EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:018:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 018, 27 януари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 18

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
27 януари 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/103 на Комисията от 24 януари 2022 година за забрана на риболова на атлантическа треска в норвежките води от зони 1 и 2 от страна на кораби, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/104 на Комисията от 26 януари 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/105 на Комитета по политика и сигурност от 19 януари 2022 година за назначаване на командващ силите на военната мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО за обучение в Централноафриканската република (EUTM RCA) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2021/1435 (EUTM RCA/1/2022)

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/106 на Комисията от 21 януари 2022 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2022) 444)  ( 1 )

11

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/107 на Съвета от 25 януари 2022 година относно координиран подход за улесняване на безопасното свободно движение по време на пандемията от COVID-19 и за замяна на Препоръка (ЕС) 2020/1475 ( 1 )

110

 

*

Препоръка (ЕС) 2022/108 на Съвета от 25 януари 2022 година за изменение на Препоръка (ЕС) 2020/1632 по отношение на координиран подход за улесняване на безопасното пътуване по време на пандемията от COVID-19 в Шенгенското пространство ( 1 )

124

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, подписано в Брюксел на 27 юни 2019 г.( OB L 184, 10.7.2019 г. )

127

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1330/2014 на Комисията от 15 декември 2014 година за одобряване на активното вещество мептилдинокап в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ( OB L 359, 16.12.2014 г. )

128

 

*

Поправка на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, подписано в Брюксел на 27 юни 2019 г.( OB L 187, 12.7.2019 г. )

129

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top