EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:020:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 020, 31 януари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 20

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
31 януари 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/123 на Европейския парламент и на Съвета от 25 януари 2022 година относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/124 на Съвета от 25 януари 2022 година относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави членки

38

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/125 на Комисията от 19 ноември 2021 година за изменение на приложения I—V към Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските икономически сметки за околната среда ( 1 )

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023—2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние

52

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета с правила по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото

95

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността

131

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/129 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на правила за видовете интервенции по отношение на маслодайните семена, памука и вторичните продукти от производството на вино съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета и за изискванията за информация, публичност и видимост във връзка с подпомагането от Съюза и стратегическите планове по ОСП

197

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/130 на Комисията от 24 януари 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Bračko maslinovo ulje“ (ЗНП)

206

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/131 на Комисията от 24 януари 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Carne Ramo Grande“ (ЗНП)

207

 

*

Регламент (ЕС) 2022/132 на Комисията от 28 януари 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за енергийния сектор по отношение на извършването на актуализации на годишната, месечната и краткосрочната месечна статистика за енергийния сектор ( 1 )

208

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/133 на Съвета от 25 януари 2022 година за предоставяне на разрешение на Франция да въведе специална мярка за дерогация от членове 218 и 232 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

272

 

*

Решение (ЕС) 2022/134 на Европейската централна банка от 19 януари 2022 година за определяне на общите правила за предоставянето на надзорна информация от Европейската централна банка на някои органи с цел изпълнение на задачите, възложени ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (ЕЦБ/2022/2)

275

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1 на Комисията от 20 октомври 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на изделията с двойна употреба ( OB L 3, 6.1.2022 г. )

282

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top