EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:139:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 139, 26 май 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 139

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
26 май 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1027 на Съвета от 25 май 2023 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1028 на Комисията от 20 март 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на определението за сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга и за поправка на посочения регламент

10

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1029 на Комисията от 25 май 2023 година за изменение на приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от фосмет във или върху определени продукти ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1030 на Комисията от 25 май 2023 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Bacillus amyloliquefaciens — щам AH2, Bacillus amyloliquefaciens — щам IT-45, и Purpureocillium lilacinum — щам PL11 ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1031 на Комисията от 24 май 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1032 на Комисията от 25 май 2023 година за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на територията на Съюза на вируса на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV) и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1191

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1033 на Комисията от 25 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1080 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1081 за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1034 на Съвета от 22 май 2023 година относно представянето от името на Европейския съюз на предложение за изменение на допълнение I към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни на четиринадесето заседание на Конференцията на страните

47

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1035 на Съвета от 25 май 2023 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

49

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1036 на Комисията от 24 май 2023 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2022 година (нотифицирано под номер C(2023) 3271)

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1037 на Комисията от 24 май 2023 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), за финансовата 2022 година (нотифицирано под номер С(2023) 3274)

73

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1038 на Комисията от 24 май 2023 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на Обединеното кралство във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за финансовата 2022 година (нотифицирано под номер С(2023) 3275)

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1039 на Комисията от 24 май 2023 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на Обединеното кралство във връзка със задълженията, произтичащи от разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) в рамките на програмния период 2014—2020 г. и програмния период 2007—2013 г. за финансовата 2022 година (нотифицирано под номер С(2023) 3272)

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top