EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0892-20180101

Consolidated text: Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/892/2018-01-01

02017R0892 — BG — 01.01.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/892 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2017 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

(ОВ L 138, 25.5.2017 г., стp. 57)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1146 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2018 година

  L 208

9

17.8.2018
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/892 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2017 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуциГЛАВА I

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИРАЗДЕЛ 1

Уводни разпоредби

Член 1

Предмет и обхват

1.  В настоящия регламент се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, с изключение на пазарните стандарти.

2.  Глави I—V от се прилагат единствено за продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците, посочен в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и за такива продукти, предназначени единствено за преработка.РАЗДЕЛ 2

Оперативни програми

Член 2

Национална стратегия за устойчиви оперативни програми

Структурата и съдържанието на националната стратегия, посочена в член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определя в приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Национална рамка за екологични действия и допустимите инвестиции

1.  В отделен раздел на националната рамка, посочена в член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се включват изискванията, установени в член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), на които трябва да отговарят екологичните действия, подбрани в рамките на дадена оперативна програма.

В националната рамка се определя неизчерпателен списък с екологични действия и условията за тях, приложими в държавите членки, за целите на член 33, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Списъкът, посочен във втора алинея, може да включва следните видове екологични действия:

а) действия, които са идентични на ангажименти за агроекология и климат, или биологично земеделие, посочени съответно в членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, и които са предвидени в програмата за развитие на селските райони на съответната държава членка;

б) Инвестиции в полза на опазването на околната среда;

в) други действия в полза на опазването на околната среда, включително тези, които не са свързани пряко или непряко с конкретен парцел, но са свързани със сектора на плодовете и зеленчуците, при условие че те допринасят за опазването на почвите, икономиите на вода и енергия, подобряването или поддържането на качеството на водите, опазването на местообитанията или биологичното разнообразие, смекчаването на последиците от изменението на климата и за намаляването и подобряването на управлението на отпадъците.

За всяко екологично действие, посочено в трета алинея, букви б) и в), в националната рамка се посочва:

a) обосновка на действието въз основа на въздействието му върху околната среда; и

б) поетият конкретен ангажимент или ангажименти.

Националната рамка включва най-малко едно действие за прилагането на интегрирани практики за борба с вредителите.

2.  Екологичните действия, идентични на ангажименти за агроекология и климат или биологично земеделие, подпомагани в рамките на програма за развитие на селските райони, имат същата продължителност като споменатите ангажименти. Ако продължителността на действието надхвърля продължителността на първоначалната оперативна програма, действието продължава в следваща оперативна програма.

Държавите членки могат да разрешат по-кратка продължителност на екологичните действия или дори тяхното прекратяване в надлежно обосновани случаи, по-специално въз основа на резултатите от оценката през предпоследната година от оперативната програма, посочена в член 57, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

3.  Инвестиции в полза на околната среда, извършени в помещенията на организациите на производители, асоциациите на организации на производители или дъщерните дружества, които отговарят на изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, или в помещенията на техните членове производители, отговарящи на условията за подпомагане за подпомагане, ако те:

а) могат да постигнат намаляване на сегашното използване на производствени ресурси, емисиите на замърсители или отпадъци от процеса на производство; или

б) могат да постигнат замяна на използването на енергия от изкопаеми източници с енергия от възобновяеми източници; или

в) могат да постигнат намаляване на рисковете за околната среда, свързани с използването на определени производствени ресурси, включително продукти за растителна защита или торове; или

г) водят до подобряване на околната среда; или

д) са свързани с непроизводствени инвестиции, необходими за постигане на целите на ангажимент за агроекология и климат, или биологично земеделие, по-специално когато тези цели са свързани с опазването на местообитанията и биологичното разнообразие.

4.  Инвестициите, посочени в параграф 3, буква а), отговарят на условията за подпомагане, ако предвиждат намаление от поне 15 %, изчислено върху периода на данъчна амортизация на инвестицията в сравнение с предходната ситуация, което намаление се отнася до:

a) използването на производствени ресурси, които са невъзобновяеми природни ресурси, като вода и изкопаеми горива, или на възможен източник на замърсяване на околната среда, като например торове, продукти за растителна защита или определени видове енергийни източници;

б) емисиите на замърсители на въздуха, почвите или водите от производствения процес; или

в) производството на отпадъци, включително отпадъчни води, от производствения процес.

Чрез дерогация от първа алинея държавите членки могат да приемат инвестиции, позволяващи намаление от поне 7 %, изчислено върху периода на данъчна амортизация на инвестицията в сравнение с предходната ситуация, при условие че тези инвестиции осигуряват най-малко една допълнителна полза за околната среда.

Очакваното намаление и, където е приложимо, очакваната допълнителна полза за околната среда, трябва да се докажат ex ante чрез спецификациите на проекта или други технически документи, които следва да бъдат представени от организацията на производители или асоциацията на организации на производители в момента на представяне на предложената оперативна програма или на изменение на тази програма за одобрение; в тях се посочват резултатите, които биха могли да бъдат постигнати посредством изпълнение на инвестицията, както е удостоверено от техническата документация или от независим квалифициран орган или експерт, одобрени от държавата членка.

Инвестициите, насочени към постигане на намаление в потреблението на вода, трябва:

a) да осигурят намаление от поне 5 % в потреблението на вода при капково напояване или подобни системи в сравнение с потреблението преди инвестицията, и

б) да не водят до нетно увеличение на напояваната площ, освен ако общата консумация на вода за напояване на цялото стопанство, включително увеличената площ, не надвишава средното потребление на вода от предходните 5 години преди инвестицията.

5.  Инвестициите, посочени в параграф 3, буква б), състоящи се от системи за производство на енергия, отговарят на условията за подпомагане, ако количеството произведена енергия не надхвърля количеството, което може да се използва ex-ante на годишна база за действия, свързани с плодове и зеленчуци, от организацията на производители, асоциацията на организации на производители, дъщерното дружество или членовете на организацията на производители, които имат полза от инвестициите.

6.  Инвестициите, посочени в параграф 3, букви в) и г), отговарят на условията за подпомагане, когато те допринасят за опазването на почвите, икономиите на вода и енергия, подобряването или поддържането на качеството на водите, опазването на местообитанията и биологичното разнообразие, смекчаването на последиците на изменението на климата и за намаляването или подобряването на управлението на отпадъците, въпреки че техният принос не е количествено измерим.

Организацията на производители или асоциацията на организации на производители предоставя доказателства за очаквания положителен принос за една или повече цели в областта на околната среда към момента на представяне за одобрение на предложената оперативна програма или на изменение на такава програма. Националният компетентен орган може да изиска да бъде представено доказателство под формата на спецификации на проекта, заверени от независим квалифициран орган или експерт в съответната област, свързана с околната среда.

7.  За екологичните действия се прилагат следните правила:

a) различни екологични действия могат да бъдат съчетавани, при условие че са взаимно допълващи се и съвместими. Когато екологичните действия, различни от инвестиции във физически активи, се съчетават, равнището на подпомагане взема предвид конкретните пропуснати приходи и допълнителни разходи, произтичащи от съчетаването;

б) ангажиментите за ограничаване употребата на торове, продукти за растителна защита или други влагани производствени ресурси се приемат само ако тези ограничения могат да бъдат оценени по начин, който дава гаранции за спазването на споменатите ангажименти;

в) Инвестициите в полза на околната среда, посочени в параграф 3, трябва напълно да отговарят на условията за подпомагане.

Член 4

Съдържание на оперативните програми

1.  Оперативните програми включват:

▼M1

а) описание на първоначалното състояние, базирано, когато е подходящо, на показателите, описани в таблица 4.1 от приложение II;

▼B

б) целите на програмата, като се вземат предвид перспективите за продукцията и пазара, и обяснение за това какъв е приносът на програмата към националната стратегия и дали тя съответства на целите на националната стратегия, включително по отношение на баланса между дейностите. Описанието на целите набелязва измерими цели, за да се улесни мониторингът на постепенния напредък при изпълнението на програмата;

в) предложените мерки, включително действия за предотвратяване и управление на кризи;

г) продължителността на програмата; и

д) финансовите аспекти, по-специално:

i) метода на изчисляване и размерите на финансовите участия;

ii) процедурата за финансиране на оперативния фонд;

iii) информацията, необходима за обосноваване на различните размери на участията; и

iv) бюджета и графика за операции за всяка година от изпълнението на програмата.

2.  В оперативните програми се посочват:

a) степента, до която различните мерки допълват и са съгласувани с други мерки, включително мерки, финансирани или отговарящи на условията за подпомагане от други фондове на Съюза, и по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013 и програмите за насърчаване, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ). Ако е приложимо, се посочват конкретно мерките, извършени в рамките на предишни оперативни програми; и

б) че не съдържат какъвто и да е риск за двойно финансиране от фондове на Съюза.

Член 5

Документи за представяне заедно с оперативната програма

Оперативните програми се съпровождат от:

a) доказателство за учредяване на оперативен фонд;

б) писмена декларация от организацията на производители, че се задължава да спазва Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 и настоящия регламент; и

в) писмена декларация от организацията на производители, че тя не е получавала и няма да получава, пряко или косвено, друго финансиране от страна на Съюза или съответната държава, по отношение на действия, които могат да бъдат финансирани съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 в сектора на плодовете и зеленчуците.

Член 6

Срок за представяне

1.  Оперативната програма се представя от организацията на производители за одобрение от компетентните органи в държавата членка, в която се намира седалището на организацията на производители, до 15 септември в годината, предшестваща тази, през която програмата трябва да се изпълнява. Държавите членки могат обаче да определят по-късна дата от 15 септември.

2.  Когато юридически субект или ясно обособена част от юридически субект, включително група производители, образувана съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, или група на производители, посочена в член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, представи заявление за признаване като организация на производители, той може в същото време да представи посочената в параграф 1 оперативна програма за одобрение. За да бъде одобрена оперативната програма, е необходимо да се получи признаване не по-късно от крайната дата, посочена в член 33, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

Член 7

Периоди на изпълнение на оперативните програми

1.  Оперативните програми се изпълняват на годишни периоди от 1 януари до 31 декември.

2.  Оперативните програми, одобрени до 15 декември, се изпълняват от 1 януари следващата година.

Изпълнението на програмите, одобрени след 15 декември, се отлага с една година.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, когато се прилага член 33, параграф 2, трета алинея или член 34, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, изпълнението на оперативните програми, одобрени в съответствие с посочените разпоредби, започва не по-късно от 31 януари след одобрението им.РАЗДЕЛ 3

Помощ

Член 8

Одобрен размер на помощта

Държавите членки уведомяват организациите на производители и асоциациите на организации на производители относно одобрения размер на помощта най-късно до 15 декември на годината, предхождаща годината, за която се иска помощ.

Чрез дерогация от параграф 1, когато се прилага член 33, параграф 2, трета алинея или член 34, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, държавите членки съобщават на съответните организации и асоциации одобрения размер на помощта най-късно до 20 януари на годината, за която се иска помощ.

▼M1

Член 8а

Прилагане на увеличението от 50 % на 60 % на ограничението на финансовата помощ от Съюза

1.  Увеличението от 50 % на 60 % на ограничението на финансовата помощ от Съюза за оперативна програма или част от оперативна програма на призната организация на производители съгласно член 34, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предоставя, ако:

а) условията, посочени в член 34, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са изпълнени през всяка година на изпълнение на оперативната програма и при спазване на процедурата, посочена в член 9, параграф 2, буква ж) от настоящия регламент;

б) е отправено искане от призната организация на производители при представяне на оперативната ѝ програма.

2.  За целите на увеличението от 50 % на 60 % на ограничението на финансовата помощ от Съюза за оперативна програма или част от оперативна програма, процентът на предлагане на пазара на продукцията от плодове и зеленчуци от организации на производители съгласно член 34, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се изчислява за всяка година от периода на оперативната програма като част от стойността на продукцията, предлагана на пазара от организации на производители в дадена държава членка, спрямо общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, предлагана на пазара в дадената държава членка през референтния период, посочен в член 23, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

Въпреки това държавите членки, които прилагат алтернативния метод, посочен в член 23, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, изчисляват процента на предлагане на пазара на продукцията от плодове и зеленчуци от организации на производители съгласно член 34, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за всяка година от периода на оперативната програма като част от стойността на продукцията, предлагана на пазара от организации на производители в дадена държава членка, спрямо общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, предлагана на пазара в дадената държава членка през периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща годината, през която е одобрена помощта съгласно член 8 от настоящия регламент.

3.  Държавите членки уведомяват кандидатстващата организация на производители за одобрения размер на помощта, включително размера на предоставеното увеличение съгласно член 34, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, най-късно до 15 декември на годината, предхождаща изпълнението на оперативната програма, както е посочено в член 8 от настоящия регламент.

4.  Всяка година от периода на изпълнение на оперативната програма държавите членки проверяват дали са изпълнени условията за увеличаване от 50 % на 60 % на ограничението на финансовата помощ от Съюза съгласно член 34, параграф 3, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

▼B

Член 9

Заявления за помощ

1.  Организациите на производители подават до компетентните органи на държавата членка заявление за помощ или за остатъка от нея за всяка оперативна програма, за която се иска помощ, най-късно до 15 февруари на годината след тази, за която се иска помощта.

2.  Заявленията за помощ се придружават от подкрепящи документи, в които се посочва:

a) исканата помощ;

б) стойността на предлаганата на пазара продукция;

в) финансовите вноски, които се събират от членовете ѝ, и участието на самата организация на производители;

г) извършените разходи в рамките на оперативната програма;

д) разходите за предотвратяване и управление на кризи, разпределени по действия;

е) делът от оперативния фонд, изразходван за мерки за предотвратяване и управление на кризи, разпределен по действия;

ж) съответствието с член 33, параграф 3 и параграф 5, първа алинея и с член 34 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

з) писмена декларация, че не са получили дублиращо се финансиране от Съюза или дублиращо се национално финансиране по отношение на мерките или операциите, които отговарят на условията за помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 в сектора на плодовете и зеленчуците;

и) при заявление за плащане въз основа на стандартните фиксирани ставки или таблиците на единичните разходи съгласно член 31, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 — доказателство за изпълнението на въпросното действие; и

й) годишният отчет по член 21.

3.  Заявленията за помощ могат да включват планирани, но неизвършени разходи, ако се докажат следните елементи:

a) въпросните операции не са могли да бъдат извършени най-късно до 31 декември в годината на изпълнение на оперативната програма поради причини, независещи от съответната организация на производители;

б) тези операции могат да бъдат извършени най-късно до 30 април на годината след тази, за която се иска помощ; и

в) съответен дял от участието на организацията на производители остава в оперативния фонд.

Помощта се изплаща и внесената гаранция в съответствие с член 11, параграф 2 се освобождава само при условие, че се представи доказателство за изпълнението на планирания разход, посочен в настоящия параграф, първа алинея, буква б), най-късно на 30 април от годината след тази, за която е бил планиран въпросният разход, и при условие че е установено право да бъде получена помощта.

4.  В изключителни и надлежно обосновани случаи компетентните органи на държавата членка могат да приемат заявления след датата, предвидена в параграф 1, ако са били извършени необходимите проверки и срокът за плащане, предвиден в член 10, е спазен. Когато заявленията са представени след датата, предвидена в параграф 1, помощта се намалява с 1 % за всеки ден закъснение.

5.  Асоциациите на организации на производители могат да подадат посоченото в параграф 1 заявление за помощ от името и за сметка единствено на тези членове, които са организации на производители, признати в същата държава членка, която е признала и асоциацията на организации на производители, както и при условие че за всеки член са представени подкрепящите документи, посочени в параграф 2. Крайните бенефициери на помощта са организациите на производители.

▼M1

6.  Организациите на производители подават заявление за помощ по отношение на действията, изпълнявани на равнището на организациите на производители, в държавата членка, в която са признати. Ако са членове на транснационална асоциация на организации на производители, организациите на производители предоставят копие от заявлението на държавата членка, в която се намира седалището на транснационалната асоциация на организации на производители.

7.  Транснационалната асоциация на организации на производители подава заявление за помощ по отношение на действията, изпълнявани на равнището на транснационалната асоциация, в държавата членка, в която се намира седалището на асоциацията. Държавите членки следят да няма риск от двойно финансиране.

▼B

Член 10

Изплащане на помощта

Държавите членки изплащат помощта най-късно до 15 октомври на годината след годината на изпълнение на програмата.

Член 11

Авансови плащания

1.  Заявления за авансови плащания могат да се подават по решение на държавата членка на тримесечие — през януари, април, юли и октомври, или на четиримесечие — през януари, май и септември.

Общите авансови плащания, направени през дадена година, не могат да надвишават 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма.

2.  Авансовите плащания се извършват след внасяне на гаранция, равна на 110 % от тях, в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията ( 3 ).

3.  Държавите членки могат да определят минимална сума и срокове за авансовите плащания.

Член 12

Частични плащания

1.  Държавите членки могат да разрешат на организациите на производители да кандидатстват за изплащане на онази част от помощта, която съответства на вече изразходваните в рамките на оперативната програма суми.

2.  Заявленията могат да се подават по всяко време, но не повече от три пъти всяка година. Те се придружават от подкрепящи документи като фактури и документи, които доказват, че плащането е било извършено.

3.  Плащанията по заявления за части от помощта не трябва да превишават 80 % от частта от помощта, която съответства на вече изразходваните в рамките на оперативната програма суми за съответния период. Държавите членки могат да определят минимална сума за частичните плащания и срокове за подаване на заявленията.ГЛАВА II

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Член 13

Мерки за обучение и обмен на най-добри практики

Държавите членки приемат разпоредби относно условията, на които трябва да отговарят мерките за обучение и обмен на най-добри практики, за да бъдат считани за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

Член 14

Мерки за насърчаване и комуникация

▼M1

1.  Държавите членки приемат разпоредби относно условията, на които трябва да отговарят мерките за насърчаване и комуникация, включително действията и дейностите, насочени към диверсификация и окрупняване на пазарите на плодове и зеленчуци, независимо дали тези мерки се отнасят за предотвратяване или управление на кризи. Тези разпоредби дават възможност за бързо прилагане на мерките, когато е необходимо.

Основната цел на тези мерки е повишаване на конкурентоспособността на продуктите, предлагани на пазара от организациите на производители и техните асоциации в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителско доверие или други свързани проблеми.

Специфичните цели на мерките за насърчаване и комуникация, изпълнявани от организациите на производители и техните асоциации, са:

а) повишаване на осведомеността за качеството на произвежданите в Съюза селскостопански продукти и за високите стандарти за качество, приложими към тяхното производство в Съюза;

б) повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти и на някои преработени продукти, произвеждани в Съюза, и повишаване на осведомеността за тяхното качество както в рамките на Съюза, така и извън него;

в) повишаване на осведомеността относно схемите за качество на Съюза както в рамките на Съюза, така и извън него;

г) повишаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои преработени продукти, произвеждани в Съюза, с акцент върху пазарите в трети държави, които имат най-висок потенциал за растеж, и

д) принос за възстановяване на нормалните пазарни условия на пазара в Съюза в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителско доверие или други свързани проблеми.

▼B

2.  Действията в рамките на мерките за насърчаване и комуникация са допълнителни към евентуалните текущи действия за насърчаване и комуникация, несвързани с предотвратяването и управлението на кризи, които се прилагат от въпросната организация на производители в нейната оперативна програма.

Член 15

Пазарни стандарти за изтеглени от пазара продукти

1.  Изтегленият от пазара продукт отговаря на пазарния стандарт за този продукт, посочен в дял II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, освен по отношение на разпоредбите относно представянето и маркировката на продуктите. Когато продуктите се изтеглят от пазара в насипно състояние, трябва да бъдат спазени минималните изисквания за клас II.

Въпреки това миниатюрната продукция, така както е определена в съответния стандарт, трябва да съответства на приложимия пазарен стандарт, включително на разпоредбите, отнасящи се до представянето и маркировката на продуктите.

2.  Ако за даден продукт не е предвиден пазарен стандарт, трябва да бъдат спазени минималните изисквания, посочени в приложение III. Държавите членки могат да определят допълнителни правила, допълващи тези минимални изисквания.

Член 16

Транспортни разходи за безплатно разпространение

1.  Разходите за безплатно разпространение със сухопътен транспорт на всички изтеглени от пазара продукти се възстановяват в рамките на оперативната програма въз основа на таблицата на единичните разходи, определени в зависимост от разстоянието между точката на изтегляне и мястото на доставката и посочени в приложение IV.

В случай на морски транспорт държавите членки определят разстоянието между точката на изтегляне и мястото на окончателната доставка. Обезщетението не може да превишава разходите при сухопътен транспорт по най-краткия маршрут между мястото на натоварване и точката на окончателна доставка, когато е възможен сухопътен транспорт. Коригиращ коефициент от 0,6 се прилага за сумите, посочени в приложение IV.

В случай на комбиниран транспорт приложимите транспортни разходи представляват сумата от разходите, съответстваща на разстоянието на транспортирането по суша, плюс увеличение от 60 %, ако общото разстояние на транспортиране е щяло да бъде по суша е, както е определено в приложение IV.

2.  Транспортните разходи се изплащат на страната, която действително поема финансовия разход за въпросната транспортна операция.

Плащанията зависят от представянето на подкрепящи документи, удостоверяващи по-специално:

a) името на организациите бенефициери,

б) количествата от въпросните продукти;

в) приемането от страна на организациите бенефициери и използваните транспортни средства; и

г) разстоянието между мястото на изтегляне и мястото на доставка.

Член 17

Разходи по сортиране и опаковане за безплатно разпространение

1.  Разходите по сортиране и опаковане на плодове и зеленчуци, изтеглени от пазара за безплатно разпространение, се възстановяват в рамките на оперативните програми. За продукти в опаковки от по-малко от 25 килограма нетно тегло се прилагат фиксираните суми, посочени в приложение V.

2.  Опаковките на продуктите, предназначени за безплатно разпространение, съдържат европейската емблема заедно с един или повече от надписите, посочени в приложение VI.

3.  Разходите за сортиране и опаковане се изплащат на организациите на производители, които са извършили тези операции.

Плащанията зависят от представянето на подкрепящи документи, удостоверяващи по-специално:

a) името на организациите бенефициери,

б) количествата от въпросните продукти; и

в) приемането от страна на организациите бенефициери, като се посочва представянето.ГЛАВА III

НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Член 18

Разрешение за изплащане на национална финансова помощ

1.  За оперативните програми, предвидени за изпълнение през дадена календарна година, държавите членки отправят искане към Комисията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 най-късно до 31 януари на същата година.

Искането се придружава от доказателство, което показва:

a) че степента на организираност на производителите в съответния регион е особено ниска в съответствие с член 52 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891;

б) че помощ се предоставя само за продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, произведени в съответния регион; и

в) подробни сведения за съответните организации на производители, за размера на съответната помощ и за дела на финансовите вноски, извършвани съгласно член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.  С решение Комисията одобрява или отхвърля искането в рамките на три месеца. Този период започва да тече от деня след датата, на която Комисията получи пълно искане от държавата членка. Ако Комисията не поиска допълнителна информация в рамките на тримесечния срок, искането се счита за пълно.

Член 19

Кандидатстване и изплащане на национална финансова помощ

1.  Членове 9 и 10 се прилагат mutatis mutandis за заявления за национална финансова помощ и за нейното изплащане.

2.  Държавите членки могат да приемат допълнителни правила относно изплащането на националната финансова помощ, включително възможността за авансови и частични плащания.

Член 20

Възстановяване от Съюза на националната финансова помощ

1.  Преди 1 януари на втората година след годината на изпълнение на програмата държавите членки могат да поискат възстановяване от Съюза на одобрената национална финансова помощ, действително изплатена на организациите на производители.

Искането се придружава от доказателство, че условията, определени в член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са били изпълнени през три от предходните четири години.

За да бъде изчислена степента на организираност на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, се взема предвид и стойността на производството на плодове и зеленчуци от групите производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕС) № 1234/2007.

Искането за възстановяване от Съюза на националната финансова помощ трябва също така да съдържа следното:

a) подробни сведения за съответната организация на производители;

б) размера на платената помощ, ограничен до първоначално разрешения размер за всяка организация на производители; и

в) описание на оперативния фонд, съдържащо общата сума, финансовата помощ от Съюза, националната финансова помощ и участието на организациите на производители и на техните членове.

2.  Комисията взема решение за одобрение или отхвърляне на искането.

Искането се отхвърля, когато не са спазени правилата относно разрешаването и възстановяването на националната финансова помощ или определените във или в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 правила относно организациите на производители, оперативния фонд и оперативните програми.

3.  Когато възстановяването от Съюза на помощта е било одобрено, допустимите разходи се обявяват пред Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията ( 4 ).

4.  Делът на възстановяване от Съюза на националната финансова помощ не надвишава 60 % от националната финансова помощ, отпускана на организацията на производители. Възстановената сума не надвишава 48 % от финансовата помощ, посочена в член 32, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.ГЛАВА IV

ИНФОРМАЦИЯ, ОТЧЕТИ И ПРОВЕРКИРАЗДЕЛ 1

Информация и отчети

Член 21

Информация и годишни отчети на групите производители, организациите на производители и асоциациите на организации на производители и годишни отчети на държавите членки

1.  По искане на компетентния орган на държавата членка групите производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, признатите организации на производители и асоциациите на организации на производители предоставят всяка уместна информация, необходима за изготвяне на годишния отчет, посочен в член 54, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да съберат информация за броя членове, обема и стойността на предлаганата на пазара продукция на организациите на производители, които не са представили оперативни програми. Организациите на производители и групите производители, посочени в член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се приканват да предоставят информация за броя на членовете си, обема и стойността на предлаганата на пазара продукция.

2.  Организациите на производители и асоциациите на организации на производители представят към заявленията за помощ годишни отчети относно изпълнението на оперативните програми.

Посочените годишни отчети се отнасят до следното:

a) изпълнената оперативна програма през предходната година;

б) основните изменения на оперативната програма; и

в) разликите между прогнозираната помощ и помощта, за която е подадено заявление.

3.  В годишните отчети на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители се посочва следното:

a) постиженията на оперативната програма, базирани на показателите, посочени в приложение II, и, когато е приложимо, на допълнителни показатели, посочени в националната стратегия, както следва:

i) общите базови показатели и показателите за вложените ресурси (финансови показатели) се използват във всеки годишен отчет;

ii) показателите за осъществени дейности и резултати се използват през последните две години от оперативната програма; и

б) обобщение на основните проблеми, възникнали при управлението на програмата, и предприетите мерки за гарантиране на качеството и ефективността на изпълнението на програмата.

Когато е приложимо, годишният отчет посочва какви предпазни средства са предприети в съответствие с националната стратегия и в изпълнение на член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 за предпазване на околната среда от повишен натиск в резултат на инвестиции, подкрепени по оперативната програма.

4.  Годишният отчет на организациите на производители и асоциациите на организации на производители за предпоследната година от дадена оперативна програма показва до каква степен целите на програмата са били постигнати. В този отчет се упоменават също така факторите, допринесли за успеха или неуспеха на изпълнението на програмата, както и начинът, по който тези фактори са били взети предвид в текущата програма или ще бъдат взети предвид в следващата оперативна програма.

Държавата членка включва подробности за случаите, посочени в първа алинея, в годишния си отчет, посочен в член 54, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.РАЗДЕЛ 2

Проверки

Член 22

Единна идентификационна система

Държавите членки гарантират, че за организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕС) № 1234/2007, се прилага единна идентификационна система по отношение на техните заявления за помощ. Тази идентификационна система е съвместима със системата за идентифициране на бенефициерите, посочена в член 73 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 23

Процедури за подаване на заявления

Без да се засягат членове 9, 24 и 25, държавите членки предвиждат процедури за подаването на заявления за помощ, искания за признаване или одобрение на оперативните програми, както и искания за плащания.

Член 24

Признаване

1.  Преди признаването на организация на производители или асоциация на организации на производители съгласно член 154, параграф 4, буква а) или член 156, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки провеждат административни проверки и проверки на място в организацията на производители или асоциацията на организации на производители, за да проверят съответствието с условията за признаване.

2.  Държавите членки извършват административни проверки и проверки на място по отношение на критериите за признаване, които са приложими за всички признати организации на производители и асоциации на организации на производители, поне веднъж на пет години, дори ако организациите на производители или асоциациите на организации на производители не изпълняват оперативна програма.

Член 25

Одобрение на оперативните програми и техните изменения

1.  Преди одобряването на оперативна програма съгласно член 33 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 държавите членки проверяват чрез всички подходящи средства, включително чрез проверки на място, представената за одобрение оперативна програма и, ако е приложимо, искането за изменение в нея. Посочените проверки се отнасят по-специално до:

а) точността на посочената в член 4, параграф 1, букви а), б) и д) информация, която трябва да е включена в проекта на оперативната програма;

б) съответствието на програмата с член 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и с националната стратегия и националната рамка;

в) допустимостта на действията и на предложените разходи; и

г) съгласуваността и техническото качество на програмата, добрата обоснованост на прогнозите и на плана за помощ, както и планирането на изпълнението му.

2.  При проверките, посочени в параграф 1, се удостоверява дали:

a) целите са измерими, дали може да бъдат наблюдавани и дали са постижими чрез предлаганите действия; и

б) операциите, за които се иска помощ, съответстват на приложимото национално право и право на Съюза, и по-специално на програмите за държавна помощ, развитие на селските райони и насърчаване, както и на задължителните стандарти, установени от националното законодателство или националната стратегия.

Член 26

Административни проверки

1.  Процедурите, свързани с административните проверки, изискват регистрирането на предприетите операции, резултатите от проверката и предприетите мерки по отношение на несъответствията.

2.  Преди предоставяне на помощта държавите членки извършват административни проверки на всички заявления за помощ.

3.  Административните проверки на заявленията за помощ включват, ако е приложимо, проверка на:

a) годишния отчет относно изпълнението на оперативната програма, представен заедно със заявлението за помощ;

б) стойността на предлаганата на пазара продукция, вноските в оперативния фонд и направените разходи;

в) точното съответствие на декларираните разходи с доставените продукти и услуги;

г) съответствието на предприетите действия с действията, включени в одобрената оперативна програма; и

д) спазването на наложените финансови или други ограничения и тавани.

4.  Разходите, направени в рамките на оперативната програма, се подкрепят с разходооправдателен документ. Използваните фактури трябва да са издадени на името на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или дъщерното дружество, което спазва изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, или, при одобрение от страна на държавата членка, на името на един или повече от нейните членове производители. Въпреки това фактурите за разходи за персонал, посочени в точка 2 от приложение III от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, трябва да са издадени на името на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или дъщерното дружество, което спазва изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8 от посочения регламент, или, при одобрение от страна на държавата членка, на името на кооперация, която е член на организацията на производители.

Член 27

Проверки на място на годишните заявления за помощ

1.  Държавите членки извършват проверки на място в помещенията на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и техните дъщерни дружества, ако е приложимо, за да гарантират съответствието им с условията за признаване, отпускане на помощ или остатъка от нея за съответната година, както е посочено в член 9, параграф 1, като тези проверки допълват административните проверки.

2.  Проверки на място се извършват на извадка, представляваща поне 30 % от общия размер на помощта, за която са подадени заявления през всяка година. Всяка организация на производители или асоциация на организации на производители, изпълняваща оперативна програма, се посещава поне веднъж на всеки три години.

3.  Държавите членки определят кои организации на производители трябва да бъдат проверени въз основа на анализ на риска, при който се вземат предвид следните критерии:

a) размерът на помощта;

б) констатациите от проверките през предишни години;

в) случаен параметър; и

г) други параметри, определяни от държавите членки.

4.  Предварителни известия за проверки на място могат да бъдат изпращани, при условие че целта на проверката не е застрашена от това.

5.  Проверките на място обхващат всички ангажименти и задължения на организацията на производители или асоциацията на организации на производители, нейните членове или дъщерни дружества, когато е приложимо, които могат да бъдат проверени по време на посещението и които не са могли да бъдат проверени по време на административните проверки. Проверките на място се отнасят по-специално до:

a) спазването на критериите за признаване за съответната година;

б) изпълнението на действията и тяхното съответствие с одобрената оперативна програма;

в) във връзка със съответния брой от действия: съответствието на разходите със законодателството на Съюза и спазването на сроковете, заложени в него;

г) използването на оперативния фонд, включително декларираните разходи в исканията за авансови или частични плащания, стойността на предлаганата на пазара продукция, вноските в оперативния фонд и разходите, декларирани и подкрепени от счетоводни или еквивалентни документи;

д) цялостната доставка на продуктите от членовете, доставката на услугите и истинността на предявените разходи; и

е) посочените в член 30 проверки на второ ниво за разходите на изтеглените от пазара количества, за събирането не реколтата на зелено или небрането на реколтата.

6.  Стойността на предлаганата на пазара продукция се проверява въз основа на финансово-счетоводната система, одитирана и сертифицирана съгласно националното право.

За тази цел държавите членки могат да решат, че декларацията за стойността на предлаганата на пазара продукция се заверява по същия начин като финансово-счетоводните данни.

Проверката на декларацията за стойността на предлаганата на пазара продукция може да бъде извършена преди представяне на съответното заявление за помощ, но следва да се извърши най-късно преди изплащането на помощта.

7.  Освен при извънредни обстоятелства проверките на място включват посещение на мястото, където действието се изпълнява, или — ако действието е нематериално — на организатора на действието. По-конкретно при действия в индивидуални стопанства, членове на организации на производители, обхванати от извадката по параграф 2, се извършва поне едно посещение, за да се провери изпълнението им.

Въпреки това държавите членки могат да решат да не извършват такива посещения за малки действия или ако считат, че е малък рискът да не са изпълнени условията за получаване на помощ или операцията да не е била изпълнена. Съответното решение и неговата обосновка се регистрират. Критериите за анализ на риска, предвидени в параграф 3, се прилагат mutatis mutandis към настоящия параграф.

8.  Само проверки, които отговарят на всички изисквания в настоящия член, могат да бъдат считани за изпълнение на нивата на проверка, посочени в параграф 2.

9.  Резултатите от проверките на място се оценяват, за да се установи дали евентуално откритите проблеми имат системен характер и създават риск за други подобни действия, бенефициери или органи. Тази оценка също така разкрива причините за подобно положение, евентуален следващ преглед, който може да се наложи, и препоръчаното коригиращо и превантивно действие.

Ако проверките установят значителни нередности в даден регион или част от регион или за отделна организация на производители, или асоциация на организации на производители, държавата членка провежда допълнителни проверки през годината в региона или на съответната организация, или асоциация, и увеличава процента на съответните заявления, които да подлежат на проверка през следващата година.

Член 28

Доклади от проверките на място

1.  Изготвя се подробен доклад за всяка проверка на място, в който се посочват поне следните данни:

a) проверените заявления и схеми за помощ;

б) имената и длъжностите на присъстващите лица;

в) проверените действия, мерки и документи, включително одитната следа и проверените подкрепящи документи; и

г) резултатът от проверката.

2.  На представител на организацията на производители или асоциацията на организации на производители се дава възможност да подпише доклада, за да удостовери присъствието си по време на проверката и да запише своите коментари. Когато бъдат открити нередности, бенефициерът получава копие от докладa.

Член 29

Проверки на първо ниво на операциите по изтегляне от пазара

1.  Държавите членки извършват проверки на първо ниво на операциите по изтегляне от пазара във всяка организация на производители, като те включват проверка на документите и самоличността, допълнена от физическа проверка на теглото на изтеглените от пазара продукти и проверка на съответствието с правилата в член 15 съгласно процедурите, определени в дял II, глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011. Проверката се извършва след получаване на уведомлението, посочена в член 44, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, в рамките на сроковете, определени в съответствие с член 44, параграф 2 от него.

2.  Проверките на първо ниво обхващат 100 % от количеството на изтеглените от пазара продукти. В края на тази проверка, под надзора на компетентните органи, изтеглените от пазара продукти, с изключение на предназначените за безплатно разпространение, се денатурират или реализират чрез доставката им за преработвателната промишленост при условия, определени от държавата членка съгласно член 46 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, когато продуктите са предназначени за безплатно разпространение, държавите членки могат да проверят по-малък дял от дела, определен в посочения параграф, при условие че той не е по-малък от 10 % от съответните количества за пазарната година за дадена организация на производители. Проверката се извършва в помещенията на организацията на производители или при получателите на продуктите. В случай че проверките разкриват нередности, държавите членки извършват допълнителни проверки.

Член 30

Проверки на второ ниво на операциите по изтегляне от пазара

1.  Държавите членки извършват проверки на второ ниво на операциите по изтегляне от пазара в помещенията на организацията на производители и на получателите на изтеглените продукти въз основа на анализ на риска. Анализът на риска включва и констатациите, направени при предишни проверки на първо и второ ниво, както и дали дадена организация на производители има или няма някаква форма на процедура за осигуряване на качество. Анализът на риска служи за основа за определяне на минималната честота на проверките на второ ниво за всяка организация на производители.

2.  Проверките на второ ниво, посочени в параграф 1, се отнасят до:

a) материалната и счетоводната документация, която трябва да се води и съхранява от всички организации на производители, които извършват операции по изтегляне на продукти от пазара през съответната пазарна година;

б) предлаганите на пазара количества, както са декларирани в заявленията за помощ, като се проверяват по-специално материалната и счетоводната документация, фактурите и съответствието на тези декларации със счетоводните данни и данните, свързани с плащането на данъци от съответните организации на производители;

в) счетоводството, по-специално истинността на нетните приходи, реализирани от организациите на производители, така както са декларирани в техните заявления за плащане, и пропорционалността на всякакви разходи, направени във връзка с изтегляне на продукти от пазара; и

г) предназначението на изтеглените от пазара продукти, така както е декларирано в заявленията за плащане, както и тяхното денатуриране.

3.  Всяка проверка включва извадка, представляваща най-малко 5 % от количествата, изтеглени от пазара от организацията на производители през пазарната година.

4.  Материалната и счетоводната документация, посочени в параграф 2, буква а), показват за всеки изтеглен продукт преместените количества, изразени в тонове, на:

a) продукцията, доставена от членовете на организацията на производители и от членове на други организации на производители в съответствие с член 12, параграф 1, букви б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891;

б) продажбите, извършени от организацията на производители, като се определят продуктите, предназначени за предлагане на пазара в прясно състояние и за преработване; и

в) изтеглените от пазара продукти.

5.  Проверките на предназначението на продуктите, изтеглени от пазара, включват:

a) проверка на извадка на материалната документация, която трябва да бъде водена от получателите, и на финансовата отчетност на съответните благотворителни организации и институции, във всички случаи, когато се прилага член 46, параграф 2, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891; и

б) проверки за съответствие със съответните екологични изисквания.

6.  Когато проверките от второ ниво разкриват нередности, държавите членки извършват по-подробни проверки от второ ниво за съответната година и увеличават честотата на проверките от второ ниво в помещенията на съответните организации на производители или асоциации на организациите на производители през следващата година.

Член 31

Събиране на реколтата на зелено и небране на реколтата

1.  Преди да се извърши дадена операция по събиране на реколтата на зелено държавите членки проверяват чрез проверка на място дали съответните продукти не са увредени и дали съответната площ е добре поддържана. След периода на събирането на реколтата на зелено държавите членки проверяват дали реколтата от съответната площ е напълно прибрана и дали прибраният продукт е денатуриран.

2.  Преди да се извърши дадена операция по небране, държавите членки проверяват чрез проверка на място дали съответната площ е била добре поддържана, дали не е имало частично събиране на реколта, дали продуктът е добре развит и дали би бил здрав, с добро качество и подходящ за предлагане на пазара.

Държавите членки гарантират, че продукцията се денатурира. Ако това не е възможно, те гарантират чрез посещение или посещения на място по време на периода на събирането на реколтата, че реколта не се събира.

3.  В случаите, когато се прилага член 48, параграф 3, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891:

a) не се прилага изискването да не е имало частично събиране на реколтата, предвидено в параграф 2, първа алинея от настоящия член; и

б) Държавите членки гарантират, че плодовите и зеленчуковите растения, спрямо които е предприето небране и събиране на реколтата на зелено, няма да бъдат използвани за други цели на производството през същия производствен сезон.

4.  Член 30, параграфи 1, 2, 3 и 6 се прилагат mutatis mutandis.

Член 32

Транснационални организации на производители

1.  Държавата членка, в която се намира седалището на транснационална организация на производители, носи пълната отговорност за организирането на проверките на тази организация по отношение на оперативната програма и оперативния фонд, както и за прилагането на административни санкции, когато тези проверки показват, че задълженията не са били изпълнени.

2.  Другите държави членки, от които се изисква да предоставят административно сътрудничество, посочено в член 14, параграф 3, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, извършват такива административни проверки и проверки на място, изисквани от посочената в параграф 1 от настоящия член държава членка, и ѝ докладват резултатите. Те спазват крайните срокове, определени от държавата членка, посочена в параграф 1.

3.  Във връзка с организацията на производителите и с оперативната програма и оперативния фонд се прилагат правилата, приложими в посочената в параграф 1 държава членка. Въпреки това по отношение на екологичните и фитосанитарните въпроси, както и във връзка с мерките за предотвратяване и управление на кризи, се прилагат правилата на държавата членка, в която се извършват съответните действия.

Член 33

Транснационални асоциации на организации на производители

1.  Държавата членка, в която се намира седалището на организация на производители, която е член на транснационална асоциация на организации на производители, носи пълната отговорност за организирането на проверките по отношение на действията по оперативната програма, изпълнявана на нейна територия, и на оперативния фонд, както и за прилагането на административни санкции, когато тези проверки показват, че задълженията не са били изпълнени.

2.  Държавата членка, посочена в параграф 1, си сътрудничи тясно с държавата членка, в която се намира седалището на транснационалната асоциация на организации на производители, и съобщава незабавно резултатите от извършените проверки и евентуалните наложени административни санкции.

▼M1

3.  Държавата членка, в която се намира седалището на транснационалната асоциация на организации на производители:

а) носи пълна отговорност за организирането на проверки по отношение на действията по оперативната програма, изпълнявана на равнището на транснационалната асоциация, и за организирането на проверки по отношение на оперативния фонд на транснационалната асоциация, както и за прилагането на административни санкции, когато тези проверки показват, че задълженията не са били изпълнени, и

б) осигурява координирането на проверките и плащанията по отношение на действията по оперативната програма на транснационалната асоциация, изпълнявана извън територията на държавата членка, в която се намира седалището ѝ.

4.  Действията по оперативните програми трябва да са съобразени с националните разпоредби и националната стратегия на държавата членка, в която съгласно член 9, параграфи 6 и 7 се подава заявлението за помощ.

Въпреки това по отношение на екологичните и фитосанитарните мерки и мерките за предотвратяване и управление на кризи се прилагат разпоредбите на държавата членка, в която реално се осъществяват тези мерки и действия.

▼B

Член 34

Проверки

Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент или други законодателни актове на Съюза, държавите членки въвеждат проверки и мерки, за да гарантират правилното прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 и на настоящия регламент. Тези проверки и мерки са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, така че да предоставят адекватна защита на финансовите интереси на Съюза.

Държавите членки осигуряват по-специално следното:

a) всички критерии за допустимост, установени от Съюза или националното законодателство, националната стратегия или националната рамка, могат да бъдат проверени;

б) компетентните органи на държавите членки, отговорни за извършването на проверките, разполагат с достатъчен на брой персонал с подходящи квалификации и опит, за да извършат ефективно проверките; и

в) предвидени са проверки, така че да се избегне нередовното дублирано финансиране на мерки по Регламент (ЕС) № 1308/2013 в сектора на плодовете и зеленчуците и по други схеми на Съюза или национални схеми.

Член 35

Очевидни грешки

В случаи на очевидни грешки, признати от компетентния орган на държавата членка, съгласно предвиденото в член 59, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, всяко уведомление, искане или заявление към държава членка съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 или настоящия регламент, и всяко заявление за помощ може да бъде коригирано и адаптирано по всяко време след подаването му.ГЛАВА V

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ПРАВИЛАТА

Член 36

Финансово участие

Когато държава членка вземе решение съгласно член 165 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, че оператори, които не принадлежат към организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации, но по отношение на които правилата са задължителни, дължат финансово участие, тя изпраща на Комисията необходимата информация, за да се направи преценка на изпълнението на условията, определени в посочения член. Такава информация включва основата, върху която се изчислява вноската, нейния единичен размер, обхванатите дейности и свързаните с тях разходи.

Член 37

Разширяване извън периода от една година

1.  Когато се вземе решение за прилагане на разширяването на правилата за период, надвишаващ една година, държавите членки проверяват по отношение на всяка година дали условията относно представителността, определени в член 164, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са продължили да се спазват за целия период на прилагане на разширяването.

2.  Ако държавите членки установят, че условията вече не се спазват, те отменят разширяването от началото на следващата година.

3.  Държавите членки незабавно съобщават на Комисията за всяка отмяна. Комисията обявява публично тази информация чрез подходящи средства.ГЛАВА VI

СИСТЕМА НА ВХОДНИТЕ ЦЕНИ И ВНОСНИ МИТА

Член 38

Стандартни стойности при внос

1.  За всеки продукт и за периодите на прилагане, изложени в част А от приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, Комисията определя за всеки работен ден и за всеки произход стандартна стойност при внос, равна на среднопретеглената стойност от представителните цени, посочени в член 74 от същия регламент, минус стандартната сума от 5 EUR/100 kg и адвалорните мита.

2.  Ако за продуктите и за периодите на прилагане, изброени в част А от приложение VII от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, в съответствие с членове 74 и 75 от посочения регламент и настоящия член бъде установена стандартна стойност при внос, не се прилага единичната цена, посочена в член 142 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията ( 5 ). Тя се заменя от стандартната стойност при внос, посочена в параграф 1.

3.  Ако за определен продукт с даден произход няма действаща стандартна стойност при внос, прилага се среднопретеглената стойност на стандартните стойности при внос, които са в сила за този продукт.

4.  За периодите на прилагане, определени в част А от приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, стандартните стойности при внос остават в сила, докато не бъдат променени. Въпреки това те престават да се прилагат, когато на Комисията не е съобщена никаква средна представителна цена за две последователни седмици.

Когато съгласно първа алинея за даден продукт не е в сила никаква стандартна стойност при внос, приложимата стандартна стойност при внос за този продукт е равна на последната средна стойност от стандартните стойности при внос.

5.  Чрез дерогация от параграф 1, когато не е било възможно да се изчисли фиксирана стойност при внос, не се прилага стандартна стойност при внос от първия ден на периодите на прилагане, определени в част А от приложение VII към Делегиран регламент (ЕС) 2017/891.

6.  Обменният курс, който е приложим за стандартната стойност при внос, е последният обменен курс, публикуван от Европейската централна банка преди последния ден на периода, за който се предоставят цените.

7.  Стандартните стойности при внос в евро се публикуват от Комисията в системата ТАРИК ( 6 ).ГЛАВА VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСНИ МИТА

Член 39

Налагане на допълнително вносно мито

▼M1

1.  Върху продуктите и през периодите, фигуриращи в приложение VII към настоящия регламент, може да бъде приложено допълнително вносно мито, предвидено в член 182, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Това допълнително вносно мито се прилага, ако количеството на който и да е продукт, допуснат за свободно обращение през някой от периодите на прилагане, посочени в същото приложение, надвишава праговия (критичен) обем за този продукт, освен ако е малко вероятно вносът да предизвика смущения на пазара на Съюза или ако последиците от допълнителното вносно мито ще бъдат несъразмерни спрямо поставената цел.

▼B

2.  За всеки от продуктите, изброени в приложение VII, и по време на посочените в това приложение периоди, държавите членки съобщават на Комисията подробностите за обемите, допуснати за свободно обращение, чрез използване на метода за наблюдение на преференциалния внос, определен в член 55 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

3.  Допълнителното вносно мито се налага за количествата, допуснати за свободно обращение след датата на прилагането му, при условие че:

a) тяхната митническа стойност, определена съгласно член 74 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891, води до налагането на най-високите специфични мита, приложими за вноса от въпросния произход; и

б) вносът се осъществява в рамките на периода на прилагане на допълнителното вносно мито.

Член 40

Размер на допълнителното вносно мито

Допълнителното вносно мито в съответствие с член 39 е една трета от митото, определено за въпросния продукт в Общата митническа тарифа.

Въпреки това за продукти, ползващи вносни тарифни преференции по отношение на адвалорното мито, допълнителното вносно мито е една трета от специфичното мито за въпросния продукт, доколкото е приложим член 39, параграф 2.

Член 41

Освобождаване от допълнителното вносно мито

1.  Следните стоки са освободени от допълнителното вносно мито:

a) стоки, внесени в рамките на тарифните квоти;

б) стоки, напуснали държавата на произход преди решението да се наложи допълнително вносно мито и които се транспортират с транспортен документ, който е валиден от мястото на натоварване в страната на произход до мястото на разтоварване в Съюза, изготвен преди налагането на допълнителното вносно мито.

2.  Заинтересованите страни представят удовлетворителни за митническите органи доказателства, че са изпълнени изискванията по параграф 1, буква б).

Митническите органи могат да приемат, че стоките са напуснали държавата на произход преди датата на налагане на допълнителното вносно мито, ако бъде представен един от следните документи по отношение на:

a) морски транспорт — коносамент, който удостоверява, че товаренето е извършено преди съответната дата;

б) железопътен транспорт — товарителница, приета от железопътните органи на държавата на произход преди съответната дата;

в) автомобилен транспорт — шосейна товарителница (CMR) или друг транзитен документ, издаден в държавата на произход преди съответната дата, ако са спазени условията, определени в двустранни или многостранни споразумения, сключени в контекста на транзита на Съюза или на общия транзит;

г) въздушен транспорт — въздушна товарителница, която удостоверява, че въздушният превозвач е приел товара преди съответната дата.ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Структура и съдържание на национална стратегия за устойчиви оперативни програми съгласно член 2

1.   Продължителност на националната стратегия

Посочва се от държавата членка.

2.

Анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие, стратегията, избрана за тяхното изпълнение, и обосновка на избраните приоритети, както е посочено в член 36, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.1.   Анализ на положението

Описание на настоящото положение в сектора на плодовете и зеленчуците с помощта на количествени данни, като се изтъкнат силните и слабите страни, несъответствията, нуждите и пропуските, както и потенциалът за развитие въз основа на съответните общи базови показатели, определени в точка 5 от приложение II, и на други допълнителни показатели, ако е приложимо. Описанието съдържа най-малко:

 постигнатите резултати в сектора на плодовете и зеленчуците: силни и слаби страни на сектора, конкурентоспособност и потенциал за развитие на организациите на производители;

 последиците върху околната среда (въздействия, натиск и ползи) от производството на плодове и зеленчуци, включително ключовите тенденции.

2.2.   Стратегията, избрана според силните и слабите страни

Описание на ключовите области, в които се очаква намесата да доведе до максимална добавена стойност:

 уместност на целите, определени за оперативните програми, на свързаните с тях очаквани резултати и на степента, до която те реалистично могат да бъдат постигнати;

 вътрешна съгласуваност на стратегията, съществуване на взаимно усилващи се взаимодействия и възможни конфликти или противоречия между оперативните цели на различните избрани действия;

 допълняемост и съгласуваност между избраните действия с други национални или регионални действия, както и с дейности, подпомагани чрез средства на Съюза, и по-специално с програмите за развитие на селските райони и програмите за насърчаване;

 очаквани резултати и въздействия спрямо изходното положение и техният принос за постигане на целите на Съюза.

2.3.   Въздействие на предишната национална стратегия (ако е приложимо)

Описание на резултатите и въздействието на оперативни програми, изпълнени през последните години.

3.

Цели на оперативните програми, показатели за постигнатите резултати, както е посочено в член 36, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Описание на видовете действия, избрани като приемливи за подпомагане (неизчерпателен списък), и на заложените цели, проверимите цели и показателите, които дават възможност да бъде оценен напредъкът към постигане на целите, ефективността и ефикасността.

3.1.   Изисквания по отношение на всички или няколко вида действия

Държавите членки гарантират, че всички действия, включени в националната стратегия и в националната рамка, са проверими и подлежат на контрол. Когато оценката по време на изпълнението на оперативните програми показва, че изискванията за възможности за проверка и контрол не са изпълнени, засегнатите действия се адаптират съответно или се заличават.

Когато подпомагането се отпуска въз основа на стандартни фиксирани ставки или стандартни таблици на единичните разходи, държавите членки гарантират, че съответните изчисления са адекватни и точни, както и че са направени въз основа на коректно, справедливо и проверимо изчисление. При екологичните действия се спазват изискванията, посочени в член 33, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Държавите членки приемат предпазни мерки, разпоредби и проверки, за да се гарантира, че избраните като отговарящи на условията за подпомагане действия не се подпомагат същевременно и от други съответни инструменти на общата селскостопанска политика, и по-специално от програмите за развитие на селските райони и програмите за насърчаване или други национални или регионални схеми.

Ефективни предпазни средства, въведени в изпълнение на член 33, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за защита на околната среда от повишен натиск в резултат на инвестиции, подкрепени по оперативните програми, и критерии за приемливост, приети в изпълнение на член 36, параграф 1 от същия регламент, за гарантиране спазването на целите, изложени в член 191 от ДФЕС и в Седмата програма на Съюза за действие в областта на околната среда, при инвестициите в индивидуални стопанства, подкрепени по оперативните програми.

3.2.   Специфична информация, изисквана за видовете действия, насочени към постигане на целите, определени или посочени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (попълва се само за избраните видове действия)

3.2.1.   Придобиване на дълготрайни активи

 видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане,

 други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане, например наемане, вземане на лизинг,

 подробности относно условията за приемливост за подпомагане.

3.2.2.   Други действия

 описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане,

 подробности относно условията за приемливост за подпомагане.

4.

Определяне на компетентните органи и отговорните органи

Определяне от държавата членка на националния орган, отговорен за управлението, мониторинга и оценяването на националната стратегия.

5.

Описание на системите за мониторинг и оценка

Показателите за постигнатите резултати, определени в националната стратегия, включват общите показатели за постигнатите резултати, предвидени в член 4 и посочени в приложение II. Когато това се смята за целесъобразно, в националната стратегия се посочват допълнителни показатели, които отразяват националните и регионалните нужди, условия и цели, специфични за националните оперативни програми.

5.1.   Оценка на оперативните програми и задължения за отчитане на организациите на производители, както е посочено в член 36, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Описание на изискванията и процедурите за мониторинг и оценяване във връзка с оперативните програми, включително задълженията за отчитане на организациите на производители.

5.2.   Мониторинг и оценяване на националната стратегия

Описание на изискванията и процедурите за мониторинг и оценяване във връзка с националната стратегия.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с общи показатели за постигнатите резултати, посочени в член 4, параграф 1, буква а) и член 21, параграф 3, буква а) от настоящия регламент и член 56, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891

Системата от общи показатели за постигнатите резултати, свързани с действия, предприети от организации на производители, асоциации на организации на производители и техните членове в рамките на една оперативна програма, не отразява задължително всички фактори, които могат да повлияят върху осъществените действия, постигнатите резултати и въздействието на оперативната програма. В този контекст информацията, предоставена от общите показатели за постигнатите резултати, следва да бъде интерпретирана в светлината на качествената и количествената информация, свързана с други ключови фактори, които допринасят за успеха или неуспеха при изпълнението на програмата.

1.   ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ РЕСУРСИ) (НА ГОДИШНА БАЗА)Мерки

Вид действие

Показатели за вложените ресурси (на годишна база)

Действия, които имат за цел планирането на продукцията

a)  Инвестиции във физически активи

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)  Други действия

Разходи (в евро)

Действия, които имат за цел подобряването или поддържането на качеството на продукта

a)  Инвестиции във физически активи

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)  Други действия

Разходи (в евро)

Действия, които имат за цел подобряване на предлагането на пазара

a)  Инвестиции във физически активи

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)  Дейности по насърчаване и комуникация (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи)

г)  Други действия

Разходи (в евро)

Научноизследователска дейност и експериментално производство

a)  Инвестиции във физически активи

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)  Други действия

Разходи (в евро)

Действия за обучение и действия за обмен на информация относно най-добри практики (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи) и действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги и техническа помощ

Базирани на основните обхванати въпроси:

a)  Биологично производство

б)  Интегрирано производство или интегрирана борба с вредители

в)  Други теми във връзка с околната среда

г)  Проследимост

д)  Качество на продуктите, включително остатъци от пестициди

е)  Други въпроси

Разходи (в евро)

Мерки за предотвратяване и управление на кризи

a)  Инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

б)  Мерки за обучение и обмен на най-добри практики;

в)  Насърчаване и комуникация, независимо дали е с превантивна цел или във времена на криза;

г)  Подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;

д)  Презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

е)  Изтегляне от пазара

ж)  Събиране на реколтата на зелено или небране на плодове и зеленчуци;

з)  Застраховане на реколтата;

Разходи (в евро)

Екологични действия

a)  Инвестиции във физически активи

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)  Биологично производство

г)  Интегрирано производство

д)  По-добро използване или управление на водите, включително икономии на вода и дренаж

е)  Действия за съхраняване на почвата (например земеделски техники за предотвратяване или намаляване на ерозията на почвата, зелена покривка, консервационно земеделие, мулчиране)

ж)  Действия за създаване и поддръжка на местообитания, които благоприятстват биоразнообразието (напр. влажни зони) или за съхраняване на ландшафта, включително съхраняване на исторически ценности (например каменни стени, тераси, малки горички)

з)  Действия, насочени към икономията на енергия или подобряването на енергийната ефективност; преминаване към енергия от възобновяеми енергийни източници

и)  Действия за намаляване на образуването на отпадъци и подобряване на управлението на отпадъците

й)  Други действия

Разходи (в евро)

Други действия

a)  Инвестиции във физически активи

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)  Други действия

Разходи (в евро)

2.   ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ (ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА)Мерки

Вид действие

Показатели за осъществени дейности (на годишна база)

Действия, които имат за цел планирането на продукцията

a)  Инвестиции във физически активи

Брой стопанства, които участват в действията

Обща стойност на инвестициите (в евро)

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

Брой стопанства, които участват в действията

в)  Други действия

Брой стопанства, които участват в действията

Действия, които имат за цел подобряването или поддържането на качеството на продукта

a)  Инвестиции във физически активи

Брой стопанства, които участват в действията

Обща стойност на инвестициите (в евро)

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

Брой стопанства, които участват в действията

в)  Други действия

Брой стопанства, които участват в действията

Действия, които имат за цел подобряване на предлагането на пазара

a)  Инвестиции във физически активи

Брой стопанства, които участват в действията.

Обща стойност на инвестициите (в евро)

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

Брой стопанства, които участват в действията

в)  Дейности по насърчаване и комуникация (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи)

Брой предприети действия (1)

г)  Други действия

Брой стопанства, които участват в действията

Научноизследователска дейност и експериментално производство

 

Брой стопанства, които участват в действията

Брой на проектите

Действия за обучение и действия за обмен на информация относно най-добри практики (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи) и действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги и техническа помощ

Базирани на основните обхванати въпроси:

a)  Биологично производство

б)  Интегрирано производство или интегрирана борба с вредители

в)  Други теми във връзка с околната среда

г)  Проследимост

д)  Качество на продуктите, включително остатъци от пестициди

е)  Други въпроси

Брой дни обучение за участниците

Мерки за предотвратяване и управление на кризи

a)  Инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

Обща стойност на инвестициите (в евро)

б)  Мерки за обучение и обмен на най-добри практики;

Брой предприети действия

в)  Насърчаване и комуникация, независимо дали е с превантивна цел или във времена на криза;

Брой предприети действия (1)

г)  Подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;

Брой предприети действия (4)

д)  Презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

Брой стопанства, които участват в действията

е)  Изтегляния от пазара

Брой предприети действия (2)

ж)  Събиране на реколтата на зелено и небране

Брой предприети действия (3)

з)  Застраховане на реколтата

Брой стопанства, които участват в действията

Екологични действия

a)  Инвестиции във физически активи (5)

Брой стопанства, които участват в действията

Обща стойност на инвестициите (в евро)

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг (6)

Брой стопанства, които участват в действията

в)  Биологично производство

г)  Интегрирано производство

д)  По-добро използване и/или управление на водите, включително икономии на вода и дренаж

е)  Действия за съхраняване на почвата (например земеделски техники за предотвратяване/намаляване на ерозията на почвата, зелена покривка, консервационно земеделие, мулчиране)

ж)  Действия за създаване и поддръжка на местообитания, които благоприятстват биоразнообразието (напр. влажни зони) или за съхраняване на ландшафта, включително съхраняване на исторически ценности (например каменни стени, тераси, малки горички)

з)  Действия, насочени към икономията на енергия и/или подобряването на енергийната ефективност; преминаване към енергия от възобновяеми енергийни източници

и)  Действия за намаляване на образуването на отпадъци и подобряване на управлението на отпадъците

й)  Други действия

Брой стопанства, които участват в действията Брой хектари

Други действия

a)  Инвестиции във физически активи

Брой стопанства, които участват в действията

Обща стойност на инвестициите (в евро)

б)  Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

Брой стопанства, които участват в действията

в)  Други действия

Брой стопанства, които участват в действията

(1)   Всеки ден от кампанията за насърчаване се брои като едно действие.

(2)   Изтегляне от пазара на един и същ продукт през различни периоди от годината и изтегляния от пазара на различни продукти се броят за различни действия. Всяка операция по изтегляне от пазара за даден продукт се брои като едно действие.

(3)   Събирането на реколтата на зелено и небрането за различни продукти се броят за различни действия. Събирането на реколтата на зелено небрането на един и същ продукт се броят за едно действие, независимо от броя на дните, които отнемат, броя на участващите стопанства и броя на засегнатите площи или хектари.

(4)   Действията, свързани със създаването на различни взаимоспомагателни фондове, се броят като различни действия.

(5)   В това число непроизводствени инвестиции, свързани с изпълнението на ангажиментите, поети съгласно други екологични действия.

(6)   В това число други форми на придобиване на дълготрайни активи, свързани с изпълнението на ангажиментите, поети съгласно други екологични действия.

3.   ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ (ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА)Мерки

Показатели за резултати (измерване)

Действия, които имат за цел планирането на продукцията

Промяна в общия обем на търгуваната продукция (в тонове) Промяна в единичната стойност на търгуваната продукция (в EUR/kg)

Действия, които имат за цел подобряването или поддържането на качеството на продукта

Промяна в обема на търгуваната продукция, която отговаря на изискванията на конкретна „схема за качество“ (в тонове) (1)

Промяна в единичната стойност на предлаганата на пазара продукция (в EUR/kg)

Действия, които имат за цел подобряване на предлагането на пазара

Промяна в общия обем на търгуваната продукция (в тонове) Промяна в единичната стойност на търгуваната продукция (в EUR/kg)

Действия, за обучение и обмен на най-добри практики (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи) и действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги и техническа помощ

Брой хора, завършили цялата дейност/програма за обучение Брой стопанства, които използват консултантски услуги

Мерки за предотвратяване и управление на кризи

 

a)  Инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

Общ обем на продукцията, която подлежи на управление на количествата (в тонове)

б)  Действия, свързани с обучение

Брой хора, които са завършили цялата дейност/програма за обучение

в)  Насърчаване и комуникация

Очаквана промяна в обема на предлаганата на пазара продукция, която подлежи на дейности по насърчаване и комуникация (в тонове)

г)  Подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове

Общ размер на учредения взаимоспомагателен фонд (в евро)

д)  Презасаждане на овощни градини, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка

Обща площ, на която се презасаждат овощни градини (hа)

е)  Изтегляния от пазара

Общ обем на продукцията, който подлежи на изтегляне (в тонове)

ж)  Събиране на реколтата на зелено или небране

Обща площ, засегната от събиране на реколтата на зелено или небране (hа)

з)  Застраховане на реколтата

Обща стойност на застрахования риск (в евро)

Екологични действия

Очаквана промяна в годишното потребление на минерални торове/хектар, по вид торове (N и P2O3) (в t/ha)

Очаквана промяна в годишното потребление на вода/хектар (m3/ha)

Очаквана промяна в годишното потребление на енергия по вид енергоизточник или гориво (в литри/m3/Kwh за тон предлагана на пазара продукция)

Очаквана промяна в общия годишен обем генерирани отпадъци (в тонове)

Други действия

Промяна в общия обем на предлаганата на пазара продукция (в тонове)

Промяна в единичната стойност на предлаганата на пазара продукция (в EUR/kg)

(1)   Предвижда се изискванията за качество да се състоят от набор от подробно изложени задължения, които се отнасят до производствените методи, а) чието спазване подлежи на проверка от независим орган, и б) които се изразяват в краен продукт, чието качество i) значително надвишава обичайните търговски стандарти по отношение на общественото здраве, фитосанитарните и екологичните стандарти и ii) отговаря на настоящите и предвидимите пазарни възможности. Предлага се основните видове схеми за качество да обхващат следното: а) сертифицирано биологично производство; б) защитени географски указания и защитени наименования за произход, в) сертифицирано интегрирано производство, г) частни сертифицирани схеми за качество на продуктите.

Забележка: отправната точка за проследяване на промените е съществуващата ситуация при стартиране на програмата.

4.   ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА)Мерки

Цялостни цели

Показатели за въздействие (измерване)

Действия, които имат за цел планирането на продукцията

Подобряване на конкурентоспособността

Подобряване на привлекателността на членството в организации на производители

Очаквана промяна в общата стойност на предлаганата на пазара продукция (в евро)

Промяна в общия брой производители на плодове и зеленчуци, които са активни членове (1) на съответната организация на производители (ОП)/ асоциация на организации на производители (АОП) (брой)

Промяна в общата площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци, отглеждани от членове на съответната ОП/АОП (hа)

Действия, които имат за цел подобряването или поддържането на качеството на продукта

Действия, които имат за цел подобряване на предлагането на пазара

Научноизследователска дейност и експериментално производство

Действия за и обмен на най-добри практики (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи) и/или действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги и техническа помощ

Мерки за предотвратяване и управление на кризи

Екологични действия

Поддържане и опазване на околната среда:

 

а)  качество на водите

Очаквана промяна в общото потребление на минерални торове, по вид торове (N и P2O3) (в тонове)

б)  устойчиво използване на водните ресурси

Очаквана промяна в общото потребление на вода (m3)

в)  смекчаване на последиците от изменението на климата

Очаквана промяна в общото потребление на енергия по вид енергоизточник или гориво (в литри/m3/Kwh)

Други действия

Подобряване на конкурентоспособността

Подобряване на привлекателността на членството в организации на производители

Очаквана промяна в общата стойност на предлаганата на пазара продукция (в евро)

Промяна в общия брой производители на плодове и зеленчуци, които са активни членове (1) на съответната ОП/АОП (брой)

Промяна в общата площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци, отглеждани от членове на съответната ОП/АОП (hа)

(1)   Активни членове са членовете, които доставят продукти на ОП/АОП.

Забележка: отправната точка за проследяване на промените е съществуващата ситуация при стартиране на програмата.

5.   ОБЩИ БАЗОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Важна забележка:  Базовите показатели са необходими при анализа на ситуацията в началото на програмния период. Някои общи базови показатели са подходящи за използване единствено при индивидуални оперативни програми на ниво организация на производители (напр. обем на продукцията, предлагана на пазара на цени, по-ниски от 80 % от средните цени, получавани от ОП/АОП). Други общи базови показатели са подходящи за използване и при националните стратегии на ниво държави членки (напр. обща стойност на предлаганата на пазара продукция).

По правило базовите показатели се изчисляват като средна стойност за тригодишен период. Ако няма налични данни за три години, те следва да се изчисляват най-малко на основата на данните за една година.Цели

Базови показатели, свързани с целите

Цялостни цели

Показател

Определение (и единица за измерване)

Подобряване на конкурентоспособността

Обща стойност на предлаганата на пазара продукция

Обща стойност на предлаганата на пазара продукция на ОП/АОП (в евро)

Подобряване на привлекателността на членството в организации на производители

Брой производители на плодове и зеленчуци, които са активни членове на съответната ОП/АОП

Брой производители на плодове и зеленчуци, които са активни членове (1) на съответната ОП/АОП

Обща площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци, отглеждани от членове на съответната ОП/АОП

Обща площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци, отглеждани от членове на ОП/АОП (hа)

Специфични цели

 

 

Насърчаване на концентрацията на предлагането

Общ обем на предлаганата на пазара продукция

Общ обем на предлаганата на пазара продукция на ОП/АОП (в тонове)

Насърчаване на пускането на пазара на продукти, произведени от членовете

Гарантиране, че качеството и количеството на производството отговаря на търсенето

Обем на търгуваната продукция, която отговаря на изискванията на специфична „схема за качество“ (2), по основни видове засегнати „схеми за качество“ (в тонове)

Увеличаване на търговската стойност на продуктите

Средна единична стойност на предлаганата на пазара продукция

Обща стойност на предлаганата на пазара продукция/общ обем на предлаганата на пазара продукция (в EUR/kg)

Насърчаване знанията и подобряване на човешкия потенциал

Брой хора, участвали в дейности за обучение

Брой хора, които са завършили дейност/програма за обучение през последните три години (брой)

 

Брой стопанства, които използват консултантски услуги

Брой стопанства, членове на ОП/АОП, които използват консултантски услуги (брой)

Цели

Базови показатели, свързани с целите

Показател

Определение (и единица за измерване)

Специфични цели в областта на околната среда

Принос за защита на почвите

Площ под риск от ерозия на почвата с предприети мерки за борба с ерозията

Площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци, под риск от ерозия на почвата (3) с осъществени мерки за борба с ерозията (hа)

Принос в поддържането и подобряването на качеството на водата

Площ с намаляване на използването/по-добра употреба на торове

Площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци, с намаляване на използването или по-добра употреба на торове (hа)

Принос за устойчивото използване на водните ресурси

Площ с мерки за икономии на вода

Площ за производство на плодове и зеленчуци, на която се предприети мерки за икономии на вода (ha)

Принос за защитата на местообитанията и биоразнообразието и за съхраняването на ландшафта

Биологично производство

Площ за биологично производство на плодове и/или зеленчуци (hа)

Интегрирано производство

Площ за интегрирано производство на плодове и/или зеленчуци (ha)

Други действия, допринасящи за защитата на местообитанията и биоразнообразието и за съхраняването на ландшафта

Площ, засегната от други действия, допринасящи за защитата на местообитанията и биоразнообразието и за съхраняването на ландшафта (hа)

Принос за смекчаване на последиците от изменението на климата

Отопление на оранжерии — енергийна ефективност

Очаквано годишно потребление на енергия за отопление на оранжерии по вид енергоизточник (в тонове/литри/m3/Kwh за тон предлагана на пазара продукция)

Намаляване на обема на генерираните отпадъци

Количество или обем на отпадъците

В тонове/литри/m3

(1)   Активни членове са членовете, които доставят продукти на ОП/АОП.

(2)   Предвижда се изискванията за качество да се състоят от набор от подробно изложени задължения, които се отнасят до производствените методи, а) чието спазване подлежи на проверка от независим орган, и б) които се изразяват в краен продукт, чието качество i) значително надвишава обичайните търговски стандарти по отношение на общественото здраве, фитосанитарните и екологичните стандарти и ii) отговаря на настоящите и предвидимите пазарни възможности. Основните видове схеми за качество обхващат следното: а) сертифицирано биологично производство; б) защитени географски указания и защитени наименования за произход, в) сертифицирано интегрирано производство, г) частни сертифицирани схеми за качество на продуктите.

(3)   „Под риск от ерозия на почвата“ означава площ с наклон, по-голям от 10 %, независимо дали са предприети мерки за борба с ерозията (например почвена покривка, редуване на културите и т.н.). При наличие на съответната информация държавата членка може да използва следното определение вместо горното: „Под риск от ерозия на почвата“ означава площ с предвиден риск от загуба на почва, превишаваща скоростта на природно почвообразуване, независимо дали са предприети мерки за борба с ерозията (например почвена покривка, редуване на културите и т.н.).
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Минимални изисквания за изтеглени от пазара продукти съгласно член 15, параграф 2

1. Продуктите трябва да бъдат:

 цели,

 здрави; изключват се продукти, засегнати от гниене или влошаване на качеството, което ги прави негодни за консумация,

 чисти, практически без видими чужди тела,

 практически без вредители и повреди, причинени от вредители,

 без повишена повърхностна влажност,

 без никакъв чужд вкус или мирис.

2. Продуктите трябва да бъдат достатъчно развити и с достатъчна зрялост, като се има предвид техния вид.

3. Продуктите трябва да притежават характеристиките, типични за сорта и търговския тип.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Транспортни разходи съгласно мерките за безплатно разпространение съгласно член 16, параграф 1Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка:

Транспортни разходи (EUR/t) (1)

По-малко или равно на 25 km

18,20

Повече от 25 km, но по-малко или равно на 200 km

41,40

Повече от 200 km, но по-малко или равно на 350 km

54,30

Повече от 350 km, но по-малко или равно на 500 km

72,60

Повече от 500 km, но по-малко или равно на 750 km

95,30

Повече от 750 km

108,30

(1)   Добавка за хладилен транспорт: 8,50 EUR/t.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Разходи за сортиране и опаковане, посочени в член 17, параграф 1Продукт

Разходи за сортиране и опаковане (EUR/t)

Ябълки

187,70

Круши

159,60

Портокали

240,80

Клементинки

296,60

Праскови

175,10

Брюнони и нектарини

205,80

Дини

167,00

Карфиол

169,10

Други продукти

201,10
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Надпис върху опаковката на продуктите, посочени в член 17, параграф 2

 Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/…)

 Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/…]

 Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/…]

 Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/…)

 Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/…)

 Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/…]

 Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/…]

 Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/…)

 Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/… ]

 Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/…)

 Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/…]

 Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/…]

 Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/…]

 Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/… végrehajtási rendelet)

 Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/…]

 Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/…)

 Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/…]

 Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/…]

 Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/…]

 Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/…]

 Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/…]

 Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/…)

 Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/…)
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Продукти и периоди на прилагане на допълнителните вносни мита, посочени в член 39

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките се разглежда като имащо само указателно значение. За целите на настоящото приложение приложното поле на допълнителните мита е определено от обхвата на кодовете по КН — такива, каквито са в момента на приемането на настоящия регламент.Пореден номер

Код по КН

Описание на продуктите

Период на прилагане

78.0015

0702 00 00

Домати

от 1 октомври до 31 май

78.0020

от 1 юни до 30 септември

78.0065

0707 00 05

Краставици

от 1 май до 31 октомври

78.0075

от 1 ноември до 30 април

78.0085

0709 91 00

Артишок

от 1 ноември до 30 юни

78.0100

0709 93 10

Тиквички

от 1 януари до 31 декември

78.0110

0805 10 20

Портокали

от 1 декември до 31 май

78.0120

0805 20 10

Клементинки

от 1 ноември до края на февруари

78.0130

0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди

от 1 ноември до края на февруари

78.0155

0805 50 10

Лимони

от 1 юни до 31 декември

78.0160

от 1 януари до 31 май

78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

от 16 юли до 16 ноември

78.0175

0808 10 80

Ябълки

от 1 януари до 31 август

78.0180

от 1 септември до 31 декември

78.0220

0808 30 90

Круши

от 1 януари до 30 април

78.0235

от 1 юли до 31 декември

78.0250

0809 10 00

Кайсии

от 1 юни до 31 юли

78.0265

0809 29 00

Череши, различни от вишните

от 16 май до 15 август

78.0270

0809 30

Праскови, включително брюнони и нектарини

от 16 юни до 30 септември

78.0280

0809 40 05

Сливи

от 16 юни до 30 септември( 1 ) Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).

( 3 ) Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

( 4 ) Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).

( 5 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

( 6 ) http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Top