EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:093:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 093, 31 март 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 93

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
31 март 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/706 на Съвета от 30 март 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2022/1369 във връзка с продължаване на периода на намаляване на търсенето във връзка с мерките за намаляване на търсенето на газ, и за засилване на докладването и наблюдението на тяхното прилагане

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/707 на Комисията от 19 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на класовете на опасност и на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/708 на Комисията от 20 март 2023 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „HYPO-CHLOR Product Family“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/709 на Комисията от 29 март 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

54

 

*

Регламент (ЕС) 2023/710 на Комисията от 30 март 2023 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бромопропилат, хлоридазон, фенпропиморф, имазахин и тралкоксидим във и върху определени продукти ( 1 )

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/711 на Комисията от 30 март 2023 година за приемане на искане за статут на нов производител износител във връзка с окончателните антидъмпингови мерки, наложени върху вноса на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1198

84

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/712 на Комисията от 30 март 2023 година за започване на преглед за нов износител на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2230 на Комисията за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианурова киселина с произход от Китайската народна република за един китайски производител износител, за отмяна на митото по отношение на вноса от този производител износител и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

88

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/713 на Съвета от 28 март 2023 година за назначаване на член и двама заместник-членове, предложени от Кралство Нидерландия, в Комитета на регионите

94

 

*

Решение (ЕС) 2023/714 на Съвета от 28 март 2023 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

96

 

*

Решение (ЕС) 2023/715 на Съвета от 28 март 2023 година за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

98

 

*

Решение (ЕС) 2023/716 на Съвета от 28 март 2023 година за назначаване на член и заместник-член, предложени от Португалската република, в Комитета на регионите

100

 

*

Решение (ЕС) 2023/717 на Съвета от 28 март 2023 година за назначаване на член, предложен от Малта, в Комитета на регионите

102

 

*

Решение (ЕС) 2023/718 на Съвета от 28 март 2023 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, по отношение на приемането на решение за създаване на подкомитет по морско сътрудничество и за приемане на неговия мандат

103

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/719 на Комисията от 24 март 2023 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2023) 2189)  ( 1 )

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top