EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0515(02)-20181204

Consolidated text: Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

02002A0515(02) — BG — 04.12.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

(ОВ L 129, 15.5.2002 г., стp. 3)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, във връзка с присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

  L 283

3

26.10.2005

►M2

СПОРАЗУМЕНИЕ под формата на размяна на писма между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания относно реципрочни мерки за либерализация и за изменение на Споразумението за асоцииране ЕО—Йордания и за замяна на приложения I, II, III и IV и Протоколи 1 и 2 към това споразумение

  L 41

3

13.2.2006

►M3

DECISION No 1/2006 OF THE EU‐JORDAN ASSOCIATION COUNCIL of 15 June 2006 (*)

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

  L 40

64

13.2.2010

►M5

РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ от 16 септември 2010 година

  L 253

60

28.9.2010

►M6

ПРОТОКОЛ към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания за общите принципи на участие на Хашемитското кралство Йордания в програми на Съюза

  L 117

2

27.4.2013

►M7

ПРОТОКОЛ за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

  L 132

81

21.5.2016

 M8

РЕШЕНИЕ № 1/2016 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ от 19 юли 2016 година

  L 233

6

30.8.2016

►M9

РЕШЕНИЕ № 1/2018 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — ЙОРДАНИЯ от 4 декември 2018 година

  L 9

147

11.1.2019(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга странаКРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана,

наричани по-долу „държавите-членки“ и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА,

наричани по-долу „Общността“,

от една страна, и

ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ,

наричано по-долу „Йордания“,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението на съществуващите традиционни връзки между Общността, нейните държави-членки и Йордания и общите ценности, които те споделят,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Общността, държавите-членки и Йордания желаят да укрепят тези връзки, да създадат трайни отношения, основани на взаимност и партньорство, и да постигнат по-нататъшното интегриране на йорданската икономика в европейската икономика,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението, което страните отдават на принципите на Устава на Обединените нации, и по-конкретно спазването на човешките права, демократичните принципи и икономическите свободи, които са в основата на асоциацията,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД политическото и икономическото развитие, отбелязани в Европа и в Средния изток през последните години,

УБЕДЕНИ в необходимостта да обединят своите усилия с цел засилване на политическата стабилност и икономическото развитие в областта чрез поощряване на сътрудничеството на местна основа,

ЖЕЛАЩИ да установят редовен политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес,

КАТО СЪЗНАВАТ необходимостта от ускоряване на процеса на икономическа и социална модернизация, започнат от Йордания, с цел пълно интегриране на нейната икономика в световната икономика и включването ѝ в общността на демократичните държави,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съществуващите различия в икономическото и социалното развитие на Йордания и Общността,

ЖЕЛАЕЩИ да установят сътрудничество, подкрепяно от редовен диалог в областта на икономиката, науката, технологията, културата, аудиовизуалната и социалната области, с цел постигането на по-добро разбирателство и по-добро взаимно познаване,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението, което Общността и на Йордания отдават на свободната търговия и по-специално на спазването на правата и задълженията, произтичащи от Общото споразумение за митата и търговията (1994) (ГАТТ),

УБЕДЕНИ, че Споразумението за асоцииране ще създаде нова благоприятна среда за развитието на икономическите отношения между тях, по-конкретно за развитието на търговията, инвестициите, икономическото и технологичното сътрудничество,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

1.  
Създава се асоциация между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Йордания, от друга страна.
2.  

Настоящото споразумение има следните цели:

— 
да създаде подходяща рамка за политическия диалог, с цел да се даде възможност за развитието на тесни политически връзки между страните,
— 
да създаде условия за постепенна либерализация на търговията със стоки, услуги и капитали,
— 
да насърчава развитието на хармонични икономически и социални отношения между страните, по-конкретно чрез диалог и сътрудничество,
— 
да съдейства за подобряване на условията на живот и труд и насърчаване на производителността и финансовата стабилност,
— 
да насърчава регионалното сътрудничество, с цел укрепване на мирното съвместно съществуване, както и икономическата и политическа стабилност,
— 
да насърчава сътрудничеството в други области от взаимен интерес.

Член 2

Отношенията между страните, както и разпоредбите на самото споразумение се основават на спазването на демократичните принципи и на основните човешки права, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, които ръководят вътрешната и международната им политика и представляват съществен елемент на настоящото споразумение.ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.  
Между страните се установява редовен политически диалог. Той допринася за засилване на техните отношения, за развитието на трайно партньорство и нарастване на взаимното разбирателство и солидарността.
2.  

Политическият диалог и сътрудничество имат за цел по-конкретно:

— 
да подобрят взаимното разбирателство и осигурят нарастващо сближаване на позициите по международни въпроси, в частност, онези, които биха могли да имат значително въздействие върху една или друга от страните,
— 
да дадат възможност на всяка страна да вземе предвид позицията и интересите на другата страна,
— 
да укрепят регионалната сигурност и стабилност,
— 
да насърчат съвместните инициативи.

Член 4

Политическият диалог обхваща всички въпроси от общ интерес за страните и целта му е да проправи път на нови форми на сътрудничество, насочени към постигането на общите цели, по специално в областта на мира, сигурността, човешките права, демокрацията и регионалното развитие.

Член 5

1.  

Политическият диалог улеснява развитието на съвместни инициативи и се провежда на редовни интервали и винаги, когато е необходимо, а именно:

а) 

на министерско равнище, основно в рамките на Съвета за асоцииране;

б) 

на равнище висши длъжностни лица, представляващи Йордания, от една страна, и председателството на Съвета и на Комисията, от друга страна;

в) 

като се използват пълноценно всички дипломатически пътища, включително организиране на редовни срещи, консултации във връзка с международни срещи и контакти между дипломатическите представителства в трети страни;

г) 

с всички други възможни средства, които биха могли да допринесат за укрепването, развитието и засилването на този диалог.

2.  
Установява се политически диалог между Европейския парламент и парламента на Йордания.ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Член 6

Общността и Йордания създават постепенно зона на свободна търговия по време на преходен период от дванадесет години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в съответствие с разпоредбите на последното и с тези на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., наричано по-долу „ГАТТ“.ГЛАВА 1

ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ

Член 7

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат спрямо продукти с произход от Общността и от Йордания, различни от посочените в приложение II на Договора за създаване на Европейската общност.

Член 8

В търговията между Общността и Йордания не се въвеждат никакви нови мита върху вноса или такси с равностоен ефект.

Член 9

Продуктите от Йордания се внасят в Общността, освободени от мита и други такси с равностоен ефект и от количествени ограничения или мерки с равностоен ефект.

Член 10

1.  
а) 

Разпоредбите на настоящата глава не са пречка за поддържане в рамките на Общността на селскостопански компонент във вноса на стоките, с произход от Йордания, изброени в приложение I.

б) 

Селскостопанският компонент може да приеме формата на определена сума или на мито ad valorem.

в) 

Разпоредбите на глава 2, приложими към селскостопанските продукти, се прилагат mutatis mutandis към селскостопанския компонент.

2.  
а) 

Разпоредбите на настоящата глава не са пречка за поддържането в Йордания на селскостопански компонент във вноса на стоки, с произход от Общността, изброени в приложение II.

б) 

Селскостопанските компоненти, които Йордания има право да определя при вноса от Общността съгласно буква а), не надхвърлят 50 % от базовото мито, което се прилага спрямо вноса от страни, които не се ползват от търговски преференции, но се ползват от третиране на най-облагодетелствана нация.

в) 

Ако Йордания установи, че стойността на митата, които се прилагат спрямо селскостопанските продукти, включени в изброените в приложение II стоки, надхвърлят максималната ставка, определена в буква б), Съветът за асоцииране може да постигне съгласие за прилагане на по-висока ставка.

г) 

Йордания може да разшири списъка на стоките, към които се прилага селскостопански компонент, при условие, че тези стоки бъдат включени в приложение I. Преди приемането му този селскостопански компонент се нотифицира на Комитета по асоциирането, който има право да приеме всяко необходимо решение.

д) 

От влизането в сила на споразумението, за изброените в приложение II продукти с произход от Общността, Йордания прилага мита върху вноса и такси с равностоен ефект в размер не по-висок от този, който е в сила към 1 януари 1996 г.

3.  
По отношение на промишления компонент в изброените в приложение II продукти с произход от Общността, Йордания поетапно премахва митата върху вноса или такси с равностоен ефект, в съответствие с разпоредбите на член 11.
4.  
Когато, в търговските отношения между Общността и Йордания се намали облагането на основен селскостопански продукт или когато това намаление е в резултат на взаимни отстъпки за преработени селскостопански продукти, могат да бъдат намалени селскостопанските компоненти, прилагани съгласно параграфи 1 и 2.
5.  
Намалението, посочено в параграф 4, списъкът на засегнатите продукти и при необходимост, тарифните квоти, за които се прилага намалението, се определят от Съвета за асоцииране.

Член 11

1.  
Митата и таксите с равностоен ефект, които се прилагат спрямо вноса в Йордания на продукти с произход от Общността, различни от тези, посочени в списъка от приложения II, III и IV, се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.
2.  

В съответствие с член 10, параграф 2, буква б) и параграф 3, митата и таксите с равностоен ефект, приложими за вноса в Йордания на преработени селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в приложение II, се премахват постепенно съгласно следния график:

— 
четири години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват с 10 % от базовото мито,
— 
пет години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват с 20 % от базовото мито,
— 
шест години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват с 30 % от базовото мито,
— 
седем години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват с 40 % от базовото мито,
— 
осем години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват с 50 % от базовото мито.
3.  

Митата и таксите с равностоен ефект, приложими за вноса в Йордания на селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък А на приложение III се премахват постепенно съгласно следния график:

— 
при влизането в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 80 % от базовото мито,
— 
една година след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 60 % от базовото мито,
— 
две години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 40 % от базовото мито,
— 
три години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 20 % от базовото мито,
— 
четири години след влизане в сила на настоящото споразумение останалите мита и такси се премахват.
4.  

Митата и таксите с равностоен ефект, които се прилагат за вноса в Йордания на селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък Б на приложение III се премахват постепенно съгласно следния график:

— 
четири години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 90 % от базовото мито,
— 
пет години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 80 % от базовото мито,
— 
шест години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 70 % от базовото мито,
— 
седем години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 60 % от базовото мито,
— 
осем години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 50 % от базовото мито,
— 
девет години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 40 % от базовото мито,
— 
десет години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 30 % от базовото мито,
— 
единадесет години след влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито и такса се намаляват до 20 % от базовото мито,
— 
дванадесет години след влизане в сила на настоящото споразумение останалите мита и такси се премахват.
5.  
По отношение на продуктите, изброени в приложение IV, прилаганите разпоредби се преразглеждат от Съвета за асоцииране четири години след влизането в сила на настоящото споразумение. При преразглеждането Съветът за асоцииране изготвя график за премахването на митата за продуктите от приложение IV.
6.  
При наличие на сериозни затруднения по отношение на определен продукт графикът, прилаган съгласно параграфи 2, 3 и 4, може да бъде преразгледан от Комитета за асоцииране по общо съгласие, като е ясно, че графикът, чието преразглеждане се иска, не може да бъде удължаван по отношение на съответния продукт за срок, надвишаващ максималния преходен период от дванадесет години. Ако Комитетът за асоцииране не вземе решение в срок тридесет дни от нотифицирането на искането на Йордания за преразглеждане на графика, тя има право да спре временно прилагането на графика за срок, който не може да надвишава една година.
7.  
За всеки продукт базовото мито, което подлежи на постепенно намаляване съгласно параграфи 2, 3 и 4, представлява действително прилаганото мито по отношение на Общността към 1 януари 1996 г.
8.  
Ако след 1и януари 1996 г. се приложи намаляване на митата erga omnes, то намаленото мито замества посоченото в параграф 7 базово мито, считано от датата на която е приложено това намаление.
9.  
Йордания предоставя на Общността информация за своите базови мита.

▼M2

Член 11а

1.  
Мита, приложими при внос в Йордания на преработени селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък В от приложение III, се премахват, считано от влизането в сила на размяната на писма между Общността и Йордания относно реципрочни мерки за либерализация и за изменение на Споразумението за асоцииране ЕО—Йордания, както и за замяна на приложения I, II, III и IV и протоколи 1 и 2 към настоящото споразумение.
2.  
Мита, приложими при внос в Йордания на преработени селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък Г от приложение III, се премахват на четири еднакви годишни етапа с начало 1 май 2006 г., и тези продукти са освободени от мита, считано от 1 май 2009 г.
3.  
Мита, приложими при внос в Йордания на преработени селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък Д от приложение III, се премахват на осем еднакви годишни етапа с начало 1 май 2006 г., и тези продукти са освободени от мита, считано от 1 май 2013 г.
4.  
Мита, приложими при внос в Йордания на преработени селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък Е от приложение III, се намаляват с 50 % на пет еднакви годишни етапа с начало 1 май 2006 г. и тези продукти са предмет на 50 % от базовата ставка, считано от 1 май 2010 г.
5.  
Мита, приложими при внос в Йордания на преработени селскостопански продукти с произход от Общността, изброени в списък Ж от приложение III, не се премахват.
6.  
С цел елиминирането на митата, посочени в параграфи 1—5, основното мито, за която се прилагат последователни намаления, е митото, което се прилага erga omnes на датата преди подписването на Размяната на писма между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания относно реципрочни мерки за либерализация и за изменение на Споразумението за асоцииране ЕО—Йордания и за замяна на приложения I, II, III и IV и протоколи 1 и 2 към настоящото споразумение.
7.  
Ако след подписването на Размяната на писма между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания относно реципрочни мерки за либерализация и за изменение на Споразумението за асоцииране ЕО—Йордания и за замяна на приложения I, II, III и IV и протоколи 1 и 2 към настоящото споразумение, тарифно намаление бъде приложено на основа erga omnes, по-специално намаления в резултат на тарифни преговори в рамките на СТО, то тези намалени митни ставки заместват основните мита, предвидени в параграф 6 от датата, на която се прилагат тези намаления.

▼B

Член 12

Разпоредбите, които се отнасят за премахването на митата върху вноса, се прилагат също и за митата с фискален характер.

Член 13

1.  
Чрез дерогация от разпоредбите на член 11, Йордания може да въвежда извънредни мерки за ограничен срок, под формата на повишаване или повторно въвеждане на митата.

Тези мерки могат да се прилагат само за нови отрасли на промишлеността или за сектори, които се намират в процес на преструктуриране или са изправени пред сериозни затруднения, особено ако тези затруднения са свързани със сериозни социални проблеми.

Прилаганите в Йордания мита върху вноса за продукти с произход от Общността, въведени с тези мерки, не могат да надвишават 25 % ad valorem и трябва да запазят преференциалното третиране на продукти с произход от Общността. Общата средногодишна стойност на вноса на продукти които са предмет на такива мерки, не може да надвишава 20 % от средногодишната стойност на общия внос на промишлени продукти с произход от Общността през последните три години, за които има статистически данни.

Тези мерки се прилагат през срок, ненадвишаващ пет години, освен ако Комитетът за асоцииране не е разрешил по-дълъг срок. Мерките престават да се прилагат най-късно при изтичането на максималния преходен период от дванадесет години.

Не могат да се въвеждат подобни мерки по отношение на определен продукт, ако са изминали повече от три години от премахването на всички мита и количествени ограничения, такси или мерки с равностоен ефект по отношение на този продукт.

Йордания уведомява Комитета за асоцииране за всички извънредни мерки, които възнамерява да приеме и, по искане на Общността, се провеждат консултации относно мерките и засегнатите от тях сектори, преди мерките да влязат в сила. Когато приема такива мерки, Йордания предоставя на Комитета график за премахването на митата, въведени съгласно настоящия член. Този график предвижда постепенното премахването на тези мита чрез намаляването им с равни годишни части, като намаляването им започва не по-късно от края на втората година след въвеждането им. Комитетът за асоцииране може да вземе решение за различен от предложения график.

2.  
Чрез дерогация на разпоредбите от параграф 1, четвърта алинея , за да отчете затрудненията, свързани със създаването на нови промишлени отрасли или при преструктурирането на отделни сектори или когато те са изправени пред сериозни затруднения, по изключение Комитетът по асоциирането може да разреши на Йордания да запази предприетите съгласно параграф 1 мерки за максимален срок от три години след изтичане на преходния период от дванадесет години.ГЛАВА 2

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 14

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за продукти с произход от Общността и Йордания, чийто списък е даден в приложение II на Договора за създаване на Европейската общност.

▼M2

Член 14а

Не се въвеждат нови мита върху внос или други такси с равностоен ефект по отношение на търговията със селскостопански продукти между Общността и Йордания.

▼B

Член 15

Общността и Йордания въвеждат постепенно по-голяма либерализация на търговията със селскостопански продукти помежду им.

Член 16

1.  
При внос в Общността селскостопанските продукти с произход от Йордания се ползват от разпоредбите, посочени в протокол 1.
2.  
При внос в Йордания селскостопанските продукти с произход от Общността се ползват от разпоредбите, посочени в протокол 2.

Член 17

▼M2

1.  
От 1 януари 2009 г. Общността и Йордания преразглеждат ситуацията с оглед определяне на мерки за либерализация, които да се приложат от Общността и Йордания, считано от 1 януари 2010 г. в съответствие с целите, постановени в член 15.

▼B

2.  
Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 и като се отчитат потоците в търговията със селскостопански продукти между страните, както и особената чувствителност на тези продукти, Общността и Йордания редовно ще преразглеждат в рамките на Съвета за асоцииране възможността за предоставяне на други отстъпки, като това се извършва продукт по продукт и на реципрочна основа.ГЛАВА 3

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

1.  
Не се въвеждат количествени ограничения върху вноса, нито мерки с равностоен ефект в търговията между Общността и Йордания.
2.  
С влизането в сила на споразумението се премахват всякакви количествени ограничения или мерки с равностоен характер върху вноса в търговията между Йордания и Общността.
3.  
Общността и Йордания не прилагат по отношение на износа помежду си мита или такси с равностоен ефект, нито количествени ограничения или мерки с равностоен характер.

Член 19

1.  
В случай на установяване на специални разпоредби в резултат на прилагане на селскостопанската й политика или промяна в съществуващата нормативна база или в случай на изменение или развитие на разпоредби, свързани с прилагането на нейната селскостопанска политика, съответната страна може да измени за съответните продукти режима, предвиден със споразумението.
2.  
В този случай съответната страна информира за това Комитета за асоцииране. По искане на другата страна Комитетът за асоцииране провежда заседание, за да бъдат отчетени по подходящ начин интересите на последната
3.  
В случай че Общността или Йордания, при прилагане на разпоредбите на параграф 1, изменят предвидения с настоящото споразумение режим за селскостопанските продукти, те се съгласяват да предоставят предимства, равностойни на предвидените с настоящото споразумение, за вноса с произход от другата страна.
4.  
Прилагането на настоящия член може да бъде предмет на консултации в рамките на Съвета за асоцииране.

Член 20

1.  
При внос в Общността продуктите с произход от Йордания не се ползват от по-благоприятен режим от този, който държавите-членки прилагат помежду си.
2.  
Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат, без да засягат тези, предвидени с Регламент (ЕИО) № 1911/91 на Съвета от 26 юни 1991г. относно прилагане на разпоредбите на правото на Общността към Канарските острови.

Член 21

1.  
Двете страни се въздържат от всякаква мярка или практика от вътрешен фискален характер, която въвежда, пряко или непряко, дискриминация между продуктите на едната страна и сходни продукти с произход от другата страна.
2.  
Продуктите, изнасяни за територията на една от страните, не могат да се ползват от възстановяване на косвено вътрешно данъчно облагане, надвишаващи размера на косвеното облагане, което им е наложено пряко или косвено.

Член 22

1.  
Споразумението не изключва запазването или създаването на митнически съюзи, свободни търговски зони или спогодби за погранична търговия, доколкото те не изменят търговския режим, предвиден в настоящото споразумение.
2.  
Общността и Йордания провеждат консултации в рамките на Комитета за асоцииране във връзка със споразуменията, създаващи такива митнически съюзи или свободни търговски зони, а при необходимост — и по други важни въпроси, свързани с търговската им политика по отношение на трети страни. При присъединяване на трета страна към Общността, тези консултации се провеждат с цел да се гарантира, че взаимните интереси на Общността и на Йордания могат да бъдат отчетени.

Член 23

Ако една от страните установи, че в търговията ѝ с другата страна има дъмпинг по смисъла на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и на вътрешното законодателство в тази област, тя може да предприеме подходящи мерки срещу тази практика, в съответствие със Споразумението за прилагането на член VI от ГАТТ и на вътрешното законодателство в тази област, при спазване на условията и процедурите, предвидени в член 26.

Член 24

Когато увеличаването на вноса на един продукт се извършва в размери и при условия, които предизвикват или заплашват да причинят:

— 
сериозна вреда на местните производители на подобни или пряко конкурентни продукти на територията или на част от територията на една от страните, или
— 
сериозни смущения в областта на икономиката;

Засегнатата страна може да предприеме подходящи мерки при условията и съгласно процедурите, предвидени с член 26.

Член 25

Ако спазването на разпоредбите на член 18, параграф 3 води до:

(i) 

реекспорт за трета страна, по отношение на която страната износител е въвела за съответния продукт количествени ограничения върху износа, мита върху износа или мерки и такси с равностоен ефект;

(ii) 

сериозен недостиг или заплаха от такъв на продукт от важно значение за страната износител,

и когато описаните по-горе хипотези пораждат или има опасност да породят сериозни затруднения за страната износител, последната може да предприеме подходящи мерки, като спазва условията и процедурите, предвидени в член 26. Мерките са недискриминационни и се премахват, когато условията вече не оправдават тяхното поддържане.

Член 26

1.  
Ако Общността или Йордания подложи вноса на продуктите, които биха могли да предизвикат затрудненията, посочени в член 24, на административна процедура, с цел по-бързо предоставяне на информация за развитието на търговските потоци, тя информира за това другата страна.
2.  
В случаите, посочени в членове 23, 24 и 25, преди предприемането на мерките, предвидените в тях мерки или при първа възможност, в случаите, когато се прилага параграф 3, буква г), засегнатата страна предоставя на Комитета за асоцииране цялата информация, необходима за задълбочено проучване на ситуацията и намиране на приемливо за двете страни решение.

При подбора на мерките предимство имат онези, които в най-малка степен разстройват действието на споразумението.

Защитните мерки се нотифицират незабавно на Комитета за асоцииране и са предмет на редовни консултации в рамките на комитета, по-конкретно касаещи премахването им, веднага след като обстоятелствата го позволяват.

3.  

За прилагането на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а) 

по отношение на член 23, страната износител се информира за случаите на дъмпинг, веднага щом властите на страната вносител започнат проверката. Ако не бъде прекратен дъмпингът по смисъла на член VI от ГАТТ или ако не бъде намерено друго приемливо решение в срок от тридесет дни от нотифицирането на случая, страната вносител може да предприеме подходящи мерки;

б) 

по отношение на член 24, затрудненията, породени от посочената в този член ситуация, се нотифицират на Комитета за асоцииране, който може да вземе всяко решение за премахването им.

Ако Комитетът за асоцииране или страната износител не вземат решение, което да доведе до премахване на затрудненията или не бъде намерено задоволително решение в срок от тридесет дни от нотифициране на случая, страната вносител има право да предприеме подходящи мерки за разрешаването на проблема. Тези мерки не трябва да надхвърлят необходимото за преодоляване на възникналите затруднения;

в) 

по отношение на член 25, затрудненията, породени от посочените в този член ситуации се нотифицират на Комитета за асоцииране.

Комитетът за асоцииране има право да вземе всякакво решение с цел премахване на затрудненията. Ако не бъде взето решение в срок от тридесет дни от нотифицирането на случая, страната износител може да приложи подходящи мерки по отношение на износа на съответния продукт;

г) 

в случаите, когато извънредни обстоятелства, изискващи незабавно действие, направят предварителното информиране или разглеждане невъзможни, засегнатата страна може, в определените с членове 23, 24 и 25 случаи, да приложи незабавно защитните мерки, строго необходими за справяне със ситуацията, и незабавно информира за това другата страна.

Член 27

Настоящото споразумение не изключва възможността за прилагане на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, обосновани от съображения за обществен морал, обществен ред, обществена сигурност, закрила на здравето и живота на хората, животните и растенията, опазване на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, или закрила на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, нито за правила, отнасящи се до златото и среброто. При все това, тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение в търговията между страните.

Член 28

За целите на прилагането на разпоредбите на настоящия дял понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество в тази връзка са определени в протокол 3.

Член 29

Комбинираната номенклатура на стоките се използва за класирането на стоките в търговията между двете страни.ДЯЛ III

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И УСЛУГИГЛАВА 1

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ

Член 30

1.  
а) 

Общността и нейните държави-членки предоставят по отношение на установяването на йордански дружества на тяхна територия, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено на подобни дружества от трети страни.

б) 

Без да се засягат резервите, изброени в приложение V, Общността и нейните държави-членки предоставят по отношение на дейността на дъщерните дружества на йорданските дружества, установени на тяхна територия, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено на собствените им подобни дружества.

в) 

Общността и нейните държави-членки предоставят по отношение на дейността на клоновете на йорданските дружества, установени на тяхна територия, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено на подобни дружества на трети страни.

2.  
а) 

Без да се засягат резервите, изброени в приложение VI, Йордания предоставя по отношение на установяването на дружества на Общността на нейна територия, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено на нейните собствени дружества или на дружества от трети страни, ако последното е по-благоприятно.

б) 

Йордания предоставя по отношение на дейността на дъщерни дружества и клонове на дружества на Общността, установени на нейна територия, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено на нейните собствени дружества или клонове, или на дружества или клонове от трети страни, ако последното е по-благоприятно.

3.  
Разпоредбите на параграф 1, буква б) и параграф 2, буква б) не могат да се използват за заобикаляне на законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на някоя от страните, прилагани спрямо достъпа на дъщерни дружества или клонове на дружества на другата страна, установени на територията на първата, до някои специфични сектори или дейности.

Посоченото в параграф 1, букви б) и в) и параграф 2, буква б) третиране се ползва от дружества, дъщерни дружества и клонове, установени в Общността и Йордания към датата на влизането в сила на настоящото споразумение и от дружествата, дъщерните дружества и клонове, които ще се установят след тази дата.

Член 31

1.  
Разпоредбите на член 30 не се прилагат за въздушния, речния и водния транспорт.
2.  

По отношение обаче на дейностите на морски агенции, предоставящи услуги свързани с международен морски транспорт, включително комбинирани дейности, включващи морски преход, всяка от страните разрешава на дружествата на другата страна да имат търговско присъствие на тяхна територия под формата на дъщерни дружества или клонове, при условия на установяване и дейност, които са не по-малко благоприятни от тези, предоставяни на собствените им дружества или дъщерните дружества или клоновете на трета страна, ако те са по-благоприятни. Без да се изчерпват с това, тези дейности включват:

а) 

маркетинг и продажба на морски транспортни и свързаните с тях услуги чрез пряк контакт с клиенти, от котировката до оформянето на фактурата, независимо от това дали тези услуги се извършват или предлагат от самия доставчик на услугата или от доставчици на услуги, с които продавачът на услуги е установил постоянни търговски договорености;

б) 

покупка и използване за собствена сметка или са сметка на клиентите им (и за продажба на клиентите им) на всякакви транспортни или свързани с тях услуги, включително вътрешнотранспортни услуги от всякакъв вид, по-специално речен, автомобилен или железопътен транспорт, необходими за предоставяне на интегрирана услуга;

в) 

изготвяне на транспортни документи, митнически документи или всякакви други документи, свързани с произхода и естеството на превозваните стоки;

г) 

осигуряване на търговска информация с всички средства, включително с компютъризирани информационни системи и чрез електронен обмен на данни (при условие че се спазват ограниченията с недискриминационен характер, касаещи далекосъобщенията);

д) 

установяване на търговски договорености, включително участие в капитала на дружеството и наемане на местен персонал (или, в случай на чуждестранен персонал, при спазване на съответните разпоредби на настоящото споразумение), с други местни морски агенции;

е) 

организиране за сметка на други дружества на акостирането на плавателния съд и приемането на товара при необходимост.

Член 32

По смисъла на това споразумение:

а) 

„дружество от Общността“ или „йорданско дружество“ означава дружество, създадено съгласно законите на държава-членка или на Йордания, което има седалище, централно управление или място на стопанска дейност на територията на Общността или на Йордания.

Когато обаче дружеството, създадено съгласно законодателството на държавата-членка или съответно на Йордания, притежава само уставно седалище на територията на Общността или на Йордания, то ще се смята за дружество на Общността или за йорданско дружество, когато дейността му е действително и трайно свързана съответно с икономиката на една от държавите-членки или на Йордания;

б) 

„дъщерно дружество“ на дружество означава дружество, действително контролирано от първото;

в) 

„клон“ на дружество означава място на стопанска дейност без правосубектност, което изглежда дълготрайно установено, като например разширение на дружеството-майка, има собствено управление и е материално обезпечено да води преговори с трети лица, така че последните, независимо че знаят, че при необходимост се установява юридическа връзка с дружеството-майка, чиято централа е в чужбина, не се налага да работят директно с това дружество-майка, а могат да водят преговори на мястото на стопанска дейност, което представлява разширението;

г) 

„установяване“ означава правото за дружествата на Общността или йорданските дружества, определени в точка а), да упражняват стопанска дейност, като създадат дъщерни дружества и клонове съответно в Йордания или в Общността;

д) 

„дейност“ означава осъществяването на стопанска дейност;

е) 

„стопанска дейност“ означава дейност с промишлен или търговски характер, както и свободни професии;

ж) 

„гражданин на държава-членка или на Йордания“ означава всяко физическо лице, гражданин съответно на държава-членка или на Йордания;

з) 

По отношение на международния морски транспорт, включително дейности от комбиниран транспорт, включващ морски преход, от разпоредбите на настоящата глава и глава 2 се ползват гражданите на държавите-членки или на Йордания, установени извън Общността или Йордания, както и дружествата за корабоплаване, установени извън Общността или Йордания и контролирани от граждани на една от държавите- членки или на Йордания, когато техните плавателни съдове са регистрирани в същата държава-членка или в Йордания, в съответствие с тяхното съответно законодателство.

Член 33

1.  
Страните се въздържат от предприемането на мерки или упражняването на дейности, които биха направили условията за установяване и дейност на дружествата на другата страна по-ограничителни от условията, съществуващи преди датата на подписване на настоящото споразумение.
2.  
Разпоредбите на настоящия член не засягат тези на член 44. Към хипотезите, предвидени в член 44, се прилагат единствено неговите разпоредби, които изключват приложението на всякакви други.

Член 34

1.  
Дружество на Общността или йорданско дружество, установено на територията на Йордания, респективно на територията на Общността, има право да наема или да осигурява наемането на работа в своите дъщерни дружества и клонове, съгласно действащите закони на приемащата страна, на територията на Йордания,, респективно на Общността, граждани на държавите-членки на Общността или на Йордания, при условие че тези служители са ключов персонал съгласно определението на параграф 2 от настоящия член и че те се наемат изключително от тези дружества, дъщерни дружества или клонове. Разрешителните за пребиваване и за работа на такива служители обхващат само периода на тази заетост.
2.  

Ключов персонал на посочените дружества, наричани по-долу „организации“, са „командировани кадри“, съгласно определението на буква в) по-долу, попадащи в следните категории, при условие че организацията притежава правосубектност и че съответните лица са наети от нея или са партньори там (но не в качеството на мажоритарни акционери) най-малко през годината, непосредствено предшестваща командироването:

а) 

лица, заемащи отговорна длъжност в организация, които основно ръководят управлението на последната, които се контролират и получават общи насоки от съвета на директорите или акционерите на дружеството или от техния равностоен орган и чиито функции включват:

— 
управляват организацията или отдел или подразделение на организацията,
— 
упражняват надзор и контрол върху работата на други служители, упражняващи административни или технически функции,
— 
лично назначават и освобождават служители или дават препоръки по въпросите за назначаване и освобождаване;
б) 

лицата на работа в определена организация, които притежават необичайни познания, които са от съществено значение за обслужването, изследователското оборудване, технологиите или управлението на организацията. Оценката на такива познания може да отразява, освен специфичните познания за организацията, високо ниво на квалификация за вида работа или професия, изискваща специфични технически познания, включително принадлежност към регулирана професия;

в) 

„командирован кадър“ се определя като физическо лице, което работи в организация на територията на една от страните и което е временно преместено на територията на другата страна за целите на извършване на стопанска дейност; съответната организация трябва да притежава свое основно място на стопанска дейност на територията на едната страна и командироването трябва да е към предприятие (дъщерно дружество, клон) на тази организация, което реално осъществява подобна стопанска дейност на територията на другата страна

3.  

Влизането и временното пребиваване на територията на Йордания или на Общността на граждани, съответно на държавите-членки или на Йордания се разрешава, ако гражданите са лица, заемащи отговорна длъжност в дружество по смисъла на параграф 2, буква а) и отговарят за установяването на йорданско дружество или дружество на Общността, при условие:

— 
че не участват пряко в продажбите или предоставянето на услуги, и
— 
че дружеството няма други представители, бюро, клон или дъщерно дружество съответно в държавата-членка на Общността или в Йордания.

Член 35

С цел улесняване на упражняването на регулирани професионални дейности от граждани на Общността и йордански граждани съответно в Йордания и в Общността, Комитетът за асоцииране разглежда инициативите, които трябва да се предприемат за взаимното признаване на квалификацията.

Член 36

Разпоредбите на член 30 не изключват прилагането от една от страните на особени разпоредби по отношение на установяването и дейността на нейна територия на клонове на дружества на другата страна, които не са учредени като дружества на територията на първата, въз основа на наличието на правни или технически разлики между такива клонове и тези, които са учредени като дружества на нейна територия или, когато става въпрос за финансови услуги, от съображения с пруденциален характер. Разликата в третирането не трябва да надхвърля строго необходимото, предвид наличието на такива правни или технически разлики или, при финансовите услуги, на съображения с пруденциален характер.ГЛАВА 2

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Член 37

1.  
Страните се задължават постепенно да разрешават предоставянето на услуги от дружества от Общността или йордански дружества, установени в страна, различна от тази на получателя на услугите, като се отчита развитието на сектора на услугите в страните.
2.  
Съветът за асоцииране прави необходимите препоръки по прилагането на параграф 1.

Член 38

За да се осигури съгласуваното развитие на транспорта между страните, адаптирано към търговските им нужди, условията за взаимен достъп до пазара и предлагането на услуги в областта на автомобилния, железопътния и воден транспорт и при необходимост въздушния транспорт, могат да се уреждат от специални споразумения, договаряни, ако е необходимо, между страните след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 39

1.  

В областта на морския транспорт страните се задължават ефективно да прилагат принципа за свободен достъп до пазара и трафик на търговска основа:

а) 

Горната разпоредба не засяга правата и задълженията, произтичащи от Конвенцията на Организацията на обединените нации за Професионалния кодекс на линейните конференции, така както са приложими за страните по настоящото споразумение. Неучастващите в линейни конференции превозвачи могат свободно да се конкурират с линейните конференции, доколкото се придържат към принципа за лоялна конкуренция на търговска основа.

б) 

Страните потвърждават, че ще се придържат към принципа на свободната конкуренция по отношение на търговията с течни и твърди насипни товари.

1.  

При прилагане на принципите на параграф 1, страните:

а) 

се въздържат от включване в бъдещи двустранни споразумения с трети страни на разпоредби за разпределяне на товарите относно търговия с насипни сухи и течни товари и линейни превози. Това не изключва обаче възможността от прилагане на подобни клаузи спрямо линейните превози на стоки в изключителни обстоятелства, когато дружествата за корабоплаване на едната или другата страна по настоящото споразумение не биха имали реално друга възможност да участват в превозите към и от съответната трета държава;

б) 

премахват, с влизането в сила на настоящото споразумение, всички едностранни мерки, административни, технически и други пречки, които могат да доведат до ограничаване или прикрита дискриминация при свободното предоставяне на услуги в областта на международния морски транспорт.

Всяка страна inter alia предоставя на съдовете, използвани от граждани или дружества на другата страна, третиране, не по-малко благоприятно от онова, което предоставя на собствените си плавателни съдове по отношение на достъпа до пристанища, отворени за международната търговия, използването на инфраструктурата и на спомагателните морски услуги на пристанищата, а също и по отношение на свързаните с това такси и начисления, митнически услуги, определяне на корабни стоянки и съоръжения за товарене и разтоварване.ГЛАВА 3

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 40

1.  
Страните се задължават да разгледат възможността за разширяване на настоящия дял с цел изготвяне на „спогодба за икономическа интеграция“, по смисъла на определението на член V от Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС).
2.  
Целта, посочена в параграф 1, е предмет на първоначално разглеждане от Съвета за асоцииране най-късно пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.
3.  
При това разглеждане Съветът за асоцииране отчита постигнатия напредък в сближаването на законодателството между страните в съответните области на дейност.

Член 41

1.  
Разпоредбите на настоящия дял се прилагат, при спазване на ограниченията, обосновани от съображения за обществен ред, обществена сигурност или обществено здраве.
2.  
Те не се прилагат за дейности, които на територията на всяка от страните са свързани, дори случайно, с упражняването на официална власт.

Член 42

За целите на прилагането на настоящия дял, никоя разпоредба на споразумението не забранява страните да прилагат своите законови и подзаконови нормативни актове, касаещи влизането и пребиваването, работата, условията на труд, установяването на физически лица и предоставянето на услуги, при условие че не ги прилагат по начин, който обезсилва или накърнява ползите, произтичащи за всяка от страните от условията на някоя конкретна разпоредба на споразумението. Настоящата разпоредба не засяга прилагането на член 41.

Член 43

Дружествата, които се контролират от или са съвместна собственост на йордански дружества и дружества на Общността, също се ползват от разпоредбите на настоящия дял.

Член 44

Третирането, което всяка от страните предоставя на другата по силата на настоящото споразумение към деня, предхождащ с един месец, влизането в сила на съответните задължения по ГАТС, по отношение на секторите или мерките, обхванати от ГАТС, в никакъв случай не е по-благоприятно от това, предоставено от първата страна в съответствие с разпоредбите на ГАТС по отношение на всеки отрасъл, подотрасъл или начин на предоставяне на услуги.

Член 45

За целите на настоящия дял не се отчита третирането, предоставено от Общността, нейните държави-членки или Йордания по силата на задължения, договорени в рамките на спогодби за икономическа интеграция съгласно принципите на член V от ГАТС.

Член 46

1.  
Независимо от всякакви други разпоредби на настоящото споразумение, на никоя страна не се забранява да прилага мерки с пруденциален характер, включително за закрила на инвеститорите, вложителите, притежателите на застрахователни полици или на лицата, притежаващи фидуциарни права, или за осигуряване целостта и стабилността на финансовата система. Когато тези мерки не съответствуват на разпоредбите на споразумението, те не трябва да бъдат използвани за избягване на изпълненията на задълженията по споразумението от някоя от страните.
2.  
Нищо в споразумението не може да се тълкува като изискване към една страна да разкрива информация, свързана с дейността и сметките на частни лица или всякаква поверителна или защитена информация, която е на разположение на публичните институции.

Член 47

Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат прилагането от всяка страна на мерки, необходими, за да се предотврати заобикаляне посредством разпоредбите на настоящото споразумение на мерките, които е предприела по отношение на достъпа на трети страни до нейния пазар.ДЯЛ IV

ПЛАЩАНИЯ, ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИГЛАВА 1

ПЛАЩАНИЯ И ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

Член 48

При спазване на разпоредбите на членове 51 и 52, текущите плащания, свързани с движението на стоки, хора, услуги и капитали в рамките на настоящото споразумение не подлежат на никакво ограничение.

Член 49

1.  
В рамките на разпоредбите на настоящото споразумение, при спазване на разпоредбите на членове 50 и 51 и без да се засяга приложение VI, посочено в член 30, параграф 2, буква а), движението на капитали от Общността към Йордания и движението на капитали, свързано с преки инвестиции, не подлежат на никакви ограничения.
2.  
Прехвърлянето в Общността на йордански капитали, различни от тези, свързани с преките инвестиции, се подчинява на действащото в Йордания законодателство.
3.  
Страните се консултират с цел да постигнат пълна либерализация на движението на капитали веднага след възникване на условията за това.

Член 50

При спазване на останалите разпоредби на настоящото споразумение или на други международни задължения на Общността и на Йордания, разпоредбите на член 49 не са пречка за прилагането на съществуващите към датата на влизане в сила на настоящото споразумение ограничения между тях по отношение на движението на капитали, свързани с преки инвестиции като вложения в недвижима собственост или с установяване.

Въпреки това, не се засяга прехвърлянето в чужбина на инвестиции, осъществени в Йордания от лица, пребиваващи в Общността или осъществени в Общността от лица, пребиваващи в Йордания, както и произтичащите от тях доходи.

Член 51

Когато, при извънредни обстоятелства, движението на капитали между Общността или Йордания причинява или има опасност да причини сериозни затруднения при изпълнение на валутната или парична политика на Общността или на Йордания, съответно Общността или Йордания могат, съгласно условията, определени в рамките на ГАТС и на членове VIII и XIV от Устава на Международния валутен фонд, да приемат защитни мерки срещу движението на капитали между Общността и Йордания за срок, не по-дълъг от шест месеца, при условие че тези мерки са строго необходими.

Член 52

В случай, че една или няколко държави-членки на Общността или Йордания изпитват или има опасност да изпитат значителни затруднения, свързани с платежния баланс, то Общността или Йордания, в зависимост от случая, могат, съгласно условията, определени в рамките на Общото споразумение за митата и търговията и членове VIII и XIV от Устава на Международния валутен фонд, да приемат за определен срок ограничителни мерки по отношение на текущите плащания.Техният обхват не може да надхвърля строго необходимото. Общността или Йордания, в зависимост от случая, уведомяват незабавно другата страна за това и предоставят колкото се може по-скоро график за премахване на тези мерки.ГЛАВА 2

КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Член 53

1.  

Несъвместими с нормалното действие на настоящото споразумение, доколкото могат да окажат влияние върху търговията между Общността и Йордания са:

(i) 

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, чиито цел или резултат са предотвратяването, ограничаването и нарушаване на конкуренцията;

(ii) 

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на Общността или на Йордания като цяло или на значителна част от тази територия;

(iii) 

всяка държавна помощ, която нарушава или застрашава да наруши условията на конкуренцията, като поставят в по-благоприятно положение определени предприятия или производства.

2.  
Всяка практика, несъвместима с настоящия член, се оценява въз основата на критериите, произтичащи от прилагането на правилата, предвидени в членове 85, 86 и 92 от Договора за създаване на Европейската общност, а за продуктите, обхванати от Европейската общност за въглища и стомана, на тези, предвидени в членове 65 и 66 от този договор, както и общностните правила относно държавните помощи, включително вторичното законодателство.
3.  
В срок от пет години, считано от влизането в сила на настоящото споразумение Съветът за асоцииране приема необходимите норми за прилагането на параграфи 1 и 2.

До приемането на необходимите норми, разпоредбите на споразумението за тълкуване и прилагане на членове VI, XVI и XXIII от GATT се използват като норми за прилагане на параграф 1, точка iii) и съответните части на параграф 2.

4.  
а) 

За целите на прилагането на разпоредбите на параграф 1, точка iii), страните се споразумяват през първите пет години от влизането в сила на настоящото споразумение всяка държавна помощ, отпускана от Йордания, да се оценява, като се отчита фактът, че тази страна се разглежда като регион идентичен на регионите на Общността, посочени в член 92, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност, в които жизненото равнище е необичайно ниско или в които има много ниско равнище на заетост.

Съветът за асоцииране решава, като взема предвид икономическото състояние на Йордания, дали този срок трябва да се удължи с нови петгодишни периоди.

б) 

Всяка страна осигурява прозрачност в областта на държавните помощи, inter alia, като уведомява ежегодно другата страна за общия размер и разпределението на отпуснатата помощ и като предоставя при поискване информация за режима на помощите. При поискване от една от страните, другата страна предоставя информация за отделни особени случаи на държавна помощ.

5.  

По отношение на продуктите, посочени в дял II, глава 2:

— 
параграф 1,точка iii) не се прилага,
— 
всяка практика, несъвместима с параграф 1, точка i) трябва да се оценява съгласно критериите, определени от Общността на основание на членове 42 и 43 от Договора за създаване на Европейската общност и по-конкретно тези, установени с Регламент № 26/62 на Съвета.
6.  

Ако Общността или Йордания преценят, че някоя практика е несъвместима с параграф 1 и:

— 
случаят не е разрешен по подходящ начин посредством правилата за прилагане, посочени в параграф 3, или
— 
при липса на такива правила и когато такава практика причинява или заплашва да причини тежка вреда на другата страна или на националното й стопанство, включително на отрасъла на услугите,

тя може да предприеме подходящи мерки след консултация с Комитета за асоцииране или тридесет работни дни след сезирането на посочения Комитет за асоцииране.

В случай на практики, несъвместими с параграф 1, точка iii) на настоящия член, тези подходящи мерки, когато към тях се прилага Общото споразумение за митата и търговията, могат да се приемат само в съответствие с процедурите и при условията, определени от последното или от всеки друг подходящ акт, договорен съгласно това споразумение и приложим между страните.

7.  
Без да се засягат разпоредби в противен смисъл, приети съгласно параграф 3, страните обменят информация, като се съобразяват с ограниченията, наложени от изискванията за професионалната и търговска тайна.

Член 54

Държавите-членки и Йордания адаптират постепенно, без да засягат поетите или предстоящи да бъдат поети задължения в рамките на ГАТТ, всички държавни монополи от търговски характер, така че в края на петата година от влизането в сила на споразумението да не съществува дискриминация по отношение на условията за снабдяването и предлагането на стоки между гражданите на държавите-членки и тези на Йордания. Комитетът за асоцииране ще бъде уведомен за мерките, приети за постигането на тази цел.

Член 55

По отношение публичните предприятия и предприятията със специални или изключителни права, Съветът за асоцииране следи за това от петата година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение да не бъдат приемани или поддържани никакви мерки, които нарушават търговията между Общността и Йордания в степен, противоречаща на интересите на страните. Настоящата разпоредба не представлява пречка за действителното и правното изпълнение на специалните задачи, възложени на тези предприятия.

Член 56

1.  
Съгласно разпоредбите на настоящия член и на приложение VII, страните ще осигурят подходяща и ефективна защита на правата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост в съответствие с най-високите международни стандарти, включително чрез ефективни средства за упражняване и защита на тези права.
2.  
Страните редовно разглеждат прилагането на този член и на приложение VII. При затруднения в областта на интелектуалната, индустриалната и търговска собственост, които засягат търговския обмен, се свикват незабавни консултации по искане на която и да е страна с цел постигане на взаимно приемливи решения.

Член 57

Страните се стараят да намалят разликите в областта на стандартизацията и оценяването на съответствието. При необходимост те сключват за целта споразумения за взаимно признаване в областта на оценяване на съответствието.

Член 58

Страните си поставят за цел постепенното либерализиране на обществените поръчки. Съветът за асоцииране предприема необходимите мерки за постигането на тази цел.ДЯЛ V

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 59

Цели

1.  
Страните се задължават да засилят икономическото сътрудничество помежду си, в свой взаимен интерес и в съответствие с целите на споразумението.
2.  
Икономическото сътрудничество има за цел да подкрепи усилията на Йордания за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.

Член 60

Приложно поле

1.  
Сътрудничеството е насочено на първо място към областите и дейностите, които се сблъскват с вътрешни трудности или са засегнати от процеса на либерализиране на икономиката на Йордания като цяло, и по-конкретно от либерализиране на търговията между Йордания и Общността.
2.  
Освен това сътрудничеството е насочено към области, които има вероятност да допринесат за сближаването на икономиките на Общността и на Йордания, особено към тези, които създават растеж и заетост.
3.  
Страните ще насърчават икономическото сътрудничество между Йордания и другите страни в региона.
4.  
Изпълнението на отделните аспекти на икономическото сътрудничество ще отчита опазването на околната среда и екологичното равновесие.
5.  
Страните могат да се споразумеят да разширят икономическото сътрудничество и към други сектори, които не са обхванати от разпоредбите на настоящия дял.

Член 61

Методи и условия

Икономическото сътрудничество се осъществява по-конкретно чрез:

а) 

редовен икономически диалог между двете страни, който обхваща всички аспекти на макроикономическата политика;

б) 

обмен на информация и идеи във всички сектори на сътрудничество, включително срещи на длъжностни лица и експерти;

в) 

дейности по предоставяне на съвети, опит и обучение;

г) 

осъществяване на съвместни дейности, например семинари и работни срещи;

д) 

техническа, административна и нормотворческа помощ;

е) 

насърчаването на съвместните предприятия.

Член 62

Регионално сътрудничество

Страните се стремят да насърчат всеки вид дейност с регионално значение или такава, която включва други страни от региона, с цел поощряване на регионалното сътрудничество и по-специално:

— 
търговията в региона,
— 
областта на околната среда,
— 
развитието на икономическите инфраструктури,
— 
научни и технологични изследвания,
— 
областта на културата,
— 
митническите въпроси.

Член 63

Образование и обучение

Страните си сътрудничат с цел определяне и прилагане на най-ефикасните методи за чувствително подобрение на състоянието на образованието и на професионалното обучение, особено по отношение на публичните и частни предприятия, търговските услуги, публичната администрация, техническите органи, органи за стандартизация и сертифициране и други подобни институции. В тази връзка специално внимание се отделя професионалното обучение, свързано с промишленото преструктуриране.

Сътрудничеството насърчава също установяването на връзки между специализираните органи на Общността и на Йордания и обмена на информация и опит, както и обединяването на техническите ресурси.

Член 64

Научно, техническо и технологично сътрудничество

Сътрудничеството има за цел да:

а) 

насърчи създаването на трайни връзки между научните общности на двете страни, по-специално чрез:

— 
достъп на Йордания до програмите на Общността в изследователската и развойна дейност в съответствие с разпоредбите на Общността за участие на трети страни в такива програми,
— 
участие на Йордания в мрежи за децентрализирано сътрудничество,
— 
насърчаване на взаимодействието между обучението и научните изследвания;
б) 

подобри научноизследователския капацитет на Йордания;

в) 

насърчи технологичните нововъведения, трансфера на нови технологии и ноу-хау, с цел ускоряване на процеса на приспособяване на йорданската икономика.

Член 65

Околна среда

1.  
Сътрудничеството цели предотвратяване на влошаването на състоянието на околната среда, контрол на замърсяването и гарантиране на разумното използване на природните ресурси, за да се осигури устойчиво развитие, както и подкрепата на регионални проекти в областта на околната среда.
2.  

Сътрудничеството включва по-специално следните аспекти:

— 
опустиняване,
— 
качество на морската вода, контрол и предотвратяване на замърсяването на морето,
— 
управление на водните ресурси,
— 
рационалното използване на енергията,
— 
управление на отпадъците,
— 
влияние на индустриалното развитие върху околната среда изобщо и безопасността на промишлените инсталации в частност,
— 
влияние на селското стопанство върху качеството на почвата и качеството на водите,
— 
образование и информираност за проблемите на околната среда,
— 
използване на съвременни средства за управление и мониторинг на околната среда, и по-конкретно използване на системата за информация за околната среда(СИОС) среда и проучване на влиянието върху околната среда,
— 
засоляване.

Член 66

Промишлено сътрудничество

Сътрудничеството цели по-специално развитието и насърчаването:

— 
на промишленото сътрудничество между стопанските субекти от Общността и Йордания, включително достъп на Йордания до мрежите на Общността за сближаване на предприятията и мрежите за децентрализирано сътрудничество,
— 
на модернизирането и преструктурирането на промишлеността на Йордания,
— 
на създаването на среда, която способства за развитието на частната инициатива с цел разширяване и разнообразяване на промишленото производство,
— 
на сътрудничеството между малките и средните предприятия на Общността и Йордания,
— 
на трансфера на технологии, иновации, научноизследователска и развойна дейност,
— 
на разнообразяването на промишленото производство на Йордания,
— 
на развитието на човешките ресурси,
— 
на подобряването на достъпа до финансиране на инвестициите,
— 
на насърчаването на иновациите,
— 
на подобряването на информационните услуги.

Член 67

Насърчаване и закрила на инвестициите

Сътрудничеството цели създаването на благоприятен и устойчив климат за потока на инвестициите в Йордания и се изразява по-конкретно в:

— 
установяване на опростени и хармонизирани процедури, механизми за съвместни инвестиции (по-специално за малките и средните предприятия на двете страни), както и средства за определяне и информация за инвестиционните възможности,
— 
установяване на правна рамка, съдействаща за инвестиции между страните, при необходимост, чрез сключване между Йордания и държавите-членки на споразумения за закрила на инвестициите и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане,
— 
достъп до капиталовия пазар за финансиране на печеливши инвестиции,
— 
създаване на смесени предприятия.

Член 68

Стандартизация и оценяване на съответствието

Страните си сътрудничат с цел развитието на:

а) 

използването на правилата на Общността в областта на стандартизацията, метрологията, стандартите за качество и признаване на съответствието;

б) 

развитие и укрепване на компетентните йордански органи в областта на оценяване на съответствието, с цел сключване, когато и доколкото е възможно, на споразумения за взаимно признаване в областта на оценяване на съответствието;

в) 

структури, натоварени със защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, стандартизацията и установяването на стандарти за качество.

Член 69

Сближаване на законодателствата

Страните полагат всички усилия за сближаване на своето законодателство с цел да улеснят прилагането на настоящото споразумение.

Член 70

Финансови услуги

Сътрудничеството има за цел сближаването на общите правила и стандарти, включително с цел:

а) 

укрепването и преструктурирането на финансовия сектор в Йордания;

б) 

подобряване на системите за отчетност, надзор и регулиране на банките, застрахователното дело и другите финансови сектори в Йордания.

Член 71

Селско стопанство

Сътрудничеството засяга по-конкретно следните аспекти:

— 
подкрепа на политиките, насочени към разнообразяване на производството,
— 
насърчаване на биологичното селско стопанство,
— 
създаване на по-тесни взаимоотношения на доброволна основа между предприятия, групи и професионални организации от Общността и Йордания,
— 
техническа помощ и обучение,
— 
хармонизиране на фитосанитарните и ветеринарни стандарти,
— 
интегрирано развитие на селските райони, включително подобряването на основните услуги и развитие на спомагателни икономически дейности,
— 
сътрудничество между селските райони, обмен на опит и ноу-хау в областта на развитието на селските райони.

Член 72

Транспорт

Сътрудничеството има следните цели:

— 
преструктуриране и модернизиране на сухопътната, пристанищната и летищната инфраструктура, свързана с главните трансевропейски артерии от взаимен интерес,
— 
създаване и използване на стандарти за експлоатация, сравни със стандартите, които преобладават в Общността,
— 
обновяване на техническото оборудване в съответствие със стандартите на Общността, по-специално в областта на комбинирания железопътен и автомобилен транспорт, превозите с контейнери и претоварването,
— 
постепенно опростяване на изискванията в областта на транзитните превози,
— 
подобряване на управлението на летищата, железниците и контрола на въздушния трафик, включително сътрудничеството между компетентните национални органи.

Член 73

Телекомуникации и информационни технологии

Сътрудничеството е насочено по-специално към:

а) 

общата телекомуникационна рамка;

б) 

стандартизация, изпитвания за съответствие и сертифициране в областта на информационните технологии и телекомуникациите;

в) 

разпространение на новите информационни технологии, по-специално в областта на мрежите и техните връзки (ISDN – цифрови мрежи за интегрирани услуги, ЕDI –електронен обмен на данни);

г) 

насърчаване на изследователската дейност и разработването на нови съоръжения за комуникация и информационни технологии, с цел развитието на пазара на оборудване, услуги и приложения, свързани с информационните технологии и комуникациите, услугите и инсталациите.

Член 74

Енергетика

Сътрудничеството е насочено по-специално към:

— 
развитието на възобновяемите енергийни източници и национални енергийни източници,
— 
насърчаване на енергоспестяването и енергийната ефективност,
— 
приложни изследвания в областта на мрежи с бази данни в икономическия и социален сектор и по-специално тези, които обединяват стопанските и социални субекти от Общността и от Йордания,
— 
подкрепа за модернизация и развитие на енергийните мрежи, както и за свързването на тези мрежи с мрежите на Общността.

Сътрудничеството цели също така улесняване на преноса на газ, нефт и електрическа енергия.

Член 75

Туризъм

Сътрудничеството засяга преди всичко следните аспекти:

— 
подобряване на познанията за туристическия отрасъл и осигуряване на по-добра съгласуваност на политиките в областта на туризма,
— 
насърчаване на доброто разпределение на туристическия поток през сезоните,
— 
поощряване на сътрудничеството между районите и градовете на съседни страни,
— 
подобряване на информацията, предоставяна на туристите и защитата на техните интереси,
— 
подчертаване на значението на културното наследство за туризма,
— 
запазване на взаимовръзката между туризма и околната среда,
— 
засилване на конкурентноспособността на туризма чрез насърчаване на повишаване на професионализма в хотелското управление,
— 
обмен на информация за развитието на туризма и проектите за предлагане на услугите, панаирите, изложбите, конгресите и публикациите.

Член 76

Митническо сътрудничество

1.  

Страните се задължават да развиват митническото сътрудничество с цел да се гарантира спазването на търговските разпоредби. Това сътрудничество се отнася основно до:

а) 

опростяване на проверките и митническите процедури;

б) 

използване на единен административен документ и установяване на връзка между системите на транзит на Общността и на Йордания.

2.  
Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, и по-конкретно сътрудничеството в областта на борбата с наркотиците и изпирането на пари, административните органи на договарящите страни си оказват взаимопомощ в съответствие с разпоредбите на протокол 4.

Член 77

Сътрудничество в областта на статистиката

Основната цел на сътрудничеството е сближаването на използваната методология за осигуряване на надеждна основа на използването на статистически данни за търговията, населението, миграционните процеси и, най-общо — за всички области, подлежащи на статистическа обработка.

Член 78

Изпиране на пари

1.  
Страните се споразумяват да сътрудничат с цел да не допуснат използването на своите финансови системи за изпиране на средства от престъпни дейности изобщо и трафик на наркотици в частност.
2.  
Сътрудничеството в тази област включва административна и техническа помощ, насочена към създаване на ефективни стандарти и тяхното успешно прилагане в областта на борбата с изпирането на пари, сравними с тези, установени в тази област в Общността и международните организации, действащи в тази област и по-специално Групата за защита на финансовата система (FATF).

Член 79

Борба с наркотиците

1.  

Сътрудничеството цели:

— 
повишаване на ефективността на политики и мерките по прилагането им в областта на предотвратяването и борбата с производството, предлагането и незаконната търговия с наркотици и психотропни вещества и ограничаване на злоупотребата с тези вещества,
— 
насърчаване на съвместен подход за ограничаване незаконната употреба на тези продукти.
2.  
Страните определят съвместно, съгласно съответното си законодателство, подходящите стратегии и методи за постигането на тези цели. Техните действия, когато не се осъществяват съвместно, са предмет на консултации и на тясна координация.

В действията могат да се включат компетентните публични и частни институции в сътрудничество с компетентните органи на Йордания, на Европейската общност и на държавите-членки.

3.  

Сътрудничеството се осъществява по-специално чрез обмен на информация и при необходимост — чрез съвместни действия, по-конкретно:

— 
създаване и разширяване на социалните и здравни институции и информационни центрове за лечение и реинтеграция на зависими лица,
— 
осъществяване на проекти за превенция, обучение и епидемиологични изследвания,
— 
установяване на стандарти, свързани с предотвратяване отклоняването на прекурсори и други вещества с цел незаконно производство на наркотици и психотропни вещества, които са равностойни на стандартите, приети от Общността и съответните международни организации, по-специално от специалната Група за действие относно химическите продукти (CATF).ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ОБЛАСТГЛАВА 1

СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Член 80

1.  
Между страните се установява редовен диалог по всички теми на социалната област, представляващи интерес за тях.
2.  
Този диалог е инструмент за определяне на начините и условията за постигане на напредък в движението на работници, еднаквото третиране и социалната интеграция на йорданските граждани и гражданите на Общността, които пребивават законно на териториите на приемащите страни.
3.  

Диалогът касае по-специално всички проблеми, свързани с:

а) 

условията на живот и работа на миграционните общности;

б) 

миграцията;

в) 

незаконната имиграция и условията за връщане на лица, пребиваващи в нарушение на законодателството относно пребиваването и установяването, приложимо в приемащата страна;

г) 

проекти и програми, благоприятствуващи еднаквото третиране на йорданските граждани и гражданите на Общността, взаимното опознаване на културите и цивилизациите, насърчаване на търпимостта и премахване на дискриминацията.

Член 81

Социалният диалог се провежда на равнище и според условията, еднакви с тези, предвидени в дял I на настоящото споразумение.Този дял може да служи и за рамка на диалога.ГЛАВА 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ

Член 82

1.  
Страните признават важността на социалното развитие, което би трябвало да съпътства икономическото развитие. Те отреждат първостепенна роля на зачитането на основните социални права.
2.  
За укрепване на сътрудничеството в социалната област между страните, се създават дейности и програми по всяка тема от взаимен интерес.

В тази връзка следните дейности са от първостепенно значение:

а) 

намаляване на миграционниия натиск, а именно чрез създаването на работни места и развитието на обучението в зоните на емиграция;

б) 

реинтеграция на лицата, които са репатрирани като незаконно пребиваващи;

в) 

развитие на ролята на жените в процеса на икономическо и социално развитие, а именно чрез обучението и медиите, като това се осъществява в рамките на йорданската политика в тази област;

г) 

развитие и укрепване на йорданските програми за семейно планиране и защита на майките и децата;

д) 

подобряване на системата за социална защита;

е) 

подобряване на системата за здравно осигуряване;

ж) 

подобряване на условията на живот в слаборазвитите райони с висока гъстота на населението;

з) 

създаване и финансиране на програми за обмен и за почивка, предназначени за смесени групи от младежи от европейски и йордански произход, които пребивават в държавите-членки, с цел повишаване на взаимните познания за съответните култури и насърчаване на търпимост.

Член 83

Дейностите в областта на сътрудничеството могат да се осъществяват съгласувано с държавите-членки и съответните международни организации.

Член 84

Преди края на първата година от датата на влизане в сила на настоящото споразумение Съветът за асоцииране създава работна група. Тя отговаря за постоянната и редовна оценка на прилагането на разпоредбите на глави 1 и 2.ГЛАВА 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ И В ОБЛАСТТА НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 85

1.  
С цел напредъка във взаимното опознаване и разбирателство и като се отчитат вече разработените дейности, страните се задължават, в дух на взаимно уважение към техните култури, да установят здрави основи за траен културен диалог и да насърчат дългосрочно културно сътрудничество помежду си, без да изключват a priori някоя области на дейност.
2.  
При разработването на проектите и програмите за сътрудничество, както и на съвместните дейности, страните отделят специално внимание на младежите, писмените и аудиовизуални средства за изразяване и комуникация, на въпросите, свързани със защитата на културното наследство и разпространението на културния продукт.
3.  
Страните се споразумяват, че съществуващите в Общността или в една или няколко от нейните държави-членки програми за културно сътрудничество могат да се разширят, така че да обхванат и Йордания.
4.  
Страните насърчават дейностите от взаимен интерес в областта на информацията и комуникациите.ДЯЛ VII

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 86

За да се постигнат всички цели на настоящото споразумение, Йордания се ползва от финансово сътрудничество, осъществявано при подходящи условия и с подходящи финансови средства.

Тези условия се определят от влизането в сила на споразумението, по взаимно съгласие между страните по най-подходящите за това начини.

В допълнение към темите, включени от дялове V и VI от настоящото споразумение, сътрудничеството включва следните области:

— 
улесняване на реформите, целящи модернизиране на икономиката,
— 
подобряване на икономическата инфраструктура,
— 
насърчаване на частните инвестиции и дейностите, свързани с разкриването на нови работни места,
— 
отчитане на последиците от постепенното въвеждане на зона за свободна търговия за йорданската икономика, а именно от гледна точка на повишаване на възможностите и преструктурирането на промишлеността,
— 
съпътстващи мерки за политиките,провеждани в социалната област.

Член 87

В рамките на инструментите на Общността, предназначени да подкрепят програмите за структурно адаптиране в страните от Средиземноморския регион и в тясно сътрудничество с йорданските власти и другите участници във финансирането, по-специално международните финансови институции, Общността ще проучи подходящите начини за подпомагане на структурните политики, провеждани от Йордания с цел възстановяване на финансовото равновесие във всичките му ключови области и създаване на икономическа среда, благоприятстваща растежа, както и подобряването на благосъстоянието на населението.

Член 88

С цел осигуряване на съгласуван подход към третирането на изключителни макроикономически и финансови проблеми, които биха могли да възникнат в резултат на постепенното прилагане на настоящото споразумение, страните отделят специално внимание на наблюдението на развитието на търговския обмен и финансовите отношения между Общността и Йордания в рамките на редовния икономически диалог, предвиден в дял V.ДЯЛ VIII

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 89

Създава се Съвет за асоцииране, който заседава на ниво министри ежегодно и винаги, когато обстоятелствата го налагат, по инициатива на своя председател и в съответствие с условията, предвидени в процедурния му правилник.

Той разглежда всички важни проблеми, които възникват в рамките на настоящото споразумение, както и всякакви други двустранни и многостранни въпроси от общ интерес.

Член 90

1.  
Съветът за асоцииране е съставен от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и членовете на правителството на Йордания, от друга страна.
2.  
Членовете на Съвета за асоцииране могат да бъдат представлявани при спазване на условията,предвидени в процедурния му правилник.
3.  
Съветът за асоцииране приема своя процедурен правилник.
4.  
Съветът за асоцииране се председателства последователно от член от Съвета на Европейския съюз и от член от Кралство Йордания в съответствие с условията, предвидени в процедурния му правилник.

Член 91

Съветът за асоцииране разполага с правомощия за вземане на решения с оглед постигане на целите на настоящото споразумение и в случаите,предвидени в него.

Приетите решения са задължителни за страните, които вземат необходимите за тяхното изпълнение мерки. Съветът за асоцииране може също така да отправя подходящи препоръки.

Съветът за асоцииране приема своите решения и препоръки по взаимно съгласие на страните.

Член 92

1.  
Без да се засягат правомощията на Съвета за асоцииране, се създава Комитет за асоцииране, натоварен с управлението на настоящото споразумение.
2.  
Съветът за асоцииране може да делегира всички или част от своите правомощия на комитета.

Член 93

1.  
Комитетът за асоцииране, който заседава на ниво длъжностни лица, се състои от представители на членовете на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и представители на правителството на Кралство Йордания, от друга страна.
2.  
Комитетът за асоцииране приема своя процедурен правилник.

▼M1

3.  
Комитетът за асоцииране се председателства последователно от представителя на Комисията на Европейските общности и от представителя на правителството на Йордания.

▼B

Член 94

1.  
Комитетът за асоцииране разполага с правомощия за вземане на решения за управлението на споразумението, както и в области, в които Съветът за асоцииране му е делегирал своите правомощия.
2.  
Комитетът за асоцииране приема решения по взаимно съгласие на страните. Тези решения са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за тяхното изпълнение.

Член 95

Съветът за асоцииране може да реши да създаде работна група или орган, необходими за прилагането на настоящото споразумение.

Член 96

Съветът за асоцииране взема всички необходими мерки за улесняване на сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и йорданския парламент.

Член 97

1.  
Всяка страна може да сезира Съвета за асоцииране с всеки спорен въпрос, свързан с прилагането и тълкуването на настоящото споразумение.
2.  
Съветът за асоцииране може да разреши спора с решение.
3.  
Всяка страна е длъжна да предприеме мерките, необходими за изпълнение на решението по параграф 2.
4.  
Ако определен спор не може да бъде разрешен в съответствие с разпоредбите на параграф 2, която и да е от страните може да нотифицира на другата определянето на арбитър; в срок от два месеца другата страна трябва да посочи втори арбитър. За целите на прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се считат за една страна по спора.

Съветът за асоцииране определя трети арбитър.

Решенията на арбитрите се вземат с мнозинство.

Всяка страна по спора е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на арбитрите.

Член 98

Никоя разпоредба от настоящото споразумение не може да се тълкува като въпрепятстваща която и да е от договарящите страните да предприеме мерки:

а) 

каквито счита за необходими за предотвратяване на разкриването на информация, която би навредила на основните й интереси в областа на сигурността;

б) 

които са свързани с производството или търговията с оръжие, боеприпаси и военно оборудване, както и с научни изследвания, развойна дейност и производство, необходими за осигуряване на отбраната й, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренцията по отношение на продуктите, които не са предназначени изключително за военни цели;

в) 

каквито счита за необходими за нейната собствена сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, които смущават поддържането на законността и реда, по време на война или на сериозно международно напрежение, което съставлява заплаха от война, или за изпълнение на поетите от нея задължения за поддържане на мира и международната сигурност.

Член 99

Без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в настоящото споразумение, в областите, обхванати от него:

— 
режимът, прилаган от Кралство Йордания по отношение на Общността, не поражда каквато и да е дискриминация между държавите-членки, техните граждани и дружества,
— 
режимът, прилаган от Общността по отношение на Кралство Йордания, не поражда каквато и да е дискриминация между йорданските граждани и дружества.

Член 100

По отношение на прякото данъчно облагане, нищо в настоящото споразумение не се тълкува като:

— 
включващо данъчните привилегии, предоставени от която и да е от страните съгласно международно споразумение или договореност, с които тази страна е обвързана,
— 
възпиращо приемането и прилагането от която и да е страна на каквито и да са мерки, насочени към предотвратяване на измамите и избягването на данъчното облагане,
— 
възпрепятстващо упражняването на правото на която и да е страна да прилага съответните разпоредби на своето данъчно законодателство по отношение на данъкоплатци, които не са в равностойно положение, по-специално по отношение на местопребиваването им.

Член 101

1.  
Страните предприемат всички общи и специални мерки, необходими за изпълнение на своите задължения съгласно настоящото споразумение. Те следят за изпълнението на целите, определени в настоящото споразумение.
2.  
Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила свое задължение, произтичащо от настоящото споразумение, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да направи това, освен в особено неотложни случаи, тя трябва да представи в Съвета за асоцииране цялата информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса с оглед намиране на приемливо за страните решение.

При избора на мерки, предимство трябва да се дава на тези, които най-малко пречат на действието на настоящото споразумение. Тези мерки се нотифицират незабавно на Съвета за асоцииране и са предмет на консултации в него, ако такова е желанието на другата страна.

Член 102

Протоколи 1 - 4, както и приложения I - VII съставляват неразделна част от споразумението. Декларациите и размяната на писма са част от Заключителния акт, който съставлява неразделна част от споразумението.

Член 103

За целите на настоящото споразумение понятието „страни“ означава, от една страна, Общността, държавите-членки или Общността и нейните държави-членки, в зависимост от тяхната компетентност, и Йордания, от друга страна.

Член 104

Настоящото споразумение е безсрочно.

Всяка страна може да денонсира споразумението, като нотифицира своето намерение на другата страна. Споразумението престава да се прилага шест месеца след датата на тази нотификация.

Член 105

Настоящото споразумение се прилага от една страна на териториите, на които се прилагат договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за въглища и стомана и при условията,предвидени в посочените договори и от друга страна – на територията на Йордания.

Член 106

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и арабски език, като всички текстове са автентични. То се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 107

1.  
Настоящото споразумение се одобрява от договарящите страни в съответствие с техните съответни процедури.

Споразумението влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на процедурите, посочени в първата алинея.

2.  
С влизането му в сила споразумението заменя Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитско кралство Йордания, както и Споразумението между Европейската общност за въглища и стомана и Хашемитско кралство Йордания, подписани в Брюксел на 18 януари 1997 г.

Съставено в Брюксел на двадесет и четвърти ноември хиляда деветстотин деветдесет и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju.

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar