EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:098:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 098, 25 март 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 98

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
25 март 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/474 на Комисията от 17 януари 2022 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за производството и използването на небиологичен, на произведен при преход към биологично производство посадъчен материал и на друг растителен репродуктивен материал ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/475 на Комисията от 23 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

6

 

*

Регламент (ЕС) 2022/476 на Комисията от 24 март 2022 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от оцетна киселина, азоксистробин, бензовиндифлупир, циантранилипрол, цифлуфенамид, емамектин, флутоланил, калциев полисулфид, малтодекстрин и прохиназид във и върху определени продукти ( 1 )

9

 

*

Регламент (ЕС) 2022/477 на Комисията от 24 март 2022 година за изменение на приложения VI—X към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/478 на Комисията от 24 март 2022 година за запазване на защитните мерки по отношение на вноса на двучерупчести мекотели от Турция, предназначени за консумация от човека ( 1 )

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/479 на Комисията от 24 март 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

57

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/480 на Европейския парламент от 10 март 2022 година относно създаването на анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение и относно определянето на предмета на разследването, както и на правомощията, числения състав и продължителността на мандата на комисията

72

 

*

Решение (ЕС) 2022/481 на Съвета от 22 март 2022 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на приемането на решение относно прегледа на Меморандума за разбирателство относно разпоредбите за управление на тарифните квоти за селскостопанските продукти

76

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/482 на Комисията от 16 март 2022 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под надслов „Европа без кожи“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2022) 1530)

82

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/483 на Комисията от 21 март 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 за определяне на техническите спецификации и правила за прилагането на рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, въведена с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

84

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Комисията от 23 март 2022 година за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2022 година (нотифицирано под номер C(2022) 1875)

105

 

*

Решение (ЕС) 2022/485 на Европейската централна банка от 17 март 2022 година за изменение на Решение 2010/624/ЕС относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕЦБ/2022/11)

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top