EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:159:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 159, 22 юни 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 159

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
22 юни 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1199 на Комисията от 21 юни 2023 година за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1200 на Комисията от 21 юни 2023 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Airedale PAA product family“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1201 на Комисията от 21 юни 2023 година относно подробните условия за воденето от Комисията на някои производства в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета („Акт за цифровите услуги“)

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1202 на Комисията от 21 юни 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 по отношение на признаването на някои контролни и надзорни органи за целите на вноса на биологични продукти в Съюза

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1203 на Комисията от 21 юни 2023 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) 2018/2019 и (ЕС) 2020/1213 по отношение на някои растения за засаждане от вида Malus domestica с произход от Обединеното кралство

65

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1204 на Съвета от 20 юни 2023 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Европейския икономически и социален комитет

70

 

*

Решение (ЕС) 2023/1205 на Съвета от 20 юни 2023 година за назначаване на член и петима заместник-членове, предложени от Кралство Швеция, в Комитета на регионите

72

 

*

Решение (ЕС) 2023/1206 на Съвета от 20 юни 2023 година за назначаване на заместник-член, предложен от Република Естония, в Комитета на регионите

74

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1207 на Комисията от 21 юни 2023 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87701 × MON 89788, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2023) 3935)  ( 1 )

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1208 на Комисията от 21 юни 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 95379, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2023) 3936)  ( 1 )

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1209 на Комисията от 21 юни 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 и нейните подкомбинации DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2023) 3937)  ( 1 )

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1210 на Комисията от 21 юни 2023 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2023) 3940)  ( 1 )

94

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1211 на Комисията от 21 юни 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87429, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2023) 3941)  ( 1 )

100

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1212 на Комисията от 21 юни 2023 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87701, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифиципано под номер С(2023) 3944)  ( 1 )

106

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1213 на Комисията от 21 юни 2023 година за подновяване на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2023) 3945)  ( 1 )

112

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2023/194 на Съвета от 30 януари 2023 година за определяне за 2023 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси, приложими във водите на Съюза, и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за определяне за 2023 г. и 2024 г. на съответните възможности за риболов на определени дълбоководни рибни запаси ( OB L 28, 31.1.2023 г. )

118

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/250 на Комисията от 21 февруари 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/403 във връзка с добавяне на нов образец на ветеринарен здравен/официален сертификат за въвеждане в Северна Ирландия на овце и кози от Великобритания и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 във връзка със списъка на третите държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на овце и кози ( OB L 41, 22.2.2022 г. )

125

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1110 на Комисията от 6 юни 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( OB L 147, 7.6.2023 г. )

127

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2022/1998 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( OB L 282, 31.10.2022 г. )

150

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/591 на Комисията от 16 март 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на електрически велосипеди с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/73 ( OB L 79, 17.3.2023 г. )

151

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top