EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:304:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 304, 24 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 304

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
24 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2292 на Комисията от 6 септември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки с животни за производство на храни и определени стоки, предназначени за консумация от човека ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2293 на Комисията от 18 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/405 по отношение на списъка на трети държави с одобрен план за контрол на употребата на фармакологичноактивни субстанции, максимално допустимите стойности на остатъците от фармакологичноактивни субстанции и от пестициди и максимално допустимите количества на замърсители ( 2 )

31

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2294 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за заведенията за здравно обслужване, човешките ресурси в областта на здравното обслужване и използването на здравното обслужване ( 1 )

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2295 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или оперативни ограничения в границите на Съюза ( 1 )

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2296 на Съвета от 21 ноември 2022 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки

67

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2297 на Комисията от 19 октомври 2022 година за създаване на Европейска научноизследователска инфраструктура за слънчева енергия в областта на концентрираната слънчева енергия (EU-SOLARIS ERIC) (нотифицирано под номер С(2022) 7351)  ( 1 )

78

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2298 на Комисията от 23 ноември 2022 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на пропиконазол за употреба в биоциди от продуктов тип 8 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

85

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2022/1994 на Съвета от 17 октомври 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по географските означения, създаден по силата на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния му правилник ( OB L 273, 21.10.2022 г. )

87

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1439 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 283/2013 по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за активните вещества, и на специалните изисквания за данни за микроорганизми ( OB L 227, 1.9.2022 г. )

94

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1440 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 284/2013 по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за продуктите за растителна защита, и на специалните изисквания за данни за продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми ( OB L 227, 1.9.2022 г. )

97

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1441 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на специалните единни принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми ( OB L 227, 1.9.2022 г. )

100

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1860 на Комисията от 10 юни 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите, форматите, честотата, както и методите и механизмите за отчитане ( OB L 262, 7.10.2022 г. )

102

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2236 на Комисията от 20 юни 2022 година за изменение на приложения I, II, IV и V към Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите изисквания за превозни средства, произвеждани в неограничени серии, превозни средства, произвеждани в малки серии, напълно автоматизирани превозни средства, произвеждани в малки серии, и превозни средства със специално предназначение, както и по отношение на актуализирането на софтуера ( OB L 296, 16.11.2022 г. )

103

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1299 на Комисията от 24 март 2022 година за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определя съдържанието на режима за управление на позициите, прилаган от местата на търговия ( OB L 197, 26.7.2022 г. )

104

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/2059 на Комисията от 14 юни 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват техническите характеристики във връзка с бек-тестовете и изискванията за разпределение на печалбата и загубата съгласно членове 325бе и 325бж от Регламент (ЕС) № 575/2013 ( OB L 276, 26.10.2022 г. )

105

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/47 на Комисията от 30 октомври 2017 година за разрешаване на използването на алтернативни тралове Т90 при риболова в Балтийско море чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета ( OB L 7, 12.1.2018 г. )

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(2)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top