EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:420:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 420, 25 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 420

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
25 ноември 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2048 на Съвета от 23 ноември 2021 година за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските острови

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2049 на Комисията от 24 ноември 2021 година за подновяване на одобрението на активното вещество циперметрин като кандидат за замяна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2050 на Комисията от 24 ноември 2021 година за разрешаване на употребата на препарата от Bacillus velezensis CECT 5940 като фуражна добавка за пуйки за угояване, пуйки, отглеждани за разплод, видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за разплод, и декоративни птици (освен за размножаване) (притежател на разрешението: Evonik Operations GmbH) ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2051 на Комисията от 24 ноември 2021 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 и Bacillus velezensis NRRL B-50104 като фуражна добавка за пуйки за угояване (притежател на разрешението: Danisco Animal Nutrition, представлявано от Genencor International B.V.) ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2052 на Комисията от 24 ноември 2021 година за определяне, по силата на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите елементи на масивите от данни при извадковото проучване в област „Доходи и условия на живот“, обхващащи „Пазар на труда и жилищен фонд“, „Пренасяне между поколенията на благосъстоянието и неравностойното положение“, „Жилищни затруднения“, както и специалната тема за 2023 г. „Енергийна ефективност на домакинствата“ ( 1 )

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/2053 на Комисията от 8 ноември 2021 година относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на производството на метални изделия за целите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

55

 

*

Решение (EC) 2021/2054 на Комисията от 8 ноември 2021 година относно секторния референтен документ за най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на телекомуникациите и услугите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за целите на Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

87

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2055 на Комисията от 23 ноември 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/182 за определяне на разпределението по държави членки на средствата по линия на REACT-EU за 2022 година (нотифицирано под номер С(2021) 8271)

123

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2056 на Комисията от 24 ноември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Того, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

126

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2057 на Комисията от 24 ноември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Сингапур, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

129

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top