EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004A0930(03)-20160201

Consolidated text: Евросредиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна

02004A0930(03) — BG — 01.02.2016 — 003.002


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна

(ОВ L 304, 30.9.2004 г., стp. 39)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

  L 31

31

4.2.2005

 M2

DECISION NO 1/2006 OF THE EU-EGYPT ASSOCIATION COUNCIL 2006/185/EC of 17 February 2006 (*)

  L 73

1

13.3.2006

►M3

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

  L 312

33

30.11.2007

►M4

СПОРАЗУМЕНИЕ под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет относно реципрочни мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти и рибата и рибните продукти, замяната на протоколи 1 и 2 и на приложенията към тях и изменения на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна

  L 106

41

28.4.2010

 M5

РЕШЕНИЕ № 1/2014 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЕГИПЕТ 2014/868/ЕС от 4 септември 2014 година

  L 347

44

3.12.2014

►M6

РЕШЕНИЕ № 1/2015 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — ЕГИПЕТ от 21 септември 2015 година

  L 334

62

22.12.2015

►M7

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

  L 115

3

4.5.2017(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ЕВРОСРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга странаКРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за създаване на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ и Договора за създаване на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА, наричани по-нататък „държавите-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА, наричани по-нататък „Общността“,

от една страна, и

АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, наричана по-нататък „Египет“,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значимостта на съществуващите традиционни връзки между Общността, нейните държави-членки и Египет, и общите ценности, които те споделят,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Египет желаят да укрепят тези връзки и да установят трайни отношения, основаващи се на партньорство и реципрочност,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението, което страните придават на принципите на Хартата на Обединените нации, по-специално зачитането правата на човека, демократичните принципи и политическите и икономическите свободи, които формират основите на асоциацията,

ЖЕЛАЕЩИ да установят и развият редовен политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД разликата в икономическото и социално развитие на Египет и Общността и нуждата от укрепването на процеса на икономическо и социално развитие в Египет,

ЖЕЛАЕЩИ да задълбочат икономическите си отношения и по-специално развитието на търговията, инвестициите и технологическото сътрудничество, подкрепени от редовен диалог по икономически, научни, технологични, културни, аудиовизуални и социални въпроси с оглед подобряване на взаимните познания и разбиране,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД ангажимента на Общността и Египет за свободна търговия и по-специално, за спазване на правата и задълженията, произтичащи от разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и другите многостранни споразумения, приложени към Споразумението за създаване на Световната търговска организация,

КАТО ОСЪЗНАВАТ необходимостта от обединяването на усилията си с цел укрепване на политическата стабилност и икономическото развитие в региона чрез насърчаване на регионалното сътрудничество,

УБЕДЕНИ, че Споразумението за асоцииране ще създаде нов климат за техните отношения,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

1.  С настоящото се създава асоциация между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Египет, от друга страна.

2.  Целите на настоящото споразумение са:

 да предостави подходяща рамка за политически диалог, като позволи развитието на тесни политически взаимоотношения между страните,

 да съзададе условия за постепенна либерализация на търговията със стоки, услуги и капитал,

 да благоприятства за развитието на балансирани социално-икономически взаимоотношения между страните посредством диалог и сътрудничество,

 да допринесе към социално-икономическото развитие на Египет,

 да насърчи регионалното сътрудничество с оглед на укрепването на мирното съвместно съществуване и икономическа и политическа стабилност,

 да насърчи сътрудничеството в други области от взаимен интерес.

Член 2

Отношенията между страните, както и разпоредбите на самото споразумение, се основават на спазване на демократичните принципи и основни човешки права, уредени във Всеобщата декларация за правата на човека, които ръководят тяхната вътрешна и международна политика и представляват съществен елемент от настоящото споразумение.ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.  Между страните се установява редовен политически диалог. Той утвърждава техните отношения, допринася за развитието на дълготрайно партньорство и увеличава взаимното разбирателство и солидарност.

2.  Политическият диалог и сътрудничество имат следните цели, а именно:

 да постигнат взаимно разбирателство и все по-голямо сходство в позициите си по международни въпроси и по-специално по тези въпроси, които е вероятно да имат съществени последици за едната или другата страна,

 да позволи на всяка от страните да вземе предвид позицията и интересите на другата,

 да увеличи регионалната сигурност и стабилност,

 да насърчи общите инициативи.

Член 4

Политическият диалог обхваща всички въпроси от общ интерес и по-специално мира, сигурността, демокрацията и регионалното развитие.

Член 5

1.  Политическият диалог се осъществява на редовни интервали, и когато е необходимо, по-специално:

а) на министерско равнище, главно в рамките на Комитета по асоцииране;

б) на равнище висши длъжностни лица от Египет от една страна и Председателство на Съвета и на Комисията от друга;

в) чрез пълноценно възползване от всички дипломатически канали, включително редовни брифинги от страна на длъжностни лица, консултации по повод международни срещи и контакти между дипломатически представители в трети страни;

г) чрез всякакви други средства, които ще допринесат за консолидирането, развитието и напредването на този диалог.

2.  Между Европейския парламент и Египетското народно събрание се осъществява политически диалог.ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Общността и Египет постепенно създават зона за свободна търговска по време на преходен период, който не надвишава 12 години от влизането в сила на настоящото споразумение съгласно условията, уредени в настоящия дял и съгласно разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и другите многостранни споразумения за търговия със стоки, приложени към споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), наричано по-нататък ГАТТ.ГЛАВА 1

Промишлени продукти

Член 7

Разпоредбите на тази глава се прилагат за продукти с произход от Общността и Египет, попадащи в глави 25—97 на Комбинираната номенклатура и от Египетската митническа тарифа, с изключение на продуктите, изброени в приложение I.

Член 8

Вносът в Общността на продукти с произход от Египет е освободен от мита и други такси с равностоен ефект и от количествени ограничения и други ограничения с равностоен ефект.

Член 9

1.  Митата и таксите с равностоен ефект, приложими върху вноса в Египет на изброените в приложение II продукти с произход от Общността, постепенно се премахват в съответствие със следния график:

 на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 75 % от базовото мито,

 една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 50 % от базовото мито,

 две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 25 % от базовото мито,

 три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко остатъчно мито и такса се премахват.

2.  Митата и таксите с равностоен ефект, приложими върху вноса в Египет на изброените в приложение III продукти с произход от Общността постепенно се премахват в съответствие със следния график:

 три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 90 % от базовото мито,

 четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 75 % от базовото мито,

 пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 60 % от базовото мито,

 шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 45 % от базовото мито,

 седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 30 % от базовото мито,

 осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 15 % от базовото мито,

 девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко остатъчно мито и такса се премахват.

3.  Митата и таксите с равностоен ефект, приложими върху вноса в Египет на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение IV постепенно се премахват по следния график:

 пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 95 % от базовото мито,

 шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 90 % от базовото мито,

 седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 75 % от базовото мито,

 осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 60 % от базовото мито,

 девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 45 % от базовото мито,

 10 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 30 % от базовото мито,

 11 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 15 % от базовото мито,

 12 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всички остатъчни мита и такси се премахват.

4.  Митата и таксите с равностоен ефект, приложими върху вноса в Египет на изброените в приложение V продукти с произход от Общността, постепенно се премахват в съответствие със следния график:

 шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 90 % от базовото мито,

 седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 80 % от базовото мито,

 осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 70 % от базовото мито,

 девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 60 % от базовото мито,

 10 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 50 % от базовото мито,

 11 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 40 % от базовото мито,

 12 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 30 % от базовото мито,

 13 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 20 % от базовото мито,

 14 години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 10 % от базовото мито,

 15 години след влизането в сила на настоящото споразумение всички остатъчни мита и такси се премахват.

5.  Митата и таксите с равностоен ефект, приложими по отношение на вноса в Египет на продуктите с произход от Общността, различни от тези в приложения II, III, IV и V, се премахват в съответствие със следния график въз основата на решение на Комитета за асоцииране.

6.  В случай на сериозни затруднения по отношение на даден продукт, съответните графици в съответствие с параграфи 1, 2, 3 и 4 може да се преразгледат от Комитета за асоцииране по общо съгласие на страните при договорка, че графикът, чието преразглеждане се иска, не може да бъде удължаван по отношение на съответния продукт със срок, надвишаващ максималния преходен период. Ако Комитетът за асоцииране не е взел решение в рамките на 30 дни от молбата за преразглеждане на графика, Египет може временно да спре временно прилагането на графика за срок, който не може да надвишава една година.

7.  За всеки съответен продукт, базовото мито, което постепенно се намалява, както е предвидено в параграфи 1, 2, 3 и 4, е ставката, посочена в член 18.

Член 10

Разпоредбите, които се отнасят до премахването на митата върху вноса, се прилагат също и за митата с фискален характер.

Член 11

1.  Чрез дерогация от разпоредбите на член 9, Египет може да вземе извънредни мерки с ограничена продължителност за увеличаване или повторно въвеждане на митата.

2.  Тези мерки може да се прилагат единствено за нови и прохождащи промишлености или за сектори, които са в процес на преструктуриране или претърпяват сериозни затруднения, особено ако тези затруднения водят до съществени социални проблеми.

3.  Митата върху вноса в Египет на продукти с произход от Общността, въведени с такива извънредни мерки, не може да надвишават 25 % ad valorem и трябва да запазят преференциален марж за продукти с произход от Общността. Общата стойност на вноса на продукти, предмет на такива марки, не може да надвишава 20 % от общия внос на промишлени продукти от Общността по време на последната година, за която са налични статистически данни.

4.  Тези мерки се прилагат за срок, ненадвишаващ пет години, освен когато по-дълъг срок е разрешен от Комитета за асоцииране. Те престават да се прилагат най-късно при изтичането на максималния преходен период.

5.  Тези мерки не може да се въведат за определен продукт, ако са изтекли повече три години от премахването на всички мита, количествени ограничения и такси и мерки с равностоен ефект по отношение на съответния продукт.

6.  Египет информира Комитета за асоцииране за всички извънредни мерки, които възнамерява да предприеме и, по искане на Общността се провеждат консултации относно мерките и секторите, за които се отнасят, преди тяхното прилагане. При приемането на такива мерки, Египет предоставя на Комитета график за премахването на митата, въведени съгласно този член. Този график предвижда постепенното премахване на съответните мита на равни годишни части, като намаляването започва не по-късно от края на втората година след тяхното въвеждане. Комитетът за асоцииране може да вземе решение за различен график.

7.  Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 4, Комитетът за асоцииране може по изключение, с оглед да вземе предвид затрудненията, свързани със създаването на нови отрасли на промишлеността, да потвърди мерките, които са вече взети от Египет съгласно параграф 1 за максимален срок от четири години извън 12-годишния преходен период.ГЛАВА 2

▼M4

Селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти

▼B

Член 12

Разпоредбите на тази глава се прилагат за продукти с произход в Общността и Египет, попадащи в рамките на глави от 1 до 24 от Комбинираната номенклатура и от Египетската митническа тарифа и продуктите, изброени в приложение I.

Член 13

Общността и Египет въвеждат постепенно по-голяма либерализация на търговията помежду си със селскостопански, рибни и преработени селскостопански продукти, които представляват интерес и за двете страни.

Член 14

▼M4

1.  Селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Египет и описани в протокол 1, при внос в Общността, са предмет на условията, посочени в този протокол.

2.  Селскостопанските, преработените селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Общността и описани в протокол 2, при внос в Египет, са предмет на условията, посочени в този протокол.

▼M4 —————

▼B

Член 15

1.  По време на третата година от прилагането на споразумението, Общността и Египет правят оценка на ситуацията, за да определят мерки, които да се прилагат от Общността и от Египет от началото на четвъртата година след влизането в сила на споразумението, в съответствие с предвидената в член 13 цел.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 и взимайки предвид обема на търговията със селскостопански, рибни и преработени селскостопански продукти между тях и на особено чувствителния характер на тези продукти, Общността и Египет разглеждат в Съвета за асоцииране за всеки един продукт, при определен ред и на основата на реципрочност възможността за взаимно предоставяне на допълнителни отстъпки.

▼M4

3.  Договарящите се страни се срещат две години след датата на влизане в сила на Споразумението под формата на размяна на писма, подписано в Брюксел на 28 октомври 2009 г., за да преценят възможността да си предоставят взаимно допълнителни отстъпки при търговия със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти в съответствие с член 13 от настоящото споразумение. Впоследствие такива срещи се провеждат редовно на всеки две години.

▼B

Член 16

1.  В случай на въвеждане на конкретни правила в резултат на прилагането на своята селскостопанската политика или на каквото и да е изменение на настоящите правила, или в случай на каквото и да е изменение или разширяване обхвата на разпоредбите, свързани с прилагането на селскостопанската си политика, съответната страна може да измени режимът, предвиден в споразумението по отношение на съответните продукти.

2.  В такива случаи, съответната страна информира Комитета за асоцииране. По искане на другата страна, Комитетът за асоцииране провежда заседание, за да отчетат по подходящ начин нейните интереси.

3.  Ако при прилагането на параграф 1, Общността или Египет изменят направените чрез настоящото споразумение за селскостопански продукти договорености, те дават предимство на вноса на продукти с произход от другата страна, сходно с предвиденото в настоящото споразумение.

4.  Прилагането на този член следва да подлежи на консултации в Съвета за асоцииране.ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 17

1.  В търговията между Общността и Египет не се въвеждат нови количествени ограничения върху вноса или други ограничения с равностоен ефект.

2.  Количествените ограничения върху вноса и всякакви други ограничения с равностоен ефект в търговията между Общността и Египет се премахват от влизането в сила на настоящото споразумение.

3.  Общността и Египет не прилагат нито мита, нито такси с равностоен ефект, нито количествени ограничения или мерки с равностоен ефект при осъществявания между тях износ.

Член 18

1.  Приложимите ставки за вноса между страните са обвързаната ставка на СТО или по-ниската приложима ставка, в сила от 1 януари 1999 г. Ако след 1 януари 1999 г. се въведе намаление на ставката на база erga omnes, се прилага намалената ставка.

2.  В търговията между Общността и Египет няма да се въвеждат нови мита върху вноса или износа, нито пък такси с равностоен ефект, нито пък настоящите ще бъдат увеличавани, освен ако настоящото споразумение не предвижда друго.

3.  Страните се информират взаимно за съответните си приложими ставки на 1 януари 1999 г.

Член 19

1.  При внасянето им в Общността, продуктите с произход от Египет не се ползват с по-благоприятно третиране от това, което държавите-членки прилагат помежду си.

2.  Прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение не засяга специалните разпоредби относно прилагането на правото на Общността спрямо Канарските острови.

Член 20

1.  Страните се въздържат от каквито и да е мерки или практика от вътрешно фискално естество, която пряко или косвено създава дискриминация между продуктите на едната страна и сходни продукти с произход от територията на другата страна.

2.  Изнесените за територията на една от страните продукти не могат да се ползват от възстановяване на косвено вътрешно данъчно облагане, които надвишава размера на сумата на косвеното данъчно облагане, което им е наложено пряко или косвено.

Член 21

1.  Настоящото споразумение не изключва запазването или създаването на митнически съюзи, свободни търговски зони или договорености за гранична търговия, доколкото те не изменят предвидените в настоящото споразумение търговски договорености.

2.  Консултациите между страните по споразуменията за създаване на митнически съюзи или свободни търговски зони и, когато се изиска, относно други важни въпроси, свързани със съответната им търговска политика с трети държави се извършват в рамките на Съвета за асоцииране. По-специално, в случай на присъединяване на трета страна към Съюза, подобни консултации се провеждат за да се гарантира, че взаимните интереси на страните могат да бъдат взети предвид.

Член 22

Ако някоя от страните установи наличието на дъмпинг в търговията с другата страна по смисъла на разпоредбите на член VI от ГАТТ 1994 г., тя може да предприеме подходящи мерки срещу тази практика в съответствие със Споразумението на СТО за прилагането на член VI от ГАТТ 1994 г. и съответното вътрешно законодателство.

Член 23

Без да се засяга член 34, между страните се прилага Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки.

До приемане на необходимите правила, посочени в член 34, параграф 2, ако някоя от страните установи наличие на субсидиране в търговията с другата страна по смисъла на членове VI и XVI от ГАТТ 1994 г., тя може да предприеме подходящи мерки срещу тази практика в съответствие със Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки и свързаното вътрешно законодателство.

Член 24

1.  Разпоредбите на член XIX от ГАТТ 1994 г. и Споразумението на СТО за защитните мерки се прилага между страните.

2.  Преди прилагането на защитни мерки съгласно разпоредбите на член XIX от ГАТТ 1994 и Споразумението на СТО за защитните мерки, страната, която възнамерява да приложи тези мерки предоставя на Комитета за асоцииране цялата информация необходима за извършване на задълбочено проучване на ситуацията с оглед намиране на приемливо за страните решение.

За да намерят такова решение, страните незабавно провеждат консултации в рамките на Комитета за асоцииране. Ако в резултат на консултациите страните не достигнат до споразумение в срок от 30 дни от началото на консултациите за намиране на решение за избягване прилагането на защитни мерки, страната която възнамерява да приложи защитните мерки може да приложи разпоредбите на член XIX от ГАТТ 1994 и Споразумението на СТО за защитните мерки.

3.  В избора на защитни мерки съгласно този член, страните дават приоритет на тези, които в най-малка степен засягат постигането на целите на настоящото споразумение.

4.  Защитните мерки се нотифицират незабавно на Комитета за асоцииране и са предмет на периодични консултации в неговите рамки, по-специално с оглед на тяхното най-скорошно премахване, когато обстоятелствата го позволят.

Член 25

1.  Когато спазването на разпоредбите на член 17, параграф 3 води до:

i) реекспорт в трета страна, по отношение на която страната-износител поддържа за съответния продукт количествени ограничения върху износа, мита върху износа или мерки с равностоен ефект; или

ii) сериозен недостиг или заплаха от такъв по отношение на продукт от съществено значение за страната-износител;

и когато посочените по-горе ситуации пораждат или има вероятност да породят сериозни затруднения за страната-износител, тази страна може да вземе подходящи мерки в съответствие с предвидените в параграф 2 процедури.

2.  Трудностите, произтичащи от посочените в параграф 1 ситуации, се отнасят за разглеждане до Комитета за асоцииране. Комитетът може да вземе всякакви решения, необходими за справяне с трудностите. Ако в срок от 30 дни след отнасянето на въпроса за разглеждане Комитетът не е взел решение, страната-износител може да приложи подходящи мерки по отношение на износа на засегнатия продукт. Мерките са недискриминационни и се премахват, когато условията не оправдават вече тяхното поддържане.

Член 26

Настоящото споразумение не изключва прилагането на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, обосновани от съображения за обществен морал, обществен ред и обществена сигурност; закрила на здравето и живота на хората, животните и растенията, включително екологични мерки, необходими за защита на живота на хората, животните и растенията; опазване на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност; закрила на интелектуалната собственост или правилата относно златото или среброто. Такива забрани или ограничения обаче няма да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между двете страни.

Член 27

З целите на прилагането на разпоредбите на този дял и свързаните с тях методи на административно сътрудничество, понятието „продукти с произход“, е определено в протокол 4.

Член 28

Комбинираната номенклатура на стоките се прилага за класифицирането на стоки за износ в Общността. При класифицирането на стоките за внос в Египет се прилага Египетската митническа тарифа.ДЯЛ III

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Член 29

1.  Страните препотвърждават съответните си ангажименти при условията на Общото споразумение за търговия с услуги (ГАТС), приложено към Споразумението за създаване на СТО, и по-специално ангажимента за взаимно предоставяне на третиране на „най-облагодетелстваната нация“ при търговията в обслужващите сектори, които се обхващат от тези ангажименти.

2.  В съответствие с ГАТС, това третиране не се отнася до:

а) предимства, предоставяни от която и да е от страните съгласно разпоредбите на споразумение, както е определено в член V от ГАТС или съгласно мерки, приети въз основа на такова споразумение;

б) други предимства, предоставяни съгласно списъка с изключенията от „най-облагодетелстваната нация“, приложен от всяка от страните към ГАТС.

Член 30

1.  Страните ще обмислят разширяването на обхвата на споразумението, така че да включва правото за установяване на дружества на една от страните на територията на другата страна и либерализацията на предоставянето на услуги от дружества на едната страна на потребители на услуги в другата страна.

2.  Съветът за асоцииране прави необходимите препоръки за постигане на определената в параграф 1 цел.

При формулиране на тези препоръки Съветът за асоцииране взима предвид опитът на страните, придобит при прилагането на предоставеното от вска от страните третиране на „най-облагодетелстваната нация“ в съответствие със задълженията им съгласно ГАТС, и по-специално член V от него.

3.  Целта, посочена в параграф 1 от настоящия член, подлежи на първоначално разглеждане от Съвета за асоцииране най-късно пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.ДЯЛ IV

ДВИЖЕНИЯ НА КАПИТАЛ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИГЛАВА 1

Плащания и движения на капитал

Член 31

Съгласно разпоредбите на член 33, страните поемат задължението да упълномощят всякакви плащания по текуща сметка в напълно конвертируема валута.

Член 32

1.  От влизането в сила на споразумението, Общността и Египет гарантират свободното движение на капитал за преки инвестиции, извършени в дружества формирани в съответствие със законите на държавата-домакин и ликвидацията или репатрирането на тези инвестиции и на всякакви печалби произтичащи от тях.

2.  Страните ще проведат консултации с оглед на улесняване движението на капитал между Общността и Египет и постигане на своята пълна либерализация, когато изпълнят условията.

Член 33

Когато една или повече държави-членки на Общността или Египет изпитват, или има опасност да изпитат сериозни затруднения, свързани платежния баланс, Общността или Египет съответно могат в съответствие с условията, посочени в рамките на ГАТТ и членове VIII и XIV от Устава на международния валутен фонд условия да предприемат ограничителни мерки по отношение на текущите плащания, ако такива мерки са строго необходими. Общността или Египет, както е уместно, информират незабавно другата страна за това и колкото е възможно по-скоро предоставят график за премахване на тези мерки.ГЛАВА 2

Конкуренция и други икономически въпроси

Член 34

1.  Несъвместими с нормалното функциониране на споразумението, доколкото могат са повлияят търговията между Общността и Египет, са:

i) всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между предприятията, които имат за предмет или последица предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията;

ii) злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на Общността или Египет като цяло или на значителна част от нея;

iii) всяка публична помощ, която нарушава или застрашава с нарушаване конкуренцията чрез облагодетелстване на определени предприятия или производството на определени стоки.

2.  В срок от пет години от влизането в сила на споразумението Съветът за асоцииране приема с решение необходимия правила за изпълнението на параграф 1.

До приемането на тези правила по отношение на изпълнението на параграф 1, iii) се прилагат разпоредбите на член 23.

3.  Всяка от страните осигурява прозрачност в областта на публичната помощ, включително и чрез ежегодно докладване на другата страна относно общата сума и разпределението на предоставената помощ и чрез предоставяне при поискване на информация относно схемите за помощ. При поискване от една от страните, друга страна предоставя информация по конкретни индивидуални случаи на публична помощ.

4.  Що се отнася до селскостопанските продукти, посочени в дял II, глава 2, параграф 1, iii) не се прилага. Споразумението на СТО за селското стопанство и съответните разпоредби на споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки се прилага по отношение на тези продукти.

5.  Ако Общността или Египет счетат, че определена практика е несъвместима с условията на параграф 1 и:

 не се прилага адекватно съгласно правилата за изпълнение, посочени в параграф 2, или

 при липсата на такива правила и ако подобна практика причини или застрашава да причини сериозно увреждане на интереса на друга страна или имуществена вреда на нейната вътрешна промишленост, включително на нейната обслужваща промишленост.

Тя може да вземе подходящи мерки след консултиране в рамките на Комитета за асоцииране или след 30 работни дни след отнасянето към него на въпроса за консултиране.

По отношение на практики, които са несъвместими с параграф 1, iii), подобни подходящи мерки, когато правилата на СТО са приложими спрямо тях, може да се приемат само в съответствие с процедурите и условията, установени от СТО или от друг съответен инструмент договорен в съответствие с него и приложим за страните.

6.  Независимо от която и да е разпоредба, предвиждаща обратното, приета в съответствие с параграф 2, страните обменят информация, взимайки предвид наложените от изискванията за професионална и търговска тайна ограничения.

Член 35

Държавите-членки и Египет постепенно коригират, без да се засягат техните ангажименти към ГАТТ, всякакъв държавен монопол от търговски характер, така че да гарантират, че до края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение, няма дискриминация по отношение на условията, при които се доставят и предлагат на пазара стоките между граждани на държавите-членки и Египет. Комитетът за асоцииране ще се информира за приетите за постигане на тази цел мерки.

Член 36

По отношение на публичните предприятия и предприятията, на които са били предоставени специални или изключителни права, Съветът за асоцииране гарантира, че от петата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, няма да е приета, нито ще се прилага каквато и да е мярка нарушаваща търговията между Общността и Египет в разрез с интереса на страните. Тази разпоредба няма да попречи на законното или фактическо изпълнение на определени задачи, възложени на тези предприятия.

Член 37

1.  Съгласно разпоредбите на този член и на приложение VI, страните предоставят и осигуряват адекватна и ефективна закрила на правата върху интелектуална собственост в съответствие с преобладаващите международни стандарти, включително ефективни средства за прилагането на тези права.

2.  Изпълнението на настоящия член и на приложение VI се преразглежда редовно от страните. Ако възникнат проблеми в областта на интелектуалната собственост, засягащи търговските условия, се предприемат незабавни консултации по молба на която и да е от страните, с оглед постигането на взаимно приемливи решения.

Член 38

Страните одобряват целта за постепенна либерализация на обществените поръчки. Съветът за асоцииране провежда консултации относно постигането на тази цел.РАЗДЕЛ V

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 39

Цели

1.  Страните поемат задължението да засилят икономическото сътрудничество в техен взаимен интерес.

2.  Целта на икономическото сътрудничество е да:

 насърчи изпълнението на общите цели на настоящото споразумение,

 спомогне за балансираните търговски отношения между страните,

 подпомогне усилията на Египет за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.

Член 40

Обхват

1.  Сътрудничеството се фокусира основно върху сектори, които изживяват вътрешни затруднения или са засегнати от общия процес на либерализация на египетската икономика и по-специално от либерализацията на търговията между Египет и Общността.

2.  По същия начин, сътрудничеството се фокусира върху области, които има вероятност да сближат икономиките на Общността и Египет, особено тези, които ще осигурят растеж и заетост.

3.  Сътрудничеството насърчава прилагането на мерки, създадени, за да развиват вътрешно-регионалното сътрудничество.

4.  Опазването на околната среда и екологичния баланс се взимат предвид при изпълнението на различните аспекти на икономическото сътрудничество, към които имат отношение.

5.  Страните може да се съгласят да разширят икономическото сътрудничество, така че да бъдат обхванати и други сектори, за които не се отнасят разпоредбите на този дял.

Член 41

Методи и условия

Икономическото сътрудничество се осъществява по-конкретно чрез:

a) редовен икономически диалог между страните, който обхваща всички области на макроикономическата политика;

б) редовен обмен на информация и идеи във всеки сектор на сътрудничество, включително среща на длъжности лица и експерти;

в) предаване на съвети, опит и обучение;

г) осъществяване на съвместни действия, като семинари и симпозиуми;

д) техническа, административна и нормотворческа помощ.

Член 42

Обучение

Страните си сътрудничат с цел откриване и използване на най-ефективните средства за значително подобрение на образованието и професионалното обучение и по-специално по отношение на публичните и частни предприятия, свързаните с търговията услуги, публичните администрации и власти, техническите агенции, органите за стандартизация и сертификация и други съответни организации. В този контекст, специално внимание се обръща на достъпа на жени до висшето образование и обучение.

Сътрудничеството също така насърчава установяването на връзки между специализираните органи в Общността и Египет и съдейства за обмена на информация и опит и набирането на технически ресурси.

Член 43

Научно и технологично сътрудничество

Сътрудничеството има за цел да:

a) насърчи създаването на трайни връзки между научните общности на страните, а именно чрез:

 предоставяне на достъп на Египет до програмите за изследване и развитие на Общността в съответствие със съществуващите разпоредби относно участието на трети страни,

 участието на Египет в мрежи за децентрализирано сътрудничество,

 насърчаването на взаимодействието между обучението и изследователската дейност;

б) подобряване на изследователския капацитет на Египет;

в) стимулиране на технологичните нововъведения, трансфера на нови технологии и разпространението на ноу-хау.

Член 44

Околна среда

1.  Сътрудничеството цели предотвратяване влошаването на околната среда, контролиране на замърсяването и осигуряване на рационално използване на природните ресурси с оглед на гарантирането на устойчиво развитие.

2.  Сътрудничеството се фокусира по-специално върху:

 диверсификацията,

 качество на средиземноморската вода и контрола и предотвратяването на морското замърсяване,

 управление на водните ресурси,

 управление на енергията,

 управление на отпадъците,

 соленост,

 екологично управление на чувствителните брегови зони,

 влияние на промишленото развитие и по-специално безопасност на промишлените заводи,

 влияние на селското стопанство върху качеството на почвата и на водите,

 образование и информираност за проблемите на околната среда.

Член 45

Промишлено сътрудничество

Сътрудничеството ще подпомага и насърчава по-специално:

 разискването на промишлената политика и конкурентноспособност в отворена икономика,

 промишленото сътрудничество между икономическите оператори в Общността и в Египет, включително достъпа на Египет до мрежите на Общността за сближаване на търговската дейност и до мрежите, създадени в контекста на децентрализираното сътрудничество,

 модернизацията и преструктурирането на египетската промишленост,

 създаването на среда, благоприятна за развитието на частни предприятия, за да се стимулира растежа и разнообразяването на промишлената продукция,

 технологичния трансфер, нововъведенията и изследване и развитие,

 увеличаването на човешките ресурси,

 достъпа до капиталовия пазар за финансиране на продуктивни инвестиции.

Член 46

Инвестиции и насърчаване на инвестициите

Сътрудничеството цели увеличаване на потока на капитал, опитност и технология към Египет включително чрез:

 подходящи средства за откриване на инвестиционни възможности и информационни канали относно инвестиционни наредби,

 предоставяне на информация относно европейските инвестиционни режими като техническа помощ, пряка финансова подкрепа, данъчни стимули и застраховка на инвестициите), свързана с инвестиции в чужбина и увеличаване на възможностите за Египет да се възползва от тях,

 правна среда, благоприятстваща инвестициите между двете страни, когато е възможно чрез сключване между държавите-членки и Египет на споразумения за защита на инвестициите и споразумения за избягване на двойното данъчно облагане,

 проучване създаването на съвместни предприятия, особено по отношение на малките и средни предприятия и когато е уместно, сключването на споразумения между държавите-членки и Египет,

 създаване на механизми за насърчаване и способстване на инвестициите.

Сътрудничеството може да се разшири до планирането и осъществяване на проекти, демонстриращи ефективното придобиване и използване на основните технологии, използването на стандарти, развитието на човешки ресурси и откриването на работни места на местно ниво.

Член 47

Стандартизация и оценяване на съответствието

Страните се стремят да намалят разликите в стандартизацията и оценяването на съответствието. Сътрудничеството в тази област се съсредоточава по-специално върху:

a) правилата в областта на стандартизацията, метрологията, стандартите за качество и признаването на съответствието и по-специално санитарните и фитосанитарни стандарти за селскостопанските и хранителните продукти;

б) повишаване нивото на египетските органи за оценяване на съответствието с оглед на своевременното установяване на договорености за взаимно признаване в областта на оценката на съответствието;

в) разработване на структури за закрила на права върху интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, за стандартизация и за създаване на стандарти за качество.

Член 48

Сближаване на законодателствата

Страните полагат всички възможни усилия за сближаване на законодателствата си с цел да улеснят прилагането на настоящото споразумение.

Член 49

Финансови услуги

Страните си сътрудничат с оглед сближаването на техните стандарти и правила и по-специално:

a) за насърчаване укрепването и преструктурирането на финансовия сектор в Египет;

б) за подобрение на счетоводните, надзорните и регулаторни системи от банковия, застрахователния и други части на финансовия сектор в Египет.

Член 50

Селско стопанство и рибарство

Сътрудничеството има за цел:

a) модернизирането и преструктурирането на селското стопанство и рибарството, включително: модернизирането на инфраструктурите и на оборудването; развитието на техниките за опаковане, съхраняване и маркетинг; усъвършенстването на частните канали за дистрибуция;

б) разнообразяване на производството и на външните търговски обекти, включително, чрез насърчаване на съвместните предприятия в селскостопанския търговски сектор;

в) насърчаване на сътрудничеството по ветеринарни и фитосанитарни въпроси и при разработването на техники с цел улесняване на търговията между страните. Страните обменят информация помежду си в тази връзка.

Член 51

Транспорт

Сътрудничеството има за цел:

 преструктурирането и модернизацията на сухопътните, пристанищните и летищните инфраструктури, свързани с основните трансевропейски комуникационни линии от взаимен интерес,

 създаването и прилагането на оперативни стандарти, подобни на тези, преобладаващи в Общността,

 усъвършенстването на техническото оборудване за сухопътния/железопътния транспорт, превози с контейнери и претоварване,

 подобряване управлението на летищата, на контрола на железопътния и въздушен трафик, включително сътрудничеството между съответните национални органи,

 подобряване на навигационните помощни съоръжения.

Член 52

Информационно общество и далекосъобщения

Страните признават, че информационните и комуникационните технологии представляват ключов елемент от модерното общество, жизненоважен за икономическото и социалното развитие и основа на възникващото информационно общество.

Дейностите по сътрудничество между страните в тази област имат за цел:

 диалог по въпросите, свързани с различни аспекти на информационното общество, включително далекосъобщителните политики,

 обмен на информация и евентуална техническа помощ по регулаторнивъпроси, стандартизацията, тестването и сертифицирането на съответствието във връзка с информационните технологии и далекосъобщенията,

 разпространението на нови информационни и комуникационни технологии и усъвършенстването на нови приложения в тези области,

 осъществяването на съвместни проекти за изследване, техническо развитие или промишлени приложения в информационните технологии, комуникациите, телематиката и информационното общество,

 участието на египетски организации в пилотни проекти и европейски програми в рамките на установените рамки,

 взаимосвързаност между мрежите и оперативна съвместимост на телематичните услуги в Общността и Египет.

Член 53

Енергетика

Приоритетните области на сътрудничество са:

 насърчаване на възобновяемите енергийни източници,

 насърчаване на енергоспестяването и енергийна ефективност,

 приложно изследвания в областта на мрежите с бази данни в икономическите и социалните сектори, и по-точно свързващите операторите на Общността и Египет,

 подкрепа на модернизацията и развитието на енергийните мрежи и свързването им с мрежите на Европейската общност.

Член 54

Туризъм

Приоритетите в сътрудничеството са:

 насърчаване на инвестициите в туризма,

 подобряване на знанията в туристическата промишленост и осигуряването на по-добра съгласуваност на политиките, засягащи туризма,

 насърчаването на доброто сезонно разгръщане на туризма,

 насърчаване на сътрудничеството между регионите и градовете от съседни страни,

 наблягане на важността на културното наследство за туризма,

 гарантиране поддържането на взаимодействие между туризма и околната среда,

 увеличаване конкурентноспособността на туризма чрез подкрепа на увеличения професионализъм.

Член 55

Митници

1.  Страните развиват митническо сътрудничество, за да гарантират спазването на търговските разпоредби. Сътрудничеството се фокусира по-специално върху:

а) опростяване на контрола и процедурите за митническо освобождаване на стоки;

б) въвеждането на единен административен документ и система за свързване на уредбата на транзита на Общността и Египет.

2.  Без да се засягат другите форми на сътрудничество предвидените в настоящото споразумение, и по-специално сътрудничество в борбата срещу наркотиците и прането на пари, администрациите на страните си помагат взаимно в съответствие с разпоредбите на протокол 5.

Член 56

Сътрудничество в областта на статистиката

Основната цел на сътрудничеството в тази област е хармонизирането на методологията с оглед създаване на надеждна основа за управление на статистиката във всички обхванати от настоящото споразумение области и да им позволи изготвянето на статистическа информация.

Член 57

Пране на пари

1.  Страните си сътрудничат по-специално с оглед предотвратяване използването на техните финансови системи за изпиране на постъпленията, произхождащи от престъпни действия като цяло и по-конкретно от трафика на наркотици.

2.  Сътрудничеството в тази област включва, по-специално, техническо и административно подпомагане, целящо създаването на ефективни стандарти във връзка с борбата срещу прането на пари съгласно международните стандарти.

Член 58

Борба срещу наркотиците

1.  Страните си сътрудничат по-специално с оглед на:

 подобряването на ефективността на политиките и мерките за противодействие на доставката и незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества и намаляването на злоупотребата с тези продукти,

 насърчаване на съвместен подход към намаляване на търсенето.

2.  Страните определят заедно в съответствие със своите законодателства стратегиите и методите на сътрудничество, подходящи за постигането на тези цели. Техните действия, различни от съвместни операции, формират предмета на консултациите и тясното съгласуване.

Съответните органи от правителствения и неправителствения сектор, работещи с компетентните органи от Египет, Общността и нейните държави-членки може да участват в тези операции в съответствие със своите правомощия.

3.  Сътрудничеството е под формата на обмен на информация и където е уместно, съвместни действия във връзка с:

 създаване или разширяване на социални и здравни институции и информационни центрове за лечение и възстановяване на пристрастени към наркотици лица,

 осъществяване на проекти в сферите на превенцията, обучението и епидемиологичните изследвания,

 създаване на ефективни стандарти, свързани с предотвратяване отклоняването на прекурсори и други жизненоважни вещества, използвани за незаконно производство на наркотици и психотропни вещества в съответствие с международните стандарти.

Член 59

Борба срещу тероризма

В съответствие с международните конвенции и със съответните им национални законодателства, страните си сътрудничат в тази област и по-специално се фокусират върху:

 обмена на информация относно използваните за противодействие на тероризма средства и методи,

 обмена на опит във връзка с предотвратяването на тероризма,

 съвместни изследвания и проучвания в областта на предотвратяването на тероризма.

Член 60

Регионално сътрудничество

Регионалното сътрудничество се съсредоточава върху:

 развитието на икономически инфраструктури,

 научно-технологично изследване,

 вътрешнорегионална търговия,

 митнически въпроси,

 културни въпроси,

 въпроси свързани с околната среда.

Член 61

Защита на потребителите

Сътрудничеството в тази област трябва да се насочи към постигането на съвместимост на системите за защита на потребителите в Европейската общност и Египет и трябва да включва, доколкото е възможно:

 увеличаване на съвместимост между законодателството о областта за защита на потребителите с оглед избягване на пречките пред търговията,

 създаване и развитие на системи за взаимно информиране за опасни храни и промишлени продукти и взаимното им свързване (системи за бързо предупреждаване),

 обмен на информация и експерти,

 организиране на системи за обучение и предоставяне на техническа помощ.ДЯЛ VIГЛАВА 1

Диалог и сътрудничество по социални въпроси

Член 62

Страните препотвърждават важността, която придават на справедливото отношение към техните служители, които законно пребивават и работят на територията на другата страна. Държавите-членки и Египет, по искане на която и да е от тях, се съгласяват да стартират преговори по взаимни двустранни споразумения, свързани с условията на работа и правата на социална сигурност на служителите от Египет и от държавата-членка, които законно пребивават и работят на съответните им територии.

Член 63

1.  Страните провеждат редовен диалог по социални въпроси, които представляват интерес за тях.

2.  Този диалог се използва за намиране на начини за постигане на прогрес в областта на движението на работниците и еднакво третиране и социална интеграция на гражданите на Египет и Общността, които законно пребивават и работят на териториите на техните държави домакини.

3.  Диалогът обхваща всички въпроси, свързани с:

а) условията на живот и труд на миграционните общности;

б) миграцията;

в) незаконната миграция;

г) действията за насърчаване на еднаквото третиране на гражданите на Египет и Общността, взаимното опознаване на културите и цивилизациите, увеличаването на толерантността и премахването на дискриминацията.

Член 64

Диалогът по социалните въпроси се провежда в съответствие със същите процедури като предвидените в дял I от настоящото споразумение.

Член 65

С оглед затвърдяване на сътрудничество между страните в социалната област се осъществяват проекти и програми във всяка област, която е от интерес за тях.

Предимство се дава на:

a) намаляване на миграционното напрежение, особено чрез подобряване на условията на живот, създаване на работни места и дейности за генериране на доход и въвеждане на обучение в областите, от които идват емигрантите;

б) насърчаване на ролята на жените в икономическото и социалното развитие;

в) поддържане и развиване на египетското семейно планиране и програми за защита на майките и децата;

г) подобряване на системата за социална защита;

д) подобряване на системата на здравеопазването;

е) подобряване на условията на живот в бедните области;

ж) изпълнение и финансиране на програми за финансов обмен и отдих за смесени групи от млади хора от Египет и Европа, пребиваващи в държавите-членки, с оглед насърчаване на взаимното опознаване на съответните им култури и поощряването на толеранса между тях.

Член 66

Системите за сътрудничество може да се осъществяват съвместно с държавите-членки и съответните международни организации.

Член 67

До края на първата година след влизането в сила на настоящото споразумение Съветът за асоцииране създава работна група. Тя отговаря за постоянното и редовно оценяване на изпълнението на глави 1—3.ГЛАВА 2

Сътрудничество за предотвратяване и контрол на незаконна имиграция и други консулски въпроси

Член 68

Страните се съгласяват да си сътрудничат с оглед предотвратяване и контролиране на незаконната имиграция. За тази цел:

 всяка от държавите-членки се съгласява да приема обратно всеки свой гражданин, пребиваващ незаконно на територията на Египет по искане на последната и без допълнителни формалности, веднъж след като съответното лице е идентифицирано като такова,

 Египет се съгласява да приеме обратно всеки свой граждан, пребиваващ незаконно на територията на държава-членка по искане на последната и без допълнителни формалности веднъж след като съответното лице е идентифицирано като такова.

За тази цел държавите-членки и Египет предоставят на техните граждани подходящи документи за самоличност.

По отношение на държавите-членки на Европейския съюз, задълженията по настоящия член се прилагат само за лицата, които следва да се считат за техни граждани за целите на Общността.

По отношение на Египет, задълженията по настоящия член се прилагат само за лицата, които се считат за граждани на Египет в съответствие с египетската правна система и всички съответни закони относно гражданството.

Член 69

След влизането в сила на споразумението, страните, по искане на която и да е от тях, договарят и сключват двустранни споразумения една с друга, които уреждат специфични задължения за обратното приемане на техни граждани. Ако някоя от страните счита за необходимо, тези споразумения включват и договорености относно обратното приемане на граждани на трети държави. Тези споразумения определят подробностите относно категориите лица, обхванати от тях, както и условията за обратното им приемане.

На Египет се предоставя адекватна финансова и техническа помощ за изпълнението на тези споразумения.

Член 70

Съветът за асоцииране проучва какви други съвместни усилия могат да се предприемат за предотвратяването и контрола на незаконната имиграция, както и разглежда други консулски въпроси.ГЛАВА 3

Сътрудничество в областта на културата, аудиовизуалните медии и информацията

Член 71

1.  Страните се съгласяват да насърчават културното сътрудничество в областите от взаимен интерес в дух на взаимно уважение на културата на другата страна. Те установяват стабилен културен диалог.

Това сътрудничество насърчава по-специално:

 съхраняването и реставрирането на историческото и културното наследство като паметници, обекти, артефакти, редки книги и ръкописи),

 обмен на художествени изложби, занимаващи се с театрално изкуство трупи, художници, книжовници, интелектуалци и културни събития,

 преводи,

 обучение на работещи в културната област лица.

2.  Сътрудничеството в областта на аудиовизуалните медии цели да насърчи сътрудничеството в такива области като съвместното продуциране и обучение. Страните търсят начини за насърчаване на египетско участие в инициативите на Общността в този сектор.

3.  Страните се съгласяват, че съществуващите културни програми на Общността и на една или повече от държавите-членки, както и допълнителните дейности от интерес и за двете страни, може да бъдат разширени до Египет.

4.  Освен това, страните работят в посока насърчаване на културното сътрудничество от търговско естество, особено чрез общи проекти производство, инвестиции и маркетинг), обучение и обмен на информация.

5.  При определянето на проектите, програмите и съвместните дейности, страните обръщат специално внимание на младите хора, самоизявата, въпросите за съхранение на културното наследство, разпространяването на култура и комуникационните умения чрез използване на печатни и аудиовизуални медии.

6.  Сътрудничеството се осъществява по-специално чрез:

 редовен диалог между страните,

 редовен обмен на информация и идеи във всеки сектор на сътрудничество, включително срещи между длъжностни лица и експерти,

 предоставяне на съвети, опит и обучение,

 осъществяване на съвместни действия като семинари и симпозиуми,

 техническо, административно и регулаторно подпомагане,

 разпространение на информация относно свързани със сътрудничество инициативи.РАЗДЕЛ VII

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 72

За да постигне целите на настоящото споразумение, на Египет се предоставя пакет за финансово сътрудничество в съответствие с подходящите процедури и изискваните финансови ресурси.

Финансовото сътрудничество се съсредоточава върху:

 насърчаване на реформи за модернизиране на икономиката,

 усъвършенстване на икономическата инфраструктура,

 насърчаване на частните инвестиции и дейностите за създаване на работни места,

 реагиране срещу икономическото отражение върху Египет на постепенното въвеждане на свободна търговска зона, основно чрез усъвършенстване, преструктуриране и увеличаване на капацитета за износ на Египет,

 мерки, съпътстващи въведените в социалния сектор политики,

 увеличаване на капацитета и способностите на Египет в областта на защита на правата върху интелектуалната собственост,

 когато е уместно, допълнителни мерки за изпълнението на двустранни споразумения за предотвратяване и контрол на незаконната имиграция,

 съпътстващи мерки за създаването и прилагането на свързано с конкуренцията законодателство.

Член 73

За да гарантира възприемането на съгласуван подход по отношение на всички извънредни макроикономически и финансови проблеми, които могат да възникнат в резултат на изпълнението на настоящото споразумение, страните използват редовния икономически диалог, предвиден в раздел V, за да обърнат особено внимание на наблюдението на търговско-финансовите тенденции в отношенията между Общността и Египет.ДЯЛ VIII

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 74

Създава се Съвет за асоцииране, който заседава на ниво министри веднъж годишно и когато обстоятелствата го изискват, по инициатива на своя председател, в съответствие с предвидените в неговия процедурен правилник условия.

Той разглежда всички важни въпроси, възникващи в рамките на настоящото споразумение и всякакви други двустранни или международни въпроси от взаимен интерес.

Член 75

1.  Съветът за асоцииране се състои от членове на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от членове на правителството на Египет от друга.

2.  Членовете на Съвета за асоцииране може да се договорят да бъдат представлявани в съответствие с разпоредбите, предвидени в неговия процедурен правилник.

3.  Съветът за асоцииране създава свой процедурен правилник.

4.  Съветът за асоцииране се председателства последователно от член на Съвета на Европейския съюз и член на правителството на Египет, в съответствие с разпоредбите, предвидени в неговия процедурен правилник.

Член 76

За постигане на целите на споразумението Съветът за асоцииране има право да взима решения в предвидените в него случаи.

Взетите решения са обвързващи за страните, които взимат необходимите за изпълнението им мерки. Съветът за асоцииране също така може да отправи подходящи препоръки.

Съветът за асоцииране приема своите решения и препоръки със съгласието на двете страни.

Член 77

1.  Създава се Комитет за асоцииране, който се подчинява на правомощията на Съвета по асоцииране, който отговаря за изпълнението на споразумението.

2.  Съветът за асоцииране може да делегира частично или изцяло което и да е от своите правомощия на Комитета за асоцииране.

Член 78

1.  Комитетът за асоцииране, който заседава на ниво длъжностни лица, се състои от представители на членове на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и от представители на правителството на Египет от друга.

2.  Комитетът за асоцииране приема свой процедурен правилник.

3.  Комитетът за асоцииране се председателства последователно от представител на Председателството на Съвета на Европейския съюз и от представител на правителството на Египет.

Член 79

1.  Комитетът за асоцииране притежава правомощие да взима решения за управление на споразумението, както и в областите, в които Съвета за асоцииране му е делегирал права.

2.  Комитетът за асоцииране приема своите решения със съгласие между двете страни. Тези решения са обвързващи за страните, които взимат мерките, необходими за изпълнението на взетите решения.

Член 80

Съветът за асоцииране може да реши да сформира каквато и да е работна група или орган, необходими за изпълнението на споразумението. Той определя общите условия за реда на работа на всяка подобна работна група или орган, която му е подчинена.

Член 81

Съветът за асоцииране взима всички необходими мерки за улесняване на сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и египетското Народно събрание.

Член 82

1.  Всяка от страните може да отнася към Съвета за асоцииране всеки спор, свързан с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.  Съветът за асоцииране може да разреши спора чрез решение.

3.  Всяка от страните е задължена да вземе мерките, включени в изпълнението на решението, споменато в параграф 2.

4.  В случай, че не е възможно да се разреши спора в съответствие с параграф 2, всяка от страните може да нотифицира другата за определянето на арбитър; в такъв случай друга страна трябва да посочи втори арбитър в срок от два месеца. При прилагане на тази процедура, Общността и държавите-членки се считат за една страна по спора.

Съветът за асоцииране определя трети арбитър.

Решенията на арбитрите се вземат с мнозинство.

Всяка от страните по спора трябва да предприеме стъпките, необходими за изпълнение на решението на арбитрите.

Член 83

Никоя разпоредба от настоящото споразумение не препятства една от страните да вземе мерките:

a) които счита за необходими за предотвратяване на разкриването на информация в разрез с нейните същностниинтереси, свързани със сигурността;

б) които се отнасят до производството или търговията с оръжия, муниции или военни материали или до изследване, развитие или производство, належащо за целите на защитата, при условие, че подобни мерки не накърняват условията на конкуренция по отношение на продуктите, които не са конкретно предназначени за военни цели;

в) които счита за същностни за своята собствена сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, засягащи поддържането на законност и ред по време на война или сериозно международно напрежение, представляващо заплаха за война или с цел изпълнение на задълженията, които е поела за поддържане на мира и международната сигурност.

Член 84

В областите, обхванати от настоящото споразумение и независимо от каквито и да било специални разпоредби съдържащи се в него:

 прилаганите от Египет договорености по отношение на Общността не дават основание за дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техни дружества или фирми,

 прилаганите от Общността договорености по отношение на Египет не дават основание за дискриминация между Египетски граждани или нейни дружества или фирми.

Член 85

По отношение на прякото данъчно облагане, нищо в настоящото споразумение не се счита, че:

 включва данъчните предимства, предоставени от която и да е от страните съгласно международно споразумение или договореност, с които тази страна е обвързана,

 предотвратява приемането или прилагането от която и да е от страните на мерки, целящи предотвратяване или избягването на данъци,

 препятства упражняването на правото на която и да е от страните да прилага съответните разпоредби на данъчното си законодателство по отношение на данъкоплатци, които не са в равностойно положение и по-специално по отношение на тяхното местопребиваване.

Член 86

1.  Страните взимат всякакви общи или конкретни мерки, необходими за изпълнението на техните задължения съгласно настоящото споразумение. Те следят за постигането на предвидените в него цели.

2.  Ако някоя от страните счете, че другата страна не е изпълнила свое задължение по настоящото споразумение, тя може да вземе съответни мерки. Преди да направи това, освен в случаите на съществено нарушение на настоящото споразумение от другата страна, тя предоставя на Съвета за асоцииране цялата подходяща информация, необходима за задълбочено проучване на ситуацията с оглед намиране на приемливо за страните решение.

Съществено нарушение на настоящото споразумение представлява отказването от настоящото споразумение, което не е извършено съгласно общите правила на международното право или грубо нарушение на съществен елемент от настоящото споразямение, което създава неблагоприятстващо консултациите положение или когато всяка забава ще бъде във вреда на целите на настоящото споразумение.

3.  При избора на подходящите мерки, посочени в параграф 2, приоритет трябва да се даде на тези, които възможно най-малко засягат функционирането на настоящото споразумение. Страните също така се съгласяват, че тези мерки се вземат в съответствие с международното право и са пропорционални на нарушението.

Мерките незабавно се нотифицират на Съвета за асоцииране и са предмет на консултации в рамките на Съвета за асоцииране при искане от другата страна. Ако една от страните вземе дадена мярка в резултат на съществено нарушение на настоящото споразумение, посочено в параграф 2, другата страна може да прибегне до процедура за уреждане на спорове.

Член 87

Протоколи 1—5 и приложения I—VI представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 88

За целите на настоящото споразумение терминът „страни“ означава Египет от една страна и Общността, или държавите-членки, или Общността и държавите-членки, в съответствие с техните съответни правомощия, от друга.

Член 89

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок.

Всяка от страните може да денонсира настоящото споразумение чрез нотифициране на другата страна. Настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след датата на такава нотификация.

Член 90

Настоящото споразумение се прилага от една страна на териториите на които се прилага договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за въглища и стомана и при условията, установени в тези договори, и на територията на Египет, от друга страна.

Член 91

Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на английски, арабски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, и шведски език, като всички текстова са еднакво автентични.

Член 92

1.  Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните съответни процедури.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на процедурите, посочени в алинея първа.

2.  При влизането си в сила, настоящото споразумение замества споразумението между Европейската икономическа общност и Египет и Споразумението между Европейската общност за въглища и стомана и Египет, подписани в Брюксел на 18 януари 1977 г.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg a fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, e m vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ

Приложение I:

Списък на селскостопанските и преработените селскостопански продукти попадащи в глави от 25 до 97 от хамонизираната система, посочени в членове 7 и 12.

Приложение II:

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, към които, при внос в Египет, се прилагат графиците за тарифно намаление, посочени в член 9, параграф 1.

Приложение III:

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, към които, при внос в Египет, се прилагат графиците за тарифно намаление, посочени в член 9, параграф 2.

Приложение IV:

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, към които, при внос в Египет, се прилагат графиците за тарифно намаление, посочени в член 9, параграф 3.

Приложение V:

Списък на промишлените продукти с произход в Общността посочени в член 9, параграф 4.

Приложение VI:

Права върху интелектуална собственост посочени в член 37.

Протокол 1:

Относно режима, приложим към вноса в Европейската общност на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Арабска република Египет

Протокол 2:

Относно режима, приложим към вноса в Арабска република Египет на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Европейската общност

Протокол 4:

Относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

Протокол 5:

Взаимопомощ между административните органи в митническата област

Протокол

Към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

Протокол

Към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

Протокол

Към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на селскостопанските и преработени селскостопански продукти попадащи в глави от 25 до 97 от Хармонизираната система, посочени в членове 7 и 12код по ХС

2905 43

(манитол)

код по ХС

2905 44

(сорбитол)

код по ХС

2905 45

(глицерол)

позиция по ХС

3301

(етерични масла)

код по ХС

3302 10

(ароматични вещества)

позиция по ХС

3501 до 3505

(албуминоидни вещества, модифицирани нишестета, лепила)

код по ХС

3809 10

(препарати за апретура или дообработка)

позиция по ХС

3823

(промишлени маслени киселини, масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини, промишлени мастни алкохоли)

код по ХС

3824 60

(сорбитол, неупоменат, нито включен другаде)

позиция по ХС

4101 до 4103

(кожи)

позиция по ХС

4301

(сурови кожухарски кожи)

позиция по ХС

5001 до 5003

(сурова коприна и отпадъци от коприна)

позиция по ХС

5101 до 5103

(вълна и животински косми)

позиция по ХС

5201 до 5203

(суров памук, остатъци от памук и памук, кардиран или пениран)

позиция по ХС

5301

(необработен лен)

позиция по ХС

5302

(необработен коноп)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, към които, при внос в Египет се прилагат графиците за тарифно намаление, посочени в член 9, параграф 1

2501001

2502000

2503100

2503900

2504100

2504900

2505109

2505909

2506100

2506210

2506290

2507000

2508100

2508200

2508300

2508400

2508500

2508600

2508700

2509000

2511100

2511200

2512000

2513110

2513190

2513210

2513290

2514000

2517100

2517200

2517300

2517411

2517491

2518100

2518200

2518300

2519100

2519900

2520201

2521000

2522100

2522200

2522300

2524000

2525100

2525200

2525300

2526201

2527000

2528100

2528900

2529100

2529210

2529220

2529300

2530100

2530200

2530400

2530909

2601110

2601120

2601200

2602000

2603000

2604000

2605000

2606000

2607000

2608000

2609000

2610000

2611000

2612100

2612200

2613100

2613900

2614000

2615100

2615900

2616100

2616900

2617100

2617900

2618000

2619000

2620110

2620190

2620200

2620300

2620400

2620500

2620900

2621000

2701110

2701120

2701190

2701200

2702100

2702200

2703000

2709000

2710001

2710002

2711110

2711120

2711139

2711140

2711190

2711210

2711290

2712100

2712200

2712900

2713110

2713120

2713200

2713900

2714100

2714900

2715000

2716000

2801200

2801300

2802000

2804210

2804290

2804500

2804610

2804690

2804700

2804800

2804900

2805110

2805190

2805210

2805220

2805300

2805400

2809100

2809201

2810001

2812100

2812900

2813100

2813900

2814100

2814200

2815200

2815300

2816100

2816200

2816300

2817000

2818100

2818200

2818300

2819100

2819900

2820100

2820900

2821100

2821200

2822000

2823000

2825101

2825109

2825200

2825300

2825400

2825500

2825600

2825700

2825800

2825900

2826110

2826120

2826190

2826200

2826300

2826900

2827100

2827200

2827310

2827320

2827330

2827340

2827350

2827360

2827370

2827380

2827390

2827410

2827490

2827510

2827590

2827600

2828909

2829110

2829199

2829900

2830100

2830200

2830300

2830900

2831100

2831900

2832100

2832200

2832300

2833210

2833220

2833230

2833240

2833250

2833260

2833270

2833290

2833300

2833400

2834100

2834210

2834220

2834290

2835000

2835210

2835220

2835230

2835240

2835250

2835260

2835290

2835310

2835390

2836100

2836201

2836301

2836401

2836409

2836500

2836600

2836700

2836910

2836920

2836930

2836990

2837110

2837190

2837200

2838000

2839000

2839190

2839200

2839900

2840110

2840190

2840200

2840300

2841100

2841200

2841300

2841400

2841500

2841600

2841700

2841800

2841900

2842100

2842900

2843100

2843210

2843290

2843300

2843900

2844101

2844109

2844200

2844300

2844400

2844500

2845100

2845900

2846100

2846900

2847000

2848100

2848900

2849100

2849200

2849900

2850000

2851000

2901109

2901210

2901220

2901230

2901240

2901290

2901299

2902110

2902190

2902300

2902410

2902420

2902430

2902440

2902500

2902600

2902700

2902900

2902909

2903110

2903120

2903130

2903140

2903150

2903160

2903190

2903210

2903220

2903230

2903290

2903300

2903400

2903510

2903590

2903610

2903620

2903690

2904100

2904200

2904201

2904209

2904900

2905110

2905120

2905130

2905140

2905150

2905160

2905170

2905190

2905210

2905220

2905290

2905310

2905320

2905390

2905410

2905420

2905490

2905500

2906110

2906120

2906130

2906140

2906190

2906210

2906290

2907110

2907120

2907130

2907140

2907150

2907190

2907210

2907220

2907230

2907290

2907300

2908100

2908200

2908900

2909110

2909190

2909200

2909300

2909410

2909420

2909430

2909440

2909490

2909500

2909600

2910100

2910200

2910300

2910900

2911000

2912110

2912120

2912130

2912190

2912210

2912290

2912300

2912410

2912420

2912490

2912500

2913000

2914110

2914120

2914130

2914190

2914210

2914220

2914230

2914290

2914300

2914410

2914490

2914500

2914600

2914690

2914700

2915110

2915120

2915130

2915211

2915220

2915230

2915240

2915290

2915310

2915320

2915330

2915340

2915350

2915390

2915400

2915500

2915600

2915700

2915901

2915909

2916110

2916120

2916130

2916140

2916150

2916190

2916200

2916310

2916320

2916330

2916390

2917110

2917120

2917130

2917140

2917190

2917200

2917310

2917320

2917330

2917340

2917350

2917360

2917370

2917390

2918110

2918120

2918130

2918140

2918150

2918160

2918170

2918190

2918210

2918220

2918230

2918290

2918300

2918900

2919000

2920100

2920900

2921110

2921120

2921190

2921210

2921220

2921290

2921300

2921410

2921420

2921430

2921440

2921450

2921490

2921510

2921590

2922110

2922120

2922130

2922190

2922210

2922220

2922300

2922410

2922420

2922490

2922500

2923100

2923200

2923900

2924100

2924210

2924291

2924299

2925110

2925190

2925200

2926100

2926200

2926900

2927000

2928000

2929100

2929900

2930100

2930200

2930300

2930400

2930900

2931000

2932110

2932120

2932130

2932190

2932210

2932290

2932900

2933110

2933190

2933210

2933290

2933310

2933390

2933400

2933510

2933590

2933610

2933690

2933710

2933790

2933900

2934100

2934200

2934300

2934900

2935000

2936100

2936210

2936220

2936230

2936240

2936250

2936260

2936270

2936280

2936290

2936900

2937100

2937210

2937220

2937290

2937910

2937920

2937990

2938100

2938900

2939100

2939210

2939290

2939300

2939400

2939500

2939600

2939700

2939909

2940000

2941100

2941200

2941300

2941400

2941500

2941900

2942000

3001100

3001200

3001900

3002100

3002200

3002310

3002390

3002901

3002909

3003310

3003901

3004310

3004901

3006109

3006200

3006300

3006400

3006600

3101000

3102210

3104100

3104200

3104300

3104900

3105100

3105200

3105300

3105400

3105510

3105590

3105600

3105900

3201100

3201200

3201300

3201900

3202100

3202900

3203000

3205000

3211001

3212100

3214101

3401202

3402119

3402129

3402139

3402199

3403119

3403199

3403919

3403999

3404100

3404200

3404909

3407001

3507100

3507900

3701100

3701302

3701992

3702100

3702511

3702521

3702522

3702551

3702559

3702561

3702911

3702921

3702922

3702941

3702951

3703101

3703201

3703901

3801100

3801200

3801300

3801900

3802100

3802900

3803000

3804000

3805100

3805200

3805900

3806100

3806200

3806300

3806900

3807001

3807009

3809910

3809920

3809930

3809990

3810100

3810900

3811119

3811199

3811219

3811299

3811909

3812100

3812200

3812300

3813000

3814000

3815110

3815120

3815190

3815900

3816000

3817100

3817200

3818000

3819000

3820000

3821000

3822000

3822600

3901100

3901200

3901300

3901901

3901909

3902100

3902200

3902300

3902900

3903110

3903190

3903200

3903300

3903900

3904101

3904300

3904400

3904500

3904610

3904690

3904900

3905110

3905190

3905900

3906100

3906900

3907100

3907200

3907300

3907400

3907501

3907509

3907600

3907910

3907990

3908100

3908900

3909100

3909200

3909300

3909409

3909500

3910000

3911100

3911900

3912110

3912120

3912209

3912310

3912390

3912900

3913100

3913900

3914000

3915100

3915200

3915300

3915900

3917101

3920101

3921901

3923301

3923501

3926903

3926907

4001100

4001210

4001220

4001291

4001301

4002110

4002191

4002201

4002311

4002391

4002410

4002491

4002510

4002591

4002601

4002701

4002801

4002910

4002991

4003000

4004000

4014100

4016101

4016921

4016992

4016993

4017001

4104101

4104102

4104291

4105191

4106191

4110000

4205001

4206101

4401100

4401210

4401220

4401300

4402000

4403100

4403200

4403201

4403209

4403310

4403320

4403330

4403340

4403350

4403910

4403920

4403991

4403999

4404100

4404200

4406100

4406900

4407100

4407210

4407220

4407230

4407910

4407920

4407990

4408101

4408201

4408901

4413000

4417001

4421901

4421903

4501100

4501900

4503100

4701000

4702000

4703110

4703190

4703210

4703290

4704110

4704190

4704210

4704290

4705000

4706100

4706910

4706920

4706930

4707100

4707200

4707300

4707900

4801000

4802521

4802601

4810991

4811311

4811312

4811391

4812000

4819501

4823901

4823903

4823904

4901100

4901910

4901990

4902100

4902900

4903000

4904000

4905010

4905910

4905990

4906000

4907001

4907002

4907010

4907020

4911993

5004001

5104000

5105101

5105291

5303100

5303900

5304100

5304900

5305110

5305190

5305210

5305290

5305910

5404102

5405002

5407101

5501100

5501200

5501300

5501900

5502000

5503100

5503200

5503300

5503400

5503900

5504100

5504900

5505100

5505200

5506100

5506200

5506300

5506900

5507000

5602101

5602210

5602290

5602900

5902100

5902200

5902300

5902900

5903902

6812200

6812400

6812700

6812901

6815201

7001000

7002100

7002311

7002321

7011100

7011200

7011900

7017100

7017200

7017900

7019391

7102100

7102210

7102290

7102310

7104200

7105100

7105900

7106910

7106921

7108120

7108131

7108200

7110111

7110191

7110211

7110291

7110311

7110391

7110411

7110491

7112100

7112200

7112900

7118100

7118101

7118109

7118900

7118901

7118902

7118909

7201400

7202410

7202490

7202500

7202600

7202700

7202800

7202910

7202920

7202930

7202999

7203100

7203900

7204100

7204210

7204290

7204300

7204410

7204490

7205210

7205290

7206901

7210111

7210121

7210901

7212101

7218100

7218900

7219110

7219120

7219130

7219140

7219210

7219220

7219230

7219240

7219310

7219320

7219330

7219340

7219350

7219900

7220110

7220120

7220200

7220900

7223000

7225100

7226100

7226920

7302300

7302400

7317002

7401100

7401200

7402000

7403110

7403120

7403130

7403190

7403210

7403220

7403230

7403290

7404000

7405100

7405900

7406100

7406200

7407101

7407221

7407291

7410211

7410221

7501100

7501200

7502100

7502200

7503000

7508001

7606111

7606121

7606911

7606921

7607111

7607191

7607201

7801100

7801910

7801990

7802000

7901110

7901120

7901200

7902000

8001100

8001200

8002000

8101100

8101910

8101920

8101931

8101939

8101990

8102100

8102910

8102920

8102930

8102990

8103100

8103900

8104110

8104190

8104200

8104300

8104900

8105101

8105109

8105900

8106001

8106009

8107101

8107102

8107900

8108101

8108102

8108900

8109101

8109102

8109900

8110001

8110009

8111001

8111009

8112111

8112112

8112190

8112201

8112209

8112301

8112309

8112401

8112409

8112911

8112919

8112990

8113001

8113009

8201100

8201200

8201300

8201400

8201500

8201600

8201900

8202100

8202200

8202310

8202320

8202400

8202910

8202990

8203100

8203200

8203300

8203400

8204110

8204120

8204200

8205600

8206000

8207110

8207120

8207200

8207300

8207400

8207500

8207600

8207700

8207800

8207900

8208100

8208200

8208300

8208400

8208900

8209000

8303000

8308902

8401100

8401200

8401300

8401400

8402111

8402119

8402129

8402192

8402199

8402202

8402209

8402902

8402909

8403100

8403900

8404101

8404109

8404202

8404209

8404901

8404909

8405900

8406110

8406190

8406900

8407100

8407290

8407310

8407320

8407331

8407332

8407333

8407341

8407342

8407343

8408109

8408209

8408909

8409100

8410110

8410120

8410130

8410900

8411110

8411120

8411210

8411220

8411810

8411820

8411910

8411990

8412100

8412210

8412290

8412310

8412390

8412801

8412809

8412901

8412909

8413200

8413400

8413500

8413600

8413709

8413812

8413819

8413820

8413919

8413920

8414100

8414200

8414309

8414400

8414599

8414809

8416100

8416200

8416300

8416900

8417100

8417200

8417800

8417901

8417909

8418501

8418611

8418691

8419200

8419310

8419320

8419390

8419400

8419500

8419600

8419810

8419890

8420101

8420109

8420911

8420919

8420991

8420999

8421110

8421129

8421190

8421219

8421220

8421290

8421390

8422190

8422200

8422300

8422400

8422909

8423101

8423891

8423902

8424200

8424300

8424812

8424819

8424891

8425110

8425190

8425200

8425310

8425390

8425410

8425420

8425490

8426110

8426120

8426190

8426200

8426300

8426410

8426490

8426910

8426990

8427100

8427200

8428109

8428200

8428310

8428320

8428330

8428390

8428400

8428500

8428600

8428900

8429110

8429190

8429200

8429300

8429400

8429510

8429520

8429590

8430100

8430310

8430390

8430410

8430490

8430500

8430610

8430620

8430690

8431100

8431209

8431319

8431390

8431410

8431420

8431430

8431490

8432101

8432109

8432211

8432219

8432291

8432299

8432301

8432309

8432401

8432409

8432801

8432809

8432900

8433110

8433190

8433200

8433300

8433400

8433510

8433520

8433530

8433590

8433600

8433900

8434100

8434200

8434900

8435100

8435900

8436100

8436210

8436290

8436800

8436910

8436990

8437100

8437800

8437900

8438100

8438200

8438300

8438400

8438500

8438600

8438800

8438900

8439100

8439200

8439300

8439910

8439990

8440100

8440900

8441100

8441200

8441300

8441400

8441800

8441900

8442100

8442200

8442300

8442400

8442501

8442509

8443110

8443120

8443190

8443210

8443290

8443300

8443400

8443500

8443600

8443900

8444000

8445110

8445120

8445130

8445190

8445200

8445300

8445400

8445900

8446100

8446210

8446290

8446300

8447110

8447120

8447200

8448110

8448190

8448200

8448320

8448330

8448390

8448420

8448490

8448510

8448590

8449000

8451100

8451299

8451401

8451409

8451500

8451800

8451901

8451903

8451909

8452210

8452290

8452300

8452909

8453100

8453200

8453800

8453900

8454100

8454200

8454300

8454900

8455100

8455210

8455220

8455300

8455900

8456101

8456109

8456201

8456209

8456301

8456309

8456901

8456909

8457100

8457200

8457300

8458110

8458190

8458910

8458990

8459100

8459210

8459290

8459310

8459390

8459400

8459510

8459590

8459610

8459690

8459700

8460110

8460190

8460210

8460290

8460310

8460390

8460400

8460900

8461100

8461200

8461300

8461400

8461500

8461900

8462100

8462210

8462290

8462310

8462390

8462410

8462490

8462910

8462990

8463100

8463200

8463300

8463900

8464100

8464200

8464900

8465100

8465911

8465912

8465919

8465920

8465930

8465940

8465950

8465960

8465990

8466100

8466200

8466300

8466910

8466920

8466931

8466939

8466940

8467110

8467190

8467810

8467890

8467910

8467920

8467990

8468100

8468200

8468800

8468901

8468902

8468909

8471100

8471200

8471910

8471920

8471930

8471990

8473300

8474100

8474200

8474310

8474320

8474390

8474809

8474900

8475100

8475200

8475900

8476110

8476190

8476900

8477100

8477200

8477300

8477400

8477510

8477590

8477800

8477900

8478100

8478900

8479100

8479200

8479309

8479400

8479810

8479820

8479892

8479899

8479900

8480100

8480200

8480410

8480490

8480500

8480600

8480710

8480790

8481100

8481200

8481300

8481400

8481809

8481900

8482100

8482200

8482300

8482400

8482500

8482800

8482910

8482990

8501100

8501200

8501310

8501320

8501330

8501340

8501409

8501519

8501529

8501530

8501610

8501620

8501630

8501640

8502139

8502200

8502300

8502400

8503001

8503002

8504219

8504221

8504222

8504223

8504231

8504232

8504233

8504321

8504322

8504323

8504331

8504332

8504333

8504341

8504342

8504343

8504409

8504500

8504900

8505110

8505190

8505200

8505300

8505900

8508100

8508200

8508800

8508900

8513101

8513901

8514100

8514200

8514300

8514400

8514900

8515110

8515191

8515199

8515210

8515291

8515299

8515310

8515391

8515800

8515900

8516904

8517100

8517200

8517301

8517309

8517401

8517402

8517409

8517810

8517820

8517901

8517902

8517909

8519991

8520901

8522901

8523111

8523121

8523131

8523201

8525101

8525200

8526100

8526910

8526921

8528102

8528202

8529901

8530100

8530800

8530900

8531109

8531200

8531809

8531909

8532100

8532210

8532220

8532230

8532240

8532250

8532290

8532300

8532900

8533100

8533210

8533290

8533310

8533390

8533400

8533900

8535109

8535211

8535212

8535290

8535301

8535302

8535400

8536109

8536201

8536300

8536501

8536502

8539291

8539313

8539902

8540110

8540120

8540200

8540300

8540410

8540420

8540490

8540810

8540890

8540910

8540990

8541100

8541210

8541290

8541300

8541400

8541500

8541600

8541900

8542110

8542190

8542200

8542800

8542900

8543100

8543200

8543300

8543801

8543809

8543900

8544201

8544700

8545110

8545190

8545200

8545900

8546101

8546201

8547101

8601100

8601200

8602100

8602900

8603100

8603900

8604000

8607110

8607120

8607190

8607210

8607290

8607300

8607910

8607990

8608000

8701100

8701300

8701901

8701909

8704101

8704212

8704213

8704221

8704222

8704231

8704232

8704312

8704313

8704321

8704322

8704902

8704903

8708291

8708401

8708501

8708601

8708701

8708801

8708911

8708921

8708931

8708941

8708991

8709110

8709190

8709900

8713100

8713900

8714200

8801100

8801900

8802110

8802120

8802200

8802300

8802400

8802500

8803100

8803200

8803300

8803900

8804000

8805100

8805200

8901101

8901102

8901103

8901201

8901301

8901901

8901902

8902001

8902003

8902300

8904000

8905100

8905200

8905900

8907100

8907900

8908000

9001100

9005801

9005901

9006100

9007190

9007291

9007919

9007921

9010101

9010109

9010201

9010209

9010300

9010900

9011100

9011200

9011800

9011900

9012100

9012900

9013100

9013200

9013800

9013900

9014100

9014200

9014800

9014900

9015100

9015200

9015300

9015400

9015800

9015900

9016000

9017100

9017201

9017209

9017300

9017800

9017900

9018110

9018190

9018200

9018312

9018319

9018320

9018390

9018410

9018490

9018500

9018900

9019100

9019200

9020000

9021110

9021190

9021210

9021290

9021300

9021400

9021900

9022110

9022190

9022210

9022290

9022300

9022900

9023000

9024100

9024800

9024900

9025110

9025190

9025200

9025800

9025900

9026100

9026200

9026800

9026900

9027100

9027200

9027300

9027400

9027500

9027800

9027900

9028100

9028309

9028900

9029100

9029200

9029900

9030100

9030200

9030310

9030390

9030400

9030810

9030890

9030900

9031100

9031200

9031300

9031400

9031800

9031900

9032100

9032200

9032810

9032890

9032900

9033000

9106100

9106200

9106900

9107000

9108110

9108120

9108190

9108200

9108910

9108990

9110110

9110120

9110190

9110900

9114100

9114200

9114300

9114400

9114900

9405101

9405501

9501000

9502091

9502109

9502910

9502990

9503100

9503200

9503300

9503410

9503490

9503500

9503600

9503700

9503800

9503900

9504100

9506110

9506120

9506190

9506210

9506290

9506310

9506320

9506390

9506510

9506590

9506610

9506620

9506690

9506700

9506910

9506990

9507100

9507200

9507300

9507900

9508000

9603500

9607200

9608601

9618000

9705000

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, към които при внос в Египет се прилагат графиците за тарифно намаление, посочени в член член 9, параграф 2

2501009

2505101

2505901

2510100

2510200

2517419

2517499

2520100

2520209

2520900

2523291

2526100

2526209

2530300

2705000

2707100

2707200

2707500

2707600

2707910

2707990

2708100

2708200

2710003

2710009

2711131

2803000

2804100

2804300

2804400

2806100

2806200

2809209

2810009

2811110

2811190

2811210

2811220

2811230

2811290

2815110

2815120

2824100

2824200

2824901

2824909

2828101

2828102

2828901

2829191

2833110

2833190

2836209

2836309

2901101

2901291

2902200

2902901

2912600

3005101

3005109

3005901

3005909

3006101

3006500

3204110

3204121

3204129

3204130

3204141

3204149

3204150

3204160

3204170

3204191

3204199

3204200

3204900

3206100

3206200

3206300

3206410

3206420

3206430

3206490

3206500

3207201

3207209

3207300

3207400

3208101

3208201

3208901

3209101

3209901

3210001

3210003

3210004

3211009

3212901

3212902

3213100

3213900

3214109

3215110

3215191

3215199

3215900

3401111

3401201

3402111

3402121

3402131

3402191

3402901

3402909

3403111

3403191

3403911

3403991

3404901

3407009

3506100

3506910

3506990

3601000

3602000

3603000

3604901

3604909

3606100

3606900

3701200

3701301

3701309

3701910

3701991

3701999

3702200

3702310

3702320

3702390

3702410

3702420

3702430

3702440

3702519

3702529

3702530

3702540

3702559

3702569

3702919

3702929

3702930

3702949

3702959

3703109

3703209

3703909

3704000

3705100

3705200

3705900

3706101

3706901

3707100

3707900

3801111

3808101

3808109

3808201

3808209

3808301

3808309

3808401

3808409

3808901

3808909

3811110

3811191

3811211

3811291

3811901

3904109

3904210

3904220

3909401

3916100

3916200

3916900

3917211

3917221

3917231

3917291

3917311

3917321

3917391

3919900

3919901

3919909

3920109

3920200

3920300

3920410

3920420

3920510

3920590

3920610

3920620

3920630

3920690

3920710

3920720

3920730

3920790

3920910

3920920

3920930

3920940

3920990

3921110

3921120

3921130

3921140

3921190

3921909

3923101

3923211

3923302

3926101

3926102

3926201

3926901

3926902

3926904

3926905

3926906

3926908

4001292

4001302

4002199

4002209

4002319

4002399

4002499

4002599

4002609

4002709

4002809

4002999

4005100

4005200

4005910

4005990

4006100

4006900

4007000

4008110

4008190

4008210

4008290

4009100

4009200

4009300

4009400

4009500

4010100

4010919

4010999

4011100

4011200

4011300

4011400

4011500

4011910

4011990

4012100

4012200

4012900

4013100

4013200

4013900

4014900

4016109

4016910

4016929

4016930

4016940

4016950

4016994

4016999

4017002

4017009

4103200

4104109

4104210

4104220

4104299

4104310

4104390

4105110

4105120

4105199

4105200

4106110

4106120

4106199

4106200

4107101

4107211

4107291

4107901

4111000

4203101

4203210

4203291

4203301

4203401

4204000

4206109

4206900

4405000

4408109

4408209

4408909

4409109

4409209

4411110

4411210

4411310

4411910

4502000

4503900

4504100

4504900

4802101

4802109

4802200

4802300

4802400

4802511

4802519

4802521

4802529

4802531

4802539

4802601

4802609

4803001

4804110

4804190

4804210

4804290

4804310

4804390

4804410

4804420

4804490

4804510

4804520

4804590

4805100

4805210

4805220

4805230

4805290

4805300

4805400

4805500

4805600

4805700

4805800

4806100

4806200

4806300

4806400

4807100

4807910

4807990

4808100

4808200

4808300

4808900

4809100

4809200

4809300

4809900

4810110

4810120

4810210

4810290

4810310

4810320

4810390

4810910

4810999

4811100

4811210

4811290

4811319

4811399

4811400

4811901

4811909

4813100

4813200

4813901

4813909

4816100

4816200

4816300

4816900

4823300

4823400

4823701

4823902

4907003

4907004

4908100

4908900

4910001

4911101

4911991

4911992

5004009

5005000

5006001

5006009

5105109

5105210

5105299

5105300

5105400

5106100

5106200

5107100

5107200

5108100

5108200

5110009

5113001

5204110

5204190

5204200

5205110

5205120

5205130

5205140

5205150

5205210

5205220

5205230

5205240

5205250

5205310

5205320

5205330

5205340

5205350

5205410

5205420

5205430

5205440

5205450

5206110

5206120

5206130

5206150

5206210

5206220

5206230

5206240

5206250

5206310

5206320

5206330

5206340

5206350

5206410

5206420

5206430

5206440

5206450

5207100

5207900

5305990

5306100

5306209

5307100

5307200

5308100

5308200

5308300

5308901

5308909

5309101

5310901

5311009

5401109

5401209

5402100

5402200

5402310

5402320

5402330

5402390

5402411

5402412

5402420

5402430

5402491

5402492

5402510

5402520

5402590

5402610

5402620

5402690

5403100

5403200

5403311

5403312

5403320

5403331

5403332

5403391

5403392

5403410

5403420

5403490

5404101

5404109

5404900

5405001

5405009

5407102

5508109

5508209

5509110

5509120

5509210

5509220

5509310

5509320

5509410

5509420

5509510

5509520

5509530

5509590

5509610

5509620

5509690

5509910

5509920

5509990

5510110

5510120

5510200

5510300

5510900

5601100

5601210

5601220

5601290

5601300

5602109

5603000

5604100

5604200

5604900

5605000

5806101

5806103

5806401

5806403

5807100

5807200

5807900

5901901

5903101

5903201

5903901

5907001

5910000

5911100

5911200

5911310

5911320

5911400

5911900

6115911

6115921

6115931

6115991

6307200

6307901

6307902

6310101

6310109

6310900

6310909

6406101

6801000

6802101

6802102

6803000

6804100

6804211

6804219

6804221

6804229

6804231

6804239

6804300

6805300

6806100

6806200

6806900

6807100

6807900

6808000

6809901

6811100

6811200

6812100

6812300

6812500

6812600

6812909

6814100

6814900

6815100

6815209

6815910

6815990

6901000

6902100

6902200

6902901

6902902

6902909

6903100

6903200

6903900

6909110

6909190

6909191

6909900

7002200

7002319

7002399

7003191

7003192

7003200

7004901

7004902

7005101

7005102

7005291

7005292

7005300

7006001

7010100

7010902

7010903

7010904

7012000

7014001

7015100

7015901

7015909

7016909

7019100

7019200

7019310

7019320

7019399

7019900

7020001

7020009

7101100

7101210

7102200

7102390

7103100

7103910

7103990

7104100

7104900

7106100

7106922

7106929

7107001

7107009

7107220

7108110

7108132

7108139

7109001

7109009

7109240

7110112

7110192

7110199

7110212

7110292

7110299

7110312

7110392

7110399

7110492

7110499

7111001

7111002

7111100

7115100

7115901

7116101

7116201

7202110

7202190

7202210

7202290

7202300

7206909

7208110

7209140

7209210

7209340

7209440

7210119

7210129

7210902

7212109

7304100

7304200

7304319

7304399

7304419

7304499

7304519

7304599

7304909

7307210

7307220

7307230

7307290

7307910

7307920

7307930

7307990

7310292

7316000

7407109

7407219

7407229

7407299

7408110

7408190

7408210

7408220

7408290

7409110

7409190

7409210

7409290

7409310

7409390

7409400

7409900

7410110

7410120

7410219

7410229

7411100

7411210

7411220

7411290

7412100

7412200

7413000

7414100

7414900

7415100

7415210

7415290

7415310

7415320

7415390

7416000

7419992

7504000

7505110

7505120

7505210

7505220

7506100

7506200

7507110

7507120

7507200

7601100

7601200

7602000

7603100

7603200

7604109

7604290

7605110

7605190

7605210

7605290

7606119

7606129

7606919

7606929

7607119

7607199

7607209

7612909

7616902

7803000

7804110

7804190

7804200

7805000

7806000

7903100

7903900

7904000

7905000

7906000

7907100

7907900

8003000

8004000

8005100

8005200

8006000

8205100

8205200

8205300

8205400

8205510

8205590

8205700

8205800

8205900

8211940

8212101

8212109

8212201

8212202

8212203

8212900

8213000

8214100

8214901

8214902

8214903

8214909

8301100

8301200

8301300

8301409

8301500

8301600

8301700

8302100

8302200

8302300

8302410

8302420

8302490

8302500

8302600

8305100

8305200

8305900

8306100

8307100

8307900

8308100

8308200

8308909

8309901

8311109

8311209

8311309

8311909

8407339

8407349

8407900

8408102

8408103

8408202

8408203

8408902

8408903

8409919

8409999

8413110

8413190

8413300

8413830

8413911

8413913

8414301

8415901

8418502

8418619

8418691

8418699

8418991

8418999

8421211

8421230

8421310

8421910

8421990

8423109

8423200

8423300

8423810

8423820

8423899

8423901

8423902

8424100

8428101

8431201

8431312

8448310

8448410

8451300

8452100

8452901

8469100

8469210

8469290

8469310

8469390

8470100

8470210

8470290

8470300

8470400

8470500

8470900

8472100

8472200

8472300

8472900

8473100

8473210

8473290

8473400

8474801

8479301

8481802

8483100

8483400

8483500

8483600

8483900

8484100

8484900

8485100

8485900

8501401

8501511

8501521

8503002

8504109

8506119

8506121

8506129

8506139

8506199

8506200

8506909

8507101

8507201

8507300

8507801

8507901

8507909

8510901

8510902

8511100

8511200

8511300

8511400

8511500

8511800

8511900

8511909

8512100

8512200

8512300

8512400

8512900

8513109

8513909

8516291

8516400

8516901

8516902

8524211

8524221

8524231

8524901

8529101

8531101

8531801

8531901

8534000

8535101

8535211

8535301

8535900

8536101

8536209

8536410

8536490

8536509

8536619

8536900

8537101

8537109

8537209

8539100

8539210

8539229

8539299

8539312

8539319

8539390

8539400

8539901

8539909

8544110

8544190

8544300

8544419

8544499

8544519

8544599

8544609

8546102

8546209

8546900

8547109

8547200

8547900

8548000

8605000

8606100

8606200

8606300

8606910

8606920

8606990

8609000

8703101

8705100

8705200

8705300

8705400

8705900

8708100

8708210

8708299

8708310

8708390

8708409

8708509

8708609

8708709

8708809

8708919

8708929

8708939

8708949

8708999

8711109

8711209

8711309

8711409

8711509

8711909

8712009

8714110

8714190

8714910

8714920

8714930

8714940

8714950

8714960

8714999

8715000

8716900

8901104

8901109

8901209

8901309

8901903

8901909

8902002

8902009

8903102

8903912

8903922

8903992

8906009

9001200

9001300

9001401

9001409

9001501

9001509

9001900

9002110

9002190

9002200

9002909

9006200

9006309

9006409

9006519

9006529

9006539

9006599

9006610

9006620

9006690

9006910

9006990

9007110

9007210

9007299

9007911

9007929

9008100

9008200

9008300

9008400

9008900

9009110

9009120

9009210

9009220

9009300

9009900

9028201

9028209

9028301

9101119

9101129

9101199

9101219

9101299

9101999

9102110

9102120

9102190

9102210

9102290

9102910

9102990

9103100

9103900

9104000

9105110

9105190

9105210

9105290

9105910

9105990

9109110

9109190

9109900

9111109

9111200

9111800

9111909

9112100

9112800

9112900

9201100

9201200

9201900

9202100

9202900

9203000

9204100

9204200

9205100

9205900

9206000

9207100

9207900

9209100

9209200

9209300

9209910

9209920

9209930

9209940

9209990

9302000

9303100

9303200

9303300

9303900

9304000

9305100

9305210

9305290

9305901

9305909

9307000

9401901

9402100

9402900

9405102

9504200

9504909

9506400

9603210

9603291

9603301

9603400

9603902

9604000

9606100

9608109

9608200

9608310

9608399

9608409

9608609

9608919

9608999

9609109

9609200

9609900

9610000

9611000

9613801

9613901

9617000

9706000

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, към които при внос в Египет се прилагат графиците за тарифно намаление, посочени в член 9, параграф 3

2515110

2515120

2515200

2516110

2516120

2516210

2516220

2516900

2523100

2523210

2523292

2523300

2523900

2704000

2706000

2707300

2707400

2801100

2807000

2808000

2915219

2939901

2939902

3003100

3003200

3003390

3003400

3003909

3004100

3004200

3004320

3004390

3004400

3004500

3004909

3102100

3102290

3102300

3102400

3102500

3102600

3102700

3102800

3102900

3103100

3103200

3103900

3207100

3208109

3208209

3208909

3209102

3209902

3210002

3212909

3214900

3302109

3302901

3302909

3303001

3303009

3304101

3304109

3304201

3304209

3304301

3304309

3304911

3304919

3304991

3304999

3305101

3305109

3305201

3305209

3305301

3305309

3305901

3305909

3306101

3306109

3306901

3306909

3307101

3307109

3307201

3307209

3307301

3307309

3307411

3307419

3307491

3307499

3307901

3307909

3401119

3401190

3401209

3402200

3405100

3405200

3405300

3405400

3405900

3406000

3604100

3605000

3706109

3706902

3912201

3917109

3917219

3917229

3917239

3917299

3917319

3917329

3917330

3917399

3917400

3918100

3918900

3919100

3921902

3921903

3922100

3922200

3922900

3923109

3923219

3923290

3923309

3923400

3923509

3923900

3924100

3924900

3925100

3925200

3925300

3925900

3926109

3926209

3926300

3926400

3926909

4010911

4010991

4015110

4015190

4015901

4015909

4107109

4107219

4107299

4107909

4108000

4109000

4201000

4202110

4202120

4202190

4202210

4202220

4202290

4202310

4202320

4202390

4202910

4202920

4202991

4202999

4203109

4203292

4302110

4302120

4302130

4302190

4302200

4302300

4303100

4303900

4304001

4304009

4409101

4409102

4409201

4409202

4410100

4410900

4411190

4411290

4411390

4411990

4412110

4412120

4412190

4412210

4412290

4412910

4412991

4412999

4414000

4415100

4415200

4416000

4417009

4418100

4418200

4418300

4418400

4418500

4418901

4418909

4419000

4420100

4420901

4420909

4421100

4421902

4421909

4601100

4601200

4601910

4601990

4602100

4602900

4803009

4814200

4814300

4814901

4814909

4815000

4817100

4817200

4817300

4818101

4818109

4818200

4818300

4818400

4818500

4818900

4819101

4819109

4819201

4819209

4819300

4819400

4819509

4819600

4820101

4820109

4820201

4820209

4820301

4820309

4820400

4820501

4820509

4820901

4820909

4821100

4821900

4822100

4822900

4823110

4823190

4823200

4823510

4823590

4823600

4823709

4823909

4909000

4910002

4910003

4910004

4910009

4911102

4911103

4911109

4911910

4911999

5007100

5007200

5007900

5109100

5109900

5110001

5111110

5111190

5111200

5111300

5111900

5112110

5112190

5112200

5112300

5112900

5113009

5208110

5208120

5208130

5208190

5208210

5208220

5208230

5208290

5208310

5208320

5208330

5208390

5208410

5208420

5208430

5208490

5208510

5208520

5208530

5208590

5209110

5209120

5209190

5209210

5209220

5209290

5209310

5209320

5209390

5209410

5209420

5209430

5209490

5209510

5209520

5209590

5210110

5210120

5210190

5210210

5210220

5210290

5210310

5210320

5210390

5210410

5210420

5210490

5210510

5210520

5210590

5211110

5211120

5211190

5211210

5211220

5211290

5211310

5211320

5211390

5211410

5211420

5211430

5211490

5211510

5211520

5211590

5212110

5212120

5212130

5212140

5212150

5212210

5212220

5212230

5212240

5212250

5306201

5308901

5309110

5309190

5309210

5309290

5310109

5310909

5311001

5401101

5401201

5406100

5406200

5407109

5407200

5407300

5407410

5407420

5407430

5407440

5407510

5407520

5407530

5407540

5407600

5407710

5407720

5407730

5407740

5407810

5407820

5407830

5407840

5407910

5407920

5407930

5407940

5408100

5408210

5408220

5408230

5408240

5408310

5408320

5408330

5408340

5508101

5508201

5511100

5511200

5511300

5512110

5512190

5512210

5512290

5512910

5512990

5513110

5513120

5513130

5513190

5513210

5513220

5513230

5513290

5513310

5513320

5513330

5513390

5513410

5513420

5513430

5513490

5514110

5514120

5514130

5514190

5514210

5514220

5514230

5514290

5514310

5514320

5514330

5514390

5514410

5514420

5514430

5514490

5515110

5515120

5515130

5515190

5515210

5515220

5515290

5515910

5515920

5515990

5516120

5516130

5516140

5516210

5516220

5516230

5516240

5516310

5516320

5516330

5516340

5516410

5516420

5516430

5516440

5516910

5516920

5516930

5516940

5606000

5607100

5607210

5607290

5607300

5607410

5607490

5607500

5607900

5608110

5608190

5608900

5609000

5701100

5701900

5702100

5702200

5702310

5702320

5702390

5702410

5702420

5702490

5702510

5702520

5702590

5702910

5702920

5702990

5703100

5703200

5703300

5703900

5704100

5704900

5705000

5801100

5801210

5801220

5801230

5801240

5801250

5801260

5801310

5801320

5801330

5801340

5801350

5801360

5801900

5801901

5801910

5801920

5802110

5802190

5802200

5802300

5803100

5803900

5804100

5804210

5804290

5804300

5805000

5806102

5806109

5806200

5806310

5806320

5806390

5806402

5806409

5808100

5808900

5809000

5810100

5810910

5810920

5810990

5811000

5901100

5901909

5903109

5903209

5903909

5904100

5904910

5904920

5905000

5906100

5906910

5906990

5907001

5907009

5908000

5909000

6001100

6001210

6001220

6001290

6001910

6001920

6001990

6002100

6002200

6002300

6002410

6002420

6002430

6002490

6002910

6002920

6002930

6002990

6101100

6101200

6101300

6101900

6102100

6102200

6102300

6102900

6103110

6103120

6103190

6103210

6103220

6103230

6103290

6103310

6103320

6103330

6103390

6103410

6103420

6103430

6103490

6104110

6104120

6104130

6104190

6104210

6104220

6104230

6104290

6104310

6104320

6104330

6104390

6104410

6104420

6104430

6104440

6104490

6104510

6104520

6104530

6104590

6104610

6104620

6104630

6104690

6105100

6105200

6105900

6106100

6106200

6106900

6107110

6107120

6107190

6107210

6107220

6107290

6107910

6107920

6107990

6108110

6108190

6108210

6108220

6108290

6108310

6108320

6108390

6108910

6108920

6108990

6109100

6109900

6110100

6110200

6110300

6110900

6111100

6111200

6111300

6111900

6112110

6112120

6112190

6112200

6112310

6112390

6112410

6112490

6113001

6113009

6114100

6114200

6114300

6114900

6115110

6115120

6115190

6115200

6115919

6115929

6115939

6115999

6116100

6116910

6116920

6116930

6116990

6117100

6117200

6117800

6201110

6201120

6201130

6201190

6201910

6201920

6201930

6201990

6202110

6202120

6202130

6202190

6202910

6202920

6202930

6202990

6203110

6203120

6203190

6203210

6203220

6203230

6203290

6203310

6203320

6203330

6203390

6203410

6203420

6203430

6203490

6204110

6204120

6204130

6204190

6204210

6204220

6204230

6204290

6204310

6204320

6204330

6204390

6204410

6204420

6204430

6204440

6204490

6204510

6204520

6204530

6204590

6204610

6204620

6204630

6204690

6205100

6205200

6205300

6205900

6206100

6206200

6206300

6206400

6206900

6207110

6207190

6207210

6207220

6207290

6207910

6207920

6207990

6208110

6208190

6208210

6208220

6208290

6208910

6208920

6208990

6209100

6209200

6209300

6209900

6210100

6210200

6210300

6210400

6210500

6211110

6211120

6211200

6211310

6211320

6211330

6211390

6211410

6211420

6211430

6211490

6212100

6212200

6212300

6212900

6213100

6213200

6213900

6214100

6214200

6214300

6214400

6214900

6215100

6215200

6215900

6216000

6217100

6217900

6301100

6301200

6301300

6301400

6301900

6302100

6302210

6302220

6302290

6302310

6302320

6302390

6302400

6302510

6302520

6302530

6302590

6302600

6302910

6302920

6302930

6302990

6303110

6303120

6303190

6303910

6303920

6303990

6304110

6304190

6304910

6304920

6304930

6304990

6305100

6305200

6305310

6305390

6305900

6306110

6306120

6306190

6306210

6306220

6306290

6306310

6306390

6306410

6306490

6306910

6306990

6307100

6307909

6308000

6309001

6309002

6309009

6309100

6309200

6309900

6401100

6401910

6401920

6401990

6402110

6402190

6402200

6402300

6402910

6402990

6403110

6403190

6403200

6403300

6403400

6403510

6403590

6403910

6403990

6404110

6404190

6404200

6405100

6405200

6405900

6406109

6406200

6406910

6406991

6406999

6501000

6502000

6503000

6504000

6505100

6505900

6506100

6506910

6506920

6506990

6507000

6601100

6601910

6601990

6602001

6602009

6603100

6603200

6603900

6701000

6702100

6702900

6703000

6704110

6704190

6704200

6704900

6802109

6802211

6802219

6802221

6802229

6802231

6802239

6802291

6802299

6802911

6802919

6802921

6802931

6802939

6802991

6802999

6805100

6805200

6809110

6809190

6809902

6809909

6810110

6810190

6810200

6810910

6810991

6810992

6810999

6811300

6811900

6813100

6813900

6904100

6904900

6905100

6905900

6906000

6907100

6907900

6908101

6908109

6908901

6908909

6910100

6910900

6911100

6911900

6912000

6913100

6913900

6914100

6914900

7003110

7003199

7003300

7004100

7004909

7005109

7005210

7005299

7006002

7006009

7007110

7007190

7007210

7007290

7008001

7008009

7009100

7009910

7009920

7010901

7010905

7010909

7013100

7013210

7013290

7013310

7013320

7013390

7013910

7013990

7014009

7016100

7016901

7018100

7018200

7018900

7113110

7113190

7113200

7114110

7114190

7114200

7115909

7116109

7116209

7117110

7117190

7117900

7201100

7201200

7201301

7201309

7202991

7204500

7205100

7206100

7207110

7207120

7207190

7207200

7208120

7208130

7208140

7208210

7208220

7208230

7208240

7208310

7208320

7208330

7208340

7208350

7208410

7208420

7208430

7208440

7208450

7208902

7208909

7209110

7209120

7209130

7209210

7209220

7209230

7209310

7209320

7209330

7209410

7209420

7209430

7209901

7209902

7209909

7210200

7210310

7210390

7210410

7210490

7210500

7210600

7210700

7210903

7210909

7211110

7211120

7211191

7211199

7211210

7211220

7211291

7211299

7211300

7211410

7211491

7211499

7211901

7211909

7212210

7212290

7212300

7212400

7212500

7212600

7213100

7213200

7213310

7213390

7213410

7213490

7213500

7214101

7214109

7214200

7214300

7214400

7214500

7214600

7215100

7215200

7215300

7215400

7215900

7216210

7216220

7216310

7216320

7216330

7216400

7216500

7216600

7216901

7216909

7217110

7217120

7217130

7217190

7217210

7217220

7217230

7217290

7217310

7217320

7217330

7217390

7221000

7222100

7222200

7222300

7222400

7224100

7224900

7225200

7225300

7225400

7225500

7225900

7226200

7226910

7226990

7227100

7227200

7227900

7228100

7228200

7228300

7228400

7228500

7228600

7228700

7228800

7229100

7229200

7229900

7301100

7301200

7302100

7302200

7302901

7302909

7303000

7304311

7304391

7304411

7304511

7304591

7304901

7305111

7305119

7305121

7305129

7305191

7305199

7305201

7305209

7305319

7305391

7305399

7305901

7305909

7306101

7306109

7306201

7306209

7306301

7306309

7306401

7306409

7306501

7306509

7306601

7306609

7306901

7306909

7307111

7307119

7307191

7307199

7308100

7308200

7308300

7308400

7308900

7309000

7310100

7310211

7310212

7310219

7310291

7310299

7311001

7311009

7312101

7312109

7312901

7312909

7313000

7314110

7314190

7314200

7314300

7314410

7314420

7314490

7314500

7315110

7315120

7315190

7315200

7315810

7315820

7315890

7315900

7317001

7317009

7318110

7318120

7318130

7318140

7318150

7318160

7318190

7318210

7318220

7318230

7318240

7318290

7319100

7319200

7319300

7319900

7320100

7320200

7320900

7321110

7321120

7321130

7321810

7321820

7321830

7321900

7322110

7322190

7322900

7323100

7323910

7323920

7323930

7323940

7323990

7324100

7324211

7324219

7324290

7324900

7325100

7325910

7325990

7326110

7326190

7326200

7326901

7326902

7326903

7326909

7407211

7407219

7417000

7418100

7418200

7419100

7419910

7419920

7419991

7419999

7508002

7508003

7508009

7604101

7604210

7608100

7608200

7609000

7610100

7610900

7611000

7612100

7612901

7613000

7614100

7614900

7615100

7615200

7616100

7616901

7616909

8007000

8210000

8211100

8211910

8211920

8211930

8214200

8214909

8215100

8215200

8215910

8215990

8301401

8304000

8306210

8306290

8306300

8308901

8309100

8309909

8310000

8311101

8311201

8311301

8311901

8402121

8402191

8402201

8402901

8404109

8404201

8404909

8407210

8408101

8408201

8408901

8409911

8409991

8413701

8413811

8413813

8413912

8414510

8414591

8414592

8414600

8414801

8414900

8415100

8415810

8415820

8415830

8415909

8418101

8418109

8418211

8418219

8418221

8418229

8418291

8418299

8418300

8418400

8418509

8418691

8418910

8418991

8418991

8419110

8419191

8419199

8419900

8421121

8422110

8422901

8424811

8424891

8424901

8424909

8427900

8431311

8450110

8450120

8450190

8450200

8450900

8451210

8451902

8452400

8479891

8479891

8480301

8480302

8480309

8481801

8483200

8483300

8502110

8502120

8502131

8504101

8504211

8504221

8504222

8504223

8504231

8504232

8504233

8504310

8504321

8504322

8504323

8504331

8504332

8504333

8504341

8504342

8504343

8504401

8506111

8506130

8506131

8506191

8506901

8507109

8507209

8507400

8507809

8509100

8509200

8509300

8509400

8509800

8509900

8510100

8510200

8510909

8516100

8516210

8516299

8516310

8516320

8516330

8516500

8516600

8516710

8516720

8516790

8516800

8516903

8516909

8518100

8518210

8518220

8518290

8518300

8518400

8518500

8518900

8519100

8519210

8519290

8519310

8519390

8519400

8519910

8519999

8520100

8520200

8520310

8520390

8520909

8521100

8521900

8522100

8522902

8522909

8523119

8523129

8523139

8523209

8523900

8524100

8524219

8524229

8524239

8524909

8525109

8525300

8526929

8527110

8527190

8527210

8527290

8527310

8527320

8527390

8527900

8528101

8528109

8528201

8528209

8529108

8529109

8529909

8536202

8536503

8536611

8536690

8537201

8537202

8538100

8538900

8539221

8539311

8544209

8544411

8544412

8544491

8544492

8544511

8544512

8544591

8544592

8544601

8544602

8701200

8701901

8702100

8702900

8703102

8703210

8703221

8703311

8703312

8704109

8704211

8704219

8704229

8704239

8704311

8704319

8704901

8704909

8706000

8707100

8707900

8711101

8711201

8711301

8711401

8711501

8711901

8712001

8714991

8716200

8716310

8716390

8716400

8716800

8903101

8903911

8903921

8903991

9002901

9003110

9003190

9003900

9004100

9004900

9005100

9005809

9005909

9006301

9006401

9006511

9006521

9006531

9006591

9018311

9101111

9101121

9101191

9101211

9101291

9101911

9101991

9111100

9111101

9111901

9113100

9113200

9113901

9113902

9113909

9208100

9208901

9305902

9305903

9306100

9306219

9306299

9306309

9306909

9401100

9401200

9401300

9401400

9401500

9401610

9401690

9401710

9401790

9401800

9401909

9403100

9403200

9403300

9403400

9403500

9403600

9403700

9403800

9403900

9404100

9404210

9404290

9404900

9405109

9405200

9405300

9405400

9405509

9405600

9405910

9405920

9405990

9406001

9406002

9406009

9502101

9504300

9504400

9504901

9505100

9505900

9601100

9601900

9602001

9602009

9603101

9603102

9603299

9603309

9603901

9603903

9603909

9605000

9606210

9606220

9606290

9606300

9607110

9607190

9608101

9608102

9608391

9608401

9608501

9608509

9608911

9608991

9609101

9612100

9612200

9613100

9613200

9613300

9613809

9613909

9614100

9614200

9614900

9615110

9615190

9615900

9616100

9616200

9701100

9701900

9702000

9703000

9704000

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на промишлените продукти с произход от Общността, посочени в член 9, параграф 4

8703 10 30

8703 10 90

8703 22 90

8703 23 10

8703 23 20

8703 23 90

8703 24 00

8703 31 90

8703 32 20

8703 32 90

8703 33 00

8703 90 00

8716 10 00

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Права върху интелектуална собственост, посочени в член 37

1. До края на четвъртата година след влизането в сила на споразумението, Египет се присъединява към следните многостранни конвенции относно правата върху интелектуална собственост:

 Конвенция за защита на изпълнителите, производителите на звукозаписи и радиоразпръскващи организации (Рим, 1961 г.),

 Будапещенски договор за международно признаване депозирането на микроорганизми във връзка с производството по патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.),

 Договор за патентно коопериране (Вашингтон 1970 г., изменен през 1979 г. и през 1984 г.),

 Международна конвенция за защитата на новите сортове растения (UPOV) (Женевски акт, 1978 г.),

 Ницка спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Женева 1977 г., изменена през 1979 г.),

 Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Мадрид, 1989 г.).

2. Страните потвърждават важността, която придават на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

 Споразумение на Световната търговска организация относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Маракеш, 15 април 1994 г.), като взимат предвид преходния период, предвиден за развиващите се страни по член 65 от същото споразумение,

 Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост (Акт от Стокхолм от 1967 г., изменен през 1979 г.),

 Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (Акт от Париж, 1971 г.),

 Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Акт от Стокхолм от 1967 г., изменен през 1979 г.).

3. Съветът за асоцииране може да реши, че параграф 1 се прилага и за други многостранни конвенции в тази област.

▼M4

ПРОТОКОЛ 1

относно режима, приложим към вноса в Европейската общност на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Арабска република Египет1. Вносът в Европейската общност на продуктите с произход от Египет, изброени в приложението към настоящия протокол, подлежат на посочените по-долу условия.

2. От датата на влизане в сила на Споразумението под формата на размяна на писма, подписано в Брюксел на 28 октомври 2009 година. (по-нататък „Споразумението под формата на размяна на писма“) се премахват митата, приложими за внос в Европейската общност на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Египет, освен ако в таблица 1 от приложението е предвидено друго.

3. Митата се премахват или намаляват в рамките на тарифните квоти, изброени в колона „б“, за онези продукти с произход от Египет, които са изброени в таблица 2 от приложението.

Митата по отношение на количествата, надхвърлящи квотите, се намаляват с процента, посочен в колона „в“.

За първата година след влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма, обемът на тарифните квоти се изчислява като пропорционална част от основния обем, като се взема предвид изминалият период преди датата на влизане в сила на посоченото споразумение.

4. За продукти по кодове КН 0703 20 00 и 0707 00 05 , обемът на тарифната квота, посочен в колона „б“, се увеличава с 3 % годишно спрямо обема от предходната година, като първото увеличение става една година след влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма.

5. За продукти по кодове КН 0810 10 00 , 1006 20 , 1006 30 и 1006 40 , обемът на тарифната квота, посочен в колона „б“, се увеличава с 3 % годишно спрямо обема от предходната година за период от пет години, като първото увеличение става една година след влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма.

6. За продукти по кодове КН 1806 10 30 , 1806 10 90 , 1806 20 95 , 2101 20 98 и 2106 90 59 , обемът на тарифната квота, посочен в колона „б“, се увеличава с 5 % годишно спрямо обема от предходната година за период от пет години, като първото увеличение става една година след влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма.

7. За продукти по кодове КН 1704 90 99 , 1901 90 99 , 2101 12 98 , 2106 90 98 и 3302 10 29 , обемът на тарифната квота, посочен в колона „б“, се увеличава с 10 % годишно спрямо обема от предходната година за период от пет години, като първото увеличение става една година след влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма.

8.

 

а) Независимо от условията по точка 2 от настоящия протокол, за продуктите, за които се прилага входна цена съгласно член 140а от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета ( 1 ) и за които Общата митническа тарифа предвижда прилагането на мита ad valorem и специфични мита, премахването на мита важи единствено за частта ad valorem от митото.

б) За пресни сладки портокали, по код КН 0805 10 20  ( 2 ), в рамките на ограничението на квота от 36 300 тона, приложима за отстъпка от митата ad valorem, договорената между Европейската общност и Египет входна цена, от която специфичното мито, предвидено в общностния списък с отстъпки спрямо СТО, е намалено до нула, възлиза на 264 EUR/t за всеки един период от 1 декември до 31 май.

Ако входната цена на една пратка е с 2 %, 4 %, 6 % или 8 % по-ниска от договорената входна цена, специфичното мито за квотата е равно съответно на 2 %, 4 %, 6 % или 8 % от договорената входна цена. Ако входната цена на дадена пратка е по-малка от 92 % от договорената входна цена, се прилага консолидираната от СТО специфична ставка на митото.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ 1

относно режима, приложим към вноса в Европейската общност на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Арабска република Египет

Вносът в Европейската общност на следните продукти с произход от Египет подлежи на посочените по-долу условия.

Таблица 1

Продукти, които не са включени в таблицата по-долу, са освободени от мита. В таблица 2 е посочено преференциално третиране за някои от продуктите, изброени по-долу.Код по КН (1)

Описание (2)

0702 00 00

Домати, пресни или охладени

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен

0707 00 05

Краставици, пресни или охладени

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени

0709 90 80

Артишок, пресен или охладен

0806 10 10

Трапезно грозде, прясно

0810 10 00

Ягоди, пресни

1006

Ориз

1604 13

Приготвени или консервирани сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца: цели или на парчета, с изключение на смлените риби

1604 14

Тон, скокливи риби и паламуд (Sarda spp.): цели или на парчета, с изключение на смлените риби

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

1702 с изключение на 1702 90 10

Други видове захар, включително лактоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста, в твърдо състояние

ex 1704 90 99

Други захарни изделия, несъдържащи какао, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза

ex 1806 10 30

Какао на прах с прибавка на захар, съдържащо: 70 % или повече, но не повече от 80 % от тегловното съдържание захароза

1806 10 90

Какао на прах с прибавка на захар, съдържащо: 80 % или повече от тегловното съдържание захароза

ex 1806 20 95

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао на блокове, на плочки или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в опаковки за непосредствено използване със съдържание над 2 kg, съдържащи по-малко от 18 % от тегловното съдържание на какаово масло, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза

ex 1901 90 99

Други хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите по позиции от № 0401 до № 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза/изоглюкоза

ex 2101 12 98

Препарати на базата на кафе, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза/изоглюкоза

ex 2101 20 98

Препарати на базата на чай или мате, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза/изоглюкоза

ex 2106 90 59

Други захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, различни от сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза/изоглюкоза

ex 2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза/изоглюкоза

ex 3302 10 29

Други продукти от вид, използван за производството на напитки, съдържащи всички ароматизиращи агенти, характеризиращи една напитка, с алкохолно съдържание, по обем под 0,5 %, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза/изоглюкоза

(1)   Кодове по КН, които съответстват на Регламент (ЕО) № 1214/2007 (ОВ L 286, 31.10.2007 г., стр. 1).

(2)   Ако не противоречи на правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като в рамките на това приложение преференциалният режим се определя от принадлежността към кодовете по КН. Когато са посочени „ex“ кодове по КН, преференциалната схема се определя, като се прилагат кодовете по КН и съответното описание, взети заедно.

Таблица 2

За следните продукти е предвидено преференциално третиране под формата на тарифни квоти, намалени мита над тарифната квота и периоди на валидност, както е указано по-долу:Код по КН (1)

Описание (2)

а)

б)

в)

Намаление на НОН митото (мито при третиране на най-облагодетелствана нация)

%

Тарифна квота (в тонове нетно тегло)

Намаляване на митото над тарифната квота %

0702 00 00

Домати, пресни или охладени, в периода от 1 ноември до 30 юни

100 %

неограничена

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен, в периода от 15 януари до 30 юни

100 %

4 000

50 %

0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, в периода от 15 ноември до 15 май

100 %

3 000

0709 90 70

Тиквички, пресни или охладени, в периода от 1 октомври до 30 април

100 %

неограничена

0709 90 80

Артишок (ангинарии), пресен или охладен, от 1 ноември до 31 март

100 %

неограничена

0806 10 10

Прясно трапезно грозде, в периода от 1 февруари до 31 юли

100 %

неограничена

0810 10 00

Пресни ягоди, в периода от 1 октомври до 30 април

100 %

10 000

1006 20

Олющен (кафяв) ориз

100 %

20 000

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран

100 %

70 000

1006 40 00

Ориз, натрошен

100 %

80 000

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста, в твърдо състояние

100 %

1 000

100 % върху митото ad valorem + 30 % върху EA (3)

ex 1704 90 99

Други захарни изделия, несъдържащи какао, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза

100 %

1 000

ex 1806 10 30

Какао на прах с прибавка на захар, съдържащо: 70 % или повече, но не повече от 80 % от тегловното съдържание захароза (захар)

100 %

500

1806 10 90

Какао на прах с прибавка на захар, съдържащо: 80 % или повече от тегловното съдържание захароза (захар)

100 %

500

ex 1806 20 95

Шоколад и други хранителни продукти, представени на блокове, на плочки или на пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в опаковки за непосредствено използване със съдържание над 2 kg, съдържащи по-малко от 18 % от тегловното съдържание на какаово масло, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание захароза

100 %

500

ex 1901 90 99

Други хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите по позиции от № 0401 до № 0404 , несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание на захароза/изоглюкоза

100 %

1 000

ex 2101 12 98

Препарати на базата на кафе, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание на захароза/изоглюкоза

100 %

1 000

ex 2101 20 98

Препарати на базата на чай или мате, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание на захароза/изоглюкоза

100 %

500

ex 2106 90 59

Други захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, различни от сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание на захароза/изоглюкоза

100 %

500

ex 2106 90 98

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание на захароза/изоглюкоза

100 %

1 000

ex 3302 10 29

Други продукти от вид, използван за производството на напитки, съдържащи всички ароматизиращи агенти, характеризиращи една напитка, с алкохолно съдържание, по обем под 0,5 %, съдържащи: 70 % или повече от тегловното съдържание на захароза/изоглюкоза

100 %

1 000

(1)   Кодове по КН, които съответстват на Регламент (ЕО) № 1214/2007 (ОВ L 286, 31.10.2007 г., стр. 1).

(2)   Ако не противоречи на правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на продуктите има само указателен характер, тъй като в рамките на това приложение преференциалният режим се определя от принадлежността към кодовете по КН. Когато са посочени „ex“ кодове по КН, преференциалната схема се определя, като се прилагат кодовете по КН и съответното описание, взети заедно.

(3)   EA: селскостопански компонент, посочен в изменението на Регламент (ЕИО) № 3448/93.

ПРОТОКОЛ 2

относно режима, приложим към вноса в Арабска република Египет на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Европейската общност1. Вносът в Арабска република Египет на продуктите, изброени в приложението към настоящия протокол, които са с произход от Европейската общност, подлежи на посочените по-долу условия.

2. От датата на влизане в сила на Споразумението под формата на размяна на писма, подписано в Брюксел на 28 октомври 2009 г. (по-нататък „Споразумението под формата на размяна на писма“) се премахват митата, приложими за внос в Арабска република Египет на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Европейската общност, с изключение на продуктите, изброени в таблица 1 от приложението.

3. Митата се премахват или намаляват в рамките на тарифните квоти, изброени в колона „б“, за онези продукти с произход от Европейската общност, които са изброени в таблица 2 от приложението.

За първата година след влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма обема на тарифните квоти се изчислява като пропорционална част от основния обем, като се взема предвид изминалият период преди датата на влизане в сила на посоченото споразумение.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ 2

относно режима, приложим към вноса в Арабска република Египет на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти и риба и рибни продукти с произход от Европейската общност

Вносът в Арабска република Египет на следните продукти с произход от Европейската общност подлежи на посочените по-долу условия.

Таблица 1

Продукти, които не са включени в таблицата по-долу, са освободени от мита. В таблица 2 е посочено преференциално третиране за някои от продуктите, изброени по-долу.Код по Хармонизираната система или египетски код (1)

Описание (2)

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

ex 0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени:

0206 30

–  от животни от рода на свинете, пресни или охладени

0206 41

–  от животни от рода на свинете, замразени

0206 49

– –  други

ex 0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция № 0105 , пресни, охладени или замразени:

 

–  от петли и кокошки от вида Gallus domesticus:

0207 11

– –  неразфасовани, пресни или охладени

0207 12

– –  неразфасовани, замразени

0209

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

ex 0210

Меса и карантия, годни за консумация, осолени, в сос, изсушени или опушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии:

 

–  меса от животни от рода на свинете:

0210 11

– –  бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

0210 12

– –  гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

0210 19

– –  други

ex 0406 10

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка (по-малко от 20 kg)

1501

Мазнини от свине (включително свинска мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиция 0209 или 1503

ex 1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв:

1602 10

–  приготвени храни, хомогенизирани

1602 20

–  от черен дроб от всякакви животни

 

–  от свине:

1602 41

–  бутове и разфасовки от тях

1602 42

–  плешки и разфасовки от тях

1602 49

–  други, включително комбинации

 

–  други, включително храните, приготвени от животинска кръв:

1602 90 10

–  от свине

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

1806

Шоколад и други изделия, съдържащи какао

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвен или не

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция № 2006

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2106 90 20

– –  сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производство на напитки

2203

Бири от малц

2204

Вина от прясно грозде, включително подсилените с алкохол; шира от грозде, различна от тази по позиция № 2009

2205

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

2206

Други ферментирали напитки (например от ябълки, от круши, медовина); смеси от ферментирали напитки и неалкохолни напитки, които не са посочени или включени другаде

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; спиртни напитки (eau-de-vie), ликьори и други спиртни напитки

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизиран“ или „възстановен“ тютюн; тютюневи екстракти и есенции

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на основата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки:

от видовете, използвани за производството на храни или напитки:

3302 10 10

сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати от видовете, използвани за производството на напитки

(1)   Египетски кодове, съответстващи на египетската митническа тарифа, публикувана на 5 февруари 2007 г.

(2)   Независимо от правилата за тълкуване на Хармонизираната система (ХС) или на египетската тарифна номенклатура, текстът на описанието на продуктите се приема само за указателен.

Таблица 2

За следните продукти е предвидено преференциално третиране под формата на тарифни квоти и намалени мита, както е указано по-долу.Код по ХС или египетски код (1)

Описание (2)

а)

б)

Намаление на НОН митото (мито при третиране на най-облагодетелствана нация)

%

Тарифна квота (в тонове нетно тегло)

ex 0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105 , пресни, охладени или замразени:

35 %

5 000

–  от петли и кокошки от вида Gallus domesticus:

0207 11

– –  неразфасовани, пресни или охладени

0207 12

– –  неразфасовани, замразени

ex 0406 10

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка (по-малко от 20 kg)

50 %

1 000

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

50 %

неограничена

1806

Шоколад и други изделия, съдържащи какао

50 %

неограничена

1902

Тестени храни, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, приготвен или не

50 %

неограничена

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

50 %

неограничена

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006

50 %

неограничена

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на основата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки:

35 %

неограничена

3302 10 10

от видовете, използвани за производството на храни или напитки:

– – –  сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати от видовете, използвани за производството на напитки

(1)   Египетски кодове, съответстващи на египетската митническа тарифа, публикувана на 5 февруари 2007 г.

(2)   Независимо от правилата за тълкуване на Хармонизираната система (ХС) или на египетската тарифна номенклатура, текстът на описанието на продуктите се приема само за указателен.

▼M4 —————

▼M6

ПРОТОКОЛ 4

относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничествоЧлен 1

Приложими правила за произход

1.  За целите на изпълнението на настоящото споразумение се прилагат допълнение I и съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход ( 3 ) („Конвенцията“).

2.  Всички препратки към „съответното споразумение“ в допълнение I и в съответните разпоредби от допълнение II към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход се тълкуват като препратки към настоящото споразумение.

Член 2

Уреждане на спорове

1.  При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка, посочени в член 32 от допълнение I към Конвенцията, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, поискали проверката, и митническите органи, отговорни за провеждането ѝ, тези спорове се отнасят до Съвета за асоцииране.

2.  Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на страната вносител се извършва съгласно законодателството на посочената държава.

Член 3

Изменения на протокола

Съветът за асоцииране може да реши да измени разпоредбите на настоящия протокол.

Член 4

Оттегляне от Конвенцията

1.  Ако Европейският съюз или Египет изпрати писмено предизвестие до депозитаря на Конвенцията относно намерението си да се оттегли от Конвенцията в съответствие с член 9 от нея, Съюзът и Египет започват незабавно преговори по правилата за произход за целите на изпълнението на настоящото споразумение.

2.  До влизането в сила на договорените нови правила за произход приложимите към момента на оттеглянето правила за произход, които се съдържат в допълнение I към Конвенцията и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към нея, продължават да се прилагат към настоящото споразумение. Независимо от това от момента на оттеглянето правилата за произход, които се съдържат в допълнение I и, когато е уместно, в съответните разпоредби от допълнение II към Конвенцията, се тълкуват така, че да позволяват двустранна кумулация единствено между Европейския съюз и Египет.

▼B

ПРОТОКОЛ 5

за взаимопомощ между административните органи в митническата областЧлен 1

Определения

За целите на настоящия протокол:

а) „митническо законодателство“ означава всички законови и подзаконови разпоредби, приложими по отношение на територията на договарящите страни и уреждащи вноса, износа, транзита на стоки и тяхното поставяне под друг митнически режим или процедура, включително налагане на мерки за забрана, ограничение и контрол;

б) „запитващ орган“ означава компетентен административен орган, определен от договаряща страна за тази цел и който отправя искане за помощ въз основа на настоящия протокол;

в) „запитван орган“ означава компетентен административен орган, определен от договаряща страна за тази цел и който получава исканията за помощ въз основа на настоящия протокол;

г) „лични данни“ означава цялата информация, свързана с определено или определяемо лице;

д) „действие в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушение или опит за нарушение на митническото законодателство.

Член 2

Приложно поле

1.  Договарящите страни взаимно си сътрудничат, в рамките на своите правомощия, по начина и при условията определени в настоящия протокол, за осигуряване на правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално, като предотвратяват, разследват и се борят с действия в нарушение на това законодателство.

2.  Помощта в митническата област в съответствие с настоящия протокол, се отнася до всеки административен орган на договарящите страни, компетентен да прилага настоящия протокол. Горното не засяга разпоредбите, които уреждат взаимопомощта по наказателни въпроси. Също така, то не се отнася и до предоставяне на информация, придобити по силата на правомощия, упражнени по искане на съдебен орган, освен когато този орган даде своето съгласие за предоставянето й.

3.  Настоящият протокол не включва помощ за възстановяване на платени мита, такси или глоби.

Член 3

Помощ при поискване

1.  При искане от страна на запитващия орган, запитаният орган му предоставя цялата необходима информация, за да му позволи да осигури правилното прилагане на митническото законодателство, включително информация относно разкрити или планирани действия, които нарушават или биха нарушили това законодателство.

2.  При искане от страна на запитващия орган, запитаният орган го информира:

а) дали стоките, изнесени от територията на една от договарящите страни, са били надлежно внесени на територията на другата договаряща страна, като се посочва, където е необходимо, митническия режим, прилаган спрямо стоките;

б) дали стоките, внесени на територията на една от договарящите страни, са били надлежно изнесени от територията на другата страна, като се посочва, където е необходимо, митническия режим, прилаган спрямо стоките.

3.  При поискване от страна на запитващия орган, запитаният орган предприема необходимите стъпки, при спазване на съответните законови и подзаконови разпоредби, за осигуряване на специален контрол върху:

а) физически или юридически лица, за които има основателни причини да се предполага, че са или са били въвлечени в действия в нарушение на митническото законодателство;

б) места, в които са складирани или е възможно да се складират стоки по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че тези стоки са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство;

в) стоки, които се транспортират или е възможно да бъдат транспортирани по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство;

г) транспортни средства, които се използват или е възможно да бъдат използвани по такъв начин, че са налице основателни причини да се предполага, че са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 4

Спонтанна помощ

Договарящите страни си оказват взаимопомощ, при спазване на техните закони и подзаконови нормативни актове, по своя собствена инициатива, когато считат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство и по-специално, като предоставят информация за:

 действия, които са или изглеждат, че са в нарушение на митническото законодателство и които биха представлявали интерес за другата договаряща страна,

 нови средства или методи, използвани за осъществяване на действия в нарушение на митническото законодателство,

 стоки, за които е известно, че са предмет на действия в нарушение на митническото законодателство,

 физически или юридически лица, за които има основателни причини да се предполага, че са или са били въвлечени в действия в нарушение на митническото законодателство,

 транспортни средства, за които са налице основателни причини да се предполага, че са били, понастоящем са или биха могли да бъдат използвани за действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 5

Предоставяне на документи и нотификация

По искане на запитващия орган, в съответствие със законите и подзаконови нормативни актове, съответно приложими, запитаният орган, взема всички необходими мерки, за да:

 предостави всички документи,

 или

 нотифицира всички решения,

на запитващия орган и влизащи в приложното поле на настоящия протокол на адресат, пребиваващ или установен на територията на запитания орган.

Искания за предоставяне на документи или нотифициране на решения трябва да се отправят писмено на официалния език на запитания орган или на език, който е приемлив за този орган.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за помощ

1.  Искането за помощ по настоящия протокол се изготвя в писмен вид. То се придружава от документите, счетени за полезни за съставянето на отговор на искането. Устни искания се приемат при спешни случаи, но незабавно се потвърждават писмено.

2.  Исканията по параграф 1 от настоящия член включат следната информация:

а) запитващ орган,

б) мярката, чието прилагане се иска,

в) предмет и мотиви за искането,

г) съответните закони, правила и други правни инструменти,

д) данни, по възможност най-точни и подробни, за физическите и юридически лица, по отношение на които се провежда проверка,

е) обобщение на относимите факти и вече проведени проверки.

3.  Исканията се представят на официалния език на запитания орган или на език, приемлив за този орган. Това изискване не важи за останалите документи, които придружават искането съгласно параграф 1.

4.  Когато искане не отговаря на формалните изисквания, изложени по-горе, може да се поиска то да се поправи или допълни; междувременно обаче могат да се наложат обезпечителни мерки.

Член 7

Изпълнение на искания

1.  За да се съобрази с искане за предоставяне на помощ, запитаният орган, в рамките на своите правомощия и налични ресурси, предоставя информацията, която вече притежава, извършва необходимите проверки или организира събирането й, така както би направил за собствените си нужди или при поискване от други органи на същата договаряща страна. Тази разпоредба се прилага и по отношение на всеки друг орган, до който запитаният орган е препратил искането, когато не може да действа самостоятелно.

2.  Исканията за помощ се изпълняват съгласно законите и подзаконовите актове на запитваната договаряща страна.

3.  Надлежно оправомощените служители на договаряща страна могат, със съгласието на другата договаряща страна и при условията, определени от последната, да търсят от службите на запитания орган или от тези на някой друг компетентен орган по смисъла на параграф 1, информация за действия, които са или могат да са в нарушение на митническото законодателство, която е необходима на запитващия орган за целите на настоящия протокол.

4.  Надлежно оправомощените служители на договаряща страна могат със съгласието на другата договаряща страна и при условията, определени от последната, да присъстват при проверките, които се извършват на територията на другата договаряща страна.

Член 8

Форма на предоставяне на информация

1.  Запитваният орган уведомява писмено запитващия орган за резултатите от проверката, като му предава също така съответните документи, заверени копия и други материали.

2.  Тази информация може да бъде в електронна форма.

3.  Оригиналните на досиетата и на документите се предоставят само при поискване, в случаите когато заверените копия са недостатъчни. Тези оригинали се връщат възможно най-скоро.

Член 9

Изключения от задължението за предоставяне на помощ

1.  Възможно е да бъде отказано оказването на помощ или за това да бъдат поставени определени условия или изисквания в случаите, когато дадена страна счита, че помощта по настоящия протокол:

а) може да засегне суверенитета на Египет или на държава-членка, до която е отправено искане за предоставяне на помощ по настоящия протокол;или

б) може да наруши обществения ред, сигурността или други съществени интереси, по-специално в случаите, посочени в член 10, параграф 2;

или

в) нарушава промишлена, търговска или служебна тайна.

2.  Предоставянето на помощ може да бъде отложено от запитания орган, за да се предотврати намеса в провеждано разследване, съдебно преследване или висящо съдебно дело. В този случай запитаният орган се консултира със запитващия орган, за да определи дали помощта може да бъде предоставена под формата и при условия, които запитаният орган може да наложи.

3.  Когато запитващият орган иска оказване на помощ, каквато той самият не е в състояние да предостави на другата страна, той обръща внимание на това обстоятелство в искането си. След това запитаният орган решава какви мерки да предприеме по отношение на това искане.

4.  При случаите, посочени в параграфи 1 и 2, решението на запитания орган и причините за него трябва да бъдат незабавно съобщени на запитващия орган.

Член 10

Обмен на информация и поверителност

1.  Всяка информация, съобщена в каквато и да е форма съгласно настоящия протокол има поверителен характер или е предназначена за ограничено ползване, в зависимост от приложимите за всяка от договарящите страни правила. Тя е предмет на задължението за опазване на служебната тайна и се ползва от защитата, която се предоставя за друга такава информация по съответното законодателство, приложимо в договарящата страна, която я приема, както и на съответните разпоредби, приложими за органите на Общността.

2.  Лични данни могат да се предоставят само в случай, че договарящата страна, която може да получи такива данни, се задължи да предостави закрила, поне равностойна на тази, приложима във всеки конкретен случай в договарящата страна, предоставяща данните. За тази цел, договарящите страни взаимно се информират за прилаганите от тях правила, включително за действащите в държавите-членки и в Общността правни разпоредби.

3.  Използването на информацията, получена съгласно настоящия протокол, в съдебни или административни дела, образувани по повод на констатирани действия в нарушение на митническото законодателство, се счита за употреба за целите на настоящия протокол. Поради това, договарящите страни могат да използват получената информация и документите, с които са се запознали съобразно разпоредбите на настоящия протокол, като доказателство в своите протоколи, заключения и свидетелски показания, както и в съдебните дела и наказателните производства. Компетентният орган, предоставил информацията или достъпа до тези документи, се уведомява, когато те се ползват за такива цели.

4.  Получената информация се използва единствено за целите на настоящия протокол. Когато една от договарящите страни желае да използва такава информация за други цели, тя трябва да получи предварителното писмено съгласие на органа, предоставил информацията. Употребата й подлежи на ограниченията, наложени от този орган.

Член 11

Вещи лица и свидетели

Служител на запитания орган може да бъде упълномощен да се яви, съгласно ограниченията на даденото разрешение, като вещо лице или свидетел в съдебно или административно производство, отнасящо се до въпроси, предмет на настоящия протокол, и да представи предмети, документи или техни заверени копия, каквито са необходими за нуждите на производството. Призовката трябва да посочва изрично пред кой съдебен или административен орган трябва да се яви служителят и по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитан.

Член 12

Разноски за оказване на помощта

Договарящите страни се отказват от всички взаимни претенции за възстановяване направените по настоящия протокол разноски, с изключение, кагато е приложимо, за разноски за вещи лица и свидетели, както и за преводачите на свободна практика.

Член 13

Прилагане

1.  Прилагането на настоящия протокол се възлага, от една страна, на митническите власти на Египет, а от друга страна, на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и на митническите власти на държавите-членки. Те вземат решения за всички практически мерки и разпореждания за прилагането му, като отчитат действащите правила, по-специално в областта на защитата на данните. Те могат да правят препоръки пред компетентните инстанции за измененията и допълненията на настоящия протокол, които считат за необходими.

2.  Договарящите страни се консултират и се информират взаимно за правилата за прилагане, приети съгласно разпоредбите на настоящия протокол.

Член 14

Други споразумения

1.  Като вземат предвид обхватът на компетентост на Европейската общност и на държавите-членки, разпоредбите на настоящия протокол:

 не засягат задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни споразумения или конвенции;

 допълват споразуменията за взаимопомощ, които са сключени или които могат да бъдат сключени между отделните държави-членки и Египет;

 и

 не засягат разпоредбите на Общността, уреждащи съобщаването между компетентните служби на Комисията на Европейските общности и митническите власти на държавите-членки на всяка получена на основание на настоящия протокол информация, която би представлявала интерес за Общността.

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, разпоредбите на настоящия протокол се прилагат с предимство пред разпоредбите на всички двустранни споразумения за взаимопомощ, които са сключени или които могат да бъдат сключени между отделните държави-членки и Египет, дотолкова доколкото разпоредбите на последните са несъвместими с тези на настоящия протокол.

3.  За разрешаването на въпроси, свързани с приложението на настоящия протокол, страните провеждат взаимни консултации в рамките на Съвета за асоцииране.

▼M1

ПРОТОКОЛ

към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюзКРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-нататък „държавите-членки на ЕО“, представлявани от Съвета на Европейския съюз, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-нататък „Общността“, представлявана от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия,

от една страна, и

АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, наричана по-нататък „Египет“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, наричано по-нататък „Евро-средиземноморското споразумение“, бе подписано в Люксембург на 25 юни 2001 г. и влезе в сила на 1 юни 2004 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът относно присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз и Акта към него бяха подписани в Атина на 16 април 2003 г. и влязоха в сила на 1 май 2004 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумение под формата на размяна на писма, предвиждащо временното прилагане на търговските и свързаните с търговия разпоредби на Евро-средиземноморското споразумение влезе в сила на 1 януари 2004 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. присъединяването на новите договарящи страни към Евро-средиземноморското споразумение трябва да се приеме чрез сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 21 от Евро-средиземноморското споразумение се проведоха консултации с цел да се осигури, че са отчетени взаимните интереси на Общността и на Египет,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република стават договарящи страни по Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, и съответно приемат и вземат под внимание, по същия начин както и останалите държави-членки на Общността, текстовете на споразумението, както и съвместните декларации, декларациите и разменените писма.

Член 2

За да отчетат последните институционални развития в рамките на Европейския съюз, страните са съгласни, че след изтичане срока на действие на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, съществуващите разпоредби в Споразумението, позоваващи се на Европейската общност за въглища и стомана ще се счита, че се отнасят до Европейската общност, която е правоприемник на всички права и задължения, договорени от Европейската общност за въглища и стомана.ГЛАВА I

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТОВЕТЕ НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ

Член 3

Селскостопански продукти

Протокол 1 се заменя с текста на приложението към настоящия протокол.

Член 4

Правила за произход

Протокол 4 се изменя, както следва:

1. Член 18, параграф 4 се заменя със следното:

„В сертификатите за движение EUR.1, издадени с обратна сила,задължително се вписва една от следните фрази:

ES

:

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

:

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

:

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

:

„VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL

:

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

:

„ISSUED RETROSPECIVELY“

FR

:

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

:

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

:

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

:

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

:

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

:

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

:

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

:

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

:

„EMITIDO A POSTERIORI“

SL

:

„IZDANO NAKNADNO“

SK

:

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

:

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

:

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR

:

image

2. Член 19, параграф 2 се заменя със следното:

„В дубликата, издаден по този начин, задължително се вписва една от следните думи:

ES

:

„DUPLICADO“

CS

:

„DUPLIKÁT“

DA

:

„DUPLIKAT“

DE

:

„DUPLIKAT“

ET

:

„DUPLIKAAT“

EL

:

„ANTIΓΡΑΦΟ“

EN

:

„DUPLICATE“

FR

:

„DUPLICATA“

IT

:

„DUPLICATO“

LV

:

„DUBLIKĀTS“

LT

:

„DUBLIKATAS“

HU

:

„MÁSODLAT“

MT

:

„DUPLIKAT“

NL

:

„DUPLICAAT“

PL

:

„DUPLIKAT“

PT

:

„SEGUNDA VIA“

SL

:

„DVOJNIK“

SK

:

„DUPLIKÁT“

FI

:

„KAKSOISKAPPALE“

SV

:

„DUPLIKAT“

AR

:

image

3. Приложение V се заменя със следното:

Вариант на испански език
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Вариант на чешки език
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Вариант на датски език
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Вариант на немски език
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Вариант на естонски език
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Вариант на гръцки език
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Вариант на английски език
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Вариант на френски език
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Вариант на италиански език
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Вариант на латвийски език
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).
Вариант на литовски език
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Вариант на унгарски език
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Вариант на малтийски език
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Вариант на нидерландски език
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Вариант на полски език
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Вариант на португалски език
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Вариант на словенски език
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Вариант на словашки език
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Вариант на фински език
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Вариант на шведски език
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Вариант на арабски език image

Член 5

Председателство на Комитета за асоцииране

Член 78, параграф 3 се заменя със следното:

„Комитетът за асоцииране се председателства последователно от представител на Комисията на Европейските общности и представител на правителството на Арабска република Египет.“ГЛАВА IIПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Доказателства за произход и административно сътрудничество

1.  Доказателства за произход, надлежно издадени от Египет или от нова държава-членка съгласно преференциални споразумения или автономни договорености, прилагани между тях, се приемат от съответните държави съгласно настоящия протокол при условие че:

а) придобиването на такъв произход предоставя преференциално тарифно третиране въз основата или на преференциални тарифни мерки, съдържащи се в Споразумението ЕС—Египет или в Системата на Общността за обобщени преференции;

б) доказателството за произход и транспортните документи са издадени не по-късно от деня, преди датата на присъединяване;

в) доказателството за произход е представено на митническите органи в рамките на четири месеца от датата на присъединяване;

Когато стоки са обявени за внос в Египет или нова държава.членка преди датата на присъединяване, съгласно преференциални споразумения или автономни договорености, прилагани между Египет и съответна нова държава-членка към този момент, доказателство за произход, издадено с обратна сила съгласно тези споразумения или договорености може също да бъде прието, при условие че е предоставено на митническите органи в рамките на четири месеца от датата на присъединяване.

2.  Египет и новите държави-членки са оправомощени да запазят разрешенията, с които се предоставя статус на „одобрен износител“ съгласно преференциални споразумения или автономни договорености, прилагани между тях, при условие че:

а) такава разпоредба е предвидена също така и в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Египет и Общността; и

б) одобреният износител прилага правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Не по-късно от една година след датата на присъединяване тези разрешения се заменят с нови разрешения, издадени съгласно условията на Споразумението.

3.  Молби за последваща проверка на доказателство за произход, издадено съгласно преференциалните споразумения или автономните договорености, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат от компетентните митнически органи или на Египет или на новите държави-членки в срок от три години след издаването на съответното доказателство за произход и могат да бъдат извършвани от тези органи в срок от три години след приемането на доказателството за произход, представено им в подкрепа на декларация за внос.

Член 7

Стоки в транзит

1.  Разпоредбите на Споразумението могат да се прилагат по отношение на стоки, изнасяни от Египет в някоя от новите държави-членки или от дадена нова държава-членка в Египет, които отговарят на разпоредбите на протокол 4 и които в деня на присъединяване са били или на път или са на временно съхранение в митнически склад или в свободна зона в Египет или в тази нова държава-членка.

2.  В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че се представи на митническите органи на държавата на вноса в срок от четири месеца от датата на присъединяване, доказателство за произход, издадено с обратна сила от митническите органи на изнасящата държава.ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Арабска република Египет се ангажира да не предявява искове или молби, нито да предава за разглеждане, нито пък да изменя или оттегля отстъпки съгласно член XXIV.6 и XXVIII на ГАТТ от 1994 г. във връзка с настоящото разширяване на Общността.

Член 9

За 2004 г. обемите на новите тарифни квоти и увеличенията на обемите на съществуващите тарифни квоти се изчисляват пропорционално на основните обеми, като се отчита частта от изминалия период преди датата на прилагане на настоящия протокол.

Член 10

Настоящият протокол представлява неразделна част от Евро-средиземноморското споразумение. Приложенията и декларацията към настоящия протокол представляват неразделна част от него.

Член 11

1.  Настоящият протокол се одобрява от Общностите, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Арабска република Египет в съответствие с техните индивидуални процедури.

2.  Страните се нотифицират взаимно за приключването на съответните процедури, посочени в параграф 1. Инструментите за одобрение се депозират при Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 12

1.  Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.  Настоящият протокол се прилага временно от 1 май 2004 г.

Член 13

Настоящият протокол е изготвен в два екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите страни, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 14

Текстът на Евро-средиземноморското споразумение, включително приложенията и протоколите, представляващи неразделна част от него, и Заключителният акт заедно с декларациите, приложени към него, се съставят на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, чешки и унгарски езици и тези текстове са еднакво автентични, както и оригиналните текстове. Съветът за асоцииране одобрява тези текстове.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli, dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

signatory

signatory

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

signatory

signatory

ПРОТОКОЛ 1

относно договореностите приложими към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Египет1. Продуктите, изброени в приложението, с произход от Египет се допускат за внасв Общността съгласно условията, установени по-долу и в приложението.

2.

 

а) Митата се елиминират или редуцират както е посочено в колона „А“.

б) за определени продукти, за които Общата митническа тарифа предвижда прилагането на мито ad valorem и на специфично мито, процентите на редуциране, посочени в колони „А“ и „В“ се прилагат единствено по отношение на митото ad valorem.

При все това обаче за продуктите попадащи под кодове 0703 20 00 , 0709 90 39 , 0709 90 60 , 0711 20 90 , 0712 90 19 , 0714 20 90 , 1006 , 1212 91 , 1212 99 20 , 1703 и 2302 , предоставените отстъпки също се прилагат за специфични мита.

3. За определени продукти митата се елиминират в рамките на ограничението на тарифните квоти, изброени в колона „Б“.

Тези тарифни квоти се прилагат на годишна основа от 1 януари до 31 декември, освен ако не е предвидено друго.

За количествата, внесени над квотите, се прилагат общите мита, в зависимост от съответния продукт, в пълен или редуциран размер, както е посочено в колона „В“.

За 2004 г. обемите на тарифните квоти и увеличенията на обемите на съществуващите квоти се изчисляват пропорционално въз основа на обемите, посочени в протокола, като се взима предвид частта от периода, изтекъл преди 1 май 2004 г.

4. За продуктите, за които специфичните разпоредби в колона „Г“ препращат към настоящия параграф, обемите на тарифните квоти, изброени в колона „Б“ се увеличават годишно с 3 % от обема за предходната година, като първото увеличение се извършва една година след влизане в сила на настоящото споразумение.

5. За сладки портокали, пресни, попадащи под кодове по КН 0805 10 10 , 0805 10 30 и 0805 10 50 , в рамките на ограничението на тарифната квота от 34 000 тона, приложима за отстъпки за митата ad valorem, договорената входна цена между Европейската общност и Египет, от която специфичното мито, предвидено в списъка на Общността с отстъпки за СТО се намалява до нула, е:

264 EUR/t, за всеки период от 1 декември до 31 май.

Ако входната цена за дадена пратка е 2, 4, 6 или 8 % по-ниска от договорената входна цена, специфичното квотно мито е равно на 2, 4, 6 или 8 % от тази съгласувана входна цена. Ако входната цена на дадена пратка е по-ниска от 92 % от договорената входна цена, се прилагат специфичните мита, задължителни в рамките на СТО.

Приложение към протокол № 1Код по КН (1)

Описание (2)

а

б

в

г

Намаление на митото „най-облагодетелствана нация“ (1) %

Тарифна квота (тонове нетно тегло)

Намаление на митото извън тарифната квота (1) %

Специфични разпоредби

0601

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от позиция № 1212

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0602

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел

100

2 000

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0603 10

Свежи цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса от 1 октомври до 15 април

100

3 000 , от които

Съгласно договорените чрез размяна на писма условия

0603 10 80

Други свежи цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, от 1 октомври до 15 април

100

1 000

0604 99

Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

ex 0701 90 50

Ранни картофи, пресни или охладени, от 1 януари до 31 март

100

Година 1: 130 000 ;

Година 2: 190 000 ;

Година 3 и следващи години: 250 000

60

 

Ранни картофи, пресни или охладени, от 1 април до 30 юни

100

1 750

60

 

0702 00 00

Домати, пресни или охладени, от 1 ноември до 31 март

100

 

0703 10

Лук и шалот, пресни или охладени

100

1 615 060

60

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен, от 1 февруари до 15 юни

100

3 000

50

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, пресни или охладени, от 1 ноември до 15 април

100

1 500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0705 11 00

Марули (топ салата), пресни или охладени, от 1 ноември до 31 март

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0706 10 00

Моркови и репи, пресни или охладени, от 1 януари до 3 април

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0707 00

Краставици и корнишони, пресни или охладени, от 1 януари до края на февруари

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени, от 1 ноември до 30 април

100

Година 1: 15 000 ;

година 2: 17 500 ;

след година 2: 20 000

 

0709

Други зеленчуци, пресни или охладени:

— аспержи от 1 октомври до края на февруари,

— сладки пиперки от 1 ноември до 30 април,

— други зеленчуци от 1 ноември до края на февруари

100

 

ex  07 10

ex  07 11

Замразени и временно консервирани зеленчуци, с изключение на сладка царевица от подпозиция № 0710 40 00 и 0711 90 30 и с изключение на гъби от вида Agaricus (култивирани гъби) от подпозиция № 0710 80 61 и 0711 51 00

100

Година 1: 1 000 ;

Година 2: 2 000 ;

Година 3 и следващи години: 3 000

 

0712

зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин

100

16 550

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

ex  07 13

Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени, с изключение на продуктите за посев от подпозиция № 0713 10 10 , 0713 33 10 и 0713 90 00

100

 

0714 20

Сладки патати, пресни, охладени, замразени или сушени

100

3 000

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0804 10 00

Фурми, пресни или сушени

100

 

0804 50 00

Гуайави, манго и мангустани, пресни или сушени

100

 

0805 10

Портокали, пресни или сушени

100

Година 1: 58 020  (2)

Година 2: 63 020  (2);

Година 3 и следващи години: 68 020  (2)

60

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси), клементини, wilkings и други подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени

100

 

0805 50

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), пресни или сушени

100

 

0805 40 00

Грейпфрути, пресни или сушени

100

 

0806 10

Грозде, прясно, от 1 февруари до 14 юли

100

 

0807 11 00

Дини, пресни, от 1 февруари до 15 юни

100

 

0807 19 00

Други пъпеши, пресни, от 15 октомври до 31 май

100

1 175

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0808 20

Круши и дюли, пресни

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0809 30

Праскови, включително нектарини, пресни, от 15 март до 31 май

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0809 40

Сливи и трънки, пресни, пресни, от 15 март до 31 май

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

0810 10 00

Ягоди, пресни, от 1 октомври до 31 март

100

Година 1: 500;

Година 2: 1 205 ;

Година 3 и следващи години: 1 705

 

0810 90 95

Други плодове, пресни

100

 

0811

0812

Плодове и ядки, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители, или временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

100

Година 1: 1 000 ;

Година 2: 2 000 ;

Година 3 и следващи години: 3 000

 

0904

Пипер от вида Piper; сушени или смляни или пулверизирани плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta

100

 

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна

100

 

0910

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

100

 

1006

Ориз

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Фъстъци

100

 

ex  12 09

Семена, плодове и спори, за посев, с изключение на семена от захарно цвекло от подпозиция № 1209 10 00 и№ 1209 29 60

100

 

1211

Растения и части от растения (включително семена и плодове), използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни цели

100

 

1212

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика; костилки от плодове, ядки и други растителни продукти, служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде

100

 

1515 50 11

Сусамово масло, сурово, предназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация (3)

100

1 000

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

1515 90

Други растителни мазнини и масла и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различни от ленено, царевично, рициново, тунгово и сусамово масло и неговите фракции

100

500

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта

100

350 000

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

2001 90 10

Манго (mango chutney

100

 

2007

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители

100

1 000

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

2008 11

Фъстъци

100

3 000

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

100

1 050

Съгласно специфични разпоредби в протокол 1, параграф 4

2302

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения

60

 

5301

лен

100

 

(*1)   Кодове по Комбинираната номенклатура (КН), съответстващи на Регламент (ЕО) 1789/2003 (ОВ L 281, 30.10.2003 г.).

(*2)   Независимо от правилата за тълкуването на КН, описанията на продуктите имат единствено указваща стойност, като преференциалната схема се определя в контекста на настоящото приложение от обхвата на кодовете по КН. Когато е посочено „ex код по КН“, преференциалната схема се определя от прилагането на кодовете по КН и съответното описание взети заедно.

(1)   Намаление на митото се прилага единствено по отношение на митата ad valorem. Обаче по отношение на продуктите попадащи под кодове 0703 20 00 , 0709 90 39 , 0709 90 60 , 0711 20 90 , 0712 90 19 , 0714 20 90 , 1006 , 1212 91 , 1212 99 20 , 1703 и 2302 предоставената отстъпка също се прилага за специфични мита.

(2)   Тарифна квота, приложима от 1 юли до 30 юни. От този обем 34 000 тона за сладки портокали, пресни, попадащи под кодове по КН № 0805 10 10 , 0805 10 30 и 0805 10 50 , за периода от 1 декември до 31 май.

(3)   Вписването в тази подпозиция подлежи на условия, постановени в съответните разпоредби на Общността (виж членове 291 до 300 на Регламент (ЕИО) № 2452/93 на Комисията (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1) и последващи изменения).

▼M3

ПРОТОКОЛ

към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюзКРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-долу „държави-членки на ЕО“, представлявани от Съвета на Европейския съюз,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“, представлявана от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия,

от една страна, и

АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, наричана по-долу „Египет“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“, бе подписано в Люксембург на 25 юни 2001 г. и влезе в сила на 1 юни 2004 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз и актът към него, бяха подписани в Люксембург през април 2005 г. и влязоха в сила на 1 януари 2007 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, присъединяването на нови страни към Евро-средиземноморското споразумение следва да бъде одобрено чрез сключването на протокол към посоченото споразумение;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 21 от Евро-средиземноморското споразумение се състояха консултации, с цел да се гарантира, че са взети предвид взаимните интереси на Общността и на Египет,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

С настоящото Република България и Румъния стават страни по Евро-средиземноморското споразумение и съответно приемат и вземат предвид, по същия начин като останалите държави-членки на Общността, текстовете на споразумението, както и съвместните декларации, едностранните декларации и размяната на писма.ГЛАВА 1

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТА НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО-СПЕЦИАЛНО В НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ

Член 2

Земеделски продукти

Протокол 1 се заменя с текста в приложението към настоящия протокол.

Член 3

Правила за произход

Протокол 4 се изменя, както следва:

1. В член 3, параграф 1 и в член 4, параграф 1 позоваванията на новите държави-членки се заличават.

2. Приложение IVа се заменя със следния текст:


„ПРИЛОЖЕНИЕ IVA
Вариант на български език
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).
Вариант на испански език
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Вариант на чешки език
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Вариант на датски език
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Вариант на немски език
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Вариант на естонски език
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Вариант на гръцки език
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Вариант на английски език
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Вариант на френски език
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Вариант на италиански език
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Вариант на латвийски език
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Вариант на литовски език
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Вариант на унгарски език
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Вариант на малтийски език
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Вариант на нидерландски език
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Вариант на полски език
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Вариант на португалски език
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Вариант на румънски език
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Вариант на словенски език
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Вариант на словашки език
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Вариант на фински език
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Вариант на шведски език
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Арабски текст
image

3. Приложение IVб се изменя, както следва:
„ПРИЛОЖЕНИЕ IVБ

Вариант на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

 cumulation applied with … (όνομα της (των) χώρας (-ών)

 no cumulation applied (3).

Вариант на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на френски език

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на италиански език

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на латвийски език

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на литовски език

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

 cumulation applied with … (šalies/šalių pavadinimas)

 no cumulation applied (3).

Вариант на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на португалски език

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на румънски език

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Вариант на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).

Арабски текст

image

 cumulation applied with … (name of the country/countries)

 no cumulation applied (3).“ГЛАВА 2ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 4

Доказателства за произход и административно сътрудничество

1.  Доказателствата за произход, надлежно издадени от Египет или от нова държава-членка в рамките на преференциалните споразумения или на автономните договорености, прилагани между тях, се приемат в съответните държави съгласно настоящия протокол, при условие че:

а) придобиването на такъв произход води до преференциално тарифно третиране въз основа на преференциални тарифни мерки, предвидени в споразумението между ЕС и Египет или в системата на Общността за общите преференции;

б) доказателствата за произход и транспортните документи са издадени най-късно в деня преди датата на присъединяване;

в) доказателството за произход е предоставено на митническите органи в рамките на период от четири месеца след датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за внос в Египет или нова държава-членка преди датата на присъединяване съгласно преференциални споразумения или автономни договорености, прилагани между Египет и тази нова държава-членка по това време, доказателството за произход, издадено със задна дата съгласно тези споразумения или договорености, може също да бъде прието, при условие че е представено на митническите органи в рамките на период от 4 месеца от датата на присъединяването.

2.  Египет и новите държави-членки имат правото да задържат разрешенията, с които им е бил предоставен статут на „одобрени износители“ в рамките на преференциалните споразумения или на автономните договорености, прилагани между тях, при условие че:

а) такова предоставяне също е предвидено в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Египет и Общността; и

б) одобреният износител прилага действащите правила за произход съгласно това споразумение.

Тези разрешения се заменят не по-късно от една година след датата на присъединяване с нови разрешения, издадени съгласно условията на споразумението.

3.  Исканията за последващи проверки на доказателствата за произход, издадени съгласно преференциалните споразумения или автономните договорености, посочени в параграфи 1 и 2 по-горе, могат да бъдат представени от компетентните митнически органи на Египет или на новите държави-членки и се приемат от същите тези органи за срок от три години след издаването на съответното доказателство за произход.

Член 5

Стоки в транзит

1.  Разпоредбите на споразумението могат да бъдат прилагани за стоки, изнесени от Египет към новите държави-членки или от някоя от държавите-членки към Египет, които отговарят на разпоредбите на протокол 4 и които към датата на присъединяване или преминават транзитно, или са временно складирани в митнически складове или в свободни зони в Египет или в съответната нова държава-членка.

2.  В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител, бъде представено пред митническите органи на страната вносител в срок от четири месеца, считано от датата на присъединяване.ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Арабска република Египет се ангажира да не претендира, да не иска или отказва, нито да променя или оттегля отстъпки по силата на членове XXIV.6 и XXVIII от ГАТТ от 1994 г. във връзка с настоящото разширяване на Общността.

Член 7

Настоящият протокол е неразделна част от Евро-средиземноморското споразумение.

Приложението към настоящия протокол е неразделна част от него.

Член 8

1.  Настоящият протокол е одобрен от Общността, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите-членки и от Арабска република Египет в съответствие с процедурите във всяка от договарящите страни.

2.  Страните се уведомяват за приключване на съответните процедури, посочени в предходния параграф. Инструментите за одобрение се депозират в генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 9

1.  Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.  Настоящият протокол се прилага временно считано от 1 януари 2007 г.

3.  Независимо от параграфи 1 и 2 увеличаването на обема на тарифната квота, приложима за портокали, за която са предвидени разпоредби в приложението към настоящия протокол, се прилага от 1 юли 2007 г.

Член 10

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите страни, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

Член 11

Текстът на Евро-средиземноморското споразумение, включително приложенията и протоколите, които са неразделна част от него, както и текстът на заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език ( 4 ), и са също така автентични, както и оригиналните текстове. Съветът за асоцииране одобрява вариантите на тези текстове на български и на румънски език.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

signatory

signatory

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

signatory

За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

signatory

signatory

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРОТОКОЛ 1 ОТНОСНО ПРИЛОЖИМИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВНОС В ОБЩНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕГИПЕТ

1. Отстъпките, посочени в настоящото приложение, заменят за продуктите от подпозиция No0805 10 и от позиция No1006 отстъпките, които се прилагат понастоящем съгласно членовете на Споразумението за асоцииране (протокол 1). За всички продукти, непосочени в настоящото приложение, отстъпките, които се прилагат понастоящем, остават без изменение.Код по КН (1)

Описание на продукта (2)

(a)

(б)

(в)

(г)

Процентно намаление на митото НОН (1) % или специално мито

Тарифна квота

(в тонове нетно тегло)

Процентно намаление на митото, приложимо над тарифната квота (1) %

Специални разпоредби

0805 10

Портокали, пресни или изсушени

100

70 320  (2)

60

При спазване на специалните разпоредби на протокол 1, параграф 5

1006

Ориз

25

32 000

 

100

5 605

 

1006