EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 115, 13 април 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
13 април 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/612 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (преработен текст) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/613 на Европейския парламент и на Съвета от 12 април 2022 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 по отношение на увеличено предварително финансиране със средства по линия на REACT-EU и за определяне на разход за единица продукт

38

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Демократична република Източен Тимор за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

42

 

*

Решение (ЕС) 2022/614 на Съвета от 11 февруари 2022 година за подписване от името на Съюза и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Мавриций относно удължаването на срока на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

43

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Мавриций относно удължаването на срока на действие на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

45

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) 2022/615 на Съвета от 5 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 с цел подобряване на предвидимостта за държавите членки и изясняване на процедурите за уреждане на спорове при предоставяне на традиционните собствени ресурси и собствените ресурси на база ДДС и на база БНД

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/616 на Комисията от 8 април 2022 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Carne de Ávila“ (ЗГУ)]

59

 

*

Регламент (ЕС) 2022/617 на Комисията от 12 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества живак в риба и сол ( 1 )

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/618 на Комисията от 12 април 2022 година за поправка на текста на френски език на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1533 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ ( 1 )

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/619 на Комисията от 12 април 2022 година за прекратяване на прегледите във връзка с нов износител на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2230 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на трихлороизоцианопикочна киселина с произход от Китайската народна република за трима китайски производители износители, за налагане на митото по отношение на вноса от посочените производители и за прекратяване на регистрационния режим за посочения внос

66

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/620 на Съвета от 7 април 2022 година за назначаване на член,предложен от Федерална република Германия,в Комитета на регионите

73

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/621 на Комисията от 7 април 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/436 по отношение на хармонизираните стандарти за автомобилни машини за бъркане на бетон, кранове и други машини, изготвени в подкрепа на Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/622 на Комисията от 7 април 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1326 по отношение на хармонизираните стандарти за електромагнитна съвместимост на електроизмервателно оборудване и електрически прекъсвачи за битови и подобни приложения ( 1 )

85

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/623 на Комисията от 11 април 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/624 на Комисията от 12 април 2022 година за прекратяване на частичния междинен преглед на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на някои горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани с произход от Русия

185

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на Комисията от 6 септември 2021 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 на Комисията, по отношение на основната методика и представянето на сценариите за резултатите, представянето на разходите и методиката за изчисляване на обобщените показатели за разходите, представянето и съдържанието на информацията за резултатите за минали периоди и представянето на разходите при пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП), при които се предлага набор от инвестиционни варианти, както и по отношение на съобразяването на преходния режим за посочените в член 32 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета създатели на ПИПДОЗИП, предлагащи дялове от фондове като инвестиционни варианти за базов инструмент, с удължения преходен режим по същия член ( OB L 455 I, 20.12.2021 г. )

187

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top