EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017R0891-20180101

Consolidated text: Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/2018-01-01

02017R0891 — BG — 01.01.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/891 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията

(ОВ L 138, 25.5.2017 г., стp. 4)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1145 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2018 година

  L 208

1

17.8.2018
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/891 НА КОМИСИЯТА

от 13 март 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на КомисиятаДЯЛ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент допълва Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 2, букви и) и й) от посочения регламент, с изключение на пазарните стандарти, и допълва Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на санкциите, приложими в тези сектори.

Дял II от настоящия регламент обаче се прилага единствено за продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците, посочен в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и за такива продукти, предназначени за преработка.ДЯЛ II

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИГЛАВА I

Изисквания и признаванеРаздел 1

Определения

Член 2

Определения

За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

а) „производител“ означава земеделски стопанин по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), който произвежда плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и такива продукти, предназначени само за преработка.

б) „член производител“ означава производител или правен субект, състоящ се от производители, който е член на организация на производители или на асоциация на организации на производители;

в) „дъщерно дружество“ означава дружество, в което една или повече организации на производители или асоциации на организации на производители притежават дялове и което допринася за постигане на целите на тези организации или асоциации;

г) „транснационална организация на производители“ е всяка организация, в която поне едно от стопанствата на производители се намира в държава членка, различна от тази, в която е седалището на организацията;

▼M1

д) „транснационална асоциация на организации на производители“ е всяка асоциация на организации на производители, в която поне една от асоциираните организации или асоциации се намира в държава членка, различна от тази, в която е седалището на асоциацията;

▼B

е) „мярка“ означава едно от следните:

i) действия, насочени към планиране на производството, включително инвестиции във физически активи;

ii) действия, насочени към подобряване или запазване на качеството на продуктите в прясно състояние и преработени продукти, включително инвестиции във физически активи;

iii) действия, насочени към увеличаване на търговската стойност на продукти и към подобряване на предлагането на пазара, включително инвестиции във физически активи, както и насърчаване на продажбата на продуктите в прясно състояние и преработените продукти, и комуникационни дейности, различни от насърчителните и комуникационните дейности, обхванати от подточка vi);

iv) научноизследователска дейност и действия в рамките на експерименталното производство, включително инвестиции в физически активи;

v) действия за обучение и обмен на най-добри практики, различни от обучението по точка vi), и действия, насочени към насърчаване на достъпа до консултантски услуги и техническа помощ;

vi) всяко едно от действията за предотвратяване и управление на кризи, изброени в член 33, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

vii) екологични действия, посочени в член 33, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително инвестиции във физически активи;

viii) други действия, включително инвестиции във физически активи, различни от посочените в точки i)—vii), които отговарят на една или повече от целите, посочени или определени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ж) „действие“ означава специфична дейност или инструмент, предназначен за допринасяне за постигането на една или повече от целите, посочени или определени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

з) „инвестиция във физически активи“ означава придобиване на материални активи, предназначени за допринасяне за постигането на една или повече от целите, посочени или определени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

и) „страничен продукт“ означава продукт, получен при подготвянето на плодове или зеленчуци, който има положителна икономическа стойност, но не е основният продукт;

й) „подготвяне“ означава подготвителни действия, като например почистване, нарязване, обелване, подрязване и изсушаване на плодове и зеленчуци, без да ги превръщат в преработени плодове и зеленчуци;

к) „междубраншова основа“, посочена в член 34, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, означава дейности, с които се преследват една или повече цели, описани в член 157, параграф 1, буква в) от същия Регламент, одобрени от държавата членка и съвместно управлявани от организация на производители или асоциация на организации на производители и най-малко още един участник във веригата за преработка или дистрибуция на храни;

л) „базов показател“ означава показател, който отразява състояние или тенденция, съществуващи в началото на програмния период, и може да даде полезна информация:

i) при анализа на първоначалното състояние с цел установяване на национална стратегия за устойчиви оперативни програми или оперативна програма;

ii) като референция, спрямо която могат да бъдат оценени резултатите и въздействието на национална стратегия или оперативна програма; или

iii) при тълкуването на резултатите и въздействието на национална стратегия или оперативна програма;

м) „специфични разходи“ означава допълнителните разходи, изчислени като разлика между обичайните разходи и действително направените разходи, както и пропуснати приходи в резултат на действие, без допълнителни приходи и икономии на разходи.Раздел 2

Критерии за признаване и други изисквания

Член 3

Правен статут на организациите на производители

С оглед на своите национални правни и административни структури държавите членки определят правните субекти, които могат да кандидатстват за признаване в съответствие с член 154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Ако е приложимо, те определят и разпоредби относно ясно обособени части от правни субекти, които могат да кандидатстват за признаване съгласно посочения член. Държавите членки могат да приемат допълнителни правила относно признаването на организации на производители и относно правните субекти, които могат да кандидатстват за признаване като организации на производители.

Член 4

Обхванати продукти

1.  Държавите членки признават организациите на производители по отношение на продукта или групата продукти, посочени в заявлението за признаване.

2.  Държавите членки признават организациите на производители по отношение на продукта или групата продукти, предназначени единствено за преработка, когато организациите на производители са в състояние да гарантират, че тези продукти се доставят за преработка, било то чрез система от договори за доставка или по друг начин.

Член 5

Минимален брой членове

За целите на член 154, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки определят минимален брой членове.

При определяне на минималния брой членове на дадена организация на производители съгласно държавите членки могат да предвидят, че когато един заявител за признаване е изцяло или частично съставен от членове, които сами по себе си са правни субекти или ясно обособени части от правни субекти, съставени от производители, минималният брой производители може да се изчислява въз основа на броя производители, асоциирани с всеки един от правните субекти или ясно обособените части от правните субекти.

Член 6

Минимална продължителност на членството

1.  Минималният срок на членството на производител е не по-малък от една година.

2.  Отказът от членство се изпраща на организацията на производители в писмена форма. Държавите членки определят срока за изпращане на предизвестие, който не превишава шест месеца, както и датата, на която отказът влиза в сила.

Член 7

Структури и дейности на организациите на производители

Държавите членки проверяват дали организациите на производители имат на свое разположение съответния персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за изпълняване на изискванията, определени в членове 152, 154 и 160 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и за основните си функции, по-специално що се отнася до:

а) познаването на продукцията на членовете си;

б) техническите средства за събиране, сортиране, съхранение и опаковане на продукцията на членовете си;

в) предлагането на пазара на продукцията на членовете си;

г) търговското и финансовото управление; и

д) централизираното счетоводство, основано на разходите, и система за фактуриране в съответствие с националното законодателство.

Член 8

Стойност или обем на годната за предлагане на пазара продукция

1.  За целите на член 154, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 стойността или обемът на годната за предлагане на пазара продукция се изчисляват на същата база като стойността на предлаганата на пазара продукция, определена в членове 22 и 23 от настоящия регламент.

2.  Ако за прилагането на параграф 1 няма достатъчно данни за минали периоди за предлаганата на пазара продукция по отношение на даден член, стойността на неговата годна за предлагане на пазара продукция е равна на действителната стойност на предлаганата на пазара продукция през период от 12 последователни месеца. Тези 12 месеца трябва да попадат в трите години, предхождащи годината на подаване на заявлението за признаване.

Член 9

Минимална стойност на предлаганата на пазара продукция

За организации на производители, които изпълняват оперативна програма, за целите на член 154, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки определят и минимална стойност на предлаганата на пазара продукция, освен минималния брой членове.

Член 10

Предоставяне на технически средства

За целите на член 154, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 7, буква б) от настоящия регламент се счита, че организация на производители, която е призната за продукт, за който е необходимо предоставяне на технически средства, изпълнява съответното си задължение, когато предостави адекватно ниво на технически средства или тя самата, или чрез членовете си, или чрез дъщерни дружества, или чрез асоциация на организации на производители, в която членува, или чрез подизпълнители.

Член 11

Основни дейности на организациите на производители

1.  Основната дейност на организацията на производители е свързана с концентриране на предлагането и предлагане на пазара на продуктите на членовете ѝ, за които е призната.

Посоченото в първа алинея предлагане на пазара се извършва от организацията на производители или под контрола на организацията на производители, ако се извършва от подизпълнители съгласно член 13. Пускането на пазара обхваща, наред с другото, решението за продукта, който ще се продава, избора на формата на продажба и — освен ако продажбата се извършва чрез търг — договарянето на неговото количество и цена.

Организациите на производители водят отчетност, включително счетоводни документи, в продължение на поне пет години, с които се доказва, че организацията на производители е концентрирала предлагането и е пускала на пазара продуктите на членове, за които е призната.

2.  Организацията на производители може да продава продукти от производители, които не са членове на организация на производители или на асоциация на организации на производители, когато организацията на производители е призната по отношение на същите продукти и при условие че икономическата стойност на тази дейност е по-ниска от стойността на предлаганата от нея на пазара продукция, изчислена съгласно член 22.

3.  Предлагането на пазара на плодове и зеленчуци, закупени директно от друга организация на производители, и на продукти, за които организацията на производителите не е призната, не се смята за част от дейностите на организацията на производители.

4.  Когато се прилага член 22, параграф 8, параграф 2 от настоящия член се прилага mutatis mutandis към съответните дъщерни дружества.

▼M1

Член 12

Предлагане на продукцията на пазара извън организацията на производители

1.  Когато е разрешено в устава на организацията на производители и когато е в съответствие с условията, определени от държавата членка и от организацията на производители, членуващите производители могат:

а) да продават пряко или извън своите стопанства продукти на потребителите за техни лични нужди;

б) да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, количества продукти, които по обем или по стойност са незначителни в сравнение с обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на тяхната организация за съответните продукти;

в) да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, продукти, които, поради своите характеристики или поради ограничената по обем или по стойност продукция от членуващите производители, обикновено не попадат в обхвата на търговските дейности на организацията на производители.

2.  Процентът на продукцията, която членуващите производители предлагат на пазара извън организацията на производители съгласно параграф 1, не може да надвишава 25 % от обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на всеки членуващ производител.

Въпреки това държавите членки могат да определят по-нисък процент на продукцията, която членуващите производители могат да предлагат на пазара извън организацията на производители, от определения в първа алинея процент. Държавите членки могат да увеличат този процент до 40 %, когато продуктите са обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета ( 2 ) или когато членуващите производители предлагат продукцията си на пазара чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители.

▼B

Член 13

Възлагане на подизпълнители

1.  Дейностите, чието възлагане на външни изпълнители може да бъде разрешено от държавите членки в съответствие с член 155 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са свързани с целите, определени в член 152, параграф 1, буква в) от посочения регламент, и могат да включват, наред с другото, събиране, съхраняване, пакетиране и предлагане на пазара на продукта на членовете на организацията на производители.

2.  Организация на производители, която възлага дейност на външни изпълнители, сключва писмено търговско споразумение под формата на договор, споразумение или протокол с друг субект, включително един или няколко от своите членове или дъщерно дружество, с цел извършване на съответната дейност. Организацията на производители продължава да бъде отговорна за гарантиране на изпълнението на възложената на външни изпълнителни дейност, както и за контрола върху цялостното управление и наблюдението на търговското споразумение за извършване на дейността.

Дейността обаче се счита за изпълнявана от организацията на производители, ако се изпълнява от асоциация на организации на производители или кооперация, чиито членове са кооперации, в които организацията на производители е член, или от дъщерно дружество, което спазва изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8.

3.  Контролът върху цялостното управление и наблюдението, посочени в параграф 2, първа алинея, трябва да са ефективни и да изискват договорът, споразумението или протоколът за възлагане на дейност на подизпълнители:

а) да позволява на организацията на производители да издава обвързващи инструкции и да включва условия, позволяващи на организацията на производители да прекратява договора, споразумението или протокола, ако доставчикът на услуги не спазва реда и условията на договора за възлагане на дейности на външни изпълнители;

б) да съдържа подробни условия, включително задължения за редовно докладване и крайни срокове, които позволяват на организацията на производители да упражнява действителен контрол над възложените на външни изпълнители дейности.

Договорите, споразуменията или протоколите за възлагане на дейности на външни изпълнители, както и посочените в първа алинея, буква б) доклади се съхраняват от организацията на производители в продължение на поне 5 години за целите на последващи проверки и трябва да са достъпни за всички членове при поискване от тяхна страна.

Член 14

Транснационални организации на производители

1.  Седалището на транснационална организации на производители се намира в държавата членка, в която организацията реализира по-голямата част от стойността на предлаганата на пазара продукция, изчислена в съответствие с членове 22 и 23.

Като алтернатива седалището може да бъде установено в държавата членка, в която се намират повечето от членовете производители, ако съответната държава членка се съгласи.

2.  Ако транснационалната организации на производители изпълнява оперативна програма и ако в момента на подаване на заявлението за нова оперативна програма по-голямата част от стойността на предлаганата на пазара продукция се реализира в друга държава членка или повечето от членовете производители се намират в държава членка, различна от тази, в която се намира седалището на транснационалната организация на производители, то до приключването на новата оперативна програма седалището остава в същата държава членка.

Ако след приключване на новата оперативна програма по-голямата част от стойността на предлаганата на пазара продукция продължава да се реализира или повечето от членовете на организацията продължават да се намират в държава членка, различна от тази, в която понастоящем се намира седалището, то седалището се прехвърля към тази друга държава членка, освен ако съответните държави членки се съгласят седалището да не се променя.

3.  Държавата членка, в която се намира седалището на транснационалната организация на производители, е отговорна за следното:

а) признаване на транснационалната организация на производители;

б) одобряване на оперативната програма на транснационалната организация на производители;

в) установяване на необходимото административно сътрудничество с другите държави членки, в които членовете се намират, по отношение на спазването на изискванията на признаване, както и режима на проверки и административни санкции. Тези други държави членки оказват своевременно необходимото съдействие на държавата членка, в която е установено седалището; и

г) при поискване на държава членка, в която се намират членовете — предоставяне на цялата необходима информация, включително наличното приложимо законодателство, преведена на официалния език или на един от официалните езици на тази държава членка.

Член 15

Сливане на организации на производители

1.  Когато се сливат организации на производители, организацията на производители, която е резултат от това сливане, поема правата и задълженията на отделните организации на производители, които са се слели. Държавата членка гарантира, че новата организация на производители отговаря на всички критерии за признаване и ѝ определя нов номер за целите на единната идентификационна система, посочена в член 22 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

Организацията на производители, която е резултат от сливането, може да изпълнява програмите успоредно и отделно до 1 януари на годината след сливането или да обедини оперативните програми от момента на сливането.

За сливаните оперативни програми се прилага член 34 от настоящия регламент.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея държавите членки могат да разрешат, въз основа на надлежно обосновано искане, оперативните програми да продължат да бъдат изпълнявани успоредно до редовното им приключване.

Член 16

Членове, които не са производители

1.  Държавите членки могат да определят условията, при които физическо или юридическо лице, което не е производител, може да бъде прието за член на организация на производители.

2.  При определяне на условията, посочени в параграф 1, държавите членки гарантират по-специално спазването на член 153, параграф 2, буква в) и член 159, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  Физическите и юридическите лица, посочени в параграф 1, не се:

а) вземат предвид при критериите за признаване;

б) ползват пряко от мерките, финансирани от Съюза.

Държавите членки могат да ограничат или забранят правото на физическите и юридическите лица да гласуват по решения, свързани с оперативните фондове, при спазване на условията, посочени в параграф 1.

Член 17

Демократична отчетност на организациите на производители

1.  Когато дадена организация на производители има правна структура, за която съгласно приложимото национално законодателство се изисква демократична отчетност, за целите на настоящия регламент се приема, че тя отговаря на това изискване, освен ако държавата членка реши друго.

2.  За организации на производители, различни от посочените в параграф 1, държавите членки определят максимален процент за правото на глас и дяловете или капитала, който може да притежава всяко физическо или юридическо лице в организацията на производители. Максималният процент за правото на глас и дяловете или капитала е под 50 % от всичките права на глас и под 50 % от дяловете или капитала.

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да определят по-висок максимален процент за дяловете или капитала, който юридическо лице може да притежава в дадена организация на производители, при условие че се приемат мерки, с които се избягва във всеки случай злоупотреба с власт от страна на това юридическо лице.

Посредством дерогация от първа алинея, когато организации на производители изпълняват оперативна програма към 17 май 2014 г., максималният процент на дяловете или капитала, определен от държавата членка съгласно първа алинея, се прилага едва след края на тази оперативна програма.

3.  Органите на държавите членки извършват проверки на правото на глас и дяловото участие въз основа на анализ на риска. Ако самите членове на организацията на производители са юридически лица, проверките включват самоличността на физическите или юридическите лица, които притежават дялове или капитал на членовете.

4.  Когато организация на производители е ясно обособена част от правен субект, държавите членки приемат мерки, с които се ограничават или забраняват правомощията на този правен субект да изменя, одобрява или отхвърля решения на организацията на производители.Раздел 3

Асоциации на организации на производители

Член 18

Правила относно организациите на производители, приложими за асоциациите на организации на производители

Членове 3, 6, член 11, параграф 3 и членове 13, 15 и 17 се прилагат mutatis mutandis към асоциациите на организации на производители. Когато асоциацията на организации на производители продава продуктите на своите членове организации на производители, се прилага mutatis mutandis член 11, параграф 2.

Член 19

Признаване на асоциации на организации на производители

1.  Държавите членки могат да признават асоциации на организации на производители по смисъла на член 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на дейността или дейностите, свързани с продукта или групата продукти, посочени в заявлението за признаване, ако асоциацията на организации на производители е в състояние действително да извършва тези дейности.

2.  Асоциация на организации на производители, призната по член 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, може да изпълнява всяка от дейностите или функциите на организация на производители, дори когато предлагането на съответните продукти на пазара продължава да се извършва от членовете ѝ.

3.  За даден продукт или група продукти и за дадена дейност организация на производители може да бъде член само на една асоциация на организации на производители, която изпълнява оперативна програма.

4.  Държавите членки могат да приемат допълнителни правила относно признаването на асоциации на организации на производители.

Член 20

Членове на асоциациите на организации на производители, които не са организации на производители

1.  Държавите членки могат да определят условията, при които физическо или юридическо лице, което не е призната организация на производители, може да бъде прието за член на асоциация на организации на производители.

2.  Членовете на призната асоциация на организации на производители, които не са признати организации на производители, не се:

а) вземат предвид при критериите за признаване;

б) ползват пряко от мерките, финансирани от Съюза.

Държавите членки могат да предоставят, ограничат или забранят правото на посочените членове да гласуват по решения, свързани с оперативните програми.

Член 21

Транснационална асоциация на организации на производители

1.  Седалището на транснационална асоциация на организации на производители се намира в държавата членка, в която членовете организации на производители реализират по-голямата част от стойността на предлаганата на пазара продукция.

Като алтернатива седалището може да бъде установено в държавата членка, в която се намират повечето от членовете организации на производители, ако съответната държава членка се съгласи.

2.  Ако транснационалната асоциация на организации на производители изпълнява оперативна програма и ако в момента на подаване на заявлението за нова оперативна програма по-голямата част от стойността на предлаганата на пазара продукция се реализира в друга държава членка или повечето от членовете организации на производители се намират в държава членка, различна от тази, в която се намира седалището на транснационалната асоциация, то до приключването на новата оперативна програма седалището остава в сегашната държава членка.

Ако след приключване на новата оперативна програма продължава по-голямата част от стойността на предлаганата на пазара продукция да се реализира или повечето от членовете организации на производители да се намират в държава членка, различна от тази, в която понастоящем се намира седалището, то седалището се прехвърля към тази друга държава членка, освен ако съответните държави членки се съгласят седалището да не се променя.

3.  Държавата членка, в която се намира седалището на транснационалната асоциация на организации на производители, е отговорна за следното:

а) признаване на асоциацията;

б) одобряване, когато е приложимо, на оперативната програма на транснационалната асоциация;

в) установяване на необходимото административно сътрудничество с другите държави членки, в които се намират асоциираните организации, по отношение на спазването на изискванията на признаване, изпълнението на оперативната програма от членовете организации на производители, както и режима на проверки и административни санкции. Посочените други държави членки оказват необходимото съдействие на държавата членка, в която се намира седалището; и

г) при поискване на държава членка, в която се намират членовете — предоставяне на цялата необходима информация, включително наличното приложимо законодателство, преведена на официалния език или на един от официалните езици на тази държава членка.ГЛАВА II

Оперативни фондове и оперативни програмиРаздел 1

Стойност на предлаганата на пазара продукция

Член 22

Основа за изчисление

1.  Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена организация на производители се изчислява въз основа на продукцията на самата организация на производители и на нейните членове производители и включва само продукцията от тези плодове и зеленчуци, за които е призната организацията на производителите. Стойността на предлаганата на пазара продукция може да включва плодове и зеленчуци, за които не се изисква спазване на пазарните стандарти, когато последните не се прилагат.

Стойността на предлаганата на пазара продукция за дадена асоциация на организации на производители се изчислява въз основа на продукцията, предлагана на пазара от самата асоциация на организации на производители и от нейните членове организации на производители, и включва само продукцията от тези плодове и зеленчуци, за които е призната асоциацията на организации на производители. При това изчисляване се избягва двойното осчетоводяване.

2.  Стойността на предлаганата на пазара продукция не включва стойността на преработените плодове и зеленчуци или на всеки друг продукт, който не е продукт от сектора на плодовете и зеленчуците.

Въпреки това стойността на предлаганата на пазара продукция от предназначени за преработка плодове и зеленчуци, превърнати в един от продуктите от преработени плодове и зеленчуци, изброени в част Х от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, или всякакъв друг преработен продукт, посочен в настоящия член и описан по-подробно в приложение I към настоящия регламент, от организация на производители, асоциация на организации на производители или техни членове производители или дъщерни дружества, които спазват изискването за 90 %, посочено в параграф 8 от настоящия член, от тях самите или чрез външни изпълнители, се изчислява като фиксирана ставка в проценти, прилагана към фактурираната стойност на посочените преработени продукти. Фиксираната ставка е:

а) 53 % за плодови сокове;

б) 73 % за концентрирани сокове;

в) 77 % за доматен концентрат;

г) 62 % за замразени плодове и зеленчуци;

д) 48 % за консервирани плодове и зеленчуци;

е) 70 % за консервирани гъби от вида Agaricus;

ж) 81 % за плодове, временно консервирани в саламура;

з) 81 % за сушени плодове;

и) 27 % за преработени плодове и зеленчуци, различни от посочените в букви а) — з);

й) 12 % за преработени ароматни треви;

к) 41 % за червен пипер.

3.  Държавите членки могат да позволят на организациите на производители да включат стойността на страничните продукти в стойността на предлаганата на пазара продукция.

4.  Стойността на предлаганата на пазара продукция включва стойността на изтеглените от пазара количества, реализирани в съответствие с член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Стойността се изчислява въз основа на средната цена на тези продукти, предлагани на пазара от организацията на производители през съответния период.

5.  Единствено продукцията на организацията на производители и на нейните членове производители, предлагана на пазара от същата организация на производители, се причислява към стойността на предлаганата на пазара продукция. Продукцията на членовете производители на организацията на производители, предлагана на пазара от друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация, се причислява към стойността на предлаганата на пазара продукция на втората организация на производители. Необходимо е да се избягва двойното осчетоводяване.

6.  Освен когато се прилага параграф 8, предлаганата на пазара продукция от плодове и зеленчуци се фактурира „франко организацията на производители“, като продукти, посочени в част IX от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са подготвени и опаковани, без:

а) ДДС;

б) разходи за вътрешния транспорт в организацията на производители, когато разстоянието между пунктовете за централизирано събиране или опаковане на организацията на производители и пункта за дистрибуция на организацията на производители надвишава 300 km.

7.  Стойността на предлаганата на пазара продукция може също да се изчислява „франко асоциацията на организации на производители“ и на същата основа като посочено в параграф 6.

8.  Стойността на предлаганата на пазара продукция може също да се изчислява „франко дъщерно дружество“, на същата основа като посочената в параграф 6, при условие че поне 90 % от дяловете или капитала на дъщерното дружество се притежава от:

а) една или повече организации на производители или асоциации на организации на производители; или

б) при одобрение от страна на държавата членка — от членове производители на организациите на производители или асоциациите на организации на производители, ако това допринася за постигане на целите, изброени в член 152, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

9.  При възлагане на дейности на външни изпълнители стойността на предлаганата на пазара продукция се изчислява „франко организацията на производителите“ и включва добавената икономическа стойност на дейността, която организацията на производители е възложила на своите членове, на трети страни или на дъщерно дружество, различно от посоченото в параграф 8.

▼M1

10.  При намаляване на продукцията поради природно бедствие, климатично събитие, болести по растенията или животните или нашествия на вредители, в стойността на предлаганата на пазара продукция може да се включи всяко застрахователно обезщетение, получено по споменатите причини във връзка с действията по застраховане на реколтата, обхванати от глава III, раздел 7, или еквивалентни действия, предприемани от организацията на производители или членуващите в нея производители.

▼B

Член 23

Референтен период и горно граница на финансовата помощ от Съюза

1.  За всяка организация на производители държавите членки определят 12-месечен референтен период, започващ не по-рано от 1 януари на третата година преди годината, за която се подава заявление за помощта, и завършващ не по-късно от 31 декември на годината преди годината, за която се подава заявление за помощта.

12-месечният референтен период е отчетният период на съответната организация на производители.

Методологията за определяне на референтния период не се изменя в рамките на една оперативна програма, освен в надлежно обосновани случаи.

2.  Горната граница на финансовата помощ от Съюза, посочена в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се изчислява всяка година въз основа на стойността на продукцията, предлагана на пазара през референтния период от производителите, които на 1 януари на годината, за която се подава заявление за помощта, са членове на организацията на производители или на асоциацията на организации на производители.

3.  Като алтернатива на метода, изложен в параграф 2, в случай на организации на производители или асоциации на организации на производители, които не са транснационални, държавите членки могат да решат да използват действителната стойност на продукцията, предлагана на пазара през въпросния референтен период от съответната организация на производители или асоциация на организации на производители. В такъв случай правилото се прилага за всички организации на производители или асоциации на организации на производители в съответната държава членка, които не са транснационални.

4.  Когато стойността на даден продукт намалее с най-малко 35 % по причини, които са извън отговорността и контрола на организацията на производителите, смята се, че стойността на предлаганата на пазара продукция от същия продукт представлява 65 % от стойността ѝ през предходния референтен период.

Организацията на производителите обосновава посочените в първа алинея причини пред компетентния орган на съответната държава членка.

Настоящият параграф се прилага също така за определянето на спазването на минималната стойност на предлаганата на пазара продукция съгласно член 9.

5.  Когато наскоро признати организации на производители не разполагат с достатъчни за целите на прилагането на параграф 1 данни за минали периоди относно предлаганата на пазара продукция, за стойност на предлаганата на пазара продукция се приема стойността на годната за предлагане на пазара продукция, обявена от организацията на производители за целите на признаването.

Член 24

Счетоводно отчитане

Държавите членки гарантират, че организациите на производители спазват националните стандарти за отчитане, основано на разходите, които позволяват на независимите одитори бързо да идентифицират, проверяват и заверяват приходите и разходите им.Раздел 2

Оперативни фондове

Член 25

Финансиране на оперативните фондове

1.  Финансовите вноски в оперативния фонд, посочен в член 32, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се определят от организацията на производители или асоциацията на организации на производители.

2.  Всички членове производители имат възможност да се възползват от оперативния фонд и демократично да участват в решения, свързани с използването на оперативния фонд на организацията на производители или асоциацията на организации на производители и на финансовите вноски в оперативния фонд.

3.  Уставът на организация на производителите или правилата на асоциация на организации на производители изискват от своите членове производители или организации да заплащат финансовите вноски в съответствие с устава или правилата, необходими за създаването и захранването на оперативния фонд, предвиден в член 32 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 26

Уведомяване за прогнозираната сума

1.  Най-късно до 15 септември, заедно с оперативните програми или евентуално искане за одобрение на изменения на съществуваща оперативна програма, организациите на производители и асоциациите на организации на производители уведомяват държавата членка, която ги е признала, за прогнозния размер на финансовата помощ на Съюза, както и на вноската на членовете си и на самата организация на производители или асоциация, в оперативния фонд за следващата година.

Държавите членки могат обаче да определят по-късна дата от 15 септември.

2.  Изчислението на прогнозираната сума на оперативните фондове се базира на оперативните програми и стойността на предлаганата на пазара продукция. Изчислението се разделя между разходите за мерки за предотвратяване и управление на кризи и за други мерки.Раздел 3

Оперативни програми

Член 27

Национална стратегия

1.  Националната стратегия, посочена в член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително националната рамка, посочена в член 36, параграф 1 от същия регламент, се определя преди годишното представяне на проектите на оперативните програми. Националната рамка се интегрира в националната стратегия, след като е била представена на Комисията и, ако е приложимо, след като е била изменена в съответствие с член 36, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Националната стратегия може да бъде разделена на регионални елементи.

2.  Допълнително към елементите, посочени в член 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, националната стратегия включва всички решения и разпоредби, приети от държавите членки за целите на членове 152—165 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  Анализът на първоначалното положение е част от процеса на изготвяне на националната стратегия и за него отговаря държавата членка.

В анализа се идентифицират и оценяват приоритетните потребности, целите, очакваните резултати и количествените цели спрямо изходното положение.

Освен това в него се определят инструментите и действията за постигане на тези цели.

4.  Държавите членки наблюдават и оценяват националната стратегия и изпълнението ѝ чрез оперативните програми.

Националната стратегия може да бъде изменена преди годишното представяне на проектите на оперативните програми.

5.  В националната стратегия държавите членки определят максималните проценти от оперативния фонд, които могат да бъдат изразходвани за индивидуална мярка или вид действие, с цел да се гарантира баланс между различните мерки.

Член 28

Национална рамка за екологични действия

В допълнение към представянето на предлаганата рамка, посочена в член 36, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки уведомяват Комисията за всякакви изменения на националната рамка, които са предмет на процедурата, изложена в същата алинея.

Комисията предоставя националната рамка на другите държави членки чрез средства, които сметне за подходящи.

Член 29

Допълнителни правила на държавите членки

Държавите членки могат да приемат правила за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013, на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 относно допустимостта на мерките, действията и разходите в оперативните програми.

Член 30

Отношения с развитието на селските райони, държавната помощ и програми за насърчаване

1.  Когато на операции, идентични на действия, които биха били потенциално допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, е предоставено подпомагане в рамките на програмата за развитие на селските райони на държавата членка, съответната държава членка гарантира, че даден бенефициер може да получи подпомагане за дадено действие само по една схема.

Когато държава членка включи такива операции в своите програми за развитие на селските райони, та гарантира, че националната стратегия съдържа защитните мерки, разпоредби и проверки, въведени за избягване на двойното финансиране на една и съща дейност или операция.

▼M1

2.  Организациите на производители или асоциациите на организации на производители, на които е предоставено подпомагане по член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 19 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията ( 3 ), могат да изпълняват оперативна програма през същия период, при условие че съответната държава членка гарантира, че за всяко действие бенефициерите получават подпомагане само по една схема.

▼B

3.  Когато е приложимо и без да се накърняват член 34, параграфи 1 и 3 и член 35 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, равнището на подпомагане за мерките, обхванати от посочения регламент, не надвишава равнището, приложимо към мерките по програмата за развитие на селските райони.

4.  Подпомагането на екологичните действия, идентични на ангажименти за агроекология и климат или биологично земеделие съгласно съответно членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се ограничава до максималните размери, определени в приложение II към посочения регламент за плащанията за агроекология и климат или за биологично земеделие. Посочените суми могат да бъдат увеличавани в надлежно обосновани случаи, като се вземат предвид специфичните обстоятелства, които трябва да бъдат обосновани в националната стратегия и в оперативните програми на организациите на производители.

5.  Параграф 4 не се прилага за екологични действия, които не са свързани пряко или непряко с конкретен парцел.

6.  Когато организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации се възползват от програми за насърчаване, одобрени съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), държавите членки гарантират, че всеки бенефициер може да получи подпомагане за дадено действие само по една схема.

Член 31

Допустимост на действия в рамките на оперативните програми

1.  Оперативните програми не включват действията или разходите, посочени в приложение II. Неизчерпателен списък на допустими действия се съдържа в приложение III.

2.  Разходите в рамките на оперативните програми, които отговарят на условията за помощ, се ограничават до реално направените разходи. В следните случаи обаче държавите членки могат обаче да определят стандартни фиксирани ставки или таблици на единичните разходи:

а) когато такива стандартни фиксирани ставки или таблици на единичните разходи са посочени в приложение III;

б) за допълнителни външни транспортни разходи на километър, сравнени с разходите за автомобилен превоз, които са направени при използване на железопътен или корабен транспорт като част от мярка за опазване на околната среда.

Освен това държавите членки могат да решат да използват диференцирани таблици на единичните разходи, за да вземат предвид регионалните или местните особености.

Те преразглеждат стандартните фиксирани ставки или таблиците на единичните разходи най-малко веднъж на всеки пет години.

3.  Държавите членки гарантират, че съответните изчисления са адекватни и точни и че са направени предварително въз основа на справедливо, безпристрастно и проверимо изчисление. За целта държавите членки:

а) гарантират, че орган, който е функционално независим от органите, отговарящи за изпълнението на програмата, и който притежава подходящите експертни знания, извършва изчисленията или потвърждава адекватността и точността на изчисленията;

б) съхраняват всички документални доказателства във връзка с определянето на стандартните фиксирани ставки и таблиците на единичните разходи и тяхното преразглеждане.

4.  За да отговаря едно действие на условията за получаване на помощ, продуктите, за които организацията на производители е призната, трябва да представляват повече от 50 % от стойността на продуктите, за които се отнася действието. Освен това съответните продукти трябва да произлизат от членовете на организацията на производители или от членове производители на друга организация на производители или асоциация на организации на производители. Членове 22 и 23 се прилагат mutatis mutandis при изчисляване на стойността.

5.  Инвестициите във физически активи съдържат следните задължения:

а) без да се засяга параграф 4, придобитите физически активи се използват в съответствие с предназначението, описано в съответната одобрена оперативна програма;

б) без да се засяга параграф 6, трета и четвърта алинея, придобитите физически активи остават собственост и притежание на бенефициера за по-краткия от следните два периода: или до края на периода на данъчната амортизация на физическите активи или за 10 години. През този период бенефициерът гарантира и поддържането на физическия актив. Ако обаче инвестицията се прави на земя, наета по специални национални правила за собственост, изискването активът да бъде в собственост на бенефициера може да не е приложимо, при условие че инвестициите са били в притежание на бенефициера най-малко за периода, посочен в настоящата буква, първо изречение;

в) ако организацията на производители е собственикът, а членът на организацията на производители е притежателят на физическия актив, за който се отнася инвестицията, организацията на производители има права на достъп до този актив по време на периода на данъчната амортизация.

За целите на първа алинея, буква б) държавите членки обаче могат да предвидят друг период, различен от периода на данъчната амортизация. Този период се посочва и надлежно се обосновава в националната им стратегия и обхваща най-малко периода, посочен в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ).

6.   ►M1  Инвестициите, включително тези по договори за лизинг, могат да се финансират от оперативния фонд като еднократна сума или на вноски, които са били одобрени в оперативната програма. ◄ В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да одобряват изменения на оперативната програма, които да предвиждат ново разпределение на вноските.

Ако периодът на данъчна амортизация на дадена инвестиция превиши продължителността на оперативната програма, той може да бъде прехвърлен към следваща оперативна програма.

Когато инвестициите се заменят, остатъчната стойност на заменените инвестиции:

а) се добавя към оперативния фонд на организацията на производители; или

б) се изважда от разходите за замяна.

Ако инвестицията се продаде преди изтичане на периода, посочен в параграф 5, но не се заменя, помощта на Съюза, изплатена за финансиране на инвестицията, се възстановява и се връща на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) пропорционално на броя пълни години, оставащи до края на периода на амортизация, посочен в параграф 5, първа алинея, буква б).

7.  Действията, включително инвестициите, могат да се изпълняват в индивидуални стопанства или помещения на членове производители на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или техни дъщерни дружества, които спазват изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8, включително когато действията са възложени за външно изпълнение на членове на организацията на производители или асоциацията на организации на производители, при условие че те допринасят за постигането на целите на оперативната програма.

Ако член производител напусне организацията на производители, държавите членки гарантират, че организацията на производители възстановява инвестицията или остатъчната ѝ стойност и последната се внася в оперативния фонд.

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат обаче да предвидят, че от организацията на производители не се изисква да си възстанови инвестицията или остатъчната ѝ стойност.

8.  Действията, включително инвестициите, свързани с преобразуването на плодовете и зеленчуците в преработени плодове и зеленчуци, могат да бъдат приемливи за подпомагане, когато тези действия и инвестиции преследват целите, определени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително целите, посочени в член 160 от същия регламент, и при условие че са записани в националната стратегия, посочена в член 36 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

9.  Инвестициите в нематериални активи могат да бъдат допустими за подпомагане, когато тези инвестиции преследват целите, определени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително целите, посочени в член 160 от същия регламент, и при условие че са записани в националната стратегия, посочена в член 36 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 32

Оперативни програми на асоциациите на организации на производители

1.  Държавите членки могат да разрешат членовете производители на асоциации на организации на производители, които не са организации на производители, но са членове на такива асоциации съгласно член 20, да финансират мерките, изпълнявани от асоциацията на организации на производители, пропорционално на вноските на членуващите организации на производители.

2.  Членове 30, 31, 33 и 34 от настоящия регламент и членове 4—7 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 се прилагат mutatis mutandis за оперативните програми на асоциациите на организации на производители. Балансът между дейностите, посочен в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, обаче не се изисква по отношение на частичните оперативни програми на асоциациите на организации на производители.

3.  Таванът на разходите за управление и предотвратяване на кризи, посочен в член 33, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, по оперативните програми на асоциации на организации на производители се изчислява на равнището на всяка членуваща организация на производители.

Член 33

Решения

1.  Държавите членки:

а) одобряват размерите на оперативните фондове и оперативните програми, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и тези от настоящата глава;

б) одобряват оперативните програми, при условие че организациите на производители приемат някои изменения; или

в) отхвърлят оперативните програми или части от тях.

2.  Държавите членки вземат решения по оперативните програми и оперативните фондове най-късно до 15 декември на годината, в която те са представени.

Държавите членки уведомяват организациите на производители за тези решения най-късно до 15 декември.

По надлежно обосновани причини такива решения може обаче да се вземат след посочената дата, но не по-късно от 20 януари след датата на заявлението. С решението за одобрение може да се постанови, че разходите са допустими от 1 януари на годината след представянето.

Член 34

Изменения на оперативните програми

1.  Организациите на производители могат да поискат изменения на оперативните програми, включително на тяхната продължителност, за следващите години. Държавите членки определят сроковете за представяне и одобряване на такива искания по такъв начин, че одобрените изменения се прилагат от 1 януари на следващата година.

По надлежно обосновани причини такива искания може обаче да бъдат одобрени след определените от държавите членки срокове, но не по-късно от 20 януари след годината на подаване на искането. Решението за одобрение може да предвиди, че разходите са приемливи от 1 януари след годината на подаване на искането.

2.  Държавите членки могат да разрешат изменения на оперативните програми през текущата година при определени от тях условия. Решенията относно посочените изменения се вземат до 20 януари на годината, която последва годината, през която са поискани измененията.

Държавите членки могат да разрешат на организациите на производители през текущата година:

а) да изпълняват оперативните си програми само частично;

б) да променят съдържанието на оперативните програми;

в) да увеличат размера на оперативния фонд с максимум 25 % и да го намалят с процент, който ще бъде определен от държавите членки, от първоначално одобрения размер, при условие че са спазени общите цели на оперативната програма;

г) Ако се прилага член 53 — да добавят национална финансова помощ към оперативния фонд.

Държавите членки определят условията, при които оперативните програми могат да бъдат изменяни през текущата година без предварително одобрение от страна на компетентния орган на държавата членка. Посочените изменения отговарят на условията за отпускане на помощ само ако организацията на производители е уведомила незабавно компетентния орган за тях.

В случай на сливания на организации на производители съгласно член 15, параграф 1 държавите членки могат да изменят процентите, посочени във втора алинея, буква в).

3.  Исканията за изменения се придружават от подкрепящи документи, посочващи причината, характера и последствията от промените.Раздел 4

Помощ

Член 35

Авансови плащания

1.  Държавите членки могат да разрешат на организациите на производители да подават заявления за авансово плащане на частта от помощта. Авансовото плащане съответства на прогнозните разходи, произтичащи от оперативната програма през три- или четиримесечния период, започващ от месеца, в който е подадено заявлението за авансово плащане.

Държавите членки предвиждат условия, гарантиращи, че финансовите вноски в оперативния фонд са събрани в съответствие с членове 24 и 25, а сумите от предишните авансови плащания и съответната вноска на организацията на производители са били действително изразходвани.

2.  Заявленията за освобождаване на гаранции могат да бъдат представени през текущата програмна година и се придружават от съответните подкрепящи документи като фактури и документи, които доказват, че плащането е било извършено.

Гаранциите се освобождават по отношение на не повече от 80 % от изплатените аванси.

3.  В случай на неспазване на оперативните програми или на сериозно нарушение на задълженията, предвидени в член 5, букви б) и в) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, гаранцията се задържа, независимо от другите административни санкции, приложими в съответствие с настоящия дял, глава V, раздел 3.

В случай на неспазване на други изисквания гаранцията се задържа пропорционално на сериозността на нарушението, което е било установено.

Член 36

Прекратяване на оперативна програма и прекъсване на признаването

1.  Ако дадена организация на производители или асоциация на организации на производители престане да изпълнява своята оперативна програма преди края на нейната предвидена продължителност, повече не се извършват плащания на тази организация или асоциация за действия, изпълнявани след датата на прекратяване.

2.  Помощите, получени за допустими действия, изпълнени преди прекратяването на оперативната програма, не се възстановяват, при условие че:

а) организацията на производители или асоциацията на организации на производители са отговорили на критериите за признаване и в момента на прекратяването целите на действията, предвидени в оперативната програма, са били изпълнени; и

б) инвестициите, финансирани с помощ от оперативния фонд, остават в притежание на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или техните дъщерни дружества, които спазват изискването за 90 %, посочено в член 22, параграф 8, или на техните членове поне до края на своя период на амортизация, посочен в член 31, параграф 5, и се използват от нея/тях. Във всички други случаи финансовата помощ от Съюза, изплатена за финансиране на тези инвестиции, се възстановява и се връща на ЕФГЗ.

3.  Финансовата помощ от Съюза за многогодишни ангажименти, като например екологични действия, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не може да бъдат постигнати поради прекъсването на мярката, се възстановяват и се връщат на ЕФГЗ.

4.  Настоящият член се прилага mutatis mutandis в случай на доброволно прекъсване на признаването, отнемане на признаването или разпускане на организацията на производители или асоциацията на производители.

5.  Неправомерно платените помощи се възстановяват в съответствие с член 67.ГЛАВА III

Мерки за предотвратяване и управление на кризиРаздел 1

Общи разпоредби

Член 37

Избор на мерки за предотвратяване и управление на кризи

Държавите членки могат да предвидят една или повече от мерките, описани в член 33, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, да не се прилагат на тяхна територия.

Член 38

Заеми за финансиране на мерки за предотвратяване и управление на кризи

Заеми, които се вземат за финансиране на мерки за предотвратяване и управление на кризи съгласно член 33, параграф 3, пета алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат при надлежно обосновани икономически основания да бъдат пренесени към следваща оперативна програма, ако периодът им на погасяване превишава продължителността на оперативната програма.Раздел 2

Инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара

Член 39

Инвестиции за управление на количества

1.  В националната си стратегия държавите членки включват списъка на допустимите инвестиции, предназначени за по-ефикасно управление на предлаганите на пазара количества съгласно член 33, параграф 3, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.  Преди държавите членки да одобрят оперативните програми, съдържащи действия във връзка с посочените в параграф 1 инвестиции, те искат доказателство, че предложената инвестиция е подходяща за ефективно предотвратяване или по-добро устояване на криза.

▼M1Раздел 3

Подпомагане, свързано с взаимоспомагателните фондове

Член 40

Подпомагане, свързано с взаимоспомагателните фондове

1.  Държавите членки приемат подробни разпоредби относно подпомагането за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове и попълването на взаимоспомагателните фондове съгласно член 33, параграф 3, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.  Посоченото в параграф 1 подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове обхваща както финансовата помощ от Съюза, така и участието на организацията на производители. Общият размер на посоченото подпомагане не надвишава 5 %, 4 % или 2 % от вноската на организацията на производители във взаимоспомагателния фонд съответно през първата, втората и третата година от функционирането му.

3.  Дадена организация на производители може да получи посоченото в параграф 1 подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове само веднъж и само в рамките на първите три години от функционирането на взаимоспомагателния фонд. Когато дадена организация на производители иска подпомагане едва през втората или третата година от функционирането на взаимоспомагателните фондове, подпомагането е 4 % или 2 % от вноската на организацията на производители във взаимоспомагателния фонд съответно през втората и третата година от функционирането му.

4.  Държавите членки могат да определят тавани за сумите, които могат да бъдат получени от организация на производители като подпомагане, свързано с взаимоспомагателните фондове.

▼BРаздел 4

Презасаждане на овощни градини поради задължително изкореняване

Член 41

Презасаждане на овощни градини

1.  Когато държавите членки включат в националната си стратегия презасаждането на овощни градини поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, съгласно член 33, параграф 3, първа алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, мерките трябва да са в съответствие с Директива 2000/29/ЕО на Съвета ( 6 ).

2.  За презасаждането на овощни градини не се изразходват повече от 20 % от общите разходи по оперативната програма. Държавите членки могат да вземат решение за определяне на по-нисък процент.Раздел 5

Изтегляния от пазара

Член 42

Приложно поле

В настоящия раздел се определят правилата относно изтеглянията от пазара и безплатното разпространение съгласно член 33, параграф 3, първа алинея, буква е) и член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 43

Средна стойност за тригодишен период за изтеглянията от пазара за безплатно разпространение

1.  Таванът от 5 % на количеството на предлаганата на пазара продукция, посочен в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се изчислява въз основа на средната аритметична на всички количества продукти, за които организацията на производители е призната и които са предлагани на пазара чрез организацията на производители през предходните три години.

2.  За новопризнатите организации на производители данните за пазарните години преди признаването са:

а) когато организацията е била група производители — еквивалентните данни за тази група производители, ако са приложими; или

б) приложимото за признаването количество.

Член 44

Предварително уведомление за операции по изтегляне на продукти от пазара

1.  Организациите на производители и асоциациите на организации на производители предварително уведомяват компетентните органи на държавите членки писмено или електронно за намерението си да изтеглят продукти от пазара.

В това уведомление се посочват по-специално списъкът на продуктите, които да бъдат изтеглени, и техните основни характеристики съгласно съответните пазарни стандарти, очакваното количество от всеки съответен продукт, тяхното предвидено предназначение и мястото, където изтеглените от пазара продукти могат да бъдат проверени, както е предвидено в член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

Уведомленията включват писмена декларация, която удостоверява, че продуктите, които да бъдат изтеглени, съответстват на приложимите пазарни стандарти или на минималните изисквания, посочени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

2.  Държавите членки определят подробни правила за организациите на производители и асоциации на организации на производители, що се отнася до уведомленията, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на сроковете.

Член 45

Подпомагане

1.  Подпомагането за изтегляния от пазара, включващо финансовата помощ на Съюза и вноската на организацията на производители, не надвишава размера, определен в приложение IV.

За продукти, които не са включени в приложение IV, държавите членки определят максимални размери за подпомагане, обхващащи както финансовата помощ от Съюза, така и участието на организацията на производители, на равнище, непревишаващо 40 % от средните пазарни цени за предходните пет години — в случай на безплатно разпространение, а на равнище, непревишаващо 30 % от средните пазарни цени за предходните пет години — за предназначения, различни от безплатното разпространение.

Ако организацията на производители е получила обезщетение от трети страни за изтеглени от пазара продукти, посоченото в първа алинея подпомагане се намалява с размер, еквивалентен на полученото обезщетение. За да отговарят на условията за подпомагане, съответните продукти не бива отново да навлязат на търговския пазар на плодовете и зеленчуците.

2.  Изтеглените от пазара продукти не превишават 5 % от количеството на предлаганата на пазара продукция за всеки един продукт на всяка една организация на производители. Количествата, реализирани по един от начините, определени в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или по какъвто и да е друг начин, одобрен от държавите членки по силата на член 46, параграф 2 от настоящия регламент, обаче не се вземат предвид при изчислението на посочения дял.

Количеството на предлаганата на пазара продукция, посочено в първа алинея, е средното количество от предлаганата на пазара продукция за предходните три години. Ако няма такава информация, се използва количеството на предлаганата на пазара продукция, за която организацията на производители е била призната.

Процентите, посочени в първа алинея, са средногодишните проценти за период от три години, който включва въпросната година и предходните две години, с пет процентни пункта годишен марж на превишаване.

3.  В случаите на изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, които се реализират чрез безплатно разпределяне сред благотворителните организации и институциите, посочени в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, финансовата помощ от Съюза покрива само плащането за реализираните продукти в съответствие с параграф 1 от настоящия член и разходите, посочени в член 16, параграф 1 и член 17, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

Член 46

Предназначение на изтеглените от пазара продукти

1.  Държавите членки определят допустимите предназначения за продуктите, изтеглени от пазара. Те приемат разпоредби, за да гарантират, че няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици от изтеглянето или предназначението на продуктите.

2.  Предназначенията, посочени в параграф 1, включват безплатното разпространение по смисъла на член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и други сходни предназначения, одобрени от държавите членки.

При поискване държавите членки могат да разрешат на благотворителните организации и институции, посочени в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, да поискат участие от крайните получатели на изтеглени от пазара продукти.

Когато въпросните благотворителни организации и институции са получили разрешението, в допълнение към задълженията съгласно член 47, параграф 1 от настоящия регламент те водят финансова отчетност за въпросната операция.

Плащане в натура от страна на бенефициерите на безплатното разпространение в полза на преработвателите на плодове и зеленчуци може да се разрешава, когато това плащане компенсира само разходите за преработка и когато държавата членка, в която плащането се извършва, е предвидила правила, гарантиращи, че преработените продукти са предназначени за консумация от крайните получатели, посочени във втора алинея.

Държавите членки предприемат всички необходими стъпки за улесняване на контактите и сътрудничеството между организациите на производители и благотворителните организации и институциите, посочени в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които те са одобрили.

3.  Реализацията на продукти чрез доставката им за преработвателната промишленост е възможна. Държавите членки приемат подробни разпоредби, за да се гарантира, че няма да се получи нарушаване на конкуренцията за засегнатите отрасли в рамките на Съюза или за внасяните продукти и че изтеглените продукти няма да се появят повторно на търговския пазар. Алкохолът, получен в резултат на дестилация, се използва изключително за промишлени или енергийни цели.

Член 47

Условия за получателите на изтеглени от пазара продукти

1.  Получателите на изтеглени от пазара продукти, посочени в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се задължават:

а) да спазват правилата, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в съответствие с него;

б) да водят отделно материална отчетност за въпросните операции;

в) да приемат извършването на проверки, предвидени в законодателството на Съюза; и

г) да предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт под формата на приемо-предавателен протокол или еквивалентен документ, който удостоверява, че изтеглените продукти са били приети от трета страна с цел безплатно разпространение.

Държавите членки могат да решат получателите да не са длъжни да водят отчетност съгласно първа алинея, буква б), ако получават количества под известен максимум, който те трябва да определят въз основа на документиран анализ на риска.

2.  Получателите на изтеглени продукти за друго предназначение се задължават:

а) да спазват правилата, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в съответствие с него;

б) да водят отделно материална отчетност и финансово счетоводство за въпросните операции, ако държавата членка счита това за необходимо, въпреки факта, че продуктът е бил денатуриран преди доставката;

в) да приемат извършването на проверки, предвидени в законодателството на Съюза; и

г) да не искат допълнителна помощ за алкохола, произведен от въпросните продукти, ако изтеглените от пазара продукти са предназначени за дестилация.Раздел 6

Събиране на реколтата на зелено и небране на реколтата

Член 48

Условия за прилагане на събиране на реколтата на зелено и небране на реколтата

1.  Събирането на реколтата на зелено и небрането на реколтата съгласно член 33, параграф 3, алинея 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 са допълнителни и различни от нормалните практики за култивиране.

2.  Плодовите и зеленчуковите растения, които са предмет на събиране на реколтата на зелено или небране на реколтата, не се използват за допълнителна продукция през същия вегетационен период след провеждането на мярката.

3.  Мерки за събиране на реколтата на зелено не се предприемат по отношение на плодовете и зеленчуците, чието нормално събиране на реколтата вече е започнало, а мерки за небране не се предприемат, когато от въпросната площ вече е получена търговска продукция по време на нормалния производствен цикъл.

Първата алинея не се прилага, когато плодовете и зеленчуците могат да се събират в период, по-дълъг от един месец. В такива случаи сумите, посочени в параграф 4, компенсират само продукцията, която се събира в период от шест седмици след операцията по събиране на зелено и по небране. Тези плодови и зеленчукови растения не се използват за допълнителна продукция през същия вегетационен период след провеждането на мярката.

За целите на втора алинея държавите членки могат да забранят прилагането на мерки по събиране на реколтата на зелено и по небране, ако — в случай на събиране на реколтата на зелено — значителна част от нормалната реколта е събрана и — в случай на небране — значителна част от търговската продукция вече е получена. Държава членка, възнамеряваща да приложи тази разпоредба, предвижда в своята национална стратегия частта, която счита за значителна.

Събирането на реколтата на зелено и небрането не се прилагат за един и същи продукт или на една и съща площ през една и съща година, освен за целите на втора алинея, когато и двете операции могат да бъдат прилагани едновременно.

4.  Подпомагането за събиране на реколтата на зелено обхваща само продуктите, които физически се намират на полето и които действително се берат, докато са още зелени. Сумите за обезщетение, обхващащи както финансовата помощ от Съюза, така и участието на организацията на производители за събирането на реколтата на зелено и небрането на реколтата, се определят от държавата членка съгласно член 49, параграф 1, буква а) като плащания на хектар на равнище, което покриват не повече от 90 % от максималното равнище на подпомагане за изтегляне от пазара, приложимо за изтегляне на продукти от пазара с предназначения, различни от безвъзмездното разпределение съгласно член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5.  Организациите на производители и асоциациите на организации на производители предварително уведомяват компетентните органи на държавата членка писмено или електронно за намерението си да събират реколтата на зелено и да не я събират.

Член 49

Задължения на държавите членки

Държавите членки приемат:

а) подробни разпоредби за изпълнението на мерките по събиране на реколтата на зелено и по небране, включително за предварителните уведомления за събиране на реколтата на зелено и небране, за съдържанието и крайните им срокове, за равнището на обезщетение, което следва да бъде изплатено, и за прилагането на мерките, както и списъка с продуктите, отговарящи на изискванията за подпомагане съгласно тези мерки;

б) разпоредби, които да гарантират, че от изпълнението на мерките няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици.

Държавите членки проверяват правилното изпълнение на мерките, включително във връзка с разпоредбите, посочени в първа алинея, букви а) и б). Ако държавите членки установят, че мерките не са били извършени правилно, те не одобряват прилагането на мерките.Раздел 7

Застраховане на реколтата

Член 50

Цел на действията по застраховане на реколтата

Действията по застраховане на реколтата съгласно член 33, параграф 3, първа алинея, буква з) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 допринасят за запазването на доходите на производителите и за покриването на пазарни загуби, понесени от организацията на производители или членовете ѝ, когато те са засегнати от природни бедствия, климатични събития и, ако е приложимо, болести или нашествия на вредители.

Член 51

Прилагане на действията по застраховане на реколтата

1.  Държавите членки приемат подробни разпоредби за прилагането на действия по застраховане на реколтата, включително разпоредби, които са необходими, за да се гарантира, че действията по застраховане на реколтата не нарушават конкуренцията на застрахователния пазар.

2.  Държавите членки могат да предоставят допълнително национално финансиране за подпомагане на действията по застраховане на реколтата, които се възползват от оперативния фонд. Общата публична помощ за застраховане на реколта обаче не може да надвишава:

а) 80 % от разходите за застрахователните премии, заплащани от производителите за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия;

б) 50 % от разходите за застрахователни премии, заплащани от производителите за застраховане срещу:

i) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични условия; и

ii) щети, причинени от болести по животните или растенията или от нашествия на вредители.

Таванът, определен в първа алинея, буква б), се прилага дори и в случаите, при които оперативният фонд отговаря на условията за получаване на финансова помощ от Съюза в размер на 60 % съгласно член 34, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  Действията по застраховане на реколтата не покриват застрахователни плащания, които обезщетяват производителите за повече от 100 % от понесените щети, като се вземат предвид всички обезщетения, които производителите получават от други схеми за помощ, свързани със застрахования риск.

▼M1Раздел 8

Подпомагане, свързано с индивидуалното обучение

Член 51а

Изпълнение на мерки за индивидуално обучение

1.  За целите на член 33, параграф 3, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 са допустими за подпомагане следните мерки за индивидуално обучение:

а) обмен на най-добри практики във връзка с мерките за предотвратяване и управление на кризи съгласно член 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които помагат на признатите организации на производители, групи производители или индивидуални производители да се възползват от опита при изпълнението на мерки за предотвратяване и управление на кризи;

б) насърчаване на създаването на нови организации на производители, сливането на съществуващите такива или даването на възможност на индивидуалните производители да се присъединят към съществуваща организация на производители;

в) създаване на възможности за работа в мрежа за доставчиците и получателите на индивидуално обучение с цел засилване по-специално на каналите за дистрибуция като средство за предотвратяване и управление на кризи.

2.  Доставчик на индивидуалното обучение е асоциацията на организации на производители или организацията на производители. Доставчикът на индивидуалното обучение е бенефициер на подпомагането по мерките за индивидуално обучение.

3.  Получател на индивидуалното обучение е призната организация на производители или група производители, намираща се в региони с процент на организираност под 20 % през трите последователни години, предхождащи изпълнението на оперативната програма.

Индивидуалните производители, които не са членове на организация на производители или техните асоциации, могат да бъдат получатели на индивидуално обучение дори ако се намират в региони с процент на организираност над 20 %.

4.  Разходите, свързани с индивидуалното обучение, са част от мерките за предотвратяване и управление на кризи по оперативната програма, посочени в член 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Допустимите разходи, свързани с индивидуалното обучение, са изброени в приложение III към настоящия регламент.

Всички разходи, посочени в приложение III, се изплащат на доставчика на индивидуалното обучение.

5.  Мерките за индивидуално обучение не се възлагат на външни изпълнители.

▼BГЛАВА IV

Национална финансова помощ

Член 52

Степен на организираност на производителите и определение за регион

1.  За целите на член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 степента на организираност на производителите в определен регион на дадена държава членка се изчислява въз основа на стойността на плодовете и зеленчуците, произведени в съответния регион и предлагани на пазара от

а) признати организации на производители и асоциации на организации на производители; и

б) групи производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и организации на производители и групи на производители съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

Стойността на произведените плодове и зеленчуци се разделя на общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, произведена в посочения регион.

Стойността на произведените в съответния регион плодове и зеленчуци, предлагани на пазара от организациите, асоциациите и групите, посочени в първа алинея, букви а) и б), обхваща само продуктите, за които споменатите организации на производители, асоциации и групи са признати. Член 22 се прилага mutatis mutandis.

При изчисляването на тази стойност се използват само плодовете и зеленчуците, произведени в съответния регион и придобити и предлагани на пазара от организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и техни членове.

За изчисляването на общата стойност на плодовете и зеленчуците, произведени в посочения регион, се прилага mutatis mutandis методиката, описана в приложение I към Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

2.  Степента на организираност на производителите в определен регион на дадена държава членка се счита за особено ниска, когато средната стойност на степените на организираност, изчислени в съответствие с параграф 1, е по-малка от 20 % за последните три години, за които има съответни данни.

3.  Само за плодове и зеленчуци, произведени в региона, посочен в параграфи 1 и 2, може да се ползва национална финансова помощ.

4.  За целите на настоящата глава държавите членки определят регионите като обособени части от своята територия съгласно обективни и недискриминационни критерии, като например техните агрономични и икономически характеристики, както и селскостопанския им потенциал за плодове и зеленчуци, или съобразно тяхната институционална или административна структура, за които се разполага с данни, позволяващи да се изчисли степента на организираност в съответствие с параграф 1.

Регионите, определени от дадена държава членка за целите на настоящата глава, не бива да се променят в продължение поне на пет години, освен ако се налага промяна по основателни причини, които не са свързани с изчисляването на степента на организираност на производителите в съответния регион или региони.

Ако дадена държава членка иска частично възстановяване на националната финансова помощ в съответствие с член 20 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, това искане се отнася за същото определение на регионите, което е посочено в искането за разрешение.

Член 53

Изменения в оперативната програма

Организация на производители, желаеща да кандидатства за национална финансова помощ, изменя при необходимост оперативната си програма съгласно член 34.ГЛАВА V

Общи разпоредбиРаздел 1

Уведомления и отчети

Член 54

Уведомления от държавите членки относно организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители

Държавите членки съобщават на Комисията следната информация и ѝ предоставят следните документи:

а) не по-късно от 31 януари всяка година — общия размер на оперативния фонд, одобрен през съответната година за всички оперативни програми. В уведомлението се посочват общият размер на оперативния фонд и общият размер на предоставената финансова помощ от Съюза, внесена в този фонд. Споменатите данни се разделят допълнително на суми за мерки за предотвратяване и управление на кризи и за други мерки;

б) не по-късно от 15 ноември всяка година — годишен отчет за организациите на производители и асоциациите на организации на производители, както и за групите производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и за оперативните фондове, оперативните програми и плановете за признаване от предходната година. Годишният отчет съдържа информацията по приложение V към настоящия регламент;

в) не по-късно от 31 януари всяка година — сумите, съответстващи на всеки предстоящ годишен период на изпълнение на плановете за признаване на групи производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007, включително текущата година на изпълнение. Съобщават се одобрените или прогнозни суми. Уведомлението включва следната информация за всяка група производители и всеки предстоящ период на изпълнение на плана:

i) общата сума за годишния период на изпълнение на плана за признаване, финансовата помощ от Съюза и участията от държавите членки, групите производители и членовете на групите производители;

ii) разбивка между помощта, предоставена съответно съгласно член 103а, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 55

Уведомления от държавите членки относно производствените цени на плодовете и зеленчуците на вътрешния пазар

1.  Всяка сряда най-късно до 12.00 часа на обяд (брюкселско време) държавите членки съобщават на Комисията среднопретеглената стойност на регистрираните през изминалата седмица цени на плодовете и зеленчуците, изброени в приложение VI, доколкото тези данни са на разположение.

За плодовете и зеленчуците, обхванати от общия пазарен стандарт, посочен в част А от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, се съобщават цени само за продуктите, които съответстват на споменатия стандарт, а за продуктите, обхванати от специфичен пазарен стандарт, посочен в част Б от същото приложение, цените са само за продукти от клас I.

Държавите членки съобщават една-единствена среднопретеглена цена, съответстваща на видовете и сортовете продукти, размерите и начините на представяне, посочени в приложение VI към настоящия регламент. Когато регистрираните цени са за видове, сортове, размери или начини на представяне, различни от посочените в споменатото приложение, държавите членки уведомяват Комисията за видовете, сортовете, размерите и начините на представяне на продуктите, за които се отнасят цените.

Цените се съобщават франко опаковъчен цех, за сортирани, опаковани и, ако е приложимо, палетизирани продукти, в евро за 100 килограма нетно тегло.

2.  Държавите членки определят представителните пазари в производствения район на съответните плодове и зеленчуци. Те съобщават на Комисията представителните пазари и тежестта им в средната стойност с първото уведомление или когато има промяна. На доброволна основа държавите членки могат да съобщят и други цени.Раздел 2

Мониторинг и оценка на оперативните програми и националните стратегии

Член 56

Общи показатели за постигнатите резултати

1.  Оперативните програми и националните стратегии подлежат на мониторинг и оценка, предназначени да оценят постигнатия напредък при осъществяването на целите, определени в оперативните програми, както и ефикасността и ефективността във връзка с тези цели.

2.  Напредъкът, ефикасността и ефективността се оценяват посредством определените в приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 общи показатели за постигнатите резултати по отношение на изходното положение, както и на влаганите ресурси (финансово изпълнение), осъществените дейности, резултатите и въздействието на изпълняваните оперативни програми.

3.  В националната им стратегия държавите членки могат да посочат допълнителни показатели.

Член 57

Процедури за мониторинг и оценка на оперативните програми

1.  Организациите на производители и асоциациите на организации на производители въвеждат система за събиране, регистриране и поддържане на информация с цел съставяне на приложимите показатели за мониторинга и оценката на оперативните програми.

2.  Мониторингът се извършва по такъв начин, че резултатите му

а) да проверяват качеството на изпълнение на програмата;

б) да идентифицират евентуална нужда от корекции или преглед на оперативната програма;

в) да предоставят информация за задължителното отчитане. Информацията относно резултатите от дейностите по мониторинга се включва в годишния отчет, посочен в член 21, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

3.  Оценката се изготвя под формата на доклад през предпоследната година на изпълнението на оперативната програма съгласно член 21, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

В оценката се разглежда постигнатият напредък по отношение на общите цели на програмата. За тази цел се използват общи показатели за постигнатите резултати по отношение на изходното положение, осъществените дейности и резултатите.

Когато е приложимо, оценката включва качествена оценка на резултатите и на въздействието на екологичните действия, насочени към:

а) предотвратяване на ерозията на почвата;

б) намаляване на употребата или по-добро управление на продуктите за растителна защита;

в) защита на местообитанията и на биоразнообразието; и

г) съхраняване на ландшафта.

Резултатите от извършения мониторинг се използват за:

а) подобряване на качеството на оперативната програма;

б) идентифициране на евентуална нужда от съществена промяна на оперативната програма; и

в) извличане на поуки за усъвършенстване на бъдещи оперативни програми.

Отчетът от оценката се прилага към съответния годишен отчет, посочен в член 21, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

Член 58

Процедури за мониторинг и оценка на националната стратегия

1.  Държавите членки въвеждат система за събиране, регистриране и поддържане на информация в електронна форма, подходяща за целите на съставяне на показателите, посочени в член 56. За тази цел те използват информацията, предадена от организациите на производители и асоциациите на организации на производители във връзка с мониторинга и оценката на техните оперативни програми.

2.  Мониторингът е текущ, за да послужи за оценяване на постигнатия напредък при осъществяването на целите на оперативните програми. За тази цел се използва информацията, предоставена в годишните отчети, предадени от организациите на производители и асоциациите на организации на производители. Мониторингът се извършва по такъв начин, че резултатите му

а) да проверяват качеството на изпълнение на оперативните програми;

б) да идентифицират евентуална необходимост от корекции или преглед на националната стратегия, с оглед на постигане на целите на стратегията или на подобряване на управлението на изпълнението на стратегията, включително финансовото управление на оперативните програми.

3.  Оценката е насочена към оценяване на постигнатия напредък при осъществяване на общите цели на стратегията. За тази цел се използват резултатите от мониторинга и оценката на оперативните програми, съдържащи се в годишните отчети до отчета за предпоследната година, предадени от организациите на производители. Резултатите от извършената оценка се използват за:

а) подобряване качеството на стратегията;

б) идентифициране на евентуалната нужда от съществена промяна на стратегията.

Оценката включва извършването на оценка през 2020 г. Нейните резултати са част от годишния национален отчет, посочен в член 54, буква б), за същата година. Отчетът разглежда степента на използване на финансовите ресурси, ефикасността и ефективността на изпълнените оперативни програми и оценява резултатите и въздействието на тези програми по отношение на целите, заложените резултати и мерките, определени от стратегията, и, ако е приложимо, по отношение на други цели, определени в член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.Раздел 3

Административни санкции

Член 59

Неспазване на критериите за признаване

1.  Ако държава членка установи, че организация на производители не спазва някой от критериите за признаване, свързани с изискванията по членове 5 и 7, член 11, параграфи 1 и 2 и член 17, тя изпраща на въпросната организация на производители, не по-късно от два месеца след установяване на неспазването, предупредително писмо с препоръчана поща, в което се посочват установената нередност, необходимите корективни мерки и срокът, в рамките на който тези мерки трябва да се предприемат, като той не трябва да надвишава четири месеца. От момента на установяване на неспазването държавите членки преустановяват плащанията на помощи, докато не бъдат предприети удовлетворяващи ги корективни мерки.

2.  Непредприемането на посочените в параграф 1 корективни мерки 1 рамките на определения от държавата членка срок води до временно спиране на признаването на организацията на производители. Държавата членка уведомява организацията на производители за периода на временното спиране на признаването, който започва веднага след изтичането на срока, определен за предприемането на корективните мерки, и не надвишава 12 месеца от датата, на която организацията на производители получи предупредителното писмо. Това не засяга прилагането на хоризонталното национално законодателство, което може да предвижда спирането на такава мярка след започване на съответни съдебни производства.

В периода на временното спиране на признаването организацията на производители може да продължи да извършва дейност, но плащанията на помощи се преустановяват до отмяната на спирането на признаването. Годишният размер на помощта се намалява с 2 % за всеки календарен месец или част от него, през който е спряно признаването.

Спирането на признаването се прекратява в деня на проверката, която потвърждава, че въпросните критерии за признаване са изпълнени.

3.  Ако критериите не са изпълнени до края на срока за спиране на признаването, определен от компетентния орган на държавата членка, държавата членка оттегля признаването, считано от датата, на която условията за признаване не са изпълнени, или, ако не е възможно тази дата да бъде установена, от датата на установяване на нередността. Това не засяга прилагането на хоризонталното национално законодателство, което може да предвижда спирането на признаването след започване на съответни съдебни производства. Дължими помощи за периода, през който е било установено неспазването, не се изплащат, а неправомерно изплатените помощи се възстановяват.

4.  Ако държава членка установи, че организация на производители не спазва някой от критериите за признаване, установени в член 154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, различни от посочените в параграф 1, тя изпраща на въпросната организация на производители, не по-късно от два месеца след установяване на неспазването, предупредително писмо с препоръчана поща, в което се посочват установената нередност, необходимите корективни мерки и срокът, в рамките на който тези мерки трябва да се предприемат, като той не трябва да надвишава четири месеца.

5.  Непредприемането на посочени в параграф 4 корективни мерки в рамките на определения от държавата членка срок води до временно преустановяване на плащанията и намаляване на годишния размер на помощта с 1 % за всеки календарен месец или част от него след изтичане на срока. Това не засяга прилагането на хоризонталното национално законодателство, което може да предвижда спирането на такава мярка след започване на съответни съдебни производства.

6.  Държавите членки оттеглят признаването, ако до 15 октомври на втората година след годината, през която не са спазени критериите за минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция, изисквани по член 154, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, организацията на производители не доказва, че вече спазва посочените критерии. Оттеглянето влиза в сила от датата, на която условията за признаване не са изпълнени, или, ако не е възможно тази дата да бъде установена, от датата на установяване на нередността. Дължими помощи за периода, през който е било установено неспазването, не се изплащат, а неправомерно изплатените помощи се възстановяват.

Когато обаче организация на производители предостави на държавата членка доказателства, че поради природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители, въпреки че е предприела мерките за предотвратяване на риска, тя не е в състояние да спазва критериите за признаване, предвидени в член 154, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, по отношение на определените от държавата членка минимален обем или минимална стойност на предлаганата на пазара продукция, държавата членка може за въпросната година да приложи дерогация от минималния обем или стойност на предлаганата на пазара продукция за тази организация на производители.

7.  Когато се прилагат параграфи 1, 2, 4 и 5, държавите членки може да извършват плащания след срока, определен в член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892. Тези плащания обаче не могат да бъдат извършвани по-късно от 15 октомври през втората година след годината на изпълнение на програмата.

8.  Параграфи 1—5 се прилагат mutatis mutandis, в случай че организация на производители да предостави на държавата членка информацията, изисквана по член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

Член 60

Измама

1.  Държавите членки преустановяват плащанията и спират признаването на организация на производители или асоциация на организации на производители, ако е предмет на разследване от национален орган във връзка с обвинение в измама по отношение на помощ, обхваната от Регламент (ЕС) № 1308/2013, докато обвинението е изяснено.

2.  Когато организация на производители или асоциация на организации на производители е извършила измама по отношение на помощ, обхваната от Регламент (ЕС) № 1308/2013, без да се засягат другите санкции и глоби, приложими съгласно законодателството на Съюза и националното законодателство, държавите членки:

а) отнемат признаването на тази организация или асоциация;

б) изключват съответните действия от подпомагане в рамките на съответната оперативна програма и си възстановяват всички помощи, които вече са изплатени за съответните действия; и

в) изключват посочената организация или асоциация от признаване през следващата година.

Член 61

Глоби за неприемливи суми

1.  Плащанията се изчисляват въз основа на приемливи действия.

2.  Държавата членка разглежда заявлението за помощ и установява сумите, които отговарят на условията за подпомагане. Тя установява сумата, която:

а) е платима на бенефициера въз основа само на заявлението;

б) е платима на бенефициера след разглеждане на приемливостта на заявлението.

3.  Ако установената съгласно параграф 2, буква а) сума превишава с повече от 3 % сумата, установена съгласно параграф 2, буква б), се налага глоба. Размерът на глобата се равнява на разликата между сумите, изчислени съгласно параграф 2, букви а) и б). Глоба обаче не се налага, ако организацията на производители може да демонстрира, че не е отговорна за включването на недопустимата сума.

4.  Параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis за недопустимите разходи, идентифицирани по време на проверките на място или последващите проверки.

5.  Ако стойността на предлаганата на пазара продукция е декларирана и проверена преди заявлението за помощ, при установяване на съответните суми съгласно параграф 2, букви а) и б) се използват декларираните и одобрени стойности.

6.  Ако до края на оперативната програма не са изпълнени условията по член 33, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, общият размер на подпомагането за последната година на оперативната програма се намалява пропорционално на размера на разходите, който не е направен във връзка с екологични действия.

Член 62

Административни санкции след проверките на първо ниво на операциите по изтегляне от пазара

1.  Ако след проверката, посочена в член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, се установят несъответствия с пазарните стандарти или минималните изисквания, посочени в член 15 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, които надхвърлят установените допустими отклонения, на съответната организация на производители се налага глоба, изчислена пропорционално на дела на оттеглените от пазара продукти, които не са в съответствие, по следния начин:

а) ако тези количества са по-малко от 10 % от количествата, които действително са били оттеглени от пазара съгласно член 44 от настоящия регламент, глобата е равна на финансовата помощ от Съюза, изчислена въз основа на количествата изтеглени от пазара продукти, които не са в съответствие;

б) ако тези количества са между 10 % и 25 % от количествата, които действително са били оттеглени от пазара, глобата е двойния размер на финансовата помощ от Съюза, изчислена въз основа на количествата изтеглени от пазара продукти, които не са в съответствие; или

в) ако тези количества са повече от 25 % от количествата, които действително са били оттеглени от пазара, глобата е равна на размера на финансовата помощ от Съюза, предоставена за цялото количество, съобщено съгласно член 44 от настоящия регламент.

2.  Глобите по параграф 1 се прилагат, без да се засягат евентуалните глоби, наложени съгласно член 61.

Член 63

Административни санкции, приложими към организациите на производители по отношение на операциите по изтегляне от пазара

Без да се засягат евентуалните глоби, наложени съгласно член 61, разходите за операции по изтегляне са недопустими, ако продуктите не са били реализирани, както е предвидено от държавата членка съгласно член 46, параграф 1, или ако операцията има отрицателно въздействие върху околната среда или отрицателни фитосанитарни последици.

Член 64

Административни санкции, приложими към получателите на изтеглени от пазара продукти

Ако по време на проверките, извършени в съответствие с членове 29 и 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, се открият нередности, за които са отговорни получателите на изтеглени от пазара продукти, тези получатели:

а) се лишават от правото да получават изтеглени от пазара продукти; и

б) са длъжни да изплатят стойността на продуктите, които са получили, плюс свързаните с тях разходи за сортиране, опаковане и транспортиране в съответствие с правилата, определени от държавите членки.

Предвиденото в първа алинея, буква а) лишаване поражда действие незабавно и продължава най-малко една година, с възможност за удължаване.

Член 65

Административни санкции във връзка със събирането на реколтата на зелено и небрането на реколтата

1.  Ако организацията на производители не е изпълнила задълженията си във връзка със събирането на реколтата на зелено, тя плаща като глоба размера на обезщетението по отношение на площите, за които задължението не е било спазено. Неизпълнението на задълженията включва случаи, при които:

а) обявената за събиране на реколтата на зелено площ не отговаря на условията за събиране на реколтата на зелено;

б) от площта не е прибрана цялата реколта или продукцията не е денатурирана;

в) е имало отрицателно въздействие върху околната среда или отрицателна фитосанитарна последица, за които е отговорна организацията на производители.

2.  Ако организацията на производители не е изпълнила задълженията си във връзка с небрането на реколтата, тя плаща като глоба размера на обезщетението по отношение на площите, за които задължението не е било спазено. Неизпълнението на задълженията включва случаи, при които:

а) обявената за небране площ не отговаря на условията за небране;

б) въпреки всичко е била прибрана реколта или частична реколта;

в) е имало отрицателно въздействие върху околната среда или отрицателна фитосанитарна последица, за които е отговорна организацията на производители.

Първа алинея, буква б) от настоящия параграф не се прилага, когато се прилага член 48, параграф 3, втора алинея.

3.  Глобите по параграфи 1 и 2 се прилагат в допълнение към евентуални глоби, наложени съгласно член 61.

Член 66

Предотвратяване на проверка на място

Заявленията за признаване, одобренията на оперативна програма или заявленията за помощ се отхвърлят за съответната точка или част от разходите, ако организацията на производители, включително нейните членове или съответни представители, попречат на извършването на проверка на място.

Член 67

Плащане на подлежащи на възстановяване помощи и глоби

1.  Организациите на производители и асоциациите на организации на производители или другите съответни оператори възстановяват неправомерно изплатените помощи заедно с лихвите и плащат предвидените в настоящия раздел глоби.

Лихвата се изчислява:

а) въз основа на периода, изминал между получаването на неправомерно платените суми и възстановяването им от бенефициера;

б) при лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка по отношение на основните ѝ операции по рефинансиране, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз, който е в сила на датата на извършване на неправомерното плащане, плюс три процентни пункта.

2.  Възстановената помощ, лихвите и наложените глоби се плащат на ЕФГЗ.ГЛАВА VI

Разширяване на обхвата на правилата

Член 68

Условия за разширяването на обхвата на правилата

1.  Член 164 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се прилага за продукти от секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, при условие че предвидените в параграф 4 на посочения член правила:

а) са били в сила от най-малко една година;

б) са обвързващи за срок, не по-дълъг от три години.

Държавите членки могат обаче да приложат дерогация от условието, посочено в настоящия параграф, първа алинея, буква а), ако целта на правилата, чийто обхват искат да разширят, е една от посочените в член 164, параграф 4, първа алинея букви а), д), е), з), и), й), м) и н) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.  Правилата, които са обвързващи за всички производители в определена икономическа област, не се прилагат за продукти, доставени за преработка съгласно споразумение, подписано преди началото на прибиране на реколтата, освен ако разширяването на обхвата на правилата изрично обхваща тези продукти, с изключение на правилата за предоставяне на информация за пазарите съгласно член 164, параграф 4, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.  Правилата на организации на производители или на асоциации на организации на производители не може да са обвързващи за производителите на биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007, освен ако те са били прието от най-малко 50 % от попадащите в обхвата на посочения регламент производители в икономическата област, в която извършва дейност организацията на производители или асоциацията на организации на производители, и съответната организация или асоциация обхваща най-малко 60 % от продукцията в посочената област.

4.  Посочените в член 164, параграф 4, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 правила не се прилагат за продукти, които се произвеждат извън определената икономическа област, посочена в член 164, параграф 2 от същия регламент.

Член 69

Национални правила

1.  За целите на член 164, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки могат да решат, че икономическата област, която се взема предвид в случай на разширяване на обхвата на правилата на междубраншова организация, съответства на регион или цялата национална територия, ако там условията за производство и търговия са еднородни.

2.  За целите на определяне на представителността на организации на производители и асоциации на организации на производители по смисъла на член 164, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки определят правила, с които се изключват:

а) производителите, чиято продукция е предназначена основно за директна продажба на потребители в стопанството или в производствената област;

б) директните продажби, посочени в буква а);

в) продукти, доставени за преработка съгласно споразумение, подписано преди началото на прибиране на реколтата, освен ако разширените правила изрично обхващат тези продукти;

г) производителите или производството на биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007.

Член 70

Уведомяване за разширяване на правила и за икономически области

1.  Когато съгласно член 164, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държава членка уведоми за правилата, които е направила обвързващи за даден продукт и икономическа област, тя информира незабавно Комисията за:

а) икономическата област, в която тези правила ще се прилагат;

б) организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, която е поискала разширяването на правилата, както и данните, които показват спазването на член 164, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

в) ако разширяването на правилата е поискано от организация на производители или асоциация на организации на производители — броя на производителите, които принадлежат към тази организация или асоциация, и общия брой на производителите в съответната икономическа област; тези данни се предоставят за ситуацията, съществуваща към момента на подаване на искането за разширяване;

г) ако разширяването на правилата е поискано от организация на производители или асоциация на организации на производители — общата продукция на икономическата област и продукцията, предлагана на пазара от същата организация или асоциация през последната година, за която има налични данни;

д) датата, от която правилата, които трябва да се разширят, се прилагат за съответната организация на производители, асоциация на организации на производители или междубраншова организация; и

е) датата, от която разширяването влиза в сила, и продължителността ѝ.

2.  Ако съгласно член 164, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държава членка е определила национални правила относно представителността в случай на разширяване на обхвата на правила за междубраншови организации, тя съобщава тези правила и основанието за тях на Комисията заедно с уведомлението за самото разширяване на обхвата на правилата.

3.  Преди Комисията да оповести публично разширените правила, тя уведомява за тях държавите членки чрез средства, които сметне за подходящи.

Член 71

Отмяна на разширяването на обхвата на правилата

Комисията приема решението, посочено в член 175, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, с което от дадена държава членка се изисква да отмени разширяването на обхвата на правилата, за което бе взела решение съответната държава членка съгласно член 164, параграф 1 от същия регламент, ако установи, че:

а) с решението на държавата членка се изключва конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или се застрашават свободната търговия или целите на член 39 от ДФЕС;

б) член 101, параграф 1 от ДФЕС се прилага за правилата, разширени така, че да се отнасят за други производители;

в) разпоредбите на тази глава не са спазени.

Решението на Комисията относно тези правила се прилага от датата, на която съответната държава членка е била уведомена за такава констатация.

Член 72

Купувачи на продукти, продавани от мястото на производство

1.  В случаите когато производители, непринадлежащи към организация на производители, продават своята продукция на мястото на производство, с оглед спазването на правилата относно отчитането на продукцията и предлагането на пазара, купувачът се счита за производител на тази продукция.

2.  Съответната държава членка може да реши, че за купувача, който отговаря за управлението на съответната продукция, могат да станат обвързващи правила, различни от посочените в параграф 1.ДЯЛ III

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ — СИСТЕМА НА ВХОДНИ ЦЕНИ

Член 73

Определения

За целите на настоящата глава:

а) „партида“ означава стоките, представени с декларация за допускане за свободно обращение, обхващаща единствено стоките от един и същ произход, които попадат под един единствен код по КН; и

б) „вносител“ означава декларатор по смисъла на член 5, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ).

Член 74

Уведомления относно цени и количества на внесените продукти

1.  За всеки продукт и за периодите, изложени в част А от приложение VII, за всеки пазарен ден и произход държавите членки съобщават на Комисията най-късно до 12.00 часа на обяд (брюкселско време) на следващия работен ден:

а) средните представителни цени на продуктите, внесени от трети държави и продавани на пазарите на държавите членки за вносни стоки; и

б) общите количества, отнасящи се за цените, посочени в буква а).

За целите на първа алинея, буква а) държавите членки уведомяват Комисията за пазарите си за вносни стоки, които те считат за представителни и които включват Лондон, Милано, Перпинян и Рюнжи.

Когато общите количества, посочени в първа алинея, буква б), са по-малки от десет тона, съответните цени не се съобщават на Комисията.

2.  Цените, посочени в параграф 1, първа алинея, буква а), се регистрират:

а) за всеки от описаните в част A от приложение VII продукти;

б) за всички налични сортове и размери; и

в) на етап вносител/търговец на едро или на етап търговец на едро/търговец на дребно, ако липсват цени на етапа вносител/търговец на едро.

Тези цени се намаляват със следните суми:

а) търговска отстъпка 15 % за търговските центрове в Лондон, Милано и Рюнжи и 8 % за останалите търговски центрове; и

б) разходите за транспорт и застраховка в митническата територия на Съюза.

За намаляване с разходите за транспорт и застраховка по втора алинея държавите членки могат да определят стандартни суми. Тези стандартни суми и начините за изчисляването им се съобщават незабавно на Комисията.

3.  Ако регистрираните в съответствие с параграф 2 цени са установени на етапа търговец на едро/търговец на дребно, те се намаляват:

а) със сума, равна на 9 %, за да се отчете търговската надбавка на търговеца на едро; и

б) със сума, равна на 0,7245 EUR за 100 килограма, за да се отчетат разходите за обработка на товара и данъците и таксите на пазара.

4.  За продуктите, изброени в част A от приложение VII, които са обхванати от специфичен пазарен стандарт, се считат за представителни следните цени:

а) цените за продукти от клас I, когато количествата в този клас възлизат на поне 50 % от общите предлагани на пазара количества;

б) цените за продукти от клас I и клас II, когато количествата в тези класове възлизат на поне 50 % от общите предлагани на пазара количества;

в) Цените за продукти от клас II, ако не са на разположение продукти от клас I, или ако е взето решение за тях да се прилага корекционен коефициент, в случай че поради качествените им характеристики тези продукти обикновено не се продават в клас I.

Корекционният коефициент, посочен в първа алинея, буква в), се прилага след приспадане на сумите, посочени в параграф 2.

За продуктите, изброени в част A от приложение VII, които не са обхванати от специфичен пазарен стандарт, се считат за представителни цените на продуктите, отговарящи на общия пазарен стандарт.

Член 75

Основа за входни цени

1.  За целите на член 181, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 продуктите от секторите на плодовете и зеленчуците и преработените плодове и зеленчуци, посочени в споменатия член, са тези, които са изброени в приложение VII към настоящия регламент.

2.  Когато митническата стойност на продуктите, изброени в част A от приложение VII, се определя според договорната стойност, посочена в член 70 от Регламент (ЕС) № 952/2013, и тази митническа стойност е по-висока с повече от 8 % от фиксираната ставка, изчислена от Комисията като фиксирана стойност при внос в момента на съставяне на декларацията за допускане на продуктите за свободно обращение, вносителят трябва да предостави гаранцията, посочена в член 148 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията ( 9 ). За тази цел размерът на вносното мито, което би се дължало за продуктите, изброени в част А от приложение VII, се равнява на дължимото мито, ако въпросният продукт е бил класифициран въз основа на съответната фиксирана стойност при внос.

Първа алинея не се прилага, когато съответната фиксирана стойност при внос е по-висока от входните цени, изброени в приложение I, част трета, раздел I, приложение 2 към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета ( 10 ), или когато заявителят изисква незабавното вписване в сметките на размера на митото, което може в крайна сметка да е дължимо за стоките, вместо да предоставя гаранция.

3.  Когато митническата стойност на продуктите, изброени в част А от приложение VII, се изчислява в съответствие с член 74, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 952/2013, митото се приспада в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892. В този случай вносителят предоставя гаранция, равна на сумата на митото, което би подлежало на плащане, ако класирането на продуктите е извършено въз основа на приложимата фиксирана стойност при внос.

4.  Митническата стойност на продуктите, внесени на консигнация, се определя пряко в съответствие с член 74, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 952/2013, като за тази цел по време на периодите, в които е в сила, се прилага фиксираната стойност при внос, изчислена в съответствие с член 38 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

5.  Вносителят разполага с един месец от продажбата на въпросните продукти, като се спазва максималният срок от четири месеца от датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, за да докаже, че партидата е освободена според условия, потвърждаващи правилното определяне на цените, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 952/2013, или да определи митническата стойност, посочена в член 74, параграф 2, буква в) от споменатия регламент.

Неспазването на един от тези срокове води до загуба на предоставената гаранция, без да се засяга прилагането на параграф 6.

Предоставената гаранция се освобождава, когато е предоставено удовлетворяващо митническите органи доказателство за условията на освобождаване. В противен случай гаранцията се задържа посредством плащане на вносни мита.

За да се докаже, че партидата е освободена съгласно условията, посочени в първа алинея, освен фактурата вносителят предоставя всички документи, необходими за извършването на съответната митническа проверка по отношение на продажбата и освобождаването на всеки продукт от въпросната партида, включително документите, свързани с транспорта, застраховката, обработката и съхраняването на партидата.

Когато пазарните стандарти, посочени в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, изискват сортът на продукта или видът на плодовете и зеленчуците да бъдат посочени на опаковката, сортът на продукта или видът на плодовете и зеленчуците, които съставляват част от партидата, се посочват на свързаните с транспорта документи, фактурите и ордера за доставка.

6.  По искане на вносителя, което трябва да бъде надлежно обосновано, максималният срок от четири месеца, посочен в параграф 5, първа алинея, може да бъде удължен от компетентните органи на държавата членка максимум с три месеца.

Ако при проверка компетентните органи на държавите членки установят, че изискванията на настоящия член не са спазени, те събират дължимото мито в съответствие с член 105 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Размерът на митото, който следва да бъде събран или остава да бъде събран, включва лихва от датата на допускане на стоките за свободно обращение до датата на събиране на дължимото мито. Прилаганият лихвен процент е този, който е в сила за операции по събиране на вземания съгласно националното законодателство.ДЯЛ IV

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 76

Национални наказания

Без да се засягат санкциите, посочени в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Регламент (ЕС) № 1308/2013, настоящия регламент или Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, държавите членки прилагат санкции на национално равнище във връзка с нередности по отношение на изискванията, съдържащи се в посочените регламенти, включително по отношение на организациите на производители, които не изпълняват оперативна програма. Тези санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи, така че да осигуряват адекватна защита на финансовите интереси на Съюза.

Член 77

Уведомления

1.  Държавите членки определят единен компетентен орган или структура, която отговаря за изпълнението на задълженията за уведомяване по отношение на всяка от следните предмети:

а) Групи производители, организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации съгласно член 54;

б) производствени цени на плодовете и зеленчуците на вътрешния пазар съгласно член 55;

в) цени и количества на продуктите, внесени от трети държави и продавани на представителните пазари за вносни стоки, съгласно член 74;

г) обем на вноса, допуснат за свободно обращение, съгласно член 39 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията наименованието и координатите за контакт със съответния определен орган или структура, както и всяка промяна в тази информация.

Списъкът с наименованията и адресите на определените органи или структури се предоставя на държавите членки и на обществеността чрез всички подходящи средства с помощта на въведените от Комисията информационни системи, включително публикуване в интернет.

3.  Уведомленията, предвидени в настоящия регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията ( 11 ).

4.  Ако държава членка не изпрати уведомление, изисквано съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, настоящия регламент или Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892, или ако уведомлението изглежда неправилно предвид обективните факти, с които разполага Комисията, Комисията може да прекрати част или всички месечни плащания, посочени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците, докато уведомлението бъде правилно подадено.

Член 78

Уведомление за непреодолима сила

За целите на член 59, параграф 7 и член 64, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 всеки случаи на непреодолима сила се съобщава на компетентния орган на държавата членка със съответните доказателства, признати от посочения орган, в срок от 30 работни дни от датата, на която случаят на непреодолима сила е възникнал.

Член 79

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се изменя, както следва:

1. член 2 се заличава;

2. членове 19—35 се заличават;

3. членове 50—148 се заличават;

4. приложения VI—ХVIII се заличават.

Член 80

Преходни разпоредби

1.  Без да се засяга член 34, по искане на организация на производители или на асоциация на организации на производители оперативна програма, одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 543/2011, може:

а) да продължи да действа до своя край при условията, приложими по Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011;

б) да бъде изменена, за да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013, настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892; или

в) да бъде заменена с нова оперативна програма, одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

2.  Посредством дерогация от член 23 горната граница на финансовата помощ от Съюза за 2017 година се изчислява съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

3.  За образуваните съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007 групи производители разпоредбите на Регламент (ЕС) № 543/2011, заличени съгласно член 79 от настоящия регламент, продължават да се прилагат, докато тези организации на производители са признати за организации на производители или съответната държава членка е възстановила изплатената помощ съгласно член 116, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

Член 81

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Преработени продукти, посочени в член 22, параграф 2Категория

Код по КН

Описание

Плодови сокове

ex  20 09

Плодови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители, с изключение на гроздов сок и гроздова мъст от подпозиции 2009 61 и 2009 69 , сок от банани от подпозиция ex 2009 80 и концентрирани сокове.

Концентрираните плодови сокове са плодови сокове, които попадат в позиция ex  20 09 , получени чрез физическото отстраняване на поне 50 % от водното съдържание, в опаковки с нетно съдържание не по-малко от 200 kg.

Доматени концентрати

ex 2002 90 31

ex 2002 90 91

Доматени концентрати със съдържание на сухо вещество не по-малко от 28 % в опаковки за непосредствено използване с нетно съдържание не по-малко от 200 kg.

Замразени плодове и зеленчуци

ex  07 10

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени, с изключение на сладка царевица от подпозиция 0710 40 00 , маслини от подпозиция 0710 80 10 и плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta от подпозиция 0710 80 59 .

ex  08 11

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители, с изключение на замразени банани от подпозиция ex 0811 90 95 .

ex  20 04

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006 , с изключение на сладка царевица (Zea mays var. saccharata) от подпозиция ex 2004 90 10 , маслини от подпозиция 2004 90 30 и картофи, приготвени или консервирани под формата на брашно, грис или люспи от подпозиция 2004 10 91 .

Консервирани плодове и зеленчуци

ex  20 01

Зеленчуци, плодове, черупкови плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина, с изключение на:

— плодове от рода Capsicum, различни от сладките пиперки от подпозиция 2001 90 20

— сладка царевица (Zea mays var. saccharata) от подпозиция 2001 90 30

— игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече от подпозиция 2001 90 40

— сърцевина от палмово дърво от подпозиция 2001 90 60

— маслини от подпозиция 2001 90 65

— лозови листа, филизи от хмел и други подобни, годни за консумация части от растения от подпозиция ex 2001 90 97 .

ex  20 02

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, с изключение на доматен концентрат от подпозиции ex 2002 90 31 и ex 2002 90 91 , описани по-горе.

ex  20 05

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006 , с изключение на маслини от подпозиция 2005 70 , сладка царевица (Zea mays var. saccharata) от подпозиция 2005 80 00 , плодове от рода Capsicum, различни от сладките пиперки, от подпозиция 2005 99 10 и картофи, приготвени или консервирани под формата на брашно, грис или люспи от подпозиция 2005 20 10 .

ex  20 08

Плодове, черупкови плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на:

— фъстъчено масло от подпозиция 2008 11 10

— Други ядки, приготвени или консервирани по друг начин, със или без добавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде, от подпозиция ex 2008 19

— сърцевина от палмово дърво от подпозиция 2008 91 00

— царевица от подпозиция 2008 99 85

— игнам (индийски картоф), сладки картофи и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече от подпозиция 2008 99 91

— лозови листа, филизи от хмел и други подобни, годни за консумация части от растения от подпозиция ex 2008 99 99

— смеси от банани, различно приготвени или консервирани от подпозиции ex 2008 92 59 , ex 2008 92 78 , ex 2008 92 93 и ex 2008 92 98

— банани, приготвени или консервирани по друг начин, от подпозиции ex 2008 99 49 , ex 2008 99 67 и ex 2008 99 99 .

Консервирани гъби

2003 10

Гъби от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина.

Плодове, временно консервирани в саламура

ex  08 12

Плодове, временно консервирани в саламура, но негодни за консумация в това състояние, с изключение на банани, временно консервирани от подпозиция ex 0812 90 98 .

Сушени плодове

ex  08 13

0804 20 90

0806 20

ex 2008 19

Плодове, сушени, различни от тези от позиции 0801 до 0806 .

Сушени смокини.

Сушено грозде.

Други ядки, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на черупкови тропически плодове и техни смеси.

Други преработени плодове и зеленчуци

 

Преработени плодове и зеленчуци, посочени в част X от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013, различни от посочените в категориите по-горе продукти.

Преработени ароматни треви

ex  09 10

ex  12 11

Сушена мащерка.

Босилек, маточина, джоджен, риган (див майоран), розмарин, градински чай, сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах.

Пипер на прах

ex  09 04

Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани, с изключение на сладките пиперки от подпозиция 0904 20 10 .
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на действия и разходи, които не отговарят на условията на оперативните програми съгласно член 31, параграф 1

1. Общи производствени разходи, и по-специално разходите за (дори сертифицирани) мицел, семена и нетрайни насаждения; продукти за растителна защита (включително материали за интегрирана растителна защита); торове и други влагани производствени ресурси; разходи за събиране или транспорт (вътрешен или външен); разходи за съхраняване; разходи за опаковане (включително използване на материал и управление на опаковането), дори като част от нови процеси; оперативни разходи (по-специално електроенергия, гориво и поддръжка).

2. Административни разходи и разходи за персонал, с изключение на разходите, свързани с изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми.

3. Добавки към доходите или ценови добавки извън предотвратяването и управлението на кризи.

4. Разходи за застраховка извън мерките за застраховане на реколтата, посочени в дял II, глава III, раздел 7.

5. Изплащане на заеми, взети за операция, извършена преди началото на оперативната програма, различни от посочените в член 38.

6. Закупуване на незастроена земя, чиято стойност е по-голяма от 10 % от общите допустими разходи за въпросната операция.

7. Разходи за срещи и програми за обучение, които не са свързани с оперативната програма.

8. Операции или разходи, свързани с количествата, произведени от членовете на организацията на производители извън Съюза.

9. Операции, които биха могли да нарушат конкуренцията в другите икономически дейности на организацията на производители.

10. Инвестиции в транспортни средства, които се използват от организацията на производители за предлагане на пазара или разпространение.

11. Оперативни разходи за наети стоки.

12. Разходи, свързани с лизингови договори (данъци, лихви, застрахователни разходи и т.н.) и оперативни разходи.

13. Договори с подизпълнители или възлагане на дейности на външни изпълнители във връзка с операциите или разходите, посочени като неприемливи в настоящия списък.

14. Данък добавена стойност (ДДС), освен когато той не се възстановява съгласно националното законодателство за ДДС.

15. Всички национални и регионални данъци и данъчни налози.

16. Лихви по дългове, освен когато вноската се извършва под форма, различна от невъзстановяема (безвъзмездна) пряка помощ.

17. Инвестиции в дяловете или капитала на дружества, ако инвестицията представлява финансова инвестиция.,

18. Разходи, направени от страни, различни от организацията на производители или членовете ѝ, от асоциациите на организации на производители или техните членове производители или от дъщерните дружества в ситуацията, посочена в член 22, параграф 8.

19. Инвестиции или сродни видове действия извън стопанствата и/или помещенията на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или техните членове производители или дъщерно дружество в ситуацията, посочена в член 22, параграф 8.

▼M1

20. Мерки, които са възложени от организацията на производители или техните асоциации на външни изпълнители извън Съюза, освен когато се изпълнява мярка за насърчаване извън Съюза съгласно член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

▼M1

21. Експортно кредитиране, свързано с действия и дейности, насочени към диверсификация и окрупняване на пазарите на плодове и зеленчуци, независимо дали е с превантивна цел или по време на криза.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Неизчерпателен списък на действия и разходи, които отговарят на условията на оперативните програми съгласно член 31, параграф 1

1. Специфични разходи за:

 мерки за подобряване на качеството;

 материали за защита на биологични растения (като феромони и „хищници“), независимо дали се използват при биологично, интегрирано или конвенционално производство;

 Екологични действия, посочени в член 33, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

 биологично, интегрирано или експериментално производство, включително специфични разходи за биологични семена и посадъчен материал;

 мониторинг за съответствие със стандартите, посочени в дял II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, с фитосанитарните правила и с максималните стойности на остатъчни вещества.

Специфични разходи означават допълнителните разходи, изчислени като разлика между обичайните разходи и действително направените разходи, както и пропуснати приходи в резултат на действие, без допълнителни приходи и икономии на разходи.

За изчисляване на допълнителните разходи в сравнение с обичайните такива за всяка от посочените в първи параграф категории приемливи специфични разходи държавите членки могат да определят по надлежно обоснован начин стандартни фиксирани ставки или таблици на единичните разходи.

2. Административни разходи и разходи за персонал, свързани с изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми, които включват:

а) режийни разходи, специфично свързани с оперативния фонд или оперативната програма, в това число разходи за управление и персонал, доклади и проучвания за оценяване, както и разходи за водене на счетоводство и за управление на отчетността, посредством плащането на стандартна фиксирана ставка в размер до 2 % от оперативния фонд, одобрен съгласно член 33, и до 180 000 EUR, в която се включва финансовата помощ от Съюза и участието на организацията на производители.

В случай на оперативни програми, представени от признати асоциации на организации на производители, режийните разходи се изчисляват като сбор от режийните разходи на всяка организация на производители, както е предвидено в параграф 1, но с максимално ограничение до 1 250 000 EUR за всяка асоциация на организации на производители.

Държавите членки могат да ограничат финансирането до действителните разходи, в който случай те следва да определят допустимите разходи;

б) разходи за персонал, включително задължителни по закона такси, свързани с надници и заплати, ако те се поемат пряко от организацията на производители, асоциацията на организации на производители или дъщерните дружества, посочени в член 22, параграф 8 — с одобрение на държавата членка —, или от кооперации, които са членове на организацията на производители, като разходите произтичат от мерки:

i) за подобряване или поддържане на високо ниво на качество или опазване на околната среда;

ii) за подобряване на нивото на предлагането на пазара.

Изпълнението на тези мерки основно включва използването на квалифициран персонал. Ако в такива случаи организацията на производители използва собствените си служители или членовете производители, отработеното време се документира.

Ако по отношение на всички допустими разходи за персонал, посочени в настоящата точка, държава членка желае да предостави алтернатива на ограничаването на финансирането до действителните разходи, тя определя предварително и по надлежно обоснован начин стандартни фиксирани ставки или таблици на единичните разходи до максимум 20 % от одобрения оперативен фонд. Този процент може да бъде увеличен в надлежно обосновани случаи.

Когато изискват тези стандартни фиксирани ставки, организациите на производители представят доказателства за изпълнението на действието по удовлетворителен за държавата членка начин.

в) правни и административни разходи за сливане на организации на производители, както и правни и административни разходи, свързани със създаване на транснационални организации на производители или транснационални асоциации на организации на производители; проучвания за осъществимост и предложения, възложени в това отношение от организациите на производители.

3. Разходи за срещи и програми за обучение, когато са свързани с оперативната програма, включително пътни, дневни и разходи за настаняване, когато е приложимо, въз основа на стандартна фиксирана ставка или таблици на единичните разходи.

4. Популяризиране на:

 фабрични/търговски марки на организации на производители, асоциации на организации на производители и дъщерни дружества в ситуацията, посочена в член 22, параграф 8,

 общо популяризиране и популяризиране на знаци за качество,

 разходи за печат с цел популяризиране върху опаковки или върху етикети в рамките на първо или второ тире, при условие че това е предвидено в оперативната програма.

Географски наименования са разрешени само:

а) ако са защитено наименование за произход или защитено географско указание по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ), или

б) ако при всички случаи, в които не се прилага буква а), тези географски наименования са вторични за основното послание.

Рекламните материали за общo популяризиране и за популяризиране на знаци за качество носят емблемата на Европейския съюз (само в случай на визуални медии) и включват следния надпис: „Кампания, финансирана с помощта на Европейския съюз“. Организации на производители, асоциации на организации на производители и дъщерни дружества в ситуацията, посочена в член 22, параграф 8 от настоящия регламент, не може да използват емблемата на Европейския съюз за популяризиране на своите фабрични/търговски марки.

5. Разходи за транспорт, сортиране и опаковане във връзка с безплатното разпространение, посочени в членове 16 и 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892.

6. Закупуване на незастроена земя, когато покупката и необходима, за да се изпълни инвестиция, включена в оперативната програма, при условие че стойността на земята е по-малка от 10 % от общите допустими разходи за съответната операция; в изключителни и надлежно обосновани случаи може да се определи по-висок процент за операции, свързани с опазване на околната среда.

7. Закупуване на оборудване, включително оборудване втора употреба, при условие че то не е било закупено с подпомагане от Съюза или национално подпомагане през седемте години, предхождащи покупката.

8. Инвестиции в транспортни средства, ако организацията на производители представя пред съответната държава членка надлежна обосновка, че транспортните средства се използват само за вътрешния транспорт в организацията на производители; и инвестиции в допълнително автомобилно оборудване за хладилен транспорт или транспорт при контролирана атмосфера.

9. Лизинг, включително на оборудване втора употреба, за което не е получено подпомагане от Съюза или национално подпомагане през седемте години, предхождащи лизинга, в рамките на нетната пазарна стойност на съответния актив.

10. Наемане на оборудване или други активи, когато това е икономически обосновано като алтернатива на покупка, с одобрение на държавата членка.

11. Инвестиции в дяловете или капитала на дружества, които пряко допринасят за постигане целите на оперативната програма.

▼M1

12. Разходи, свързани с индивидуално обучение като част от мерките за предотвратяване и управление на кризи по оперативната програма.

Допустими разходи по тази мярка са:

а) разходите за организиране и провеждане на индивидуално обучение, и

б) пътните и квартирните разходи и дневните разходи на доставчика на индивидуално обучение.

13. Разходи, свързани с договарянето и с прилагането и управлението на фитосанитарни протоколи на трети държави на територията на Съюза, ако се поемат от организацията на производители или асоциацията на организации на производители като част от мерките за предотвратяване и управление на кризи, посочени в член 33, параграф 3, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, с изключение на възстановяването на разходи на трети държави.

14. Разходи, свързани с мерките за насърчаване и комуникация, посочени в член 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892. Допустими разходи по тези мерки са разходите, свързани с организиране и участие в мероприятия за насърчаване и информиране, включително работа в сферата на връзките с обществеността, промоционални и информационни кампании и могат да бъдат под формата на участие в мероприятия, панаири и изложения с национално, европейско и международно значение. Разходите, свързани с технически консултантски услуги, са допустими, ако са необходими за организирането или участието в тези мероприятия или за промоционалните и информационните кампании.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Максимален размер на подпомагането за изтеглени от пазара продукти съгласно член 45, параграф 1Продукт

Максимален размер на подпомагането (EUR/100 kg)

Безплатно разпространение

Други предназначения

Карфиол

21,05

15,79

Домати (1 юни — 31 октомври)

7,25

7,25

Домати (1 ноември — 31 май)

33,96

25,48

Ябълки

24,16

18,11

Грозде

53,52

40,14

Кайсии

64,18

48,14

Брюнони и нектарини

37,82

28,37

Праскови

37,32

27,99

Круши

33,96

25,47

Патладжани

31,2

23,41

Пъпеши

48,1

36,07

Дини

9,76

7,31

Портокали

21,00

21,00

Мандарини

25,82

19,50

Клементинки

32,38

24,28

Сатсумаси

25,56

19,50

Лимони

29,98

22,48
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, която се включва в годишния отчет на държавите членки съгласно член 54, буква б)

Цялата информация е свързана с отчетната година. В нея се включва също и информация за разходите, направени след края на отчетната година. Освен това тя обхваща информация за извършените проверки и наложените административни санкции по отношение на тази година, в това число извършените проверки и наложените санкции след тази година. По отношение на информацията, която се изменя през годината, годишният отчет следва да съдържа преглед на измененията в тази информация, възникнали през отчетната година, както и на ситуацията на 31 декември през отчетната година.

ЧАСТ А — ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРА

1.   Административна информация

а) националното законодателство, прието за целите на прилагане на членове 32—38, 152—160, 164 и 165 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително националната стратегия за устойчиви оперативни програми, приложима за оперативните програми, изпълнявани през отчетната година.

б) информация относно организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители:

 кодов номер;

 име и координати за контакт;

 дата на признаване (предварително признаване при групите производители);

 всички участващи правни субекти или ясно обособени части от правни субекти и всички участващи дъщерни дружества;

 брой на членовете (с разбивка между членовете производители и членовете, които не са производители), както и промени в членството през годината;

 площ, на която се произвеждат плодове и зеленчуци (общо и с разбивка по основни култури), продуктов обхват и описание на продадените крайни продукти (с данни за стойността и обема им според основните източници) и основните предназначения на продуктите, по стойност (с подробна информация за продуктите, предлагани на пазара в прясно състояние, продуктите, продадени за преработка, и изтеглените от пазара продукти);

 промени в структурите през годината, по-специално: новопризнати или новосформирани органи, отмяна и прекратяване на признавания, сливания и датите на тези събития.

в) информация за междубраншовите организации:

 наименование на организацията и координати за контакт;

 дата на признаване;

 продуктов обхват;

 промени през годината.

2.   Информация, свързана с разходите

а) За организации на производители. Финансови данни за всеки бенефициер (организация на производители или асоциация на организации на производители):

 оперативен фонд: общ размер, финансова помощ от Съюза, участие на държавата членка (национална финансова помощ), участие от организацията на производители и членовете;

 описание на равнището на финансовата помощ от Съюза съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

 финансови данни за оперативната програма, с разбивка по организации на производители и асоциации на организации на производители;

 стойност на предлаганата на пазара продукция: обща сума и с разбивка по различните правни субекти, които съставляват организацията на производители или асоциацията на организации на производители;

 разходи за оперативната програма, разпределени по мерки и видове действия, избрани като приемливи за подпомагане;

 информация за обема на изтеглените продукти, с разбивка по продукти и по месеци и между общите обеми, изтеглени от пазара, и обемите, реализирани чрез безплатно разпространение, изразени в тонове;

 списък на одобрените организации за целите на член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

б) За групи производители, образувани съгласно член 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Финансови данни за всеки бенефициер:

 общ размер, помощ от Съюза, участие на държавата членка и участие от групата производители и нейните членове;

 помощ от държавата членка с посочване на междинните суми за групите производители през първата, втората, третата, четвъртата и петата година от преходния период;

 разходи за инвестиции, изисквани за признаване съгласно член 103а, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, с разбивка по помощта от Съюза, от държавата членка и участието на групата производители;

 стойност на предлаганата на пазара продукция, с междинните суми за групите производители през първата, втората, третата, четвъртата и петата година от преходния период.

в) За организации на производители и групи производители съгласно член 27 от Регламент (ЕС) № 1305/2013:

 стойност и обем на предлаганата на пазара продукция и брой на членовете.

3.   Информация относно изпълнението на националната стратегия:

 кратко описание на напредъка, постигнат при изпълнението на оперативните програми, с разбивка по видове мерки по смисъла на член 2, параграф 1, буква е). Описанието се основава на финансовите показатели и общите показатели за осъществени дейности и резултати и обобщава информацията, предоставена в годишните доклади за напредъка, предадени от организациите на производители във връзка с оперативните програми;

 обобщение на резултатите от оценките на оперативните програми, представени от организациите на производители, включително качествените оценки на резултатите и въздействието на екологичните действия;

 обобщение на основните проблеми, които са възникнали по време на изпълнението на националната стратегия и управлението ѝ, и всякакви предприети мерки, включително посочване дали националната стратегия е била актуализирана и причината за актуализацията. Копие от актуализираната стратегия се прилага към годишния отчет;

ЧАСТ Б — ИНФОРМАЦИЯ ЗА УРАВНЯВАНЕТО НА СМЕТКИТЕ

Информация за проверки и административни санкции:

 проверки, извършени от държавата членка: подробности за посетените органи и датите на посещенията;

 честота на проверките;

 резултати от проверките;

 Наложени административни санкции.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Уведомления относно цените съгласно член 55, параграф 1Продукт

Тип/сорт

Начин на представяне/размери

Представителни пазари

Домати

кръгли

размер 57—100 mm, насипно в опаковки от около 5—6 kg

Белгия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

на съцветия (гроздове)

насипно в опаковки от около 3—6 kg

тип „череша“

тарелки от около 250—500 g

Кайсии

всички типове и сортове

размер 45—50 mm

тарелки или опаковки от около 6—10 kg

България

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Брюнони и нектарини

с бяло плодово месо

размер A/Б

тарелки или опаковки от около 6—10 kg

Гърция

Испания

Франция

Италия

с жълто плодово месо

размер A/Б

тарелки или опаковки от около 6—10 kg

Праскови

с бяло плодово месо

размер A/Б

тарелки или опаковки от около 6—10 kg

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Португалия

с жълто плодово месо

размер A/Б

тарелки или опаковки от около 6—10 kg

Трапезно грозде

всички типове и сортове със семки

тарелки или опаковки от 1 kg

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Португалия

тарелки или опаковки от 1 kg

всички типове и сортове без семки

Круши

Blanquilla

размер 55/60, опаковки от около 5—10 kg

Белгия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Нидерландия

Полша

Португалия

Conference

размер 60/65+, опаковки от около 5—10 kg

Williams

размер 65+/75+, опаковки от около 5—10 kg

Rocha

Abbé Fétel

размер 70/75, опаковки от около 5—10 kg

Kaiser

Doyenné du Comice

размер 75/90, опаковки от около 5—10 kg

Ябълки

Golden delicious

размер 70/80, опаковки от около 5—20 kg

Белгия

Чешка република

Германия

Гърция

Испания

Франция

Австрия

Braeburn

Jonagold (или Jonagored)

Idared

Fuji

Shampion

Granny smith

Red delicious и други червени сортове

Boskoop

Gala

размер 70/80, опаковки от около 5—20 kg

Франция

Италия

Унгария

Нидерландия

Полша

Португалия

Румъния

Elstar

Cox orange

Сатсумаси

всички сортове

размери 1-X—3, опаковки от около 10—20 kg

Испания

Лимони

всички сортове

размери 3—4, опаковки от около 10—20 kg

Гърция

Испания

Италия

Клементинки

всички сортове

размери 1-X—3, опаковки от около 10—20 kg

Гърция

Испания

Италия

Мандарини

всички сортове

размери 1—2, опаковки от около 10—20 kg

Гърция

Испания

Италия

Португалия

Портокали

Salustiana

размери 3—6, опаковки от около 10—20 kg

Гърция

Испания

Италия

Португалия

Navelinas

Navelate

Lanelate

Valencia late

Tarocco

Navel

Тиквички

всички сортове

размери 14—21, насипно в опаковката

Гърция

Испания

Франция

Италия

Нидерландия

Череши

всички сортове сладки череши

размер 22 и повече, насипно в опаковката

България

Чешка република

Германия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Полша

Португалия

Румъния

Краставици

гладки сортове

размери 350—500 g, подредени в опаковката

България

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

Нидерландия

Полша

Чесън

бял

размер 50—60 mm, опаковки от около 2—5 kg

Гърция

Испания

Франция

Италия

Унгария

виолетов

размер 45—55 mm, опаковки от около 2—5 kg

пролетен

размер 50—60 mm, опаковки от около 2—5 kg

Сливи

всички типове и сортове

размер 35 mm и повече

България

Германия

Испания

Франция

Италия

Унгария

Полша

Румъния

размер 35 mm и повече

размер 40 mm и повече

размер 40 mm и повече

Сладки пиперки

всички типове и сортове

размер 70 mm и повече

България

Гърция

Испания

Италия

Унгария

Нидерландия

Португалия

размер 50 mm и повече

размер 40 mm и повече

Маруля

всички типове и сортове

размер 400 g и повече, опаковки от 8—12 бройки

Германия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Нидерландия

Португалия

Обединено кралство

размер 400 g и повече, опаковки от 8—12 бройки

Ягоди

всички сортове

опаковки от 250/500 g

Белгия

Германия

Испания

Франция

Италия

Нидерландия

Полша

Португалия

Обединено кралство

Култивирани гъби

затворени

среден размер (30—65 mm)

Ирландия

Испания

Франция

Унгария

Нидерландия

Полша

Обединено кралство

Киви

Hayward

размери 105—125 g, опаковки от около 3—10 kg

Гърция

Франция

Италия

Португалия

Карфиол

всички типове и сортове

размер 16—20 mm

Германия

Испания

Франция

Италия

Полша

Аспержи

всички типове и сортове

размери 10—16/ 16+

Германия

Испания

Франция

Нидерландия

Полша

Патладжани

всички типове и сортове

размер 40+/ 70+

Испания

Италия

Румъния

Моркови

всички типове и сортове

обичайни стандарти на представителния пазар

Германия

Испания

Франция

Италия

Нидерландия

Полша

Обединено кралство

Лук

всички типове и сортове

размери 40—80

Германия

Испания

Франция

Италия

Нидерландия

Полша

Обединено кралство

Фасул

всички типове и сортове

обичайни стандарти на представителния пазар

Белгия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Полша

Праз

всички типове и сортове

обичайни стандарти на представителния пазар

Белгия

Германия

Испания

Франция

Нидерландия

Полша

Дини

всички типове и сортове

обичайни стандарти на представителния пазар

Гърция

Испания

Италия

Унгария

Румъния

Пъпеши

всички типове и сортове

обичайни стандарти на представителния пазар

Гърция

Испания

Франция

Италия

Зеле

всички типове и сортове

обичайни стандарти на представителния пазар

Германия

Гърция

Испания

Франция

Полша

Румъния

Обединено кралство
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на продуктите за целите на системата на входни цени съгласно дял III

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките се разглежда като имащо само указателно значение. За целите на настоящото приложение приложното поле на разпоредбите, предвидени в дял III, се определя от обхвата на кодовете по КН — такива, каквито са в момента на приемането на настоящия регламент. В случаите, когато пред даден код по КН е отбелязано „ех“, приложното поле на допълнителните мита се определя едновременно от обхвата на кода по КН и от този на описанието на стоките, както и на съответния период на прилагане.

ЧАСТ АКод по КН

Описание

Период на прилагане

ex 0702 00 00

Домати

от 1 януари до 31 декември

ex 0707 00 05

Краставици (1)

от 1 януари до 31 декември

ex 0709 90 80

Артишок

от 1 ноември до 30 юни

0709 90 70

Тиквички

от 1 януари до 31 декември

ex 0805 10 20

Сладки портокали, пресни

от 1 декември до 31 май

ex 0805 20 10

Клементинки

от 1 ноември до края на февруари

ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси) wilking и подобни цитрусови хибриди

от 1 ноември до края на февруари

ex 0805 50 10

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

от 1 юни дo 31 май

ex 0806 10 10

Трапезно грозде

от 21 юли до 20 ноември

ex 0808 10 80

Ябълки

от 1 юли дo 30 юни

ex 0808 20 50

Круши

от 1 юли до 30 април

ex 0809 10 00

Кайсии

от 1 юни до 31 юли

ex 0809 20 95

Череши, различни от вишните

от 21 май до 10 август

ex 0809 30 10 ex 0809 30 90

Праскови, включително брюнони и нектарини

от 11 юни до 30 септември

ex 0809 40 05

Сливи

от 11 юни до 30 септември

ЧАСТ БКод по КН

Описание

Период на прилагане

ex 0707 00 05

Краставици, предназначени за преработка

от 1 май до 31 октомври

ex 0809 20 05

Вишни (Prunus cerasus)

от 21 май до 10 август( 1 ) Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

( 2 ) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

( 3 ) Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

( 4 ) Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).

( 5 ) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

( 6 ) Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

( 7 ) Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността (ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1).

( 8 ) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

( 9 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

( 10 ) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

( 11 ) Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

( 12 ) Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

Top