EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1005-20131125

Consolidated text: Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно вещества, които нарушават озоновия слой (преработен) (текст от значение за ЕИП)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/2013-11-25

2009R1005 — BG — 25.11.2013 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно вещества, които нарушават озоновия слой

(преработен)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 286, 31.10.2009, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 744/2010 НА КОМИСИЯТА от 18 август 2010 година

  L 218

2

19.8.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1087/2013 НА КОМИСИЯТА от 4 ноември 2013 година

  L 293

28

5.11.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1088/2013 НА КОМИСИЯТА от 4 ноември 2013 година

  L 293

29

5.11.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно вещества, които нарушават озоновия слой

(преработен)

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет ( 1 ),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ( 2 ),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой ( 3 ) е бил неколкократно съществено изменян. Тъй като предстои да се направят допълнителни изменения, посоченият регламент следва да бъде преработен с оглед постигане на яснота.

(2)

Установено е, че непрекъснатите емисии на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС), причиняват значително увреждане на озоновия слой. Съществуват убедителни доказателства за намаляване на количествата на ВНОС в атмосферата и се наблюдават някои ранни признаци на възстановяване на стратосферния озон. Възстановяването на озоновия слой до равнището на концентрация отпреди 1980 г. обаче не се очаква да бъде постигнато преди средата на ХХI век. Увеличената радиация от UV-B лъчи в резултат на нарушаването на озоновия слой следователно остава значителна заплаха за здравето и околната среда. В същото време повечето от тези вещества притежават висок потенциал за глобално затопляне и са фактори, които допринасят за повишаване на температурата на планетата. По тази причина следва да се вземат допълнителни ефективни мерки за защита на здравето на човека и околната среда от вредните последици, произтичащи от такива емисии, както и за избягване на риска от допълнително отлагане на възстановяването на озоновия слой.

(3)

Като осъзнава отговорността си за околната среда и търговията, Общността, съгласно Решение 88/540/ЕИО на Съвета ( 4 ), стана страна по Виенската конвенция за защита на озоновия слой и Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (по-долу „Протоколът“).

(4)

Много ВНОС са парникови газове, но не са контролирани от Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото към нея, тъй като се предполага, че Протоколът поетапно ще спре разпространението на ВНОС. Въпреки напредъка, постигнат с Протокола, задачата за поетапно спиране на разпространението на ВНОС все още трябва да бъде изпълнена в Европейския съюз и в глобален мащаб, като се има предвид, че понастоящем много алтернативи на ВНОС имат висок потенциал за глобално затопляне. Поради това е необходимо да се сведат до минимум и да се елиминират производството и употребата на ВНОС, когато са налице технически осъществими алтернативи с нисък потенциал за глобално затопляне.

(5)

Допълнителни мерки за защита на озоновия слой бяха приети от страните по Протокола, като последните мерки бяха приети на тяхната среща в Монреал през септември 2007 г. и в Доха през ноември 2008 г. Необходимо е да се вземат мерки на равнището на Общността за привеждане в съответствие с поетите от Общността задължения по Протокола, и по-специално с оглед прилагането на ускореното поетапно спиране на разпространението на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, при надлежно отчитане на рисковете от поетапно въвеждане на алтернативи с висок потенциал за глобално затопляне.

(6)

С оглед на безпокойството, изразено в Доклада от 2006 г. на Групата за научна оценка във връзка с ускореното нарастване на производството и потреблението на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в развиващите се държави, през 2007 г. на своето 19-о заседание страните по Протокола приеха Решение XIX/6 за график за ускорено поетапно спиране на употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди. Вследствие на това решение срокът за поетапно спиране на производството следва да бъде променен от 2025 г. на 2020 г.

(7)

Съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 считано от 2010 г. свежите ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди не могат повече да бъдат използвани при поддръжката или сервизното обслужване на хладилни и климатични инсталации. За да бъде минимизиран рискът от незаконна употреба на свежи ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди като регенерирани или рециклирани материали, при операциите по поддръжка или сервизно обслужване следва да бъдат използвани само регенерирани или рециклирани материали. Препродажбата на рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди следва да бъде забранена и рециклираните ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди следва да бъдат използвани само когато са извлечени от такива инсталации и само от предприятието, което е извършило или възложило извличането. С оглед последователност настоящото изключение се прилага също и за термопомпени инсталации.

(8)

Предвид широкото наличие на технологии и алтернативни вещества за заместване на ВНОС е целесъобразно в някои случаи да се предвидят мерки за контрол, които да са по-строги от тези, предвидени в Регламент (ЕО) № 2037/2000, и по-строги от тези в Протокола.

(9)

Съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 производството и пускането на пазара на хлорфлуорвъглеводороди, други напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, халони, тетрахлорметан, 1,1,1-трихлоретан, ненапълно халогенирани бромфлуорвъглеводороди, бромхлорметан и метилбромид са преустановени и пускането на пазара на тези вещества, както и на продукти и оборудване, които съдържат тези вещества, е забранено. Сега също така е целесъобразно постепенно да се въведе обща забрана за употреба на тези вещества за поддръжка или сервизно обслужване на такова оборудване.

(10)

Дори след поетапното спиране на контролираните вещества Общността следва при определени обстоятелства да разрешава изключения за използване за основни лабораторни и аналитични употреби. По-специално Решение Х/14 на страните по Протокола установява критерии за разрешаване на изключения за тези употреби. Комисията следва да бъде оправомощена да определи условията, при които става въпрос за използване за основни лабораторни и аналитични употреби. За да се избегне увеличаване на количествата, използвани за тези цели, на производителите и вносителите следва да не се разрешава значително увеличаване на количествата, пускани на пазара. Конкретните условия, договорени от страните за пускането на пазара на вещества за тези употреби, следва да бъдат включени в настоящия регламент, за да се осигури съобразяването с тях.

(11)

Наличието на алтернативи на метилбромид доведе до по-значително намаляване на неговото производство и потребление в сравнение с предвиденото в Протокола, както и в Решение 2008/753/ЕО на Комисията от 18 септември 2008 г. относно невключването на метилбромид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат посоченото вещество ( 5 ) и в Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди ( 6 ). Изключението за критични употреби на метилбромид следва да бъде отменено напълно, като временно се запазва възможността за разрешаване на дерогация в спешни ситуации в случай на неочаквани нашествия на вредители и избухване на зарази, като подобна спешна употреба е необходимо да бъде разрешена съгласно Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 7 ) и съгласно Директива 98/8/ЕО. В такива случаи следва да се предвидят мерки за свеждане до минимум на емисиите, като например използване на практически непропускливо покритие при обеззаразяване на почвите.

(12)

Предвид Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди ( 8 ), който забрани употребата на метилбромид като биоцид от 1 септември 2006 г., и Решение 2008/753/ЕО, което забрани употребата на метилбромид като продукт за растителна защита от 18 март 2010 г., следва също да се забрани употребата на метилбромид за карантина и обработка на пратки преди износ от 18 март 2010 г.

(13)

Протоколът в член 2F, параграф 7 изисква от страните да положат усилия, за да гарантират, че употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди е ограничена само за тези приложения, за които не съществуват по-подходящи за околната среда алтернативни вещества или технологии. С оглед наличността на алтернативни или заместващи технологии пускането на пазара и употребата на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, както и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, могат да бъдат допълнително ограничени. Решение VI/13 на страните по Протокола предвижда, че при оценката на алтернативите на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди следва да се вземат предвид такива фактори като озононарушаващ потенциал, енергийна ефективност, запалимост, токсичност, потенциал за глобално затопляне и потенциално въздействие върху ефективната употреба и поетапното спиране на употребата на напълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и халони. В това решение страните обобщиха, че контролът на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди по силата на Протокола следва значително да се засили, с цел да се защити озоновият слой и да се отрази наличието на алтернативи.

(14)

Обхватът на контролните мерки за продукти и оборудване, които съдържат контролирани вещества, следва да бъде разширен и за продукти и оборудване, зависещи от тези вещества, за да се избегне заобикаляне на ограниченията съгласно настоящия регламент. С допълнителното включване на продукти и оборудване, чието проектиране, употреба или функциониране изискват наличието на контролирано вещество, се премахва потенциалната възможност за пускане на пазара, внос или износ на продукти и оборудване, които не съдържат контролирани вещества към дадения момент, но които по-късно трябва да бъдат използвани. Освен това изключенията за продукти и оборудване, произведени преди влизането в сила на контролните мерки, следва да бъдат премахнати, тъй като вече не са актуални и могат да създадат риск от незаконно пускане на пазара или незаконна търговия.

(15)

Не следва да се внасят контролирани вещества, както и продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества от държави, които не са страни по Протокола. Освен това износът на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, следва да бъде забранен след влизането в сила на забраната за използването на тези продукти и оборудване или на контролирани вещества за поддръжка или сервизно обслужване в Общността, за да се избегне натрупването на запаси от тези вещества в държави, които не разполагат с достатъчно съоръжения за унищожаване.

(16)

Системата за лицензиране на контролираните вещества включва разрешение за износ на контролирани вещества, за да се подобрят наблюдението и контролът на търговията с ВНОС и да се позволи обменът на информация между страните. Следва да се разшири обхватът на системата за лицензиране, като се включат продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества.

(17)

За да се подобрят наблюдението и контролът на търговията, лицензирането следва да обхваща не само въвеждането на стоки на митническата територия за допускане за свободно обращение в Общността, но също така и въвеждането под други митнически режими или одобрена митническа обработка и употреба. Следва да остане възможността за транзитно преминаване през митническата територия на Общността, временно складиране, митническо складиране или свободна зона, без лицензиране, за да се избегне ненужно натоварване на операторите и митническите органи. Превозът до или от територията на държава-членка, която не е част от митническата територия на Общността или не попада в обхвата на настоящия регламент, но попада в обхвата на ратифицирания от държавата-членка Протокол, не следва да създава ненужна тежест за държавите-членки във връзка с лицензиране и докладване, при условие че са изпълнени задълженията съгласно настоящия регламент и Протокола.

(18)

С цел избягване на незаконна или нежелана търговия преди издаването на вносна или износна лицензия на Комисията следва да бъде предоставена възможност да провери заедно с компетентните органи на съответната трета държава дали планираната транзакция съответства на изискванията на тази държава.

(19)

Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества ( 9 ), Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати ( 10 ) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 11 ) предвиждат етикетирането на вещества, класифицирани като ВНОС, и етикетирането на смеси, които съдържат такива вещества. Тъй като ВНОС, произведени за употреба като изходна суровина, производствен агент или за лабораторни и аналитични употреби, могат да бъдат допуснати за свободно обращение в Общността, те следва да бъдат разграничавани от онези вещества, произведени за употреба с други цели, за да се избегне каквото и да било отклоняване на контролирани вещества, предназначени за употреба като изходна суровина, производствен агент или за лабораторни и аналитични употреби, за употреба с други цели, които са контролирани съгласно настоящия регламент. Освен това, за да бъдат информирани крайните ползватели и за да се улесни прилагането на настоящия регламент, продуктите и оборудването, които съдържат или зависят от подобни вещества, също следва да бъдат надлежно обозначени при поддръжката или сервизното обслужване.

(20)

За да се намали изпускането на контролирани вещества в атмосферата, следва да се вземат мерки за извличане на използвани контролирани вещества и за предотвратяване изтичането на контролирани вещества.

(21)

Протоколът изисква да се докладват данни за търговията с ВНОС. Поради това от производителите, вносителите и износителите на контролирани вещества следва да се изисква да представят годишни доклади. За да се даде възможност на Комисията да приведе процедурите по докладването в съответствие с Протокола и за да се избегне дублирането при докладването, предприятията, извършващи унищожаване, също следва да докладват пряко на Комисията. За да се осигури съответствие със задълженията за докладване съгласно Протокола и за да се подобри тяхното практическо прилагане, Комисията следва да бъде оправомощена да измени изискванията за докладване за държавите-членки и предприятията. С оглед предвижданото развитие на инструменти за докладване въз основа на интернет, Комисията по целесъобразност следва да изготви проект на мерки за адаптиране на изискванията за докладване веднага след появата на съответните инструменти за докладване.

(22)

Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от държавите-членки се урежда от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 12 ), а защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от Комисията се урежда от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 13 ), по-специално що се отнася до изискванията за поверителност и за сигурност при обработването, прехвърлянето на лични данни от Комисията към държавите-членки, законността на обработването и правото на субектите на информацията на достъп и поправяне на техните лични данни.

(23)

За да се осигури съответствие на всички разпоредби на настоящия регламент, държавите-членки следва да извършват проверки с отчитане на степента на риска, като се насочват към онези дейности, които представляват най-голям риск за незаконна търговия или емисии на контролирани вещества. Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки ( 14 ) следва да дава насока при извършването на инспекции от държавите-членки.

(24)

С оглед продължаващите иновации в секторите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, Комисията следва редовно да преразглежда настоящия регламент и по целесъобразност да изготвя предложения, по-специално относно предвидени изключения и дерогации, когато са налице технически и икономически осъществими алтернативи на употребата на контролирани вещества, с цел допълнително засилване на защитата на озоновия слой и едновременно намаляване на емисиите на парникови газове. За да се осигури съответствие с Протокола, Комисията следва да бъде оправомощена да уеднакви приложенията към настоящия регламент с решенията на страните, по-специално онези, засягащи методите за унищожаване, условията за пускане на пазара на контролирани вещества за основни лабораторни и аналитични употреби и процесите, при които контролираните вещества могат да бъдат използвани като производствени агенти.

(25)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията ( 15 ).

(26)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за определяне на формата и съдържанието на етикетите за контролираните вещества, произведени, пуснати на пазара или използвани като изходна суровина, като производствени агенти или за лабораторни и аналитични употреби; за изменение на приложение III относно процесите, при които контролирани вещества могат да бъдат използвани като производствени агенти; за изменение на максималното количество контролирани вещества, което може да бъде използвано като производствени агенти или да се изпуска при употреби като производствени агенти; за изменение на приложение V относно условията за пускане на пазара и по-нататъшно разпространение на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби; за определяне на механизъм за разпределяне на квоти за контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби; за изменение на приложение VI; за приемане на изменения и времеви рамки за поетапно спиране на критичните употреби на халони; за изменение на списъка с елементи, които е необходимо да се посочат в заявлението за лицензия; за приемане на допълнителни мерки за наблюдение на търговията с контролирани или нови вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества; за изменение на приложение VII относно технологиите за унищожаване; за установяване на списък с продукти и оборудване, за които извличането с цел унищожаване или унищожаване без предварително извличане на контролирани вещества следва да се счита технически и икономически осъществимо и следователно задължително; за приемане на изисквания за минимална квалификация за персонала; за установяване на списък на технологиите и практиките, които да се използват от предприятията за предотвратяване и минимизиране на изтичането и емисиите на контролирани вещества; за включване на нови вещества в приложение II и за изменение на изискванията за докладване за държавите-членки и предприятията. Тъй като тези мерки са от общ характер и имат за цел да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(27)

Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците ( 16 ) и Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци ( 17 ) предвиждат мерки за екологосъобразно обезвреждане и оползотворяване на отпадъци, както и за контрол върху опасните отпадъци. В тази връзка специално внимание следва да се обърне на ВНОС в отпадъците от строителство и разрушаване на постройки и в оборудването, което попада в приложното поле на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) ( 18 ). В съответствие с Протокола при унищожаването на контролирани вещества могат да бъдат прилагани само технологии, одобрени от страните. Съответните решения на страните следователно трябва да бъдат включени в настоящия регламент, за да се гарантира, че се прилагат само тези технологии, при условие че прилагането им е в съответствие със съответното общностно и национално законодателство относно отпадъците.

(28)

Следва да бъде утвърден гъвкав механизъм, който да въведе задължения за докладване на веществата, определени като нарушаващи озоновия слой, за да се позволи оценката на мащаба на тяхното въздействие върху околната среда и за да се подсигури, че тези нови вещества, за които е било установено, че са със значителен озононарушаващ потенциал, подлежат на контролни мерки. В този контекст следва да се обърне специално внимание на ролята на много бързо разпадащите се вещества, като се има предвид по-специално оценката на озона на Програмата на ООН за околната среда/Световната метеорологична организация (UNEP/WMO) от 2006 г., в която се заключава, че озононарушаващият потенциал на тези вещества е по-голям, отколкото се считаше преди.

(29)

Държавите-членки следва да предвидят правила относно санкциите, приложими за нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(30)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да осигури спазването на задълженията на Общността като страна по Протокола и да се отзове на трансграничния екологичен проблем с глобално измерение, като урежда вътреобщностната и външна търговия с ВНОС и продукти и оборудване, които съдържат или зависят от такива вещества, не може да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно може да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя правилата за производството, вноса, износа, пускането на пазара, употребата, извличането, рециклирането, регенерирането и унищожаването на вещества, които нарушават озоновия слой, докладването на информация, свързана с тези вещества, и вноса, износа, пускането на пазара и използването на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от такива вещества.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за контролирани вещества, за нови вещества и за продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. „Протокол“ означава Монреалския протокол от 1987 г. за веществата, които нарушават озоновия слой, както последно е изменен и адаптиран,

2. „страна“ означава всяка страна по Протокола,

3. „държава, която не е страна по Протокола“ означава по отношение на определено контролирано вещество всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която не е приела да се обвърже с разпоредбите на Протокола, които се прилагат за това вещество,

4. „контролирани вещества“ означава веществата, изброени в приложение I, включително техните изомери, независимо дали са в смеси или не и независимо от това дали са свежи, извлечени, рециклирани или регенерирани,

5. „хлорфлуорвъглеводороди“ означава контролирани вещества, изброени в група I от приложение I, включително техните изомери,

6. „халони“ означава контролирани вещества, изброени в група III от приложение I, включително техните изомери,

7. „тетрахлорметан“ означава контролирано вещество, посочено в група IV от приложение I,

8. „метилбромид“ означава контролирано вещество, посочено в група VI от приложение I,

9. „ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди“ означава контролирани вещества, изброени в група VIII от приложение I, включително техните изомери,

10. „нови вещества“ означава веществата, изброени в приложение II, независимо дали съществуват самостоятелно или в смеси и независимо дали са свежи, извлечени, рециклирани или регенерирани,

11. „изходна суровина“ означава контролирано или ново вещество, подложено на химична трансформация — процес, в който първоначалният му състав напълно се преобразува и чиито емисии са незначителни,

12. „производствени агенти“ означава контролирани вещества, използвани като химични производствени агенти в приложенията, посочени в приложение III,

13. „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, произвеждащо контролирани вещества или нови вещества в Общността,

14. „производство“ означава количеството произведени контролирани вещества или нови вещества, включително количеството, произведено умишлено или непредпазливо под формата на вторичен продукт, освен ако този вторичен продукт не бъде унищожен като част от производствения процес или вследствие на документирана процедура, гарантираща спазването на настоящия регламент, общностното и националното законодателство относно отпадъците. Не се счита за „производство“ количеството от извлечени, рециклирани или регенерирани вещества, нито незначителното количество, което неминуемо присъства в продуктите в малък размер или се отделя при производство,

15. „озононарушаващ потенциал“ или „ОНП“ означава цифрата, посочена в приложения I и II, представляваща потенциалния ефект върху озоновия слой на всяко контролирано вещество или ново вещество,

16. „изчислено ниво“ означава количество, определено чрез умножаване на количеството на всяко контролирано вещество по неговия озононарушаващ потенциал и чрез събиране на получените числа за всяка група контролирани вещества от приложение I поотделно,

17. „промишлена рационализация“ означава трансфера — или между страните по Протокола, или в рамките на държава-членка — на цялото или на част от изчисленото ниво за производство от един производител на друг, с цел да се оптимизира икономическата ефективност или в отговор на очакван спад в доставките вследствие закриване на предприятията,

18. „внос“ означава въвеждането на вещества, продукти и оборудване, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, на митническата територия на Общността, доколкото територията попада в обхвата на ратифицирания от държавата-членка Протокол и се прилага настоящият регламент,

19. „износ“ означава извеждането от митническата територия на Общността, доколкото територията попада в приложното поле на ратифицирания от държавата-членка Протокол и на настоящия регламент, на вещества, продукти и оборудване, които попадат в приложното поле на настоящия регламент и имат статут на общностни стоки, или реекспортирането на вещества, продукти и оборудване, които попадат в обхвата на настоящия регламент, ако имат статут на необщностни стоки,

20. „пускане на пазара“ означава доставянето или предоставянето на трети лица в рамките на Общността, възмездно или безвъзмездно, и включва допускането за свободно обращение в Общността, както е посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008. По отношение на продукти и оборудване, които са част от недвижима собственост или превозни средства, това се отнася единствено до доставянето или предоставянето за първи път в рамките на Общността,

21. „употреба“ означава използването на контролирани вещества или на нови вещества при производството, поддръжката или сервизното обслужване, включително презареждане, на продукти и оборудване или други процеси,

22. „термопомпа“ означава устройство или инсталация, което/която извлича топлина при ниски температури от въздуха, водата или почвата и отделя топлина,

23. „извличане“ означава събирането и съхраняването на контролирани вещества от продукти и оборудване или контейнери по време на поддръжката или сервизното обслужване или преди извеждането от употреба,

24. „рециклиране“ означава повторното използване на извлечени контролирани вещества след подлагане на основни процеси на почистване,

25. „регенериране“ означава повторна обработка на извлечено контролирано вещество с цел постигане на определени експлоатационни характеристики, еквивалентни на свежо вещество, като се взема предвид неговата предвидена употреба,

26. „предприятие“ означава всяко физическо или юридическо лице, което:

а) произвежда, извлича, рециклира, регенерира, използва или унищожава контролирани вещества или нови вещества,

б) внася такива вещества,

в) изнася такива вещества,

г) пуска такива вещества на пазара, или

д) експлоатира хладилни, климатични или термопомпени инсталации или системи за противопожарна защита, които съдържат контролирани вещества,

27. „приложения за карантина“ означава обработка за предотвратяване на навлизането, установяването или разпространението на карантинни вредители (включително болести) или за осигуряване на официален контрол, когато:

 официалният контрол се осъществява или разрешава от национален орган за защита на растенията, животните и околната среда или от национален здравен орган,

 карантинните вредители са вредители от потенциално значение за застрашените от тях площи, все още неналични или налични, но не широко разпространени, включително болести, и които се контролират официално,

28. „обработка на пратки преди износ“ означава некарантинна обработка, прилагана не повече от 21 дни преди износ, за да бъдат спазени официалните изисквания на държавата вносител или официалните изисквания на държавата износител, действащи преди 7 декември 1995 г. Официалните изисквания са тези, които се изпълняват или разрешават от национален орган за защита на растенията и животните, за опазване на околната среда, национален здравен орган или национален орган за съхранявани продукти,

29. „продукти и оборудване, зависещи от контролирани вещества“ означава продукти и оборудване, които не функционират без контролирани вещества, с изключение на продуктите и оборудването, използвани за производството, обработката, извличането, рециклирането, регенерирането или унищожаването на контролирани вещества,

30. „свежи вещества“ означава вещества, които не са били използвани преди това,

31. „продукти и оборудване“ означава всички продукти и цялото оборудване, с изключение на контейнерите, които се използват за превоз или съхранение на контролирани вещества.ГЛАВА II

ЗАБРАНИ

Член 4

Производство на контролирани вещества

Забранява се производството на контролирани вещества.

Член 5

Пускане на пазара и употреба на контролирани вещества

1.  Забранява се пускането на пазара и употребата на контролирани вещества.

2.  Контролирани вещества не се пускат на пазара в контейнери за еднократна употреба, освен за лабораторни и аналитични употреба, както и посочено в член 10 и член 11, параграф 2.

3.  Настоящият член не се прилага за контролирани вещества в продукти и оборудване.

Член 6

Пускане на пазара на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества

1.  Забранява се пускането на пазара на продукти или оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, с изключение на продуктите или оборудването, за които използването на съответните контролирани вещества е разрешено в съответствие с член 10, член 11 параграф 2 или член 13 или е било разрешено въз основа на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

2.  С изключение на употребите, посочени в член 13, параграф 1, системите за противопожарна защита и пожарогасителите, които съдържат халони, се забраняват и се извеждат от употреба.ГЛАВА III

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ДЕРОГАЦИИ

Член 7

Производство, пускане на пазара и употреба на контролирани вещества като изходна суровина

1.  Чрез дерогация от членове 4 и 5 контролираните вещества може да бъдат произвеждани, пускани на пазара и използвани като изходна суровина.

2.  Контролираните вещества, произведени или пуснати на пазара като изходна суровина, могат да бъдат използвани единствено за тази цел. Считано от 1 юли 2010 г. контейнерите с такива вещества носят етикет с ясно обозначение, че веществото може да бъде използвано единствено като изходна суровина. Когато се изисква такива вещества да се етикетират съгласно Директива 67/548/ЕИО, Директива 1999/45/ЕО или Регламент (ЕО) № 1272/2008, това обозначение се включва в етикета, предвиден в посочените директиви, или в допълнителната информационна част на етикета, предвидена в член 25, параграф 3 от посочения регламент.

Комисията може да определи формата и съдържанието на етикета, който да се използва. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 8

Производство, пускане на пазара и употреба на контролирани вещества като производствени агенти

1.  Чрез дерогация от членове 4 и 5 контролираните вещества могат да бъдат произвеждани, пускани на пазара и използвани като производствени агенти.

2.  Контролираните вещества могат да бъдат използвани само като производствени агенти в инсталации, съществуващи на 1 септември 1997 г., където емисиите от тях са незначителни.

3.  Контролираните вещества, произведени или пуснати на пазара като производствени агенти, може да бъдат използвани единствено за тази цел. Считано от 1 юли 2010 г. контейнерите с такива вещества носят етикет с ясно обозначение, че тези вещества могат да бъдат използвани единствено като производствени агенти. Когато се изисква такива вещества да се етикетират съгласно Директива 67/548/ЕИО, Директива 1999/45/ЕО или Регламент (ЕО) № 1272/2008, това обозначение се включва в етикета, предвиден в посочените директиви, или в допълнителната информационна част на етикета, предвидена в член 25, параграф 3 от посочения регламент.

Комисията може да определи формата и съдържанието на етикета, който да се използва. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

4.  В съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2, Комисията по целесъобразност съставя списък с предприятията, в които се разрешава употребата на контролирани вещества в качеството им на производствен агент, като за всяко предприятие се посочват максималните количества, които могат да бъдат използвани като съставки или за потребление като производствени агенти, както и емисионните нива.

Максималното количество контролирани вещества, което може да се използва като производствени агенти в рамките на Общността, не превишава 1 083 метрични тона годишно.

Максималното количество контролирани вещества, които могат да бъдат изпускани в резултат на употреба на производствени агенти в рамките на Общността, не превишава 17 метрични тона годишно.

5.  Вследствие на научно-техническия напредък или получаване на нова информация, както и вследствие на решения, взети от страните, Комисията по целесъобразност:

а) изменя приложение III,

б) изменя максималното количество контролирани вещества, което може да се използва като производствени агенти или да се изпуска при употреби като производствени агенти, посочени в параграф 4, втора и трета алинея.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 9

Пускане на пазара на контролирани вещества за унищожаване или за регенериране и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества за унищожаване

Чрез дерогация от членове 5 и 6 контролирани вещества и продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества могат да бъдат пускани на пазара в рамките на Общността за унищожаване, в съответствие с изискванията за унищожаване, посочени в член 22, параграф 1. Контролирани вещества могат също така да бъдат пускани на пазара в рамките на Общността за регенериране.

Член 10

Основни лабораторни и аналитични употреби на контролираните вещества, различни от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди

1.  Чрез дерогация от членове 4 и 5 контролираните вещества, различни от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, могат да бъдат произвеждани, пускани на пазара и използвани за основни лабораторни и аналитични употреби и подлежат на регистрационен и лицензионен режим в съответствие с настоящия член.

2.  Комисията, по целесъобразност и в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2, определя всички възможни основни лабораторни и аналитични употреби, за които са разрешени производството и вносът в Общността на контролирани вещества, различни от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, съответните количества, периодът, за който е валидно изключението, и потребителите, които могат да се ползват от тези основни лабораторни и аналитични употреби.

3.  Контролираните вещества, произведени или пуснати на пазара за основни лабораторни и аналитични употреби, могат да бъдат използвани единствено за тази цел. Считано от 1 юли 2010 г. контейнерите, които съдържат такива вещества, носят етикет с ясно обозначение, че веществото може да се използва единствено за лабораторни и аналитични употреби. Когато се изисква такива вещества да се етикетират съгласно Директива 67/548/ЕИО, Директива 1999/45/ЕО или Регламент (ЕО) № 1272/2008, такова обозначение се включва в етикета, предвиден в посочените директиви, или в допълнителната информационна част на етикета, предвидена в член 25, параграф 3 от посочения регламент.

Комисията може да определи формата и съдържанието на етикета, който да се използва. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Контролираните вещества, посочени в първа алинея, се пускат на пазара и се разпространяват единствено при условията, определени в приложение V. Комисията може да измени посоченото приложение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

4.  Всяко предприятие, което използва за основни лабораторни и аналитични употреби контролирани вещества, различни от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се регистрира в Комисията, като посочва веществата, които ще се използват, предназначението, очакваното годишно потребление и доставчиците на тези вещества и актуализира посочената информация при промени.

5.  Производителите и вносителите, които снабдяват предприятията, посочени в параграф 4, или които използват контролирани вещества за собствени нужди, обявяват пред Комисията, до датата, посочена в известие на Комисията, прогнозираното търсене за посочения в известието период, като конкретизират естеството и количествата на необходимите контролирани вещества.

6.  Комисията издава лицензии на производители и вносители на контролирани вещества, различни от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, произвеждани или внасяни за основни лабораторни и аналитични употреби, и ги уведомява за веществата, приложенията и количествата, които те имат право да пускат на пазара или да използват за собствени нужди. Годишното количество, което е разрешено с лицензии за отделни производители и вносители, не превишава 130 % от средното годишно изчислено ниво на контролирани вещества, лицензирани за съответния производител или вносител с цел да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби през 2007—2009 г.

Общото годишно количество, за което са издадени лицензии, включително за ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди съгласно член 11, параграф 2, не превишава 110 тона ОНП. Останалите количества може да се разпределят на производители и вносители, които от 2007 до 2009 г. не са пускали на пазара, нито са използвали за собствени нужди контролирани вещества с цел да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби.

Комисията определя механизъм за разпределяне на квоти между производителите и вносителите. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

7.  На производител може да се разреши от компетентния орган на държавата-членка, в която се намира съответното му производство, да произвежда контролираните вещества, посочени в параграф 1, с цел да се удовлетворят исканията, за които е издадена лицензия в съответствие с параграф 6.

Компетентният орган на съответната държава-членка предварително нотифицира Комисията за своето намерение да издаде такова разрешение.

8.  Доколкото Протоколът позволява, компетентният орган на държавата-членка, в която се намира съответното производство на производителя, може да разреши на производителя да произведе или да превиши изчислените нива на производство, посочени в параграф 6, с цел да се задоволят основни лабораторни и аналитични употреби на страните по тяхно искане.

Компетентният орган на съответната държава-членка предварително нотифицира Комисията за своето намерение да издаде такова разрешение.

Член 11

Производство, пускане на пазара и употреба на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и пускане на пазара на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди

1.  Чрез дерогация от член 4 могат да се произвеждат ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, при условие че всеки производител гарантира следното:

а) изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца до 31 декември 2013 г. не превишава 35 % от изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди през 1997 г.;

б) изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца до 31 декември 2016 г. не превишава 14 % от изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди през 1997 г.;

в) изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. и за всеки следващ период от дванадесет месеца до 31 декември 2019 г. не превишава 7 % от изчисленото ниво на производство на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди през 1997 г.;

г) не произвежда ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди след 31 декември 2019 г.

2.  Чрез дерогация от член 4 и член 5, параграф 1 ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди може да бъдат произвеждани, пускани на пазара и използвани за лабораторни и аналитични употреби.

Член 10, параграфи от 3 до 7 се прилагат mutatis mutandis.

3.  Чрез дерогация от член 5 до 31 декември 2014 г. регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди може да бъдат пускани на пазара и използвани за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно, климатично и термопомпено оборудване, при условие че контейнерът има етикет с обозначение, че веществото е било регенерирано, както и информация относно номера на партидата и името и адреса на съоръжението за регенериране.

4.  До 31 декември 2014 г. за поддръжка или сервизно обслужване на съществуващо хладилно, климатично и термопомпено оборудване могат да бъдат използвани рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, при условие че са били извлечени от такова оборудване и може да бъдат използвани единствено от предприятието, което е извършило извличането като част от поддръжката или сервизното обслужване или за когото е извършено извличането, като част от поддръжката или сервизното обслужване.

5.  Чрез дерогация от член 5 до 31 декември 2019 г. ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди могат да бъдат пускани на пазара за преопаковане и последващ износ. Всяко предприятие, което извършва преопаковане и последващ износ на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се регистрира в Комисията, като посочва съответните контролирани вещества, очакваното годишно търсене и доставчиците на тези вещества и актуализира посочената информация при промени.

6.  Когато за поддръжка или сервизно обслужване се използват регенерирани или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, съответното хладилно, климатично и термопомпено оборудване носи етикет с обозначение на вида вещество, неговото количествено съдържание в оборудването и елементите на етикета, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на вещества или смеси, класифицирани като опасни за озоновия слой.

7.  Предприятията, които експлоатират оборудването, предвидено в параграф 4 и съдържащо течен агент от 3 kg или повече, водят документация за количеството и вида вещество, което е извлечено или добавено, както и за дружеството или техника, извършили поддръжката или сервизното обслужване.

Предприятията, които използват регенерирани или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за поддръжка или сервизно обслужване, водят документация, в която са вписани предприятията, доставили регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, и източникът на рециклираните ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди.

8.  Чрез дерогация от членове 5 и 6 по искане на компетентен орган на държава-членка Комисията, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2, може да разреши ограничено по време изключение, позволяващо употреба и пускане на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, когато е доказано за конкретна употреба, че няма технически и икономически оправдано алтернативно вещество или не са налични или не могат да се използват съответните технологии.

Това изключение не може да бъде разрешено за период, който продължава след 31 декември 2019 г.

Член 12

Карантина, обработка на пратки преди износ и други спешни употреби на метилбромид

1.  Чрез дерогация от член 5, параграф 1 до 18 март 2010 г. метилбромид може да бъде пускан на пазара и използван за карантина и за обработка на пратки преди износ, при условие че пускането на пазара и употребата на метилбромид са разрешени съответно съгласно националното законодателство в съответствие с Директива 91/414/ЕИО и Директива 98/8/ЕО.

Метилбромид може да бъде използван единствено на обекти, одобрени от компетентните органи на съответната държава-членка, и ако е икономически и технически осъществимо, при условие че поне 80 % от освободения от пратката метилбромид е извлечен.

2.  Изчисленото ниво на метилбромид, който предприятията пускат на пазара или използват за собствени нужди за периода от 1 януари 2010 г. до 18 март 2010 г., не превишава 45 тона озононарушаващ потенциал.

Всяко предприятие гарантира, че изчисленото ниво на метилбромид, което то пуска на пазара или използва за собствени нужди за карантина и обработка на пратки преди износ, не превишава 21 % от средното изчислено ниво на метилбромид, което то е пуснало на пазара или е използвало за собствени нужди за карантина и обработка на пратки преди износ през 2005—2008 г.

3.  При спешни случаи, когато неочакваното разпространение на вредител или заболяване изисква това, Комисията може, по искане на компетентния орган на държава-членка, да разреши временното производство, пускане на пазара и употреба на метилбромид, при условие че пускането на пазара и употребата на метилбромид са разрешени съответно от Директива 91/414/ЕИО и Директива 98/8/ЕО.

Такова разрешение се издава за период не по-дълъг от 120 дни и за количества, непревишаващи 20 метрични тона, като в него се уточняват мерките, които ще се предприемат за намаляване на емисиите по време на употребата.

Член 13

Използването на халони за критични употреби и извеждане от употреба на оборудване, което съдържа халони

1.  Чрез дерогация от член 5, параграф 1 на пазара могат да бъдат пускани и да бъдат използвани халони за критичните употреби, изброени в приложение VI. Халони могат да се пуснат на пазара от предприятия, които имат разрешение от компетентния орган на съответната държава-членка за съхранение на халони за критични употреби.

2.  Комисията преразглежда приложение VI и по целесъобразност приема изменения и времеви рамки за поетапно спиране на критични употреби чрез определяне на крайни дати за нови приложения и крайни срокове за съществуващите приложения, като взема предвид наличността на технически и икономически приложими алтернативи или технологии, които са приемливи от гледна точка на околната среда и здравето.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

3.  Системите за противопожарна защита и пожарогасителите, които съдържат халони за употребите, посочени в параграф 1, се извеждат от употреба съгласно крайните срокове, посочени в приложение VI.

4.  Комисията може, по искане на компетентния орган на държава-членка и в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2, да предостави дерогации от крайните срокове за съществуващите употреби или гранични дати за нови употреби, при условие че тези срокове или дати са определени в приложение VI в съответствие с параграф 2, за специфични случаи, при които е демонстрирано, че не е налична друга технически или икономически приложима алтернатива.

Член 14

Прехвърляне на права и промишлена рационализация

1.  Всеки производител или вносител, който има право да пуска на пазара или да използва за собствени нужди контролирани вещества, може да прехвърли това право по отношение на целите или част от количествата от съответната група вещества, определени в съответствие с настоящия член, на всеки друг производител или вносител на тази група вещества в Общността. Комисията бива нотифицирана предварително за всяко такова прехвърляне на право. Прехвърлянето на право за пускане на пазара или използване на контролирани вещества не означава, че се запазва по-нататък правото за производство или внос.

2.  Доколкото Протоколът позволява, компетентният орган на държавата-членка, в която се намира съответното производство на производителя, може да разреши на производителя да превиши изчислените нива на производство, посочени в член 10 и член 11, параграф 2, за целите на промишлената рационализация в съответната държава-членка, при условие че изчислените нива на производство на тази държава-членка не превишават сбора от изчислените нива на производство на нейните местни производители, както е определено в член 10 и член 11, параграф 2 за въпросните периоди. Компетентният орган на съответната държава-членка предварително нотифицира Комисията за своето намерение да издаде такова разрешение.

3.  Доколкото Протоколът позволява, Комисията може, със съгласието на компетентния орган на държавата-членка, в която се намира съответното производство на производителя, да разреши на производителя да превиши изчислените нива на производство, посочени в член 10 и член 11, параграф 2, за целите на промишлената рационализация между държавите-членки, при условие че сборът от изчислените нива на производство на съответните държави-членки не превишава сбора от изчислените нива на производство на техните местни производители, определени в член 10 и член 11, параграф 2 за въпросните периоди. Изисква се и съгласието на компетентния орган на държавата-членка, в което е предвидено намаляването на производството.

4.  Доколкото Протоколът позволява, Комисията може, със съгласието на компетентния орган на държавата-членка, в която се намира съответното производство, и на правителството на съответната трета държава — страна по Протокола, да разреши на производителя да обедини изчислените нива на производство, посочени в член 10 и член 11, параграф 2, с изчислените нива на производство, разрешени на производител в трета държава — страна по Протокола, и в съответствие с националното законодателство на производителя, за целите на промишлената рационализация на трета държава — страна по Протокола, при условие че сборът на изчислените нива на производство от двамата производители не превишава сбора от изчислените нива на производство, позволени на производител от Общността съгласно член 10 и член 11, параграф 2 и изчислените нива на производство, разрешени на производител от трета държава — страна по Протокола, съгласно Протокола и съответното национално законодателство.ГЛАВА IV

ТЪРГОВИЯ

Член 15

Внос на контролирани вещества или на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества

1.  Забранява се вносът на контролирани вещества или на продукти и оборудване, различни от тези за лични цели, които съдържат или зависят от подобни вещества.

2.  Забраната по параграф 1 не се отнася до вноса на:

а) контролирани вещества, които се използват за лабораторни и аналитични употреби, посочени в член 10 и член 11, параграф 2,

б) контролирани вещества, които се използват за изходна суровина,

в) контролирани вещества, които се използват за производствени агенти,

г) контролирани вещества за унищожаване чрез технологиите, посочени в член 22, параграф 2,

д) до 31 декември 2019 г. ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, които се преопаковат и впоследствие се реекспортират не по-късно от 31 декември на следващата календарна година в страна по Протокола, където потреблението или вносът на такива ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди не са забранени,

е) метилбромид за спешните употреби, посочени в член 12, параграф 3, или до 31 декември 2014 г. за преопаковане и последващо реекспортиране за карантина и обработка на пратки преди износ, при условие че реекспортирането се извършва през годината на вноса,

ж) извлечени, рециклирани или регенерирани халони, при условие че се внасят единствено с цел критични употреби, посочени в член 13, параграф 1, от предприятия, които имат разрешение от компетентния орган на съответната държава-членка за съхранение на халони за критични употреби,

з) продукти или оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, за унищожаване, когато това е приложимо чрез технологиите, посочени в член 22, параграф 2,

и) продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, за задоволяване на лабораторни и аналитични употреби, посочени в член 10 и член 11, параграф 2,

й) продукти и оборудване, които съдържат или зависят от халони за задоволяване на критичните употреби, посочени в член 13, параграф 1,

к) продукти и оборудване, които съдържат ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, за които е било разрешено пускане на пазара в съответствие с член 11, параграф 5.

3.  Вносът, посочен в параграф 2, подлежи на представяне на вносна лицензия, с изключение на внос за транзитно преминаване през митическата територия на Общността или внос при режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона, както е посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008, при условие че този внос остава в митническата територия на Общността не повече от 45 дни и впоследствие няма да бъде представен за допускане за свободно обращение в Общността, унищожен или преработен. Посочената лицензия се издава от Комисията след извършването на проверка за съответствие с членове 16 и 20.

Член 16

Допускане за свободно обращение в Общността на внесени контролирани вещества

1.  Допускането за свободно обращение в Общността на внесени контролирани вещества подлежи на количествени ограничения. Комисията определя тези ограничения и разпределя квоти между предприятията за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г. и за всеки следващ 12-месечен период в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2.

Квотите, посочени в първа алинея, се разпределят само за следните вещества:

а) контролирани вещества, ако те се използват за лабораторни и аналитични или за критични употреби, посочени в член 10, член 11, параграф 2 и член 13,

б) контролирани вещества, ако те се използват като изходна суровина,

в) контролирани вещества, ако те се използват като производствен агент.

2.  До датата, уточнена в известие на Комисията, вносителите на веществата по параграф 1, букви а), б) и в) декларират пред Комисията очакваното търсене, като посочват естеството и количеството на необходимите контролирани вещества. Въз основа на посочените декларации Комисията установява количествени ограничения за вноса на веществата по параграф 1, букви а), б) и в).

Член 17

Износ на контролирани вещества и на продукти или оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества

1.  Забранява се износът на контролирани вещества или на продукти и оборудване, различни от тези за лични цели, които съдържат или зависят от тези вещества.

2.  Забраната, уредена в параграф 1, не се прилага за износа на:

а) контролирани вещества използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, посочени в член 10;

б) контролирани вещества, които се използват като изходна суровина;

в) контролирани вещества, които се използват като производствени агенти;

г) продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, произведени в съответствие с член 10, параграф 7 или внесени съгласно член 15, параграф 2, буква з) или и);

д) извлечени, рециклирани или регенерирани халони, съхранявани за критични употреби, посочени в член 13, параграф 1, от предприятия, които имат разрешение от компетентния орган на съответна държава-членка, и продукти и оборудване, които съдържат или зависят от халони, за задоволяване на критични употреби;

е) свежи или регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за употреби, различни от унищожаване;

ж) до 31 декември 2014 г. метилбромид, реекспортиран за карантина и обработка на пратки преди износ;

з) дозиращи инхалатори, произведени с хлорфлуорвъглерод, чиято употреба е разрешена въз основа на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2037/2000.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 Комисията може, по искане на компетентен орган на държава-членка и в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2, да разреши износа на продукти и оборудване, които съдържат ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, за които е демонстрирано, че предвид икономическата стойност и очаквания оставащ живот на конкретната стока забраната за износ би представлявала непропорционална тежест за износителя. Подобен износ изисква предварителна нотификация от Комисията на държавата вносител.

4.  Износът, посочен в параграфи 2 и 3, подлежи на лицензиране, с изключение на реекспортиране вследствие на транзит през митническата територия на Общността, временно складиране, митническо складиране или свободна зона, както е посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008, при условие че реекспортирането се извършва не по-късно от 45 дни след вноса. Такава вносна лицензия се издава на предприятията от Комисията след извършване на проверка за съответствие с член 20.

Член 18

Издаване на вносни и износни лицензии

1.  Комисията създава и управлява електронна лицензионна система и взема решение по заявленията за лицензии в рамките на 30 дни от датата на получаване.

2.  Заявления за лицензии, посочени в членове 15 и 17, се подават чрез посочената в параграф 1 система. Предприятията се регистрират в тази система преди подаване на заявление за лицензия.

3.  Заявлението за издаване на лицензия съдържа следното:

а) имената и адресите на вносителя и износителя;

б) държавата вносител и износител;

в) при внос или износ на контролирани вещества, описание на конкретното контролирано вещество, включително:

i) търговско описание,

ii) описание и код по Комбинираната номенклатура, както са посочени в приложение IV,

iii) дали веществото е свежо, извлечено, рециклирано или регенерирано,

iv) количеството на веществото в метрични килограми,

v) в случай на халони, декларация, че те ще бъдат внесени или изнесени за задоволяване на критичните употреби, посочени в член 13, параграф 1, и уточняващи употребата;

г) при внос или износ на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества:

i) вида и естеството на продуктите и оборудването,

ii) за броими стоки, брой, описание и количество, съдържащо се във всяка бройка, изразено в метрични килограми на всяко контролирано вещество,

iii) за неброими стоки — общото количество на продукта, описанието и общото нетно количество в метрични килограми на всяко контролирано вещество,

iv) държавата/държавите — крайна дестинация на продуктите и оборудването,

v) дали контролираното вещество е свежо, рециклирано, извлечено или регенерирано,

vi) за внос или износ на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от халон, декларация, че те ще бъдат внесени или изнесени за задоволяване на критичните употреби, посочени в член 13, параграф 1, и уточняващи употребата,

vii) за продукти и оборудване, които съдържат или зависят от ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, препратка към разрешението на Комисията, посочено в член 17, параграф 3,

viii) кода по Комбинираната номенклатура (КН) на внасяния или изнасяния продукт или оборудване;

д) целта на предложения внос, включително планираната митническа обработка, с посочване на планирания митнически режим при необходимост;

е) мястото и очакваната дата на заявения внос или износ;

ж) митническото учреждение, в което ще бъдат декларирани стоките;

з) в случая на внос на контролирани вещества или продукти и оборудване за унищожаване, името и адреса на съоръжението, където ще бъдат унищожени;

и) всяка друга информация, която компетентният орган на съответната държава-членка счита за необходима;

▼M3

й) чрез дерогация от посоченото в букви от а) до з), в случаите на внос и износ на продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства, посочени в точки 4.1—4.6 от приложение VI:

1) предназначението и вида на продуктите и оборудването, които ще се внасят или изнасят, както това е посочено в точки 4.1—4.6 от приложение VI;

2) видовете халони, които се съдържат или от чието използване зависят продуктите и оборудването, които ще се внасят или изнасят;

3) кода по Комбинираната номенклатура на внасяните или изнасяните продукти и оборудване.

▼B

4.  Всеки вносител или износител уведомява Комисията за всички промени, които биха могли да настъпят за срока на валидност на лицензията по отношение на данните, заявени съгласно параграф 3.

5.  Комисията може да изиска сертификат за естеството или състава на веществото, което предстои да се внася или изнася, и може да изиска копие от лицензията, издадена от държавата, в която се осъществява вносът или от която се осъществява износът.

6.  Комисията може, в степен, която счита за необходима при специфични случаи, да сподели предоставената информация с компетентните органи на съответните страни и може да отхвърли заявлението за лицензия, ако не е спазено някое от съответните задължения по настоящия регламент или въз основа на следните съображения:

а) в случай на вносна лицензия, когато въз основа на информация от компетентните органи на съответната държава е установено, че износителят не е предприятие, на което е разрешено да търгува с въпросните вещества в посочената държава;

б) в случай на износна лицензия, когато компетентните органи на държавата вносител са уведомили Комисията, че вносът на контролираното вещество би представлявал случай на незаконна търговия или би оказал отрицателно въздействие върху изпълнението на мерките за контрол на държавата вносител, приети за спазване на задълженията ѝ по Протокола, или би довел до превишаване на количествените ограничения по Протокола за посочената държава.

7.  Комисията предоставя копие от всяка лицензия на компетентния орган на съответната държава-членка.

8.  При първа възможност Комисията уведомява заявителя и съответната държава-членка относно всяко заявление за лицензия, отхвърлено на основание параграф 6, като уточнява причината за отхвърлянето.

9.  Комисията може да измени списъка, посочен в параграф 3 и приложение IV. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 19

Мерки за наблюдение на незаконната търговия

Комисията може да приеме допълнителни мерки за наблюдение на контролирани вещества или на нови вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества, поставени под режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона или по време на транзит през митническата територия на Общността или впоследствие реекспорт, въз основа на оценка на потенциалните рискове от незаконна търговия, свързани с такива движения, като взема предвид ползите за околната среда и социално-икономическото въздействие на подобни мерки.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 20

Търговия с държава, която не е страна по Протокола, и на територия, която не попада в обхвата на Протокола

1.  Забраняват се вносът и износът на контролирани вещества и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества от и за всяка държава, която не е страна по Протокола.

2.  Комисията може да приеме правила, които се прилагат при допускането за свободно обращение в Общността на продукти и оборудване, внесени от държава, която не е страна по Протокола, които са произведени чрез използването на контролирани вещества, но не съдържат вещества, които могат със сигурност да се определят като контролирани вещества. Определянето на тези продукти и оборудване се извършва съгласно технически насоки, давани периодично на страните. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 Комисията може да разреши търговията с всяка държава, която не е страна по Протокола, с контролирани вещества или продукти и оборудване, които съдържат или зависят от такива вещества или които са произведени чрез използването на едно или повече такива вещества, доколкото държавата, която не е страна по Протокола, е определена на заседание на страните съгласно член 4, параграф 8 от Протокола за държава, която спазва напълно изискванията на Протокола и е предоставила данни за тази цел, както е посочено в член 7 от Протокола. Комисията действа в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2 от настоящия регламент.

4.  При спазване на решенията, взети по силата на втора алинея, параграф 1 се прилага за всяка територия, която не попада в обхвата на Протокола, така както се прилага за всяка държава, която не е страна по Протокола.

Когато органите на територията, която не попада в обхвата на Протокола, спазват изцяло Протокола и са предоставили данни за тази цел, както е посочено в член 7 от Протокола, Комисията може да реши, че някои или всички разпоредби на параграф 1 от настоящия член не се прилагат по отношение на тази територия.

Комисията действа в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2.

Член 21

Списък с продукти и оборудване, които съдържат или зависят от контролирани вещества

Не по-късно от 1 януари 2010 г. Комисията изготвя списък с продукти и оборудване, които може да съдържат или зависят от контролирани вещества, и кодовете по Комбинираната номенклатура за насочване на митническите органи на държавите-членки.ГЛАВА V

КОНТРОЛ НА ЕМИСИИТЕ

Член 22

Извличане и унищожаване на използваните контролирани вещества

1.  Контролираните вещества, които се съдържат в хладилно, климатично и термопомпено оборудване, оборудване, което съдържа разтворители или противопожарни системи и преносими пожарогасители, се извличат по време на операции по поддръжка или сервизно обслужване на оборудването или преди демонтажа или извеждането от употреба на оборудването с цел унищожаването, рециклирането или регенерирането им.

2.  Контролираните вещества и продукти, които съдържат такива вещества, се унищожават само посредством одобрените технологии, изброени в приложение VII, или в случай на невключено в същото приложение вещество, посредством най-приемливата от екологична гледна точка технология, която не включва прекомерни разходи, при условие че използването на тези технологии отговаря на общностното и националното законодателство относно отпадъците и са спазени допълнителните изисквания на такова законодателство.

3.  Комисията може да измени приложение VII, за да отчете новите технологични развития.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

4.  Контролираните вещества, които се съдържат в продукти и оборудване, различни от посочените в параграф 1, се извличат за унищожаване, рециклиране или регенериране, ако това е технически и икономически осъществимо, или се унищожават без предварително извличане, като се прилагат технологиите, посочени в параграф 2.

Комисията изготвя приложение към настоящия регламент със списък с продукти и оборудване, при които извличането на контролирани вещества или унищожаването на продукти и оборудване без предварително извличане на контролирани вещества се счита за технически и икономически осъществимо, като посочва, когато това е целесъобразно, технологиите, които следва да бъдат прилагани. Всяка проектомярка за изготвяне на подобно приложение се придружава и обосновава от пълна икономическа оценка на разходите и ползите, като се вземат предвид отделните обстоятелства в държавите-членки.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

5.  Държавите-членки вземат мерки за насърчаване извличането, рециклирането, регенерирането и унищожаването на контролираните вещества и определят изискванията за минимална квалификация на персонала.

Комисията прави оценка на мерките, взети от държавите-членки, и може предвид тази оценка и техническата и друга относима информация, ако е целесъобразно, да приеме мерки относно изискванията за минимална квалификация.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 23

Изтичане и емисии на контролирани вещества

1.  С цел да се предотврати и сведе до минимум всяко изтичане и емисии на контролирани вещества, предприятията вземат всички възможни предохранителни мерки.

2.  Предприятията, експлоатиращи хладилно, климатично или термопомпено оборудване или противопожарни системи, включително техните кръгове, които съдържат контролирани вещества, гарантират, че стационарното оборудване или системите:

а) които съдържат 3 kg или повече контролирани вещества, се проверяват за изтичане поне веднъж на всеки 12 месеца; това не се прилага за оборудване с херметически затворени системи, които носят обозначение за такива и съдържат по-малко от 6 kg контролирани вещества;

б) които съдържат 30 kg или повече контролирани вещества, се проверяват за изтичане поне веднъж на всеки шест месеца;

в) които съдържат 300 kg или повече контролирани вещества, се проверяват за изтичане поне веднъж на всеки три месеца;

и поправят всеки засечен теч възможно най-скоро и във всеки случай в срок до 14 дни.

Оборудването или системата се проверява за изтичане в рамките на един месец след отстраняване на изтичането, за да се гарантира, че отстраняването е ефективно.

3.  Посочените в параграф 2 предприятия водят документация за количеството и вида на добавените контролирани вещества и за извлеченото количество по време на поддръжката, сервизното обслужване и окончателното извеждане от употреба на оборудването или системата, посочени в настоящия параграф. Те водят документация също така за друга имаща отношение информация, включително идентификационни данни за предприятието или техника, извършили поддръжката или сервизното обслужване, както и датите и резултатите от направените проверки за изтичане. На компетентния орган на държава-членка и на Комисията се предоставя достъп до тази документация при поискване.

4.  Държавите-членки определят изискванията за минимална квалификация на персонала, който извършва дейностите, посочени в параграф 2. В контекста на оценка на посочените мерки, вземани от държавите-членки, и на техническата и друга относима информация, Комисията може да приеме мерки за хармонизиране на тези изисквания за минимална квалификация.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

5.  Предприятията вземат всички целесъобразни предохранителни мерки с цел предотвратяване и свеждане до минимум на всяко изтичане и емисии на контролирани вещества, използвани като изходни суровини и производствени агенти.

6.  Предприятията вземат всички предохранителни осъществими мерки с цел предотвратяване и свеждане до минимум на изтичането и емисиите на контролирани вещества, получени по непредпазливост в процеса на производство на други химикали.

7.  Комисията може да установи списък на технологиите или практиките, които да се използват от предприятията за предотвратяване и минимизиране на изтичането и емисиите на контролирани вещества.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.ГЛАВА VI

НОВИ ВЕЩЕСТВА

Член 24

Нови вещества

1.  Забраняват се производството, вносът, пускането на пазара, употребата и износът на нови вещества, изброени в приложение II, част А. Тази забрана не се прилага за нови вещества, ако те се използват като изходна суровина, за лабораторни и аналитични употреби, за внос за транзитно преминаване през митническата територия на Общността или внос при режим временно складиране, митническо складиране или свободна зона, както е посочено в Регламент (ЕО) № 450/2008, освен ако такъв внос не е бил под друга митническа обработка или употреба, както е посочено в същия регламент, или за износ след освободен по-рано внос.

2.  По целесъобразност Комисията включва в част А от приложение II вещества, които са включени в част Б от същото приложение, за които се счита, че се изнасят, внасят, произвеждат или пускат на пазара в значителни количества и които се считат от Групата за научна оценка, предвидена от Протокола, като такива, които притежават значителен озононарушаващ потенциал, и ако е уместно, определя възможните изключения от параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

3.  В контекста на релевантна научна информация Комисията по целесъобразност включва в част Б от приложение II всички вещества, които не са контролирани вещества, но за които се счита от Групата за научна оценка, предвидена от Протокола, или от друг признат орган с равнозначен авторитет, че са със значителен озононарушаващ потенциал. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.ГЛАВА VII

КОМИТЕТ, ДОКЛАДВАНЕ, ИНСПЕКЦИЯ И НАКАЗАНИЯ

Член 25

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1 — 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 26

Докладване от държавите-членки

1.  До 30 юни всяка година държавите-членки докладват в електронна форма на Комисията следната информация за предходната календарна година:

▼M2 —————

▼B

б) количествата халони, инсталирани, употребявани и съхранявани за критични употреби съгласно член 13, параграф 1, мерките, които са предприети, за да се намалят техните емисии, и оценка на тези емисии, както и напредъка при оценяването и използването на адекватни алтернативи;

в) случаите на незаконна търговия и по-специално онези, открити по време на извършваните съгласно член 28 инспекции.

2.  Комисията определя, в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2, формата, в която да се предава информацията по параграф 1.

3.  Комисията може да измени параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 27

Докладване от предприятията

1.  Всяка година до 31 март всяко предприятие съобщава на Комисията, с копие до компетентния орган на съответната държава-членка, данните, изброени в параграфи 2—6, за всяко контролирано вещество и за всяко ново вещество, включено в приложение II, за предходната година.

2.  Всеки производител съобщава следните данни:

а) общо количество на продукцията за всяко вещество, посочено в параграф 1,

б) количества, пуснати на пазара или използвани за собствени нужди в рамките на Общността, като поотделно се посочват количествата, предназначени за изходна суровина, производствен агент и други употреби,

в) количества, произведени с цел задоволяване на основни лабораторни и аналитични употреби на Общността и лицензирани съгласно разпоредбите на член 10, параграф 6,

г) разрешено по член 10, параграф 8 производство за задоволяване на основни лабораторни и аналитични употреби на страните,

д) увеличаване на производството, разрешено в член 14, параграфи 2, 3 и 4, във връзка с промишлената рационализация,

е) всяко рециклирано, регенерирано или унищожено количество и технологията, използвана за унищожаването, включително количества, произведени като страничен продукт, както е посочено в член 3, параграф 14,

ж) всички запаси,

з) всички покупки от и продажби на други производители в Общността.

3.  Всеки вносител съобщава за всяко вещество, посочено в параграф 1, следните данни:

а) всички количества, които са допуснати за свободно обращение в Общността, като отделно посочва вноса, предназначен да се използва за изходна суровина и производствен агент, за основни лабораторни и аналитични употреби по член 10, параграф 6, за карантина и обработка на пратки преди износ и за унищожаване. Вносителите, които внасят контролирани вещества за унищожаване, също съобщават действителното(ите) крайно(и) местоназначение(я) на всяко от веществата, като предоставят също така за всяко местоназначение поотделно количеството на всяко от веществата и името и адреса на съоръжението, където ще бъдат доставени и унищожени,

б) всички количества, внесени по други митнически процедури, с указани поотделно митническа процедура и предназначение,

в) всички количества използвани вещества, посочени в параграф 1, които са внесени за рециклиране или регенериране,

г) всички запаси,

д) всички покупки от и продажби на други предприятия в Общността,

е) държавата износител.

4.  Всеки износител съобщава за всяко вещество, посочено в параграф 1, следните данни:

а) всички количества такива вещества, които са изнесени от Общността, като отделно посочва количествата, изнесени за всяка държава на местоназначение, и количествата, които са изнесени с оглед използването им като изходни суровини и производствени агенти, за основни лабораторни и аналитични или критични употреби и карантина и обработка на пратки преди износ,

б) всички запаси,

в) всички покупки от и продажби на други предприятия в Общността,

г) държавата на местоназначението.

5.  Всяко предприятие, което унищожава контролираните вещества, посочени в параграф 1, които не попадат в обхвата на параграф 2, съобщава следните данни:

а) количествата такива вещества, които са унищожени, включително количествата, съдържащи се в продукти или оборудване,

б) запасите от такива вещества, които са предназначени за унищожаване, включително количествата, съдържащи се в продукти или оборудване,

в) използвана технология за унищожаването.

6.  Всяко предприятие, което използва контролирани вещества като изходна суровина или производствени агенти, съобщава следните данни:

а) количествата такива вещества, които се използват като изходна суровина или производствени агенти,

б) запасите от такива вещества,

в) производствените процеси и произтичащите емисии.

7.  Всяка година до 31 март всеки производител или вносител, който притежава лицензия съгласно член 10, параграф 6, докладва на Комисията за всяко вещество, за което е получил разрешение, като изпраща копие на компетентния орган на съответната държава-членка, за характера на употребата му, количествата, които са използвани през предходната година, количествата, които се съхраняват на склад, всички рециклирани, регенерирани или унищожени количества и количеството продукти и оборудване, които съдържат или зависят от такива вещества, които са пуснати на пазара на Общността и/или са изнесени.

8.  Комисията взема съответните мерки за защита на поверителния характер на предоставената информация.

9.  Формата на докладите, посочени в параграфи 1—7, се установява в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 25, параграф 2.

10.  Комисията може за измени изискванията за докладване, определени в параграфи 1—7.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Член 28

Инспекция

1.  Държавите-членки извършват инспекции за спазване на настоящия регламент от предприятията в резултат на основан на риска подход, включително инспекции на вноса и износа на контролирани вещества, както и на продукти и оборудване, които съдържат или зависят от посочените вещества. Компетентните органи на държавата-членка извършват разследване, ако Комисията счете това за необходимо, съгласно настоящия регламент.

2.  При условията на споразумение между Комисията и компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия следва да се извърши разследването, служителите на Комисията оказват съдействие на този орган при изпълнението на техните задължения.

3.  При изпълнението на задачите, които ѝ се възлагат от настоящия регламент, Комисията може да получи всякаква необходима информация от правителствата и компетентните органи на държавите-членки и от предприятията. Когато Комисията изпраща искане за предоставяне на информация от предприятие, тя изпраща копие от искането до компетентния орган на държавата-членка, на територията на която се намира седалището на предприятието.

4.  Комисията взема необходимите мерки, за да насърчи съответния обмен на информация и сътрудничество между националните органи и между националните органи и Комисията.

Комисията взема съответните мерки за защита на поверителния характер на информацията, получена съгласно настоящия член.

5.  По искане на друга държава-членка дадена държава-членка може да предприеме инспекции на предприятие или разследване на предприятия, заподозрени в незаконен превоз на контролирани вещества, които оперират на територията на тази държава-членка.

Член 29

Санкции

Държавите-членки определят правилата относно санкциите, които се прилагат при неспазване на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Най-късно до 30 юни 2011 г. държавите-членки нотифицират на Комисията текста на посочените разпоредби и незабавно я нотифицират за всички техни последващи изменения.ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2037/2000 се отменя, считано от 1 януари 2010 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VIII.

Член 31

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

КОНТРОЛИРАНИ ВЕЩЕСТВАГрупа

Вещество

Озононарушаващ потенциал (1)

Група I

CFCl3

CFC-11

Трихлорфлуорметан

1,0

CF2Cl2

CFC-12

Дихлордифлуорметан

1,0

C2F3Cl3

CFC-113

Трихлортрифлуоретан

0,8

C2F4Cl2

CFC-114

Дихлортетрафлуоретан

1,0

C2F5Cl

CFC-115

Хлорпентафлуоретан

0,6

Група II

CF3Cl

CFC-13

Хлортрифлуорметан

1,0

C2FCl5

CFC-111

Пентахлорфлуоретан

1,0

C2F2Cl4

CFC-112

Тетрахлордифлуоретан

1,0

C3FCl7

CFC-211

Хептахлорфлуорпропан

1,0

C3F2Cl6

CFC-212

Хексахлордифлуорпропан

1,0

C3F3Cl5

CFC-213

Пентахлортрифлуорпропан

1,0

C3F4Cl4

CFC-214

Тетрахлортетрафлуорпропан

1,0

C3F5Cl3

CFC-215

Трихлорпентафлуорпропан

1,0

C3F6Cl2

CFC-216

Дихлорхексафлуорпропан

1,0

C3F7Cl

CFC-217

Хлорхептафлуорпропан

1,0

Група III

CF2BrCl

халон-1211

Бромхлордифлуорметан

3,0

CF3Br

халон-1301

Бромтрифлуорметан

10,0

C2F4Br2

халон-2402

Дибромтетрафлуоретан

6,0

Група IV

CCl4

CTC

Тетрахлорметан (въглероден тетрахлорид)

1,1

Група V

C2H3Cl3 (2)

1,1,1-TCA

1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)

0,1

Група VI

CH3Br

метилбромид

Бромометан

0,6

Група VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Дибромфлуорметан

1,00

CHF2Br

HBFC-22 B1

Бромдифлуорметан

0,74

CH2FBr

HBFC-31 B1

Бромфлуорметан

0,73

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Тетрабромфлуоретан

0,8

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Трибромдифлуоретан

1,8

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Дибромтрифлуоретан

1,6

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Бромтетрафлуоретан

1,2

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Трибромфлуоретан

1,1

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Дибромдифлуоретан

1,5

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Бромтрифлуоретан

1,6

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Дибромфлуоретан

1,7

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Бромдифлуоретан

1,1

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Бромфлуоретан

0,1

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Хексабромфлуорпропан

1,5

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Пентабромдифлуорпропан

1,9

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Тетрабромтрифлуорпропан

1,8

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Трибромтетрафлуорпропан

2,2

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Дибромпентафлуорпропан

2,0

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Бромхексафлуорпропан

3,3

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Пентабромфлуорпропан

1,9

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Тетрабромдифлуорпропан

2,1

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Трибромтрифлуорпропан

5,6

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Дибромтетрафлуорпропан

7,5

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Бромпентафлуорпропан

1,4

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Тетрабромфлуорпропан

1,9

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Трибромдифлуорпропан

3,1

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Дибромтрифлуорпропан

2,5

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Бромтетрафлуорпропан

4,4

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Трибромфлуорпропан

0,3

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Дибромдифлуорпропан

1,0

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Бромтрифлуорпропан

0,8

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Дибромфлуорпропан

0,4

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Бромдифлуорпропан

0,8

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Бромфлуорпропан

0,7

Група VIII

CHFCl2

HCFC-21 (3)

Дихлорфлуорметан

0,040

CHF2Cl

HCFC-22 (3)

Хлордифлуорметан

0,055

CH2FCl

HCFC-31

Хлорфлуорметан

0,020

C2HFCl4

HCFC-121

Тетрахлорфлуоретан

0,040

C2HF2Cl3

HCFC-122

Трихлордифлуоретан

0,080

C2HF3Cl2

HCFC-123 (3)

Дихлортрифлуоретан

0,020

C2HF4Cl

HCFC-124 (3)

Хлортетрафлуоретан

0,022

C2H2FCl3

HCFC-131

Трихлорфлуоретан

0,050

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Дихлордифлуоретан

0,050

C2H2F3Cl

HCFC-133

Хлортрифлуоретан

0,060

C2H3FCl2

HCFC-141

Дихлорфлуоретан

0,070

CH3CFCl2

HCFC-141b (3)

1,1-дихлор-1-флуоретан

0,110

C2H3F2Cl

HCFC-142

Хлордифлуоретан

0,070

CH3CF2Cl

HCFC-142b (3)

1-хлор-1,1-дифлуоретан

0,065

C2H4FCl

HCFC-151

Хлорфлуоретан

0,005

C3HFCl6

HCFC-221

Хексахлорфлуорпропан

0,070

C3HF2Cl5

HCFC-222

Пентахлордифлуорпропан

0,090

C3HF3Cl4

HCFC-223

Тетрахлортрифлуорпропан

0,080

C3HF4Cl3

HCFC-224

Трихлортетрафлуорпропан

0,090

C3HF5Cl2

HCFC-225

Дихлорпентафлуорпропан

0,070

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca (3)

3,3-дихлор-1,1,2,2, -пентафлуорпропан

0,025

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb (3)

1,3-дихлор-1,1,2,2,3-пентафлуорпропан

0,033

C3HF6Cl

HCFC-226

Хлорхексафлуорпропан

0,100

C3H2FCl5

HCFC-231

Пентахлорфлуорпропан

0,090

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Тетрахлордифлуорпропан

0,100

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Трихлортрифлуорпропан

0,230

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Дихлортетрафлуорпропан

0,280

C3H2F5Cl

HCFC-235

Хлорпентафлуорпропан

0,520

C3H3FCl4

HCFC-241

Тетрахлорфлуорпропан

0,090

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Трихлордифлуорпропан

0,130

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Дихлортрифлуорпропан

0,120

C3H3F4Cl

HCFC-244

Хлортетрафлуорпропан

0,140

C3H4FCl3

HCFC-251

Трихлорфлуорпропан

0,010

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Дихлордифлуорпропан

0,040

C3H4F3Cl

HCFC-253

Хлортрифлуорпропан

0,030

C3H5FCl2

HCFC-261

Дихлорфлуорпропан

0,020

C3H5F2Cl

HCFC-262

Хлордифлуорпропан

0,020

C3H6FCl

HCFC-271

Хлорфлуорпропан

0,030

Група IХ

CH2BrCl

BCM

Бромохлорметан

0,12

(1)   Тези стойности за озононарушаващ потенциал се изчисляват въз основа на съществуващите познания и се преразглеждат периодично предвид решенията, взети от страните.

(2)   Тази формула не се отнася до 1,1,2-трихлоретан.

(3)   Определя веществата с най-голяма търговска стойност, както предписва Протоколът.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

НОВИ ВЕЩЕСТВА

Част А: Вещества, за които има ограничения съгласно член 24, параграф 1Вещество

Озононарушаващ потенциал

CBr2 F2

Дибромдифлуорметан (халон-1202)

1,25

Част Б: Вещества, които трябва да бъдат докладвани съгласно член 27Вещество

Озононарушаващ потенциал (1)

C3H7Br

1-бромпропан (n-пропил бромид)

0,02 — 0,10

C2H5Br

Брометан (етилбромид)

0,1 — 0,2

CF3I

Трифлуорйодометан (трифлуорметилйодид)

0,01 — 0,02

CH3Cl

Хлорметан (метилхлорид)

0,02

(1)   Стойностите, свързани с озононарушаващия потенциал, се прогнозират на основата на съществуващите знания и ще се преразглеждат и ревизират периодично предвид решенията, взети от страните.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процеси, при които се употребяват контролирани вещества като производствени агенти, както е посочено в член 3, параграф 12

а) употреба на въглероден тетрахлорид за отстраняване на азотен трихлорид в производството на хлор и сода каустик;

б) употреба на въглероден тетрахлорид за отделяне на хлор в отработени газове от производството на хлор;

в) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на хлориран каучук;

г) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на полифенилен терефталамид;

д) употреба на CFC-12 във фотохимичните синтези на перфлуорополиетерполипероксидни прекурсори на Z-перфлуорополиетери и двуфункционални производни;

е) употреба на CFC-113 в подготовката на перфлуорополиетердиоли с висока функционалност;

ж) употреба на въглероден тетрахлорид в производството на циклодим;

з) употреба на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди в процесите, описани в букви а) — ж), когато се употребяват за заместване на хлорфлуорвъглерод или въглероден тетрахлорид.
ПРИЛОЖЕНИЕ IVГрупи, кодове по Комбинираната номенклатура (1) и описания на веществата, посочени в приложение I

Група

Код по КН

Описание

Група I

2903 41 00

Трихлорфлуорметан

2903 42 00

Дихлордифлуорметан

2903 43 00

Трихлортрифлуоретани

2903 44 10

Дихлортетрафлуоретани

2903 44 90

Хлорпентафлуоретан

Група II

2903 45 10

Хлортрифлуорметан

2903 45 15

Пентахлорфлуоретан

2903 45 20

Тетрахлордифлуоретани

2903 45 25

Хептахлорфлуорпропани

2903 45 30

Хексахлордифлуорпропани

2903 45 35

Пентахлортрифлуорпропани

2903 45 40

Тетрахлортетрафлуорпропани

2903 45 45

Трихлорпентафлуорпропани

2903 45 50

Дихлорхексафлуорпропани

2903 45 55

Хлорхептафлуорпропани

Група III

2903 46 10

Бромхлордифлуорметан

2903 46 20

Бромтрифлуорметан

2903 46 90

Дибромтетрафлуоретани

Група IV

2903 14 00

Тетрахлорметан

Група V

2903 19 10

1,1,1-трихлоретан (метил хлороформ)

Група VI

2903 39 11

Бромометан (метилбромид)

Група VII

2903 49 30

Ненапълно халогенирани бромфлуорметани, -етани или -пропани

Група VIII

2903 49 11

Хлордифлуорметан (HCFC-22)

2903 49 15

1,1-дихлор-1-флуоретан (HCFC-141b)

2903 49 19

Други ненапълно халогенирани хлорфлуорметани, -етани или -пропани (HCFC)

Група IX

ex290349 80

Бромхлорметан

Смеси

3824 71 00

Смеси, които съдържат хлорфлуорвъглеводороди (CFC), които съдържат или не съдържат ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглероди (HCFC), напълно флуорирани въглеводороди (PFC) или ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC)

3824 72 00

Смеси, които съдържат бромхлордифлуорметан, бромтрифлуорметан или дибромтетрафлуоретани

3824 73 00

Смеси, които съдържат ненапълно халогенирани бромфлуорвъглеводороди (HBFC)

3824 74 00

Смеси, които съдържат ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), които съдържат или не съдържат напълно флуорирани въглеводороди (PFC) или ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC), но несъдържащи хлорфлуорвъглероди (CFC)

3824 75 00

Смеси, които съдържат тетрахлорметан

3824 76 00

Смеси, които съдържат 1,1,1-трихлоретан (метил-хлороформ)

3824 77 00

Смеси, които съдържат бромометан (метилбромид) или бромхлорметан

(1)   „Ex“ преди кода означава, че вещества, различни от тези, посочени в колоната „описание“, може също да попадат в този подраздел.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Условия за пускане на пазара и по-нататъшно разпространение на контролирани вещества за основни лабораторни и аналитични употреби, посочени в член 10, параграф 3

1.

Контролираните вещества за основни лабораторни и аналитични употреби съдържат единствено контролирани вещества, произведени при спазване на следните чистоти:Вещество

%

CTC („химически чист“ реактив)

99,5

1,1,1-трихлоретан

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Други контролирани вещества с температура на кипене, по-висока от 20 °C

99,5

Други контролирани вещества с температура на кипене, по-ниска от 20 °C

99,0

Посочените чисти контролирани вещества могат впоследствие да бъдат смесвани от производители, посредници или разпространители с други контролирани или не контролирани от Протокола химикали съобразно обичайните лабораторни и аналитични употреби.

2.

Тези вещества с голяма чистота и смеси, които съдържат контролирани вещества, се доставят единствено в контейнери, които могат да бъдат многократно затваряни, или в цилиндри под високо налягане с обем, по-малък от три литра или в 10-милилитрови или по-малки стъклени ампули, ясно обозначени като вещества, които нарушават озоновия слой, ограничени за лабораторни и аналитични употреби, и уточняващи, че използваните или излишните вещества следва да бъдат извлечени и рециклирани, ако това е практически осъществимо. Материалът следва да бъде унищожаван, ако рециклирането не е практически осъществимо.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

УПОТРЕБА НА ХАЛОНИ ЗА КРИТИЧНИ НУЖДИ

По смисъла на настоящото приложение се прилагат следните определения:

1. „Гранична дата“ означава дата, след която не трябва да се използват халони в пожарогасители и противопожарни системи, представляващи нови съоръжения и нови инсталации за съответната употреба.

2. „Нови съоръжения“ означава съоръжения, за които към граничната дата не е настъпило никое от следните събития:

а) сключване на съответен договор за доставка или разработване;

б) подаване до компетентния регулаторен орган на заявка за одобрение на типа или за сертифициране на типа.

3. „Нови инсталации“ означава инсталации, за които към граничната дата не е настъпило никое от следните събития:

а) сключване на съответния договор за разработване;

б) подаване до компетентния регулаторен орган на заявка за разрешение за проектиране.

4. „Крайна дата“ означава датата, след която не трябва да се използват халони за съответната употреба и към която дата съдържащите халони противопожарни системи или пожарогасители трябва да бъдат изведени от употреба.

5. „Инертиране“ означава предотвратяване на запалването на възпламенима или взривоопасна газова среда чрез добавяне на инхибиращ или разреждащ агент.

6. „Товарен кораб“ означава кораб, който не е пътнически, който е с над 500 бруто тона и тръгва на международен рейс, съгласно определенията на тези понятия в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море (SOLAS). В Конвенцията SOLAS понятието „пътнически кораб“ е определено като „кораб, който превозва повече от дванадесет пътници“, а понятието „международен рейс“ е определено като „плаване от страна, в която е в сила настоящата Конвенция, до пристанище извън такава страна, или обратното“.

7. „Нормално обитавано“ пространство (помещение) означава защитено пространство, в което през голяма част от времето или постоянно е необходимо присъствието на хора, осигуряващи реалното функциониране на съответно съоръжение или инсталация. При военните употреби статусът на обитаване на дадено защитено пространство се определя от състоянието при бойна обстановка.

8. „Нормално необитавано“ означава защитено пространство, в което хора присъстват само в ограничени периоди от време, по-специално за провеждане на ремонт и поддръжка, и в което не е необходимо непрекъснато присъствие на хора за реалното функциониране на съответното съоръжение или инсталация.УПОТРЕБИ НА ХАЛОНИ ЗА КРИТИЧНИ НУЖДИ

Видове употреби

Гранична дата

(31 декември от посочената година)

Крайна дата

(31 декември от посочената година)

категория съоръжение или инсталация

предназначение

вид пожарогасителна система

видове халони

1.  За използване във военни сухопътни машини

1.1.  За защита на машинните отделения

Стационарна система

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.  За защита на отделенията за екипажа

Стационарна система

1301

2402

2011

2040

1.3.  За защита на отделенията за екипажа

Преносим пожарогасител

1301

1211

2011

2020

2.  За използване във военни надводни кораби

2.1.  За защита на нормално обитавани машинни отделения

Стационарна система

1301

2402

2010

2040

2.2.  За защита на нормално необитавани машинни отделения

Стационарна система

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.  За защита на нормално необитавани електротехнически помещения

Стационарна система

1301

1211

2010

2030

2.4.  За защита на командни центрове

Стационарна система

1301

2010

2030

2.5.  За защита на помещения с разположени в тях горивоподаващи системи

Стационарна система

1301

2010

2030

2.6.  За защита на помещения, в които се съхраняват възпламеними течности

Стационарна система

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.  За защита на летателни апарати, намиращи се в хангари и зони за техническо обслужване

Преносим пожарогасител

1301

1211

2010

2016

3.  За използване във военни подводници

3.1.  За защита на машинни отделения

Стационарна система

1301

2010

2040

3.2.  За защита на командни центрове

Стационарна система

1301

2010

2040

3.3.  За защита на помещения с дизелови генератори

Стационарна система

1301

2010

2040

3.4.  За защита на електротехнически помещения

Стационарна система

1301

2010

2040

4.  За използване във въздухоплавателни средства

4.1.  За защита на нормално необитавани товарни отделения

Стационарна система

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.  За защита на кабини и помещения за екипажа

Преносим пожарогасител

1211

2402

2014

2025

4.3.  За защита на двигателните гондоли и на спомагателните силови установки

Стационарна система

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.  За инертиране на горивните резервоари

Стационарна система

1301

2402

2011

2040

4.5.  За защита на контейнерите за отпадъци в тоалетните

Стационарна система

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.  За защита на сухите отсеци в самолетните крила

Стационарна система

1301

1211

2402

2011

2040

5.  За използване в нефтени и нефтохимични инсталации

5.1.  За защита на пространства, в които е възможно изтичане на запалими течности или газове

Стационарна система

1301

2402

2010

2020

6.  За използване в търговски товарни кораби

6.1.  За инертиране на нормално обитаеми пространства, в които е възможно изтичане на запалими течности или газове

Стационарна система

1301

2402

1994

2016

7.  За използване в наземни командни и комуникационни центрове, които са от критично значение за националната сигурност

7.1.  За защита на нормално обитавани пространства

Стационарна система

1301

2402

2010

2025

7.2.  За защита на нормално обитавани пространства

Преносим пожарогасител

1211

2010

2013

7.3.  За защита на нормално необитавани пространства

Стационарна система

1301

2402

2010

2020

8.  За използване в летища и аерогари

8.1.  За летищни спасителни противопожарни коли

Преносим пожарогасител

1211

2010

2016

8.2.  За защита на летателни апарати, намиращи се в хангари и зони за техническо обслужване

Преносим пожарогасител

1211

2010

2016

9.  За използване в ядрени енергийни и изследователски обекти

9.1.  За защита на пространства в случаи, при които е необходимо да се сведе до минимум рискът от разпръскване на радиоактивни материали

Стационарна система

1301

2010

2020

10.  За използване в тунела под Ламанша

10.1.  За защита на технически инсталации

Стационарна система

1301

2010

2016

10.2.  За защита на двигателните вагони и на междинните вагони на влаковете, използвани в тунела под Ламанша

Стационарна система

1301

2010

2020

11.  За употреби в други области

11.1.  За начално гасене на пожари от противопожарни команди в случаите, когато използването на халони е от съществено значение за личната безопасност

Преносим пожарогасител

1211

2010

2013

11.2  За защита на хора, осъществявана от военен и полицейски персонал

Преносим пожарогасител

1211

2010

2013

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТЕХНОЛОГИИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 1Приложимост

Технология

Контролирани вещества (1) (2)

Разредени източници (3)

 

контролирани вещества, изброени в приложение I, групи I, II, IV, V, VIII

халони, изброени в приложение I, група III

пенопласти

Ефикасност на унищожаване и отстраняване (ЕУО) (4)

99,99 %

99,99 %

95 %

Циментови пещи

Одобрен (5)

Неодобрен

Не се прилага

Изгаряне с впръскване на течност

Одобрен

Одобрен

Не се прилага

Окисляване с газ/пари

Одобрен

Одобрен

Не се прилага

Изгаряне на битови твърди отпадъци

Не се прилага

Не се прилага

Одобрен

Крекинг в реактор

Одобрен

Неодобрен

Не се прилага

Изгаряне във въртяща се пещ

Одобрен

Одобрен

Одобрен

Плазменодъгова обработка в аргон

Одобрен

Одобрен

Не се прилага

Индуктивно свързана радиочестотна плазма

Одобрен

Одобрен

Не се прилага

Микровълнова плазма

Одобрен

Неодобрен

Не се прилага

Плазменодъгова обработка в азот

Одобрен

Неодобрен

Не се прилага

Каталитично дехалогениране в газообразно състояние

Одобрен

Неодобрен

Не се прилага

Реактор на прегрята пара

Одобрен

Неодобрен

Не се прилага

(1)   Контролираните вещества, които не са изброени по-долу, се унищожават чрез технологиите, които са съобразени в най-голяма степен с околната среда и които не водят до прекомерни разходи.

(2)   Концентрирани източници са свежите, извлечените или регенерирани вещества, които нарушават озоновия слой.

(3)   Разредените източници са вещества, нарушаващи озоновия слой, които се съдържат в кристалната решетка на твърди вещества, например пенопласти.

(4)   Критерият за ефикасност на унищожаване и отстраняване се отнася до ефикасността на технологията, на която се основава одобрението на технологията. Той невинаги отразява ежедневно постиганите показатели, които от своя страна се контролират от минимални национални стандарти.

(5)   Одобрен от страните.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРегламент (ЕО) № 2037/2000

Настоящият регламент

Член 1

Членове 1 и 2

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 10, параграфи 2 и 4

Член 3, параграф 2, подточка i)

Член 4

Член 3, параграф 2, подточка ii), първа алинея

Член 3, параграф 2, подточка ii), втора алинея

Член 12, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 11, параграф 1

Член 3, параграф 4

Член 10, параграф 6, първо изречение

Член 3, параграф 5

Член 10, параграф 7

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 7

Член 10, параграф 8

Член 3, параграф 8

Член 14, параграф 2

Член 3, параграф 9

Член 14, параграф 3

Член 3, параграф 10

Член 14, параграф 4

Член 4, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2, подточка i)

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 2, подточка ii)

Член 4, параграф 2, подточка iii), първа алинея

Член 12, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 2, подточка iii), втора алинея

Член 26, параграф 1, буква a)

Член 4, параграф 2, подточка iii), трета алинея

Член 12, параграф 2

Член 4, параграф 2, подточка iv)

Член 4, параграф 3, подточка i)

Член 5, параграф 1

Член 4, параграф 3, подточка ii)

Член 4, параграф 3, подточка iii)

Член 4, параграф 3, подточка iv)

Член 4, параграф 4, подточка i), буква а)

Член 9

Член 4, параграф 4, подточка i), буква б), първо тире

Член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1

Член 4, параграф 4, подточка i), буква б), второ тире

Член 10, параграф 1 и член 12, параграф 3

Член 4, параграф 4, подточка ii)

Член 4, параграф 4, подточка iii)

Член 4, параграф 4, подточка iv), първо изречение

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 4, подточка iv), второ изречение

Член 27, параграф 1

Член 4, параграф 4, подточка v)

Член 6, параграф 2

Член 4, параграф 5

Член 14, параграф 1

Член 4, параграф 6

Член 6

Член 4, параграф 6

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2, буква a)

Член 11, параграф 2

Член 5, параграф 2, буква б)

Член 7, параграф 1

Член 5, параграф 2, буква в)

Член 8, параграф 1

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4, първо изречение

Член 11, параграф 8

Член 5, параграф 4, второ изречение

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 7

Член 11, параграф 8

Член 6, параграф 1, първо изречение

Член 15, параграф 3

Член 6, параграф 1, второ изречение

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 18, параграф 3

Член 6, параграф 4

Член 18, параграф 5

Член 6, параграф 5

Член 18, параграф 9

Член 7

Член 16, параграф 1

Член 8

Член 20, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 21

Член 10

Член 20, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 17, параграфи 1 и 2

Член 11, параграф 2

Член 20, параграф 1

Член 11, параграф 3

Член 20, параграф 1

Член 11, параграф 4

Член 12, параграф 1

Член 17, параграф 4

Член 12, параграф 2

Член 18, параграф 4

Член 12, параграф 3

Член 18, параграф 5

Член 12, параграф 4

Член 18, параграфи 3 и 4

Член 13

Член 20, параграф 3

Член 14

Член 20, параграф 4

Член 15

Член 16, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 22, параграф 3

Член 16, параграф 4

Член 16, параграф 5

Член 22, параграф 5

Член 16, параграф 6

Член 16, параграф 7

Член 17

Член 23

Член 18

Член 25

Член 19

Член 25

Член 20, параграф 1

Член 28, параграф 3

Член 20, параграф 2

Член 28, параграф 3

Член 20, параграф 3

Член 28, параграф 1

Член 20, параграф 4

Член 28, параграф 2

Член 20, параграф 5

Член 28, параграф 4

Член 21

Член 29

Член 22

Член 24

Член 23

Член 30

Член 24

Член 31

Приложение I

Приложение I

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение III

Приложение VII

Приложение VI( 1 ) ОВ C 100, 30.4.2009 г., стр. 135.

( 2 ) Становище на Европейския парламент от 25 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

( 3 ) ОВ L 244, 29.9.2000 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 8.

( 5 ) ОВ L 258, 26.9.2008 г., стр. 68.

( 6 ) ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1.

( 9 ) ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

( 10 ) ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

( 12 ) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

( 13 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

( 14 ) ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 41.

( 15 ) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

( 16 ) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9. Директива 2006/12/ЕО е отменена с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3), считано от 12 декември 2010 г.

( 17 ) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

( 18 ) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

Top