EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2022)471

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) / НА КОМИСИЯТА за определяне дали продуктът, съдържащ Алкил (C12-16) диметилбензиламониев хлорид, е биоцид в съответствие с член 3, парагаф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

C/2022/0471 final

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) …/… НА КОМИСИЯТА

от 1.2.2022 година

за определяне дали продуктът, съдържащ Алкил (C12-16) диметилбензиламониев хлорид, е биоцид в съответствие с член 3, парагаф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди 1 , и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)На 2 юли 2020 г. Дания поиска от Комисията да реши дали даден продукт, който съдържа Алкил (C12-16) диметилбензиламониев хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16)) в концентрация 2,4 % и който производителят продава на пазара в Дания като почистващо средство с продължително действие за премахване на наслоявания върху дървесина, зидария, керемиди и плоскости за покрив, паважни камъни и други повърхности („продуктът“), е биоцид съгласно определението в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(2)Алкил (C12-16) диметилбензиламониев хлорид (ADBAC/BKC (C12-C16)) е включен в приложение II към Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 1062/2014 относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества 2 . ADBAC/BKC (C12-C16) е включен в програмата за преглед, наред с други, по отношение на продуктов тип 2 – „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“, определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Следователно продуктът съдържа активно вещество съгласно определението в член 3, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

(3)Съгласно решението на Съда от 19 декември 2019 г. по дело C‑592/18 Darie 3 , „понятието „биоцид“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент № 528/2012 трябва да се тълкува в широк смисъл […]. Това широко тълкуване се подкрепя от посочената в член 1 от този регламент цел, основана на принципа на предпазните мерки, а именно да се гарантира „висока степен на защита на здравето на хората и животните и на околната среда“ 4 .

(4)Също по думите на Съда, категоризацията като „биоцид“ за целите на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 е основана, наред с друго, на предназначението на продукта „за унищожаване, възпиране, обезвреждане, предотвратяване на действието или оказване по друг начин на контролиращо въздействие върху всякакви вредни организми“ 5 .

(5)В решението си от 19 декември 2019 г. по дело C‑592/18 Darie Съдът наблегна също така, че „почистващите препарати не са изключени от приложното поле на Регламент № 528/2012. Освен това, както следва по-специално от съображение 21 от Регламент № 648/2004, един продукт може да се класифицира едновременно като „детергент“ по смисъла на член 2, точка 1 от този регламент и като „биоцид“ по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент № 528/2012.“ 6 . Във всеки случай даден продукт може да се счита за биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012, независимо дали попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 7 .

(6)Ако твърдението на производителя, че даден продукт е „почистващ“ продукт, се приеме за достатъчно, за да се заключи, че този продукт няма биоцидно предназначение и следователно не е биоцид, изискванията на Регламент (ЕС) № 528/2012 биха могли лесно да бъдат заобиколени и неговите цели да не бъдат постигнати. Подобен подход би бил в противоречие с тълкуването на понятието „биоцид“, дадено от Съда на Европейските общности. Поради това цялата информация, предоставена от производителя, от дистрибуторите и на пунктовете за продажба, следва да бъде взета предвид, за да се прецени дали даден продукт е пуснат на пазара с намерението да бъде използван като биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(7)Наличието на активни вещества над определени нива на концентрация в даден продукт означава на практика, че продуктът има контролиращо въздействие за един или няколко вредни организми. Следователно тези нива на концентрация могат да послужат като съществен показател за това че продуктът е пуснат на пазара с намерение за използване като биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)Въз основа на информацията, предоставена от Дания, продуктът съдържа активното вещество ADBAC/BKC (C12-C16) в концентрация 2,4 % и може да се използва неразреден или разреден на 50 %, като тази концентрация е подобна на концентрацията за същото активно вещество в биоциди за отстраняване на водорасли, разрешени в Нидерландия, когато същите се разреждат за употреба в съответствие с инструкциите за употреба.

(9)Според информацията, предоставена от Дания, производителят описва продукта като почистващо средство с продължително действие за премахване на наслоявания върху дървесина, зидария, керемиди и плоскости за покрив, паважни камъни и други повърхности, а в техническата спецификация посочва, че продуктът трябва да се използва само на открито. Производителят също така заявява, че преди повърхността да бъде обработена с продукта, трябва силно замърсените повърхности първо да бъдат почистени с помощта на почистващ препарат от същия производител. Освен това Дания предостави информация от дистрибутор и от пунктове за продажба онлайн. Дистрибуторът твърди, че продуктът премахва израстъците и възпрепятства повторната им поява. Според дистрибутора тези израстъци се проявяват като зелено наслояване по повърхността или като тъмни петна – най-вече на места, засенчени от дървета или храсти, със северно изложение или с повишена влажност. Дистрибуторът уточнява, че това наслояване на израстъци не уврежда директно дървения материал, а образува обширна непрекъсната маса, която пречи на изпускането на влага. В един пункт за продажба онлайн се твърди, че продуктът има превантивно въздействие. Дания също така заяви, че в друг пункт за продажба онлайн продуктът е включен в категория продукти, предназначени за почистване на дърво, павета и покриви и описани като имащи пряко въздействие върху наслоените по повърхностите водорасли.

(10)От това следва че продуктът е предназначен за предотвратяване и контрол на растежа на нежелани водорасли, които отговарят на определението за вредител съгласно член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(11)Като се има предвид, че продуктът съдържа активно вещество и е предназначен да упражнява контролиращо въздействие върху вредителите чрез начин на действие, който не е просто физически или механичен, продуктът следва да се счита за биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(12)Тъй като продуктов тип 2, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012, обхваща продукти, използвани като алгициди, които не са предназначени за директна употреба върху хора или животни, продуктът следва да спада към в продуктов тип 2.

(13)Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Даден продукт, съдържащ активното вещество Alkyl (C12-16) диметилбензил амониев хлорид в концентрация 2,4 % който, въз основа на предоставената от производителя или от дистрибуторите информация е предназначен за употреба срещу водорасли, се счита за биоцид по смисъла на член 3, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 528/2012 и принадлежи към продуктов тип 2 съгласно определението в приложение V към същия регламент.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1.2.2022 година.

   За Комисията

   Председател
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    OB L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.
(2)    Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).
(3)    Решение на Съда от 19 декември 2019 г., Darie, C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.
(4)    Вж. Решение по дело C-592/18, Darie, op. cit., точка 42.
(5)    Вж. Решение по дело C-592/18, Darie, op.cit., точка 32; вж. също Решение на Съда от 14 октомври 2021 г. по дело Biofa, C‑29/20, ECLI:EU:C:2021:843, точка 26.
(6)    Вж. Решение по дело C-592/18, Darie, op. cit., точка 48.
(7)    Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1)
Top