгласно член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и съответно член 66, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР;

йй) 

събира и публикува статистически данни за дейността на централната система на Евродак съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013;

кк) 

публикува статистически данни, свързани със СВИ, съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 2017/2226;

лл) 

публикува статистически данни, свързани с ETIAS, съгласно член 84 от Регламент (ЕС) 2018/1240;

▼M1

лла) 

представя на Комисията статистика във връзка с ЕCRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS съгласно член 32, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) 2019/816;

▼M1

мм) 

да осигурява годишно публикуване на списъка на компетентните органи, които са оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в ШИС II съгласно член 41, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1861 и член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/1862, заедно със списъка на службите на националните системи на ШИС (Н.ШИС) и бюрата SIRENE съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1861 и член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1862, както и списъка на компетентните органи съгласно член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226, списъка на компетентните органи съгласно член 87, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/ 1240, списъка на централните органи съгласно член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/816 и списъка на органите в съответствие с член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/817 и член 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/818;

▼B

нн) 

осигурява годишното публикуване на списъка на звената, съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 603/2013;

оо) 

гарантира, че всички решения и действия на Агенцията, които засягат широкомащабните информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, спазват принципа на независимост на съдебната система;

пп) 

изпълнява други задачи, които са му възложени в съответствие с настоящия регламент.

Без да се засягат разпоредбите относно публикуването на списъците на съответните органи, предвидени в правните актове на Съюза, посочени в първа алинея, буква (мм) и когато в тези правни актове не е предвидено задължение за публикуване и постоянно актуализиране на тези списъци на уебсайта на Агенцията, управителният съвет гарантира такова публикуване и постоянно актуализиране.

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор има правото от своя страна да пределегира тези правомощия на други лица.

Когато изключителни обстоятелства налагат това, управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, както и правомощията, които последният е пределегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от изпълнителния директор.

3.  Управителният съвет може да съветва изпълнителния директор по всеки въпрос, който е тясно свързан с разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи, и във връзка с дейности в областта на научните изследвания, пилотните проекти, тестванията на концепцията и дейностите по изпитване.

Член 20

Състав на управителния съвет

1.  Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията. Всеки представител има право на глас в съответствие с член 23.

2.  Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява въпросния член в негово отсъствие или когато членът е избран за председател или заместник-председател на управителния съвет и председателства заседание на управителния съвет. Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на притежавания от тях опит и експертни знания на високо равнище в сферата на широкомащабните информационни системи и в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и знанията им в областта на защитата на данни, като се вземат предвид съответните им умения, свързани с управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на управителния съвет. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

3.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години и може да се подновява. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете продължават да изпълняват задълженията си до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

4.  Държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и мерките, свързани с Дъблин и Евродак, участват в дейностите на Агенцията. Всяка от тях назначава по един представител и един заместник в управителния съвет.

Член 21

Председател на управителния съвет

1.  Управителният съвет избира председателя и заместник-председателя измежду членовете на управителния съвет, назначени от държави членки, които съгласно правото на Съюза са изцяло обвързани от всички правни актове на Съюза, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако председателят е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателя е четиригодишен. Техният мандат може да бъде подновен еднократно. Когато по време на мандата им те престанат да бъдат членове на управителния съвет, мандатът изтича автоматично на същата дата.

Член 22

Заседания на управителния съвет

1.  Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.  Изпълнителният директор участва в разискванията без право на глас.

3.  Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той заседава по инициатива на неговия председател, по искане на Комисията, по искане на изпълнителния директор или по искане на най-малко една трета от членовете на управителния съвет с право на глас.

▼M2

4.  Европол и Евроюст могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато в дневния ред е включен въпрос, засягащ ШИС II, във връзка с прилагането на Решение 2007/533/ПВР.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана може да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато се обсъжда въпрос, засягащ ШИС, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1624.

Европол може да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато в дневния ред е включен въпрос, засягащ ВИС, във връзка с прилагането на Решение 2008/633/ПВР или въпрос, засягащ Евродак, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 603/2013.

Европол може да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато се обсъжда въпрос, засягащ СВИ, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2226, или въпрос, засягащ ETIAS, във връзка с Регламент (ЕС) 2018/1240.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана може да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато се обсъжда въпрос, засягащ ETIAS, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1240.

Евроюст, Европол и Европейската прокуратура могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато се обсъжда въпрос, свързан с Регламент (ЕС) 2019/816.

Европол, Евроюст и Европейската агенция за гранична и брегова охрана могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато се обсъжда въпрос, свързан с Регламент (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/818.

Управителният съвет може да покани всяко друго лице, чието становище може да представлява интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

▼B

5.  Членовете на управителния съвет и техните заместници могат да бъдат подпомагани от съветници или специалисти, съгласно условията на процедурния правилник на управителния съвет на Агенцията, по-специално от тези от тях, които са членове на консултативните групи.

6.  Агенцията осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 23

Правила за гласуване в управителния съвет

1.  Без да се засяга параграф 5 от настоящия член, както и член 19, параграф 1, букви б) и с), член 21, параграф 1 и член 25, параграф 8, решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от неговите членове с право на глас.

2.  Без да се засягат параграфи 3 и 4, всеки член на управителния съвет има един глас. При отсъствие на член с право на глас неговият заместник може да упражни правото му на глас.

3.  Всеки член, назначен от държава членка, която съгласно законодателството на Съюза е обвързана от някой от правните актове на Съюза, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабна информационна система, управлявана от Агенцията, може да гласува по въпрос, който засяга съответната широкомащабна информационна система.

Дания има право на глас по въпрос, който се отнася до такава широкомащабна информационна система, ако съгласно член 4 от Протокол № 22 вземе решение за въвеждането в националното си право на правния акт на Съюза, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на именно тази широкомащабна информационна система.

4.  Член 42 се прилага по отношение на правата на глас на представителите на държавите, които са сключили споразумения със Съюза за асоциирането си към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и мерките, свързани с Дъблин и Евродак.

5.  В случай на разногласие между членовете за това дали гласуването засяга определена широкомащабна информационна система, всяко решение, което установява, че гласуването не засяга съответната широкомащабна информационна система, се взема с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

6.  Председателят или заместник-председателят, когато замества председателя, не участва в гласуването. Правото на глас на председателя или на заместник-председателя, когато замества председателя, се изпълнява от неговия заместник.

7.  Изпълнителният директор не участва в гласуването.

8.  В процедурния правилник на управителния съвет подробно се определят условията и редът за гласуване, по-специално условията, при които един член може да действа от името на друг член, както и всякакви изисквания за кворум, когато е целесъобразно.

Член 24

Отговорности на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор ръководи Агенцията. Изпълнителният директор подпомага управителния съвет и се отчита пред него. Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

2.  Изпълнителният директор е законният представител на Агенцията.

3.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Агенцията съгласно настоящия регламент. По-специално изпълнителният директор отговаря за:

а) 

текущото управление на Агенцията;

б) 

функционирането на Агенцията в съответствие с настоящия регламент;

в) 

изготвянето и изпълнението на процедурите, решенията, стратегиите, програмите и дейностите, които са приети от управителния съвет, при спазване на ограниченията, определени в настоящия регламент, правилата за неговото прилагане и приложимото право на Съюза;

г) 

изготвянето на единния програмен документ и представянето му на управителния съвет след консултация с Комисията и консултативните групи;

д) 

изпълнението на единния програмен документ и докладването пред управителния съвет за неговото изпълнение;

е) 

изготвянето на междинния доклад за напредъка по изпълнението на планираните дейности за текущата година и, след консултации с консултативните групи, предаването му на управителния съвет за приемане до края август всяка година;

ж) 

изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на Агенцията и, след консултации с консултативните групи, представянето му на управителния съвет за оценка и приемане;

з) 

изготвянето на план за последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на OLAF и на Европейската прокуратура и предоставянето два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет на доклади относно напредъка;

и) 

защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на мерки за предотвратяване на измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, без това да засяга правомощията на Европейската прокуратура и на OLAF за провеждане на разследвания, чрез ефективни проверки, а при установяване на нередности — чрез възстановяване на неоснователно платени суми и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни, включително финансови, санкции;

й) 

изготвянето на стратегия на Агенцията за борба с измамите и представянето ѝ на управителния съвет за одобрение, както и наблюдението на правилното и навременно прилагане на тази стратегия;

к) 

изготвяне на проект за финансовите правила, приложими по отношение на Агенцията, и представянето му за приемане на управителния съвет след консултация с Комисията;

л) 

подготовка на проектобюджета за следващата година, изготвен въз основа на бюджетиране по дейности;

м) 

изготвянето на проекта на разчет на приходите и разходите на Агенцията;

н) 

изпълнението на бюджета на Агенцията;

о) 

създаването и привеждането в действие на ефективна система за редовно извършване на наблюдение и оценки на:

i) 

широкомащабните информационни системи, включително на статистическите данни за тях; и

ii) 

агенцията, включително относно ефективното и ефикасно постигане на нейните цели;

▼M1

п) 

без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, установяването на изисквания за поверителност в изпълнение на член 17 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 17 от Решение 2007/533/ПВР, член 26, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 603/2013, член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2226, член 74, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240, член 11, параграф 16 от Регламент (ЕС) 2019/816 и член 55, параграф 2 от Регламенти (ЕС) 2019/817 и (ЕС) 2019/818;

▼B

р) 

воденето на преговори и, след одобрение от управителния съвет, подписването на споразумение за седалището на Агенцията и споразумения относно техническото и резервното звено с приемащите държави членки;

с) 

изготвянето на практическите мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и представянето им за одобрение на управителния съвет;

т) 

изготвянето на необходимите мерки за сигурност, включително план за сигурността, и план за непрекъснатост на дейността и възстановяване след бедствия и, след консултации със съответната консултативна група, предаването им за приемане от управителния съвет;

у) 

изготвянето на докладите за техническото функциониране на всяка една от широкомащабните информационни системи, посочени в член 19, параграф 1, буква ее), и на годишния доклад за дейността на централната система на Евродак, посочен в член 19, параграф 1, буква жж), въз основа на резултатите от наблюдението и оценката и, след консултации със съответната консултативна група, предаването им на управителния съвет за приемане;

ф) 

изготвянето на докладите за разработването на СВИ съгласно член 72, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2226 и за разработването на ETIAS съгласно член 92, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1240 и предаването им на управителния съвет за приемане;

х) 

изготвянето на годишния списък, който да бъде публикуван, с компетентните органи, оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в ШИС II, включително списъка на службите на Н.ШИС II и бюрата SIRENE и списъка с компетентните органи, които са оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в СВИ и ETIAS, посочен в член 19, параграф 1, буква мм), както и списъците на звената, посочени в член 19, параграф 1, буква нн), и предаването им на управителния съвет за приемане.

4.  Изпълнителният директор изпълнява и други задачи в съответствие с настоящия регламент.

5.  Изпълнителният директор решава дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Агенцията да се разположат един или повече служители в една или повече държави членки и да се създаде местен офис за тази цел. Преди вземането на такова решение, изпълнителният директор получава предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и съответната държава членка или държави членки, които са засегнати. В решението на изпълнителния директор се уточнява обхватът на дейностите, които ще се извършват в местния офис, така че да се избегнат ненужни разходи и дублиране на административни функции на Агенцията. Дейностите, които се извършват в технически звена, не се извършват в местен офис.

Член 25

Назначаване на изпълнителния директор

1.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор от списък с поне трима кандидати, предложени от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор. В процедурата за подбор се предвижда публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и в други подходящи медии. Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на неговите качества, доказан опит в областта на широкомащабните информационни системи и административните, финансовите и управленските му умения, както и знанията му в областта на защитата на данни.

2.  Преди назначаването предложените от Комисията кандидати се поканват да направят изявление пред компетентната или компетентните комисии на Европейския парламент и да отговорят на въпроси, поставени от членовете на тази(тези) комисия(и). След изслушване на изявлението и отговорите, Европейският парламент приема становище, изразяващо оценката му, и може да посочи предпочитан от него кандидат.

3.  Управителният съвет назначава изпълнителния директор, като взема предвид тези становища.

4.  Ако управителният съвет вземе решение да назначи кандидат, различен от този, когото Европейският парламент е посочил като предпочитан от него, управителният съвет информира писмено Европейския парламент и Съвета за начина, по който е взето предвид становището на Европейския парламент.

5.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията предприема оценка, при която взема предвид своята оценка на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Агенцията.

6.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 5, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

7.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В срок от един месец преди такова удължаване, изпълнителният директор се поканва да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази комисия или тези комисии.

8.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия период.

9.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на мнозинство от неговите членове с право на глас или на Комисията.

10.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата или освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от гласовете на членовете си с право глас.

11.  За целите на сключване на трудовия договор с изпълнителния директор, Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет. Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на Агенцията съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

Член 26

Заместник-изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор се подпомага от заместник- изпълнителен директор. Заместник- изпълнителният директор също така замества изпълнителния директор в негово отсъствие. Изпълнителният директор определя задълженията на заместник- изпълнителния директор.

2.  Заместник- изпълнителният директор се назначава от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор. Заместник- изпълнителният директор се назначава въз основа на качествата си и на подходящи административни и ръководни умения, включително подходящ професионален опит. Изпълнителният директор предлага най-малко трима кандидати за длъжността заместник- изпълнителен директор. Управителният съвет взема своето решение с мнозинство от две трети от своите членове с право на глас. Управителният съвет има правомощия да освобождава от длъжност заместник- изпълнителния директор с решение, прието с мнозинство от две трети от своите членове с право на глас.

3.  Мандатът на заместник изпълнителния директор е за срок от пет години. Управителният съвет може да удължи еднократно този мандат за максимален срок от пет години. Управителният съвет взема такова решение с мнозинство от две трети от своите членове с право на глас.

Член 27

Консултативни групи

1.  Следните консултативни групи предоставят на управителния съвет експертни знания, свързани с широкомащабни информационни системи, и по-специално в контекста на подготвянето на годишната работна програма и годишния отчет за дейността:

а) 

консултативна група по ШИС II;

б) 

консултативна група по ВИС;

в) 

консултативна група по Евродак;

г) 

консултативна група по СВИ/ETIAS;

▼M1

га) 

консултативна група по ECRIS-TCN;

▼C1

гб) 

консултативна група по оперативна съвместимост;

▼B

д) 

всяка друга консултативна група, свързана с широкомащабна информационна система, когато това е предвидено в съответния правен акт на Съюза, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази широкомащабна информационна система.

2.  Всяка държава членка, която е обвързана съгласно правото на Съюза от правен акт на Съюза, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на дадена широкомащабна информационна система, и Комисията назначават по един член в консултативната група, свързана с тази широкомащабна информационна система, с четиригодишен мандат, който може да бъде подновен.

Дания също назначава член на консултативна група, свързана с дадена широкомащабна информационна система, ако съгласно член 4 от Протокол № 22 вземе решение за въвеждането в националното си право на правен акт на Съюза, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази именно широкомащабна информационна система.

Всяка държава, асоциирана към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и мерките, свързани с Дъблин и Евродак, която участва в дадена широкомащабна информационна система, назначава член на консултативната група, свързана с тази широкомащабна информационна система.

▼M2

3.  Европол, Евроюст и Европейската агенция за гранична и брегова охрана могат да назначат по един свой представител в консултативната група по ШИС II.

Европол може също да назначи свой представител в консултативните групи по ВИС, Евродак и СВИ-ETIAS.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана също може да назначи свой представител в консултативната група по СВИ-ETIAS.

Всяка една от Евроюст, Европол и Европейската прокуратура може да назначи по един свой представител в консултативната група по ECRIS-TCN.

Европол, Евроюст и Европейската агенция за гранична и брегова охрана могат да назначат по един свой представител в консултативната група по оперативна съвместимост.

▼B

4.  Членовете на управителния съвет и техните заместници не могат да бъдат членове на никоя от консултативните групи. Изпълнителният директор или представителят на изпълнителния директор имат право да присъстват на всички заседания на консултативните групи като наблюдатели.

5.  При необходимост консултативните групи си сътрудничат помежду си. Процедурите относно работата на консултативните групи и сътрудничеството с тях се установяват в процедурния правилник на Агенцията.

6.  При изготвянето на становище членовете на всяка консултативна група полагат всички усилия за постигане на консенсус. Ако не се постигне консенсус, обоснованата позиция на мнозинството от членовете се счита за становище на консултативната група. Обоснованата позиция или позиции на малцинството също се отбелязват. Член 23, параграфи 3 и 5, се прилага съответно. На членовете, представляващи държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Дъблин и Евродак, се дава възможност да изразят становища по въпроси, по които нямат право на глас.

7.  Всяка държава членка и всяка държава, асоциирана към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Дъблин и Евродак, улесняват дейностите на консултативните групи.

8.  Член 21 се прилага mutatis mutandis по отношение на председателството на консултативните групи.ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Персонал

1.  За персонала на Агенцията, включително за изпълнителния директор, се прилагат Правилникът за длъжностните лица и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за длъжностните лица.

2.  За целите на прилагането на Правилника за персонала Агенцията се счита за агенция по смисъла на член 1а, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

3.  Персоналът на Агенцията се състои от длъжностни лица, срочно наети служители и договорно наети служители. Управителният съвет всяка година дава съгласието си за договорите, които изпълнителният директор възнамерява да поднови, когато след подновяването им стават безсрочни съгласно Условията за работа на другите служители.

4.  Агенцията не набира временни служители за изпълнение на считани за чувствителни финансови задачи.

5.  Комисията и държавите членки могат да командироват временно в Агенцията служители или национални експерти. Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Агенцията.

6.  Без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица, Агенцията прилага подходящи правила за опазване на професионалната тайна или други равностойни задължения за поверителност.

7.  Управителният съвет приема, съгласувано с Комисията, необходимите мерки за прилагане, посочени в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

Член 29

Обществен интерес

Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, заместник изпълнителният директор и членовете на консултативните групи поемат ангажимента да действат в името на обществения интерес. За целта те изготвят годишна публична писмена декларация за поемане на ангажимент, която се публикува на уебсайта на Агенцията.

Списъкът на членовете на управителния съвет и на членовете на консултативните групи се публикува на уебсайта на Агенцията.

Член 30

Споразумение за седалището и споразумения относно техническите звена

1.  Необходимите договорености относно помещенията, които трябва да се предоставят за Агенцията в приемащите държави членки, и относно съоръженията, които трябва да предоставят тези държави членки, заедно със специалните правила, които се прилагат към членовете на управителния съвет, изпълнителния директор, други членове на персонала на Агенцията и членовете на техните семейства в приемащите държави членки, се установяват в споразумение за седалището на Агенцията и в споразумения относно техническите звена. Такива споразумения се сключват между Агенцията и приемащите държави членки след получаване на одобрение от управителния съвет.

2.  Приемащата държава членка, в която е седалището на Агенцията, осигурява необходимите условия за правилното функциониране на Агенцията, включително, inter alia, многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 31

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се прилага по отношение на Агенцията.

Член 32

Отговорност

1.  Договорната отговорност на Агенцията се урежда от правото, приложимо към съответния договор.

2.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение на основание на арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Агенцията договор.

3.  В случай на извъндоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с основните принципи, които са общи за правото на държавите членки, възстановява всяка вреда, причинени от нейни отдели или служители при изпълнението на техните задължения.

4.  Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за вредите, посочени в параграф 3.

5.  Личната отговорност на членовете на персонала на Агенцията към самата нея се урежда от приложимите по отношение на тях разпоредби, съдържащи се в Правилника за длъжностните лица или в Условията за работа на другите служители.

Член 33

Езиков режим

1.  Регламент № 1 на Съвета ( 10 ) се прилага за Агенцията.

2.  Без да се засягат решенията, взети съгласно член 342 от ДФЕС, единният програмен документ, посочен в член 19, параграф 1, буква с) и годишният отчет за дейността, посочен в член 19, параграф 1, буква у), се изготвят на всички официални езици на институциите на Съюза.

3.  Управителният съвет може да приеме решение относно работните езици, без да се нарушават задълженията, посочени в параграфи 1 и 2.

4.  Услугите за превод, необходими за дейностите на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Член 34

Прозрачност и комуникация

1.  По отношение на документите, държани от Агенцията, се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.  По предложение на изпълнителния директор, управителният съвет приема незабавно подробните правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.  Решенията, взети от Агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат предмет на жалба до Европейския омбудсман или на иск пред Съда на Европейския съюз при условията, предвидени съответно в членове 228 и 263 от ДФЕС.

4.  Комуникационната дейност на Агенцията се осъществява в съответствие с правните актове на Съюза, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, като тя може да участва в комуникационни дейности по собствена инициатива в рамките на сферата си на компетентност. Агенцията гарантира по-специално, че освен публикациите, посочени в член 19, параграф 1, букви с), у), ии), йй), (кк) и (лл) и в член 47, параграф 9, обществеността и всички заинтересовани страни получават незабавно обективна, точна, надеждна, изчерпателна и лесно разбираема информация за нейната работа. Отпускането на ресурси за комуникационни дейности не трябва да бъде във вреда за ефективното изпълнение на задачите на Агенция, посочени в членове 3 и 16. Комуникационните дейности се осъществяват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

5.  Всяко физическо или юридическо лице има право да се обърне писмено към Агенцията на всеки от официалните езици на Съюза. Това лице има право да получи отговор на същия език.

Член 35

Защита на данните

1.  Обработването на лични данни от Агенцията се извършва съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

2.  Управителният съвет приема мерки за прилагането от Агенцията на Регламент (ЕС) 2018/1725, включително мерки, свързани с длъжностното лице за защита на данните. Тези мерки се приемат след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 36

Цели на обработването на лични данни

1.  Агенцията може да обработва лични данни само за следните цели:

а) 

при необходимост за изпълнение на задълженията си, свързани с оперативното управление на широкомащабни информационни системи, които са ѝ възложени съгласно правото на Съюза;

б) 

при необходимост за своите административни задачи.

2.  Когато Агенцията обработва лични данни за целите, посочени в параграф 1, буква а) на настоящия член, се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725, без да се засягат специалните разпоредби относно защитата на данните и сигурността на данните, предвидени в правните актове на Съюза, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на системите.

Член 37

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация и на некласифицирана чувствителна информация

1.  Агенцията приема свои собствени правила за сигурност, основани на принципите и правилата, предвидени в правилата за сигурност на Комисията, отнасящи се до защитата на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и некласифицираната чувствителна информация, включително, inter alia, разпоредбите за обмена с трети държави, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443 ( 11 ) и 2015/444 ( 12 ) на Комисията. Всяка административна договореност относно обмена на класифицирана информация със съответните органи на трета държава или, при отсъствието на такава договореност, всяко извънредно прилагане ad hoc на КИЕС на такива органи се извършва след получаване на предварителното одобрение от Комисията.

2.  Правилата за сигурност, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приемат от управителния съвет след одобрение от Комисията. Агенцията може да предприема всички необходими мерки за улесняване на обмена с Комисията и държавите членки и, когато е целесъобразно — с компетентните агенции на Съюза, на информация, която е от значение за нейните задачи. Агенцията разработва и управлява информационна система, посредством която е възможен обмен на класифицирана информация с Комисията, държавите членки и компетентните агенции на Съюза, в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2015/444. Управителният съвет взема решение относно вътрешната структура на Агенцията, необходима за прилагането на подходящите принципи за сигурност, съгласно член 2 и член 19, параграф 1, буква щ) от настоящия регламент.

Член 38

Сигурност на Агенцията

1.  Агенцията отговаря за сигурността и опазването на реда в ползваните от нея сгради, помещения и терени. Агенцията прилага принципите за сигурност и съответните разпоредби на правните актове на Съюза, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи.

2.  Приемащите държави-членки вземат необходимите ефективни и подходящи мерки за опазване на реда и сигурността в непосредствена близост до ползваните от Агенцията сгради, помещения и терени, и осигуряват на Агенцията необходимата защита съгласно споразумението за седалището на Агенцията и споразуменията относно техническото и резервно звено, като същевременно гарантират свободния достъп до сградите, помещенията и терените на оправомощените от Агенцията лица.

Член 39

Оценка

1.  До 12 декември 2023 г., а след това на всеки пет години, Комисията„ след консултация с управителния съвет, извършва оценка, в съответствие с насоките на Комисията, на работата на Агенцията във връзка с нейните цели, мандат, местоположение и задачи. Тази оценка включва преглед на прилагането на настоящия регламент, както и по въпроса по какъв начин и доколко Агенцията ефективно допринася за оперативното управление на широкомащабните информационни системи и за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда на равнището на Съюза в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. По-специално в тази оценка се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Агенцията и финансовите последици от такова изменение. Управителният съвет може да предоставя на Комисията препоръки по отношение на изменения на настоящия регламент.

2.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Агенцията вече не е оправдано от гледна точка на възложените ѝ цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

3.  Комисията докладва на Европейския парламент, на Съвета и на управителния съвет относно констатациите от оценката, посочена в параграф 1. Констатациите от оценката се оповестяват публично.

Член 40

Административни разследвания

Дейностите на Органа подлежат на разследвания, извършвани от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от ДФЕС.

Член 41

Сътрудничество с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза

1.  Агенцията си сътрудничи с Комисията, с други институции на Съюза и с други органи, служби и агенции на Съюза, по-специално с тези в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, и по-конкретно с Агенцията на Европейския съюз за основните права, по въпросите, обхванати от настоящия регламент, за да се постигнат, inter alia, координация и финансови икономии, да се избягват дублиране и да се насърчава полезно взаимодействие и взаимно допълване по отношение на съответните техни дейности.

2.  Агенцията си сътрудничи с Комисията в рамките на работна договореност, в която са установени оперативните методи на работа.

3.  Агенцията се консултира при необходимост с Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност по въпросите на мрежовата и информационната сигурност и следва нейните препоръки.

4.  Сътрудничеството с органите, службите и агенциите на Съюза се осъществява в рамките на работните договорености. Управителният съвет одобрява такива работни договорености, отчитайки становището на Комисията. Когато Агенцията не следва становището на Комисията, тя обосновава решението си. В тези работни договорености може да се предвижда съвместното използване на организационни структури от страна на агенции, когато е целесъобразно, на принципа на географска близост или близост по области на политиката, при спазване на ограниченията на съответните им мандати и без да се засягат основните им задачи. Такива работни договорености може да установяват механизми за възстановяване на разходите.

5.  Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза използват получената от Агенцията информация само в рамките на своите компетенции и при зачитане на основните права, включително изискванията за защита на данните. По-нататъшното предаване или друго съобщаване на лични данни, обработени от Агенцията, на институции, органи, служби или агенции на Съюза се урежда от специални работни договорености относно обмена на лични данни и зависи от предварителното одобрение от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните. Всяко предаване на лични данни от страна на Агенцията се извършва в съответствие с членове 35 и 36. По отношение на боравенето с класифицирана информация такива работни договорености предвиждат институциите, органите, службите или агенциите на Съюза да спазват правила и стандарти за сигурност, равностойни на прилаганите от Агенцията.

Член 42

Участие на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Дъблин и Евродак

1.  Агенцията е отворена за участието на държави, които са сключили споразумения със Съюза за асоциирането си към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и мерките, свързани с Дъблин и Евродак.

2.  Съгласно съответните разпоредби на споразуменията, посочени в параграф 1, се изготвят договорености, в които се определят по-специално естеството и обхватът и подробните правила за участието на държавите, посочени в параграф 1, в работата на Агенцията, включително разпоредбите за финансовите вноски, персонала и правото на глас.

Член 43

Сътрудничество с международни организации и други съответни образувания

1.  Когато е предвидено в правния акт на Съюза, доколкото е необходимо за изпълнението на нейните задачи, Агенцията може, посредством сключване на работни договорености, да установи и поддържа връзки с международни организации и техните подчинени органи, които са обект на международното публично право, или други съответни образувания или органи, които са създадени по силата или въз основа на споразумение между две или повече държави.

2.  В съответствие с параграф 1 може да се сключват работни договорености, в които се уточняват по-специално приложното поле, естеството, целта и обхватът на това сътрудничество. Такива работни договорености може да се сключват само с разрешението на управителния съвет и след като е получено предварителното одобрение на Комисията.ГЛАВА V

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТАРАЗДЕЛ 1

Единен програмен документ

Член 44

Единен програмен документ

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя, в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 и със съответната разпоредба от финансовите правила на Агенцията, приети съгласно член 49 от настоящия регламент, и като взема предвид насоките на Комисията, проект на единен програмен документ за следващата година.

Единният програмен документ съдържа многогодишна програма и годишна работна програма, както и бюджета на Агенцията и информация за неговите ресурси, както е подробно изложено във финансовите правила на Агенцията, приети съгласно член 49.

2.  Управителният съвет приема проекта на единния програмен документ след консултации с консултативните групи и го изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията до 31 януари всяка година, както и всяка актуализирана версия на този документ.

3.  До 30 ноември всяка година управителният съвет приема единния програмен документ с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас и в съответствие с годишната бюджетна процедура, като взема предвид становището на Комисията. Управителния съвет гарантира, че окончателната версия на този единен програмен документ се изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и се публикува.

4.  Единният програмен документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза и, ако е необходимо, съответно се коригира. След това приетият единен програмен документ се изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията и се публикува.

5.  Годишната работна програма за следващата година съдържа подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 6. В програмния документ се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година. Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на Агенцията бъде възложена нова задача. Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

6.  В многогодишната програма се посочва общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмирането на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира, когато е целесъобразно, и по-специално за да се реагира на резултата от оценката, посочена в член 39.

Член 45

Съставяне на бюджета

1.  Всяка година изпълнителният директор, като взема предвид извършваните от Агенцията дейности, изготвя проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, включително проект за щатно разписание, и го предава на управителния съвет.

2.  Въз основа на проекта на разчет, изготвен от изпълнителния директор, управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година, включително проект на щатно разписание. До 31 януари всяка година управителният съвет ги изпраща на Комисията и на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Дъблин и Евродак, като част от единния програмен документ.

3.  Комисията изпраща проекта на разчет на бюджетния орган заедно с предварителния проект за общия бюджет на Европейския съюз.

4.  Въз основа на проекта на разчет Комисията вписва в проекта на общия бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и размера на субсидията за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 от ДФЕС.

5.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската, предназначена за Агенцията.

6.  Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.

7.  Управителният съвет приема бюджета на Агенцията. Бюджетът става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост бюджета на Агенцията съответно се коригира.

8.  Всички изменения на бюджета на Агенцията, включително на щатното разписание, се извършват по същата процедура като приложимата към съставянето на първоначалния бюджет.

9.  Без да се засяга член 17, параграф 5, Управителният съвет уведомява във възможно най-кратък срок бюджетния орган за намерението си да осъществи проект, който може да има сериозни финансови последици за финансирането на бюджета на Агенцията, по-специално когато става въпрос за проекти, свързани с недвижимо имущество, като например наемането или покупката на сгради. Управителният съвет уведомява Комисията за този проект. Ако един от клоновете на бюджетния орган възнамерява да излезе със становище, той уведомява управителния съвет за намерението си в срок от две седмици от получаване на информацията за проекта. При липса на отговор Агенцията може да продължи с планираното действие. Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 се прилага за всички строителни проекти, които биха могли да имат някакво значително отражение върху бюджета на Агенцията.РАЗДЕЛ 2

Представяне, изпълнение и контрол на бюджета

Член 46

Структура на бюджета

1.  За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Агенцията, като те се вписват в нейния бюджет.

2.  Бюджетът на Агенцията е балансиран по отношение на приходите и разходите.

3.  Без да се засягат другите видове приходи, приходите на Агенцията се състоят от:

а) 

вноска от Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза (раздел „Комисия“);

б) 

вноски от държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Дъблин и Евродак, и участващи в работата на Агенцията, така както тези вноски са определени в съответните споразумения за асоцииране и в договореностите по член 42, в които се уточнява размерът на тези вноски;

в) 

финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране в съответствие с финансовите правила на Агенцията, приети съгласно член 49, и с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза;

г) 

вноски от държавите членки за предоставените им услуги в съответствие със споразумението за делегиране, посочено в член 16;

д) 

възстановяване на разходите, платени от органите, службите и агенциите на Съюза за предоставените им услуги в съответствие с работните договорености, посочени в член 41; и

е) 

всички доброволни финансови вноски от държавите членки.

4.  Разходите на Агенцията включват възнаграждението на персонала, административните и инфраструктурните разходи, както и оперативните разходи.

Член 47

Изпълнение и контрол на бюджета

1.  Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.  Всяка година изпълнителният директор изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с констатациите от процедурите по оценка.

3.  До 1 март на финансова година N + 1 счетоводителят на Агенцията изпраща междинните отчети за финансова година N на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата. Счетоводителят на Комисията консолидира междинните отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 245 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

4.  Изпълнителният директор изпраща доклад за бюджетното и финансовото управление за година N на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата до 31 март на година N + 1.

5.  Счетоводителят на Комисията изпраща на Сметната палата междинните отчети на Агенцията за година N, консолидирани с отчетите на Комисията, до 31 март на година N + 1.

6.  След като получи забележките на Сметната палата по междинните отчети на Агенцията съгласно член 246 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, изпълнителният директор изготвя окончателните отчети на Агенцията на своя отговорност и ги изпраща на управителния съвет за становище.

7.  Управителният съвет дава становище относно окончателните отчети на Агенцията за година N.

8.  До 1 юли на година N + 1 изпълнителният директор изпраща окончателните отчети, заедно със становището на управителния съвет, до Европейския парламент, до Съвета, до Комисията и до Сметната палата, както и до държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с Дъблин и Евродак.

9.  Окончателните отчети за година N се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на година N + 1.

10.  Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември на година N + 1. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

11.  Изпълнителният директор предоставя на Европейския парламент, по искане на последния, всякаква информация, необходима за безпроблемното протичане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N, в съответствие с член 261, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

12.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N + 2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 48

Предотвратяване на конфликти на интереси

Агенцията приема вътрешни правила, с които от членовете на нейния управителен съвет, от консултативните ѝ групи и от персонала ѝ се изисква да избягват всяка ситуация, която би могла да доведе до конфликт на интереси по време на изпълнението на техните служебни задължения или мандат, и да докладват за такива ситуации. Посочените вътрешни правила се публикуват на уебсайта на Агенцията.

Член 49

Финансови правила

Финансовите правила, приложими за Агенцията, се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Агенцията го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

Член 50

Борба с измамите

1.  За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилагат Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (ЕС) 2017/1939.

2.  Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и своевременно приема съответните разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията, като използва образеца, съдържащ се в приложението към посоченото споразумение.

3.  Сметната палата има правомощия за извършване на одит по документи и на проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза чрез Агенцията.

4.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета ( 13 ), за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията.

5.  Без да се засягат параграфи 1, 2, 3 и 4, в договорите, споразуменията и решенията за безвъзмездно финансиране и в решенията на Агенцията за безвъзмездно финансиране се съдържат разпоредби, с които Сметната палата, OLAF и Европейска прокуратура изрично се упълномощават да извършват одити и разследвания съгласно съответните им компетенции.ГЛАВА VI

ИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ПРАВНИ АКТОВЕ НА СЪЮЗА

Член 51

Изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006

В Регламент (ЕО) № 1987/2006 член 15, параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.  Управителният орган отговаря за всички задачи във връзка с комуникационната инфраструктура, по специално за:

а) 

надзора;

б) 

сигурността;

в) 

координирането на отношенията между държавите членки и доставчика;

г) 

задачите, свързани с изпълнението на бюджета;

д) 

придобиването и обновяването, както и

е) 

договорни въпроси.“

Член 52

Изменение на Решение 2007/533/ПВР

В Решение 2007/533/ПВР член 15, параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.  Управителният орган отговаря също за всички задачи във връзка с комуникационната инфраструктура, по специално за:

а) 

надзора;

б) 

сигурността;

в) 

координирането на отношенията между държавите членки и доставчика;

г) 

задачите, свързани с изпълнението на бюджета;

д) 

придобиването и обновяването, както и

е) 

договорни въпроси.“ГЛАВА VII

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 53

Правоприемство

1.  Агенцията, създадена с настоящия регламент, е правоприемник на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, по отношение на всички сключени от нея договори, всички поети от нея задължения и придобитото от нея недвижимo имущество.

2.  Настоящият регламент следва да не засяга правната сила на споразуменията, работните договорености и меморандумите за разбирателство, сключени от Агенцията, създадена с Регламент (ЕС) № 1077/2011, без да се засягат евентуалните изменения в тях, които се налагат съгласно настоящия регламент.

Член 54

Преходни правила относно управителния съвет и консултативните групи

1.  Членовете, председателят и заместник-председателят на управителния съвет, назначени съответно на основание членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) № 1077/2011, продължават да изпълняват функциите си за оставащия срок от своя мандат.

2.  Членовете, председателите и заместник-председателите на консултативните групи, назначени на основание член 19 от Регламент (ЕС) № 1077/2011, продължават да изпълняват функциите си за оставащия срок от своя мандат.

Член 55

Оставане в сила на вътрешните правила, приети от управителния съвет

Вътрешните правила и мерки, приети от управителния съвет на основание Регламент (ЕС) № 1077/2011, остават в сила след 11 декември 2018 г., без да се засягат евентуалните изменения в тях, които се налагат съгласно настоящия регламент.

Член 56

Преходни разпоредби относно изпълнителния директор

На изпълнителния директор на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, назначен на основание член 18 от Регламент (ЕО) № 1077/2011, за оставащия срок от мандата му се възлагат отговорностите на изпълнителен директор на Агенцията, предвидени в член 24 от настоящия регламент. Останалите условия на договора му остават непроменени. Ако решение за удължаване на мандата на изпълнителния директор съгласно член 18, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1077/2011 бъде прието преди 11 декември 2018 г., мандатът автоматично се продължава до 31 октомври 2022 г.ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57

Замяна и отмяна

Регламент (ЕС) № 1077/2011 се заменя по отношение на държавите членки, обвързани от настоящия регламент.

Поради това Регламент (ЕС) № 1077/2011 се отменя.

По отношение на държавите членки, обвързани от настоящия регламент, позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложението към настоящия регламент.

Член 58

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 11 декември 2018 г. Въпреки това член 19, параграф 1, буква ч), член 24, параграф 3, буква з) и и) и член 50, параграф 5 от настоящия регламент, доколкото те се отнасят до Европейската прокуратура, и член 50, параграф 1от настоящия регламент, доколкото той се отнася до Регламент (ЕС) 2017/1939, се прилагат от датата, определена в решението на Комисията, предвидено в член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРегламент (ЕС) № 1077/2011

Настоящият регламент

 

 

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 1, параграфи 3 и 4

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 6

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 5а

Член 6

Член 7

Член 8

Член 6

Член 9

Член 10

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 11, параграф 1

Член 7, параграф 3

Член 11, параграф 2

Член 7, параграф 4

Член 11, параграф 3

Член 7, параграф 5

Член 11, параграф 4

Член 7, параграф 6

Член 11, параграф 5

Член 12

Член 13

Член 8, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 15, параграфи 1 и 2

Член 15, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 16

Член 10, параграфи 1 и 2

Член 17, параграфи 1 и 2

Член 10, параграф 3

Член 24, параграф 2

Член 10, параграф 4

Член 17, параграф 3

Член 17, параграф 4

Член 17, параграф 5

Член 11

Член 18

Член 12, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 19, параграф 1, буква а)

Член 19, параграф, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 19, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 1, буква б)

Член 19, параграф 1, буква г)

Член 12, параграф 1, буква в)

Член 19, параграф 1, буква д)

Член 19, параграф 1, буква е)

Член 12, параграф 1, буква г)

Член 19, параграф 1, буква ж)

Член 19, параграф 1, буква з)

Член 19, параграф 1, буква и)

Член 19, параграф 1, буква й)

Член 19, параграф 1, буква к)

Член 12, параграф 1, буква д)

Член 19, параграф 1, буква л)

Член 19, параграф 1, буква м)

Член 12, параграф 1, буква е)

Член 19, параграф 1, буква н)

Член 12, параграф 1, буква ж)

Член 19, параграф 1, буква о)

Член 19, параграф 1, буква п)

Член 12, параграф 1, буква з)

Член 19, параграф 1, буква р)

Член 12, параграф 1, буква и)

Член 19, параграф 1, буква р)

Член 12, параграф 1, буква й)

Член 19, параграф 1, буква с)

Член 19, параграф 1, буква т)

Член 12, параграф 1, буква к)

Член 19, параграф 1, буква у)

Член 12, параграф 1, буква л)

Член 19, параграф 1, буква ф)

Член 12, параграф 1, буква м)

Член 19, параграф 1, буква х)

Член 12, параграф 1, буква н)

Член 19, параграф 1,буква ц)

Член 12, параграф 1, буква о)

Член 19, параграф 1, буква ч)

Член 19, параграф 1, буква ш)

Член 12, параграф 1, буква п)

Член 19, параграф 1, буква щ)

Член 12, параграф 1, буква р)

Член 19, параграф 1, буква бб)

Член 12, параграф 1, буква с)

Член 19, параграф 1, буква вв)

Член 12, параграф 1, буква т)

Член 19, параграф 1, буква гг)

Член 12, параграф 1, буква у)

Член 19, параграф 1, буква ее)

Член 12, параграф 1, буква ф)

Член 19, параграф 1, буква жж)

Член 12, параграф 1, буква х)

Член 19, параграф 1, буква зз)

Член 12, параграф 1, буква ц)

Член 19, параграф 1, буква ии)

Член 12, параграф 1, буква ч)

Член 19, параграф 1, буква йй)

Член 19, параграф 1, буква лл)

Член 12, параграф 1, буква ш)

Член 19, параграф 1, буква мм)

Член 12, параграф 1, буква щ)

Член 19, параграф 1, буква нн)

Член 19, параграф 1, буква оо)

Член 12, параграф 1, буква аа)

Член 19, параграф 1, буква пп)

Член 12, параграф 1, буква та)

Член 19, параграф 1, буква дд)

Член 12, параграф 1, буква ча)

Член 19, параграф 1, буква кк)

Член 12, параграф 1, буква ща)

Член 19, параграф 1, буква мм)

Член 19, параграф 1, втора алинея

Член 19, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 13, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 13, параграфи 2 и 3

Член 20, параграф 2

Член 13, параграф 4

Член 20, параграф 3

Член 13, параграф 5

Член 20, параграф 4

Член 14, параграфи 1 и 3

Член 21, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 15, параграф 1

Член 22, параграфи 1 и 3

Член 15, параграф 2

Член 22, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 22, параграф 5

Член 15, параграфи 4 и 5

Член 22, параграф 4

Член 15, параграф 6

Член 22, параграф 6

Член 16, параграфи 1—5

Член 23, параграфи 1—5

Член 23, параграф 6

Член 16, параграф 6

Член 23, параграф 7

Член 16, параграф 7

Член 23, параграф 8

Член 17, параграфи 1 и 4

Член 24, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 17, параграф 3

Член 17, параграфи 5 и 6

Член 24, параграф 3

Член 17, параграф 5, буква а)

Член 24, параграф 3, буква а)

Член 17, параграф 5, буква б)

Член 24, параграф 3, буква б)

Член 17, параграф 5, буква в)

Член 24, параграф 3, буква в)

Член 17, параграф 5, буква г)

Член 24, параграф 3, буква о)

Член 17, параграф 5, буква д)

Член 22, параграф 2

Член 17, параграф 5, буква е)

Член 19, параграф 2

Член 17, параграф 5, буква ж)

Член 24, параграф 3, буква п)

Член 17, параграф 5, буква з)

Член 24, параграф 3, буква р)

Член 17, параграф 6, буква а)

Член 24, параграф 3, букви г) и ж)

Член 17, параграф 6, буква б)

Член 24, параграф 3, буква к)

Член 17, параграф 6, буква в)

Член 24, параграф 3, буква г)

Член 17, параграф 6, буква г)

Член 24, параграф 3, буква л)

Член 17, параграф 6, буква д)

Член 17, параграф 6, буква е)

Член 17, параграф 6, буква ж)

Член 24, параграф 3, буква с)

Член 17, параграф 6, буква з)

Член 24, параграф 3, буква т)

Член 17, параграф 6, буква и)

Член 24, параграф 3, буква у)

Член 17, параграф 6, буква й)

Член 24, параграф 3, буква х)

Член 17, параграф 6, буква к)

Член 24, параграф 3, буква ф)

Член 17, параграф 7

Член 24, параграф 4

Член 24, параграф 5

Член 18

Член 25

Член 18, параграф 1

Член 25, параграфи 1 и 10

Член 18, параграф 2

Член 25, параграфи 2, 3 и 4

Член 18, параграф 3

Член 25, параграф 5

Член 18, параграф 4

Член 25, параграф 6

Член 18, параграф 5

Член 25, параграф 7

Член 18, параграф 6

Член 24, параграф 1

Член 25, параграф 8

Член 18, параграф 7

Член 25, параграфи 9 и 10

Член 25, параграф 11

Член 26

Член 19

Член 27

Член 20

Член 28

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 28, параграфи 1 и 2

Член 20, параграф 3

Член 20, параграф 4

Член 28, параграф 3

Член 20, параграф 5

Член 28, параграф 4

Член 20, параграф 6

Член 28, параграф 5

Член 20, параграф 7

Член 28, параграф 6

Член 20, параграф 8

Член 28, параграф 7

Член 21

Член 29

Член 22

Член 30

Член 23

Член 31

Член 24

Член 32

Член 25, параграфи 1 и 2

Член 33, параграфи 1 и 2

Член 33, параграф 3

Член 25, параграф 3

Член 33, параграф 4

Членове 26 и 27

Член 34

Член 28, параграф 1

Член 35, параграф 1 и член 36, параграф 2

Член 28, параграф 2

Член 35, параграф 2

Член 36, параграф 1

Член 29, параграфи 1 и 2

Член 37, параграф 1

Член 29, параграф 3

Член 37, параграф 2

Член 30

Член 38

Член 31, параграф 1

Член 39, параграф 1

Член 31, параграф 2

Член 39, параграфи 1 и 3

Член 39, параграф 2

Член 40

Член 41

Член 43

Член 44

Член 32, параграф 1

Член 46, параграф 3

Член 32, параграф 2

Член 46, параграф 4

Член 32, параграф 3

Член 46, параграф 2

Член 32, параграф 4

Член 45, параграф 2

Член 32, параграф 5

Член 45, параграф 2

Член 32, параграф 6

Член 44, параграф 2

Член 32, параграф 7

Член 45, параграф 3

Член 32, параграф 8

Член 45, параграф 4

Член 32, параграф 9

Член 45, параграфи 5 и 6

Член 32, параграф 10

Член 45, параграф 7

Член 32, параграф 11

Член 45, параграф 8

Член 32, параграф 12

Член 45, параграф 9

Член 33, параграфи 1 — 4

Член 47, параграфи 1 — 4

Член 47, параграф 5

Член 33, параграф 5

Член 47, параграф 6

Член 33, параграф 6

Член 47, параграф 7

Член 33, параграф 7

Член 47, параграф 8

Член 33, параграф 8

Член 47, параграф 9

Член 33, параграф 9

Член 47, параграф 10

Член 33, параграф 10

Член 47, параграф 11

Член 33, параграф 11

Член 47, параграф 12

Член 48

Член 34

Член 49

Член 35, параграфи 1 и 2

Член 50, параграфи 1 и 2

Член 50, параграф 3

Член 35, параграф 3

Член 50, параграфи 4 и 5

Член 36

Член 37

Член 42

Член 51

Член 52

Член 53

Член 54

Член 55

Член 56

Член 57

Член 38

Член 58

Приложение( ) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

( 1 ) Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите и за изменение на регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, (ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и на Решения 2004/512/ЕО и 2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27).

( 3 ) Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 85).

( 3 ) Директива 2004/82/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно задължението на превозвачите да съобщават данни на пътниците (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 24).

( 3 ) Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132).

( 4 ) Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 14).

( 5 ) Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията (ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56).

( 6 ) Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост ECRIS-TCN и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1).

( 6 ) Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ X 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

( 6 ) Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

( 6 ) Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

( 6 ) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

Top