EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:455:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 455, 20 декември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 455

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
20 декември 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2259 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2260 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност с цел замяна на приложения А и Б към него

4

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2021/2261 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 година за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ( 1 )

15

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2262 на Комисията от 13 декември 2021 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета „Bayerischer Blutwurz“

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2263 на Комисията от 17 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/323 по отношение на кода за удостоверението за независимите малки производители на алкохолни напитки

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2264 на Комисията от 17 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3649/92 по отношение на обяснителните бележки към опростения придружителен документ за получилите удостоверение независими малки производители на алкохолни напитки и за независимите малки производители на алкохолни напитки със самостоятелно издадено удостоверение

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2265 на Комисията от 17 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 по отношение на идентификацията в електронния административен документ на получилите удостоверение независими малки производители на алкохолни напитки и на независимите малки производители на алкохолни напитки със самостоятелно издадено удостоверение

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2266 на Комисията от 17 декември 2021 година за установяване на правила за прилагане на Директива 92/83/ЕИО на Съвета по отношение на издаването на удостоверения и самостоятелни удостоверения за независимите малки производители на алкохолни напитки за целите на акцизите

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2267 на Комисията от 17 декември 2021 година за определяне на формàта за докладване на данни и информация за събраните отпадъци след потребление на тютюневи изделия с филтри и на филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия ( 1 )

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top