EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:307:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 307, 28 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 307

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
28 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

между Европейския съюз, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно участието на Република Тунис в програмата на Съюза „Хоризонт Европа“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации“

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2309 на Съвета от 25 ноември 2022 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2310 на Комисията от 18 октомври 2022 година за изменение на регулаторните технически стандарти, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013, по отношение на стойността на клиринговия праг за позициите, държани по договори за извънборсови деривати върху стоки и други договори за извънборсови деривати ( 1 )

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2311 на Комисията от 21 октомври 2022 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013, по отношение на временните спешни мерки във връзка с изискванията за обезпечение ( 1 )

31

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2312 на Комисията от 25 ноември 2022 година относно променливите с осемгодишна периодичност в областта на работната сила по отношение на „Младите хора на пазара на труда“, „Образователна степен — подробна информация, включително прекъснато или незавършено образование“ и „Съвместяване на професионалния и семейния живот“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2313 на Комисията от 25 ноември 2022 година за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Pizza Napoletana (ХТСХ))

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2314 на Комисията от 25 ноември 2022 година за подновяване на одобрението на активното вещество Pythium oligandrum – щам M1, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2315 на Комисията от 25 ноември 2022 година за подновяване на одобрението на хептамалоксилоглюкан – активно вещество с нисък риск – в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2316 на Комисията от 25 ноември 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

57

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2317 на Комитета по политика и сигурност от 22 ноември 2022 година за подновяване на разрешението за военната операция на Европейския съюз в Средиземноморието (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2318 на Съвета от 25 ноември 2022 година за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

133

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2319 на Съвета от 25 ноември 2022 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Хаити

135

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2320 на Съвета от 25 ноември 2022 година относно подкрепата на Съюза за изпълнението на проекта „Отключване на иновациите: базови технологии и международна сигурност“

142

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2321 на Съвета от 25 ноември 2022 година в подкрепа на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малките оръжия и леките въоръжения (SEESAC) относно прилагането на регионалната пътна карта за борба с незаконния трафик на оръжия в Западните Балкани и дейностите в подкрепа на разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна и Източна Европа

149

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2322 на Комисията от 21 ноември 2022 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2022) 8542)  ( 1 )

164

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2323 на Комисията от 22 ноември 2022 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под наслов „Европейски ден „Ще направим всичко необходимо“ (Whatever it Takes)“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета

259

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изменение на Решение 2008/294/ЕО с цел включване на допълнителни технологии за достъп и мерки за предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза (нотифицирано под номер С(2022) 8321)  ( 1 )

262

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2325 на Комисията от 24 ноември 2022 година за нeодобряване на 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 10 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

267

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2326 на Комисията от 24 ноември 2022 година за нeодобряване на епсилон-метофлутрин като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 19 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

269

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2327 на Комисията от 24 ноември 2022 година за неодобряване на хлорамин Б като активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2, 3, 4 и 5 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

271

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top