EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005A1010(01)-20170201

Consolidated text: Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

02005A1010(01) — BG — 01.02.2017 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна

(ОВ L 265, 10.10.2005 г., стp. 2)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, РепубликА Словения и Словашката република

  L 118

8

8.5.2007

►M2

PROTOCOL 6 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation

  L 297

3

15.11.2007

►M3

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза

  L 148

3

13.6.2015
▼B

ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга странаКРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

Договарящи се страни по Договора за създаване на Европейската общност,

наричани по-долу „държави-членки“ и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу Общността, от една страна, и

НАРОДНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА АЛЖИР, наричана по-долу „Алжир“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД близостта и взаимната зависимост, която историческите връзки и общите ценности са установили между Общността, нейните държави-членки и Алжир,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Алжир желаят да укрепят тези връзки и да установят дълготрайни взаимоотношения на базата на взаимност, единство, партньорство и съвместно развитие,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД важността, която страните придават на принципите на Устава на Обединените нации, по-специално на спазването на човешките права и политическата и икономическа свобода, които формират самата база на асоциирането,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, от една страна, важността на взаимоотношенията в общия евро-средиземноморски контекст, и от друга страна, целта на интеграцията между страните от Магреба,

КАТО ЖЕЛАЯТ изцяло да постигнат целите на това асоцииране, прилагайки съответните разпоредби на настоящото споразумение за сближаване нивата на икономическо и социално развитие на Общността и Алжир,

КАТО ОСЪЗНАВАТ важността на настоящото споразумение, което се основава на взаимност на интересите, взаимни отстъпки, сътрудничество и диалог,

КАТО ЖЕЛАЯТ да започнат и продължат политическите консултации по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, че тероризмът и международната организирана престъпност представляват заплаха за осъществяване целите за постигане на стабилност и стабилност в региона,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД желанието на Общността да окаже подкрепа на Алжир в неговите усилия за осъществяване на икономическа реформи и регулиране, и обществено развитие,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД ангажиментите на Общността и Алжир по отношение на свободната търговия, в съответствие с правата и задълженията, произтичащи от Общото споразумение за митата и търговията (ГATT) в неговата форма след Уругвайския кръг от преговори,

КАТО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ да установят сътрудничество, поддържано с регулярен диалог по икономически, научни, технологични, социални, културни, аудиовизуални и екологични въпроси, с цел постигане на по-добро взаимно разбирателство,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че разпоредбите на настоящото споразумение, които са предмет на част III, дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, са задължителни за Обединеното кралство и Ирландия като отделни договарящи се страни и не като държави-членки на Общността, докато Обединеното кралство или Ирландия (в зависимост от обстоятелствата) уведомят Алжир, че е обвързан като част от Общността съгласно Протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност. Същото се отнася за Дания, съгласно Протокола за позицията на Дания,

КАТО СА УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение осигурява подходяща рамка за развитие на партньорството на база на частната инициатива, и че то ще създаде подходящ климат за развитието на икономическите, търговските и инвестиционните взаимоотношения между страните, фактор, който предлага жизнено важна подкрепа за икономическото преструктуриране и технологична модернизация,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

1.  С настоящото се установява сътрудничество между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Алжир, от друга страна.

2.  Целите на споразумението са да:

 осигури подходяща рамка за политически диалог между страните, с което да даде възможност за развитие на близки взаимоотношения и сътрудничество във всички области, които те считат уместни за такъв диалог;

 насърчава търговията и разширяването на хармонични икономически и социални взаимоотношения между страните и да създаде условия за постепенна либерализация на търговията със стоки, услуги и капитал;

 подпомага човешкият обмен, по-специално в областта на административните процедури;

 насърчава интегрирането на страните от Магреба като подпомага търговията и сътрудничеството в рамките на групата страни от Магреба и между нея и Общността и нейните държави-членки;

 подпомага икономическото, социално, културно и финансово сътрудничество.

Член 2

Зачитането на демократичните принципи и основните човешки права, установени с Всеобщата декларация за правата на човека, вдъхновява местните и международни политики на страните и представлява важен елемент от настоящото споразумение.ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.  Страните регулярно обсъждат въпроси от областта на политиката и сигурността. Този диалог помага да се изградят трайни връзки на единство между партньорите, които ще допринесат за просперитета, стабилността и сигурността в средиземноморския регион и ще доведат до създаване на климат на разбирателство и толерантност между културите.

2.  Политическият диалог и сътрудничество имат за цел:

а) да подпомогнат сближаването на страните чрез постигане на по-добро взаимно разбирателство и регулярно координиране по международни въпроси от общ интерес;

б) да дадат на всяка страна възможност да обмислят позицията и интересите на другата страна;

в) да допринесат за консолидиране на сигурността и стабилността в евро-средиземноморския регион;

г) да подпомогнат разработването на съвместни инициативи.

Член 4

Политическият диалог включва всички въпроси от взаимен интерес за страните, по-специално необходимите условия за гарантиране на мира, сигурността и регионалното развитие чрез насърчаване на сътрудничеството.

Член 5

Политическият диалог се провежда регулярно и когато е необходимо:

а) на ниво министри, основно в рамките на Съвета по асоцииране;

б) на ниво висши служители, представляващи Алжир, от една страна, и Председателството на Съвета и Комисията, от друга;

в) възползвайки се напълно от всички дипломатически канали, включително регулярни брифинги, консултации при международни срещи и контакти между дипломатически представители в трети страни;

г) когато е възможно, по други начини, които биха допринесли за консолидиране на диалога и повишаване на неговата ефективност.ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 6

Общността и Алжир постепенно създават зона за свободна търговия за преходен период, продължаващ максимум 12 години, чието начало е датата на влизане в сила на настоящото споразумение в съответствие с разпоредбите по-долу и съгласно тези от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и други многостранни споразумения за търговията със стоки, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), наричано по-долу „ГATT“.ГЛАВА 1

Промишлени стоки

Член 7

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за стоки, произхождащи от Общността и Алжир, които са включени в глави 25 до 97 от Комбинираната номенклатура и Митническата тарифа на Алжир, с изключение на стоките по приложение 1.

Член 8

Стоките, произхождащи от Алжир, се внасят в Общността, освободени от мита и такси, които имат равностойно действие.

Член 9

1.  Митата и таксите с равностойно действие, приложими към вноса в Алжир на стоки, произхождащи от Общността и включени в приложение 2, се премахват след влизането в сила на настоящото споразумение.

2.  Митата и таксите с равностойно действие, приложими към вноса в Алжир на стоки, произхождащи от Общността и включени в приложение 3, прогресивно се премахват съгласно графика по-долу:

 две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 80 % от базовото мито;

 три години след влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 70 % от базовото мито;

 четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 60 % от базовото мито;

 пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 40 % от базовото мито;

 шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 20 % от базовото мито;

 седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, останалите мита се премахват.

3.  Митата и таксите с равностойно действие, приложими към вноса в Алжир на стоки, произхождащи в Общността, различни от включените в приложения 2 и 3, прогресивно се премахват съгласно следния график:

 две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 90 % от базовото мито;

 три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 80 % от базовото мито;

 четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 70 % от базовото мито;

 пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 60 % от базовото мито;

 шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 50 % от базовото мито;

 седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 40 % от базовото мито;

 осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 30 % от базовото мито;

 девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 20 % от базовото мито;

 десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 10 % от базовото мито;

 единадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички мита и такси се намаляват до 5 % от базовото мито;

 дванадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение останалите мита и такси се премахват.

4.  При сериозни затруднения с дадена стока графиците, установени в съответствие с параграфи 2 и 3, могат да бъдат преработени от Комитета по асоцииране с общо съгласие, при условие че срокът, за който се изисква промяната, не може да бъде продължен по отношение на съответната стока след максималния преходен период съгласно член 6. Ако Комитетът по асоцииране не вземе решение в срок от тридесет дни след молбата му за промяна на графика, Алжир може да временно да преустанови изпълнението на графика за срок, ненадвишаващ една година.

5.  За всяка въпросна стока, базовото мито, което следва да се намалява постепенно съгласно параграфи 2 и 3, са ставките по член 18.

Член 10

Разпоредбите, засягащи премахването на митата върху вноса, се прилагат и към митата от финансово естество.

Член 11

1.  Извънредни мерки с ограничена продължителност, които ограничават разпоредбите на член 9, могат да бъдат предприети от Алжир под формата на увеличение или повторно въвеждане на мита.

Тези мерки могат да засегнат само новите отрасли или определени сектори, които са подложени на преструктуриране или са изправени пред сериозни трудности, по-специално, когато тези трудности създават големи социални проблеми.

Митата върху вноса, приложими в Алжир към стоки, произхождащи от Общността, въведени чрез тези мерки, не могат да надвишават 25 % ad valorem и запазват елемент на преференции за стоки, произхождащи от Общността. Общата стойност на вноса на стоки, подложени на такива мерки, не може да надвишава 15 % от общия внос на промишлените стоки от Общността през последната година, за които има статистически данни.

Тези мерки се прилагат за период, не надвишаващ пет години, освен ако по-голяма продължителност е разрешена от Комитета по асоцииране. Прилагането им се прекратява най-късно след изтичане на максималния преходен период съгласно член 6.

Никакви подобни мерки не могат да се въвеждат за дадена стока, ако са изминали повече от три години от изключването на всички мита и количествени различия или такси, или мерки, които имат равностойно действие по отношение на тази стока.

Алжир информира Комитета по асоцииране за всички изключителни мерки, които възнамерява да предприеме и, по искане на Общността, се провеждат консултации относно такива мерки и секторите, към които те се прилагат, преди да бъдат въведени. Когато приема такива мерки, Алжир предоставя на Комитета по асоцииране график за премахване на митата, въведени съгласно настоящия член. Такъв график предвижда поетапно премахване на съответните мита на равни годишни части, като се започва не по-късно от края на втората година след тяхното въвеждане. Комитетът по асоцииране може да приеме различен график.

2.  Чрез дерогация от четвърта алинея от параграф 1 Комитетът по асоцииране може, по изключение, за да се отчетат трудностите, свързани със създаването на нов отрасъл, да разреши на Алжир да запази мерките, вече предприети по параграф 1, максимум за срок от три години след преходния период по член 6.ГЛАВА 2

Селскостопански, рибни и обработени селскостопански продукти

Член 12

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за стоки, произхождащи от Общността и Алжир, включени в глави 1 до 24 от Комбинираната номенклатура и в митническата тарифа на Алжир, и за стоките, изброени в приложение 1.

Член 13

Общността и Алжир постепенно установяват по-голяма либерализация в реципрочната си търговия със селскостопански, рибни и обработени селскостопански продукти, които представляват интерес и за двете страни.

Член 14

1.  Селскостопанските продукти, произхождащи от Алжир, включени в Протокол № 1 за внос в Общността, са предмет на договореностите от този протокол.

2.  Селскостопанските продукти, произхождащи от Общността, включени в Протокол № 2 за внос в Алжир, са предмет на договореностите от този протокол.

3.  Рибните продукти, произхождащи от Алжир, включени в Протокол № 3 за внос в Общността, са предмет на договореностите от този протокол.

4.  Рибните продукти, произхождащи от Общността, включени в Протокол № 4 за внос в Алжир, са предмет на договореностите от този протокол.

5.  Търговията с обработени селскостопански продукти, които са включени в настоящата глава, са предмет на договореностите от Протокол № 5.

Член 15

1.  Пет години след влизането в сила на настоящото споразумение Общността и Алжир правят оценка на ситуацията, за да определят мерките за либерализация, които следва да се прилагат от Общността и от Алжир шест години след влизането в сила на споразумението, съгласно целта, определена в член 13.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 и като се вземат предвид моделите на търговия със селскостопански, рибни и обработени селскостопански продукти между страните и особената деликатност на тези продукти, Общността и Алжир проучват в Съвета по асоцииране, продукт по продукт и на взаимна основа, възможностите за взаимно предоставяне на допълнителни концесии.

Член 16

1.  Прие условие че трябва да бъдат въведени особени правила в резултат прилагането на техните селскостопански политики или модифицирането на техните съществуващи правила, или, при условие че разпоредбите относно прилагането на техните селскостопански политики трябва да бъдат променени или развити, Общността и Алжир могат да променят договореностите, заложени в настоящото споразумение, отнасящи се за въпросните продукти.

2.  Страната, извършваща такава промяна, информира за нея Комитета по асоцииране. По искане на другата страна Комитетът по асоцииране се събира, за да обърне съответното внимание на интересите на другата страна.

3.  Ако Общността или Алжир, при прилагането на параграф 1, промени договореностите за селскостопанските продукти по настоящото споразумение, те предоставят на вноса, произхождащ от другата страна, преимущество, равностойно на предвиденото в настоящото споразумение.

4.  Всяка промяна на договореностите, постигнати с настоящото споразумение, по искане на другата договаряща се страна, е предмет на консултации в Съвета по асоцииране.ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 17

1.  Няма да бъдат въвеждани никакви нови мита по вноса или износа или такси, имащи равностоен ефект, нито ще бъдат увеличени съществуващите такива в търговията между Общността и Алжир, след влизането в сила на настоящото споразумение.

2.  Няма да бъдат въвеждани никакви нови количествени ограничения върху вноса или износа, или мерки, които имат равностоен ефект, в търговията между Общността и Алжир.

3.  Количествени ограничения върху вноса или износа и мерки, които имат равностоен ефект върху търговията между Общността и Алжир, се отменят след влизането в сила на настоящото споразумение.

4.  Алжир отменя най-късно до 1 януари 2006 г. временното допълнително мито, прилагано за стоките, описани в приложение 4. Това мито се намалява на линейна база с 12 пункта годишно, като се започва от 1 януари 2002 г.

Ако ангажиментите на Алжир, свързани с неговото присъединяване към Световната търговска организация, предвиждат по-кратък срок за отмяна на временното допълнително мито,се прилага този по-кратък срок.

Член 18

1.  За всеки съответен продукт базовото мито, което следва да бъде намалено съгласно член 9, параграфи 2 и 3 и член 14, е ставката, прилагана фактически по отношение на Общността на 1 януари 2002 г.

2.  При присъединяване на Алжир към Световната търговска организация, приложимото мито за вноса между страните е фиксираната ставка или по-ниската прилагана ставка, която влиза в сила при присъединяването. Ако след присъединяването към Световната търговска организация, се прилага намаление на тарифата на база erga omnes,се прилага намалената ставка.

3.  Разпоредбите на параграф 2 се прилагат за всяко намаление на тарифата, прилагано erga omnes, въведено след датата на приключване на преговорите.

4.  Страните си съобщават взаимно съответните базови ставки, прилагани от 1 януари 2002 г.

Член 19

Стоките, произхождащи от Алжир, не се ползват от по-благоприятен режим, когато се внасят в Общността, от този, който държавите-членки прилагат помежду си.

Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1911/91 на Съвета от 26 юни 1991 г. относно прилагането на разпоредбите на правото на Общността към Канарските острови (ОВ L 171, 29.6.1991 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1105/2001 (ОВ L 151, 7.6.2001 г., стр. 1).

Член 20

1.  Страните се въздържат от всякакви мерки или практика от вътрешно фискално естество, установяващи, било пряко или косвено, дискриминация между стоките на едната страна и подобни стоки, произхождащи от територията на другата страна.

2.  Стоките, изнасяни за територията на едната от страните, не могат да се ползват от възстановяване на суми, платени като вътрешни данъци в размери, надвишаващи сумата на преките или косвените данъци, наложени върху тях.

Член 21

1.  Настоящото споразумение не изключва поддържането или образуването на митнически съюзи, зони за свободна търговия или споразумения за погранична търговия, доколкото те не променят договореностите, отнасящи се до търговията, предвидени в настоящото споразумение.

2.  В рамките на дейността на Комитета по асоцииране се провеждат консултации между страните относно споразумения, създаващи такива митнически съюзи или зони за свободна търговия и, когато е отправено такова искане по други основни въпроси, свързани със съответната им търговска политика към трети страни. В частност, ако трета страна се присъединява към Общността, такива консултации се провеждат, за да се гарантира отчитане на взаимните интереси на Общността и Алжир, формулирани в настоящото споразумение.

Член 22

Ако една от страните реши, че е налице дъмпинг в търговията с другата страна по смисъла на член VI от ГATT 1994 г., тя може да вземе съответни мерки срещу такава практика в съответствие със Споразумението за прилагането на член VI от ГATT 1994 г. на Световната търговска организация, със съответното вътрешно законодателство и с условията и процедурите, предвидени в член 26.

Член 23

Между страните се прилага Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация.

Ако една от страните разбере, че се използват субсидии в търговията с другата страна по смисъла на членове VI и XVI от ГATT 1994 г., тя може да вземе подходящи мерки срещу тази практика съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната търговска организация и своето вътрешно законодателство по този въпрос.

Член 24

1.  Освен, когато е предвидено друго в настоящия член, между страните се прилагат разпоредбите на член XIX от ГATT 1994 г. и на Споразумението за защитни мерки на Световната търговска организация.

2.  Всяка страна информира незабавно Комитета по асоцииране за всяка стъпка, която тя предприема или възнамерява да предприеме във връзка с прилагането на защитните мерки. Всяка страна изпраща на Комитета по асоцииране, незабавно или най-малко една седмица предварително, писмено съобщение, съдържащо цялата информация, отнасяща се до:

 откриване на процедура по разследване;

 резултата от разследването.

Представената информация включва обяснение на процедурата, на базата на която се извършва разследването и подробности за графика на изслушванията и други подходящи случаи засегнатите страни да предоставят своите становища.

Всяка страна изпраща до Комитета по асоцииране предварителна писмена нотификация, която съдържа цялата необходима информация за решението да се приложат временни защитни мерки; тази нотификация трябва да бъде полученя най-малко една седмица преди мерките да бъдат приложени.

3.  След като бъде нотифицирана за крайните резултати от разследването и преди прилагането на защитни мерки съгласно разпоредбите на член XIX от ГATT 1994 г. и Споразумението за защитни мерки на Световната търговска организация, страната, която възнамерява да приложи такива мерки отнася въпроса до Комитета по асоцииране за щателно проучване на ситуацията с оглед намирането на взаимно приемливо решение.

4.  За да се намери такова решение, страните следва незабавно да проведат консултации в рамките на Комитета по асоцииране. Ако страните не успеят да постигнат споразумение в срок от 30 дни от началото на консултациите за решение, с което да се избегне прилагането на защитни мерки, страната, която възнамерява да приложи защитни мерки, може да приложи разпоредбите на член XIX от ГATT 1994 г. и на Споразумението за защитни мерки на Световната търговска организация.

5.  При избора на защитни мерки по смисъла на този член страните дават приоритет на тези, които предизвикват най-малко смущение при постигане целите на настоящото споразумение. Тези мерки не трябва да отиват по-далеч от необходимото за отстраняване на възникналите трудности и трябва да запазят нивото или маржа на преференция, предоставен по смисъла на настоящото споразумение.

6.  Страната, която предвижда прилагането на защитни мерки по смисъла на настоящия член, предлага на другата страна компенсация под формата на либерализация на търговията срещу внос от последната; тази компенсация следва да бъде по същество равностойна на неблагоприятните търговски последствия от мерките на другата страна от датата на тяхното прилагане. Предложението се прави преди да бъде приета защитната мярка и едновременно с нотификацията на и отнасянето до Комитета по асоцииране съгласно параграф 3. Ако страната, чийто продукт е планираният обект на защитната мярка, счете предложението за компенсация незадоволително, двете страни могат да договорят други форми на търговска компенсация в рамките на консултациите по параграф 3.

7.  Ако страните не могат да се договорят по въпроса за компенсацията в срок от 30 дни след началото на консултациите, страната, чиято стока е предмет на защитните мерки, може да приеме компенсаторни тарифни мерки, които имат търговски последствия по същество равностойни на защитната мярка, приета по смисъла на този член.

Член 25

Когато съвместимостта с разпоредбите на член 17, параграф 3 води до:

i) реекспорт в трета страна, срещу която страната износител е приела, за съответната стока, количествени ограничения за износ, експортни мита, или мерки с равностойно действие;

или

ii) значителен недостиг, или опасност от такъв, от стока, която е основна за страната износител;

и когато описаните по-горе ситуации предизвикват, или могат да предизвикат, сериозни затруднения за страната износител, тази страна може да предприеме съответните мерки при условията и съгласно процедурите, предвидени в член 26. Мерките не трябва да са дискриминационни и се отменят, когато условията вече не оправдават тяхното запазване.

Член 26

1.  В случай, че Общността или Алжир, подложат вноса на стоки, които могат да предизвикат трудностите по член 24, на административна процедура, имаща за цел бързо събиране на информация за тенденциите в търговския поток, те уведомяват за това другата страна.

В случаите, определени в членове 22 и 25, преди предприемането на мерките, предвидени в тях или, в случаите, когато се прилага параграф 2, буква в) от настоящия член, възможно най-скоро Общността или Алжир, според случая, предоставят на Комитета по асоцииране цялата необходима информация с оглед на това да се намери решение, приемливо за двете страни.

При избора на мерки, предимство се дава на тези, които в най-малка степен нарушават функционирането на настоящото споразумение.

2.  За изпълнение на изискванията от втора алинея на параграф 1 се прилагат следните разпоредби:

а) що се отнася до член 22, страната износител трябва да бъде информирана за случая на дъмпинг веднага щом органите на страната вносител започнат разследването. Когато дъмпингът не е прекратен по смисъла на член VI от ГATT 1994 г. или не се е стигнало до някакво друго удовлетворително решение в срок от 30 дни от отнасянето на въпроса за разглеждане, страната вносител може да приеме съответните мерки;

б) що се отнася до член 25, трудностите, произтичащи от ситуациите, описани в този член се отнасят за проучване до Комитета по асоцииране.

Комитетът по асоцииране може да вземе решение, което да сложи край на трудностите. Ако той не е взел такова решение в срок от 30 дни след отнасянето на въпроса за разглеждане, страната износител може да наложи съответни мерки върху износа на съответната стока;

в) когато изключителни обстоятелства, изискващи незабавно действие, правят невъзможна предварителната информация или проучване, според случая, Общността или Алжир, в зависимост от това коя от страните е засегната, могат, в ситуациите описани в членове 22 и 25, да приложат незабавно предпазни мерки, необходими за справяне със ситуацията като незабавно информират за това другата страна.

Член 27

Нищо в настоящото споразумение не препятства забраната или ограничаването на вноса, износа или транзита на стоки, предприети на основата на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията, защитата на национални ценности с художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост или разпоредбите, отнасящи се до златото и среброто. Такива забрани или ограничения обаче не могат да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между двете страни.

Член 28

Понятието „стоки с произход“ за целите на прилагането на разпоредбите на настоящия дял и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, са определени в Протокол № 6.

Член 29

Комбинираната номенклатура на стоките се прилага за класифициране на стоките за внос в Общността. Митническата тарифа на Алжир се прилага за класифициране на стоките за внос в Алжир.ДЯЛ III

ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ

Член 30

Двустранни задължения

1.  Европейската общност и нейните държави-членки предоставят на Алжир режима, който те са длъжни да предоставят съгласно член II.I от Общото споразумение за търговията с услуги, наричано по-долу „ГАТС“.

2.  Европейската общност и нейните държави-членки предоставят на алжирските доставчици на услуги не по-малко благоприятен режим от този, който се дава на подобни доставчици на услуги, съгласно списъка със специфични задължения, поети от Европейската общност и нейните държави-членки съгласно ГАТС, към което той е приложен.

3.  Този режим не се прилага за изгоди, предоставени от която и да е от страните съгласно условията на споразумение от типа, определен в член V от ГАТС или за мерки, предприети на базата на такова споразумение и към други изгоди, предоставени в съответствие със списъка на изключенията от режима „най-облагодетелствана нация“, приложен от Европейската общност и нейните държави-членки към ГАТС.

4.  Алжир предоставя на доставчиците на услуги от Европейската общност и нейните държави-членки режим не по-малко благоприятен от определения в членове 31–33.

Член 31

Трансгранично предоставяне на услуги

По отношение на предоставянето на услуги на територията на Алжир от страна на доставчици на услуги от Общността, освен чрез търговско присъствие или присъствие на физически лица, съгласно членове 32 и 33, Алжир предоставя на доставчиците на услуги от Общността режим не по-малко благоприятен от предоставяния на компании от която и да е трета страна.

Член 32

Търговско присъствие

1.  

а) Алжир предоставя за установяването на компании от Общността на негова територия режим не по-малко благоприятен от този, предоставен на компании от която и да е трета страна.

б) Алжир предоставя на дъщерни дружество и клонове на дружества от Общността, установени на негова територия в съответствие с неговото законодателство, по отношение на техните операции, режим не по-малко благоприятен от предоставяния на негови собствени компании или филиали, или на алжирски дъщерни дружества или клонове на дружества от трети страни, който е по-благоприятен.

2.  Режимът по параграф 1, букви а) и б) се предоставя на дружества, дъщерни дружества и клонове, установени в Алжир на датата на влизане в сила на настоящото споразумение и на дружества, дъщерни дружества и клонове, установени там след тази дата.

Член 33

Временно пребиваване на физически лица

1.  Компания от Общността или компания от Алжир, установена съответно на територията на Алжир или Общността, има право временно да наема, или временно е наела чрез едно от своите дъщерни дружества или клонове, в съответствие с действащото законодателство в страната домакин по установяване, служители, които са граждани съответно на държави-членки на Общността и Алжир, при условие че тези служители са квалифициран персонал съгласно параграф 2, и че те са наети изключително от такива компании, дъщерни дружества или клонове. Разрешенията за пребиваване и работа на такива заети лица се издават само за периода, за който са наети.

2.  Квалифициран персонал от горепосочените дружества, наричани по-долу „организации“ са „вътрешнофирмени трансферни специалисти“ съгласно буква в) в следните категории, при условие че организацията е юридическо лице и че въпросните специалисти са били наети от него или са били партньори в него (освен мажоритарните акционери) най-малко 12 месеца предшестващи такова преместване:

а) лица, заемащи висока позиция в дадена организация, които главно управляват предприятието, като получават общи насоки от съвета на директорите или акционерите на компанията, включително:

 управляват предприятието или служба, или поделение на предприятието;

 наблюдават и контролират работата на други надзорни или ръководни служители и специалисти;

 имат пълномощия да наемат или освобождават, или да препоръчват назначения или уволнения, или други дейности свързани с управлението на персонала;

б) лица, работещи в организация, които притежават изключителни познания, особено важни за обслужване на предприятието, изследователското оборудване, техниката или за управлението. Оценката на тези познания може да отразява, освен познанията, специфични за предприятието, високото ниво на квалификация, отнасяща се за определен вид работа или професия, изискващи специфични технически познания, включително принадлежност към официално призната професия;

в) „вътрешнофирменият трансферен специалист“ се дефинира като физическо лице, работещо в организация на територията на дадена страна, което временно се прехвърля, с цел извършване на икономически дейности, на територията на другата страна; въпросната организация трябва да има основно място на дейност на територията на дадена страна и прехвърлянето да се извършва в установяване (клон, дъщерно дружества) на тази организация, ефективно изпълняваща подобни икономически дейности на територията на другата страна.

3.  Влизането и временното пребиваване на съответните територии на Алжир и Общността на граждани съответно на държави-членки или на Алжир се разрешава, когато тези представители на компании са лица, заемащи висша длъжност, съгласно параграф 2, буква а) в дружеството и отговарят за установяването на компания на Алжир или на Общността съответно в Алжир или в Общността, когато:

 тези представители не се занимават с извършването на директни продажби или доставки, и

 компанията няма друг представител, офис, клон или дъщерно дружество съответно в държава-членка на Общността или в Алжир.

Член 34

Транспорт

1.  Разпоредбите на членове 30 – 33 не се прилагат за въздушния, вътрешния воден или сухоземен транспорт или каботаж, които са предмет на разпоредбите на параграфи 2–6 от настоящия член.

2.  По отношение на дейностите, извършвани от корабните агенции за предоставяне на международни морски транспортни услуги, включително интермодален превоз на товари, включващ морска отсечка, всяка страна разрешава търговско присъствие на дружествата на другата страна на своя територия под формата на дъщерни дружества или клонове при условия на установяване не по-малко благоприятни от предоставяните на собствените и компании или дъщерни предприятия на компании на трета страна, които са по-изгодни. Тези дейности включват, но не само:

а) маркетинг и продажба на услугата морски превоз и свързаните с нея услуги, чрез пряк контакт с клиенти, от предложението до фактурирането, независимо дали тези услуги се извършват или предлагат от самия доставчик на услуги или от доставчици на услуги, с които продавачът на услуги има установени делови взаимоотношения;

б) покупка и използване, за тяхна сметка или от името на техен клиент (и препродажбата на техни клиенти), на всякакви транспортни и свързаните с тях услуги, включително услуги, свързани с вътрешния транспорт с всякакви средства, особено вътрешните превози по вода, сухопътни и железопътни превози, необходими за доставянето на цялостна услуга;

в) подготовка на транспортни документи, митнически документи, или други, свързани с произхода и естеството на транспортираните стоки;

г) набавяне на бизнес информация от различни източници, включително компютъризирани информационни системи и електронен обмен на данни (при условията на недискриминационни ограничения, отнасящи се до телекомуникациите);

д) уреждане на всякакви бизнес споразумения, включително акционерно участие в компанията и назначаване на местен персонал (или, когато персоналът е чуждестранен, при условията на съответните разпоредби от настоящото споразумение), с всяка местна корабна агенция;

е) извършване на дейности от името на компаниите, като организиране на влизането на кораб в пристанището или прехвърлянето на товарите, когато това е необходимо.

3.  По отношение на морския транспорт страните се задължават да прилагат ефективно принципа на неограничен достъп до международния пазар и трафик на търговска основа.

Законодателството на всяка страна се прилага към преференциалното право на националния флаг за национален каботаж и за спасяване, такса за теглене и пилотиране на кораб.

Тези разпоредби не засягат правата и задълженията, произтичащи от Конвенцията на ООН за Кодекса за морските линейни конференции, съгласно приложението им за всяка от страните по настоящото споразумение. Нелинейните конференции са свободни да оперират в конкуренция с конферентна линия доколкото се придържат към принципа за лоялна търговска конкуренция.

Страните заявяват своите ангажименти по отношение на свободната конкурентна среда, която е основна характеристика на търговията с течни и твърди товари.

4.  При прилагане на принципите от параграф 3 по-горе, страните:

а) не въвеждат договорености за разделяне на товарите в бъдещи двустранни споразумения с трети страни по отношение на сухи и течни товари и линейна търговия. Това, обаче, не изключва възможността от такива договорености, свързани с линейните товари при изключителни обстоятелства, когато компаниите за линейни превози от едната или другата страна по настоящото споразумение иначе не биха имали ефективна възможност да осъществяват търговия към и от съответната трета страна;

б) отменят, след влизане в сила на настоящото споразумение, всички едностранни мерки, административни, технически и други пречки, които могат да представляват прикрито ограничение или имат дискриминационно действие по отношение предоставянето на услуги в международния морски транспорт.

5.  Всяка страна предоставя, inter alia, режим не по-малко благоприятен от предоставяния на нейните собствени кораби, за корабите, използвани за транспортирането на стоки, пътници или и двете, които плават под флага на другата страна или се управляват от нейни граждани или компании, по отношение на достъпа до пристанища, използването на инфраструктурата и допълнителните морски услуги на тези пристанища, както и съответните такси, митнически съоръжения и определянето на котвени места и съоръжения за товарене и разтоварване.

6.  С оглед координираното развитие на транспорта между страните, приспособено към техните търговски нужди, условията за взаимен достъп до пазара и предоставянето услуги, свързани с въздушния, сухопътния, железопътния и вътрешния воден транспорт могат да бъдат уредени с отделни споразумения, когато това е уместно, договорени между страните след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 35

Вътрешни нормативни актове

1.  Разпоредбите на дял III не препятстват прилагането от всяка страна на всякакви мерки, необходими за предотвратяване заобикалянето на мерките, отнасящи се до достъпа на трета страна до нейния пазар, чрез разпоредбите на настоящото споразумение.

2.  Разпоредбите на настоящия дял се прилагат при условията на ограниченията, налагани от съображения на държавната политика, обществената сигурност или опазване на общественото здраве. Те не се прилагат към дейности, които на територията на всяка от страните са свързани понякога с упражняване на официална власт.

3.  Разпоредбите на настоящия дял не изключват възможността някоя от страните да прилага определени правила, отнасящи се до установяването и извършването на дейност на нейна територия на филиали на компании на друга страна, неучредени на територията на първата страна, оправдани от законови или технически различия между тези клонове и клоновете на дружества, учредени на нейна територия, или, по отношение на финансовите услуги, по надзорни причини. Различието в начина на третиране не излиза извън рамките на строго необходимите мерки, прилагани като резултат от тези законови или технически различия, или, по отношение на финансовите услуги, от изискванията за надзор.

4.  Въпреки всички останали разпоредби на настоящото споразумение, дадена страна може да вземе мерките, необходими по надзорни причини, включително за защита на инвеститори, вложители, държатели на полици или лица, към които доставчик на финансови услуги има доверителни задължения, или, за да се гарантира интегритета и стабилността на финансовата система. Когато тези мерки са несъвместими с разпоредбите на настоящото споразумение, те не се използват като средство за отмяна на задълженията на страната съгласно споразумението.

5.  Нищо в настоящото споразумение не се тълкува като изискване дадена страна да оповестява информация, свързана с делата и сметките на отделни клиенти или някаква поверителна или частна информация, собственост на държавни органи.

6.  За целите на придвижването на физическите лица, предоставящи услуги, нищо в настоящото споразумение не пречи на страните да прилагат своите закони и нормативни актове, отнасящи се до влизането, престоя, условията на труд и установяване на физически лица и предоставянето на услуги, при условие че те не ги прилагат по начин, който да обезсили или намали ползите, предоставяни на всяка страна съгласно условията на конкретна разпоредба от споразумението. Горната разпоредба не препятства прилагането на параграф 2.

Член 36

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а) „доставчик на услуги“ означава всяко физическо или юридическо лице, което предоставя услуги от територията на едната страна на територията на другата страна, на територията на едната страна на клиент на услугата на другата страна, чрез търговско присъствие (установяване) на територията на другата страна и чрез присъствието на физическо лице от едната страна на територията на другата страна;

б) „дружества на Общността“ или „Алжирски дружества“, означава дружества, създадена съгласно законите съответно на държава-членка или на Алжир и с главно управление според устройствения акт или централно управление, или основно място на извършване на дейност съответно на територията на Общността или Алжир.

При условие, обаче, че компанията, създадена в съответствие със законите съответно на държава-членка или на Алжир, има адрес на управление само на територията съответно на Общността или на Алжир, компанията се счита съответно за компания на Общността или на Алжир, ако нейната дейност е свързана реално и непрекъснато с икономиката съответно на държава-членка или на Алжир;

в) „дъщерно дружество“ на дадено дружество означава дружество, която се контролира от първата;

г) „клон“ на дружество означава място на извършване на дейност, което няма статус на юридическо лице, което изглежда постоянно установено, като продължение на компанията майка, има управително тяло и са му предоставени всички възможности да договаря дейност с трети страни така, че последните, въпреки че знаят, че ще бъде осъществена, ако е необходимо, правна връзка с дружеството майка, офисът на която е зад граница, не трябва да контактуват директно с тази дружество майка, а могат да сключват търговски сделки на мястото на извършване на дейност, каквото представлява клон;

д) „установяване“ означава правото на дрежество от Общността или Алжир съгласно буква б) да започнат икономическа дейност чрез създаване на дъщерни дружества и клонове съответно в Алжир или в Общността;

е) „дейност“ означава извършване на икономически действия;

ж) „икономически дейности“ означава извършване на производствени, търговски и професионални дейности;

з) „гражданин на държава-членка или на Алжир“ означава физическо лице, което е гражданин съответно на някоя от държавите-членки или на Алжир.

По отношение на международния морски транспорт, включително интермодалните дейности, включващи морска отсечка, граждани на държави-членки или на Алжир, установени съответно извън Общността или Алжир, и корабни компании, установени извън Общността или Алжир и контролирани съответно от граждани на държава-членка или Алжир, също се подчиняват на разпоредбите от настоящия дял, ако техните морски съдове са регистрирани съответно в тази държава-членка или в Алжир в съответствие с техните законодателства.

Член 37

Общи разпоредби

1.  Страните се въздържат от приемането на мерки или действия, които правят условията за установяване и извършване на дейност по-ограничителни отколкото в деня, предшестващ датата на подписване на настоящото споразумение.

2.  Страните се задължават да разглеждат разработването на настоящия дял от гледна точка на създаването на „споразумение за икономическа интеграция“ по смисъла на член V от ГАТС. Когато дава такива препоръки Съвета по асоциирането взема предвид миналия опит в прилагането на режима на най-облагодетелствана нация и задълженията на всяка страна съгласно ГАТС, и по-специално член V от него.

Съветът по асоцииране, когато прави такова проучване, взема предвид напредъка при сближаване на законодателствата на страните в съответните дейности. Постигането на тази цел е първото нещо което се проверява от Съвета по асоцииране най-късно пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.ДЯЛ IV

ПЛАЩАНИЯ, КАПИТАЛ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА 1

Текущи плащания и движение на капитали

Член 38

Съгласно разпоредбите на член 40 страните приемат всички текущи плащания по текущи сделки да се извършват в свободно конвертируема валута.

Член 39

1.  Общността и Алжир гарантират, след влизане в сила на споразумението, че капиталите, свързани с преки инвестиции в Алжир в компании, създадени в съответствие с действащото законодателство, могат да се движат свободно и, че доходът от такива инвестиции и печалбата, произтичаща от тях, могат да бъдат изплатени и репатрирани.

2.  Страните се консултират и си сътрудничат с оглед създаване на необходимите условия за улесняване и пълното либерализиране движението на капитали между Общността и Алжир.

Член 40

Когато една или повече държави-членки от Общността или Алжир има сериозни затруднения с платежния баланс, или е заплашена от такива, Общността или Алжир, според случая, могат, съгласно условията, установени от Общото споразумение за митата и търговията и членове VIII и XIV от Споразумението за Международния валутен фонд, да приемат ограничения за текущите сделки с ограничена продължителност и не могат да излизат извън строго необходимите мерки за оздравяване на платежния баланс. Общността или Алжир, според случая, уведомяват незабавно другата страна и възможно в най-кратък срок и предоставят график за отмяна на съответните мерки.ГЛАВА 2

Конкуренция и други икономически въпроси

Член 41

1.  Изброените по-долу положения са несъвместими с правилното функциониране на Споразумението доколкото могат да засегнат търговията между Общността и Алжир:

а) всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между предприятия, които имат за своя цел или последица предотвратяването, ограничаването или изопачаване на конкуренцията;

б) злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение:

 на цялата територия на Общността или на значителна част от нея;

 на цялата територия на Алжир или на значителна част от нея.

2.  Страните осигуряват административно сътрудничество при прилагането на своите законодателства в областта на конкуренцията и обменят информация като вземат предвид ограниченията, наложени с изискванията за спазване на професионална и бизнес тайна съгласно процедурите, описани в приложение 5 към настоящото споразумение.

3.  Ако Общността или Алжир приемат, че дадена практика е несъвместима с условията на параграф 1 и, ако тази практика води до или заплашва да доведе до сериозни вреди за другата страна, те могат да предприемат съответните мерки след консултация в рамките на Комитета по асоциирането или след тридесет работни дни след искането за провеждане на такава консултация.

Член 42

Държавите-членки постепенно регулират, без да нарушават своите ангажименти по ГATT, всички държавни търговски монополи така, че да гарантират, че в края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение по отношение на условията, съгласно които стоките се доставят и търгуват не съществува никаква дискриминация между гражданите на държавите-членки и Алжир. Комитетът по асоцииране ще бъде уведомен за мерките, предприети за осъществяването на тази цел.

Член 43

Що се отнася до държавните предприятия и предприятията, на които са били предоставени специални или изключителни права, Съветът по асоциирането гарантира, че след петата година от влизане в сила на настоящото споразумение няма да бъдат приемани или запазени никакви мерки, които смущават търговията между Общността и Алжир по начин, противоречащ на интересите на страните. Настоящата разпоредба не трябва да препятства законовото или фактическо изпълнение на конкретните задачи, възложени на тези предприятия.

Член 44

1.  Страните осигуряват подходяща и ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, отговаряща на най-високите международни стандарти. Това включва ефективни средства за налагане спазването на тези права.

2.  Прилагането на разпоредбите на настоящия член и на приложение 6 периодично се оценява от страните. Ако възникнат трудности, засягащи търговията, във връзка с правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, всяка от страните може да поиска спешни консултации, за да бъде намерено взаимно приемливо решение.

Член 45

Страните се задължават да приемат съответни мерки, за да гарантират защитата на личните данни с цел премахване на бариерите пред свободното движение на тези данни между страните.

Член 46

1.  Страните си поставят за цел реципрочно и постепенно либерализиране на договорите за обществени поръчки.

2.  Съветът по асоцииране предприема необходимите стъпки за изпълнението на разпоредбите на параграф 1.ДЯЛ V

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 47

Цели

1.  Страните се задължават да ускорят икономическото сътрудничество във взаимен интерес и в духа на партньорство, което стои в основата на настоящото споразумение.

2.  Целта на икономическото сътрудничество е да се подкрепят усилията на Алжир да постигне устойчиво икономическо и социално развитие.

3.  Такова икономическо сътрудничество съответства на целите, поставени в Декларацията от Барселона.

Член 48

Обхват

1.  Сътрудничеството ще бъде насочено преди всичко към сфери на дейност, понасящи последствията от вътрешни ограничения и трудности или засегнати от процеса на либерализация на алжирската икономика като цяло, и по-специално от либерализацията на търговията между Алжир и Общността.

2.  Освен това сътрудничеството ще се съсредоточи в области, които биха могли да сближат икономиките на Общността и Алжир, особено тези, които създават растеж и заетост и подпомагат разрастването на търговските потоци между Алжир и Общността, особено като насърчават диверсифицирането на алжирския износ.

3.  Сътрудничеството подпомага икономическата интеграция в групата страни от Магреба, използвайки всички мерки, които подпомагат развитието на тези отношения в региона.

4.  Опазването на околната среда и екологичното равновесие е важен елемент от различните области на икономическо сътрудничество.

5.  Страните могат да се споразумеят и за други области на икономическо сътрудничество.

Член 49

Методи

Икономическото сътрудничество се осъществява посредством:

а) постоянен икономически диалог между страните, обхващащ всички области на макроикономическата политика;

б) съобщения и размяна на информация;

в) размяна на мнения, опит и обучение;

г) извършване на съвместни действия;

д) техническа, административна и правна помощ;

е) мерки в подкрепа на съдружията и преките инвестиции от предприемачи, особено частни предприемачи, и приватизационни програми.

Член 50

Регионално сътрудничество

За да увеличат до най-висока степен влиянието на настоящото споразумение по отношение развитието на евро-средиземноморското сътрудничество в рамките на страните от Магреба, страните подпомага всички дейности, които имат регионално въздействие или включват трети страни, а именно:

а) икономическа интеграция;

б) развитие на икономическата инфраструктура;

в) проблеми на околната среда;

г) научно-технически изследвания;

д) образование, обучение и квалификация;

е) въпроси от областта на културата;

ж) митнически въпроси;

з) регионални институции и установяване на общи или хармонизирани програми и политики.

Член 51

Научно-техническо сътрудничество

Сътрудничеството е насочено към:

а) насърчаване установяването на трайни връзки между научните общности на страните, а именно чрез:

 достъпа на Алжир до научноизследователските и развойни програми на Общността, в съответствие с разпоредбите на Общността относно участието на трети страни в тези програми;

 участието на Алжир в мрежи за децентрализирано сътрудничество;

 насърчаването на синергията между обучение и научни изследвания;

б) подсилване научноизследователските възможности на Алжир;

в) стимулиране на техническите иновации, трансфера на нови технологии и ноу-хау, прилагането на научноизследователски и развойни проекти и оптимизирането на резултатите от научно-техническите изследвания;

г) насърчаване на всички дейности, насочени към установяване на синергия на регионално ниво.

Член 52

Околна среда

1.  Страните насърчават сътрудничеството за предотвратяване влошаване състоянието на околната среда, контролиране на замърсяването и осигуряване на рационално използване на природните ресурси, с оглед гарантирането на стабилно развитие и качеството на околната среда и защита на общественото здраве.

2.  Сътрудничеството се концентрира върху:

 въпроси, свързани с изтощаването на земята;

 рационално управление на водните ресурси;

 увеличаване солеността на почвите;

 влиянието на селското стопанство върху качеството на почвите и водата;

 подходящо използване на енергията и транспорта;

 влиянието на индустриалното развитие върху околната среда, по–специално безопасността на промишлените съоръжения;

 управление на отпадъците, по-специално токсичните отпадъци;

 интегрираното управление на чувствителните зони;

 контрол и предотвратяване на градското, промишлено и морско замърсяване;

 използване на модерни инструменти за управление и контрол, най-вече информация за околната среда и статистически системи;

 техническа помощ, особено за опазване на биологичното разнообразие.

Член 53

Сътрудничество в индустриалната област

Сътрудничеството е насочено към:

а) насърчаване и подкрепа на мерките за увеличаване на преките инвестиции и съучастия в промишлени предприятия в Алжир;

б) насърчаване на прякото сътрудничество между стопанските субекти, включително сътрудничество във връзка с достъпа на Алжир до бизнес мрежите и системите за децентрализирано сътрудничество на Общността;

в) подкрепа на усилията за модернизиране и преструктуриране на държавния и частен промишлен отрасъл на Алжир (включително, селскостопанския отрасъл);

г) подпомагане развитието на малките и средни предприятия;

д) подпомагане създаването на благоприятна среда за развитие на частната инициатива с цел стимулиране и диверсифициране на продукцията за местните и външните пазари;

е) най-рационално използване на човешките ресурси и промишления потенциал на Алжир чрез по-добро използване на политиката в областта на иновациите и научноизследователската и развойна дейност;

ж) подпомагане преструктурирането на промишлеността и програмата за промишлена модернизация с оглед създаването на свободна зона на търговия, за да станат продуктите по-конкурентоспособни;

з) съдействие за разрастване износа на алжирски производители.

Член 54

Поощряване и защита на инвестициите

Целта на сътрудничеството е да създава благоприятен климат за инвестиционните потоци, а именно посредством:

а) установяването на хармонизирани и опростени процедури, механизъм за съвместни инвестиции (особено за свързване на малките и средни предприятия) и методи за откриване и предоставяне на информация за възможности за инвестиции;

б) законова среда, благоприятстваща инвестициите между двете страни, чрез сключването на споразумения за защита на инвестициите между държавите-членки и Алжир, както и на споразумения за избягване на двойното данъчно облагане;

в) техническа помощ за проекти за насърчаване и гарантиране на местните и чужди инвестиции.

Член 55

Стандартизиране и оценяване на съвместимостта

Сътрудничеството има за цел намаляване на отклоненията в стандартизирането и сертифицирането.

Сътрудничеството се осъществява чрез:

 насърчаване използването на европейски стандарти и процедури и методи за оценка на съвместимостта;

 подпомагане на организациите за оценка на съвместимостта и метрология на Алжир, както и създаването на необходимите условия за евентуално сключване на споразумения за взаимно признаване в тези области;

 сътрудничество в областта на управление на качеството;

 предоставяне на помощ на алжирските органи, отговарящи за интелектуалната, индустриалната и търговска собственост и за стандартизация и качество.

Член 56

Сближаване на законодателствата

Сътрудничеството следва да бъде насочено към това да се помогне на Алжир да доближи своето законодателство до това на Общността в областите, обхванати от настоящото споразумение.

Член 57

Финансови услуги

Сътрудничеството е насочено към подобряване и развитие на финансовите услуги.

Това включва:

 обмен на информация относно финансовите регламенти и практики, и програми за обучение, с оглед създаването на малки и средни предприятия;

 подкрепа на реформите в банковата и финансовата система на Алжир, включително развитие на фондовия пазар.

Член 58

Селско стопанство и риболов

Сътрудничеството е насочено към модернизиране и преструктуриране, когато е необходимо, на отраслите селско стопанство, лесовъдство и риболов.

По-специално то има за цел:

 подкрепа на политиките за развитие и диверсифициране на производството;

 безопасност на храната;

 интегрирано развитие на селските райони, включително подобряване на основните услуги и развитие на спомагателните икономически дейности;

 насърчаване на благоприятни за околната среда форми на селско стопанство и риболов;

 оценка и рационално управление на природните богатства;

 доброволно установяване на близки взаимоотношения между предприятия, групировки и професионални организации, представляващи отраслите селско стопанство, риболов и аграрен бизнес;

 техническа помощ и обучение;

 хармонизиране на фитосанитарните и ветеринарни стандарти и контрол;

 сътрудничество между селски области, обмяна на опит и ноу-хау за развитие на селските райони;

 подкрепа за приватизацията;

 оценка и рационално управление на рибните запаси;

 подкрепа за научноизследователските програми.

Член 59

Транспорт

Целите на сътрудничеството са, както следва:

 подкрепа на преструктурирането и модернизацията на транспорта;

 подобряване придвижването на пътници и стоки;

 установяване и налагане на действащи стандарти, съвместими с действащите в Общността.

Приоритетни области на сътрудничество:

 сухопътен транспорт, включително постепенно подобряване на транзитния превоз;

 управление на железниците, летищата и пристанищата и сътрудничество между съответните национални органи;

 подобряване на сухопътната, железопътната, пристанищната и летищна инфраструктура по основните трансевропейски маршрути от взаимен интерес и на маршрутите от регионално значение, както и на навигационните средства;

 модернизиране на техническото оборудване, за да се доближи то да стандартите на Общността за сухопътен/железопътен, интермодален транспорт, контейнеризация и претоварване;

 техническо помощ и обучение.

Член 60

Информационно общество и телекомуникации

Сътрудничеството в тази област се съсредоточава главно върху:

 диалог по въпроси, свързани с различните аспекти на информационното общество, включително телекомуникационните политики;

 обмена на информация и предоставянето на всякаква техническа помощ, изисквани по регламентите и стандартизацията, проверка на съвместимостта и сертифициране на информацията и комуникационните технологии;

 разпространяването на актуална информация и модерни телекомуникационни технологии, включително сателитна технология и информационни услуги и технологии;

 насърчаването и реализирането на съвместни проекти за изследователски, технологични, развойни или индустриални приложения в областта на информационните технологии, комуникациите, телематиката и информационното общество;

 предоставяне възможност на алжирските органи да участват в пилотни проекти и европейски програми при определени договорености, отнасящи се до тях в съответните сектори;

 взаимосвързаност и взаимодействие на мрежите на Общността и Алжир и телематичните услуги;

 техническа помощ при планирането и управлението на радиочестотния спектър с цел да се координират и използват ефективно радиокомуникациите в евро-средиземноморския регион.

Член 61

Енергетика и минно дело

Целите на сътрудничеството в енергетиката и минното дело са следните:

а) институционално, законодателно и нормативно усъвършенстване с цел регулиране на дейностите и насърчаване на инвестициите;

б) технологично осъвременяване с цел подготовка на енергийните и минни компании за изискванията на пазарната икономика и конкуренция;

в) развитие на партньорството между европейски и алжирски компании в дейностите по проучване, производство, обработка, разпределение и услугите в енергийния и минен отрасъл.

Приоритетните области на сътрудничество в това отношение са:

 адаптиране на институционалната, законодателната и нормативната рамка на дейностите в енергетиката и минното дело към правилата на пазарната икономика чрез техническа, административна и законодателна помощ;

 подкрепа на усилията за преструктуриране на държавните предприятия в енергийния и минен сектор;

 изграждане на партньорства в такива дейности като:

 

 сондиране, производство и обработка на петрол и газ;

 производство на електрическа енергия;

 дистрибуция на петролни продукти;

 производство на оборудване и услуги, използвани в производството на енергийни продукти;

 разработване и трансформиране на потенциала в минното дело;

 развитие на дистрибуцията на газ, петрол и електричество;

 подкрепа за модернизацията и развитието на енергийните мрежи и тяхното свързване с мрежите на Европейската общност;

 създаване на бази данни за отраслите енергетика и минно дело;

 подкрепа и насърчаване на частните инвестиции в енергетиката и минния отрасъл;

 околната среда, разработване на възобновими източници на енергия и енергийна ефективност;

 насърчаване на технологичните трансфери в енергетиката и минното дело.

Член 62

Туризъм и занаятчийство

Сътрудничеството в тази област е насочено главно към:

 ускоряване обмена на информация за туристическите потоци и политики, балнеоложкия туризъм и занаятите;

 ускоряване на програмите за обучение на хотелската администрация и мениджмънт и обучението в друго области на туризма и занаятите;

 насърчаване обмяната на опит с цел плавното и устойчиво развитие на туризма;

 насърчаване на младежкия туризъм;

 оказване помощ на Алжир за развитието на неговия потенциал в областта на туризма, балнеоложкия туризъм и занаятите и за подобряване представата за неговите туристически продукти;

 подпомагане на приватизацията.

Член 63

Сътрудничество в митническата област

1.  Целта на това сътрудничество е да се гарантира съвместимост със споразуменията за свободна търговия. Приоритетните области са както следва:

а) опростяване на митническия контрол и процедури;

б) въвеждане на един административен документ, подобен на този на Общността и възможно свързване на транзитните системи на Общността и Алжир.

Техническа помощ може да бъде оказана при необходимост.

2.  Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, особено що се отнася до борбата с наркотрафика и прането на пари, административните органи на договарящите се страни предвиждат взаимна помощ в съответствие с разпоредбите на Протокол № 7.

Член 64

Сътрудничество в областта на статистиката

Главната цел на сътрудничеството в тази област трябва да бъде гарантиране, най-вече чрез хармонизиране на методиките, използвани от страните, на съвместимостта и полезността на статистическата информация за външната търговия, публичните финанси и платежния баланс, населението, миграцията, транспорта и комуникациите, и като цяло всички области, обхванати от настоящото споразумение. Когато е необходимо се предоставя техническа помощ.

Член 65

Сътрудничество в областта на защита на потребителите

1.  Страните приемат, че сътрудничеството в тази сфера трябва да бъде насочено към съвместяване на техните системи за защита на потребителите.

2.  Сътрудничеството се съсредоточава главно върху следното:

а) обмен на информация по законодателните действия и размяна на експерти, по-специално представители, защитаващи потребителските интереси;

б) организиране на семинари и курсове за квалификация;

в) създаване на постоянно действащи системи за уведомяване за опасни продукти, т.е. такива, които представляват опасност за здравето или сигурността на потребителите;

г) разширяване на информацията, предоставяна на потребителите, особено що се отнася до цените, характеристиките на продуктите и предлаганите услуги;

д) институционални реформи;

е) техническа помощ;

ж) създаване в Алжир на лаборатории за сравнителен анализ е тестване, както и оказване на помощ при въвеждането на децентрализирана потребителска информационна система;

з) помощ при организирането и въвеждането на предупредителна система, която да бъде интегрирана в европейската система.

Член 66

Като вземат предвид особеностите на алжирската икономика, двете страни въвеждат методите и процедурите за осъществяване на икономическото сътрудничество, договорени в настоящия дял, за да подкрепят процеса на модернизиране на алжирската икономика и създаването на свободна зона за търговия.

Определянето и оценката на изискванията и процедурите за извършване на дейностите по икономическото сътрудничество се разглеждат в рамката, която следва да бъде въведена съгласно условията, предвидени в член 98.

Страните се договарят за задачите, които трябва да бъдат изпълнени в горепосочената рамка.ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА СФЕРАГЛАВА 1

Работници

Член 67

1.  Всяка държава-членка предоставя на работниците с алжирска националност, наети на нейна територия, режим без дискриминация на база националност, що се отнася до условията на труд, възнаграждение и уволнение, който съответства на този, който тя предоставя на своите граждани.

2.  Всички алжирски работници, които има временно разрешение за работа на територията на държава-членка са обхванати от разпоредбите на параграф 1 що се отнася до условията на труд и възнаграждение.

3.  Алжир предоставя същия режим на работници, които са граждани на държава-членка и са наети на нейна територия.

Член 68

1.  Съгласно разпоредбите на следващите параграфи работниците с алжирска националност и всички членове на техните семейства, живеещи заедно с тях, се ползват, в сферата на общественото осигуряване, от същия режим, без да бъдат подлагани на дискриминация на база на своята националност, от който се ползват и гражданите на държавите-членки, в които те са наети.

Терминът „обществено осигуряване“ включва такива дялове, които се занимават с обезщетения за болест, за бременност и раждане, инвалидност и старост и обезщетения за преживелия съпруг, обезщетения при трудова злополука, професионално заболяване и смърт, обезщетения за безработица и семейни помощи.

Тези разпоредби не водят задължително до прилагане на координационните правила, предвидени в законодателството на Общността на основание на член 42 от Договора за създаване на Европейската общност, освен при условията на член 70 от настоящото споразумение.

2.  Всички пълни осигурителни периоди, периоди на заетост или пребиваване на такива работници в различни държави-членки се събират за целите на изплащането на пенсии и годишни ренти за старост, инвалидност и обезщетения за преживелия съпруг, семейни помощи, обезщетения за болест, за бременност и раждане, медицинско обслужване на работниците и членовете на техните семейства, пребиваващи в Общността.

3.  Тези работници получават семейни добавки за членовете на своите семейства, които пребивават в Общността.

4.  Тези работници трябва да могат свободно да прехвърлят в Алжир, по курсовете, прилагани съгласно законодателството на държавата-членка длъжник, всички пенсии или годишни ренти за старост, обезщетения за преживелия съпруг, за трудова злополука или професионално заболяване, или инвалидност, придобита в резултат от трудова злополука, освен когато става дума за социални плащания.

5.  Алжир предоставя на работници, които са граждани на държава-членка и са наети на негова територия, както и на членовете на техните семейства, същия режим като определения в параграфи 1, 3 и 4.

Член 69

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за граждани на страните, пребиваващи или работещи легално на територията на техните страни домакини.

Член 70

1.  Преди края на първата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Съветът по асоцииране приема разпоредби за въвеждане на принципите от член 68.

2.  Съветът по асоцииране приема подробно разработени правила за административно сътрудничество като предоставя необходимите гаранции за управление и контрол за прилагане на разпоредбите на параграф 1.

Член 71

Разпоредбите, приети от Съвета по асоцииране по смисъла на член 70, не засягат правата или задълженията, произтичащи от двустранни споразумения, свързващи Алжир и държавите-членки, когато тези споразумения предвиждат по-благоприятен режим за гражданите на Алжир или на държавите-членки.ГЛАВА 2

Диалог по социални въпроси

Член 72

1.  Страните провеждат регулярно диалог по всички социални въпроси, които представляват интерес за тях.

2.  Този диалог служи за намиране на начини за постигане на напредък в сферата на движение на работниците и равноправно третиране и социална интеграция на гражданите на Алжир и Общността, пребиваващи легално на териториите на техните страни домакини.

3.  Диалогът обхваща, inter alia, всички въпроси, свързани със:

а) условията на живот и труд на работниците и техните семейства;

б) миграцията;

в) нелегалната имиграция и условията, регулиращи връщането на лица, които са нарушили законодателството, отнасящо се до правото на престой и правото на установяване в страната домакин;

г) проекти и програми за насърчаване равноправното третиране на гражданите на Алжир и Общността, взаимно опознаване на културите и цивилизациите, подкрепа на толерантността и премахването на дискриминацията.

Член 73

Диалогът по социални въпроси се провежда на същите нива и в съответствие със същите процедури, предвидени в дял I от настоящото споразумение, които могат сами по себе си да предоставят рамка за този диалог.ГЛАВА 3

Сътрудничество в социалната сфера

Член 74

1.  Страните признават важността на социалното развитие, което трябва да върви ръка за ръка с икономическото развитие. Те дават приоритет на зачитането на основните социални права.

2.  С цел укрепване на сътрудничеството между страните в социалната сфера проектите и програмите се реализират във всяка област, представляваща интерес за тях.

В тази връзка приоритетните мерки са както следва:

а) съдействие за подобряване условията за живот, създаване на работни места и усъвършенстване на обучението в области, от които идват емигранти;

б) повторно заселване на репатрираните поради статуса им на нелегални съгласно законодателството на въпросната страна;

в) производствени инвестиции или създаване на бизнес в Алжир от алжирски работници, легално установени в Общността;

г) увеличаване ролята на жените в процеса на икономическо и социално развитие чрез образование и медиите, в съответствие с политиката на Алжир;

д) подпомагане семейното планиране в Алжир и програми за защита на майката и детето;

е) подобряване на системите за обществено подпомагане и здравеопазване;

ж) внедряване и финансиране на разменни програми и на програми за свободното време за смесени групи младежи от Алжир и Европа, пребиваващи в държавите-членки, с цел да се насърчи взаимното опознаване на културите и да се поощри толерантността;

з) подобряване условията на живот в бедните райони;

и) насърчаване на социално-професионалния диалог;

й) поощряване уважението на човешките права в социалната и професионална сфера;

к) подпомагане развитието на отрасъла жилищно строителство, особено що се отнася до евтиното жилищно строителство;

л) облекчаване на неблагоприятните последствия от регулирането на стопанския и социален сектор;

м) подобряване на системата за професионално обучение.

Член 75

Схемите за съвместно сътрудничество могат да бъдат реализирани съвместно с държавите-членки и съответните международни организации.

Член 76

Съветът по асоциирането създава работна група в края на първата година от влизане в сила на настоящото споразумение, която отговаря за непрекъснатата и регулярна оценка на прилагането на глави 1–3.ГЛАВА 4

Сътрудничество в областта на образованието и културата

Член 77

Настоящото споразумение е насочено към насърчаване обмена на информация и културно сътрудничество като взема предвид двустранните програми в държавите-членки.

Поощрява се по-доброто опознаване и взаимно разбиране на съответните култури.

Специално внимание трябва да се обърне на популяризирането на съвместни дейности в различни области, включително печата, киното и телевизията, както и на програмите за младежки обмен.

Това сътрудничество може да обхваща следните области:

 литературни преводи;

 опазване и реставрация на паметници и места с историческо и културно значение;

 обучение на лица, работещи в сферата на културата;

 обмен на артисти и произведения на изкуството;

 организиране на културни събития;

 поощряване на взаимното опознаване и разпространяване на информация за важни културни събития;

 насърчаване на сътрудничеството в аудиовизуалната област, по-специално обучение и съвместни продукции;

 разпространяване на литературни, технически и научни списания и публикации.

Член 78

Целта на сътрудничеството в сферата на образованието и професионалното обучение е:

а) да се подпомогне усъвършенстването на системата за образование и професионално обучение;

б) особено да се наблегне на предоставянето на жените на достъп до образование, включително техническо, висше и професионално образование;

в) да се повишава експертното ниво на висшия персонал в държавния и частния сектор;

г) да се насърчава установяването на трайни връзки между специални органи на териториите на страните за събиране и обмяна на опит и методики.ДЯЛ VII

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 79

За да се подпомогне реализирането на целите на настоящото споразумение, Алжир получава финансова подкрепа от Общността съгласно съответните процедури и със съответните финансови средства.

Тези процедури се съгласуват между страните с помощта на най-подходящите инструменти веднага след влизане в сила на настоящото споразумение.

Освен областите включени в дялове V и VI от настоящото споразумение, сътрудничество се осъществява при:

 подпомагане на реформите за модернизиране на икономиката, включително развитието на селските райони;

 подобряване на икономическата инфраструктура;

 насърчаване на частните инвестиции и дейностите, създаващи работни места;

 компенсиране на ефектите върху алжирската икономика от прогресивното въвеждане на свободни търговски зони, особено що се отнася до модернизирането и преструктурирането на промишлеността;

 съпътстващи мерки за политиките, прилагани в социалната сфера.

Член 80

Що се отнася до инструментите на Общността, предназначени за подкрепа на програмите за преструктуриране в средиземноморските държави, имащи за цел възстановяване на финансовото равновесие и създаване на икономическа среда, благоприятстваща по-бързия растеж и повишаването на общественото благосъстояние, Общността и Алжир, в тясно сътрудничество с международните финансови институции, адаптират инструментите, предназначени да подпомагат политиките за развитие и либерализация на алжирската икономика.

Член 81

За да гарантират съгласуван подход при справяне с извънредни макроикономически или финансови проблеми, които могат да възникнат в резултат на постепенното прилагане на разпоредбите от настоящото споразумение, страните следят отблизо развитието на търговията и финансовите взаимоотношения между Общността и Алжир като част от непрекъснатия икономически диалог съгласно дял V.ДЯЛ VIII

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Член 82

Изграждане на институции и принцип на правовата държава

При своето сътрудничество в областта на съдебната система и вътрешните работи, страните придават особено значение на изграждането на институции в областта на спазването на законите и правосъдния механизъм. Това включва укрепване на принцип на правовата държава.

В този смисъл страните следва също така да гарантират спазването на правата на гражданите на двете страни без дискриминация на територията на другата страна.

Разпоредбите на този член не се отнасят до различията в третирането на база националност.

Член 83

Движение на хора

Желаейки да улеснят движението на хора, страните гарантират, че, съгласно действащото законодателството на Общността и националното законодателство, формалностите за издаване на визи се прилагат и изпълняват внимателно. Страните се договарят, също така, да проучат, в рамките на своите пълномощия, начини за опростяване и ускоряване издаването на визи за лица, допринасящи за прилагане на споразумението. Комитетът по асоцииране периодично прави преглед на изпълнението на разпоредбите на настоящия член.

Член 84

Сътрудничество за предотвратяване и контрол на нелегалната имиграция; връщане на нелегални емигранти

1.  Страните потвърждават важността, която те придават на развитието на взаимноизгодното сътрудничество по отношение обмяната на информация за потоците нелегални емигранти и приемат да си сътрудничат при предотвратяването и контрола на нелегалната емиграция. За тази цел:

 Алжир, от една страна, и всяка една държава-членка от Общността, от друга, се договарят да приемат обратно всички свои граждани, пребиваващи нелегално на територията на другата страна след изпълнение на необходимите формалности по установяване на самоличността;

 Алжир и държавите-членки на Общността за тази цел осигуряват на своите граждани необходимите документи за самоличност.

2.  Желаейки да улеснят движението и пребиваването на своите граждани, имащи статут на легално пребиваващи, страните приемат да договорят, по искане на която и да е от страните, сключването на споразумения за борба с нелегалната емиграция и за връщане на нелегалните емигранти. Ако някоя от страните сметне, че е необходимо, такива споразумения се сключват и за връщане на граждани на други страни, пристигащи на тяхна територия от територията на другата. Практическото уреждане на прилагането на горепосочените споразумения се договаря, когато е възможно, от страните в самите споразумения или в протоколите за прилагането им.

3.  Съветът по асоцииране проучва възможността за други форми на съвместни действия за предотвратяване и контрол на нелегалната емиграция, включително начини за разкриване на фалшифицирани документи.

Член 85

Сътрудничество в правната и съдебна област

1.  Страните приемат, че сътрудничеството в правната и съдебна област е важно допълнение към другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение.

2.  Това сътрудничество може да включва, когато е уместно, сключването на споразумения в тези области.

3.  Сътрудничеството в гражданското правораздаване включва:

 укрепване на взаимната помощ при решаване на спорове или случаи от граждански, търговски или семеен характер;

 обмяна на опит за подобряване управлението на гражданското правораздаване.

4.  Сътрудничеството в криминалното правораздаване включва:

 укрепване на съществуващата взаимопомощ или сключване на спогодби за екстрадиране;

 разрастване на обмена, особено що се отнася до осъществяване на сътрудничество в областта на криминалното правораздаване, защитата на индивидуалните права и свободи, действия срещу организираната престъпност и подобряване ефективността на криминалното правораздаване.

5.  Сътрудничеството в тази област включва провеждането на курсове за обучение на специалисти.

Член 86

Предотвратяване и борба с организираната престъпност

1.  Страните се споразумяха да си сътрудничат в предотвратяването и борбата с организираната престъпност, особено в следните области: трафик на хора; сексуална експлоатация; незаконен трафик на забранени, фалшиви и пиратски стоки, както и нелегални сделки с промишлени отпадъци и радиоактивни материали; корупция; трафик на крадени коли; трафик на оръжие и експлозиви; компютърни престъпления; трафик с произведения на изкуството.

Страните осъществяват тясно сътрудничество с цел установяване на подходящи механизми и стандарти.

2.  Техническото и административно сътрудничество в тази област може да включва обучение и подобряване ефективността на органите, отговарящи за борбата и предотвратяването на престъпления, и определяне на мерките за предотвратяване на престъпления.

Член 87

Борба с прането на пари

1.  Страните се договарят относно необходимостта да работят и да си сътрудничат за предотвратяване използването на техните финансови системи за пране на печалбите от криминална дейност като цяло и от трафик на наркотици в частност.

2.  Сътрудничеството в тази област включва административна и техническа помощ с цел приемане и внедряване на подходящи стандарти срещу прането на пари, равностойни на приетите от Общността и международните органи, работещи в тази област, включително Групата за борба с финансовите злоупотреби (FATF – Financial Action Task Force).

3.  Сътрудничеството има за цел:

а) да обучава агенти на службите, отговарящи за предотвратяване, разкриване и борба с прането на пари, и служители на съдебната система;

б) да оказва съответната помощ за създаване на специализирани институции и за укрепване на съществуващите.

Член 88

Борба с расизма и ксенофобията

Страните се договарят да предприемат съответните стъпки за предотвратяване и борба с дискриминацията във всички нейни форми и проявления, независимо дали тя е на расова основа, етнически произход или религия, особено що се отнася до образованието, наемането на работа, обучението и жилищното строителство.

За тази цел се организират кампании за информиране на обществото.

В тази връзка страните осигуряват на всички лица, които считат себе си за жертви на дискриминация достъп до съдебните и административни процедури.

Разпоредбите на настоящия член не се отнасят за различия в третирането на база националност.

Член 89

Борба с наркотиците и наркоманията

1.  Сътрудничеството е насочено към:

а) подобряване на ефективността на политиките и мерките за предотвратяване и борба с отглеждането, производството, доставката, употребата и трафика на наркотични и психотропни вещества;

б) преустановяване на незаконната употреба на такива продукти.

2.  Страните определят заедно, в съответствие със своите законодателства, стратегиите и методите на сътрудничество за постигане на тези цели. Техните действия, освен съвместните операции, са предмет на консултации и тясно сътрудничество.

Тези действия могат да включват съответните държавни и частни институции и международни организации, съвместно с правителството на Алжир и съответните органи в Общността и държавите-членки.

3.  Сътрудничеството се извършва в следните форми:

а) установяване или разширяване на социални и здравни институции и информационни центрове за лечение и рехабилитация на наркомани;

б) изпълняване на проекти за превенция, информиране, обучение и епидемиологични изследвания;

в) установяване на стандарти за предотвратяване отклоняването на прекурсори и други основни съставки за нелегалното производство на наркотици и психотропни вещества, които са еквивалентни на признатите от Общността и съответните международни органи;

г) подкрепа за създаването на специални служби за борба с трафика на наркотици.

4.  И двете страни насърчават сътрудничеството на регионално и подрегионално ниво.

Член 90

Борба с тероризма

Съгласно международните конвенции, по които те са страна и в съответствие с националните им законодателства и регламенти, и двете страни се договарят да си сътрудничат с цел предотвратяване и наказване актовете на тероризъм:

 чрез прилагане в нейната цялост на Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на Обединените нации и други сродни резолюции;

 чрез обмен на информация за терористични групи и техните мрежи за подкрепа в съответствие с международното и национално законодателство;

 чрез обединяването на средства и практики за борба с тероризма, включително опит в сферата на технологиите и обучението.

Член 91

Борба с корупцията

1.  Страните се договарят да си сътрудничат, на основание на съответните международни правни инструменти, в действията си за борба с корупцията при международните бизнес транзакции:

 като предприемат ефективни практически мерки срещу всички форми на корупция, подкуп или незаконни дейности от всякакъв вид при международните бизнес транзакции, осъществявани от физически или юридически лица;

 чрез взаимно предоставяне на помощ при криминални разследвания на актове на корупция.

2.  Сътрудничеството включва още техническа помощ за обучението на длъжностни лица и магистрати, отговарящи за борбата с корупцията, както и подкрепа за инициативите, предназначени за организиране на действия срещу тази форма на престъпление.ДЯЛ IX

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 92

Създаденият с настоящото споразумение Съвет по асоцииране, провежда срещите си на ниво министри един път годишно, когато е възможно, по инициатива на своето председателство съгласно условията, предвидени в неговия процедурен правилник.

Той проучва всички основни спорни въпроси, произтичащи от настоящото споразумение и всички други двустранни или международни спорове от взаимен интерес.

Член 93

1.  Съветът по асоцииране се състои от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от членове на правителството на Алжир, от друга страна.

2.  Членовете на Съвета по асоцииране могат да бъдат представлявани съгласно разпоредбите в неговия процедурен правилник.

3.  Съветът по асоцииране създава свой процедурен правилник.

4.  Съветът по асоцииране се председателства поред от член на Съвета на Европейския съюз и член на правителството на Алжир съгласно разпоредбите на неговия процедурен правилник.

Член 94

Съветът по асоцииране, за постигане на целите на настоящото споразумение, е упълномощен да взема решения в случаите, предвидени в него.

Тези решения са задължителни за страните, които следва да предприемат необходимите мерки за прилагане на взетите решения. Съветът по асоцииране може също да отправи и съответните препоръки.

Той изготвя своите решения и препоръки по споразумение между страните.

Член 95

1.  Съгласно пълномощията, предоставени на Съвета по асоцииране, с настоящото се създава Комитет по асоцииране, отговарящ за прилагането на настоящото споразумение.

2.  Съветът по асоцииране може да делегира на Комитета по асоцииране, изцяло или частично, някои от своите пълномощия.

Член 96

1.  Комитетът по асоцииране, който провежда срещите си на официално ниво, се състои от представители на членове на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от представители на правителството на Алжир, от друга.

2.  Комитетът по асоцииране създава свой процедурен правилник.

3.  Комитетът по асоцииране провежда срещите си в Общността или в Алжир.

▼M1

4.  Комитетът по асоцииране се председателства последователно от представляващия Европейската комисия и от представителя на правителството на Алжир.

▼B

Член 97

Комитетът по асоцииране е упълномощен да взема решения за прилагане на настоящото споразумение, както и в тези области, в които Съветът по асоцииране е делегирал пълномощията си на него.

Решенията се приемат със споразумение между страните и са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за прилагането им.

Член 98

Съветът по асоцииране може да създаде работна група или орган, необходим за прилагане на настоящото споразумение.

Член 99

Съветът по асоцииране взема съответните мерки, за да улесни сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и парламентарните институции на Алжир, както и между Икономическия и социален комитет на Общността и съответстващия му орган в Алжир.

Член 100

1.  Всяка една от страните може да се обърне към Съвета по асоцииране за решаването на спор, свързан с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.  Съветът по асоцииране може да уреди спора с решение.

3.  Всяка страна е задължена да предприеме мерки за изпълнение на решението в съответствие с параграф 2.

4.  В случай, че спорът не може да бъде решен в съответствие с параграф 2, едната страна може да уведоми другата за назначаването на арбитър; тогава другата страна трябва да назначи втори арбитър в срок от три месеца. За целите на прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се приемат за една страна по спора.

Съветът по асоциирането назначава трети арбитър.

Решенията на арбитрите се взимат с мнозинство.

Всяка страна по спора трябва да предприеме стъпките, необходими за прилагане решението на арбитрите.

Член 101

Нищо в настоящото споразумение не препятства една договаряща се страна да предприеме мерки:

а) каквито тя намери за необходими за предотвратяване разкриването на информация, противоречаща на нейните основни интереси в сферата на сигурността;

б) които се отнасят до производството на, или търговията с оръжия, муниции или военни материали, или до изследвания, разработки или производство от първа необходимост за целите на отбраната, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренцията по отношение на продукти, които не са предназначени за специални военни цели;

в) които тя счита за крайно важни за нейната сигурност в случай на сериозни вътрешни размирици, които могат да засегнат опазването на законността и реда, по време на война или сериозно международно напрежение, представляващо заплаха от война, за да изпълни задълженията, които тя е поела във връзка със запазване на мира и международната сигурност.

Член 102

В областите, включени в настоящото споразумение и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в него:

 договореностите, прилагани от Алжир по отношение на Общността не трябва да пораждат дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните компании или фирми;

 договореностите, прилагани от Общността по отношение на Алжир не трябва да предизвикват дискриминация между алжирските граждани, компании или фирми.

Член 103

Нищо в настоящото споразумение не трябва да води до:

 разпространяване на финансовите предимства, предоставени от някоя от страните, в международни споразумения или договорености, по които тя има задължения;

 спиране приемането или прилагането от която и да е от страните на мерки, насочени към предотвратяване избягването на данъци;

 обявяване против правото на някоя от страните да приложи съответните разпоредби на своето данъчно законодателство към данъкоплатци, които не са в еднакво положение, особено що се отнася до мястото им на пребиваване.

Член 104

1.  Страните вземат общи или конкретни мерки, необходими за изпълнението на техните задължения съгласно настоящото споразумение. Те трябва да се погрижат целите, определени в споразумението да бъдат постигнати.

2.  Ако някоя от страните сметне, че другата страна не е изпълнила задължение по споразумението, тя може да вземе подходящи мерки. Преди това, освен в случаите от особена важност, тя предоставя на Съвета по асоцииране цялата информация, необходима за щателното проучване на ситуацията с цел да се намери решение, приемливо за страните.

При избора на мерки, трябва да се даде приоритет на тези, които в най-малка степен нарушават функционирането на споразумението. Тези мерки се съобщават незабавно на Съвета по асоцииране и са предмет на консултации в рамките на Съвета по асоцииране, ако другата страна предяви такова искане.

Член 105

Протоколи 1–7 и приложения 1–6 представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 106

За целите на настоящото споразумение „страни“ означава, от една страна, Общността или държавите-членки, или Общността и нейните държави-членки, съгласно съответните им пълномощия, и от друга страна, Алжир.

Член 107

Настоящото споразумение се сключва за неограничен период от време.

Всяка една от страните може денонсира настоящото споразумение като нотифицира другата страна. Споразумението спира да се прилага шест месеца след датата на такава нотификация.

Член 108

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договора за създаване на Европейската общност и съгласно условията на този договор, и от друга, на територията на Народна демократична република Алжир.

Член 109

Настоящото споразумение се изготви в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, финландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и арабски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 110

1.  Държавите-членки одобряват настоящото споразумение в съответствие със своите собствени процедури.

Споразумението влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно, че процедурите, предвидени в първа алинея, са били изпълнени.

2.  След влизането си в сила, настоящото споразумение заменя Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Народна демократична република Алжир и Споразумението между държавите-членки на Европейския комитет за въглища и стомана и Народна демократична република Алжир, и двете подписани в Алжир на 26 април 1976 г.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addì ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на селскостопанските и обработените селскостопански продукти, включени в глави 25 – 97 от Хармонизираната система (ХС), съгласно членове 7 и 14Код по ХС

2905 43

(манитол)

Код по ХС

2905 44

(сорбитол)

Код по ХС

2905 45

(глицерин)

Позиция по ХС

3301

(етерични масла)

Код по ХС

3302 10

(ароматни субстанции)

Позиции по ХС

от 3501 до 3505

(белтъчни вещества, модифицирана скорбяла, лепила)

Код по ХС

3809 10

(препарати за дообработка)

Позиция по ХС

3823

(промишлени мастни алкохоли)

Код по ХС

3824 60

(Сорбитол, различен от посочения в 2905 44 )

Позиции по ХС

от 4101 до 4103

(кожи и кожени изделия)

Позиция по ХС

4301

(сурови кожухарски кожи)

Позиции по ХС

от 5001 до 5003

(естествена коприна и отпадъци от естествена коприна)

Позиции по ХС

от 5101 до 5103

(вълна и животински косми)

Позиции по ХС

от 5201 до 5203

(суров памук, отпадъци от памук и памук, некардиран, нито пениран)

Позиция по ХС

5301

(необработен лен)

Позиция по ХС

5302

(необработен коноп)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на стоките по член 9, параграф 1

Код по ХС

2501 00 10

2501 00 90

2502 00 00

2503 00 00

2504 10 00

2504 90 00

2505 10 00

2505 90 00

2506 10 00

2506 21 00

2506 29 00

2507 00 10

2507 00 20

2508 10 00

2508 20 00

2508 30 00

2508 40 10

2508 40 90

2508 50 00

2508 60 00

2508 70 00

2509 00 00

2510 10 00

2510 20 00

2511 10 00

2511 20 00

2512 00 10

2512 00 90

2513 11 00

2513 19 00

2513 20 00

2514 00 00

2515 11 00

2515 12 00

2515 20 10

2515 20 20

2516 11 00

2516 12 00

2516 21 00

2516 22 00

2516 90 00

2517 10 00

2517 20 00

2517 30 00

2517 41 00

2517 49 00

2518 10 00

2518 20 00

2518 30 00

2519 10 00

2519 90 00

2520 10 00

2520 20 00

2521 00 00

2522 10 00

2522 20 00

2522 30 00

2523 10 00

2523 21 00

2523 29 00

2523 30 00

2523 90 00

2524 00 00

2525 10 00

2525 20 00

2525 30 00

2526 10 00

2526 20 00

2528 10 00

2528 90 00

2529 10 00

2529 21 00

2529 22 00

2529 30 00

2530 10 00

2530 20 00

2530 90 00

2601 11 00

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00

2605 00 00

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612 10 00

2612 20 00

2613 10 00

2613 90 00

2614 00 00

2615 10 00

2615 90 00

2616 10 00

2616 90 10

2616 90 90

2617 10 00

2617 90 00

2618 00 00

2619 00 00

2620 11 00

2620 19 00

2620 21 00

2620 29 00

2620 30 00

2620 40 00

2620 60 00

2620 91 00

2620 99 00

2621 10 00

2621 90 00

2706 00 00

2707 10 10

2707 10 90

2707 20 10

2707 20 90

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50 00

2707 60 00

2707 91 00

2707 99 10

2707 99 20

2707 99 30

2707 99 40

2707 99 90

2708 10 00

2708 20 00

2709 00 10

2710 11 21

2710 11 22

2710 11 23

2710 11 24

2710 11 25

2710 11 29

2710 19 41

2710 19 42

2710 19 43

2710 19 44

2710 19 45

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 49

2711 12 20

2711 13 20

2711 14 20

2711 19 20

2711 29 20

2712 10 20

2712 20 20

2712 90 20

2712 90 40

2712 90 90

2713 11 20

2713 12 20

2713 20 20

2713 90 20

2714 10 20

2714 10 40

2714 90 20

2715 00 20

2715 00 40

2715 00 90

2801 10 00

2801 20 00

2801 30 00

2802 00 00

2803 00 00

2804 10 00

2804 21 00

2804 29 00

2804 30 00

2804 40 00

2804 50 00

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805 11 00

2805 12 00

2805 19 00

2805 30 00

2805 40 00

2806 10 00

2806 20 00

2807 00 00

2808 00 10

2808 00 20

2809 10 00

2809 20 00

2810 00 00

2811 11 00

2811 19 00

2811 21 00

2811 22 00

2811 23 00

2811 29 00

2812 10 00

2812 90 00

2813 10 00

2813 90 00

2814 10 00

2814 20 00

2815 11 00

2815 12 00

2815 20 10

2815 20 20

2815 30 00

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 10

2817 00 20

2818 10 00

2818 20 00

2818 30 00

2819 10 00

2819 90 00

2820 10 00

2820 90 00

2821 10 00

2821 20 00

2822 00 00

2823 00 00

2824 10 00

2824 20 00

2824 90 00

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00

2825 90 00

2826 11 00

2826 12 00

2826 19 00

2826 20 00

2826 30 00

2826 90 00

2827 10 00

2827 20 00

2827 31 00

2827 32 00

2827 33 00

2827 34 00

2827 35 00

2827 36 00

2827 39 10

2827 39 90

2827 41 00

2827 49 00

2827 51 00

2827 59 00

2827 60 00

2828 10 00

2828 90 10

2828 90 20

2828 90 90

2829 11 00

2829 19 00

2829 90 10

2829 90 20

2829 90 30

2830 10 00

2830 20 00

2830 30 00

2830 90 10

2830 90 90

2831 10 00

2831 90 00

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833 11 00

2833 19 00

2833 21 00

2833 22 00

2833 23 00

2833 24 00

2833 25 00

2833 26 00

2833 27 00

2833 29 00

2833 30 00

2833 40 00

2834 10 00

2834 21 00

2834 29 10

2834 29 90

2835 10 00

2835 22 00

2835 23 00

2835 24 00

2835 25 00

2835 26 00

2835 29 00

2835 31 00

2835 39 00

2836 10 00

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

2836 70 00

2836 91 00

2836 92 00

2836 99 00

2837 11 00

2837 19 00

2837 20 00

2838 00 00

2839 11 00

2839 19 00

2839 20 00

2839 90 00

2840 11 00

2840 19 00

2840 20 00

2840 30 00

2841 10 00

2841 20 00

2841 30 00

2841 50 00

2841 61 00

2841 69 00

2841 70 00

2841 80 00

2841 90 00

2842 10 00

2842 90 10

2842 90 90

2843 10 00

2843 21 00

2843 29 00

2843 30 00

2843 90 00

2844 10 00

2844 20 00

2844 30 00

2844 40 00

2844 50 00

2845 10 00

2845 90 00

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849 10 00

2849 20 00

2849 90 00

2850 00 00

2851 00 10

2851 00 90

2901 10 00

2901 21 00

2901 22 00

2901 23 00

2901 24 00

2901 29 00

2902 11 00

2902 19 00

2902 20 00

2902 30 00

2902 41 00

2902 42 00

2902 43 00

2902 44 00

2902 50 00

2902 60 00

2902 70 00

2902 90 00

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19 00

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

2903 30 00

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44 00

2903 45 00

2903 46 00

2903 47 00

2903 49 00

2903 51 00

2903 59 00

2903 61 00

2903 62 10

2903 62 20

2903 69 00

2904 10 00

2904 20 10

2908 90 90

2909 11 00

2909 19 00

2909 20 00

2909 30 00

2909 41 00

2909 42 00

2909 43 00

2909 44 00

2909 49 00

2909 50 00

2909 60 00

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00

2915 34 00

2915 35 00

2915 39 00

2915 40 00

2915 50 00

2915 60 00

2915 70 00

2915 90 00

2916 11 00

2916 12 00

2916 13 00

2916 14 00

2916 15 00

2916 19 00

2916 20 00

2921 21 00

2921 22 00

2921 29 00

2921 30 00

2921 41 00

2921 42 00

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49 00

2921 51 00

2921 59 00

2922 11 00

2922 12 00

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 90

2932 11 00

2932 12 00

2932 13 00

2932 19 00

2932 21 00

2932 29 00

2932 91 00

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99 00

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

2937 31 00

2937 39 00

2937 40 00

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

2938 90 00

2939 11 00

2939 19 00

2939 21 00

2939 29 00

2939 30 00

3105 51 00

3105 59 00

3105 60 00

3105 90 10

3105 90 90

3201 10 00

3201 20 00

3201 90 00

3202 10 00

3202 90 00

3203 00 00

3204 11 00

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

2904 20 20

2904 20 90

2904 90 00

2905 11 00

2905 12 00

2905 13 00

2905 14 00

2905 15 00

2905 16 00

2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00

2905 29 00

2905 31 00

2905 32 00

2905 39 00

2905 41 00

2905 42 00

2905 49 00

2905 51 00

2905 59 00

2906 11 00

2906 12 00

2906 13 00

2906 14 00

2906 19 00

2906 21 00

2906 29 00

2907 11 00

2907 12 00

2907 13 00

2907 14 00

2907 15 00

2907 19 00

2907 21 00

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908 10 00

2908 20 00

2908 90 10

2910 90 00

2911 00 00

2912 11 00

2912 12 00

2912 13 00

2912 19 00

2912 21 00

2912 29 00

2912 30 00

2912 41 00

2912 42 00

2912 49 00

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

2914 11 00

2914 12 00

2914 13 00

2914 19 00

2914 21 00

2914 22 00

2914 23 00

2914 29 00

2914 31 00

2914 39 00

2914 40 00

2914 50 00

2914 61 00

2914 69 00

2914 70 00

2915 11 00

2915 12 00

2915 13 00

2915 21 00

2915 22 00

2915 23 00

2915 24 00

2915 29 00

2915 31 00

2915 32 00

2915 33 00

2916 31 00

2916 32 00

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917 11 00

2917 12 00

2917 13 00

2917 14 00

2917 19 00

2917 20 00

2917 31 00

2917 32 00

2917 33 00

2917 34 00

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39 00

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 19 00

2918 21 00

2918 22 00

2918 23 00

2918 29 10

2918 29 90

2918 30 00

2918 90 00

2919 00 00

2920 10 00

2920 90 10

2920 90 20

2920 90 90

2921 11 00

2921 12 00

2921 19 00

2922 13 00

2922 14 00

2922 19 00

2922 21 00

2922 22 00

2922 29 00

2922 30 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 41 00

2922 42 00

2922 43 00

2922 44 00

2922 49 00

2922 50 00

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924 11 00

2924 19 00

2924 21 00

2924 23 00

2924 24 00

2924 29 00

2925 11 00

2925 12 00

2925 19 00

2925 20 00

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90 00

2927 00 00

2928 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 10 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 00

2930 90 00

2933 11 00

2933 19 00

2933 21 00

2933 29 00

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39 00

2933 41 00

2933 49 00

2933 52 00

2933 53 00

2933 54 00

2933 55 00

2933 59 00

2933 61 00

2933 69 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91 00

2933 99 00

2934 10 00

2934 20 00

2934 30 00

2934 91 00

2934 99 00

2935 00 00

2936 10 00

2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29 00

2936 90 00

2937 11 00

2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00

2939 41 00

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

2939 51 00

2939 59 00

2939 61 00

2939 62 00

2939 63 00

2939 69 00

2939 91 00

2939 99 00

2940 00 00

3002 20 00

3102 10 00

3102 21 00

3102 29 00

3102 30 00

3102 40 00

3102 50 00

3102 60 00

3102 70 00

3102 80 00

3102 90 10

3102 90 20

3102 90 90

3103 10 00

3103 20 00

3103 90 00

3104 10 00

3104 20 00

3104 30 00

3104 90 00

3105 10 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3105 51 00

3105 20 00

3105 30 00

3105 40 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 10

3205 00 20

3206 11 00

3206 19 00

3206 20 00

3206 30 00

3206 41 00

3206 42 00

3206 43 00

3206 49 00

3206 50 00

3207 10 00

3207 20 00

3207 30 00

3207 40 00

3210 00 50

3211 00 00

3212 10 00

3212 90 10

3212 90 20

3214 10 10

3214 10 20

3214 10 30

3214 90 00

3215 11 00

3215 19 00

3215 90 00

3302 90 00

3403 11 10

3403 19 10

3404 10 00

3404 20 00

3404 90 00

3407 00 20

3407 00 30

3601 00 00

3602 00 10

3602 00 20

3602 00 30

3602 00 40

3602 00 90

3603 00 10

3603 00 20

3603 00 30

3603 00 90

3701 10 00

3701 20 00

3701 30 00

3701 91 00

3701 99 00

3702 10 00

3702 20 00

3702 31 00

3702 32 00

3702 39 00

3702 41 00

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

3702 51 00

3702 52 00

3702 53 00

3702 54 00

3702 55 00

3702 56 00

3702 91 00

3702 93 00

3702 94 00

3702 95 00

3703 10 00

3703 20 00

3703 90 00

3706 10 00

3706 90 00

3707 10 00

3707 90 00

3801 10 00

3801 20 00

3801 30 00

3801 90 00

3802 10 00

3802 90 00

3803 00 00

3804 00 00

3805 10 00

3805 20 00

3805 90 00

3806 10 00

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00 10

3807 00 20

3807 00 90

3808 10 90

3808 20 90

3808 30 90

3808 40 90

3808 90 90

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3810 10 00

3810 90 00

3811 11 00

3811 19 00

3811 21 00

3811 29 00

3811 90 00

3812 10 00

3812 20 00

3812 30 00

3813 00 00

3814 00 00

3815 11 00

3815 12 00

3815 19 00

3815 90 00

3816 00 00

3817 00 00

3818 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3824 10 00

3824 20 00

3824 30 00

3824 40 00

3824 50 00

3824 71 00

3824 79 00

3824 90 00

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

3825 41 00

3825 49 00

3825 50 00

3825 61 00

3825 69 00

3825 90 00

3901 10 00

3901 20 00

3901 30 00

3901 90 00

3902 10 10

3902 10 90

3902 20 00

3902 30 00

3902 90 00

3903 11 00

3903 19 00

3903 20 00

3903 30 00

3903 90 00

3904 10 00

3904 21 00

3904 22 00

3904 30 00

3904 40 00

3904 50 00

3904 61 00

3904 69 00

3904 90 00

3905 12 00

3905 19 00

3905 21 00

3905 29 00

3905 30 00

3905 91 00

3905 99 00

3906 10 00

3906 90 00

3907 10 00

3907 20 00

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 10

3907 50 90

3907 60 00

3907 91 00

3907 99 00

3908 10 00

3908 90 00

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50 00

3910 00 00

3911 10 00

3911 90 00

3912 11 00

3912 12 00

3912 20 00

3912 31 00

3912 39 00

3912 90 00

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00

3915 10 00

3915 20 00

3915 30 00

3915 90 00

3916 10 00

3916 20 00

3917 10 00

3917 21 00

3917 22 00

3917 23 00

3917 29 00

3917 31 00

3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00

3917 40 00

3918 10 00

3918 90 00

3919 10 00

3919 90 00

3920 10 10

3920 10 90

3920 20 10

3920 20 90

3920 30 10

3920 30 90

3920 43 00

3920 49 00

3920 51 00

3920 59 00

3920 61 00

3920 62 00

3920 63 00

3920 69 00

3920 71 10

3920 71 19

3920 71 90

3920 71 99

3920 72 00

3920 73 00

3920 79 00

3920 91 00

3920 92 00

3920 93 00

3920 94 00

3920 99 10

3920 99 90

3921 11 00

3921 12 00

3921 14 00

3921 19 10

3921 19 20

3921 90 00

4001 10 10

4001 10 20

4001 10 90

4001 21 00

4001 22 00

4001 29 10

4001 29 90

4001 30 10

4001 30 90

4002 11 10

4002 11 20

4002 11 90

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 90

4002 20 10

4002 20 20

4002 20 90

4002 31 10

4002 31 20

4002 31 90

4002 39 10

4002 39 20

4002 39 90

4002 41 10

4002 41 20

4002 41 90

4002 49 10

4002 49 20

4002 49 90

4002 51 10

4002 51 20

4002 51 90

4002 59 10

4002 59 20

4002 59 90

4002 60 10

4002 60 20

4002 60 90

4002 70 10

4002 70 20

4002 70 90

4002 80 10

4002 80 20

4002 80 90

4002 91 10

4002 91 20

4002 91 90

4002 99 10

4002 99 20

4002 99 90

4003 00 00

4004 00 00

4005 10 00

4005 20 00

4005 91 10

4005 91 20

4005 99 00

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008 11 00

4008 19 00

4008 21 00

4008 29 00

4009 11 00

4009 12 00

4009 21 00

4009 22 00

4009 31 00

4009 32 00

4009 41 00

4009 42 00

4014 10 00

4104 11 00

4104 19 00

4105 10 00

4105 30 00

4106 21 00

4106 22 00

4106 31 00

4106 32 00

4106 40 00

4106 91 00

4106 92 00

4107 11 00

4107 12 00

4107 19 00

4107 91 00

4107 92 00

4107 99 00

4112 00 00

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

4113 90 00

4114 10 00

4114 20 00

4115 10 00

4115 20 00

4403 10 00

4403 20 00

4403 41 00

4403 49 00

4403 91 00

4403 92 00

4403 99 00

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406 10 00

4406 90 00

4407 10 00

4407 24 00

4407 25 00

4407 92 00

4407 99 00

4408 10 10

4408 10 20

4408 10 90

4408 31 10

4408 31 20

4408 31 90

4408 39 10

4408 39 20

4408 39 90

4408 90 10

4408 90 20

4408 90 90

4409 10 00

4409 20 00

4410 21 00

4410 29 00

4410 31 00

4410 32 00

4410 33 00

4410 39 00

4410 90 00

4411 11 00

4411 19 00

4411 21 00

4411 29 00

4411 31 00

4411 39 00

4411 91 00

4411 99 00

4412 13 00

4412 14 00

4412 19 00

4412 22 00

4412 23 00

4412 29 00

4412 92 00

4412 93 00

4412 99 00

4413 00 00

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 10

4502 00 90

4701 00 00

4702 00 00

4703 11 00

4703 19 00

4703 21 00

4703 29 00

4704 11 00

4704 19 00

4704 21 00

4704 29 00

4705 00 00

4706 10 00

4706 20 00

4706 91 00

4706 92 00

4706 93 00

4707 10 00

4707 20 00

4707 30 00

4707 90 00

4801 00 00

4802 10 00

4802 20 00

4802 30 00

4802 40 00

4802 54 00

4802 55 00

4802 57 00

4802 59 00

4802 61 00

4802 69 00

4804 11 00

4804 19 00

4804 21 00

4804 29 00

4804 31 00

4804 39 00

4804 41 00

4804 42 00

4804 49 00

4804 51 00

4804 52 00

4804 59 00

4805 11 00

4805 12 00

4805 19 00

4805 24 00

4805 25 00

4805 30 00

4805 40 00

4805 91 00

4805 92 00

4805 93 00

4806 10 00

4806 20 00

4806 30 00

4806 40 00

4807 00 00

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00

4809 10 00

4809 20 00

4809 90 00

4810 13 00

4810 19 00

4810 21 00

4810 29 00

4810 31 00

4810 32 00

4810 39 00

4810 91 00

4810 99 00

4811 10 00

4811 41 00

4811 49 00

4811 51 90

4811 59 10

4811 59 90

4811 60 10

4811 60 90

4811 90 00

4812 00 00

4818 40 10

4819 20 20

4822 10 00

4822 90 00

4823 12 00

4823 19 00

4823 20 00

5004 00 00

5005 00 00

5006 00 00

5104 00 00

5105 10 00

5105 21 00

5105 29 00

5105 40 00

5106 10 00

5106 20 00

5107 10 00

5107 20 00

5108 10 00

5108 20 00

5110 00 00

5204 11 00

5204 19 00

5205 11 00

5205 12 00

5205 13 00

5205 14 00

5205 15 00

5205 21 00

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206 11 00

5206 12 00

5206 13 00

5206 14 00

5206 15 00

5206 21 00

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

5206 31 00

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5303 10 00

5303 90 00

5304 10 00

5304 90 00

5305 11 00

5305 19 00

5305 21 00

5305 29 00

5305 90 10

5305 90 90

5306 10 10

5306 20 10

5307 10 00

5307 20 00

5308 10 00

5308 20 10

5308 90 10

5308 90 30

5308 90 90

5401 10 10

5401 20 10

5402 10 00

5402 20 00

5402 31 00

5402 32 00

5402 33 00

5402 39 00

5402 41 00

5402 42 00

5402 43 00

5402 49 00

5402 51 00

5402 52 00

5402 59 00

5402 61 00

5402 62 00

5402 69 00

5403 10 00

5403 20 00

5403 31 00

5403 32 00

5403 33 00

5403 39 00

5403 41 00

5403 42 00

5403 49 00

5404 10 00

5404 90 00

5405 00 00

5406 10 00

5406 20 00

5501 10 00

5501 20 00

5501 30 00

5501 90 00

5502 00 00

5503 10 00

5503 20 00

5503 30 00

5503 40 00

5503 90 00

5504 10 00

5504 90 00

5505 10 00

5505 20 00

5506 10 00

5506 20 00

5506 30 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 10 10

5508 20 10

5509 11 00

5509 12 00

5509 21 00

5509 22 00

5509 31 00

5509 32 00

5509 42 00

5509 51 00

5509 52 00

5509 53 00

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

5509 69 00

5509 91 00

5509 92 00

5509 99 00

5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00

5511 10 00

5511 20 00

5511 30 00

5603 11 00

5603 12 00

5603 13 00

5603 14 00

5603 91 00

5603 92 00

5603 93 00

5603 94 00

5604 10 00

5604 20 00

5604 90 00

5605 00 00

5606 00 00

5902 10 00

5902 20 00

5902 90 00

5908 00 00

5909 00 00

5910 00 00

5911 10 00

5911 20 00

5911 31 00

5911 32 00

5911 40 00

5911 90 10

5911 90 20

5911 90 90

6406 10 10

6406 10 20

6406 10 30

6406 10 40

6406 10 90

6406 20 10

6406 20 20

6406 91 00

6406 99 10

6406 99 20

6406 99 30

6406 99 40

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 90

6602 00 10

6806 10 00

6806 20 00

6806 90 00

6808 00 00

6809 11 00

6809 19 00

6809 90 00

6810 11 00

6810 19 00

6810 91 00

6810 99 00

6811 10 00

6811 20 00

6811 30 00

6811 90 00

6813 10 00

6813 90 00

6814 10 00

6814 90 00

6815 10 00

6815 20 00

6815 91 00

6815 99 00

6901 00 00

6902 10 00

6902 20 00

6902 90 00

6903 10 00

6903 20 00

6903 90 00

6904 10 00

6904 90 00

6905 10 00

6905 90 00

6906 00 00

7001 00 00

7002 10 00

7002 20 00

7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 12 00

7003 19 00

7003 20 00

7003 30 00

7004 20 00

7004 90 00

7005 10 00

7005 21 00

7005 29 00

7005 30 00

7006 00 00

7007 11 10

7007 11 90

7007 19 00

7007 21 10

7007 21 90

7007 29 00

7008 00 00

7010 10 10

7010 10 90

7010 20 00

7010 90 10

7010 90 91

7010 90 92

7010 90 99

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7019 11 00

7019 12 00

7019 19 00

7019 31 00

7019 32 00

7019 39 10

7019 40 00

7019 51 00

7019 52 00

7019 59 00

7019 90 00

7020 00 20

7020 00 30

7102 10 10

7102 21 00

7102 29 00

7103 10 10

7103 91 10

7103 99 10

7104 10 10

7104 20 10

7104 90 10

7105 10 00

7105 90 00

7106 10 00

7106 91 00

7106 92 10

7106 92 20

7106 92 90

7107 00 10

7107 00 20

7108 20 00

7110 11 00

7110 19 10

7110 19 20

7110 19 90

7110 21 00

7110 29 10

7110 29 90

7110 31 00

7110 39 10

7110 39 90

7110 41 00

7110 49 10

7110 49 90

7111 00 00

7112 30 00

7201 10 00

7201 20 00

7201 50 00

7202 11 00

7202 19 00

7202 21 00

7202 29 00

7202 30 00

7202 41 00

7202 49 00

7202 50 00

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 00

7203 10 00

7203 90 00

7204 10 00

7204 21 00

7204 29 00

7204 30 00

7204 41 00

7204 49 00

7204 50 00

7205 10 00

7205 21 00

7205 29 00

7206 10 00

7206 90 00

7207 11 00

7207 12 00

7207 19 00

7207 20 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 00

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51 00

7208 52 00

7208 53 00

7208 54 00

7208 90 00

7209 15 00

7209 16 00

7209 17 00

7209 18 00

7209 25 00

7209 26 00

7209 27 00

7209 28 00

7209 90 00

7210 11 00

7210 12 00

7210 20 00

7210 50 00

7210 61 00

7210 69 00

7210 70 00

7210 90 00

7211 13 00

7211 14 00

7211 19 00

7211 23 00

7211 29 00

7211 90 00

7212 10 00

7212 20 00

7212 30 00

7212 40 00

7212 50 00

7212 60 00

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 00

7213 99 00

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 00

7214 99 00

7215 10 00

7215 50 00

7215 90 00

7216 10 10

7216 10 20

7216 10 30

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 00

7216 32 00

7216 33 00

7216 40 00

7216 50 10

7216 50 90

7216 61 00

7216 69 00

7216 91 00

7216 99 00

7217 10 00

7217 20 00

7217 30 00

7217 90 00

7218 10 00

7218 91 00

7218 99 00

7219 11 00

7219 12 00

7219 13 00

7219 14 00

7219 21 00

7219 22 00

7219 23 00

7219 24 00

7219 31 00

7219 32 00

7219 33 00

7219 34 00

7219 35 00

7219 90 00

7220 11 00

7220 12 00

7220 20 00

7220 90 00

7221 00 00

7222 11 00

7222 19 00

7222 20 00

7222 30 00

7222 40 00

7223 00 00

7224 10 00

7224 90 00

7225 11 00

7225 19 00

7225 20 00

7225 30 00

7225 40 00

7225 50 00

7225 91 00

7225 92 00

7225 99 00

7226 11 00

7226 19 00

7226 20 00

7226 91 00

7226 92 00

7226 93 00

7226 94 00

7226 99 00

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 00

7228 10 00

7228 20 00

7228 30 00

7228 40 00

7228 50 00

7228 60 00

7228 70 00

7228 80 10

7228 80 20

7229 10 00

7229 20 00

7229 90 00

7301 10 00

7301 20 00

7303 00 00

7304 10 00

7304 31 90

7304 39 90

7304 41 90

7304 49 90

7304 51 90

7304 59 90

7304 90 90

7305 39 10

7305 39 90

7305 90 10

7305 90 90

7306 40 00

7306 50 00

7306 60 00

7306 90 00

7307 11 90

7307 19 00

7307 23 90

7307 29 00

7307 91 00

7307 92 00

7308 10 00

7308 20 00

7308 40 00

7308 90 00

7312 10 00

7312 90 00

7313 00 00

7317 00 10

7317 00 20

7317 00 30

7317 00 90

7318 11 00

7318 12 00

7318 13 00

7318 14 00

7318 15 00

7318 16 00

7318 19 00

7318 21 00

7318 22 00

7318 23 00

7318 24 00

7318 29 00

7401 10 00

7401 20 00

7402 00 00

7403 11 00

7403 12 00

7403 13 00

7403 19 00

7403 21 00

7403 22 00

7403 23 00

7403 29 00

7404 00 00

7405 00 00

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 00

7407 21 00

7407 22 00

7407 29 00

7408 11 00

7408 19 00

7408 21 00

7408 22 00

7408 29 00

7409 11 00

7409 19 00

7409 21 00

7409 29 00

7409 31 00

7409 39 00

7409 40 00

7409 90 00

7410 11 00

7410 12 00

7410 21 00

7410 22 00

7411 10 00

7411 21 00

7411 22 00

7411 29 00

7412 10 00

7412 20 00

7413 00 00

7414 20 00

7414 90 00

7415 10 00

7415 21 00

7415 29 00

7415 33 00

7415 39 00

7416 00 00

7501 10 00

7501 20 00

7502 10 00

7502 20 00

7503 00 00

7504 00 00

7505 11 00

7505 12 00

7505 21 00

7505 22 00

7506 10 00

7506 20 00

7507 11 00

7507 12 00

7507 20 00

7508 90 10

7601 10 00

7601 20 00

7602 00 00

7603 10 00

7603 20 00

7604 10 00

7604 21 00

7604 29 00

7605 11 00

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 11 00

7606 12 00

7606 91 00

7606 92 00

7607 11 10

7607 11 90

7607 19 10

7607 19 90

7607 20 10

7607 20 90

7608 10 00

7608 20 00

7609 00 00

7610 90 00

7611 00 00

7612 10 00

7612 90 00

7613 00 00

7614 10 00

7614 90 00

7616 99 40

7801 10 00

7801 91 00

7801 99 00

7802 00 00

7803 00 00

7804 11 00

7804 19 00

7804 20 00

7805 00 00

7806 00 10

7806 00 20

7806 00 90

7901 11 00

7901 12 00

7901 20 00

7902 00 00

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7906 00 00

7907 00 00

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8004 00 00

8005 00 00

8006 00 00

8007 00 20

8101 10 00

8101 94 00

8101 95 00

8101 96 00

8101 97 00

8101 99 00

8102 10 00

8102 94 00

8102 95 00

8102 96 00

8102 97 00

8102 99 00

8103 20 00

8103 30 00

8103 90 00

8104 11 00

8104 19 00

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105 20 00

8105 30 00

8105 90 00

8106 00 20

8106 00 30

8106 00 90

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108 20 00

8108 30 00

8108 90 00

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00 20

8111 00 30

8111 00 90

8112 12 00

8112 13 00

8112 19 00

8112 21 00

8112 22 00

8112 29 00

8112 30 20

8112 30 30

8112 30 90

8112 40 20

8112 40 30

8112 40 90

8112 51 00

8112 52 00

8112 59 00

8112 92 00

8112 99 00

8113 00 10

8113 00 90

8311 10 00

8311 20 00

8311 30 00

8311 90 00

8421 29 10

8469 30 10

8710 00 00

8713 10 00

8713 90 00

8714 20 00

8802 11 00

8802 12 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60 00

8803 10 00

8803 20 00

8803 30 00

8803 90 00

8804 00 00

8805 10 00

8805 21 00

8805 29 00

8901 10 00

8901 30 00

8901 90 00

8904 00 00

8905 10 00

8905 20 00

8905 90 00

8906 10 00

8906 90 00

8907 10 00

8907 90 00

8908 00 00

9001 20 00

9018 90 30

9018 90 50

9021 29 00

9021 31 00

9021 39 00

9021 40 00

9021 50 00

9021 90 10

9021 90 90

9301 11 00

9301 19 00

9301 20 00

9302 00 00

9305 10 00

9305 91 00

9306 30 10

9306 90 10

9306 90 90

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък на стоките по член 9, параграф 2

Код по ХС

2701 11 00

2701 12 00

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2703 00 00

2704 00 10

2704 00 20

2705 00 00

2709 00 90

2710 19 38

2711 11 00

2711 14 10

2711 19 10

2711 21 00

2711 29 10

2712 10 10

2712 20 10

2712 90 10

2712 90 30

2712 90 50

2713 11 10

2713 12 10

2713 20 10

2713 90 10

2714 10 10

2714 10 30

2714 90 10

2716 00 00

2936 24 00

2936 25 00

2941 10 00

2941 20 00

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00

3001 10 00

3001 20 00

3001 90 10

3001 90 90

3002 10 00

3002 20 00

3002 30 00

3002 90 00

3003 10 00

3003 20 00

3003 31 00

3003 39 00

3003 40 00

3003 90 00

3004 10 00

3004 20 00

3004 31 00

3004 32 00

3004 39 00

3004 40 00

3004 50 10

3004 50 90

3004 90 00

3005 10 00

3005 90 00

3006 10 00

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60 00

3006 70 00

3006 80 00

3402 11 00

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3403 11 20

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00

3704 00 10

3704 00 90

3705 10 00

3705 20 00

3705 90 00

3926 90 10

3926 90 20

3926 90 30

3926 90 40

3926 90 90

4010 11 00

4010 12 00

4010 13 00

4010 19 00

4010 31 00

4010 32 00

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011 10 10

4011 10 90

4011 20 10

4011 20 20

4011 20 90

4011 30 00

4011 40 00

4011 50 00

4011 61 00

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4011 92 00

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00

4012 11 00

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4013 10 10

4013 10 20

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00

4014 90 10

4014 90 90

4015 11 00

4015 19 10

5608 11 10

5608 11 90

5608 90 10

5608 90 20

6003 40 00

6003 90 00

6004 40 00

6004 90 00

6005 10 00

6005 21 00

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

6005 31 00

6005 32 00

6005 33 00

6005 34 00

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00

6005 44 00

6005 90 00

6006 10 00

6006 21 00

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

6006 31 00

6006 32 00

6006 33 00

6006 34 00

6006 41 00

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

6305 10 00

6305 20 00

6305 32 00

6305 33 00

6305 39 00

6305 90 00

7015 10 00

7017 10 00

7017 20 00

7017 90 00

7302 10 00

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7304 21 00

7304 29 00

7304 31 10

7304 39 10

7304 41 10

7304 49 10

7304 51 10

7304 59 10

7304 90 10

7305 11 00

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

7305 31 10

7305 31 90

7306 10 00

7306 20 00

7306 30 00

7307 11 10

7307 21 00

7307 22 00

7307 23 10

7307 93 00

7307 99 00

7310 10 00

7310 21 00

7310 29 00

7311 00 10

7311 00 20

7311 00 90

7320 10 00

7320 20 00

7320 90 00

8207 13 00

8207 19 10

8207 19 90

8207 20 00

8207 30 00

8207 40 00

8207 50 00

8207 60 00

8207 70 00

8207 80 00

8207 90 00

8208 10 00

8208 20 00

8208 30 00

8208 40 00

8208 90 00

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402 11 00

8402 12 00

8402 19 00

8402 20 00

8402 90 00

8404 10 10

8404 20 00

8404 90 00

8405 10 00

8405 90 00

8406 10 00

8406 81 00

8406 82 00

8406 90 00

8407 10 00

8407 29 00

8407 31 00

8407 32 00

8407 33 00

8407 34 00

8407 90 00

8408 10 00

8408 20 10

8408 20 90

8408 90 00

8409 10 00

8409 91 10

8409 91 90

8409 99 00

8410 11 00

8410 12 00

8410 13 00

8410 90 00

8411 11 00

8411 12 00

8411 21 00

8411 22 00

8411 81 00

8411 82 00

8411 91 00

8411 99 00

8412 10 00

8412 21 00

8412 29 00

8412 31 00

8412 39 00

8412 80 00

8412 90 00

8413 11 10

8413 11 90

8413 19 10

8413 19 90

8413 20 00

8413 30 00

8413 40 00

8413 50 00

8413 60 00

8413 70 11

8413 70 12

8413 70 13

8413 70 14

8413 70 15

8413 70 16

8413 70 17

8413 70 21

8413 70 22

8413 70 23

8413 70 29

8413 70 31

8413 70 39

8413 70 40

8413 70 51

8413 70 52

8413 70 59

8413 70 61

8413 70 62

8413 70 63

8413 70 69

8413 70 70

8413 70 90

8413 81 00

8413 82 00

8413 91 00

8413 92 00

8414 10 00

8414 20 00

8414 30 00

8414 40 00

8415 10 20

8415 81 10

8415 82 10

8415 83 10

8416 10 00

8416 20 00

8416 30 00

8416 90 00

8417 10 00

8417 20 00

8417 80 00

8417 90 00

8419 11 10

8419 20 00

8419 31 00

8419 32 00

8419 39 00

8419 40 00

8419 50 00

8419 60 00

8419 81 12

8419 90 20

8420 10 00

8420 91 00

8420 99 00

8421 11 00

8421 12 00

8421 19 10

8421 19 90

8421 21 00

8421 22 00

8421 29 90

8421 39 00

8421 91 00

8421 99 00

8422 11 20

8422 19 00

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90 90

8423 20 00

8423 30 00

8423 82 00

8423 89 00

8424 20 00

8424 30 00

8424 81 00

8424 89 00

8424 90 00

8425 11 00

8425 19 00

8425 20 00

8425 31 00

8425 39 00

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00

8426 11 00

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

8426 41 10

8426 41 90

8426 49 00

8426 91 00

8426 99 00

8427 10 10

8427 10 20

8427 10 30

8427 10 40

8427 20 10

8427 20 20

8427 20 30

8427 20 40

8427 20 50

8427 20 60

8427 90 10

8427 90 90

8428 10 00

8428 20 00

8428 31 00

8428 32 00

8428 33 00

8428 39 00

8428 40 00

8428 50 00

8428 60 00

8428 90 10

8428 90 90

8429 11 00

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40 00

8429 51 00

8429 52 00

8429 59 00

8430 10 00

8430 20 00

8430 31 00

8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00

8430 50 00

8430 61 00

8430 69 00

8431 10 00

8431 20 00

8431 31 00

8431 39 00

8431 41 00

8431 42 00

8431 43 00

8431 49 00

8432 10 00

8432 21 00

8432 29 00

8432 30 00

8432 40 00

8432 80 00

8432 90 00

8433 20 00

8433 30 00

8433 40 00

8433 51 00

8433 52 00

8433 53 00

8433 59 00

8433 60 10

8433 60 90

8433 90 00

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435 10 00

8435 90 00

8436 10 00

8436 21 00

8436 29 00

8436 80 00

8436 91 00

8436 99 00

8437 10 00

8437 80 00

8437 90 00

8438 10 00

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80 00

8438 90 00

8439 10 00

8439 20 00

8439 30 00

8439 91 00

8439 99 00

8440 10 00

8440 90 00

8441 10 00

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90 00

8442 10 00

8442 20 00

8442 30 00

8442 40 00

8442 50 00

8443 11 00

8443 12 00

8443 19 00

8443 21 00

8443 29 00

8443 30 00

8443 40 00

8443 51 00

8443 59 00

8443 60 00

8443 90 00

8444 00 00

8445 11 00

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30 00

8445 40 00

8445 90 00

8446 10 00

8446 21 00

8446 29 00

8446 30 00

8447 11 00

8447 12 00

8447 20 00

8447 90 00

8448 11 00

8448 19 00

8448 20 00

8448 31 00

8448 32 00

8448 33 00

8448 39 00

8448 41 00

8448 42 00

8448 49 00

8448 51 00

8448 59 00

8449 00 00

8450 11 20

8450 12 20

8450 19 12

8450 19 92

8450 20 00

8450 90 90

8451 10 00

8451 29 00

8451 40 00

8451 50 00

8451 80 00

8451 90 90

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454 10 00

8454 20 00

8454 30 00

8454 90 00

8455 10 00

8455 21 00

8455 22 00

8455 30 00

8455 90 00

8456 10 00

8456 20 00

8456 30 00

8456 91 00

8456 99 00

8457 10 00

8457 20 00

8457 30 00

8458 11 00

8458 19 00

8458 91 00

8458 99 00

8459 10 00

8459 21 00

8459 29 00

8459 31 00

8459 39 00

8459 40 00

8459 51 00

8459 59 00

8459 61 00

8459 69 00

8459 70 00

8460 11 00

8460 19 00

8460 21 00

8460 29 00

8460 31 00

8460 39 00

8460 40 00

8460 90 00

8461 20 10

8461 20 20

8461 30 00

8461 40 00

8461 90 00

8462 10 00

8462 21 00

8462 29 00

8462 31 00

8462 39 00

8462 41 00

8462 49 00

8462 91 00

8462 99 00

8463 10 00

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464 10 00

8464 20 00

8464 90 00

8465 10 00

8465 91 00

8465 92 00

8465 93 00

8465 94 00

8465 95 00

8465 96 00

8465 99 00

8466 10 00

8466 20 00

8466 30 00

8466 91 00

8466 92 00

8466 93 00

8466 94 00

8467 11 00

8467 19 00

8467 21 00

8467 22 00

8467 29 00

8467 81 00

8467 89 00

8467 91 00

8467 92 00

8467 99 00

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8471 10 00

8471 30 00

8471 41 00

8471 49 00

8471 50 00

8471 60 00

8471 70 00

8471 80 00

8471 90 00

8472 90 10

8473 30 00

8474 10 00

8474 20 00

8474 31 00

8474 32 00

8474 39 00

8474 80 00

8474 90 00

8475 10 00

8475 21 00

8475 29 00

8475 90 00

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

8477 51 00

8477 59 00

8477 80 00

8477 90 00

8478 10 00

8478 90 00

8479 10 00

8479 20 00

8479 30 00

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

8479 81 00

8479 82 00

8479 89 00

8479 90 00

8480 10 00

8480 20 00

8480 30 00

8480 41 00

8480 49 00

8480 50 00

8480 60 00

8480 71 00

8480 79 00

8481 10 30

8481 20 00

8481 30 00

8481 40 00

8482 10 00

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00

8482 99 00

8483 10 00

8483 20 00

8483 30 00

8483 40 00

8483 50 00

8483 60 00

8483 90 00

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8485 10 00

8485 90 00

8501 10 00

8501 31 00

8501 32 00

8501 33 00

8501 34 00

8501 40 00

8501 51 00

8501 52 00

8501 53 00

8501 61 10

8501 61 20

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502 11 00

8502 12 00

8502 13 00

8502 20 10

8502 20 90

8502 31 00

8502 39 00

8502 40 00

8503 00 00

8504 10 10

8504 10 90

8504 21 00

8504 22 10

8504 22 20

8504 23 00

8504 31 00

8504 32 00

8504 33 00

8504 34 00

8504 40 00

8504 50 00

8504 90 00

8505 11 00

8505 19 00

8505 20 10

8505 20 20

8505 30 00

8505 90 10

8505 90 90

8507 90 00

8512 10 00

8512 20 00

8512 30 00

8512 40 00

8514 30 00

8514 40 00

8514 90 00

8515 11 00

8515 19 00

8515 21 00

8515 29 00

8515 31 00

8515 39 00

8515 80 00

8515 90 00

8517 19 90

8517 21 00

8517 22 00

8517 30 10

8517 30 20

8517 30 30

8517 50 00

8517 80 00

8517 90 00

8530 90 00

8532 10 00

8532 21 00

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

8532 30 00

8532 90 00

8533 10 00

8533 21 00

8533 29 00

8533 31 00

8533 39 00

8533 40 00

8533 90 00

8534 00 00

8540 20 00

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

8540 71 00

8540 72 00

8540 79 00

8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00

8540 99 00

8541 10 00

8541 21 00

8541 29 00

8541 30 00

8541 40 00

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542 10 00

8542 21 00

8542 60 00

8542 70 00

8542 90 00

8543 11 00

8543 20 00

8543 30 00

8543 40 00

8543 81 00

8543 89 00

8543 90 00

8544 11 10

8544 11 90

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

8544 41 00

8544 49 00

8544 51 00

8544 59 00

8544 60 00

8544 70 00

8545 11 00

8545 19 00

8545 20 00

8545 90 00

8546 10 00

8546 20 00

8546 90 00

8547 10 00

8547 20 00

8547 90 00

8601 10 00

8601 20 00

8602 10 00

8602 90 00

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

8605 00 00

8606 10 00

8606 20 00

8606 30 00

8606 91 00

8606 92 00

8606 99 00

8607 11 00

8607 12 00

8607 19 00

8607 21 00

8607 29 00

8607 30 00

8607 91 00

8607 99 00

8608 00 10

8608 00 20

8608 00 50

8609 00 00

8701 10 10

8701 10 90

8701 20 10

8701 20 90

8701 30 10

8701 30 20

8701 30 90

8701 90 10

8701 90 20

8701 90 30

8701 90 90

8702 10 10

8702 90 10

8703 21 10

8703 22 10

8703 22 30

8703 23 10

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 30

8703 24 10

8703 24 30

8703 31 10

8703 31 10

8703 31 30

8703 32 10

8703 32 30

8703 33 10

8703 33 30

8704 10 10

8704 10 90

8704 21 10

8704 21 20

8704 21 30

8704 21 90

8704 22 10

8704 22 20

8704 22 90

8704 23 10

8704 23 90

8704 31 10

8704 31 20

8704 31 90

8704 32 10

8704 32 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90 10

8705 90 90

8706 00 10

8706 00 20

8706 00 30

8706 00 90

8707 10 00

8707 90 10

8707 90 90

8708 10 00

8708 21 00

8708 29 00

8708 31 00

8708 39 10

8708 39 90

8708 40 00

8708 50 00

8708 60 00

8708 70 00

8708 80 00

8708 91 00

8708 92 00

8708 93 10

8708 93 90

8708 94 00

8708 99 10

8708 99 20

8708 99 90

8709 19 00

8709 90 00

8716 20 00

8716 31 00

8716 39 00

8716 40 00

8902 00 10

8902 00 90

9001 10 00

9001 30 00

9001 50 00

9001 90 00

9002 11 00

9007 19 10

9010 10 00

9010 41 00

9010 42 00

9010 49 00

9010 50 00

9010 60 00

9010 90 00

9011 10 00

9011 20 00

9011 80 00

9011 90 00

9012 10 00

9012 90 00

9013 10 00

9013 20 00

9013 80 10

9014 10 00

9014 20 00

9014 80 00

9014 90 00

9015 10 00

9015 20 00

9015 30 00

9015 40 00

9015 80 00

9015 90 00

9017 10 00

9017 20 00

9017 30 00

9017 80 00

9017 90 00

9018 11 00

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19 00

9018 20 00

9018 32 00

9018 39 90

9018 41 00

9018 49 10

9018 49 90

9018 50 00

9018 90 20

9018 90 40

9018 90 90

9019 10 00

9019 20 00

9020 00 00

9021 21 90

9022 12 00

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00

9022 21 00

9022 29 00

9022 30 00

9022 90 00

9023 00 00

9024 10 00

9024 80 00

9024 90 00

9025 11 00

9025 19 00

9025 80 00

9025 90 00

9026 10 00

9026 20 00

9026 80 00

9026 90 00

9027 10 00

9027 20 00

9027 30 00

9027 40 00

9027 50 00

9027 80 00

9027 90 00

9028 10 00

9028 20 10

9028 20 20

9028 30 00

9028 90 00

9029 10 00

9029 20 00

9029 90 00

9030 10 00

9030 20 00

9030 31 00

9030 39 00

9030 40 00

9030 82 00

9030 83 00

9030 89 00

9030 90 00

9031 10 00

9031 20 00

9031 30 00

9031 41 00

9031 49 00

9031 80 00

9031 90 00

9032 10 00

9032 20 00

9032 81 00

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

9101 11 00

9109 11 00

9112 20 90

9112 90 10

9306 10 00

9504 40 00

9508 90 00

9542 29 00

9613 90 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Списък на стоките по член 17, параграф 4

Тарифен раздел

(Митническа тарифа на Алжир)

0401.1000

0401.2010

0401.2020

0401.3010

0401.3020

0403.1000

0405.1000

0406.2000

0406.3000

0406.4000

0406.9090

0407.0020

0409.0000

0701.9000

0703.2000

0710.1000

0710.2100

0710.2200

0710.2900

0710.3000

0710.4000

0710.8000

0710.9000

0711.2000

0711.3000

0711.4000

0712.9010

0712.9090

0801.1100

0801.1900

0801.2100

0801.2200

0802.1200

0802.3100

0802.3200

0806.1000

0806.2000

0808.1000

0808.2000

0812.9000

0813.1000

0813.2000

1101.0000

1103.1120

1105.1000

1105.2000

1512.1900

1517.1000

1604.1300

1604.1400

1604.1600

1704.1000

1806.3100

1806.3200

1806.9000

1901.2000

1902.1900

1902.2000

1902.3000

1902.4000

1905.3100

1905.3900

1905.4010

1905.4090

1905.9090

2001.1000

2001.9010

2001.9020

2001.9090

2002.9010

2002.9020

2005.2000

2005.4000

2005.5100

2005.5900

2005.9000

2006.0000

2007.1000

2007.9100

2007.9900

2009.1900

2009.2000

2009.3000

2009.4000

2009.5000

2009.6000

2009.7000

2009.8090

2009.9000

2102.1000

2102.2000

2102.3000

2103.3090

2103.9010

2103.9090

2104.1000

2104.2000

2106.9090

2201.1000

2201.9000

2202.1000

2202.9000

2203.0000

2204.1000

2204.2100

2204.2900

2204.3000

2209.0000

2828.9030

3303.0010

3303.0020

3303.0030

3303.0040

3304.1000

3305.9000

3307.1000

3307.2000

3307.3000

3307.9000

3401.1100

3401.1990

3402.2000

3605.0000

3923.2100

3923.2900

3925.9000

3926.1000

4802.5600

4802.6200

4814.2000

4817.1000

4818.1000

4818.3000

4818.4020

4820.2000

5407.1000

5702.9200

5703.1000

5703.2000

5805.0000

6101.1000

6101.2000

6101.3000

6101.9000

6102.1000

6102.2000

6102.3000

6102.9010

6102.9090

6103.1100

6103.1200

6103.1900

6103.2100

6103.2200

6103.2300

6103.2900

6103.3100

6103.3200

6103.3300

6103.3900

6103.4100

6103.4200

6103.4300

6103.4900

6104.1100

6104.1200

6104.1300

6104.1900

6104.2100

6104.2200

6104.2300

6104.2900

6104.3100

6104.3200

6104.3300

6104.3900

6104.4100

6104.4200

6104.4300

6104.4400

6104.4900

6104.5100

6104.5200

6104.5300

6104.5900

6104.6100

6104.6200

6104.6300

6104.6900

6105.1000

6105.2000

6105.9000

6106.1000

6106.2000

6106.9000

6107.1100

6107.1200

6107.1900

6107.2100

6107.2200

6107.2900

6108.1100

6108.1900

6108.2100

6108.2200

6108.2900

6108.3100

6108.3200

6108.3910

6108.3990

6109.1000

6109.9000

6110.1100

6110.1200

6110.1900

6110.2000

6110.3000

6110.9000

6111.1000

6111.2000

6111.3000

6111.9000

6112.1100

6112.1200

6112.1900

6112.3100

6112.3900

6112.4100

6112.4900

6115.1100

6115.1200

6115.1900

6115.2000

6115.9100

6115.9200

6115.9300

6115.9900

6201.1100

6201.1200

6201.1300

6201.1900

6202.1100

6202.1200

6202.1300

6202.1900

6203.1100

6203.1200

6203.1900

6203.2100

6203.2200

6203.2300

6203.2900

6203.3100

6203.3200

6203.3300

6203.3900

6203.4100

6203.4200

6203.4300

6203.4900

6204.1100

6204.1200

6204.1300

6204.1900

6204.2100

6204.2200

6204.2300

6204.2900

6204.3100

6204.3200

6204.3300

6204.3900

6204.4100

6204.4200

6204.4300

6204.4400

6204.5100

6204.5200

6204.5300

6204.5900

6204.6100

6204.6200

6204.6300

6204.6900

6205.1000

6205.2000

6205.3000

6205.9000

6206.1000

6206.2000

6206.3000

6206.4000

6206.9000

6207.1100

6207.1900

6207.2100

6207.2200

6207.2900

6207.9100

6208.1100

6208.1900

6208.2100

6208.2200

6208.2900

6211.1100

6211.1200

6211.3210

6211.3900

6212.1000

6212.2000

6213.9000

6214.1000

6214.9000

6215.9000

6301.2000

6301.3000

6301.4000

6301.9000

6302.2100

6302.2200

6302.2900

6304.1900

6304.9900

6309.0000

6401.1000

6401.9900

6402.1900

6402.2000

6402.3000

6402.9900

6403.1900

6403.2000

6403.4000

6403.5100

6403.5900

6403.9100

6403.9900

6404.1100

6404.1900

6404.2000

6405.1000

6405.2000

6405.9000

6908.1000

6908.9000

6911.1000

6911.9000

7003.1200

7007.1110

7007.2110

7013.1000

7013.2900

7013.3200

7013.3900

7020.0010

7318.1100

7318.1200

7318.1500

7318.1600

7318.1900

7318.2100

7318.2200

7318.2300

7318.2900

7321.1119

7322.1100

7322.1900

7323.9100

7323.9200

7323.9300

7323.9400

7323.9900

7324.1000

7615.1900

8414.5110

8415.1090

8415.8190

8418.1019

8418.2119

8418.2219

8418.2919

8418.3000

8419.1190

8419.8119

8422.1190

8405.1190

8450.1290

8450.1919

8450.1999

8452.1090

8481.8010

8481.9000

8501.4000

8501.5100

8504.1010

8506.1000

8507.1000

8509.4000

8516.1000

8516.3100

8516.4000

8516.7100

8517.1100

8517.1990

8527.1300

8527.2100

8527.3130

8528.1290

8528.1390

8528.2190

8529.1060

8529.1070

8533.1000

8536.5010

8536.5090

8536.6190

8536.6910

8536.6990

8536.9020

8539.2200

8543.8900

8711.1090

9001.4000

9006.5200

9006.5300

9028.2010

9401.6100

9401.6900

9401.7100

9401.7900

9403.5000

9403.6000

9403.8000

9404.1000

9404.2900

9405.1000

9405.4000

9405.9100

9405.9900

9606.2100

9606.2200

9606.2900

9607.1100

9607.1900

9608.1000

9608.9900

9609.1000

9617.0000

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 41

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Цели

Случаи, свързани с практики, противоречащи на член 41, параграф 1, букви а) или б) от настоящото споразумение, се уреждат чрез прилагане на съответното законодателство, за да се избегнат неблагоприятни последици върху търговията и икономическото развитие, както и възможното негативно влияние, което такива практики могат да окажат върху важни за страната интереси.

Компетенциите на органите за защита на конкуренцията на страните да уреждат такива случаи произтичат от действащите правила по техните съответни закони за защита на конкуренцията, включително, когато тези правила се прилагат към предприятия, установени извън тяхната територия, но дейността на които засяга тази територия.

Целта на тези правила е да се насърчава сътрудничеството и координацията между страните при прилагането на техните закони за защита на конкуренцията, за да се гарантира, че ограничаването на конкуренцията не блокира или намалява изгодите, които трябва да бъдат гарантирани след нарастващата либерализация на търговията между Европейската Общност и Алжир.

2.   Определения

За целите на настоящите правила:

а) „право на конкуренция“ означава:

i) за Европейската общност („Общността“), членове 81 и 82 от Договора за създаване на ЕО, Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета и съответното вторично законодателство, прието от Общността;

ii) за Алжир, Постановление за защита на конкуренцията № 95-06 от 23 Шабан 1415 година, съответстваща на 25 януари 1995 г. и неговите клаузи за прилагане;

iii) и всички изменения към тези закони или отмяната им;

б) „орган за защита на конкуренцията“ означава:

i) за Общността: Комисията на Европейската общност що се отнася до нейните отговорности по смисъла на правото на конкуренция на Общността;

ii) за Алжир: Conseil de la Concurrence (Съвет за защита на конкуренцията);

в) „принудително действие“ означава всяко прилагане на правото на конкуренция чрез разследване или процесуално действие, извършено от органа по защита на конкуренцията на дадена страна, което може да доведе до санкции или обезщетения;

г) „антиконкурентна дейност“ и „поведение и практики, които ограничават конкуренцията“ означава всяко поведение или сделка, които са недопустими съгласно правото на конкуренция на една страна и подлежат на санкции или обезщетения.

ГЛАВА II

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ

3.   Нотификация

3.1.

Всеки орган за защита на конкуренцията на дадена страна нотифицира другата за своите принудителни действия, когато:

а) нотифициращата страна смята, че те имат отношение към принудителните действия на другата страна;

б) могат да засегнат важни интереси на другата страна;

в) се отнасят до ограничения на конкуренцията, които могат пряко и съществено да засегнат територията на другата страна;

г) включват антиконкурентни дейности, извършени главно на територията на другата страна;

и

д) обуславят или забраняват действия на територията на другата страна.

3.2.

Доколкото е възможно и при условие че това не противоречи на законодателството по конкуренция на страните, и не засяга неблагоприятно проведено разследване, нотификацията се извършва в началната фаза на процедурата, за да се даде възможност на нотифицирания орган по защита на конкуренцията да изрази своето становище. Нотифицираният орган, когато взема решения, разглежда внимателно получените становища.

3.3.

Нотификацията, предвидена в член 3.1 от настоящата глава, трябва да бъде достатъчно изчерпателна, за да може да бъде направена оценка като се имат предвид интересите на другата страна.

3.4.

Страните се задължават да се нотифицират, когато това е възможно, в зависимост от наличните административни възможности.

4.   Размяна на информация и поверителност

4.1.

Страните си разменят информация, която ще улесни ефективното прилагане на съответното право на конкуренцията и ще допринесе за по-доброто разбиране на правните им рамки.

4.2.

Размяната на информация се подчинява на стандартите за поверителност, действащи съгласно законите на всяка страна. Поверителна информация, чието разпространение е строго забранено или, която, ако се разпространи, би имала неблагоприятен ефект за страните, не се предоставя без изричното съгласие на източника на информацията. Всеки орган за защита на конкуренцията запазва във възможно най-голяма степен поверителния характер на всяка информация предоставена му строго поверително от другия орган по защита на конкуренцията съгласно правилата, и се противопоставя на всяка молба за разкриване на такава информация, постъпила от трета страна, която не е упълномощена от органа по защита на конкуренцията, който е предоставил информацията.

5.   Координиране на принудителните действия

5.1.

Всеки орган за защита на конкуренцията може да нотифицира другия за своето желание да координира принудителните действия във връзка с определен случай. Тази координация не пречи на органите по защита на конкуренцията да вземат самостоятелни решения.

5.2.

При определяне степента на координация органите по защита на конкуренцията вземат предвид:

а) резултатите, до които координацията може да доведе;

б) допълнителната информация, която трябва да бъде получена;

в) намаляването на разходите за съответните органи по защита на конкуренцията и икономическите агенти,

и

г) крайните срокове съгласно съответните законодателства.

6.   Консултации, когато важни интереси на едната страна са неблагоприятно засегнати на територията на другата страна

6.1.

Орган по защита на конкуренцията, който счита, че едно или повече предприятия, разположени на територията на едната страна извършват или са извършвали антиконкурентни дейности независимо от какво естество, които реално и неблагоприятно са засегнали интересите на страната, която той представлява, може да поиска консултации с другия орган по защита на конкуренцията, приемайки, че започването на такива консултации не накърнява никакво действие по неговото право на конкуренцията, и изцяло, свободата на крайно решение на въпросния орган за защита на конкуренцията. Запитаният орган за защита на конкуренцията може да подаде съответния иск за щети съгласно действащото законодателство.

6.2.

Всяка страна, когато е възможно и в съответствие с нейното собствено законодателство, взема предвид важните интереси на другата страна по време на принудителните действия. Орган по защита на конкуренцията, който счита, че принудително действие, извършено от органа по защита на конкуренцията на другата страна съгласно нейното право на конкуренцията, може да засегне важните интереси на страната, която той представлява, трябва да съобщи своята гледна точка по въпроса или да поиска консултация с другия орган по защита на конкуренцията. Без да се засяга непрекъснатостта на своето действие съгласно своето право на конкуренцията или свободата си на окончателно решение, запитаният орган по защита на конкуренцията трябва да проучи много внимателно и добронамерено гледната точка на запитващия орган по защита на конкуренцията, и по-конкретно неговите предложения за алтернативни средства за реализиране целите на принудителното действие.

7.   Техническо сътрудничество

7.1.

Страните приемат техническото сътрудничество, за да могат да се възползват взаимно от своя опит и да засилят прилагането на своето право на конкуренцията и политики.

7.2.

Сътрудничеството включва следните дейности:

а) обучение на длъжностни лица, което би им дало възможност да придобият практически опит;

б) семинари, най-вече за държавните служители;

и

в) изучаване на правото на конкуренция и политики с цел подпомагане на тяхното усъвършенстване.

8.   Преработка и допълване на правилата

Комитетът по асоцииране може да изменя тези правила.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ИНТЕЛЕКТУАЛНА, ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА СОБСТВЕНОСТ

1.

Преди края на четвъртата година от влизане в сила на настоящото споразумение, Алжир и Европейските общности и/или техните държави-членки, ако все още не са го направили, се присъединяват към и осигуряват адекватно и ефективно изпълнение на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

 Международната конвенция за защита на изпълнителите, продуцентите на звукозаписи и радиоразпръскващи организации (Рим, 1961 г.), известна като „Римската конвенция“,

 Будапещенски договор за международно признаване на депата от микроорганизми за целите на процедурата за патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.), известен като „Будапещенския договор“,

 Споразумение за търговските аспекти на правата на интелектуална собственост (Маракеш, 15 април 1994 г.), отчитащо преходния период, предвиден за развиващите се страни в член 65 от това споразумение,

 Протокол към Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (1989 г.), известен като „Протокола към Мадридската спогодба“,

 Договор за търговската марка (Женева, 1994 г.),

 Договор за авторското право на Световната организация за интелектуална собственост (Женева, 1996 г.),

 Договор за изпълненията и звукозаписите на Световната организация за интелектуална собственост (Женева, 1996 г.).

2.

И двете страни продължават да гарантират адекватно и ефективно изпълнение на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

 Споразумение от Ница за международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрирането на марки (Женева, 1977 г.), известно като „Споразумението от Ница“,

 Договор за патентно сътрудничество (1970 г., изменен през 1979 г. и преработен през 1984 г.),

 Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост в Стокхолмския акт от 1967 г. (Парижки съюз), наричана по-долу „Парижката конвенция“,

 Бернската конвенция за защита на литературните и художествените творби в Парижкия акт от 24 юли 1971 г., известна като „Бернската конвенция“,

 Мадридска спогодба за международна регистрация на марките в Стокхолмския акт от 1969 г. (Мадридски съюз), известна като „Мадридска спогодба“,

 и

договарящите се страни изразяват своята готовност да спазват задълженията, произтичащи от горепосочените многостранни конвенции. Комитетът по асоциирането може да вземе решение за прилагане на настоящия параграф към други многостранни конвенции в тази област.

3.

В края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Алжир и Европейската общност и/или нейните държави-членки, ако все още не са го направили, се присъединяват към, и осигуряват адекватно и ефективно изпълнение на задълженията, произтичащи от Международната конвенция за защита на новите сортове растения (Женевски акт, 1991 г.), известна като „UPOV“.

Присъединяването към тази конвенция може да бъде заменено с прилагането на адекватна и ефективна, sui generis, система за защита на новите сортове растения, ако двете страни са съгласни.

ПРОТОКОЛ № 1

за договореностите, прилагани към вноса в Общността на селскостопански продукти, произхождащи от АлжирЧлен 1

1.  Продуктите, включени в приложение 1 от настоящия протокол, произхождащи от Алжир, се допускат за внос в Общността съгласно условията, определени по-долу в приложението.

2.  Вносните мита или се премахват, или се намаляват с определения процент за всеки продукт в колона (а).

За някои продукти, за които Общата митническа тарифа предвижда прилагането на мито ad valorem и специфично мито, процентът на намалението, посочен в колона (а), се прилага само към мито ad valorem.

3.  Митата се премахват за определени продукти в границите на тарифните квоти, показани срещу тях в колона (б).

Митата по Общата митническа тарифа по отношение на количествата, внесени над квотите, се прилагат без намаление.

4.  Референтните количества, фиксирани за някои други продукти, освободени от мита, са показани в колона (в).

Ако обемът на вноса на някои от продуктите надвиши референтното количество за определена референтна година, Общността може, като взема предвид ежегодния преглед на търговските потоци, които осъществява, да включи въпросния продукт в тарифната квота на Общността за следващата референтна година, обемът на която е равен на референтното количество. В такъв случай, за количествата, внесени над квотата, Общата митническа тарифа се прилага изцяло.

Член 2

За първата година на прилагане обемите от тарифни квоти се изчисляват пропорционално на базовите обеми, като се отчита частта от периода, която е изтекла преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Член 3

1.  Съгласно параграф 2 ставките на преференциалното мито се закръглят надолу до първия знак след десетичната запетая.

2.  Когато резултатът от изчисляването на ставката на преференциалното мито при прилагането на параграф 1 е едно от следните числа, преференциалната ставка се счита за пълно освобождаване:

а) 1 % или по-малко в случаите на мита ad valorem,

или

б) 1 EUR или по-малко за отделна стойност при специфичните мита.

Член 4

1.  Вина от прясно грозде, произхождащи от Алжир и носещи обозначение за произход, трябва да бъдат придружавани от сертификат, указващ техния произход съгласно образеца от приложение 2 към настоящия протокол или с документи V I 1 или V I 2, попълнени в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията от 24 април 2001 г., предвиждащ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на търговията с трети страни с продукти от винарския отрасъл (ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1).

2.  Съгласно алжирското право разпоредбите на параграф 1 се прилагат за вина със следните обозначения за произход: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah и Coteaux de Tlemcen.

ПРОТОКОЛ № 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1Код по КН

Описание на стоките (1)

Намаление на митническата тарифа (%)

Количество (в тонове) (2)

Референтно количество (в тонове)

Допълнителни разпоредби

(а)

(б)

(в)

0101 90 19

Живи коне, освен чистокръвни животни, за клане

100

 

 

 

0104 10 30

0104 10 80

Живи овце, освен чистокръвни животни за разплод

100

 

 

 

0104 20 90

Живи кози, освен чистокръвни животни за разплод

100

 

 

 

ex  02 04

Месо от овце или кози, прясно, охладено или замразено, освен месо от домашни кози

100

 

 

 (8)

0205 00

Месо от коне, магарета, катъри или мулета, прясно, охладено или замразено

100

 

 

 

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

100

 

 

 

0409 00 00

Естествен мед

100

100

 

 (3)

0603

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

100

100

 

 

0604

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки и треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

100

100

 

 

0701 90 50

Ранни картофи, от 1 януари до 31 март

100

5 000

 

 (4)

0702 00 00

Домати, от 15 октомври до 30 април

100

 

 

 (5)

0703 10 19

Лук, пресен или охладен

100

 

 

 

0703 10 90

Шалот, пресен или охладен

100

 

 

 

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

100

 

 

 

0704 10 00

Карфиол и броколи, от 1 януари до 14 април

100

 

1 000

Член 1, параграф 4

0704 10 00

Карфиол и броколи, от 1 до 31 декември

 

0704 20 00

Брюкселско зеле

 

0704 90

Друго зеле, алабаш, къдраво зеле и подобни годни за консумация зеленчуци от вида Brassicas

 

0706 10 00

Моркови и репи, от 1 януари до 31 март

100

 

 

 

0707 00

Краставици и корнишони, от 1 ноември до 31 май, пресни или охладени

100

 

 

 (5)

0708 10 00

Грах (Pisum sativum), от 1 септември до 30 април

100

 

 

 

0708 20 00

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), от 1 ноември до 30 април, пресен или охладен

100

 

 

 

ex 0708 90 00

Бакла

100

 

 

 

0709 10 00

Артишок, от 1 октомври до 31 март, пресен или охладен

100

 

 

 (5)

0709 20 00

Аспержи, пресни или охладени

100

 

 

 

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени, от 1 декември до 30 юни

100

 

 

 

0709 52 00

Пресни или охладени трюфели

100

 

100

Член 1, параграф 4

0709 60 10

Сладки пиперки, от 1 ноември до 31 май

100

 

 

 

0709 60 99

Други пресни или охладени плодове от рода Capascum или Pimenta

100

 

 

 

0709 90 70

Тиквички, от 1 декември до 31 март, пресни или охладени

100

 

 

 (5)

ex 0709 90 90

Див лук (Muscari comosum) от 15 февруари до 15 май

100

 

 

 

0710 80 59

Други плодове от рода Capascum или Pimenta, които не са обработени чрез задушаване или варене във вода, замразени

100

 

 

 

0711 20 10

Маслини за употреба, различна от производството на зехтин

100

 

 

 (6)

0711 30 00

Каперси

100

 

 

 

0711 90 10

Други плодове от рода Capascum или Pimenta, с изключение на сладките пиперки, временно консервирани

100

 

 

 

0713 10 10

Грах (Pisum sativum) за посев

100

 

 

 

ex  07 13

Сухи бобови зеленчуци, не за посев

100

 

 

 

ex 0804 10 00

Фурми в контейнери с нетна вместимост, не надвишаваща 35 kg

100

 

 

 

0804 20 10

Пресни смокини

100

 

 

 

0804 20 90

Сушени смокини

100

 

 

 

0804 40

Прясно или сушено авокадо

100

 

 

 

ex 0805 10

Пресни портокали

100

 

 

 (5)

ex 0805 20

Пресни мандарини (включително тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди

100

 

 

 (5)

ex 0805 50 10

Пресни лимони

100

 

 

 (5)

0805 40 00

Грейпфрут

100

 

 

 

ex 0806 10 10

Прясно трапезно грозде от 15 ноември до 15 юли, освен разновидността от вида Emperor (Vitis vinifera c.v.)

100

 

 

 (5)

0807 11 00

Дини, от 1 април до 15 юни

100

 

 

 

0807 19 00

Пъпеши, от 1 ноември до 31 май

100

 

 

 

0809 10 00

Кайсии

100

1 000

 

 (5)

0809 40 05

Сливи, от 1 ноември до 15 юни

100

 

 

 (5)

0810 10 00

Ягоди, от 1 ноември до 31 март

100

500

 

 

0810 20 10

Малини, от 15 май до 15 юни

100

 

 

 

ex 0810 90 95

Мушмули и плод на кактус

100

 

 

 

ex 0812 90 20

Фино смлени портокали, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

100

 

 

 

ex 0812 90 99

Фино смлени цитрусови плодове, освен портокали, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

100

 

 

 

0813 30 00

Сушени ябълки

100

 

 

 

0904 20 30

Пипер, нито смлян, нито пулверизиран

100

 

 

 

0904 20 90

Пипер, смлян или пулверизиран

100

 

 

 

1209 99 99

Други семена, плодове и спори, за посев

100

 

 

 (7)

1212 10

Рожкови, включително семената им

100

 

 

 

ex 1302 20

Пектинови субстанции и пектинати

100

 

 

 

1509

Зехтин и неговите фракции, дори рафинирани, но непроменени химически:

100

1 000

 

 

1509 10 10

— Чист зехтин за осветление

 

 

 

 

1509 10 90

— Друго чисто масло

 

 

 

 

1509 90 00

— Други

 

 

 

 

1510

Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от позиция № 1509

100

1 000

 

 

1510 00 10

— Сурови масла

 

 

 

 

1510 00 90

— Други

 

 

 

 

1512 19 91

Рафинирано олио от слънчогледови семена

100

25 000

 

 

ex 2001 10 00

Краставици, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

2001 90 20

Плодове от вида Capsicum, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина (с изключение на сладките пиперки и тези от рода Pimento)

100

 

 

 

ex 2001 90 50

Гъби, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Маслини, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Сладки пиперки или такива от рода Pimentos, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Червено салатно цвекло, приготвено или консервирано с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Червено зеле, приготвено или консервирано с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 91

Тропически плодове и тропически ядки, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 93

Лук, приготвен или консервиран с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Други зеленчуци, плодове и други годни за ядене части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина, без добавяне на захар

100

 

 

 

2002 10 10

Белени домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

100

300

 

 

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Домати, цели или нарязани на парчета, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо вещество не по-малко от 12 %

100

300

 

 

2003 10 20

2003 10 30

Гъби от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

100

 

 

 (5)

2003 90 00

Други гъби, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

100

 

 

 

2003 20 00

Трюфели, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

100

 

 

 

2004 10 99

Други картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени

100

 

 

 

ex 2004 90 30

Каперси и маслини, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени

100

 

 

 

2004 90 50

Грах (Pisum sativum) и зелен фасул, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени

100

 

 

 

2004 90 98

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, замразени:

 

 

 

 

— Артишок, аспержи, моркови и комбинации от тях

100

 

 

 

— Други

50

 

 

 

2005 10 00

Хомогенизирани зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени:

 

 

 

 

— Аспержи, моркови и комбинации от тях

100

 

200

Член 1, параграф 4

— Други

100

 

200

Член 1, параграф 4

2005 20 20

Картофи, на тънки резени, пържени в мазнина, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация

100

 

 

 

2005 20 80

Други картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 40 00

Грах (Pisum sativum) и зелен фасул, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 51 00

Фасул, на зърна, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен

100

 

200

Член 1, параграф 4

2005 59 00

Друг фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен

100

 

 

 

2005 60 00

Аспержи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

200

Член 1, параграф 4

2005 70

Маслини, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 10

Плодове от вида Capsicum, с изключение на сладките пиперки или тези от рода Pimento, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 30

Каперси, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

 

 

2005 90 50

Артишок, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразен

100

 

200

Член 1, параграф 4

2005 90 60

Моркови, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

200

Член 1, параграф 4

2005 90 70

Комбинации от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

200

Член 1, параграф 4

2005 90 80

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени

100

 

200

Член 1, параграф 4

2007 10 91

Хомогенизирани продукти от тропически плодове

100

 

 

 

2007 10 99

Други хомогенизирани продукти

100

 

 

 

2007 91 90

Конфитюри, плодови желета, мармалади, пюрета и каши, приготвени от цитрусови плодове, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо 13 %, различни от хомогенизираните продукти

100

 

200

Член 1, параграф 4

2007 99 91

Ябълкови пюрета и компоти, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо 13 %

100

 

200

Член 1, параграф 4

2007 99 93

Конфитюри, плодови желета, мармалади, пюрета и каши, приготвени от цитрусови плодове или костилкови тропически плодове, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо 13 %, различни от хомогенизираните продукти

100

 

 

 

2007 99 98

Конфитюри, плодови желета, мармалади, пюрета и каши, приготвени от други плодове, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо 13 %, различни от хомогенизираните продукти

100

 

200

Член 1, параграф 4

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 90

Резени от грейпфрут, приготвени или консервирани без прибавка от алкохол

100

 

 

 

ex 2008 30 55

ex 2008 30 75

Мандарини (включително тангерини и satsumas) клементини, Wilkings и други подобни цитрусови хибриди, приготвени или консервирани без добавяне на алкохол, фино смлени

100

 

 

 

ex 2008 30 59

Портокали и лимони, приготвени или консервирани без добавяне на алкохол, фино смлени

100

 

 

 

ex 2008 30 79

Портокали и лимони, приготвени или консервирани без добавяне на алкохол, фино смлени

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Фино смлени цитрусови плодове, без добавяне на алкохол или захар

100

 

 

 

ex 2008 30 90

Каша от цитрусови плодове, без добавяне на алкохол или захар

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Кайсии, приготвени или консервирани без добавяне на алкохол или захар

100

 

 

 

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Половинки кайсии, приготвени или консервирани, без добавяне на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно тегло 4,5 kg или повече

50

 

 

 

ex 2008 50 99

Половинки кайсии, приготвени или консервирани, без добавяне на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно тегло под 4,5 kg

100

 

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Половинки праскови и нектарини, приготвени или консервирани, без добавяне на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно тегло 4,5 kg или повече

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Половинки праскови и нектарини, приготвени или консервирани, без добавяне на алкохол или захар, в директни опаковки с нетно тегло под 4,5 kg

100

 

 

 

2008 92 51

2008 92 59

2008 92 72

2008 92 74

2008 92 76

2008 92 78

Смесени плодове, приготвени или консервирани, без добавяне на алкохол или захар

55

 

 

 

2009 11

2009 12 00

2009 19

Портокалов сок

100

 

 

 (5)

2009 21 00

2009 29

Сок от грейпфрут

100

 

 

 (5)

ex 2009 31 11

ex 2009 31 19

ex 2009 39 31

ex 2009 39 39

Сокове от всякакви цитрусови плодове, освен лимони, със стойност Брикс, непревишаваща 67 и стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло

100

 

 

 

2009 50

Доматен сок

100

200

 

 

ex 2009 80 35

ex 2009 80 38

ex 2009 80 79

ex 2009 80 86

ex 2009 80 89

ex 2009 80 99

Сок от кайсии

100

200

 

 (5)

ex  22 04

Вино от прясно грозде

100

224 000 hl

 

 

ex 2204 21

Вина с едно от следните обозначения за произход: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, или Coteaux de Tlemcen, с действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol., в контейнери от 2 литра или по-малко

100

224 000 hl

 

Art 4(1)

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки

100

 

 

 

2302 30 10

2302 30 90

2302 40 10

2302 40 90

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни растения, освен царевица или ориз

100

 

 

 

ex 2309 90 97

Комплекс от минерали и витамини, от вида използван за храна за животни

100

 

 

 

(1)   Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН), даденото описание на стоките следва да се приема само като ориентир, като обхватът на преференциалната схема по смисъла на настоящото приложение се определя чрез кодовете по КН. Където са посочени ех кодове по КН, обхватът на преференциалната схема се определя чрез едновременно позоваване на кодовете по КН и съответстващото им описание.

(2)   Митата от Общата митническа тарифа, прилагани към количествата внесени свръх тарифните квоти, са MFN (Most favoured nation duty — Мита за най-облагодетелствана нация).

(3)   Решение 94/278/ЕО на Комисията (ОВ L 120, 11.5.1994 г., стр. 44).

(4)   След започване на прилагането на правилата на Общността за раздела за картофите, този срок се удължава до 15 април и намаляването на митата, прилагани към количествата внесени свръх тарифните квоти, се увеличава до 50 %.

(5)   Намалението се отнася само до ad valorem част на митото.

(6)   Вписването под тази подпозиция е предмет на условията, предвидени в съответните разпоредби на Общността (вж. членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 71) и последващите изменения).

(7)   Отстъпката се прилага само към тези семена, които са предмет на разпоредбите на директивите за търгуване със семена и растения.

(8)   Намалението се прилага едновременно към адвалорната и специфичната част на митото.

ПРОТОКОЛ № 1: ПРИЛОЖЕНИЕ 2

image

image

image

image

image

ПРОТОКОЛ № 2

Относно договореностите, отнасящи се за вноса в алжир на селскостопански продукти, които произхождат от общносттаЧлен единствен

Митата върху вноса в Народна демократична република Алжир на стоките, които произхождат в Общността, описани в приложението, следва да не са по-високи от изброените в колона (а), намалени с процента от колона (б), в границите на тарифните квоти от колона (в).Код по КН

Описание

Прилагана тарифа (%)

Намаление на митото (%)

Референтни тарифни квоти (в тонове)

(а)

(б)

(в)

0102 10 00

Живи животни от рода на едрия рогат добитък: расови за разплод

5

100

50

0102 90

Живи животни от рода на едрия рогат добитък, освен расови за разплод

5

100

5 000

0105 11

Петли и кокошки (новоизлюпени пилета)

5

100

20

0105 12

Пуйки (новоизлюпени пилета)

5

100

100

0202 20 00

Замразени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, необезкостени разфасовки

30

20

200

0202 30 00

Замразени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, обезкостени

30

20

11 000

0203

Свинско месо, прясно, охладено или замразено

30

100

200

0207 11 00

0207 12 00

Месо от домашни птици, неразфасовано, прясно или охладено, или замразено (Gallus domesticus)

30

50

2 500

0402 10

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, на прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

5

100

30 000

0402 21

Мляко и сметана, концентрирани без прибавка на захар или други подсладители, на прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини над 1,5 %

5

100

40 000

0406 90 20

Топени сирена за преработка

30

50

2 500

0406 90 10

Други меки неприготвени сирена и други пресовани сирена, полу- или изцяло приготвени

30

100

800

0406 90 90

Други сирена (тип италиански или „Гауда“)

30

100

 

0407 00 30

Яйца от дивечови птици

30

100

100

0602 20 00

Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове или ядки, присадени или неприсадени

5

100

Неограничено

0602 90 10

Овощни дървета, неприсадени (дива присадка)

5

100

Неограничено

0602 90 20

Млад разсад (дървета)

5

100

Неограничено

0602 90 90

Други: стайни растения, резници от зеленчуци и ягоди, и разсад

5

100

Неограничено

0701 10 00

Картофи за посев, пресни или охладени

5

100

45 000

ex  07 13

Сухи бобови зеленчуци, с шушулки, дори с обелени люспи или начупени, не за посев

5

100

3 000

0802 12 00

Бадеми, с черупки

30

20

100

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени

30

20

100

0810 90 00

Други пресни плодове

30

100

500

0813 20 00

Сливи

30

20

50

0813 50 00

Смеси от черупкови или сушени плодове от настоящата глава

0904

Пипер (от вида Piper); плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta, сушени, или смлени, или пулверизирани

30

100

50

0909 30

Семена от кимион, нито смлени, нито пулверизирани

30

100

50

0910 91 00

0910 99 00

Други подправки

30

100

50

1001 10 90

Твърда пшеница, освен за посев

5

100

100 000

1001 90 90

Друга пшеница, различна от твърда, не за посев

5

100

300 000

1003 00 90

Ечемик, не за посев

15

50

200 000

1004 00 90

Овес, не за посев

15

100

1 500

1005 90 00

Царевица, не за посев

15

100

500

1006

Ориз

5

100

2 000

1008 30 90

Храна за птици, не за посев

30

100

500

1103 13

Булгур и брашно от царевица

30

50

1 000

1105 20 00

Люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи

30

20

100

1107 10

Малц, непечен

30

100

1 500

1108 12 00

Царевична скорбяла

30

20

1 000

1207 99 00

Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени

5

100

100

1209 21 00

Фуражни семена от люцерна (alafalfa)

5

100

Неограничено

1209 91 00

Зеленчукови семена, за посев

5

100

Неограничено

1209 99 00

Други семена, освен зеленчукови

5

100

Неограничено

1210 20 00

Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел

5

100

Неограничено

1211 90 00

Растения, части от растения, включително семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, фармацевтиката или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах

5

100

Неограничено

1212 30 90

Ядки и костилки от плодове и други растителни продукти, служещи главно за консумация от човека, неупоменати другаде

30

100

Неограничено

1507 10 10

Сурово соево масло, дори дегумирано

15

50

1 000

1507 90 00

Соево масло, различно от сурово

30

20

1 000

1511 90 00

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени, освен сурово

30

100

250

1512 11 10

Слънчогледово или шафраново масло и техните фракции, но не химически променени, сурово

15

50

25 000

1514 11 10

Рапично масло и неговите фракции, сурово

15

100

20 000

1514 91 11

Синапено масло и неговите фракции, сурово

1514 19 00

Рапично масло, освен сурово

30

100

2 500

1514 91 19

Синапено масло и неговите фракции, сурово

1516 20

Растителни мазнини и масла и техните фракции (с изключение на 1516 20 10 )

30

100

2 000

1517 10 00

Маргарин, с изключение на течен маргарин

30

100

2 000

1517 90 00

Други

30

 

 

1601 00 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

30

20

20

1602 50

Друго приготвено или консервирано месо карантии или кръв, от животни от рода на едрия рогат добитък

30

20

20

1701 99 00

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, освен нерафинирана, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

30

100

150 000

1702 90

Други, включително инвертна захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза

30

100

500

1703 90 00

Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захарта, освен меласи от захарна тръстика

15

100

1 000

2005 40 00

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006

 

 

 

Грах (Pisum sativum)

30

100

200

2005 59 00

Фасул на зърна, освен с шушулки

30

20

250

2005 60 00

Аспержи

30

100

500

2005 90 00

Други зеленчуци и смеси от зеленчуци

30

20

200

2007 99 00

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове или ядки, приготвени със или без прибавка на захар или други подсладители

 

 

 

Нехомогенизирани продукти от плодове, различни от цитрусови

30

20

100

2008 19 00

Плодове, ядки и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 

 

 

Ядки, освен фъстъци, включително смеси

30

20

100

2008 20 00

Ананаси, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

30

100

100

2009 41 00

Сок от ананас

15

100

200

2009 80 10

Сокове от други плодове или зеленчуци

15

100

100

2204 10 00

Пенливо вино

30

100

100 hl

2302 20 00

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения:

 

 

 

от ориз

30

100

1 000

2304 00 00

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соевото масло

30

100

10 000

2306 30 00

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в позиции № 2304 или № 2305 :

 

 

 

от слънчоглед

30

100

1 000

2309 90 00

Продукти от видовете, използвани за храна на животни, различни от кучета и котки

15

50

1 000

2401 10 00

Тютюн, неочистен от твърдите жилки

15

100

8 500

2401 20 00

Тютюн, частично или изцяло очистени от твърдите жилки

15

100

1 000

5201 00

Памук, некардиран, нито пениран

5

100

Неограничено

ПРОТОКОЛ № 3

Относно договореностите, прилагани към вноса в общността на рибни продукти, които произхождат от алжирЧлен единствен

Стоките, изброени по-долу, които произхождат от Алжир, са освободени от мита при вноса им Общността.Код по КН 2002

Описание

глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

 

— —  Продукти от риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3:

0511 91 10

— — —  Отпадъци от риби

0511 91 90

— — —  Други

 

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби:

 

—  Риби, цели или на парчета, с изключение на смлените риби:

1604 11 00

— —  Сьомга

1604 12

— —  Херинги

 

— —  Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца:

1604 13 90

— — —  Други

1604 14

— —  Тон, скокливи риби и риби с набразден корем (Sarda spp.)

1604 15

— —  Скумрии

1604 16 00

— —  Аншоа

1604 19

— —  Други

 

—  Други приготвени или консервирани риби:

1604 20 05

— —  Приготвени храни от сурими

 

— —  Други:

1604 20 10

— — —  От сьомга

1604 20 30

— — —  От семейство пъстървови, различни от сьомгата

1604 20 40

— — —  От аншоа

ex 1604 20 50

— — —  От сардини, тон, скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus, риби от вида Orcynopsis unicolor

1604 20 70

— — —  От тон, скокливи риби и други риби от рода Euthynnus

1604 20 90

— — —  От други риби

1604 30

—  Хайвер и негови заместители:

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани:

 

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кускус, дори приготвен:

 

—  Пълнени макаронени изделия, дори приготвени или обработени по друг начин:

1902 20 10

— —  Съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

 

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от хора; пръжки:

2301 20 00

—  Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

ПРОТОКОЛ № 4

Относно договореностите, които се прилагат към вноса в алжир на рибни продукти, произхождащи от общносттаЧлен единствен

Стоките, изброени по-долу, произхождащи от Общността, се внасят в Алжир в съответствие с условията, определени по-долу.Код (Алжирски)

Описание

Прилагана митническа тарифа (съгласно член 18)

Прилаган процент намаление

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Живи риби

 

 

0301 99 10

—  херинги

5 %

100 %

0301 99 90

—  други

30 %

100 %

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция № 0304 :

 

 

 

—  Пъстървови, с изключение на черния дроб и хайвера:

 

 

0302 11 00

— —  Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mikiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0302 12 00

— —  Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, и Oncorhynchus rhodurus.), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски сьомги (Hucho hucho)

30 %

100 %

0302 19 00

— —  Други

30 %

100 %

 

—  Плоски риби (Pleurоnectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides и Githarides), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0302 21 00

— —  Камбала (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0302 22 00

— —  Писия (Pleuronectes platessa)

30 %

100 %

0302 23 00

— —  Морски език (Solea spp.)

30 %

25 %

0302 29 00

— —  руги

Д

30 %

100 %

 

—  Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0302 31 00

— —  Албакор или тон с дълги перки (Thunnus alalunga)

30 %

25 %

0302 32 00

— —  Тон с жълти перки (Thunnus albacares)

30 %

25 %

0302 33 00

— —  Скокливи риби или риби с набразден корем

30 %

25 %

0302 34 00

— —  Тон от вида (Thunnus obesus)

30 %

25 %

0302 35 00

— — — —  Червен тон (Thunnus thynnus)

30 %

25 %

0302 36 00

— — — —  Южен червен тон от вида (Thunnus maccoyii)

30 %

100 %

0302 39 00

— —  Други

30 %

25 %

0302 40 00

—  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

30 %

100 %

0302 50 00

—  Видове треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

30 %

100 %

 

—  Други риби с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0302 61 00

— —  Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0302 62 00

— —  Треска от вида (Melanogrammus aeglefinus)

30 %

100 %

0302 63 00

— —  Вид трескови риби с черни петна по гърба (Pollachius virens)

30 %

100 %

0302 64 00

— —  Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

30 %

25 %

0302 65 00

— —  Акули

30 %

25 %

0302 69 00

— —  Други

30 %

25 %

0302 70 00

—  Черен дроб, хайвер и семенна течност

30 %

25 %

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция № 0304

 

 

 

—  Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0303 11 00

— —  Червена сьомга

30 %

100 %

0303 19 00

— —  Други

30 %

100 %

 

—  Други пъстървови, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0303 21 00

— — —  Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mikiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

30 %

100 %

0303 22 00

— —  Атлантически сьомги (Salmo salar и дунавски сьомги (Hucho hucho)

30 %

100 %

0303 29 00

— —  Други

30 %

100 %

 

—  Плоски риби (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides и Citharides), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0303 31 00

— —  Камбала (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

30 %

100 %

0303 32 00

— —  Писия от вида Pleuronectes platessa

30 %

100 %

0303 33 00

— —  Морски език (Solea spp.)

30 %

25 %

0303 39 00

— —  Други

30 %

100 %

 

—  Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0303 41 00

— —  Албакор или тон с дълги перки (Thunnus alalunga

30 %

25 %

0303 42 00

— —  Тон с жълти перки (Thunnus albacares

30 %

25 %

0303 43 00

— —  Скокливи риби или риби с набразден корем

30 %

25 %

0303 44 00

— —  Тон от вида (Thunnus obesus

30 %

25 %

0303 45 00

— — — —  Червен тон (Thunnus thynnus

30 %

25 %

0303 46 00

— — — —  Южен червен тон от вида (Thunnus maccoyii

30 %

100 %

0303 49 00

— —  Други

30 %

25 %

0303 50 00

—  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

30 %

100 %

0303 60 00

—  Треска от видовете Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

30 %

100 %

 

—  Други риби, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност:

 

 

0303 71 00

— —  Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

30 %

25 %

0303 72 00

— —  Треска (Melanogrammus aeglefinus

30 %

100 %

0303 73 00

— —  Вид трескови риби с черни петна по гърба (Pollachius virens

30 %

100 %

0303 74 00

— —  Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus

30 %

25 %

0303 75 00

— —  Акули

30 %

25 %

0303 77 00

— —  Лавраци (Dicentrarchus llabrax, Dicentrarchus punctatus

30 %

25 %

0303 78 00

— —  Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.

30 %

25 %

0303 79 00

— —  Други

30 %

25 %

 

—  Черен дроб, хайвер и семенна течност:

 

 

0303 80 10

— —  От риба тон

30 %

25 %

0303 80 90

— —  Други

30 %

25 %

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

 

 

 

—  Пресни или охладени:

 

 

0304 10 10

— —  От риба тон

30 %

25 %

0304 10 90

— —  Други

30 %

25 %

 

—  Филета, замразени:

 

 

0304 20 10

— —  От риба тон

30 %

25 %

0304 20 90

— —  Други

30 %

25 %

0304 90 00

—  Други

30 %

25 %

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

 

 

0305 10 00

—  Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от риби, годни за консумация от човека

30 %

100 %

0305 20 00

—  Черен дроб, хайвер и семенна течност, от риби, сушени, пушени, осолени или в саламура

30 %

100 %

0305 30 00

—  Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени

30 %

25 %

 

—  Пушени риби, включително филета:

 

 

0305 41 00

— —  Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouanoi, Oncorhynchus rhodurus.), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

30 %

100 %

0305 42 00

— —  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii

30 %

100 %

0305 49 00

— —  Други

30 %

100 %

 

—  Риби сушени, дори осолени, но не пушени:

 

 

0305 51 00

— —  Видове треска (Gadus morhua, Gadus ogas, Gadus macrocephalus

30 %

100 %

0305 59 00

— —  Други

30 %

25 %

 

—  Риби, осолени, но не сушени или пушени и риби в саламура:

30 %

100 %

0305 61 00

— —  Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii

30 %

100 %

0305 62 00

— —  Треска от видовете (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 69 00

— —  Други

30 %

25 %

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

 

 

 

—  Замразени:

 

 

0306 11 00

— —  Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

30 %

25 %

0306 12 00

— —  Омари (Homarus spp.)

30 %

25 %

0306 13 00

— —  Скариди

30 %

25 %

0306 14 00

— —  Раци

30 %

25 %

0306 19 00

— —  Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

30 %

100 %

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека

 

 

 

—  Стриди:

 

 

0307 10 10

— —  Хайвер от стриди

5 %

100 %

0307 10 90

— —  Други

30 %

100 %

 

—  Миди (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

0307 31 10

— —  Хайвер от миди

5 %

100 %

0307 31 90

— —  Други

30 %

100 %

 

— — —  Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); калмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 00

— —  Живи, пресни или охладени

30 %

25 %

0307 49 00

— —  Други

30 %

25 %

 

—  Октоподи (Octopus spp.):

 

 

0307 51 00

— —  Живи, пресни или охладени

30 %

25 %

0307 59 00

— —  Други

30 %

25 %

0307 60 00

—  Охлюви, различни от морските

30 %

25 %

 

—  Други, включително брашната, праховете и агломератите под форма на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека:

 

 

0307 91 00

— —  Живи, пресни или охладени

30 %

25 %

0307 99 00

— —  Други

30 %

25 %

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1или 3, неподходящи за консумация от човека

 

 

0511 91 00

—  Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3

30 %

25 %

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки:

 

 

2301 10 00

—  Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса или карантии; пръжки

30 %

25 %

ПРОТОКОЛ № 5

за търговия с обработени селскостопански продукти между Алжир и ОбщносттаЧлен 1

Вносът в Общността на обработени селскостопански продукти, произхождащи от Алжир, се облага с вносни мита и такси с равностоен ефект, съгласно описанието в приложение 1 към настоящия протокол.

Член 2

Вносът в Алжир на обработени селскостопански продукти, произхождащи от Общността, се облага с вносни мита и такси с равностоен ефект, съгласно описанието в приложение 2 към настоящия протокол.

Член 3

Намаленията на митата по приложения 1 и 2 се прилагат от датата на влизане в сила на Споразумението върху базовото мито, съгласно член 18 от споразумението.

Член 4

Митата, прилагани в съответствие с разпоредбите на членове 1 и 2, могат да бъдат намалени, веднага след като таксите върху търговията с основни селскостопански продукти между Общността и Алжир са били намалени, или ако тези намаления са били постигнати чрез двустранни концесии по отношение на обработените селскостопански продукти.

Намалението по първа алинея, съответният списък с продукти и, когато е уместно, тарифните квоти, за които ще се прилага намалението, се определят от Съвета по асоцииране.

Член 5

Общността и Алжир се информират взаимно за всички административни мерки, въведени по отношение на продуктите, предмет на настоящия протокол.

Тези мерки трябва да гарантират, че всички засегнати страни се третират равноправно и трябва да бъдат възможно най-опростени и гъвкави.

ПРОТОКОЛ 5: ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦА НА ОБЩНОСТТА

Преференциални права, дадени от Общността на продукти, произхождащи от Алжир

Въпреки правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, следва да се счита, че формулировката на описанието на продуктите има само индикативна стойност, като квотите са определени, по смисъла на настоящото приложение, от обхвата на кодовете по КН, такива каквито са по време на подписването на настоящото споразумение.Списък 1

Код по КН

Описание

Мита

0501 00 00

Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса

0 %

0502

Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина и косми:

 

0502 10 00

—  Четина от свине или глигани и отпадъци от същата

0 %

0502 90 00

—  Други

0 %

0503 00 00

Конски косми и отпадъци от тях, дори в разстлано състояние, със или без подложка.

0 %

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера:

 

0505 10

Пера от видовете, използвани за пълнене; пух:

 

0505 10 10

— —  Необработени

0 %

0505 10 90

— —  Други

0 %

0505 90 00

—  Други

0 %

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали:

 

0506 10 00

—  Осеин и кости, обработени с киселини

0 %

0506 90 00

—  Други

0 %

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали:

 

0507 10 00

—  Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост

0 %

0507 90 00

—  Други

0 %

0508 00 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите

0 %

0509 00

Естествени сюнгери от животински произход

 

0509 00 10

—  Необработени

0 %

0509 00 90

—  Необработени

0 %

0510 00 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин

0 %

0903 00 00

Мате

0 %

1212 20 00

—  Водорасли:

0 %

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

 

 

—  Растителни сокове и екстракти:

 

1302 12 00

— —  От сладка папрат

0 %

1302 13 00

— —  От хмел

0 %

1302 14 00

— —  От пиретрум или от корени на растения, съдържащи ротенон

0 %

1302 19 30

— — —  Смеси от растителни екстракти, за производството на напитки или хранителни препарати

0 %

 

— — —  Други:

 

1302 19 91

— — — —  Лечебни

0 %

 

—  Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

 

1302 31 00

— —  Агар-агар

0 %

1302 32

— —  Лепкави и сгъстяващи материали от рожкови, от семена от рожкови или от семена от гуар, дори модифицирани:

0 %

1302 32 10

— — —  От рожкови или от семена от рожкови

0 %

1401

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ратан, тръстика, ракита, рафия, слами от почистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа):

 

1401 10 00

—  Бамбук

0 %

1401 20 00

—  Ратан

0 %

1401 90 00

—  Други

0 %

1402 00 00

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно за пълнене (например капок, растителен пух и морска трева), дори разстлани, със или без подложки от други материали:

0 %

1403 00 00

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно за производството на метли или четки (например сорго, пиасава, троскот, пирей), дори на връзки или снопове:

0 %

1404

Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде:

 

1404 10 00

—  Растителни суровини, използвани главно за боядисване или дъбене

0 %

1404 20 00

—  Памучен линтер

0 %

1404 90 00

—  Други

0 %

1505

Мазнини от вълна и производни мастни вещества от тях, включително ланолина:

 

1505 00 10

—  Мазнина от вълна, необработена

0 %

1505 00 90

—  Други

0 %

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

0 %

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени:

 

1515 90 15

— —  Масла от ойтицика; восък от мирта, японски восък; техните фракции

0 %

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

 

1516 20

—  Растителни мазнини и масла и техните фракции:

 

1516 20 10

— —  Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“

0 %

1517 90 93

— — —  Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите

0 %

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция № 1516 ; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде:

 

1518 00 10

—  Линоксин

0 %

 

—  Други:

 

1518 00 91

— —  Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или претърпели други химични промени, с изключение на тези от позиция № 1516

0 %

 

— —  Други:

 

1518 00 95

— — —  Негодни за консумация смеси и препарати от животински мазнини и масла или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции

0 %

1518 00 99

— — —  Други

0 %

1520 00 00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

0 %

1521

Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени:

 

1521 10 00

—  Растителни восъци

0 %

1521 90

—  Други:

 

1521 90 10

— —  Спермацет, дори рафиниран или оцветен

0 %

 

— —  Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен:

 

1521 90 91

—  Суров

0 %

1521 90 99

— — —  Други

0 %

1522 00

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход:

 

1522 00 10

—  Дегра

0 %

1702 90

Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза

 

1702 90 10

— —  Химически чиста малтоза

0 %

1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад):

 

1704 90

—  Други:

 

1704 90 10

— —  Екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

0 %

1803

Какаова маса, дори обезмаслена:

 

1803 10 00

—  Необезмаслена

0 %

1803 20 00

—  Изцяло или частично обезмаслена

0 %

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

0 %

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

0 %

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

 

1806 10

—  Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители:

 

1806 10 15

— —  Несъдържащо или съдържащо тегловно по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза

0 %

1901 90 91

— — —  Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от позиции № 0401 —0404

0 %

2001 90 60

— —  Сърцевини от палмово дърво

0 %

2008 11 10

— — —  Фъстъчено масло

0 %

 

—  Други, включително смеси, различни от тези по 200819:

 

2008 91 00

— —  Сърцевини от палмово дърво

0 %

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

 

 

—  Екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе:

 

2101 11

— —  Екстракти, есенции и концентрати:

 

2101 11 11

— — —  С тегловно съдържание на сухо вещество, извлечено от кафето, 95 % или повече

0 %

2101 11 19

— — —  Други

0 %

2101 12 92

— — —  Препарати на базата на тези екстракти, на есенции или на концентрати от кафе

0 %

2101 20

—  Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или на мате:

 

2101 20 20

— —  Екстракти, есенции и концентрати

0 %

 

— —  Препарати:

 

2101 20 92

— — —  На базата на екстракти, есенции или концентрати от чай или мате

0 %

2101 30

—  Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

 

 

— —  Печена цикория и други печени заместители на кафе

 

2101 30 11

— — —  Печена цикория

0 %

2101 30 91

— — —  От печена цикория

0 %

2102

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция № 3002 ); набухватели:

 

2102 10

—  Активни маи

 

2102 10 10

— —  Селекционирани щамови маи

0 %

 

— —  Хлебни маи:

 

2102 10 31

— — —  Сухи

0 %

2102 10 39

— — —  Други

0 %

2102 10 90

— —  Други

0 %

2102 20

—  Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми, мъртви:

 

 

— —  Неактивни маи:

 

2102 20 11

— — —  На таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

0 %

2102 20 19

— — —  Други

0 %

2102 20 90

— —  Други

0 %

2102 30 00

—  Набухватели

0 %

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

 

2103 10 00

—  Сос от соя

0 %

2103 20 00

—  Кетчуп от домати и други сосове от домати

0 %

2103 30

—  Синапено брашно и готова горчица:

 

2103 30 10

— —  Синапено брашно

0 %

2103 30 90

— —  Готова горчица

0 %

2103 90

—  Други:

 

2103 90 10

— —  Mango chutney, течно

0 %

2103 90 30

— —  Горчиви аромати, с алкохолно съдържание по обем 44,2 % vol или повече, но непревишаващо 49,2 % vol и съдържащи тегловно от 1,5 % до 6 % синя тинтява, подправки и различни съставки, от 4 % до 10 % захар и представени в съдове с вместимост, непревишаваща 0,5l.

0 %

2103 90 90

— —  Други

0 %

2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни:

 

2104 10

—  Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони:

 

2104 10 10

— —  Сухи

0 %

2104 10 90

— —  Други

0 %

2104 20 00

—  Смесени хомогенизирани готови храни

0 %

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

2106 10

—  Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

 

2106 10 20

— — —  Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или нишесте или скорбяла

0 %

2106 90

—  Други:

 

 

— —  Други:

 

2106 90 92

— — —  Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте

0 %

2201

Води, включително естествените или изкуствените минерални води и газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг:

 

2201 10

—  Минерални води и газирани води:

 

 

— —  Естествени минерални води:

 

2201 10 11

— — —  Без въглероден диоксид

0 %

2201 10 19

— — —  Други

0 %

 

— —  Други:

 

2201 10 90

— — —  Други

0 %

2201 90 00

—  Други

0 %

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от позиция № 2009 :

 

2202 10 00

—  Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани

0 %

2202 90

—  Други:

 

2202 90 10

— —  Несъдържащи продукти от позиции № 0401 —0404 или мазнини от продуктите от позиции № 0401 —0404

0 %

 

— —  Други, с тегловно съдържание на мазнини от продуктите от позиции № 0401 —0404

 

2203 00

Бири от малц:

 

 

—  В съдове с вместимост, непревишаваща 10l:

 

2203 00 01

— —  В бутилки

0 %

2203 00 09

— —  Други

0 %

2203 00 10

—  В съдове с вместимост, превишаваща 10l

0 %

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с обемно съдържание на алкохол под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

 

2208 20 12

— — —  Коняк

0 %

2208 20 14

— — —  Арманяк

0 %

2208 20 26

— — —  Грапа

0 %

2208 20 27

— — —  Бренди от Jerez

0 %

2208 20 29

— — —  Други

0 %

 

— —  В съдове с вместимост, превишаваща 2l:

 

2208 20 40

— — —  Суров дестилат

0 %

 

— — —  Други:

 

2208 20 62

— — —  Коняк

0 %

2208 20 64

— — —  Арманяк

0 %

2208 20 86

— — —  Грапа

0 %

2208 20 87

— — — —  Бренди от Jerez

0 %

2208 20 89

— — — —  Други

0 %

2208 30

—  Уиски

 

 

— —  Уиски „Бърбън“, в съдове с вместимост:

 

2208 30 11

— — —  До 2l

0 %

2208 30 19

— — —  Над 2l

0 %

 

— —  Шотландско уиски (Scotch whisky):

 

 

— — —  Малцово уиски, в съдове с вместимост:

 

2208 30 32

— — —  До 2l

0 %

2208 30 38

— — —  Над 2l

0 %

 

— — —  Уиски „Blended“, в съдове с вместимост:

 

2208 30 52

— — —  До 2l

0 %

2208 30 58

— — —  Над 2l

0 %

 

— — —  Други, в съдове с вместимост:

 

2208 30 72

— — —  До 2l

0 %

2208 30 78

— — —  Над 2l

0 %

 

— — —  Други, в съдове с вместимост:

 

2208 30 82

— — —  До 2l

0 %

2208 30 88

— — —  Повече от 2l

0 %

2208 50

—  Джин и хвойново питие:

 

 

— —  Джин, в съдове с вместимост:

 

2208 50 11

— — —  До 2l

0 %

2208 50 19

— — —  Над 2l

0 %

 

— —  Хвойново питие, в съдове с вместимост:

 

2208 50 91

— — —  До 2l

0 %

2208 50 99

— — —  Над 2l

0 %

2208 60

—  Водка:

 

 

— —  С обемно съдържание на алкохол 45,4 % vol или по-малко, в съдове с вместимост:

 

2208 60 11

— — —  До 2l

0 %

2208 60 19

— — —  Над 2l

0 %

 

— —  С обемно съдържание на алкохол по-голямо от 45,4 % vol, в съдове с вместимост:

 

2208 60 91

— — —  До 2l

0 %

2208 60 99

— — —  Над 2l

0 %

2208 70

—  Ликьори:

 

2208 70 10

— —  В съдове с вместимост, непревишаваща 2l

0 %

2208 70 90

— —  В съдове с вместимост, превишаваща 2l

0 %

2208 90

—  Други:

 

 

— —  Арак, в съдове с вместимост:

 

2208 90 11

— — —  До 2l

0 %

2208 90 19

— — —  Над 2l

0 %

 

— —  Ракия от сливи, круши или череши, в съдове с вместимост:

 

2208 90 33

— — —  До 2l

0 %

2208 90 38

— — —  Над 2l

0 %

 

— —  Други ракии и спиртни напитки, в съдове с вместимост:

 

 

— — —  До 2l:

 

2208 90 41

— — — —  Узо

0 %

 

— — —  Други

 

 

— — —  Ракии (с изключение на ликьори):

 

 

— — — — —  Плодови

 

2208 90 45

— — — — — — —  Калвадос

0 %

2208 90 48

— — —  Други

0 %

 

— — —  Други:

 

2208 90 52

— — — — — — —  От житни растения

0 %

2208 90 57

— — —  Други

0 %

2208 90 69

— — — — —  Други спиртни напитки

0 %

 

— — —  Над 2l:

 

 

— — — —  Ракии (с изключение а ликьори):

 

2208 90 71

— — — — —  Плодови

0 %

2208 90 74

— — —  Други

0 %

2208 90 78

— — — — —  Други спиртни напитки

0 %

2402 10 00

—  Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн

0 %

2402 20

—  Цигари, съдържащи тютюн:

 

2402 20 10

— —  Съдържащи карамфил

0 %

2402 20 90

— —  Други

0 %

2402 90 00

—  Други

0 %

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракт