EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:321:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 321, 15 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 321

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
15 декември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2455 на Комисията от 8 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1217/2010 относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2456 на Комисията от 8 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1218/2010 относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на някои категории споразумения за специализация ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2457 на Комисията от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1993 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна с произход от Китайската народна република, чийто обхват бе разширен за вноса на определени мрежести тъкани от стъклени влакна, изпращани от Индия, Индонезия, Малайзия, Тайван и Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от тези държави

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2458 на Комисията от 14 декември 2022 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2022 година — в съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета — поради прекомерен улов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1926 на Комисията

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2459 на Съвета от 8 декември 2022 година за прилагане на увеличена визова такса по отношение на Гамбия

18

 

*

Решение (ЕС) 2022/2460 на Комисията от 13 декември 2022 година относно дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Швеция (нотифицирано под номер С(2022) 9240)

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2461 на Комисията от 14 декември 2022 година за признаване на схемата „KZR INiG“ за доказване на съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на биогоривата, течните горива от биомаса, газообразните и твърдите горива от биомаса, възобновяемите течни и газообразни горива от небиологичен произход и рециклираните въглеродни горива и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/603 на Комисията ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2462 на Комисията от 14 декември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2323 на Комисията за установяване на европейски списък на съоръженията за рециклиране на кораби в съответствие с Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

42

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/194/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 година за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Република Исландия относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ( OB L 106, 9.4.2014 г. )

71

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/978 на Комисията от 23 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 за налагане на окончателна защитна мярка срещу вноса на някои стоманени продукти ( OB L 167, 24.6.2022 г. )

72

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета ( OB L 150, 14.6.2018 г. )

74

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2387 на Комисията от 30 август 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/655 във връзка с адаптирането на разпоредбите относно наблюдението на емисиите на газообразните замърсители от монтираните в извънпътната подвижна техника двигатели с вътрешно горене при експлоатация, за да бъдат включени двигатели с мощност под 56 kW и над 560 kW ( OB L 316, 8.12.2022 г. )

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top