EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R0758-20180331

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/2018-03-31

02015R0758 — BG — 31.03.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/758 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО

(ОВ L 123, 19.5.2015 г., стp. 77)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/79 НА КОМИСИЯТА от 12 септември 2016 година

  L 12

44

17.1.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/758 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕОЧлен 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват общите изисквания за ЕО одобряване на типа за превозни средства по отношение на бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и на системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи са на телефон 112.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за превозните средства от категории М1 и N1, както са определени в точки 1.1.1 и 1.2.1 от част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО, и за системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи са на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства.

Настоящият регламент не се прилага за следните превозни средства:

а) превозни средства, произвеждани в малки серии и одобрени съгласно членове 22 и 23 от Директива 2007/46/ЕО;

б) превозни средства, одобрени съгласно член 24 от Директива 2007/46/ЕО;

в) превозни средства, които поради технически причини не могат да бъдат оборудвани с подходящ механизъм за задействане на eCall съгласно определеното в параграф 2.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 за определяне на класовете превозни средства от категории M1 и N1, които поради технически причини не могат да бъдат оборудвани с подходящ механизъм за задействане на eCall, въз основа на анализ на разходите и ползите, проведен или възложен от Комисията, и при отчитане на всички значими аспекти на безопасността и технически аспекти.

Първият такъв делегиран акт се приема до 9 юни 2016 г.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, предвидени в член 3 от Директива 2007/46/ЕО, се прилагат следните определения:

1) „бордова система e-Call, основаваща се на телефон 112“ означава система за спешни случаи, състояща се от бордово оборудване и средства за задействане, управление и осъществяване на предаването на e-Call, която се задейства автоматично, чрез монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и която предава минимален набор от данни посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи и създава звуков канал, основаващ се на телефон 112, между пътуващите в превозното средство и обществен център за приемане на eCall спешни повиквания.

2) „eCall“ означава спешно повикване от превозно средство на телефон 112, направено автоматично, чрез задействане на монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и което предава минимален набор от данни и създава звуков канал между превозното средство и обществения център за приемане на eCall спешни повиквания посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи;

3) „обществен център за приемане на спешни повиквания“ или „PSAP“ означава физическото място, където първо постъпват спешните повиквания и за което отговаря публичен орган или частна организация, призната от държавата членка;

4) „най-подходящ обществен център за приемане на спешни повиквания“ означава, PSAP който е бил предварително определен от компетентните органи да приема спешни повиквания от определен регион или спешни повиквания от определен вид;

5) „обществен център за приемане на eCall спешни повиквания“ означава най-подходящият PSAP, който е бил предварително определен от органите първи да приема и обработва eCall спешни повиквания;

6) „минимален набор от данни“ или „MSD“ означава информацията, определена съгласно стандарта „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Минимален набор от данни (MSD) за система за електронно повикване“ (EN 15722:2011), която се изпраща на обществения център за приемане на eCall спешни повиквания;

7) „бордово оборудване“ означава постоянно монтирано в превозното средство оборудване, което предоставя или има достъп до бордовите данни, необходими за eCall транзакция чрез обществена мобилна безжична съобщителна мрежа;

8) „eCall транзакция“ означава създаването на мобилна безжична връзка през обществена безжична съобщителна мрежа и предаването на MSD от превозно средство до обществен център за приемане на eCall спешни повиквания и създаването на звуков канал между превозното средство и същия обществен център за приемане на eCall спешни повиквания;

9) „обществена мобилна безжична съобщителна мрежа“ означава мобилна безжична съобщителна мрежа на разположение на обществеността в съответствие с директиви 2002/21/ЕО ( 1 ) и 2002/22/ЕО ( 2 ) на Европейския парламент и на Съвета;

10) „eCall, поддържано от услуги на трети страни“ или TPS eCall означава спешно повикване от превозно средство до трета страна, доставчик на услуги, която се задейства автоматично, чрез монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и която предава и MSD посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи и създава звуков канал между превозното средство и третата страна, доставчик на услуги;

11) „трета страна, доставчик на услуги“ означава организация, призната от националните органи като разполагаща с разрешение да приема TPS eCall и да препраща MSD до обществен център за приемане на eCall спешни повиквания;

12) „бордова система e-Call, за услуги от трети страни“ или „бордова система TPS eCall“ означава система, която се задейства автоматично, чрез монтирани в превозното средство датчици, или ръчно и която предава MSD посредством обществени мобилни безжични съобщителни мрежи и създава звуков канал между превозното средство и третата страна, доставчик на услуги.

Член 4

Общи задължения на производителите

Производителите доказват че всички нови типове превозни средства, посочени в член 2, са оборудвани с постоянно монтирана бордова система eCall, основаваща се на телефон 112, в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент.

Член 5

Специфични задължения на производителите

1.  Производителите гарантират, че всички техни нови типове превозни средства и системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства, са произведени и одобрени в съответствие с настоящия регламент и в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент.

2.  Производителите доказват, че всички нови типове превозни средства са конструирани по начин, който да гарантира, че в случай на тежко произшествие възникнало на територията на Съюза, установено чрез задействането на един или повече датчици или процесори в превозното средство, автоматично се задейства eCall до единния европейски номер за спешни повиквания към телефон 112.

Производителите доказват че всички нови типове превозни средства, са конструирани по начин, който да гарантира, че eCall до единния европейски номер за спешни повиквания към телефон 112 може да бъде задействан и ръчно.

Производителите гарантират, че контролът на ръчното задействане на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, е проектиран така, че да се избегне неправилна употреба.

3.  Параграф 2 не засяга правото на собственика на превозното средство да използва бордова система TPS eCall, която предоставя подобна услуга, в допълнение към бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, при положение че са изпълнени следните условия:

а) бордовата система TPS eCall, отговаря на стандарта EN 16102:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронно повикване (eCall). Работни изисквания към услуги, предоставяни от трета страна“;

б) производителите гарантират, че към даден момент има само една активна система и бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, се задейства автоматично, в случай че TPS eCall не функционира;

в) собственикът на превозното средство има право по всяко време да избере да ползва бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, вместо бордовата система TPS eCall;

г) производителят включва в ръководството за употреба информация за посоченото в буква в) право.

4.  Производителите гарантират, че приемниците на бордовите системи eCall, основаващи се на телефон 112, са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS. Наред с това производителите могат да изберат вариант за съвместимост и с други навигационни спътникови системи.

5.  Само онези бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, които са постоянно монтирани в превозното средство или чийто тип е одобрен отделно, които могат да бъдат изпитани, се приемат за целите на ЕО одобряването на типа.

6.  Производителите доказват, че в случай на критична повреда в системата, която води до неспособност за извършване на eCall, основаващ се на телефон 112 или на услуга на трета страна, пътуващите в превозното средство ще бъдат уведомени за това.

7.  Бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, е достъпна за всички независими оператори срещу разумна такса, която не надхвърля номиналната стойност, и без дискриминация по отношение на ремонта и техническото обслужване в съответствие с Регламент (ЕО) № 715/2007.

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 за установяване на подробните технически изисквания и изпитванията за ЕО одобряването на типа за превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и ЕО одобряването на типа на системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112.

▼M1

Техническите изисквания и изпитванията, посочени в първа алинея, се основават на изискванията, определени в параграфи 2—7, и на наличните стандарти за eCall, когато е приложимо, включително:

а) EN 16072:2015 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Оперативни изисквания на общоевропейската система eCall“;

б) EN 16062:2015 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Изисквания на високо ниво за прилагане на системата eCall“;

в) EN 16454:2015 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Изисквания относно изпитванията на системата eCall „от край до край“;

г) EN 15722:2015 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Минимален набор от данни (МНД) за система за електронно повикване“;

д) EN 16102:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронно повикване (eCall). Работни изисквания към услуги, предоставяни от трета страна“;

е) всякакви допълнителни европейски стандарти, свързани със системата eCall, приети в съответствие с процедурите, установени в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) или в правилата на Икономическата комисия на Обединените нации за Европа (правила на ИКЕ на ООН), свързани със системата eCall, към които Съюзът се е присъединил.

▼B

Първите делегирани актове се приемат до 9 юни 2016 г.

9.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 за актуализиране на версиите на стандартите, посочени в параграф 8 от настоящия член, при приемане на нова версия.

Член 6

Правила относно защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни

1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. Всяка обработка на лични данни посредством бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, съответства на правилата за защита на личните данни, предвидени в посочените директиви.

2.  Личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, се използват единствено за целите на справянето с извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея.

3.  Личните данни, обработвани съгласно настоящия регламент, не се съхраняват по-дълго от необходимото за справяне с извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея. Тези данни се заличават изцяло и незабавно, след като престанат да са необходими за тази цел.

4.  Производителите гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не може да се проследява и по никакъв начин да не бъде подложена на постоянно проследяване.

5.  Производителите гарантират, че във вътрешната памет на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, данните автоматично и непрекъснато се заличават. Позволява се запазването само на последните три местоположения на превозното средство, доколкото това е строго необходимо за определянето на местоположението и посоката на движение в момента на събитието.

6.  Тези данни не са достъпни извън бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, за нито един орган преди задействането на системата eCall.

7.  В бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, са вградени технологии за защита на неприкосновеността на личния живот, за да се осигури на ползвателите подходяща степен на защита на неприкосновеността на личния живот, както и необходимите предпазни мерки, за да се предотвратят наблюдение и злоупотреба.

8.  Минималния набор от данни, изпращан от бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, съдържа единствено минималната информация, посочена в стандарта EN 15722:2011 „Интелигентни транспортни системи. Електронна сигурност. Минимален набор от данни (MSD)за система за електронно повикване“. Бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, не предава никакви други данни. Минималният набор от данни се съхранява по начин, който да позволява пълното му и окончателно заличаване.

9.  Производителите предоставят в ръководството за употреба ясна и изчерпателна информация за обработката на данни, извършвана посредством бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112. Информацията се състои от:

а) препратка към правното основание за обработката;

б) факта, че бордовата системата eCall, основаваща се на телефон 112, е активирана по подразбиране;

в) реда и условията на обработката на данни, която се извършва от бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112;

г) конкретните цели на обработването на eCall, което следва да е ограничено до извънредните ситуации, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея;

д) видовете данни, които се събират и обработват, и получателите на тези данни,

е) срока за съхранение на данните в бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112;

ж) факта, че няма постоянно проследяване на превозното средство;

з) реда и условията за упражняването на правата на субектите на данните, както и службата за контакт, компетентна да обработва искания за достъп;

и) всяка необходима допълнителна информация относно проследимостта, проследяването и обработката на лични данни във връзка с предоставянето на TPS eCall и/или други услуги с добавена стойност, за която се изисква изрично съгласие от страна на ползвателя и е в съответствие с Директива 95/46/ЕО. Отчита се по-специално фактът, че може да има разлики между обработката на данни, извършена чрез бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и бордовите системи TPS eCall или чрез други услуги с добавена стойност.

10.  За да се избегне объркване по отношение на преследваните цели и добавената стойност на обработката, информацията, посочена в параграф 9, се предоставя в ръководството за употреба поотделно за бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и за системите TPS eCall, преди да се използва системата.

11.  Производителите гарантират, че бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и евентуална друга инсталирана система за TPS eCall или услуга с добавена стойност са проектирани по такъв начин, че между тях не е възможен обмен на лични данни. Неизползването на друга система за TPS eCall или на услуга с добавена стойност или отказът на субекта на данните да даде съгласие за обработка на личните му данни за услуга TPS eCall или услуга с добавена стойност не трябва да оказва неблагоприятно въздействие върху използването на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112.

12.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 8 във връзка с определянето на:

а) подробни технически изисквания и процедури за изпитвания с цел прилагане на правилата относно обработването на личните данни, посочени в параграфи 2 и 3;

б) подробни технически изисквания и процедури за изпитвания с цел да се гарантира, че между бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и системи на трети страни не се обменят лични данни, както е посочено в параграф 11.

Първите делегирани актове се приемат до 9 юни 2016 г.

13.  Чрез актове за изпълнение Комисията определя:

а) практическите условия и реда, по които се оценява отсъствието на проследимост и на проследяване, посочено в параграфи 4, 5 и 6;

б) образеца за информацията за ползвателите, посочена в параграф 9.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

Първите актове за изпълнение се приемат до 9 юни 2016 г.

Член 7

Задължения на държавите членки

Считано от 31 март 2018 г., националните органи издават ЕО одобряване на типа по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, само на нови типове превозни средства и нови типове системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства, които са в съответствие с настоящия регламент и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на настоящия регламент.

Член 8

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9, и член 6, параграф 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 8 юни 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9 и член 6, параграф 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегирани актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9 и член 6, параграф 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 9

Актове за изпълнение

Комисията приема актове за изпълнение, в които се установяват административните разпоредби за ЕО одобряването на типа на превозни средства по отношение на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, и по отношение на системи, компоненти и отделни технически възли за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, проектирани и конструирани за такива превозни средства, съгласно изискванията на член 5, параграф 1 за:

а) образците на информационните документи (списъците с данни), които се предоставят от производителите за целите на одобряването на типа;

б) образците на сертификатите за ЕО одобряване на типа;

в) образеца (образците) на маркировката за ЕО одобряване на типа.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10, параграф 2.

Първите актове за изпълнение се приемат до 9 юни 2016 г.

Член 10

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Техническия комитет „Моторните превозни средства“ (ТКМПС/TCMV), създаден с член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 11

Санкции

1.  Държавите членки определят правилата за санкциите, приложими при неспазване от производителите на разпоредбите на настоящия регламент и на делегираните актове и актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент. Те вземат всички необходими мерки, за да се осигури прилагане на санкциите. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират Комисията за тези разпоредби и без забавяне нотифицират Комисията за всякакви последващи изменения, които ги засягат.

2.  Видовете неспазване, които подлежат на санкция, включват най-малко следното:

а) подаване на декларация с невярно съдържание при процедура за одобряване или при процедура, водеща до изземване;

б) фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;

в) укриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изземване, отказ или отнемане на одобряването на типа;

г) нарушаване на разпоредбите на член 6;

д) действие в нарушение на разпоредбите на член 5, параграф 7.

Член 12

Докладване и преразглеждане

1.  До 31 март 2021 г. Комисията изготвя доклад за оценка относно резултатите на бордовата система eCall, основаваща се на телефон 112, включително степента на нейното навлизане, който се представя на Европейския парламент и на Съвета. Комисията проучва дали в обхвата на настоящия регламент следва да бъдат включени и други категории превозни средства, като например тежкотоварни превозни средства, градски и туристически автобуси, двуколесни моторни превозни средства и селскостопански трактори. Ако е целесъобразно, Комисията представя законодателно предложение за тази цел.

2.  След провеждане на широки консултации с всички заинтересовани страни и анализ на разходите и ползите Комисията преценява необходимостта от изисквания за оперативно съвместима, стандартизирана, сигурна платформа с открит достъп. Ако е целесъобразно и не по-късно от 9 юни 2017 г., Комисията приема законодателна инициатива въз основа на тези изисквания.

Член 13

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Приложения I, III, IV и ХI към Директива 2007/46/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2, параграф 2, член 5, параграфи 8 и 9, член 6, параграфи 12 и 413 и членове 8, 9, 10 и 12 се прилагат от 8 юни 2015 г.

Членовете, различни от посочените във втората алинея на настоящия член, се прилагат от 31 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения на Директива 2007/46/ЕО

Директива 2007/46/ЕО се изменя, както следва:

1) в приложение I се добавят следните точки:

„12.8. система eCall

12.8.1. Наличие: да/не (1)

12.8. 2. Техническо описание или чертежи на устройството: …“

;

2) в приложение III, част I, раздел А се добавят следните точки:

„12.8. система eCall

12.8.1. Наличие: да/не (1)“

;

3) в приложение IV част I се изменя, както следва:

а) към таблицата се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

Приложимост

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

б) допълнение 1 се изменя, както следва:

i) в таблица 1 се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

 

N/A“

ii) в таблица 2 се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

Специфични аспекти

Приложимост и специфични изисквания

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

 

N/A“

в) в допълнение 2 раздел 4 „Технически изисквания“ се изменя, както следва:

i) в част I се добавя следната точка: Превозни средства от категория M1:Точка

Регулаторен акт

Алтернативни изисквания

„72

Регламент (ЕС) 2015/758 (системи eCall)

Изискванията по този регламент не се прилагат.“

ii) в част II се добавя следната точка: Превозни средства от категория N1:Точка

Регулаторен акт

Алтернативни изисквания

„72

Регламент (ЕС) 2015/758 (системи eCall)

Изискванията по този регламент не се прилагат.“

4) Приложение XI се изменя, както следва:

а) в таблицата в допълнение 1 се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1 ≤ 2 500  (*) kg

M1 > 2 500  (*) kg

M2

M3

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

G

G

N/A

N/A“

б) в таблицата в допълнение 2 се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“

в) в таблицата в допълнение 3 се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

M1

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

G“

г) в таблицата в допълнение 4 се добавя следната точка:Точка

Предмет

Регулаторен акт

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Система eCall

Регламент (ЕС) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“( 1 ) Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

( 2 ) Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

( 3 ) Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

Top