EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:299:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 299, 18 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
18 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2257 на Комисията от 11 август 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методите за изчисляване на брутните суми, изложени на риск от внезапно неизпълнение, за експозициите към дългови и капиталови инструменти и за експозициите към риск от неизпълнение, произтичащ от някои дериватни инструменти, и за определяне на условната стойност на инструментите, различни от посочените в член 325ц, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2258 на Комисията от 9 септември 2022 година за изменение и коригиране на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно специфичните хигиенни изисквания за храните от животински произход по отношение на рибни продукти, яйца и някои силно рафинирани продукти, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 на Комисията по отношение на някои двучерупчести мекотели ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2259 на Комисията от 14 ноември 2022 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2260 на Комисията от 14 ноември 2022 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2261 на Комисията от 11 ноември 2022 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2022) 7841)

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2262 на Комисията от 11 ноември 2022 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от Обединеното кралство по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2022) 7871)

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top